Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 19, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -——
Det, kaf l»)—estaax
Vor Guds Ovd besmar winsdelig
(Ef. 40, 8.)
Peters istste Bren.
Dei er vor Am her (s-om det hat
Met ved Oe Betragtningey vi har
anstilbet over de Bøgeh vi Milng
re hat gennemgaaoy at forsøge at
yde den villige Leeer HjæLp til zor
staaelse og Atwendebse asf det, vi
gennemgaar, eller, om man ui1, gi
ve et Bidrag til jrugvbar Bibel
læsnsing.
Vel hat vi Abgang til faadanne
Eil-den iast vi kuwde smeddelie lærdis
Refultater angmende et og anbet
men det vil wi jkke gøre uden ·i
Tilswlsdh hvor det maa anfes aj
praMst Wning.
De lcerde deevsøgetjers Resulta
tex hat Betydnsing for dem, som ftal
fsorkynde Ordet for andre, men for
almiwdelsige Bskbellceseres Brug af
Bibel-en ihar de ljden Betydning.
Der er if. Eis. Sspørgåmaalenc
om, hve m der har skrevet et Brav,
naar og shvor idet er vsckrevet, et
M Forhsolsd til Breve af andre
Apostle o. l. — de betyder tun lisdt
for lægge Lasferes
Dei gælder Peters Breve, tyvad
hsan fkrivcsr om det projektka Ord
(2. Ptr. 1, 19), at det er vel
stadfæftet, og vi gør sue-L om
vi giver Agt sdevpaa sum paa et
Sys, der skinner Pan et mørtt Stad.
Alle Underspgekser med Hensyn «ti1
Vravets Forfatberikab stadfasfter dets
Ægthgd som set Vrev af Apoftelen
Peter.
Dermod gaar svi over til Betng
ning af VII-yet
Apostelens Tiltnle og Hilsen
Apostelen nævncr fig mod- det
bot-hehre Navn »Am-on Peter-'s og
san Mltdet hatt sig »Ist-in Kristi
Apostel-' Han vil svære detach-t
hvad der kmytter sig til Navnet Si
mon Peter, enden man sfaa vil reg
nie desck til haus- Fordel eller mod
fett·
Ordet Aspostel betyder i vg
for Ifig nett sog flet Usdsendinq
Men bet Ihar Timet en særegen Be
wdwiwg ded, at de tolv (eller 11)
blesv M af Jesus Fels-.
M Og ban Mel-Epper Lhavde
det fort-d vfor alle senete Wu
ge, at de svat 1) W af Jesus
Hv, 2) Ide havde fUIgE M W
hans jsovdifke Mission, været Bren
vidnek til shans Ovd og Øjmwidmr
til bans Tegn -og Muth Z) de»
Wsetogbskthsweftktsts
bon var opsftmet fra de «d-de, 4)
de var udfewdte af hmn perionlig
Paa deres Verdensmisfisdm og der
var ö) givet dem Magst til at gvte
Ustdetgemimen
Det ligger der altfaa i, at Pe
ter kaldek fig ,,Jessu Kristi Apostel.«
Samme »Mqu fom Peter og hans
Waposftle staut i til Kristuiks
og Ihans Riges Gruwdäæggelse i Ver
den staat senere Udksendinge iske i,
Wort ogsaa Apostelnamet er for
Gehobdt disse.
Paulus gør oaa en Mache en
detwgelfe, men ban beraaber siq
der-for ogsaa paa en scerlig Aal-en
barselse fom Grund for fin wpostos
lsiske Mywdsiggihsed Ast-L 1, 10—12:
1 Kor. 11, 23).
Andre Ulrdtagselfer Tusker Zetter
til. Kirken hat af Højagtelse for
Jefu Krisfti første Udsendinge og de
kes Stillingsx Mrkens Historie la
dG dem sbeholde A.postelnavnets»
Sen-ers Udfendinge til Jøder ocHl
Hedninger nævner man mod detl
lattnfke Ord (dser væsentlig betyders
det femme som Apostel) M is si o n- i
user
Apostielen stiler sit Bvev til ,,Ud
lændingene i Adspredelfe i Vorwis
Gsalatien, Kappadckkiem Asfien ogi
Bethyniem awalgte« oft-.
De We Landskaber eller Pro
at Peter ogsaa ckan have bei-Jst
dem. J chvert Fald man ban have
flemdt de »Wie i Leids-»wider
He«, som hatt stiler fit Bvev til.
sDot man glæde Leser-n at lasgge«
Masche stil, at der allerode denj
Gang faM Mute .i alle Disse»
Pvwinser. Det glade Budskab om
Frelsfe i Krisms var fkke vendt konn«
tillmge Men den sunge Plamning
ttwngte til Ncekinsg og Pasning,
Om den skulide trixves og vockse, der
Ifsor Aspostelens Bvev til disfe Uh
ilændinsc
. Udtrykket »delændiwgene i Ad
zspredelfe« er Wot. M naturligs
zsbe er opfatve sdei som Mut-Dis
«for stdekristne, adsptodte blandt
YHedningeh men der er Sbeder i Bre
th, som visek, at Aposwleu ogsqs
heut-endet iig ti1 Kriftne asf Hod
wimm
« Det vigtigste i svort Afsnit er
Ltmjdlentid det widrige Dei er new
«lig We ,,Udlæwdinge«, men derj
Fmod ,,apvatgste«, der ek Hat-Odem
nelsen af dem, Aspostelen fkriver til.
Vi heult-der Opmævtsomkwden paa
Orden-e i Vers 2: udvalgte — efter
jGud -Faders Forudviden —- ved
Aanidens Helligelsse — til Lydigs
hed og Bestænkelse mod Kristi Blod
Apostselen tror og leerer her, at de
til shoem han fkriver. er usdvalgtiss
Vi vil dermesd sannnewholde Paus
lu-:-’H Uwælgelseslasre Rom 8,
29—30: «in dem, han forud
Tendte, fomdbestcmste han og.san til
at sblive ligedanwode med hans Sonsz
Billet-, for at han kunde svære spr
stsfødt iblanxdt mange Brsdre Men
dem, han sforuidbestemth dem kaldte
han ogkfoaz og dom, han kaldte
ssdem vetfærdiggjovde han ngms men
dom, shan retfærdjggjorde, dem het
liggjsovde Ihtm «ogsaa.«
Altfnu leerer hoc-de Pever og
Paulus, at Guid That nämlgt og
fotutdbestemt Mem-after ttl lese,
ja til Herliggmlse
Men denne Fomdbesvemmelfe og
Mlgekfe er W eftet »Es-d FU
ders Forudvkden,« eller fom Pau
lus figek det: »dem han for-nd kends
te.«
Og fpsrget vi foa videre som, ikvad :
sda m, Guid somd vie-sue og send-!
se bos Odem, than Miste, saa fin
der vi Svaret i Peters- fslgende Ud
trykx »ved Aawdens Hellsigelech
Det var iwe de wdvalgstcs Dsnd Cis
revfævdige Weh Gud iorud
W, men derixmod «det, at sdc vit
de lwde fig heilige af Amt-deu.
Og vi kan gerne stage ncesve Ud
tryk med: »til Lydiakvd sog Be
irrende-He ein-ed Kristi Blod.« Gud
Inder fes-die Wurd- bvem »der vith
sbsfe Hsig si Lydiglbed uwder bam da
lade fig Ntænfe mod Kristi Vlod
sog dervcsd reifst- fka den-is Eyn
IM· ;
i Men vj faor "j-ortsætte den-m- Bä
tkagtning nasste Gang.
W--s—
Daubens Vciydniug.
J et Foredmg over Forsagelfm
sfagde Biskop Lin-wiede at Tauben
er nødvetrdig sont Jndqmm i Mc
nighedem og shan jin-»der sdettc be
skrceftot ved Eølgende EksicnweL sont
shan form-Heu
»Jeg kemder Missionasrcr j Jn
dien, hvis krisstne Værdsætjclch as
Dauben er sbleven starre ded, Lwod
de har oplwcst der-aber De san new
lig, at dvt F-orsøg, sont Frelfcncs
er for nsogle Aar siden gjorde paa
i en Fort at evangelisere Dele cr7
Indien, mislrykkedes. Der blov fendt
varmhjcrwde begejstrede Zsoldater as.
Frelsens Hær ud ti! Vyer og Lands-— «
byer, og de forkyndte Kokfets Ord
med Jld og Banne- og de bar-de
tilsynelctdende swr Fremgang Man
«ge flutveide fig til dem for at hørels
dem og erklærede, at de vilde være
Krfftne Men da Frelsens Soldater
efter et Aars Tids Fort-b com til-I
bage til de samme Egne, var et
shvert Spott as tidligere Bei-g ad
- De hat-de ille fulgt Jesu Befa
Iingætdchedetm dervibdevære
W, oq nu stod de og maatte
W forfta — al Parme, Nidi
W vg M M M
W.« G. :
Sirt-U
Dr. Simonfen hat strwet en;
Bog, Tom hatt kabder »Den moderaes
M M frei-ver has-L
Wald-MUSij
Eeksl MXOÆMMGOQ
IMMMUWWIH
M M C W M, M der(
L
-
ice et fuldfrændigsi Dimle i vor
Livsepfaitelse osg i lvor Livsssrelse
Ihi vi dil da wkfe til den Ecken
delse, at Sjwlens Kræfier omäpcens
Eder mere end, hin-d vi bovidst kan
for-tolle og at For-standen ingen
IZtnsklnring kan gwe os as disse.
Ved stadigi niere at lytte til dei sjass
Elelige, at agte derma, vil soi finde,
at i Sjælen lisgger det egendlige
Liv, og ali dei vorige er Biting
INødvewdigvis vil da vor Sjæl se
«ge ai udfolde fig hvok mange
Trcengssler der enid venier den.
i Sjælens opadstræhende Retning
iser endelig sin Ltykliei fig selv der
sved, at den sker Fyldest. Og Ideite
forkyndet os, ai ideeslle Magnet le
der Tilvcerelfen, dg vi aner, at Sch
len er en Del af en højere Wilhe
(G-nds), og at dei er for dennes
Skyld vi er til Gren
Pensionsfondet.
Saa er Pensionsfondet oprettet
i den j.or siszirfe Naar man tænker
paa, lhvovdan den Sag blev modtai
·get i Begyndelfen dafern ai den er
kommen saa —langi, sont den er, da
kan man meiden synes, at «se ei ·lilli:
;Jasrtegn. Manne Sind-:- Velsignelse
lwile Pia-a over del-te Eniiifitndi
Hor: Umgende
z Der er nogle Tanker om Fon
Idet dg deis Regler sein del vcere
l
nng tilladt at fremscette
« Medlemsbidmget er ens for alle
Fondets Medlenrmer, enten de er i
:30 Aars Aslderen eller i 55 Aars
Al.deren Dei gwer jo i Aaveness
Lob en zanske bewdelig For-steil :
»den Sinn, de yngre og de ældrx
.Medlemmer kommer til at betale.
Fuldstændig Lighed vil vel nokvæ
see sanfte-liest ja smaasde nntuslsigi at
oprmax men kunde og burde man
sdog ikke We efter ai faa en Skala,
teil-et hvilken Uligehoden jcevnedes faa
smegei som muligt2 En saadan thi
ges visit as Livsforfikringsselwadec
Enternes Pensioner er jeg ikke
klar osver i en enkeli Minim. Under
Acri-thesi spnrgie feig et Medlem
as den Konnte, sont arbefdede med
Regleme: «Vil Prcefteenskerne kun
ne sfaa Underitstielse af Fonds-D sont
deres Mai-d ikke var pelifionsbeteis
iiget ved sin« Dei-W
Sinken jeg fik, var et rei sharpit
le Sir!« Qg det var Mke ogs
fna rigiigt nok efter Regt-erne; her
kinaa sonst-e noget, der mangler
; Leid os »ja-nie os, at en Pisa-st
HMedlem as Fand-, dir i sit 40.
Aar, alkfaa 20 Aar, fir than kunde
Lan Pension, og haan Ente da hel
ler EngelnPenfion kan faci, fondi
Eiendes seid-de Mond ikke var pen
sionisberetiriueh da er den Enke,
oin linn ikske Iselv ejer Midler. jo
meget ilde sti-l"let, doavligere ensd
under vort nuværende Hjæljpesystemx
illn deli ydesr Sinkie til alle licen
gen-de Præsteensker nden Henfyn til
der-es eller del-es afdode Monds Jll
det.
Hvorledcss er Fondets Stil-sing i
dottse For-hold? Orsem vil give Op
lysningP —
Vaa planmde søjedes Folgende
Mausnl til Reglerne sfsor Fanden
»Es-ais pensisonewde Prasftcr nistet
fig, usdbetales ingen Pension til de
reski Enten« Koiniteen bar nsok Eva-It
et Vift Tsilfcvlde in mentcy da
den fort-Um. Tllsasaskcs cr sdest ogsaa
rsjmkgt not, nmnsske isten Jst-g Inncss
tmsrmest dct Wie-, da det knn ftH
ries, sont um Befreiunmlscn fasttrH
Klsikpnn Ægteskabet, for kwilfct dog
vZwerka Akt-isten cller menneftcligs
Love scrtter nogcn finadan Apier
grnsnse Jeg Imm- ogfna en Var-I
sige om den Hirn-Ihm »Im-nd oxn
Abrabam hin-de riceret Ucedlvnu fncn
var wer 100 Arn-, da han qi ·it do
sig anden Gang!« Ja Komm tun
de ikke khove fawet Pension, om hun
var sllwen Enke.
Fonds-ts- Grundknpital er sat til
850,000— Selv otn man faar den
Sinn cftmbet samtnen, den er dog
for lille3 den but-de fortwle for
It man kan blive fri for dette fede
cige: dersom Aussen magter det!
Men htiorledes bliver den fors
;et? Man tcknker sig ved Legt-ten
Zog hocher, at send-inne vfl siyde
til «i Tisdeng sts men dosvcrrre
W de velsfimewde Dunste at chre
weget kmrfommeliqe med der-es te· «
Meister-Mc M M mikde SM
sfer og kircelige W.
III W bog W, at endigt-s
n Hat Bei- er M. Den ene er -
W til nannte -
W. Of M, ckdm M 1
4- -«
«sam·ling, Past. J. P. Naamp lede
de, belev sluttet for Erwägt Den burs
ide have verriet »fortsat, til adskillsigt
flere Titusiwder var blevet togneL
Estek »Wer-eng Opgivelsser tasls
lesr den for. Mike omkr. 15,000
Web-kommen er start et Antal
of disk-se tnon Juksstiberedc til Ju
bijcrtmtsgavens Var der sflcrc end
30002 Kunde man ikke haabe, at
asf sdet storc AntaL sont reitet-er, vit
de en gsod Del subjkkiberc til Fon
det2 Vilsdc sdct ikke være et Forng
W?
Don anden Udvej er Fonidestss
Usdvidelse, M Lægfolk ogsaa kan
blive Medlemmer. Der er vist mon
ge Medlemmer i vore Wigckheder.
som n«ok vilde We med ogsaa het.
Og hvorfot ikke give dem Anled·
ning. Fik ngsfsolk Abgang, da kun
de maasske Fort-M Medlemsantal
-fordoblcs, oq da wilde Sagen vætc
kvfulpen over »den døde Punkt«.
Den nydannsde »Notwe! Kivke i
Amerika« bar dannet en ,,-L-uther
llnion«, on ijlkpekaksfe ellcr et
Dicklpcfonsd for- baadc Præster og
chgfolk -— sanan skzar jeg da fsor
zstcmcst Zagen eftök nogle Bann-ri
lninger i et norfk Blei-. Jeg er fik
:ker paa, at woget saadant oil slaa
«igonnem hos Novdmændene, og hsvsors
For jka ogsasa hos Danfkch
i J. M. Don-few
Ftkd paq Jord!
Der er ewdnu Rum
LJUL U, 22.
Ved Jer Krybbe er der Runt at
findet
o Juli-lind for lmadc Mund og
Kmindel
Du sprger og maa bitte Taawr
gut-de -
ihos Jdstts er der Rmn med July
Nil-da
Maasse Ldu er fort-weh fsorskudt og
tin-ge: —
has heim er Rum, det Vudskab Engle
bringe
Kcm vere, du er ensom her ma
Mem
hos bam er Rum: ban er vor
Ver vordem
Man du dig man-de under Værk
og Smerte:
hos ham er Rum; for syge bar han
sHjcriT
IEr Sindet fredløsh neiget mange
Sywden
Ihos ham er Num, fra Eham vor
Fred bogwa.
Qm sdu er gma og gamnwl, ,,mcet
as Dage«:
chos ham er Rsum og Hjem for
alle frage.
Sau lad -os alle til hanS Krva
ginge
ähos ham er Num — de Juli-klaf
kkr rinng
I
Men Ver-den luer jo as Eigean
M,
i-Str-mme Blodet ssltjder —- hvili
ken Jmmnerl
—- Da ihan Guds Ssn blev fpdl
ved Juletide, »
than kom med Ttpft endog mod«
Kriaens wide:
shos ham er endnu Nmn «-— og
ssnart shon fommer
og bringet »Ist-ed paa Jovd« med
Sol og Sommer
Jvar Marias Hansenl
Julchelg 1917.
Stuplekmrfh Nebraska
»W
Dtnmnfks Eskewpspkmdnnkk
Landbtuget i Daumku
Den Opgørelse over Hostudbyttet
as Brødkotm som til Brug for Er
næringsraadct er foretaget af Uds
valget asf 4. April, giVer et Billet-e
af Ernmringsmulighedeme, som er
market-e end det, de flefte, trods den
mogen Tale om den daarlige Gäst
har fiorestitlet fig, skriiver »Eintritts
tbdensde«· For Magens Bei-kommen
de et szovholdene ganste vist wogen
lunbe wulstige-. Udbyttet er op
gfort til ca. 2-7 Mill. Hektotilos
stam, d. v. f. m. 0.3 Mill. «bkg·
mindre end Gcnnansnistet fra de
Wie 5 Aar. Wten hat der· -
tmod W meqet flet sog visl chjfft
Mssigtkll.2Mll.M.mes
Deus den vieler at W W »
.
s
2 lMill. ihkg. sanledes att der bet
siindes et Miit-us W ou. 0·8 Mill.
My- Tislfammen Ihak da Bksdkonsi
Misen -i Aar været m. - Mill. shkg.
mindre end not-malt
De Beholdninger der forelqa ved
Overgangen tsil det mye Hsftaan Var
ganffe fmaa: og naor man Hin-dra
ger Sau-sind til nieste Aars Heit
lamk Spilsd og Sinn-d ved Jnd"hø·st
ning, Tcevskning og Rendning, bli
ver der til Disposition for Besile
ninsgen ialck 2·2 Mill. bla. an oq
1.1 Mill. MA. Hex-de For Rugcnsk
Vodskonnnenido vil da iinicy at vi lms
«ct winkd paa m. 17 pCt udovek
«det nnsvcerende Vrødskorts paalndcsndc
Kvmttuni, naak »der blank-cis 25
pCt. Bygmel og 15 pIEt. Klid i
i dliitgbmdstneleli. Vor Ruglwst alr
’ne er saaledes lcmgt fra i Sinnd
stil at levere sdet Mel aller Bis-d
ssvore Nngbrødsskort lodek paa
I Nu «er Oel Ihidtil vore kling
sbrødstationor ver-M nie-re end til
zstmskkelizm men deit kan ikkis anta
ques at oillis Unsre Tiplfælsdct i Frem
Ztidpn Trlcs vil chdcrationernosrs
’Jiidllr.rnf11i11z1 gnnskse amoiiicitåfl
,itn-dføre et for-get anbrødstsiorbrnxh
Edes vil den-c igcn stigcs, cistcknmnn
»den imn ilcns on flere Vater, Der
lindqnnr i Forbrngot, bliver knap
pcsrcx Man maa dersor iikkekt i
jiwkt Qniiang renne med lldstcsdislsc
Ins Tilslæqiklord lnsrlig til nbemid
lede.
Pan Zntørnmrkccht bliver For
-«"mld(-nc for lwet llge itranimeris·
Produktionen er ivedodgaaonde og
Tilifastninqcsn sacwel til England som
til Tnikland on lerrig fortschar
neu immmblc Vsilfnan liqcssom Kra
non-J lifcsmnmfra NOT-wende er stinke
«lk1«iscrne’l)ævdcr sig derfor og iid
itse Ung Ilfrqxningsantal sie-g fra
Ell til 224 Kr. pr- 50 «kg. At en
sandnn Prisndvikling isder llvilje
sim Fondrugcrncs Side, er ganske na
tur-lind incn ma den enden Side
«er den »den Farbe-L fom alckid fsølger
nie-d et højst Prisnivcau, at den vir
ker som en Hemfko mod et alt for
wldfomt FonbruO en Virknina, der
sknn er aOf sdct godc, faalwiige der kkkc
er wiss-en en endelig Ordning of
hole Msnmlet, der gennems
som- m cqcnklig Rationvkina.
stlwskcsnmnktsdct er rot ialt oa
AndelsTlagtcrieknes Notering er a
vancemt litdi, btil i74 Øte spr. kgs
Den Bild new-mer sig mi, da Pro
duktionen oil tage stasrkt ai og eftets
Monden winde- »imd til Odet mini
male Det vil devfor synes en na
tnrlin «F-oraits;al«t1king, ast indskrcens
ke eller eventuelt heli stawdse Ets
lsonteki on i Siedet for lagre op, sm
ledes at vi ikke til sin Iid kommu
til at itaa fnldftændig blotstede for
denne Vate. -
Von Køds og Kreatur-Wobei m
Priskrnc allen-de san sitnacrt ved ai
ask-fis iig jam, dcls Hirn-di Jndksbet
im Mik Side, inn- vasvet stotte, dels
»Tai-di Efterfpsrqslen til Mem-me
jovbruget wkser, efteahaanden iom
lldbudet ckf FUM bliver knappere
I f s
J Traulqmperö Skær —
Ksbrwhavm Oft. 1917.
Der gnar bestandig baglasnds5. Om
on Maanodgstisd begmrdct svj at bræns
de Tranlmnpcr, og med dekte htm
gelige Maul for Øje yac Staren
sskafsist fi-.1, Naadighed over 2000
Ton-H Tran, der kaal rationcres til
Befolkningen til en Prig af 2 Kr,
AS Lu- pr. ist« og der er i ch- D
dljkket l()0,000 Tmnlamvcr undier
Arbij til 2 Kr. Styx-set Ack!
tylensLamwr og Twllelnz er jo o! ,
list-ede- i Brug i simnrnemh og ji
Kakkewvncne innrer Ist-w og Eltern
dcsknuder, sont fad man midt paa
den jydstse Hode. i
Petruteumgttbførslerne er io nein-Z
lig gansske staunst-L og den Zniulch
her findes, kommst-es til de «(djeni,l.
der bverken bar Gas eller cslettrisk?«
Lnss Prifen for den kostbare Wird-«
ske, sdcsr for faa Aar fiden var 20»
Øre, er i sdenms Mauned rsget op«
skq 29 til 70 øke pr. Liter, vgl1
im kkm hvek Hussiqkw «de- kunkz
faa 2 Liter som MainedeM Vg Mk«
er jso de favtigste Hjenn hvor Elek- (
trieitet Me findes, der skail sbetaie .·
den«-.- vmwittiqt wie Pris pg enddq J»
kun faa en want-steh der hverken H
wenns-: hert ene: W. :
Paa de hab-mitk- Gader fes tm N
fmrt ingen AMMe met-es H
da er de most Witwe W 1
pag M og Minute- dek is
W W« Monden-(
IFærdselOaakey og fra Nytaar vil
det wdelukksensde være this-se Fortid:
lemiingen sdvr hesørgcr Tmriben i
Mit-sahn
»so-i Llilwdsiolt vil det væve en
tribleivde Zvir at etfare, at Dan
Inmrt vil vcere
tsklagt eftct Nytqar.
Leu Bin og Spiritus, dcx erwnu
er tilbagc, vil snart oære udsoligU
»in-a Kasseercic kan man nassten itte
Jmete opdrivc en Simps til fin
lMod —- ,,Llnglelcerre« tagcr tm 75
Øre pr. Stil — og der engres
mod Atmvit til baade 15 og ZU
lenek zlasstm Alt, Tyvad de Hatt-d
lendc can ftaffc af Tobak, Vin- iog
Spiritus, can de scrlge —- Penge
synes ider at værc not af i Byem
lzwd de sovevfyldcte« Tieatrh Varie
teer og Kaiser ogsaa bessrer Vidne
em
Er Bile aberer faulech
nogelt trift, gaar det ikke ineget ho
dre ined Oivet i Hiennncne).
Her fiddcr Husmsdrene og gras
,dcr over, at Einiørrct nu kostegzpms
ltwnt 2!- Kr Eint-det, Hvidtsl lo·
iser Baka Øl 24 Øre og Malt
»so zur Lg biet er dem tun en sat
»ti-g Trost, at de taki saslge Ksttenafs
Fildet til et sudmimst »Es-Utah der
Or stifwt til Judkøb og Behandling
— til Brug sont Svinefoder — ai
det fpiseligc Affald fra Husholsdmui
gerne; der veralcszs nuso B Øke pr
·kg., meii yuad can sdet nytte. J de
flejie Husyoldningcr gaar der intet
til Zpil —---— Zwist lidt Kartoffel
stræller, og dem gaat der ikke man
ige af pag Kiloet. -—— —
lluder iaadannse Forbolsd vil det
snæppe svkbavse at l)øke, at der nu
ogsaa er Planet oppe som en ny
sJudustri: Llrlisiisdctiældernes Blade
jsfal ttlvirlrci til Kslcvderl Men et
Molefaat kostet ogfaa op inmd 400
Kr. nu, saa det kunde jo være mrt
at fiwde Sukrogater for det dyrc
Klæde Et Rygtc vil agan visde,
Fast man isGusdhjom hvor de som be
tewdt Ohar Mængsder af Eigentum-,
pmäænker at amewde FMlade til
!-Lleklcvdisicigdbrug. Men sdot san jo
saht Me, at dct bare er en Vit
tiglhcsd Edwarsd Sport-.
Pacific Werts.
Ei Bat Bettagtuiuger.
Llf H. P. Ha nsieth
Ast er godt ast have quwen
ttfi del er et Tmn ma, at vi bar
tnodtagcst Gaer af Herren Hver
Gabe, han gkiver soz, er tilligc en
ngcwc «
Man «ij dcck Judmjt paa dct uns
assluttodekwdånmde i Jan Jst-antis
co, at vi nat adsfisllige szælTlesopgas
ver, og med jo strrre Forftaaelse
sog Mighed de omfattes ais alle
Mensgshedsmedlommer inden for
Krebsen, des lettere vil det vaer
at løse denn.
»Die-: var en Gliede at -t)sre, at
Bomohjrwsssagen allerede er traadt
nd i Virkeliigchedem og act man jkke
lhar Insntet, tisl nmn engang i Frem
tiden War bog-m ist Vorm-hieni
1ncn allcrcde lmr lwynsdt at an
brinqe ljjentlksse m ulykkelsigt stil
lede Vorn blandt vore Landsmasnd
i Mc krissusrigc Ofen-. Og set er
at deute- at der vil blive arbesdet
svidere i famme Reinina san lernge
man Mc bar noget Baues-sent
iömsodopgaven nmn so dog blika
fsrst og fromme-it at fkaffcs dcst hieni
løsc Vorn est Hiern, bortfet fra om
Idette saa er i et Bornebjem cller i
list privat Hiern, men i wrigt er
lITnmets Anbrinqolise i fidftnævnte.
fnacns Mtcs ollors er, fom net ital
Hast-ca oa sbelst paa Lande-t, en lim
faa naturlia Tom net-diaman No
at flkm End paa.
Dei wilde- for øvrigt vcere as ikke
riknc Interesse at 7aa lidt Itærmere
Ovlnsning ons, kwor nimng Ziemli
scs Vstn der findes blandt onn
L.7ndsmæ:xd Enden for Kredken
Dei ist osifcm alwdeligt, at der
er Mundt est sammenflnttenbe Ar«
bcfde Monds vor Unqsdom Der er
gfort et god Miit-Ue oq det var
det qlmsindelige Ønsis Pan Msdet
at der maatte blive arbefbet vfdercs
i sum-me Spor, Aqu man ogfaa
M det Inw, at Sammensintnins
gen, san vkdt den er mutet bot
vakt aWiq UNde btandck
de unge: Mq er passe derived
Aal-i Fomdfætninger for et Arbei
de, der Ums W M We WA
mlh -
Der m Ubert den W
UMUWMM