Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Missionspladfek, at der udføreö et
trofaft osg godkt Arbejde, men sam
tidig san mcm ikke frigsre sig for
den Tause, at dettie er «bleven i ihøj
Grad besværliiggsjovt Tom Folge af
at det er paabegyndt for sent.
Men er Avbejdet pack disfe Mis
sionspladsser bawde haarkdt og be
Wrxigt Tom Folge af skidligeve Di
der-Z Forsmtnntelfm maa ivi amfackste
dest med ksaa megset ftsrve Interes
se og gennem vor Forbøn oig Oore
Mr gøre vort til, at det kan
Iettes for dom, sder staat i det. Dei
vms for Ihr-im Hinsicng om Mid
1crne kunde strække til at reife Ist-n
nen noget over Minimum Ser
um der er fafrfack ist «saadant, er öder
mesd jo Mk absolut ask-ver at vi
wdbkwensde ffal balde os tiil dä.
Men for øivvigt er det vel en
Side, som Kredsstyrelsen bar fin
Opmasrksombod Verwendt paa i Er
kendekse af, at en Ist-beider er sin
Dem vcvrsd
Baslde bot om det missianerens
do III-beiden at sdot pcm flere Steder
or pnabmnwdt paa et «f-or sen-:
Tidswmkt er im bange for, at
nomst limusnde arelder Høffkoles
sagen.
Er der Trang til en Hsjsbole 1for
vor Ungdom —- og Ihewm Lan der
ikke vcrre Tvivl — Osaa buvde den
fikkert for lcengft bewi- soceret en
Virkcligbeds
Naar man for den llnqdotnsskare,
dcst or mitliqt at sfmnlse Md vore
større EIN-dich kan vi ikke ansdet end
bis-braves over, at vi ikke bar nsoget
Arbejde gande nd lpan at idelaqtigs
got-e iden i sde kirskelige Kulturværs
diej: oafaa sdanfk Aandsltv bar i
Eie, og fom der ikke pan anden Vis
giva »dem Erstatning for.
Der er Eli-re Steder gaaet en
Virkfcslsc lnsn over vor Ilngdon1, on
i dvt bele «snncs Ilvbcfdet blandt
den at have rig Vclsianelse i Folgt-.
Men det or sikkert oqsaa vor
Pligt som kristen Mensighed at fsre
Ungdotnmon videre i kristolig Ek
slendcslsp oq dygtiggare den baasdc
sont kristnis Zamfnndsborqere oq
Misdlesmmcsr af Menifkbeden
Umn- nmn for al den trifft-, los
øjodo Ilnadonn gribes man uvils
kaarlig as den Danke: syoor vi dog
tun-kn- nnde sden starre Oel i den
aandeliqe Riadonh det var muligt
at aivo den pcm on dansk lristvlig
Heislole
Mi, vi bar innen Osjskoliy og
Llwists disk ika aøres en Kraftanstren
gelse for at søro Sagen igennem
kan det nift nok bewi- langc Udsias
ter, faa vist sont Sagen vil blive
Ovanfkeliqere at gennentføra jo lim
nvr Tidm Man og man vmnnisr fig
til at non-its nnsd Fonkwldmm Tom
de er.
Der blev paa Msdet sagt, og
Udvalact fkron det oqfaa i fin Rap
port, at san lcenge Krigen varede,
maattis Sagen hvile. Dei er dog
nasppe rigtigt Det bristifke Selskab
dannkdvs paa et Abstuka da
Englands Tilvasrelfsg loin lolvstændia
Nation ftod Paa Spil Og før en
Oøflkolcs kan beanndc fin Virlsoms
bed, nma der jo aøres et ftort sor
bcsredcsndo Arbefdc bl. a. mod at
indsaxnlc Penqemkdler sog welke Jn
tercsstsfe og Forftaaelse for Sagen i
des torfkollikw Krebse
Zna lnnde der manka ncerts mer-:
Mcninq i at Rath at saa lcrngcs vi
Me bar Monden san vi intet gsre
vod Sagen. Jeg tror itni·dlortid,
at dette Uidtryk er rannnewdc. Er
der Trang til et Hsffkoleatbefde
blandt vor Ungdokm bør Krigen is
kc vasre noaen Hindring for os i at
tagc Sagen op med Alvor og M
Vi vil da heller tkse vente, til vi
intellng en Gang, want det for
længst er for sent at M en
Hofstolc findet en Man-d, sont
paa Fothaand mac- asntaqes at væte
den rette
Det var denselng wt der blandt
vm Unsre Pia-stets W brugbare
W, muligvlg vglaa en hemm
dende Htjssolwttslomhod kunde W
tes til et tochamdenværende kir
MM Arbeit-e
Men var M We — blossem t
Wissen —- multgt stral
at M, Held am der M viere
M en W enden M M W
rtndeltg pW.
Jeg W paa leen cl
Kurs-us t Albelskunbsiah
Mit-sinnen oq mai-hu- M
W. »
Meridiaavdenwartsmn
stunden-Meldme
det rlqoste Wenl We
asf knisteliq Ersenidekfe Og MS
gIWIIsp i den TMeste Wlwgse Kul
Saudanne Kursus kunde fikkeri
uden ftørre ydre Apparat og ivel
W for wertvnmvelige Misdlet
afhsobdes finden Efor de forfkelliqc
sitdet mhjdsfte jtørre Metrigheder. Lq
kmvde be pwu hvsert Stod give Sto
Idet tkl Dannelsen wf Bisbels ogMiss
strnssmdiekrwse, mwnlsig blawdt sde
unge, W der jio Paabegywdst set Ar
befsda sder vel nsok iske kan erstatte
en aosd døjfkola men Tom bog kuns
De soasne tin-get ifttuqtbringewde for
sde mtge oq i alle Tflfaslsde ser bodrcs
end iwbet
Det Pan fom sagt tnqse lmm Tib
kør di fcmr en LIMIkale og sdet vil
i alle Tikfælide usdkrwvse est enkrg·"tf!
Awbekde at gennemfsre denn-e Sag.
men det vilide vcere mulsigt crllerøde
si iwdcvasrewde Winter at optage et
Fællesarbejsdc for A·fhol·delse af Bi
fbpli og MissionssKurfus og at ba
idc idisse efterfslae of Sttndiekredfe
Ende-n fior ·d(- enskeltc Menigkwders
Nun-dom.
Den allow-de mahegynsdte Sam
mensslustnsinq blawdt sdc unge vil vol
oqssscm til en vsis Grad kunne bemi
Voj sur Paaboanwdelscn asf et fav
sdant Arbede Tom her er anwdet,
og fom vel nærcmsft Ivil faa Karat
deren nf en Bsi«belskole.
Men det er so nnMgt at denne
knnxde blive et Skrisdt i Refning as
Høfssiolew
—.» .
Saxeville, Wis.
Vi vil atter sende en lille Med
-dc-lclfe herfm tkl »Danfkeren« og
sdenö Were.
En of vore gamle og tvo Menigs
bodsmodlemmen MTZ· Peter Ras
musfen hienfov stille i Døden den
30. November cfter en lcengere
Tids Svagshed Lidolseme sog-Sma
tcsrnc bar bun smod Taalmodiglhed
oq Udtholsdmbed oa Cum Iskusode then
Eil dank, fom bar Sywdens og Do
dens Smercher for os- Hun aflagdc
en klar Psekmdelsc som sit Fovbolsd
Htil sin Fräser-, og lwnqtes after at
Jan ilkue lmm i Paradkset
Vogt-wollen foregik Mandagen
iden B· Dec. sra den Meniglhseds Kir
ke, som kmn Ihavsdc ttkbørt i man
gcs Aar.
Cn ftor Starr af Msmnescker fulgs
te then-di- til sit fbdste Hvibswd
Pastor H. Ell-helfen stalte paa
Tanst nd «fra l Kur. lö, og paa
Engelfk udfm Matth. Il, 28—:30.
Pastor Nielsens Tale var klar oa
tndclig, han paapogode nd fraGuds
Ord, at al Mennefckets ndrcs, dct
vaer san, Gerningier. Wolfe-n eller
at vcere Modlenk af Monighoden,
ikte er not til Zalia«lwd: Mcnmsftet
maa igennem Zondstsrkensdolfcs kom
me tsil cn lcvende Tro paa K·rist11s":i.
Det var den afsdøch Vokonsdelfm at
Iun st Kriftus er Frelfe og Salighed
og dct er Guds lebende Meniglwds
Vesonsdelsa at «i Krisftus og kun i
Kam or der Ifer for Sondern
Mrs. P. Rasmussen var født
den 2. Marts, 1844 i Mandomac
Mom, Daumen-L Hun kom til Ame
rika i 1882, blw asgteviet til Mr
Peter Rasmusfon den 2. Juli sam
me Aar. As Slcogtning som spr
acr vesd Tab-et af en Hain-u og Mo
der, or bisndes Man-d, en Dotter
«to Sonner og to Steht-Umr, samt
to Beim-, Mrs· L. M. Ghrtstenlen
af Saxwille og Mrs. W. N Da
vidsom KMavm Damme-It
Velsignet være Miss. Reis-mus
-lens Minde! Korr.
Fta Pcnu You, N. Y.
Hvorlangt er S konunot mod Kir
kisn? bar man spurat fra forskellige
Stoder. Ja, nu hat vi faaet san
omtrent det udvewdigc færdigt, og
den tager isig hel køn og solid nd
fiom den liggcr der oppc paa Bak
ken, hwr »der fsr stod nsogle gamle
madwe Æblætrwer. Veftommclsen
fra i Sommer var at faa Kirken
fusrdjg til Jul, mcn for Tiden csr
vi goaet i Statt oq Hat nu Tat vor-i
Haab til Partike
Det er We faa lefat bygge Kirkcy
ifær nam- man fom vi M er ftasrke
not til at gsre bei selv, men man
bade om Hierw. Vi stmtes fo, vi
staat til Atrfvar for at Ibygge en
M, der —- dfter vor Forftaaelse
of FWlsdene her — miaatte diene
Gwdg Mges Sag bebst, og vi fmar
W M Insvar Gar M at bygac
dyvm end Ihssst njdveIMgst Vi
inma We Idsle sbverken vod wt gsrc
for magst eller ded at gøre for Iitdt
Sau bar svi ogfaa kfommetdder væwi
lsiidt bang-e, Gan-ge ogsaa for sden
Abd, Tom crvdnu ikbe er kmwmei. Dei
er «jv Freinvisdsen, »der Oil wfg«-re, sosm
sslkfet skal wle tin-d Herrens Her
liqshed Sau nor sdcr en, ·s-om, iidet
Jan sen-die sos en Gabe, send-tsc- Hil
ien med Mik. 2, 10: »er Ekel
thi fe, jeg sforkynlder Oder en ftor
Glaube, form Pia-I væve fior th Fol
set«
Jdet vi Ilwmod fromlmgsger M
teriwgssliftsc Nr. L, drin-gar svi Mk
Viertel-me Tok til Inder Give-n
Fm Westwood Me» Pigerwes
Syforetriwg 820, Windeforeninsgen
s25, Martin Fabricius, Faust-mith
M. A. Zweck, N. P. Niselsen hver
ski, Asmielie Nie-Ilsen, Gdna Ohio-m
fm Jver Karitenfen bsver 82
Fra Falmoutilx Mc-: E. P. Aa
Wv, Carl Lund, Mart-in Zwei-few
fwer sm; Nidls Hawfscn 815, Mrs.
E. P. Rossi-on Ps, Niels Jensem
Hans Pederseu hvcr Pö, bille Ma
ble Fabricius’ Swrepenge 74c, H.
Hausen, Bsroocklym N. Y» Pö. Niels
P- Jsokbnsem P-ottcr, Neb. 85. Bre
de Jsohanfem Frei-d, Msont PS. Mod
kasrlig Hilfe-n Lew i s C. L a r se n,
125 Hamsilton St» Penn Yan, NO
Pella Mah» Del Ren, Calif.
Vor Alt-got til Krodsmsdeh H.
P. Melssen, gasv os en god og ird
førlsiq Bevetning fva Moder
Asf «fvemmiede, Tom bar lbesføglt vs
i ksortcre cller Icensgere Did, lau vi
nimme: H. Hausen vg Hustru sfva
P·ortlmtsd, Orc» Martia Laufen sog
Johanncs Ali-dessem Ghicagiw Otto
Hausen sfm Coulter, Iowa, og sen
Søn iaf Claufem Albert iLiea, Minn.
Den M. November lwldt Carl
Christenlsen Halsd og Max-en Chri
stina Hausen Bryllup. Vielfen fo
rmiik i Brudens Hjscsm Vi snsfker
dem biertelig til Lykkes
Mem-I Fiormmrdon var herude paa
Kosten, besøgtc shan sogscra os; han
var Ort-ed til et deemst og am
Afstcnsen ’fam.me Tag holst-it lhatt
Mødc si Kirken og sfisk agan Bid
til at bcføae noglc giamle Bekewdte
»er fund-ums Dage. Vi var glade
wd Pastor Christianffens Bei-»F
det var et frile Pust fra Østen,
csllerg var det jo like nsoget mit,
sban kam mod, sdet gamle og dog
mu- Vusdskab om Syin og Nsacrde
lhører vi lwcsr Gang vi samles i
Herren-«- Hub-H
Post-or Thoreby, Engl-weh hat vg
faa bespgt os, og lyan taltc for os
on Søndag Estevktisiiddasg. Ellaar Psa
stor waby komm-er, tnøder vi
gerne alle frem. Tal for Vol-gest
Mrsz O« Olfisn lmr i Aar igcsn
msret Leder fox die nnge Piiger visd
dekre- Zmnødisrt de »er vasrct flits
tiqis nq iomrbejdist mange nyttige
(««sil1rstan·de, sont skulde fælges til
For-del for Wiss-sinnen og med Bis
statt-d asf Mcnsigbedmis Winden ssom
Mode man-l for, at dct Wulst
lnkkes: lmckde gav de III-enge imttige
Ti11g, og da de »Im-de lderes Ud
salzi. bjalo de til, lwor de ckundc
og købte as Sagcriiiiy sit-a der blei
ficslt usdsiolgh og en Stint paa m.
WM kom insb, sum laa fide-n bleis
dclt til forskisllsige Mis«fioner.
Bonn Peter-few fom er iudkaldt
tsil .KTiqstji-iwsle og var «fe1rdt til
Came Kmrncy vcd Jan Diana
Calif., limde faacst noglc Dach
Lirlov til at bessøge sine Forældriu
bluti, dn lmn lkuldc vejse tilbagc
sog af Masslingen dct vil tage en
Tib, imden ban alter kan jage sin
Plads ii Lein-n thorvel Dony bar
merkt megcst «fyg, san er der, da
sdcttc fkrsives, gsoidk Herab om ihans
fnarliqe Soll-redele
De andre af vove unge Mænd,
lom er iiwdkalch hat svceret for-staa
net for Sygdsosm af nogen Betydntng,
oa de finde-r isig wogenlunide veltils
MS mgd deres Stillia.
Smqu sden «9- December blev
Mr8. Gregersen sog Dattser Wie m
Carl Hals optaget l Mensisghedm
De Imge ex M« Iltnaack ved at be
gynde at Ifaa travlt smed Fast-bere
dellerne til Juletræet, lsom sde hat
pwitaget sig at ordne.
En QMW IIIle few Ud
wer W jva sos shet l Pella
MMW
« Olhan Walbemar·
Were end OF
Wange have« brach men albrig
W Rg ibfer
J
søjnene maa man helt lukke i,
og Fornusten tages til Fange un
der Kristi Lydighedx ellsers vakler
man altisd. »
·
Synden stiller us fra Kristusz
Omvondelsen sforener os med binn.
I
Hvad »der er til Velsignelse for
Trom, er til Forbandelse for Van
troem og shvad der er tisl Saliglkd
for Troem er til Fordømmelse for
Vantroen.
I
lOiIIIlsen er Glcede uden Sorg:
Helvede er Sorg nden Glut-de Paa
Jovd ser Sorg og Glcede blan.det:
men Sorng kan formildes af Glas
den·
I
Det er sbeDre Ued Mildhkd at
gøris en angsergsiven end-nett Streng
hed at gøre hmn til en Hyflim
I
Lad Gud bestanidig have en Plads
i licht mf dsine Tanfer, faa er du
Ois paa at erfare lians Fred, ifom
iovergaar al Forftand.
Jndkomne Beljb til Kirkeu i
Freiens-, Cal.
Vold Past. E. S. Rofemberxx
Liste 12.
L- A Zog-sum, Oaklawd 810 Fra
Its-gnon . Mgenbet Wissen-Bost
Ife Aarncy sto, H. Ehvkstiiawsen Plö,
H. P. F. Hans-en 810, IL. Christian
sen Ps, Hans L. Bock 810. M. A.
Von-is 840, And. Pilegsaiard SM
Hans J pesen MO, Jens P. PF
tevfien 810, S. J Hebberg 8100,
sLs C. Duius Sö, Oversvkwd af Offe
-ret Ued Jmäwielssen 8258, Anna
Lens 825 C. P. sGbristiattfsen 325,
Dr. J. sL. Maupin 825, H. P. An
devfen Plö, N H. Fuglefsang sm,
E. V. Jensen s7, J Teikmawssöa
Cramswsft Herrnle 820, Peter Mil
ler, Sau-gen Cal. sto. Fm Enge-ne,
Oste-, PL. S. C. J. samtnen-d Ca
mckbers, Cal» 825 Nev. L. P.
Kiøllsm Portlcmd, Ore., MO. Wal
tvr Klinkley, Del Rey Cal» 350
Judbn Walsdemm, Del Rev, Cal.,
sic. H. P. Haufen, Fowletx Cal»
810 Mr. og Mrsks. P. K. Krfftof
sferfem Los Angeles, Cal, 850 L.
schrifwfserfem Sau Fernnnsdm Gal.
PM. Rev. As »H. Jewsen San Fran
uisem Cal. 815 Hans Haufen,
Piortlawd, Ore» sm. NO J. Si
knower Ghin-Mc Jll» 35 N-.ev N
«1an«."n, Los Ilnqeles Cal FRer
Anna Gib-dian, Visalia, Cal» 820
Niels Nasmnssem angsbunh Col.
810.d..Knudss-en, Zelinm, Cal
Ism J E Peter-few Selnm, Col
820 Peter C Mriftianseth San
lger 350 Mr osa Mrs Geom Cra:
mer, Atwater, Col 820 Am Mo
nsigshcsden i Staplsehurfb Fäser
Ost-um Zwagers Pö, Nov J. M.
jisawfen PS, Peter oZweit-sen MS
Hohn Mumm 85, . P· Liorenfen
85, Nel: Dabl sä, L. Vodftod
sm, Peter Vodfted Pl, Hans Skl
Zrenssen M, Henrn Zøsrensen PL,
783ans Phillskpsen Pö, Jørgen Veds
stod NO, Hans Munk PR, Nsiels
IMunk Ps, Thonms Jøraenfen 84
O- Tmme Peter-sen SI, Jokm chm
ien ski, J A Zwansen Pl Andrew
zCnrr W N A Zwensen SICH Gans
Mnmm VI, Mr-. Anna J. Phillips
fsn 825 Nrtfmr J. Jenfen M : Niels
Johnson PS V. C. Nielson ski, J.
P. Dabl SI, P J- Fmdendaibl sä
? P.-·Lfndnnsfst, Nod Clousd, Nebr
IKTJ Siertzsliq Tak til alle.
. Disti- Nr. H bade sen Zeil. Lew
I
i-:« «J·i«n«5m PRO- fknlIde via-re sm.
Ægte lcomfokt, bvis De
Eos-linker ok etholckek
Nat-Um
Washington
Komkort sko
sent Dem kot- Ektstlikaisk
se oft-s- Handel-merkst
pas Saal-m
k. Iqok Ist-et «
! Illwsaltoq
Wh.
Vl HAR BESLUTTET: at uckbycke til sing ps- letts vakat-, Mo
Aas-es as uåvalgt Parmlaach beliggemle l Marshsll og Pein-fasten
couatiesn
Dom- l«n(l mr lcølst af mig personllg, est-er en me et ital teu
dsk Umlprmsgelse as Jonllmnclslcvalitetem Jokduarleklaget, tunl- sb os
Beliggenhesci.
l Arealet er disk 2 «improvecl« Kvart sectionek, Som hvek tilbycles
til MO. pr. Akte csg l Ins-get «impwved" 240 Acke- Psna tllhycles til
852. pr. Acri-. Flor-— lcmn Section-er til 826. pr. Acke, og 3 chrt sec
tiotnsk lmliggemie ved elektrisk Linie til Us. pf. Acke. 0 2 wie
Kvakt Sections-H der et 9 All km Its-keck, som tilbydes til 81250 pr.
Acke. Meget lette Vllkaak gis-es mekl lille Uckbetsling og c pct. Rente.
skriv est-er nimmt-re Oplysningksk til
JOHN BRATRUD, Thief Rivers Falls, Minn.
KØB DBM IN PÄKM NÆB PBRCUS FULL-T MINI
Vot udsmærkecle og vel opdyrkede Parm, 8 Mil fra Pekgus Fall-.
Minn» og 6 Mil fra en mindre By, et- tjl salgs ushyre billigt. Formen
er pas 200 Acres —- er vel bebygget med godt Beboelseshus, Bam:
Iloghouse, Chsioken ooop, Grimm-V udmærket Brønd og Vinidmølle.
Dem-e dejlige Form er ou til salgs for den mäer billige Pkis as
Ils65.00 pr. Acke. Kun 8400000 kontant. Renten pas lmngere Tids
Akbetaling om ønskes — skriv med dot stimme til Dienst-.
sTOsDALL TOHOY cOUPM. Ussisclx Wis.
og
Trinitatis seminarium,
Blei-s- Nebraska
skolcaarct 1917—18 bcgyndte den 2. Oktoben
Skriv elter Katalog og net-rmere 0plysningcr.
L. A. LAURSEN,
L Bestyrer.
Ci- J
Billecler im Danmark
50 Brevkort med Prospekter og Billeder fra de forskellige Egnc
i Damnark, deraf adskilligc fra den jyske Hebe. Dels smukke Far
vctryk og dels fiue Fotogravurer i Zepia Et scerdeles godt
lldvalg.
Hvert Sæt i en net Papa-sie smykkct tned det danske Flug og
Vaabcct
Pris 81.00 — portofrit.
Egncr sig fortrinligt som Julcgave.
Dis-se Kort scvlchs ogfao Dusinvis sorteret a 25c. per Dusin.
Danifh Luth. Publ. Haufe,
Blairy Nebr.
»O
I re n e B00«-:--1«
- y h .
th forIIoIdsvis Iave Priser.
Um FAMle III-MS l!i.s«t»»"(i, ai· P. C. Davidsen, I.
og 2. Dol in(11). tilsammen .................. .60
Unytiom i lfibczeøtz af Anders Christensen, 1. og 2.
Del in(Ib. tilsammen ........................ .60
Præst »F MeøzsiijcrL at« G. Koch, — Ordinær Bosh
depris 81·40 hæktet —- nu jndbuudet ........ 1.5()
Alle disse Bøger er indbundet i vore egne elegante
og solide IIeIshirtingsbincI med Guldtryk
DJZWSII LUIIIJUMZIN PUBLJSlthfk llUUslst
BZair, Nelm
WW VM
,,The DragoonT
Un mwslsk Isspdgiue itf Past. Nu P. Meulsons
Ink( nslU I«’-0-1;1Hin» »I»r"l Un Hat nI III.
Trku Ins-J sinn- nyp Typms pcm goclt Pnpir og
Itzt-Inst i snInIcI ug stærkt ()1nslug.
Pris 25 Gewis.
e-« Elcsempzarer for 81.00.
Vontos Gordig indmi .IUI.
l Kommission 1108
DIXNISII IIIJIIIIL PUBL. II(,)IISI«J.
Einst-. Nxsbn
----«--«---Ms----- e--4---E-f---------p
Salige Dødslejer.
Wem l«’01-tællinger fra det virkcinge Liv. sam
let, Oversat og udgivet af Pastor O. (f’,. Kloth, Blk
Horn, Iowa. samt en Botmgtning over anet
,,Salige er de døde, som dø i Herren".
Fortællingerne er af passende Længde til Op
læsning ved Kvindemisjder og andre Lejligheder.
P-«-I.s- —- 2"02le. —- 50 CMM
Paas hos Udgiveren eller i
DANISH IIUTII PUBL. HOUSB.
Blair, Nebr.