Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    da til andre gode kriftelige Vøger
fsor samme.
Hiertens Tak for hver Gove.
Gud Mfigne aslle Grverne og Mis
sionen i Queenslund."
J· M. Haufen,
Stahlehurfh Nebr.
- Reisefmulet.
Af G. B. C.
l4. «Oloawder, Cal. Den 7.———9.
Nov. var der beratmnet Misflonsi
mode Ii Oleanider Mensche-d Del
var paa denne Eg·n, at idet Arm-ide
som Den sfownede danfke Kirke wer
M Kyme Wn fin fetste ringe Be
gyndelle Det er nu ca. 29 Aar.
frden .
Tet var tun en ringkI Begnadelse
MM ogfcm ner gælder Ordene:
,--F0raqter ej de ringe Dage«.
Den lillse Pkenighod der for 29
Aar liden blev org-andsemt, er nn
bleven ret ftor i AnmL Kraft,
kristelia Erfaning og Offewilligbed,
og samtnen med ll andre Kald nd
gør den nn Z. Krebs i Den fort
nede dansle Ksirke
Tset Var et aribende Øjelslit da
en of de ganer Motiven-, der par
med vcd Mentzrlpedenss Organisation,
stod fee-m og ndtalte smed Mlcodesi
taare ljn Taf til Herren for hnnss
Trofasrlwd lnod Meniglyeden lind
til i Tag, for den-Z Vækft og Frem«
gansj bande l Troen on den gode
Lastdoms Ord.
Missionsmtødet var crf en baade
wetten-de og belærende Art. Der
vor to Etnner frennne til Drøfrelse
paa Medet
Der ene illa-r satte dybe Sspor i
Gnst Folks Vierter Zunmken as
bele Drøftelfen kan ndtrnfkes sau
ledes: »Sin·dets:s Fornyelse.«
Med Sckyrke blev det fromlyoldt
at det gcelsdser uaflaidelig Fremnd
for Gudsts Folk og dbt enkelte Guds
Born Stilftand er allerede tilbages
Fang, dg Dilbaaegang tun ende.
med Underqanw
Forfcerdeliqt at tænle paa. Med
Kraft blev det n«dtaslst, at vor bele
Pensonligslnsd tnaa lyelligeirs gansie
oa aldeles til Herrens Ærc og vo
rc Medlnennelkers Bel· Hvor nun
kede vi Herrens Jlands Kraft bar-de
til zljdnumelfe on salig Trost.
Iso, Missionsnwdedagene i Ole
ais-der den 7.-—-—s). Nov» 1917 i
Kirlen og i Santitale med Venners
ne - nmme kendte Renner andre
Siedet sra - og lssæftsriheden og
Kämmen i Prasfteldjemmet vil sent
am ud as Minde.
Oleansderminderne er Blomfter j
den llonne Mindest-ans, jeg bar
fra Mitlionstnren Um Ksyftsen Taf
og Hilien til Lleanderfolken med
Sal. 23 as David.
II. Needlen Cal. Zende For
xniddan den ll. Rou. kalte jeg i
Frei-no By i en svenlk lnrlnsrsf Kir
ke og oln Eftermiddagen i Needslen
Den tisdligere lendte Prcrft i Iowa
Kredi» Hast. N· Z. rllielsem er
Prasft for denne Meniqlled
Zøndcm Eftmnlddog i Reedlcn
var for mig en dejlig Ebwnniddaw
Fer det førfte »vor vist alle Mund
Pan Pletten all«l Eventude i et
ret lmgqeligt End-J Hug. Nogle
nsldre Skikkelfer kra Andnbon, Jn.,
lom Mr. Mads ansncnslen oq Fu
stefen on « link-r og lkrfver -—-— Mr·
Peter Andpksm og Hnstru lra Au
dubon, Iowa. Man fkulde næften
tro, at disse Venner »vor Trans
porteret paa en Keilers Wm’s Flo
oemaskine
Peter Anderlen og Hultru WM
at fpilc Solltan lyelse Vinteren Jo,
Vinterlolen er dejlig; men »sch!
du lieber-l« oim Socnmeren i 110’a
120«Grqders Me!
Jowas stinkt-e Vintertid balanæi
m vcifmok med Callforniaö bren
sdende Sommers-It Nu vell Bad det
te ver-re en Mag-lag
Men jeg Vom nd af Spottet VI
Reedley Medet lgen Som antvdst
fuvdt Duk
. Vi merk-de Denkens FOUUU M
Wo Forwwdelle og VIII vg STI
M. Sange Japan-e og SM
Met M Mkert MW i Monter
M.
Iser vi forlod Mley et lcklle
Des-g has en Mr· Men, Sen as
Mk« Jens Haufen, WbOW Ja.
ForuAarlidenvarlegiW
Hiern, da var Mr. MS Gltfmt
M·.Nushqkhunastlfleresar
W hjgmme has derm- Mr.
das-Im oq Im- Sm sog MAX le
vee me m W M vg WMI
·
Veliiignelse Ja, da er vi ikke ene.
Tat for Medtagelsen og Veders
Meler i Hjemmet
Eiter sdet staune Mode i Reeds
Cey -og Bei-g Ilyos Mr. Hawien bar
det as SM- til Past. N. S. Nie-Ilsens
ihygigelsige sie-In. »O, et Hjem Wa
Jord! v hom- «fkøn«tl Dei dar inia
sen fand Hierteglaide at gæste sdisse
Venner, nnsd hvem jeg tidligere hat
delt meget anndelligt godtt paa vor
ILivsrejfe Vi genniemgsik ganisnvelt
sog nyt til faslles Gliede Bei-get
bos eher-, Venner, er niig et kækt
Minde.
Hi. Free-no, Cal. Frei-sue er, set
nnsder et Heldedssynsrspimkh den pre
nseite Vn as »de »in-anne, inange Vyen
jeg har set her i Landet Her er
ikke biet et entelt Parti site-m inen
pcm eriwert Sted i Byen liegng
man an paa Zkønhed og Prod.
Antallet ais Jnsdbyggere er ca. 50,
000. Den er inmaike i For-hold til
Eier-reife en aj de livliuste For-ret
ningzbyer i Uni—onen: thi »in-r er je
Werden-J sinkst-e Frnatnmrfed Der
er Inange store Rom-tuinqgfirntaet
Ritter Mr her et nieset ejen
donnnelsigt Ordspkeg ssig geritten-de
m: »Jeder, Klartofley Gramspuvve
oa Lan-sie jindes alle Vegne.« En
as de mest ledende Forretninger
ejes af en dansk Hei-re ved Navn
sinme qToni jeg basede den Ære at
hilf-e paa, og nuin ældite Zøn Her
inan har haft iden Ære for et Tidss
rnnn at vcere i hans Tjeneste. J
Weint viser det fig her i Fresno
iom alle .Vegne, at »Danfcen er
ikke mbt af Vognen, seliv oin ·l)an
horniger ipaa Vagfnicekbet.« ;
Nu Oel, paa sdet kirkelsige Din-l
lmiaide er Fvesno egssaa kommen
vnied. Pan »Ernst Ave. and Sinn
;ner Stic« Den lö. Nov. 1917, »blei
;en dejlig Filirke indeiet aisl Herrens
Ære og til Velssignelse for vort
»wir-sie Falk i Fresino og Osniegn
Tet er niesten et lyalvt Unders
«værk, at der nu staat en sindviet
Linn-te til ca. 815,000, lworaf det
aller-nieste er bete-it
Kristelig set er sdet en Eejr. Kir
kelig set er det ei Jnort Fremskrsisdti
Nationaslt set er det en Ære for
der danjke Fett Lokalt iset er det en
sPryd for Frei-no By.
I Jndsnieliessdagen var i Zandned
sen Eterdaa, en Mierkedasg, en fand
festwdesddna sfor mange.
» Jlldria Ism« jeg iet sna nmnge
Ante-Ei onrkrinq en Cisirie iein den
Tan. Jiie en Mann Eli Horn Zet
.tlen1entet, tror jeg, kan Wurme opl
»der-til Kirer im fnld til stor«
Trcenaiei Manne nmntte staa i Dis-s
inne oa ndenior. !
; Da dette knn er Reisennnler on
Liiie Referat im Jndusielsen sdet ser-s
»ger nei« en aner jur), san man jeg
Eber ajbryde ocn den Begioenlied.
lIsinn dette endnn: Den litt-e Menigi
Ljed i Fressno By iiar vist ftor Of
fernilligfyed, og Past. E· E. NoI
ifendera i Forbindselse ined dank-:
Ilelean »Henry Ford« «er laut en
Fyatizihed og Finisrdialied for Da
Hien, fern fortjener Beiman o«;
Tat.
Endoioere ncaa man venndre
llmade Paciiic .ii«redseiI-3, Menjglyes
Idenst og ndenferftasaensde Vennersz
,L-jieruilljai)ed euer for Fisiriesagen
si Frei-no: Vennernez Befirasbelser
Ebar ioreløbig naaot et qodt Reinl-I
Itat Man nu Arbejdet i Fee-Juni
pfrones nie-d en ljel Hob nf ,,leVen-s
de Stene«. Meniqhedens Heere oai
Her-ed nelfisgne Arbede til den
Ende· .
Ogoiaa sbiertelia Tat til Fressw
Vsennerne for de sfkønne Dane, iea
tilbmaste nsde Eins oder. Das iior Mod
tagelien, Smnwlerne, Livsqodeme
sog de mange mdelme Gebet-, iom
vi delde samtnen
Mod stor Gliede mindes jen Ve
iøgene hin Esftermiiddaq nde lios
Mr. og Miss. Jovgen Hausen s
Disse Venner bar ndet »en fuld
Haandg Gave « til lden nye Wirte
—- oq Beisgene hos min Miit-liebe
Bunde-r og Madarbeider i Herren,
Pustor H. Hamien —- en af Banes
bwderne for Gusds Riges Arbejde
iblmjidt vovt Fell Dq hoc Past. S.
Jchnsem i bvis gamle Pallasds —
en »Dumm- « usde i Nebr. — »Bei
d. ev. lussh. Wehmiund" toa dets
singe Begyndelie 1882. Med Glie
de minde- joa oeiwa Bei-get M;
Past. Jchmrskn og lhios Past. E. S."
Resenberq. Tat - Post. Mietibcrg
Imod M for Doggen vg Vei
Men jeg M Ii eders Plem.
Menge vil jeg mindes Weilst-U
gen, hom- Apostselkfkkkkolse Peter blev
ligesom beben-de sfsor os spaa ny.
Endebig nein-des jeg smsed en hier
telin Winde msit Qphsolsd shos min
Søn vHemmn Elntistjsanfen og Hu
ftru. TlIisinsder im eder Weder mit
Hier-tie. Bat!
Denne Tur, der, tmad Tisftanee
angetan smnfmiter 6,697 Misl khens
regnet jeg til en asf minse fkønnseftc
Rzejtser ii de 25 Anr, jeg bar siwdes
Ihavet Formmvdsembedet Pris tiHl
Herren lderfork
Fovmaiidssettislmdet er i mange
Genieensde et Iisdet misuswdelsesvæv
diat »Ein-bebe Forumwdssdilllingen
smed dens 91nifmr,01rbefsde og maner
Vanfkeligbeder, Vosværinqer sogIKris
tik er iikkie let snt bwpe: don, trods
fiel-di op ich alt sdette svil im Mk
tkl Herrens Æret Nslceden (i Her
ren Glæden .i Hereens Hus —
Glasden i Herren-J Falk og Glos
den zi Herkens Gemina iblsansdt mdt
Folk ber i Landet vor Werkes
uelsignede Verka idet Olmr Vejet op
over alle Vanskeliabeder — inde i
Tim. Gusd vcere Takt
Med stlcede reiste jeq wd sfor at
tjene min Herr-e sog mit Saimfuwd.
Dei lykkedes. Med Glcgde er W
nu bjemsme i Ebene-zer.
Saxeville, Wis.
Dei vil man-sie instevessere Dan
l«sk!erens:s Lassere at liøre «l)er·sra. Jeg
man qsaa liidt tilbage si Bilde-n, til
den Z. September. Den Ding var
en Mlaidess og Høftidsdcm for Sayes
suille Meniabed Vi bat-de nomlin
bofliitdet at overrcifke vor Præft on
bang Familie, on de flseste of Me
nigbvdens Falk famledes i Præstebm
lsigen i Poy Sippi Vii hin-de vore
dekuvve med sog boldt Mel-les
Hpisninsg i Præftehjeinmet Me
jniiqueden skmvde sfsasmslet en Geme, fom
»den-Z Kns·ferer, Mr. Jens Ismen
fen, overmkte Præsten ved Mid
dagsbokdet
Vi tilbmqste en fksøn Sstnnd sam
tnen med Samwle og Sang, sog
Paftsor Mielsien halte lidt til os, osg
flirttede med at ssiqe, at det ven
hom en ftor Wde at vi var kom
men for en beføae lmin on lmns
Familie «
Onsidag den 24. Oktober htwdej
vi Winde-neben lmor Pastor sLSU
L Jensen fra Andnbon »En» Jo.,·
Var med. lGan talie til os bandel
oni Eiterniiddaqen ned Knindemøsz
det oq um Mienen i Kirken Vi
siqer Postor s. L. Seen-sen biet-te
lsin Tal for Bei-net og for Drin-L
lim- talte Korn en oniden Gang km
beim os.
Zøndngen den 28. Oktober band-II
Ui en Aflksedssfeft til Ære for Mrssp
H P. Hawsem fom reiste fra est-»F
lntn llulde til det nsorske Jllderdsoms »
Mem i Wittetiliem, Wiss.
Vi var en Del lmnlet lwsks Mrsxl
Var-I Glmäftenfen on band-e indbndt
Mm Sausen til at lvissse Midsd.1.1
innnnen need os. Pastor «:lliel-fen var
i Wann-no vil Mini0niniøde, san
vi onbnqqede lnsemndre med ni
lasse en Vrwdsiken oq fmmse noale
Zaun-e Der blev sovermlt Mrsz
Haufen en lille Gave fra Vennerne
her i Zoreville til en Erindriim
um Ismene soni vi kmr tiilbrcnt
fmnnien med lwemndre i Sake
Ville. Vi ønfker Mes. Hanser Her
rens Irr-d on Velfianelle i fine nye
Omgivelfetx
Fredaqen den 23. November be
anndte Dort :Uc.i-I-sion(«inmde, oq det
silnttede den 25· oin Aftensen De
frennnede Pisa-ster, fin var til
Etede ved Mehr-L var J. P. Nan
rnp ira Wanpam soa Carl Manne
slen fsxa Ælwaukee. ;
De italtse Ordet ffiftetiis: Zen
dnq Efterniiiddag indledede Pastet
--«Jinarnp Esmnet: ,,·ssvorledes freut
nie-J Arbejdet bedft i Meniglpedsen?«
Pastor Nackt-up gcw os msange ziode
»Vin? bande on1, bmd der hindrer
Inkbejdet oq .i Sæksdelkshon kwad
der frennner sdet, sog ban lag-de
slasrlig Vcekt paa to Ding: »Ur
beid oa Ven« Eftex Jndsledningen
var Ordet laa spit, men Tiden var
faa nesften inde til at fluitbe, fcm
Elle mange wdtalite Fig i Gmnet
Sen-day Forntiddag var »der Højs
imesfegudsstfeneste og Altaqu og
et foer optoges til Kredsmässdonm
Ssndaa Akten W der faa »Aut
nlnggmøde: Pafvor Maitlyiefen sprie
-diilede,, via Post-or Nielsen fluttIede
Msdets Passior Nunmep forlod ins
efier Formäddcsqssgwdsetieneftem of
den Grund, nie Ibsan havde Gnsdss
fis-»die i ·fin rasen Kirkc om Este-r
smsisddagem
Vor Bøn er, at Herren man Oel
Isignk ssit Ord pna Vori- Hist-riet
Tot bar ltjdck san kalsdewde og ind
bvdensde tkl os. Guid shjcelpe »den
scnkelstc fwwlediw ast in miaa faa
Veksinnesse.
Bill-sen til Lcesseme.
Nieils Jenssen·
Til Kitken i Lincvln.
Gaver fra Venner udeufor Meuigs
heben
Brnnizwict Nebr» C. Reis-missen
oiq Sustrn 8100 Aldo, Nebr» A.
Ehristenfsen 8100 Falls City, Neb»
T. E· Anker 8-5. Newnmn Grave,
Nebr» Marins sNckVfion PL. Asiyland
Nebr» N. P. Reisen 825 Bursle
Colo» Mai-s Gan-sen 810 St. Paul,
Nebr» Lars Petersen sto, Peter
klinsrqnnsisen PS. L.inidtsnn, Eise-br» An
drew Hans-en si, Ansdrew Peter-sen
si, Mrs. Dorblisen Botener Pö
»P-eter Donations si. St. Edwavdsz,
iNebr., Christian Petersen Pl, Ein-is
IW Jense» si, Ehpis Søkewsen si
Heter Jømentfen W, Herer An
»sdpc-asen W, Hans Skanderup Pl,
Anton Gnristenisen Isl. Dimen, Neb»
Anders Jenfen VES, Anders Han
sfen 825, Mads Christensen 325,
Anker Joismnfen PM, Johannes
Mndsen sm, Jolm L. Hansen PL
Paswr N. P. Bald PL. Maik,
««:1«’ebr., Rosmns Johmvsen Pö. Nec
liickli, Wiss» Töne-ob Honier P25.
;thkoifsh, Wiss-, P. C. Hausen 820
·Weeving Westen Nebr» Jacob Do
zmxinqo 825, James P. Josbnsson PH
lLljinrins Bnmnml PL, Peter Ander
,I·-on sto, Jens Ebrissriairssen Pö,
Reisk- Søqsaavd sm, Otto Mogsen
ifen PL, vais Nasmnsfen Pö, Chris
Johnsion Pö, Hans Johwfon SM,
fis-ans Andersen 82, Jolm Dom-inng
Fö, Lars Niilso PL, Hean Mogsens
sen Ps, N. Lmtritzen PL, Carl»
Ankersen PL, TLonis Ansderfen 82,!
Ansdrew Olifen sä, Mit-wilde Søi
pensen si, Ein-is Hausen PL, Neilcs
Reisisen sm, Andaan Anderfen Sm»
Insan Znell 85 LIincolm Mehr-II
Peter O. Peter-sen WI, Hean Pse ;
«-1«7«."! Simi. M. Madson PHO, Ja
,nies Jenseit sich Ella Rsasmnssen
sm, Mel-I Nielsen ARE-T Einer Ro
nier VI, Martin L. Ksirkegaard M,
Paul Nørmølle ski, Jsennsie Peter
fen 85, Anna Larer 85, Anna
’iseterieii sä, Jenfene Peter-sen Ps,
Marie Zenit-n III-IT N. P. Han
sen PMB LI. J. Lnrsen WO, J.
Mortensen SM, Il. Jsensen MO, »G.
Sohn INCI, Z. Zurenien sm, J.
.Cbrisftiniiieii sm, .L«-. thiwien sm,
J Tinqaakd PLU, LI. Haner SI,
M. Razinnsrsien III, Mrcs. Marn Ro
ilwrtssoii PHO, Christian Petersen Sö,
Lan-g. Z. E. Hausen PH, Diom
jxsmsscu 85, Mod. Vritpn 825, kn.
z;’l. Hodnnmn Wö, Brown 8: Dionle
Hm, J. E. Miller Eis-ZU, Eael
Nnenzesl VII Lilie Morie BL, E.
; Transnmen MO, Tr. J. F
i»-tevseii"ss BLI, Tr. Li. L. Puine säm,
I P. Williams ist-T Msayer Brei»
;Eo. sto, J. Dietricn Ps- Dk. E. E.
iMayer sm, Unæunte THE Lunis
lClirifvensen BLI, Oseome Christian
;I"en Sto, Fred W. Veer sm, No
shert Peterien Vö, Eliia Hansen SI.
Ilienneh Nebr» Janus-J Jenien ji«-J
kann Rasninikiien Pö, Nelgs Ander
jien Pö, Peter Olson 8250 Stank-e
Umkst, Nebr.: Rev. J. M. Hausen
TM, Iohn Swanfon PL, Nsiels Joship
Zion PL, Peter Sørensen PS, C. F.
Häckerer SI, Andrew Carr ---·,
Mrs. Ppillipsen sm, J. P. Dabl
82, P. C. Nsielsen sb, Jchn Bed
ited sb, Munks 8z Bros. MS, John
Ilikninnn si, L. Vedfted PH. Dan
nebwg, Neer Ebris Appel Pö,
Niels Nosendabl PL, H. Peierfon
N Sson Co. M, P. C. V· Peterfen
Pl, P. M. Peter-sen PL, Tena Pe
tersen Ps, Zehn Schleiten PL, H.
Peterer Pö, Ren J. Chr. Peter
ien sä.
V H
Kartouerede Anrganqe
as
»Im- Mine Sman Vennet.«
Vi bar Aamaniqscne 1912, 1913
samt senkeltc wf ansdrcs Aargange
Pris 60 Cts bvclc
Ppecieltt Tre forskollsiqcs Anraango
for sj.50.
lvdmærkri stsnsina for stem
Pørn oq ungo Wenn-essen
Dan. Luth. Publ- Haufe,
Blatt-, Nebr.
J eg liar et Par gode Farme til salgs, ZEISSka «. dsgkjjlezg
«sf lknclgm Minn. ., Som jeg kein smlgo psm lot-ti- Villcoar. llisfollmingen or nnd-tin
udtslukktsnrlp Rknndimnsph l’ilm-t-rlcist Jord: Hort Muldjord med l«k-r·underlng.
Und-« Vizjix Wli Rhmxxi ·»,- Will Vanil· For nætaiere Oplysuingek slckiv til
K. T. WANT W, Moses-m
Bollg endi- J Mil fru Mut-doch den
820 ACRES FARM· til-dick Statiun n(n«(lnsst sur Willmuk.
Demu- l·"us«m er «w(.-ll itnprm-·s(l". liestaupndss as et godt Hug, Kinldorstald, Kom
nmgasitk llønss«lsus, gml llrøud oxz on Stor l«un(l. Niksqtpn ul Markjordcm er pløjcst
og er fmrdig til sunning. For en kort Tid kun vi emsig-s disk-m- ls":1r111 til den tin-o
Pris as 870.00 pr. Akt-H Vilkmir BIWM kontunt, MAX-. den lStis Murts 1918, lies
kittsii pas- lette Betingtelstsr til 5 og 0 p(’t. For nat-kniete Oplysuingor besøg eilt-c
skkcv tit ANDBZSON W Co» Willmm W
W
VI HAR BESLUTTETz se uckhycks til ssig ps- tem vinmy 2280
Art-es If udvslgt Famil-ach beliggende i Mai-shall og Petmiagtou
Countiek.
Dette Und vat- lcøbt nf Fig personlig, after esn mager ital-zagen
de Untier-Meloe as Jotdbundskvalitetea, Jokdunderlaget, Vandcflsb og
lzoliggenbech
I Akealot er der 2 «imptoved" Kvnkt sectionek, sota hvek tilbydsss
til 840. Lin Arke og l meget «impkoved" 240 Art-es Fano tilbydes til
852 pr. eke. Pieris Kvart sectioner til Mö. pr. Acri-, og 3 Kvart sec
tioacsk beliggksndts ved plelctriak Linie til 833. pr. Acke. OHSM 2 gode
Kvakt section0r. der ei- 0 Mil km blinkt-C Som tilliydes til 81250 pr
Aere. Megext Intu- Villcanr give-s med lille Udlietaling og 6 pct. Rente.
skriv eftpk vermiser Ums-sinniger til
JOHN BRATRUD, Thief Rivers Falls, Minn.
W
as
KØB DBM EIN PÄRM NÆR PJZRCUS PÄLLs, MINN.
Vor udmaskkede og vel opdyrkede Pan-m 8 Mil km Pergus Falls-.
.Minn·, og 6 Mil km en mindre By, er til salgs wher billigt. Karmen
Fir- paa 200 Acres — et- vel bebygget med godt Beboelseslius, Bam:
IHogliouse, Chicken coop, Grimer udmærket Brønd og Vindmøllo.
Derme dejlige Pakm er nu til salgs for den uhyre billige Pris as
«·«ls65.00 pr. Acke. Kun 84000.00 kontaot. Besten paa længere Tit-l
sAkbetcling om ønskes —- skriv med det Summe til Bjernse.
l sTostL TOUOY coUPM, Istliscth Wis.
I
F
K
PL H
Dana College
Trinitatis ;:minarium,
Bleir- Nebraska
skoleaaret 1917———18 begyndte den 2. Oktober.
skriv efter Katalog og niprmere 0p1ysninger.
L. A. LAURsEN,
Bestzsrctx L
J
Billecler Im Danmark
· Tunnt(11·k", dcms ndsfjlligc infdisn Fuss-c ABC-hu Fels snnkfkp Fai
Vitlmk nq du« fjnc Fujisqrmssum I Iowa W fwrdcsltss gndl
lldnalq .
Waben
J« Brodkurt nkd Pi«0jpvl«tst« uq Bilchscr fm do forskulliqc EgnO
Assmrt ZM i ssn net Pupusth j«.:1)l«tk-t m«d du! Iman Fan N
Prisz PLW pottofrit.
Gunst nq Wurmle an Juliean
Distc Hort saslqcizi nxuuu Quintpr surtcrct u Jst-. Pu· Tufin
Dauifls Luft-. Publ. Houfcy
Plain Rohr
0 ----------..----..........-.....(k
4,.--------------------------------s1I- .
I re n-v e 13002 r
»,- h
til i"(,1-lmltlsvis lan- Prismc
Um xxmpckik Pswls Uhvfszz af« P. O. I.)in"idsun. 1.
og 2. 1)(-l itnll). tilskumnckn .................. .6()
Uøzzjcszøjc i liibwlwm at« Anders Ohristensckm 1. og 2.
Dol in(ll). tilstuumtsn ........................ .6()
Prass- uxj Ale---«-·»«c-sl, at· G. Koch, - Ordinasr Bogla
Jepris 81.4() III-Hm —— Im indbumltst ........ 1.5()
Alle- disse Bøger ers indbuntlckt i Yoro Ogne elegant«
og solido llolshirtjngsbind med Guldtryk
DJZVIFIJ LFTJUCIMZV PUBLISUJAW JJOUSL
»Mir, Ns«-l«·.
Por ciberty ans-« Right.
THE SONG OF THE U. S. ARMY.
Ez- Uarl Neu-mann.
Ovonstaaendo betegnek intet mere aller mindre end
on tilde-les glimrende Ovorsmttelso of den bekondte dan
ske Krigssang »Den Gar-F jexy drog as steil« læmpot ok
tsk amerikanske Pokholck
Takt henimod 20,000 Bksetnplaker ak sangen er al
len-do solgt, og den vil utvivlsomt blive Solgt j Hauch-od
tnsindvis. Pot- alle Danske i Amerika man den have
ganske sækegen Interesse.
Pris — mai Musik —--- m Cis-n per Eli-F
Partipris opgives pag Forlangenda
DANISH LUTIIERAN PUBLISElNG HOUSIL,
L Einst-, Nein-.
ff