Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 12, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l)ANSKBRBN«
n l)-mish- Amekioan Weshle
Nimmt hy «’1’he United Danish
Hmnjzoliml - Luther-an Umer
m Amorica". and p— -Iishe(1 by
Danish Luther-an t Z; Sonst-,
Blaitx Nobt.«I-»
asngkeren
,,1).stKERBN «
et dansk-amerikansk Use-bleich
der ejes af »Den forenede dem
ske evangelisklutherske Kir
ke i An1(-1-ika" og udgives at
Danjsh Lutheran Publ. House
Blair, Nebr.
N; -.—.«·«-;"" «
Blase, Nebr» Onsdag den 12. December 19l7.
26. Aatg.
Fra VeftfkontnI
Mo tmnsiction filed with the
postmastesr at Nah-, Nein-» Dec.
12th, 1917 as required by the
set approved Oct. 6t,h, 1917.
Briternc ttækket sig ttlbage ved
Cnmbtni.
London, 5. Tisc. - Uksneral
Maitrice, idcst ban twlisr unt Ty
fkernes Anqreb paa Vritierncss Za
licsnck nnd Cainbrai, fixier:
»An-then hat« til en nisJ Grad
bmnt ocs i en vanikcsliq Stiman
san nagt-n Omordning of nor Liinics
kvn blive nødvcsndig Vi blivcr man
skis nsødt til at trwkkcs osZ nsoget til
bagv van Zalientcsniz Nordiidc.
Der csr lidon Tnivl ons, fortsntte
General Maurice, ast det iidfte tysfcs
Anstreb i CmnbmiSsoktiorisn var
planllaqt og bit-v ledcst as General
Von Lndcsndorff feln Von Laden
dorifs Plan var nodt ndregmst iwnd
dcs ilcsitis ckf de tnske Pslanscsr er. stt
var et Angreb paa beggics vor Sa
lisents Flnnkcn fniqt of ct kraistigt
Aimresli von vnrck Centnnn Gan-I
Angrcsb paa vor Nordiide on vort
Centrum floa konmlcst feil, nien
von Ffendens venstrc Wiss lnkkssdisis
det hom at bryde iqennmn en Dei
ni um« ant Gan anng ikkks blot
von vor nncs Front nien Wo on
Disl as Linien, Kam disn før var
nmd PUN- Dot lnkfedes bani at
overmike og at brnde iqenmsm til
on Dybds as imsiten 6000 Yards
icit Nenn-mit nor KnnonZtH
linsr Mcn der vak- Nksimns not til
nor Nandiqsinsn in nnnnte drm ni
chsndm iiibimcs Over Ef; nfTers
mx cr, To n knn Imvdis windet Man
knn ikkv sinc, at Toskerne ikkcs bar
vksirdzst »so-get somit-»tieq nnd demu
:’lnfn«ssng(s!fcs· Nam« rnnn er i .«n ny
Stillst-o im kskwr sei-s Sct mindstiI
Inn-Inn Um esns Rinnkp Vnnifclin
hisdsski »in-«- 71 bgldp Patienten on for
inno Mændencs i den Forsyninxnsn
as Mændisncs paa visks Dcslcs of vor
ffan » nn blinan Eicstndtsiiq van
ifx’i?«’»1’«fsi«i.
IT« r« s: Ess« Usnhdin ti! Hin
ordn?ii«1 as· Linivsk, Tom til en visJ
Kind knndv biims nndmsndEL isrt
Takte sikonmi Minci·icis:
For ins-in- Nmn i innn Tid imr
Fiksndcsn twst noJlks brifiikis Kn
noner. D-:s iidflv britiikcs KnnnniQ
fon- lsnn Rande inzwi, var i fm zesk
visit-winkt Miner Inn disn irnns
fkes Linie nnd Nin-m i Mai 1915
nnd-i- dist sørite Gesamt-ob Zi
den dcsn Tag andcs ni ifkc tobt
ins ssssssiscs Tun-In Dir-n Visitfrnntcn on
vi ftnndo owbret Im ni Rinden-?
n7 ssnflkis 510 wqu i if)17. Ante-liest
ai Kanonen DE ton vod Emnksmi.
vat- 138 Tnikorne :mnstanr, des toi
m« as von-, m W or ikkcs i Stand
til pndnn nt Tini-, bnowidi demn
Pnnitand csr fand, da fnld Von-ist
nina fra Battcsrierne ikkcs ondnn
» iiidlsbet.«
Londonffi Dec. — Ass. Preis:
Mein-rat Vnna Sinn- roalifcsret anos
leons Definition af en Generais
størstcs Egisnskab — at nidc, naar
ban sskal trcekke sig tilbage og at
ger det, siger Reuters Korrespon
dent ved det britiske Hovedkvarter i
Frankkia
Vi er med Man Og Held M
den tikbage paa en smle Linie,
der udfletder Salkenten, iom Baut
lvn-Skoven udaiorde, og den M
W sc i M til at bevore Vokf
Gold paa den vundne Længde as
Hindenhurgs Linien tmod M
Mär-new Mo minnen-W legte
Plan vm at drqge sine vapet
M M Ieve Muster i m
bwiM M meoe heil-bete
Stillinask Wirt-s smed Wu
men Drdem M M at W
terms »Im-d Illykkch om de vedblis
wende hol-ds: here-J Stilling.
Dermcd stillcs Kacwpen paa
Cum-Mai «S(«ftoreit fasset-bis i Vero.
g os
Fra den italienfte zum-»
True trauslution filed with the
postmastor at Nah-, Nessus» Dec.
121h, 1917 as requin Ixy the
act approved Oct. Ath, 1917.
Teutouctne angtibct voldfomt og
med taugt over-legen Stytkr.
London, si. Der-. llnder det
valdfomstis og blodigstc Slag, der
eindnsu er leversist paa Untierer
Grund, vriistede Tyskerne i Gaar
ftcrrke Sälliuqer sm Italienernz
Eva 11,()()0 Mund tkl Fang-: og
erobrede over 60 Kanonen Von
Belows Osffensiv, der begyndtes fra
Biergfæftninger paa, Sette Com
.munsi, som han iwdtsog i Guar,
waqu Fovsvarerne tiI at trækkc fig
tilbage lawgs en 6 Mkrls Front
fra Viergsckraaningen Syd fior Monte
Castel Combcrto stil Toza Spur.
J den Lialiewske Krigskontors
Rapwrt læggcss der stor Viogt pack
den magaaende Kamps Vikdfkab og
Kong Bitt-ers Troppers shekkulifke
Veftrwbolser for aet standse Fjseni
den-s Frenkftormcw Thale ofsficsisekch
og uofsicielle Meldinger loder paa,
at Tyfkerne og Øftrigerne lmgger
størstc Flid paa at opnaa en Afgøs
Hxslfc mod Italien vod at bryde
jin-le Nordfronten. .
l Dytektbt syst Fremgang.
Aitsi Brei-tu — At Jtalicnerne
ihn-nqu lianrdt af kyjcstwen i langt
;««-ticrle«1ent Antol og Artilleristyrke,
scht ftensxmak cijf de fidste offieielle
IMeddelelfer· Anatisberne bar vnns
det t)di.-:-liqere Frennmnq paa Ilficmo
Blute-wen Inen atter lmr de betalt
en knis- Pris der-for i dræbte on
Tini-ede. Jfølge de sidfte Efterrets
»in-irr er den italienske Linie nbrndt
oq Veien spærret for Fienden til
de Mietinnfke Slette.
Qriasfuntnrst i Berlin nnasicuiiy
it nderliicre is«n)’:lji’niid er tiget
til Ranqu pan den italienike Front
I5,0s)0 ialt. sfiden de begyndte den
nye Offensiv.
Jtnlielsekne fmndfet Tusker-un
;’l-.sl. Breit-. Jtislienft Honedtnar
ter i nordke Italien, s. Dec. —
:Iliiaao Elcmet er nælentliq endi
Fjenden ftandset om ikke over-winden
Das- Oovedhensigt at bride igens
ein til BretnTalen im Zletteme
Im Jlkil Hoden-Un- er slath feil,
nantet det inkkedes lwn at finde sin
Linie lidt frem, dn Jtalienerne traf
fin. tilbcme til en ny Ztilling. Ten
ne Jtilling, der ooater Frenzela
loq liiadena Was-feind hat« lioldt
Stand imin Fjendens ’Lieftrwbelser,
oq Jtalienerne paa de steile Zider
as Passe-ne ladet- Artillerii og Ris
felild renne ned over Fienden hner
Gang han forskger at brde igeni
nein Bette er uedblevet, indtil Ita
lienerne synes rimeligt iikke paa
at kunne holde Pasiene og tvinge
Fjenden til at se fig om eiter et
endet Sted at bryde span.
- Enørm teutoniike Tab.
Washington, 10. Dec. — Mel
dinger fra Rom i Dag, der frommer
ined tidliqere Beratninger om at
Yden vol-dsomime Kamp, ishvilken Den
ltonerne ikke naaede at bryde igens
lnem den iitaslienste Lin-ie, er stilnet
af, ssiger. at den sftrigstyfde Kom
mandsir oftede silere Dundred Tusini
der of sin- Gedsie Mænd uden at
bedre sin Siman Dei kcm fige3,
at det iskke er lykkedes Denn-almos
terine at naa deres Howdhenfiqt,
nmlig ait dryde igeninem den ita
IW Linier ind pm Italiens
M, Tyvor de havde deutet at
siinde Wrtabelt Ly i Wintermon
Inw.
Pmsident Willstka Budllalt
Tot B-!11d«ikab, Præsisdeusten furc
tlagde Kongrcgyicn den -4. ds» am
talte vi ii’dst, og vi umddelte det
gerne dennc Gang i sin selbe-d
uicn paa slikrunsd af Pladsmmrgel
kau vi kun mend følgcskde Ulds
sdmgL
Eiter alt have «fagt, alt sdet gar-l
der H a ndl i ng, og Krigvns Maal
or at sein-, og Freden smaa
opnaas vad at ovewinde de onde
M-agter,« Vsi kæmper imosd, og det
maa komme sdertiL at det tysbe Fole
kan lade sig repræiewtisre ved Tals
mcrnsd, Ver-den kan stole paa, fort
limtter han:
,,ELiad det astter siges, at Auto
kmtict first maa blitve werbewist
um dct inrtctiigende i dets For-bring
paa Magst og Føverskab i den mo
disnus Vordern
Det er nsnmliqt ast anlcvgge no
gcn Ngtfærdiqshgdssstandardsp san
lslasnaics Isaadsansne Krcøfter. Tom kom
man-derer wakland er ustandfesde sog
Hiovervundna
» Jkkcs im- dot bar lidt Neideer
"kan Ret opstilles lom Dommer og
Fredsvftifter mellem Nation-em·
Msen naar sdotte er sket —- shvili
ket med Guds Bill-je llkkert Ml sie
-- iaa ssal vi endelig blive sfrkc
til at aøre noact -ekfesmspellslt, og
da er deet Tid at erklære »vor Hen
fiqt at gørc det. Vi skal faa Fvihed
til at anmide Fved paa 9Edvaos
dialied on Rekfcvrdiwbed web Ube
lnflislic ai lolsvifk Fokdrinq paa For
del, endoalaa for Scivberrerncn
Lasd der inaen Missioritaaelfe væs
re. Vor nækvasrisnde oa øicsblikles
liacs Ovanms er at ’ieirks, oq inM
maa vonde os bort deriva, iør »den
er last Enlwcsr Kraft on Rsp«:Li-oikrc.—,
Di isin »in-nd, Panos eller Mate«
rialior annendiss oa ikal vedblwsndgl
n« istichcy indtil Maalri ir naaer I
Ti-. der ønlkksr at brinacs Fras,
EN- disnncs vor Geniiat » nackt-t, v«
im made til at vendv iisi anbot
Nod-I bon. Ni vil ikkv lnttis til
Mu. Vi llal batragtcs Seiten imn
Unsicht- naar dcst tnlkis Falk apum-m
rottoliq Ifkreditorodo Nispraslcsntmi
M- ihor til as. at do or rksdo til at
Hm nmd Isaki ei OmøL disk st- arnn
disk ma Nviiwrdiii-Ilwd na Eritatninii,
is· Sksn Unst, den-Z Nisqcsnfor hats
iisiri F
To liar aith Liclziion Ihn-L Ist-H
nun (s1«51atlu—:s. Du im· istableret ;
Was: wei- mmrv Lande knJ Fulkg
end dorcss mms — - ais-er dist imrsl
Flejiksrdmmne Jstriassllnsqarm muer
do liidtil frji « Ilalkaninhn over an Z
kict og ind i Jlsion livilfcst de .
nun ais-wi- Zlia vari. z
Tysklandis Ein-cui- wd Tygtizilicaz
ist-d Flid, Wd Kundikaly lnsd FW
tagsumllisd beinasrcr vi J-;- life imcri
isllcr ntadiastter ass, den til-andrer suc«
Kollet-. To liavdis oplnmgpt iizi .t
nirlelikrt -D-(-1«rcdøunne af Handel U
Jndilndoliin opnaaet under Verm-nd
Froh.
Vi var tilfrcdfc nie-d at iortiast«t.s«
ji«-n Kikwueilrid i Fabrikation, VL «
dcnikab og LmndoL iom datsz Eueres
indusiklcde us i, oa itaa all-er ialdkv
fom ·vi havde gjort, am vi ikke havde
Sierne elchr Juitiativ stil at holde
Stand.
Men i »det Øjcblik, da det sicu
innliat mode windet sit Fvedstrininf,
kastede det det til Side og oprettodo
si Estodet, lwad Vor-den tkkse længore
vil tsaale setablmst —- et militært og
politifk Vaabetchekrsdømsme, ved brül
kat det vilde bortkafte, shvor det ifkcs
Bunde out-mach de Rivalser, fom
sdet frmtede sog hadede mest.
Den Frei-, svi Tom-mer til at flatte
maa made Bad paa dettse Onde.
Den smaa sfrigive Belgckeng og Novds
sfrankrlgs engang stinne Lande Og
llykkeliae Falk »fra preussifk Erob
rina og preuisilsk Fore. Men den
emaa Maa lMaske FOW i Øltkigs
Ungarn oq Folket i Tyckiet, baade
i Europa og Men sva den prenss
Eli-sie mklttcere og kommeroielle An
Fakralttö ufsorwammede og stammt-de
iderredsnnne
Vi skyTxder dog os set-o act Tige, at
·vi ikke paa nagen Maasde smrsker at
skadc ollicr omsarmwgere det Østrigs
Ungsavfskc Koffevdønrme Det vcckds
vkomm-er ist-e os, hoordan de ind
retttsr sdews Lim, industriclt eller
po«1itifk. Og vor Holdning og Hen
sigtt i For-hold til Tyskland sclv er
lignmde. Vi agstcsr ikkse at fkade
dkst :.««ske Kesserdøsinme, ikke at blan
de osI i dets iwdve Affekt-en Sliqt
oblde vi ansc for tkforspnsligt ou
absolut imod de Princtpper, vsi bar
slseksendt at ville lvue csftcr og holde
uibrødeligt gsennem vort Liv fom en
Nation .....
Dei værfte, der kan hænde tisl dot
tuka FoTks Skade, er sdette — om
de esster at Krigen er Ode, fremdeles
Morde blive nsdt tdl at leve under
wraerrige og infriaante Herren der
er interesserede si at. fostyrre Ver
dendfwdem Mend eller Messer af
Mænd, Mem Vordens andre Na
tioner Mc kan sækte ILid OttL og
but Kulide umukiggiøre Oder-es Sam
fuwd med andre Nationen shvklket
bewa Milbe garantere Bei-dens
fredm
Hak ifax-.watafirofkn.
Haltfaxtz N. S, T. Dec. —- An
allot af de Tom fiel-ge akf Explosio
nen «og Branden the-r i Gaar Mor
qes somkomne Mennefker blev Dags
Morgen lsatt til over 2,000. Fmidi
lertid ftigser Antallet af døde nai
ladelia. Fleve Ttkfinde blev faaret,
oq inmngse af disfe vil ikke kunne
lebe.
De to -Skibe, bmis Sammenftøsd
sornnlediqede Efsiolofionem var
den ifmttske Anmutniitionsdmnper
.Mvnt Manc« og Dom-deren »F
two-« der Var Illstet med Vater for
den lselgifke Hjwbxieksott1sittisfioii.
·--("»Jmso« var ifølgse det norike
Zeinrtsreqifter en norsk Lampen
iilliørende Aktieselsfabet »30ut«b
ALTE-: Wlmling Co» Richard Ost-I
cmtndien, Kristiania) ;
Saa godt som hele Busean nordre«
Dei bleu laqt ede, oq den nmteriel
le Skade sont vosldtes,11il ihn opi
i nmnxie Milli:«:. .En Del af By !
In Tartnmuth, der ligger vaa den
Juden Zide ai Bannen fra Daiifark
Ellen liaeledes ødelmt kastssn alle«
Rimninger oed Bannen der liqu i
Ruiner.
Ldelusggelicn i Fels-Je Basidequ
fer et Arenl af mirfrinq to Kvadrai-»
nil as den Tel, sont er kendt nnderf
lsrismsi Nicht-end Te Dust-, inm:
Ecke bleo ødeiaqt ned den inkioerde F
":-1·2 Gl;":1!7i1!i«i Knii blen det i
den Patrfølgenide Brand «
Loder zum » .."c’i:t Licht« , Nani:
Markie, erllærer, at Sanunenfwdkt
Ewi- f« !«««t—":lEnI as Fløjter fraj
WJMM Eiter Zion-J Mening ikuld ,
xets Ii1.1nden, sont mldteEisxsplofionekh;
Inn Qmsrwudiqlied, at Its-mumi-I
::.n-:s«sfil1et fette en DcekHlnft besten-I
»Ede as Eli-Miit
lilnkken, sont bar laqt shele den«
dritiscke Koloni i Sorg, er en a«f del
irygte1-is,1s1e sum nagen Sinde ers
udstrnffet pua det amerikansle Fast
land. Oalifaxk Beboere og frivillige
diwlpearbejdere udecebysfra er ble
Jet fermelig bedøvet Ved Syuet sas
Ødelwggelsen
Midlektidige Ligsbuse er oprettet
i mange Vogningeu til shvilke der
Iar gaaet en uafladelig Strom crf
ijer asf alle Slasgs med Lig
If Mænd, Kvinder og Born. De
Fleite a"f Ligene var san forbrcjsndte,
It ide var tzkendelsige
Sau godt Tom lwer engste Bygs
ning i Byen, sder kuinsdse omdannes
til Hospitah er Ifyldt med sum-ede,
Ig mange of idisfe er iaa ibde til
redt, widerikkekannæresdaab
em, alt de ml komm-e Ifig. Mangi
disle midlertildige USygebufe Da et!
stadiqt fttqenide Antal bringes fra
bet sdelagte Richmonddistvikt til
Siæbpestattonen En Hast as Red
ningsakbejdeve spger ii Ruinerne ei
ber tLia ioq endnu lebende Person-er
loin kunde vom blevet beqrwvet i
MW.
)
Stiaiugku
i Rusland.
Otn denn-c skal vi kun meddele
føcgende km Asss. steis i blau-.
«Vor-g«erkrig er udbrusdt i Rus
land, og B«ol«s-l)eniiki-Regimset vil til
.synelcrden«de «bli-1)e fat paa Prøve
IPotrograd Regt-ringen sbar ndstedct
Jen Prodlmnsatisom i Ilwillen den
kundgør. at Generalernse Kasledines,
Korn-Hoff og Dutsosff bar begyndt
Nebsolte i fydøftrse euwpceisske Rus
»Und
Volslpeznsjki-.Cl«nndgør0l»sen erklærer,
at di- Eonsstitutionelle Demokrat-er
its-vier Don Kasakkernes Hetman
len deakJGenerals Titel) og hans
mislitæve Miedliedeve, dser vsiges at aq
te alt aflkcere ql sForsyning elf Lev
nctsmisdler -og at tilkæmpe fig Mag
ten «fra Sortehasvett stil Uralbjevgene
faatvesl Ifom i Kau«kasi-en.« Bolshsovikis
trospper er ordvede l Fell-en imod
Modrcsvoslutionilterne
General smlsedines figes at ssambe
ssine Krwktcn og «det anwdes, at de
res Maul er Mofkwa. General Du
toff ledlsr Revolten i Proviner
Orenbum og søger at overfkawe den
transfilberilke Jernbane ved Teile-li
abin«lsk. To chsr i Winters-im belei
ves nf Tropver under Gen. Komi
sloff.
J Orenburg er Bolsljevlkisssdcrs
ne bleven arvestevet og Soldaterne
under dem afvcebnet. J den nye
lIkraincssNepnblik «f«iges Middelklass
sen at ftø·tte General Kaledines i
Moldsastning til Arbejdernses og Sol
sdntcrnvs Naad Volfllevikistklas
nmtionon denuncierer det lonftutiios
naleidemokratiske Psarti og dets Le
dsercs, insdbefattende »den fidligeres
DntnasPraslidenj Michael Rot-ziem
ko og Paul N. Milnfoff, den tldlis
Ums Udmlriussntiniflen
Zitnsriensz provisorika Regisring
lur ordrcst al Forjyning af Vom-MS
1nidlcr for enropceisk Russland stmd
fest asf den Ost-nnd, nt do mulignkszs
vil ncm til Tuskland
llndcr Omftusndithdon sont
unenftaacndc lud-er paa, er det whil
ln1nt, oin ValsderHelle-zwingend
Jndganclle nie-d Tyfkland um Baa
bisnlmilcs 7aar rot mogsen Vtstydniml
chufutcms itidttikxels2
ai Grimm-.
London, Ili. Der-. --—— Finnnistninj
III-or Bonnr Lcnv knndgjurdc i Dan
Hunfv Of C0111nwn—3, at Jerusa
lem often-Un lnxns Unsrot onkringct as
britjske Tun-per nagen Tid Hai
odsscsminet fin til General Allonbn
Ton knslligc Zt-ad, Kisrifnsnsdom
nnsnsks Inn-un er fault-des atter i on
stiften Nation- Vesiddokftx
WVR· -
w
--- -M-«-.
glorden rnndt
DIE-W
»Ja-Vers P1«æ111«ic. Koben()aso11, 27.
-.)«’ou. Det danske Søkrigisasf11ranco-«
fcslskab bar nedssat sine Assuranrcs
prawier for Skibsladninger mellscm
Engl-and on Danmark fra 9 til 7
Procent
Not-ges Skibstab ved deervanst
baadc. London, 5. Dec. Den nsorfkie
Legadion her oplyser, at-i November
voldte Krigen Tal-est af 18 norfke
Dwnrpere Mesd en samlet Tonnagsc
af 19,092 Tons. Der oszom 41
»Me n nester.
.
«En stsor Gove. Rom, 6. Dec. Will
liam K. Vanderbisst hat stænket
8200,000 ttsl Hin-by Xfor Isqarode og
immede chwen sblev ioverrakt
Generalij G. M. P. MUVPW
Chef-en sfor den wmerivkmifke Rade
Fors Kommission i Sympa, after
It der That-de W foretaget en
Underfsøgelse meid Henssyn til Kom
missionens Avbejde
Den Irr-obige «Republik. Latein-,
Tex» 7. Dec. 300 Tislihcengere af
Felix Diaz stovinede i Gaar »den
lille mexicanske Garnisonsby Gurt
rsero.. 14 msexicanfke Soldater faldt
i Kommen -(3-·)uervevo sligger lige
wevfor Zapata, Tex. Diaz’ Tilhæns
gere kosmmandseredes efter Sigensde
af General Alsmazan Hvovvisdt Ihan
kmr lidst Tab, lind-es ikke .
Ameriikanfke sTropper holder Vagt
vod leodwergangene i Egnsen ved
säumte-.
Fred forenlyver Pris. Midian-U L,
Dec. Bladet »Secsolo« mied·deler, at
deit fra Privat Kinde bar modtaget
Underrietning im Wien om, at sder
den 11. Nov. har funidet en stor .
Fredsdemonswation Steh i den øfts
rigfke Hovedsstwd «
Over 30,000 Mennefkser deltog i
Parwdem hvor der var flere Faner
med Jnikrsiptioner few-» »Es-reden
IM,« ,,Vi ønskier Fved for enbover
Pris,« »V-i Ifsorlanger Fred ·strakö.«
Eiter Taler-ne raabte Demonftrans
Verne, »længe· leve Mdsler.« Adler
sdrassbste ·fiosm bekendt cden fhdlx Pre
msierminister Gvev Situang
I
» Danmarks Kornavl 20,000,000
iBusyels mindve end i Fior. Men
Hicwm 7. stec. Et ensdelig Opgør
iosver Danmarkg Kornasvlinsg icer
denne stisl 62,000,0()0 Busfhels, ihm-l
ket er 2(),()00,000 mindre ensd Av
jlien j 1916 og 10,000,000 mindre
iensd Beregningsen gik nd paa si Som
imer, da Mywdigskyederne bestemte
Brøsdrationerne
Knn 28,()()0,000 Binsfhels af aslle
Kornsorter kcm benvttes til Brod
lmqninn i det kommende Aar. Zum
sFtlge deraf er det fandsynlig, at
Hirødmtionernse oil bliose nedsat
Der fynes nu ikke at iknnnse oære
Tale vom noqen fosm helft Komet
port til Roma
-M HW- -—M-W-» » «
ngm f met Laus
Max Johann Dne og neudcs
17 Aar qamle Dattel-, Esther che
Msv foplisdon thmsn 7ktnsdcst døde
i den-s Oft-m i St. Paul, Minn»
kvnlt nif Milka Mr-:—. Dncs Mond
miftede Livot paa «fa-nnne Maade
for trse Aar fide-L :lI?r-5. Dye bar
i lang Tid lidt af Wertesij Dat
tcrcsn bar vwrcst Tolefonidanw i Et.
Paul
i
?
Farmerms i End »akota bar tivnt
wiss Vernu- E Isar. Det frcnmaar as,
nt on Form-or i Omcgncne af To
land, modckon forloden Don fior
Kreåtltrer 85,800, en and-en 83,000
on trodsic 32,700, en fferde P2,500
km on fomtcs V1,000. Frod Feldcsnmm
Tom bar sfaacst 85,800, hats Aar
folgt Svin for sl4,000, og endnu
bar 1fmn 100 Skktri vaa Formen
I
En Løftnant affkcdiqes. Wa
shington, D. C, 8. Doc. Sekoni
løftnant Lnrnes F. anm ned Mit
Feltartilleri. der Ifqger ftationoret
i Camp Dioidge, Iowa, er affkodiaet
fra san-en for at IIka hist fiq be
ruspt pcm offentlia Moden Løftnant
Brown kmvdcs Vift sia »i den Grad
drnkkien oq sttovdentlia, iifsørt Uni
form, i Nwwcerelfe af yflere Pevfos
wer, at bans Osptrwden var til Van
ærc for Hast-ein«
I
Vyer i den norsdpestre Del af
Soukh Dakota bar beflnttsest ait an
fcøtte Vagtmæwd, fom skal befkyttse
iKorncst og andre Livsfornødenheder
Imiod Jlsdspaafæbtere, som bar Vokdt
san wegen Stabe i »den side Ad.
Disfe Vagtmasnd Ihar Ordre tiT ude
viidere at net-finde ewhven »so-m W
ger sig rundck iom en Elavawor eller
andre Me; -chvor Lder sopbwares
sLivssfornitdeMn J de to siedste
eNer tre suger stasl sder vceve Ide
slagck Korn sfor mukring 81,000,000.