Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1917, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »gansneren,·
IX IYW OC OPKYCCW
M tot DIE ist-Ists
Pol-I I Mlx
risivet If
— tut-lieu- Pahljssju sause,
Blut-, Nehmt-.
M« utlsuk Qual-s i syst III-. ;
Pfl- pk. Aas-gang
II III-ovale stutek Cl M. Udltndot QUM
Blsdet betsles i l«’oksltu(l.
seitslliuz Bot-link Adresoefokuadtins.
sti- mecl Uacltcselse as Bism- til
Blsdsts lodlsoltl tät-euere
psslsls Linsen- Psblisdiss sein-.
III-iß Nebr.
Alls Sich-II til Blsdsts ladlsolcl —
Mpundcncek, Akluodliuger og andre
Wet- — set-des til klets Mal-Un
A. U. ANDRER VIII-z Nebr
Isteted It- Blaik Post office as somml
plus satte-n
Ufektising tstos made known upon
thom
I Tilfklele ak, at Bludet iltke modtsges
wlmsssigh bedes man klcge til der
l
Mlige PostkoattUU skulcle dette llcke
W, Wes msa henvonds gis til
Abtei-»O Kontos-.
Nut- Lssekne list-sendet- sig til l·’ollc.
— svertetek i Blaser, eatev for at
W hoc dem alle-r for at fis- Oplysnjag
- ckst tvsktekeclc, bei-les ele alticl om
Mo, at de us- Avektlssemestet l Gitte
IIUL Det vil viere til genaidig Bist-te
Past. N. Il. Stitbkjær, Eøn M
den welkend-re risidbjgxerc Fuhr-onus
fiionær i Danmark Anders Stub
kjasr, bar ing. ,,F-1kbl.« taget imin
Kalb som Ætyrer for Martin
Luther Orphans Home, Ztougshwn
Wis» fom tidlsigsere tillmrte Den
for-mode novfbe Kier mt rimeljgs
vis »Den norfk luthserske Kirke i
M.«
,,«Merwneren« jager fovsigtigt
striver ,,Fsol)kebbadet«, Ordet for
at man i Den nocskslustherfke Kirke
afskckffer Præstekrcwen, og at den nu
beugte »So-inwie« buede sonrbnttes
med den We »Na-diin Ox
ford Gown«, »der allerede er taget
i Bring i Here ccf Samfsundets Me
nigiheden Ende-g Mesningen anbe
W sffsckffeh M sdvis Preisen
iksse bar en gsod og veljnsdwiet
Seran
Forli-den havde vi Bei-g as
Post. H Bett-elfen, Focmcmden i
Direktionen sfork D L. P. H. Han
for-balde ljdt som sine Reis-er for at
udbkede Samnmdets Blcode og VI
qer, sum Samssundet hast usdgsisoet
Bl. a. Tag-de shari, at denne hang
Mssison var lrylkedes ret gedi, og
at ijdve og andre de sor
fkellige Siedet havde medt bmn
used wegen Velvilbise Fm sin Virt
Wd i Omwha iortalte han, at
de Var ibliandt »Bhe flackers« med
Genfyn til Jndbetalsing til Lærers
Isnssassenx men san how-de de Lager
sstg samtnen osg iwdsendt mete, end
de var maligwet Oq videre day-del
de wlgt Opfvrdringen ast »An-a hen
og get ligefm« og Isendt 810 til
M Cf det nye Orgel ved Sskolen
Ost var vom Mindeforeniwgem der
hcvde giort sdet fidste
Jkke Tid til at kritifere Y
C A. Past. G Zinsidal skriver i
YLutheranekenss ol. a.: »sec; skal
ikkse nu indlwde mig paa nong
principiel Jmpdeaaaselse of »Juki-»Es
Urtin som Y. M. C. A., men jeg
Mal faa Lov til ier blot i mit
Vet, men i imange andres Navn
ogsfmy fom jeg km talt med, at
site opmærsfom paa, at sdet ikke
Im er Tiden ast komme med Kritik
oder Y. M. C. A. —— Vi staat som
Ackesamfund i stor Taknemmeligs
dsdsgækd til denne Forenina, for-di
den Eber os Ltw til at fmnle vor-e
En velsignet Julefesi
Ortser vi af Hsjertet alle Blasdetszs
Sees-etc
Men for ack vort M ikke kskal
Irrt-e en Dom Julehsilsem vkl vi for
fjge at sige, ilimi- «der er Mgels
fett sm- at san en rigtig velsignet
Zinses-est
Det kasn figes i san OW: Be
tingelsen sfosr at faa en vsbfigniet
Jubefeft er, at vi betragwer og tager
Julen Ifom en praktissk Birke
ligheds
Og shvad mener m· saa med det2l
Vi mener We det derxmesd ack vix
kanhtwefuldt opafgod deog
We, at vi kcm bo i et ihsyggeligt
szent, hwr vi kcm samle Slægj og
Venmsr om oS —— fkønt disse Ting
ogfao matt regnes smod til Juli-us
Godetx
Heller ikke tænXer ob pasa det at
kann-e uddele eller mosdtage skønnc
Julsgaver eller paa at msodtagc Gee
ster i vort Hjem eller felsv Were GE
ster i anser Hjem — uagtet sljgt
ogsaa hører til Virkvliqheden vi in
genlunäde kastcr Vrag paa.
Det er asndve Virkcslighedeh vi
tæwkcr ma De ncwnte Goder hat
ikse stabt JuI,o-g «de er heller pkke
i Stand til at stobe- fansd Juli-glas
de eller Wie
Bote hebenfke Forfasdre, fortwi
let man, fcjwde en Juli-fest, før Kri
stewdommen kom ti«l dem. Nasan
Jul frommer endogsfaa km demu
Vol-e Forscgdws Fest og ikkc fm Kri
sti FsdsseL
Navnet Jnl Thal from-me fra lMul.
Man imng Unsiswriists Gang, -og
fw det ene Aar-s kosteftse Tag ti!
det awdets regnede man san for«
en Dmgang af Hinlet
Dkt Var en Visrkcljgheöd
fom var værd at balde Fest for.
J den colde Minder-M med de kor
te, møcke Doge fkønnede num, at
deckbarwdDøden Liber
Hjucet var gmet runde og Dagenv
begmvdde axt slasngeå skønnode man
WJctnubmsdetatterckdLivet
UT. "
Dest var nogcst widring man
txt-dich sog nagst-L Klläsnnvsker slet
MMMW Det var Irr-L
Yfe for ’fc)1ist Liv Etwa-de i Womit-stet
i theriget sog vi Platrterig(st.
Msen san kosm stkabet onI Fød
selen wissVerdenH Fsrelspr til Nord-en
oa stn gav Julefsesren nyt Just-duld.
Mst dot san-dr- og virkoli.gsc -i den
gamlc Sollfoervsscft knnsdc aodj b:
Ida-Weg- Mcn disk nms bød en V i r f c
Tighed ckf fix-we og rigere Ve
wdmäng, esn Frelsc ikkse blot for
«fryfi"fk og timcligt Lin nuen for Ui
Menneskers Leg-eine, Z jasl m
leand sfor Tisd Ja Enighcd
Den førfte V i r kel iq h is d vrd
den kristnc Juli-fein ni ojil new
wo, spr Wen-minqu Visrkclsigbed
Jst- trc Evamwlister: zllkmtln1sns,
MS og Jckkvmves fortasller om
Kristj Jst-seh hoc-r ma sin Mna
«de, men alle poa en faadan Monds-,
at Bot flet sikbc kan Euch irdcn sont
an ikyistorisk Virkelickheds H
Atan der ffriwr for Hodtkingc
krisme, føjer Beretmingen inid i Ro
merrigets Historie, isdet shan stritt-en
»Men Oder site-re i de Tags-, at en
Befalinsg indwi.k fm Koffer Augu
stus« va Mut-Ub. sit-wen »Men da
JSfus svar fådst i Verblelwni i Kionq
Hemde5’s Dage« Iso. Johannes fj
gis-r Eva-a ssiin eiensdosnnnislige Mache
»Da Ordet blev M sog toq Bolig
isblandt «os.«
Beretningens historiskcs Brot-ask
digbesd ser on Virkelighesd, nden wil
ken vi umuligt fundo vedbslive at
fejre vetfdgnet FULL-fest
Men der er to andre Virkeligsbe
der-, svi moa have mad, om hver ckf
oH person-läg issal faa en velsigmst
Wts ,
Lukas lcogger Engl-en, der i »Um-Z
mer Macht-d viste fig for Hyrdersz
we poa Bethbehems Mark, sdisvfe Ord
iMMrdem ,,E-der er i Dmg en Frels
fer ftdtst
Dei er fo idet egencklisge Julebusds
Id, der bar M lede i Mil
W If Wette ned hell-«
ledesbcklger igennem de allsierGel
Lande i Europa over, at Uan
States i Atneri·ka shar reget virkelåg
Del i Krisen? Forbi der var vir
lielig Faxe Pan Færde, iog for
di ide W osg den-ten act wrt
Lands Deltagelse i Krigen sbal bli
ve dem til Frellfe tm den over
lsasngende Fore.
Dei er Virboligsheden betvdnings.
sttlde Virkeliglwder for Jst-Dividen
og Nationers Liv «og mennesselägc
Eksistens, man That- mrd at gsre
Lignende med Henstm til Julen
Det lisgger «i Sagens Natur, at Tun
»den, der sfer Faren for Forbabelsm
kcm glasde sig ved Frelfeven
Og bvori besinnt sw Faden for
Rot-tadeler
Jo deri, at M shar Wulst en ten
og salig Himmel og ssabt Mennei
fket si sit Billede »Mit-let for sfit Sym
ftmd og bestemt, at »intot -uven:t stal
komme M i den shellige Stad,«
nie-n vi er tckldne faa at »der er
»Einem Meer-W, ensd ikke em: der
Her singen s-ot«standiq, der er ingen.
Tom feiger ester Guid: alle ere af
Jvegne til Habe eve de blevnv udues »
liacZ der er jugen, fom wert
Gaddo-u der et end ikke sen-« Mem !
3,10—12) !
? »Du der pmver og døtnmer sitt:
Lw efter situds Lan oq give-r Gnd
Rot i, kwad Aposvelen her striver,
ban kan i Zondbod glcedc sig ded, ;
« attder er født lyam en Jst-elfen ’
Og han, kwis desel Englen for H
knndte sor -St)1-derne,ban var »Or
det, der var hos Gnd og var Gud
og som blev Kjd og lMde iblawdt
os«, og detO w, tun levede fidemz
M vor et Lw trl Gwds PAGA-;
oghans Død var en Død tdl For ;
soning for wre Zynder Saale-des
sblev han Frelser for alle, fotn lcens
ges efter eviqt Zammwd med Gad
fvg set sig i Fore for Fortwbelse span«
LGrund af deres Svndek
L De Ring-Weh vi her hak for
sspgt crt vege tm som Betingclfe sforj
en velsmnet Julefst bar Chr. M
chavdt peat fkønt paa i det beIendte
Vers:
, »T:!,w1u Moden mig fsockynded
tat
!
!
1
l
Duen Frelfer jegenSW
DumedAmem sogade
Jutefesieu I
staat nsu atter for Vicenz om faa
Dage smirles vi nistet-, vsil Guid, til
Joulegudikstjkneftor og July-festen Veni
ncsr M oorc Vortrobjekm vi ksonuner
arti-r «i Aar til oder og boder mu, M
J »was j demu- Julcfisft Ujl komme
Do stnaa ma sure Bsrnehjem j
Sk·.1ns.!c1.s.1, Wi-:—., og Elk Our-n, Ja
messwffon paa disfc Hjsem er
i den ist-nen- Tid blwet for-get en
Del poa dem bogge, og dermed er
Udkiswrnsc ogsao blenet for-got,
Ofom alle ved ist swa- i disse Dor
Erden
M bat-her iderfor at eders gamle
trusaftc Kwrliqbed til Getninsgm
iiblscmsdck de fmaa paa vore Vorne
»-bf-(-m owiao stal blisve for-got og
give sig Udslag i en gsod Julogave
til Eben-we gode Sag ved eders Julie
tmssiscssum Jesus siger: Alt, hoc-d
J bar qfort imod en af mino
mindste, det bar J gjort ismod nrig.
Tauf Jan dettk Jesu Ord, Imar
J Irr-mer eders Gove. Send Von
gene til Mr. John Madsem Wan
pam, Wis. Gewer- i Form as M
deoarer Cllisr Mit-der sendes enteIH
til Mr. Jokm Awdersm, Betkmnia
Owhans Home, Wmtpaca, Wiss,
eller til Mr« Hans Poe, Elim Orp
hans Home, Ell Horn, Ja.
Glædelig Juli-fest til-Mes- oder
alle i Jesu Nava!
Pan VMermerelsens Von
ne. J. Sie, Markus, Ja.
»Den« tetfærdiges Jlmko
meist et til Weißes-selier
Ort-sp. lo, 7.
Eu lille Nitsch-ans
M vor hsnspvsede Lenz G. GrsillsJ
Baade, Zagt-i Mist
TM
Da Madene i Dag skom mw
Mal-et om M Grills M,
MMMIMPIM over
dentilÆiGudsMge. Noar
sdette kommer fra miln Pen, san et
det of den simspile Email-, at der
nasppe er nagen as vore Priester,
der har miere Kendstab til newp
»den Tcl as ofdødes Liv end under
tegnodc Læfeien liebes undskyldo
at der vil iwdblande sig noget per
sonligt.— DE er umuligt at und
gwa det- Vi drak as famme Lin
kilidcr og sbestemte os smntbdbgt for
"sanmte Livsgemäm bei-obre
Wudtmmid Esduard Swrm Grill
sfødtikks den 1. Oktober 1867 Ii
thvrup, Otterup Sogn ma Fyn
Hans Inder var en del W og
agtet Dyrlwge der stehs. Kun et
Hanser kort Didskum gik den unge
»Hm-dumm si Sng Alnmeskolc,
Tdcrimsod fencdtcs M stil adsskilligc
HVkimtfkoIek og sum-e m Gitevsisngsf
dRoalsEole i Oder-rie, bevor-im han!
dimittcsredes 1885 smed Prælinnnær- T
frisch-nett Derefticr læftc han priva
sur at fovberedc sisg til -Of·ficers·fksos;
f
I
len. J 1887 indkalidtes slmn som!
Soldat og togLIjtnanteksamsen 1888. »
Zamcne Aar den 3. Okt. udnævntcssl
Tmn til Laitnant ved Wem-n i
-Fwdericia. Kun et Aarstisd forblev
Lmn i Mildtasrftandsmt Lin-et der
tilmlte bmn ikbc Hnn basd om Fri
-:.ms-Isp og sit »den med der Forde
iwlsd, Um Landet krcksngte til han
« ksldte paa ham, fkuldc han mode.
J Rrederiria indgick basn Ægtefkaih
»Im-d en Velftaaende Grosscrcrs Dack
ter- Lotto Ægtesskab blev dog kun
m« fort Varigihed Den nngc HU
sm: blev lagt paa Vesdslcsjer Visd
betde Baute fik Gnsdmnnd Grill
Isit for-sie alwrsifulkdc Aal-d Hm Her «
Im Dei lud i Ws Zwil- »N»’
fer sum Me nun-c; men kwor gan
Ldu heu, naar du skol drasgc chrfm ?«
Some-m Livsledc over Livets Tom
bed lwgde siig blytungt over Jan-J
»Sie-El J Eiean 3«i11dssrilssta11d sont
han lyjem til Wim. J Hjcsnuuet
var cdet ikke noget fasrligt at tagt
sig «!·Ior, og isvrigt dukdc Lsan Mlor
ikke til noget, sfaa jung i Zindet
var ban. san strængjse vil Nil-spre
delfe, dlev der sagt. Wen skvvdc
en and Ven Erde spaa Rrresø Makk»
en Gaavdnmnd: der blw Grill ina;
sen-di usd. Han M Taste sig over
Wir-, heb det fig- men Grill
Mc- aldrig ndfsri nogot Wem-Hat
Avbejst due-de ikke til det og brsd
W Mc om det: men der var Asd
spwdelsse, og sdet skulsde j-o mrc
Lægemidlet for det soge Sind Dog,
Herren sbtwde andre Planet-.
Her nirra ·det tilladcs nriq at
indfkyde en km Beskrivelsc as sdcn
aawdeligse Tilshmd paa Sletten pcm
edet THIS-puan J quizbøllc Zognsil
stan- "K»irkv blcsv der orivdikut kwcs
Søndam mvn der nor qrumme fan
Tsilbsørsew Thntrsoonis ou Mngle
diglksdensk tunqis Tanne bang tast!
over lle «dc-n Tcl m« Zlettmt Jj
1887 boande Micis- Losrsstma
Ier at bwde igennem hist og ber.
Rosle ckf de Angi- bavde vaswi i
Ver-fing med Liwt og Mist-L sont
det Munde iiq s. Ess. i Madmtp
vq M. Indre Missionævernc
Hans Chr. M, Johmmes Peter
Jen og Peter Petevfmi assong usle
bedsivis Bei-g »der-jede oq hol-di MS
sder i Skolerne Ost-det, du- blisv
Itali, var fri«fkt, og Hier-kehre III-adm
chslizu Noglcs unge Mennefker sblisn
fvakt og ontvendh oq san begundtos
ldet for Moor at gribc om fis-.
Bist-»den passe-de into-d mm de untka
alcodode Fig Skønt dcst mr nie-Its
unge anesseh der reves med,
sorgt-de Herren idog sor, at der sta
bist aabnedes Hiern, kwor vi kunde
fandes til Smactmøden Zaadmmes
Hjem aabnsedes lide i Textes-»
Agernes, Kappetrdtup, Bederslev ogz
flere Etedcn Blandt de ældre,fo1·nl
hole-des kam med i Meler fm
fsrft af, var Kam-n paa Iden Garn-O
Ml Grill var sendi. Hun levers
Max-, og her-des Nov-s Wie-ists
at Glive nævnt i denne Fowindelse
Monden, Jens Nasmugsem dche sor?
en Del Aiar sidm Han vax en
Wiss-wer as da nye wa Haus«
Jutekesfer Eaa andre Stadt-n As
den Grund kuwe vi We samt-es
Ell Mk Der M W vg
pste maatie Nimm finde sig i d
W hienune ekle-: tagte nd msd
WMSekMistotat
komme med der, Iwor W Dvd var
Stank-W. En met-e trofast og
gqungM Mnde end Irre Mr
Æne Jens Institution Inkde der
M W W vm
J Mc M sum »so-I den We
W. W ssk M W for
gis- M im Als-W WWED M
l
i
;
for over 26 Aar sideth W hjj
Silkehah Reifekappe med Oper-flag,
flot Smdfevestsok og im demse
mute, kneisende Mning oig ideu
W, spæwdstiqe BevWI kor«
«sagt: Lojtmntcm om end We luden
pan Tau dog Alberti Heft fdtv shcm
fig lhwvcst over alt sdet Bowdepack,
shan var kommen samtnen med -——·
sdset hat leg Ibans eget Ord for
Asne Kiksstsiine opdagede dog inart !
atsban var ikkse fcm sier i Held-l
niwgsem sont det klmde se nd til i
Utortwdent beaywdte hun act tolei
med ham osm Jesus, Livets Herre. ·
Men Grill bed tmturltgsvis fra siq,»
sog than var jo Haaren godt fsorl
Tungsebamtd Ame Kiritsisne gav dog
ikke tobt Htm slmvde været i »der
rens Skole sog lært nieset Det»
var Hiertet, lnm tog Stute paa,
ogllyenbest ongrdeIideckvak
re Omgivelsfek hun wr, talte lige
·fm tydelisat lom den-des Ord. Saa
var det en Aftem der fknlde være
et Iille Mode i et Sie-m i »Na-Ase
den. At over-take Grill til at xma
med til et foadmrt Mode vtlde
net-e Hat 1mmligt, sderimod vilde
»den gerne gaa et Ærinde for hende,
oq lum skulde netop den Aften bwe
:·5ensdt Vud til ncwnte Hien1.(s·srill
Mk, forrektede sit Ærinxde oa vil ld.
ssaa gaa igen. Hcm blev imisdlertid
budit ind, og lwordan det frden alt
tlL ban kam ind og fad snmt mrdt
Man-M en Flok as livsglade unak
QMennefteL der ftmtes i riat Maul
nt eje det,l1an dybest talt savnede
aller-mein Ferst virkede det Irdt tmki
kmde i Medets Gany, men det var
fnart ovm oa Smntalen gtk tat-n
«l-et. Grill æmvede fig: ban ftmtez
»Hu-sten, det var oplaqt Raad imod
Dant, sog isom om bvckd »der blev
sagt var nmntet paa Imm. Jmiids
llsrtixd lntkedes »det bom sdog wogen
lmrde at taa paer as twdtil läge
Her Modet säumt-des Der fkulde jso
tsluttes med M. En mag Pige
ilwis kltwon ogfaa fortjenek at min
«de-:- i sdenne Forbtnsdelh Johann-e
Altar-je Ebrsstimtscm sblem bedt om at
ilede i Von. Demu- Pige kmvde
»bede: lxswdes Werte var vormt sm
Herren ou sbancs ftore Saa, Mot
iblw sdset more end bare Talente-wer
Hun M End am Migwife over
.den lstlle Mk» Ifamlet til Alt-det
»at de maastte væke Jefn W
»wid« Ovd og Liv, at fleu- mmtsbe
Ilægges til og end-te sm med at
sbochwd isnckderligomattugesdcn
unge Mand, sont var kommen med
lEil Msødset, i fine maytige sendet-,
«bsje items stisvc Werts-, saa ban fom
en Ssnndcsr nmattv We Rednim
vod Kot-setz Fiod bog Jesus- Grill
fad sont lmmmst Aldriq Mde lmn
noli-net nagst blauende Triods det,
ban manttcs findt-Innre at det var
lltrtder msildis TVliL ban fisk, og m
Ilmn masrkvda at Hist-te imsod Hier
lic- flog as Kasrligskxsd og Glast
risisto lmn liq, dirrmde as Harme
oq Vklide fly sra sdet bele. Men Iaa
nennt slap hasn iikke dort. Fleve
fulgtc dont ma Ves. Jesus lilw
malet Eymn for Øjc as disfe glade
unge Wenn-Ren og Ihn-L han bed
fra ssia — Evas Tun-de ihan vmre —
tmk ban bog ftwdigt det Dort-site
Sma. Da brm kom Hiem M Gauk
denJ var Ida-n i en Sindstilstakrd
Horn letter-e kan tmnkesi onld befkris
wes- Den Nat toq Gud sham i
Sfole Swtgsmaal pfsster Sporn-J
spkaal msltode iwd M sbam til Be
zssvavelfa Hvad nicdc sdisfis Meutre
-fser bunt? Hvad kom idet dem ded,
Ihmde shkm shque sdcte Hmd vak»
;«det for- en Glasdc oq Mcka de»
Htalte af? Hmd var BwæggrtIndcs1(»
gtisl der-es Omfokq for bamP Hvorfor
jfknldc sdcttsc træffe End netop nu i
zHhcms st tmnqcsfte Cis-mis? .öx7-.7sd»
ämente Gul- med alt bette? Var derL
iesn End, og brqd Thon sig om et:
EMcmusskes smaa AffasrkrP O.l·v
IDet var not noqiit as Jakobskam-;
Lpsih «
Z Lidt Iysncdc det den ad Mos
.genst1mden. Bau bisaynsdks sasa smmt »
zat le, ider var nrimskp aligwel en;
«ftnrewde Haand baa dist bele. Asj
veks htdvkkledk oq bmstncs Tmadsl
zhegmme ot todt-s ird. Dest var alt
Im Mor, at Sorgen We htm
ac M Iagde flq M hem
og at Gud Mst havde W bodre
iGsmme sfor hom- Kunide honz
mt date finde Rede i det. Amt
Mritlne Mel-e warst, bvad der
w: m M M LiiW,;
sog Mai M W Guid om i
MMMWOLUB fordert
W M, Icm M «l Weh
M We W Bin. TIan fra,
i
c
X
M VIII M ivem og kostet-e klare
Sitmaler over manqe ctf de mtrkc
ILivHOeFQ Stocke Formidrkng end
Iden, der nu fort-gis med Grill, can
tut-We trisnch Tot gis let at komme
stil Moder-ne insor de soa end shokds
tad. Som Den niindstc iblmrbt de
smaa faid han nn ved Jesu Fod
og W til sig af hans Ord.
Vii Lasset-en faa igen Mit-Ehe
at Oder gøws en l-ille Asstskkker. Det
Buond, der bnndt nisig til Grill
sviI J isfke kunnc for-staa, derfosm
dot udeiades.
» Hvad ber er fortalt siehe i din
ren ellor Fomoret 1891. Den Vin
thr opholdt jeg inig pasa Nin-re MS
Esuiu Hpjfksolc Horn-den et Kur-M i
ETVning gennonmsik jog iden Vinter
’et Kursus trf en holt anden Mos
fenhod. J mit 17. Aar blev jeg inn
iVesnsdst itsil Gusd og var mod iblansdt
de sprste i det aairdelige Røve der
lnde paa Aktien Der var Brug for
ialle Krwfneiy da der var faa meget
ai løftcx Saa melde Trangsen sig
Tini-J mig mn llddannselfen til en dlck
ein-den Wining i Oerrens Kitte;
tfolv bavde im mosdtaget saa megcn
Nun-de og Glme im Gub, og der
«:1m· san inmng sum ilet ikkc kendte
ldisnne Lnkkih san det var vel nam
»dcr lmi um for, at saadanne Tan
chsr nmsldte fig. Jinidlertid shuvde
jog ogfmi Inm, at disk var ist-get
isoin de ilostc niwakie grebes af
«nic-n nt das-i sont Regel snari gis
«ovcr igen og Alcmiess Belirrt af
iandres Erfaringcr imbdi jeg faa dis
«fe Tanker og Lastmslst for mig felv
i ttc Aar. Aldria et Okid sblev der
Zagt om dcst til noaot Maine-sie
.fclv om det sommcs Lisder iwr Tsvwkt
«a-k hol-de Ort new Zao skom Ov
llboldet mit Nøms Nissum Højskole
»E« Tag »vor der Missioan paa
l-.««-E-Ikolen. Kinainiszsionær Mit-Im
tirlic O, Iwor var det damit og
»Wde Dei ven- den itendelige
strau- M, bis-se Wiwster var i,
«oq de fan, der var til at gaq nd
Hned Wellen isom grch mig men.
Summe Aszen var sog wtc bos
Witwen-m Past. Mosis Hanm en
Mand, M nmnqe ckf Wks
tinge fing Guid Pack »for. Hvor Pun
de ihan bog hjælpe os· J IM
Iens M« statt Wt W tiI
mig: »Na Mart-im er tdu hart Oft-r
dig M at Mllde dig tkl TIan
i Herrens Ringe-ade« Det Ewi
M Wpe M M tritffen W
ihr. Hin-M fisk nu Luft Sm Vom
Past. Haufen ihen til mig, Steh mia
i Kravem Weide nrig Iiidt og sog
de: »Gott im da i Gerte-US W
hwrsm nolek du«-« VI mue yaa
om mungt ou umget, slwovdan sdet «
Maul kunde neus. J Amerika var
der sortulj mig, kuwde en Mund
uden enden Kapin end et Pat
sum-fis Anme- oa isn ask-Ida Villie
til ut tum- fut, urbejide sfig frem
og set-v lxstalts for sin Uddccnnelsø
Sau reiste jeg Hiern, meddelte mine
Beflmninger for mine Forældre ou
ssik deres Samt-»Na Mast gis
Reisen nd spau Blei-Dem sbvor der
var et anbot Meint-effe, fosm stach
wide mine Planet-. Der fis ieg der
frimodige Svart »Hm: sdu gauc
ben, »der vil im una den« usw-.
Stracks scftcr Grills Onwendolsis
skom Spørgsmaalet som Valgct us
iet Livskulsd fwm Dido-J lum. Gen-new
;Pust. Thumsen j Not-up huvde bun
iiauct m Tot Opiysxsningisr am Umk
Irisku og fasrisiu am Stolen i Blau-.
Hans Veslutnim var ragst-L Tscrovrs
Ti Amerika vin sum jagge si» Live
«kruft pua Herrens- Kiskougen Sau
Ins-dies vi to. Kan Leser-en forspuu
Buandet, der Im buwdt os sammt-n,
ou ihvotfor jeg muckte have dct med,
sont lige er fortalt: det konnt-er jo
ellers ikke denn-: Sag de og skuldc
helft hum- vuswt hol-di irde. Vreo
mud Forespørgster um Stolen og
Vettngklferne for Optuqselsp, blev
sendst til Past. G. V. Christi-trüm
fom den Gang var Bder pau
Skolm Der kom vet wuligt Sout.
O, M vi glwdede os summem
vi bei-d sum-nen, grad samtnen ou
ungdredede os· Sau fulqte nogle Ink
keIquis Maankdisr snkde us For-vent
prinq. Rot iofte mudtpss vi i den Tib
du Grill iso bar-de frie idem-der og
M M ou komme, nam- Ehcm
Abbe Dei et disse) Stumm-den
Grill henfsrer til i fiidste Prov- its
Mag fru ham duderet den 27.
DU. 1917, war hkm spitger. om
km M busse den M- M Mk
til Hellkgskorsmnlsnu Mem-ne M
sUettiem Om M Im M bet?
to- isg sag ai- isss W u
Oet Var ein M, smr vi fulwe
H