Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 05, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l)ANSKI!JRP-N «
n Unnish -American Weekly,
owns-d by «Tbe United Danish
Msnngcslionl — lmtheran Ohr-roh
m Arnekica«. and published by
hunish Lutherw Publ. Hoase
Blair, ÄH Inn
L
,
--
»l) ANSKERBN »
et dansk- amerikansk Ugcblach
der ejes af »Den koronede dan
ske evangelisk—1utherske Kir
ke i Amerika« og udgivos at
Danish Lutheray Publ. Housen
Blair, Nebr.
W wws---s«--s-· s
——-....-...—- .-..—.. ..».. — c-, - .-.«-- s s «—«-»-«
Nr. 49. sslw Blair Nenn-L Onsdag den .) ecentver191«. s « 26. Aarg.
Fm Veitfkomäs
Mo trsmlstion filed with the
postmaster ut Mai-z Nein-» l)ec.
5tt, 1917 as required by the
M approved Oel-. Std, 1917·
q.
Voldsoni Kinnp om Fountainc (
Rotte Dame.
Icsf. Press. sVritisk Hovedbmrter
i Frankrig, LA. Not-. - Jan-tunlich
Nackte Dank-e var i Tag i Birke
sligheden ,-ingen Monds »Land«. En
aldrig endende Riegn of Mast-inge
Dasr Kugler im de sinodsatte Hære
faldt over den bloddrufne lille
L-:wdsb1). Solen fkjnnede Hart og
var-at fra en nassten skyfri Hinz-weh
ntm den bmgte liden eller ingen
Opmuntring tisl de af Lampen tod
trættede «tyske og britispe Tropper;
Eulstinsnet tjente tun til ait stille
des Inselng Villode as Ødelceggselse
og Blsodbadet indenfvr den lille Bys
ernser i det klareeke Belysning,
hvok den grunnne Død rasede hele
Den-en j Haar mellem de mod hini
act-den kasnkspensde Krigere
Fountaine Rotte Dante vor en
Dsdsaget Ligene laa onrkring i
Gnder og talte —- skønt tcwfe «
om den grusomme Tragedise, der
var opført omkring dein. Tyske
Fanger fra tredie Wurde-Division
og 4(i. Regipment var Tags Mor
gen i det britiske Jndelukke sont
en Følqo nf Singt-L og blandt Fan
qerne var der en Bataillonsssdomi
wand-r, fom sammt-n- med mongc
af sine Folk var bleven taqet af
Vrtfrrne under disses Sturm gen
nem Byen —- Fsoruden de -,500,
sie-n toges i Fountnine fange-des
op intod 100 under Kampen om
krina Vom-lon, hvor engelfke Trop
per, der samarbejdede need Stank-I
ainrde nogen THE-eingang. Z
Cambtai under Jld.
sl Prof-Hi London. ZU, Nov.
— Von Zlagjronten vcd Cambrai
lmr de vrjtiske Tropper ifølge Felt
marsfal Lukas officielle Bereining
qkrrt en anlc Fremxmng i Daq
Voll for Bonrlonsikoven Briterss
ne jtaar haardt lang-J Fronten i
Cn:nln«ajs3ettoren. Vnen Cambrai
er un under direkte Jid fra de bri
r«5!«-.- Kanonen Llrtjilcrxiwcn er
:-- zxsx knien-J J Inn-known af PM
.«1-n-i1sc sog meklent Becelaerc vg
Nsksnxmslt w i inm- stktor nodli
qkslmldcr Dogge de krigsførende Nrnps
per ksn fn.1«1« Bombardement -- Etl
Angred aj bairske Truppcr PCU dCHl
Unsinn nun Lst Fo«r Nordan re-;
innen-de i, at Zion-den toq Wulst
l
l
Immer og nogle LILastingeværcn
m s! et anbot Angreb af Jjunden
um belgifte Tropper i Wen-messen
os- Aschkmoo asfloges efter en bitter
Kamp.
Tentouernc windet og tabet meins
.’l;sj. Prchx Beo en oodsozn ON
krum- owr hole den Fronf, hour
Drin-nu- gjorde derei- ntasrteligte
Frisncgang jisdste Uge, yar TystcrncJ
trwngt txsenerdl Byngs TropperL
tjusage paa flere Punkten Scersi
lig haard var Angrebet melletn
Punkten-Staren og Moetcvres, hvorj
den britiite Linie trængteö Oklbagez
til i Nærheden wf BaspaumesEam-"
brai Vejen Nord for Gwinoourt,;
en Afstand af omtvent to Mil. --;
Ligefaa paa »den ftndre Basis Mequ
te Fjenden igennem fra Gonnes
leov ts Gauzecmcourt — andre to;
Mil. Landis unabe ind«
wges itf Zwei-ne men gern-anwes
vtzd a Muskel-. Andre Wovon-»
grob km drewi Fjenden sw Gou
zeaucourt og Gideryggen motdf
Ost. Lampen ifootswtted.
We er Wen vundst freund.
M M her Were We en Kot
kespowdanoe af W By M,
Stabiporvespowdent til New York
Stil-Uns W til Mit Vec
stimne mie- Isletbes neb.
London, s. Dec. —- TM
M.sigegatvcsredespæufteihsle
Ngens W: de W M
' net mein IWRW nob- M
Høstmansden niedinejer Kot-net med
sin Le, dg sisaitrpen Sydveft fsor
Gancbmi fortfætteip nie-d usvcekbet
Raseri. Tyfterne oeddliver at gøve
frugtegløfe Angreb paa de britiste
Linier nied en Sturm der sanftaas
til 200 ,.000
TM fiørjte Fowirring essisterer
med Hensyn ti«l, lwor Linien for
Tiden gaar, fordi de tijsle og bri
tiste Meddelelfer ikke steinmer over
en-«s paa flere Punkten Feltntsars
skal Haig onitaler ikle Siedet i
Dag, thivor Tyslerne for nsosgle Tage
sian paaitod, de hat-de gjart Anan
Q og ijnortil den« britifke Kont
mandør ikke iiden hat refeveret
Dei britisle Overslag sætter siinidi
lertid Fjendens Vindisng til 6 vIwa
dratmil paaSalientens spndre Kant
oa «disk«onterer, lwad Fjeihden Ty
"f·kerne paastaar, de vandt langs
Bat-Panme-Cmnbrai-Veien, hvor der
er en Forsfel af næften en Mil
mellem de fovskellige Veretninger.
Canebrai-Slag-e-t, ider begyndties
med Briternes vceldige Seit den
20. Nov. og saa den berømte
Hin-den»burg«L-insie knuit as de bri
tisfe spøgelfeagtige Tank5, er nn
non-et sit bladigfte Stadium. Bri
ternes Seit enidte ikke, da Byngs
Tropper tjente en Hvile efter de
resZ incmtige Freniitød af niere end
5 Msil over en 10 Mils Front
Der-IS Sejr ftansdsedes blot inidlers
tidTet da General Bring naaede et
Punkt tre Mil fra Cambrai. Hvasd
der var et brilliant ntilitasrt Ich
imcsd en Front, der »ved nmnge
Ugercs tnik Forfvargarbeide tiliynes
ladende var giort niiidtagelig, er
nn naaet et Punkt, hvor hver Daqs
Kmirp Mr Bristernes iiiitiative-Eeji·
inere overbwifende.
Ten tyste Overtommando er ble
oen wnnget til at mddangribe nied
en Innre-, man ilte før txwde
drønn din, og lnn Korrespondentem
der har set den infke Wonprins la
sie Belxier as Tropper ind i den
oisie Tød ved Verdun, kan skønne,
Esvad den nne Tødisfælsde ved Cam
limi betnder for steigt-us Eliitiii1m.
Tet tan ikke iiqes ior efters
tri)tleligt, at en militasr Ilsaøreiie
ncm ndgen sont lielsi Jront on as
nogen af de trigi j-øiende ei- lieiii
niandfunlia for Jcieinasrende End
og den stolte mite Omsrlonnnandd
faa den itore Saiidlied i Tag, og
Dienern-l Undendorii ei« sifse en
Mand, ider er bange for at sei-nd
iije Befr, sirerlia after Tisiferneg
Frisniitød i Italiens Hund Neneml
Lndendorff og enlmer Militasrkriti
let i Tyskland og i Ententessandene
iyed, er, at Itriaen nil vindeiz as den
:ii:’.-«;1t, der lau tilieje iin Fiende
de itørste Tab.
Lililierede Jeden-, sont indser, at
Firizien Inaa nindes ned at driebe
Tizjlere og ikle ved nagen lznrtiq
Ananee paa Veitfronten, liilser den
nn rasende Konflikt nch Canibrai
sont een af de faa Konflikter, »der
vil faa Betydning for Krigens Ud
fald Jaattagere sved det britiite
Honedlnarter i Cambmiskiiegionen
erklærer nied Eftertryh at Tusker
nes naervcerende Modangreb er den
mest udinattende Osenægelse, foni den
tysse Ovekommando shar startet pas
Vestfvonten Prins Ritnpreclit hat
i de »Wie «fike Dage, iom Forisa
paa at genvinde iden Grund, lian
paa en eneftie Daa tabte stil Gene
ral BWS Mæwd, kastet Masfer ai
ndspate wfke Tropper imsod »den
frnatelige britiske Jld Sttategi la
det man qaa flstew dg den teu
tkmiske Avancemetode, Massfefsarmas
tion, et atter Ipaa Moden
Resultatet med Hensyn til den
tyfke Tabsliite taaler ingen Sam
menlsigning, end tkke med Verdun,
cpqr Oben tvske Komm-ins vawdit
sdotaldkigendmdessudqfdetws
We Fels-, how Ssimer lendtes den
Pisfe M i Mitte- ismod en -u-be
vszeng anon stsge Tal
lom en Korrespondenh der los USEM
morden ved Tarni-rat beste-et nwd
M at tyer Ag, anfpaas Teu
tonenns M til sonttvent det dab
helle af sderes Fjendes. Veibernesi
Dab liedste Uge var slidt over 120,
W0,— af thvilke 100,000 musligs
vis faldt under de fern Mils Jst-em
Jstød igennecn Hindenburgs JLinissn
Et konservatin Ost-erflog smtter sders
Ifor Tyskernes Tab unider de sidfte
Ifaa Dinges Camp ved Cambrai til
200, 000.
» Zlntningen deraf ——— den Birk
»ninq det vil have paa det tyfle
Folk ladt nde af Betragtning —
er, at de Allierede sbldt ved at staa
’I·tille on for-spare dereI Stilling
»von Pest-freuten gaar freut-ad i de
resJ Arbejde for at vinde Zejr ved
at drasbe Stoffen-.
Kriqserklkkriag imod Ofttig-ngarn
Ass. Press· Washington, D. C.,
4. Dec. — En bestemck Erklæuisng
osver for Ver-den as Americas Krigss
ntaal eg esfA det Grundlag, slyvorpaa
man vil soehansdle om Frei-, frem
kom Prcefildent Wilsfon med i Dag
i en Dale tilsKowgressem i hvilven
lyan urgerede øjeblikksellig Erkle
af Krigstiilsvand mellem United
States og Østrig«Ungavn —- Tysis
lawds Vasal og Redskad Med Hen
-syn til Tvrkiset vg Bulgarien —
ogfaa Redsksaber for Ffenden — itdls
madede »Von Usdsastbelse, fordi ,,-de
frank ikke direkte i Vejen for vor
nødmsndige HandlingA — At feji
re i Krigem erklcerede Præsidenten
eftecrtrykkeljg, er den nmiddelbare
-og uforanderlige ·Opgave, sder fere
ligger. Han formanede Konnt-essen,
der just begynder sin andeu Keins
seLEfiutk til at isastnsle fin derein·
Oe Icc unreinen-enger entge.
Krijtiania, l. Dec. — Det 1ned7
deles e«Ijicielt, at den norite, den
zuscnIze Jg den danIte lits-enge er ble-:
vet enige one folgende Punkten
l. Pan Grund af den Harmoni,
kam-wadete nvellem sde we Lande,
ital, shvor lcenge migen end vil
tonnne til at vore, og yoilken Form
den end ojl tage, der venstsaeeligel
Cum-old dg den genildjgse Tilliid
nteliexn de tre disongedønnner oprets
holde-X
Z. 0 Qeerensitemmelie med de
tre Landes udligere Ertlarkng dg»
Politik er sdet derei- Jlegeriiigeris"
Inlee Henjigt, Oder kar fig, at jagt
tage den yderjce Grad at Neutrali
tet ever for alle lriggsferende Mag
ter.
;5. Der ndtrykled genfidigt Lns
sket om at hjælpe lIvernndre nced
«O.1n;wls.su.11·er under de nnucerende
Banjfeligyeden og extraordincere
pliepmsjenlanler Itnl eiedlilleiig trus
de samtnen for at lette llsduel2s11n
gen nI Handelsvaren
Skibcipkoblcmct uuscs lust.
Paris, B· Dec. « Baibrioge
Col-vix Hm rcmwscntercr den ameri
H uiTic .8i1«j;1—.-.j1iuslmugutvjwu pau
Idcu Linkede dirigistanjercnce lust
Hidtalte i Guar:
»Na Nrnud tu Zagnszs Natur
kan Leg itkc diifutere Dort Ærin
m Mut-Im- ug dkstz :)iesultatcr. Fug
tun Dog i der tniudste sjgky at det
hat været af den jtsrste Værdi oa
Bettydning. Min Tid hnr uasret uæ
steu udelulkcndc optaget med Stists
Problemeck, Tom i en Forstand er et
M rigsproblaw
Jeg tror at kunnc fige med Rinie:
ligh0d, at walomet er løst Ame
rikas uihyre Bygningsprogram er
Zvaret paa Undewandskrigem cht
Svar sont Tysplands defekte Psycho
loin ikke kunide se pasa Forkyaausd.«
Kartonerede Aurgqnge
Ef
»Fu- Miue Smaa Venner.«
Vi Ehar Aargmtgcne 191«2, 1913
kam-: enkolje swf antdre Ausgange.
Pris 60 Cis hsven
Pprcielt: Tre fiorfsellige Asargange
fsor 81.50.
smmærset Mwinkq for størve
Bsrn «oa unge Menme.
Dan. Luth. Publ- Haufe,
. Plain Nebr.
W
ww
Yort eget Hands
W
VWJ »
Vil affkaffet -Garysysten1set. Nsew
York, 27. Nev. Det faaöasldte Ga
rysvsvem vil bbive afsfasffet ved New
Yorks offentlsige Stoler fm føkste
Januar. Mr. Hylath der skal erbet
«ft-lge Mr- Msitchel Heim Bot-gemie
fter, Ihar befluttet at søge at finsde
et Substitutsyftem
.
Quer t,000,000 Bushels Korn
senttes fovleden til Morbedet fro
Elenatorerue i Duluth, Minn., i
List-et asf 24 Time-r. Dest er ier
hændt far, at der im denne By
blev sendt vfcm krieg-et Korn ,i faa
kort Tids En Dom-per tog 230,000
Bushels Hvede, «og en awden bog
200,000 Bushels. 4
I
Lsslades uvenitet Washington
D. C., 28. Nov. 22 Stemmevetss
Winden fom hat-de bogywdst Hun
gerftveke i District of Columbia
Fængsel her, hsvor de kalsde udfone
en Tewnisn fsor at have gjort Pikses
tjenefte sudensfior Præssidsentlwliægem
blev i Gnar uventet legt-with Menge
fvrinden deres Man-in var todt-bet
«J. W. W. owholdes. Henryetta,
Okta» 27. Nov. Der er foretaget
Ansimldelfer i Forbindelse need Dog
afsporingen her i Neu-heben Zim
dag, sda et St. Louis- K Sau Fran
ciscotog blev kostet af Stinnerne
med den Feige at to Mond as
Togbetjeningen .dpa-btes:?. Efter Sis
qsensde var de nnfyoldte i Vesiddetse
af J. W« W. Kont.
I
Finslhnndlere rundt onl.i then
N. Dak., begkmdte forleden Dasg at
levere Kul til Forbrugere i 1()OU"
Punch Partiek i Henhold tiIBrcend
selsadministrator Vaters Ordrse, der
traodte i Kraft i Nat. Jutet Kul
sit hijue leoeret til Focbrugere, der
bar mere end to Werg Forsyning
pag Damit-, bvilket efter Vrcendi
selsadminslrators Mening er et balvt
Ton.
Zeks hollandske Ferner-nd duck
«-r pim Baltnnoris Hann. Baltis
more Lspd , ZU Jcon En Band, som
.!nr dmderneiz med 15 bollandske
Zaum-nd der fknlde til Zkibe, sont
lau paa Hunnen, knntrede tned den
Folgt-, at feksrs Mund drnknede Te
nat· alle Hollmndere Zeiss nf de
EIN-de Um- fcm ;ttedtnget, nt de
:knmtt-e brinqu til et Hospitai.
.
Tonnner Lmtdisti Nonen Ran
:.ntl, Jll» Z. Dei-. Mdemldosmmer
;«.1ndics snsn i Haar ou i en Flnne
kksxssfjsie til H,«W Rost Højde
Tet var Dotn.1nerens iførste Flnvei
tnrs Mastinen førtes of Løjtnsnnt
Gar-old Jedweder fra Ehimgd
Dommer Lan-dis- boldt ved Anleh
ninaen Taler-, sont nwdtoges msed
start Bis-old nf Fluveeleverne
Isosforbandem sont fknl tilbøre J
W. W. sidelæggek nu sikke blot Korn
elebatorer. smsen Var begynsdt tillis
ne a-: ødelcegge Basis-met Forlseden
Detg blev part den Man-de en Post
insk i Hmnboldt fnldstwndig edel-nat
medens to andre blov delvis brændt.
De lau en Stand paa Platformen,
on da de fkukde bring-es tisl Post
k)u-fet, raffte det fig, at der var Jld
i dem. Der brcendte en Moengde
Vreve.
I
Minenlykke i Illinois-. Christops
lnsr, Jll» 30. Nov. Det formt-des,
at 18 Minearbefdere er indespcers
»re«t i iden nye Vondenine tillysrewde
DIE Ben Goal Corpovcktion Eber
Tom Fobge of en Eis-blossem Ider
ødelagde sanvel Minens Hwedgana
fom iLuftaong. -Arbefderne befand-L
sfda 600 Fod under Ins-den Der
arbejsdes paa cdereö Rodning, men
der fkevl være slsrden Udfiqt til, at
det vol lykkes at bringe de 18
Mand Iemrde nd
Bankernes Fortjen«este. Was-hing
lton, D. C-, 3. Dec. ,,Cosmp-tvolsler»
;o«f the Currency« mseddeler, at Nas«
Itionalsbanskerwes Fortjeneste «·1 af-"
vigte Reguer uidgjorde 8667,·»
406,000, hviliet eer den største For
tjenesde i deves Historie Veres
samliede Fortjeneste var 131-2 Pro
cent msere ensd i Aavet iForvsejem
en Forøgebse saf 87s1,764,000.
Vankerne mesldcr en N«ett"«ofor
tjeneftie paa 17.96 Procent af deres
HosuedknpjtaL Der blov i Divi
dende« usddcslt 8125,538,000, en For
mel-se sitden Asavet i Fowcjen Paa
s10,818,000.
I
W. E. Ghawdlrr sdød. Concord,
N. H» 30. Nov. Fovhewværende
Mcrincminissvcr Wsilsliam iEaston
Cslmndlcr sdøde her i Dag. Afdøde
var Marinemsinister under Pdæsiident
Arthur og var Tom faadan væs
lfentlig den, Ider lagsde stunden
til sden msoderne ameriskanfke Flau
de. Den 11. Juni 1883 apwade
ban Plane-I tfior den Reorsganisas
tion af Flor-dem ssom resultevede i
den nnvwrendc Kam-Glaube En af
hans Sonnen Majn sleyd G
Chsandbeh vføter Kommandosen pack
et Slwsskih
En Msordsag i Tekfas. Galluz
Ter., B. Dec. Mrs· Katise Asblers,
nlisns Mrs. Kavberine Travers, blev
i Tag sftillest for Reetten fom san
klagcst for at have myrdet en for
benværende Mægber, sPhil E. Tucker,
so mblev skudt spaa auben Gabe d.
Jl. Oktober-. Mrs. Ahler er li
aelcsdes under Tiltalse for at have
dræbt en Mifs Myrtle sCunning
nam, der svar Stenograf paa Wh
lscsrs Kontor. Mdss Cunnintham
blov dødelig sfcrarieh sda Tncker blw
dræbt, og døde en Uge senere eftcsr
at baue virvct benidstløs den bele
Ti—d, sie-en nun bis-v sku-dt. Deu!
fidftes Anklage mod Mrs. Ablier
vil komme for ·fenere.
JHEdetj rundt.
«
M--«.».M s
s
Ewmnthretton i Holland. Hang,
is Tut Tronning Wilhelmina har
i Ozaar anbefalet GrundlouzrouisioiI
non af det Forslag, sum Torsdagl
chi- cndolig vedtaget af Generalsta-!
msnu Forslagot indførcr almindelig
leinmeret og ZorholdsxstaltuaixL
« l
qur Brand i Quobec. Et. You-—
cintl)e, Que» Is. Nov. Don-l Deu
Hofpital blcv i Tag ødelagt af
Braut-. Alle de Tusindsc PaticntcN
blen frelst, Incn Politinusster Foify4
satte Livet til under Forsøg paa ats
reddo midw Hofpitalet bestud afi
»m- storc Byguingm hviss prørelsc
Thau-Du wirkt s(io(),()()u
f quna dscn alt-den Baad fra den
»in-Ins Dnnmor .,T-l)or« mmr Land.
Honolulth T. H» R. Dec. 15 Mond
fra den forlifte nurskc Dampur
Thor’ er ankommset hertil offer at
Fbamk ttlbragt 14 Tage i en Red
uingszlmad De er ankunnnet til Kon
snI-1M. Hefe «Tbsor«s Vesætning
or nu resddet.
O
flBassithn alle de bsvide Mcnnefkcr
bar fiorsladt sØstsibcrien Niome, Ala
ska, 271 Nov. En ssibirisk Hat-edels
mand, Willisam Thompfom «f-om ier
komm-et her-til est-er ait have tilbagei
logt Behtinigshavet i sit eget Far
tøj, foriælber, at næsten alsle hvide
Mennefker -i det sstlige Sibiren er
er reist i Krbgm Kun nogle faa
Handelsmann-d var tisl Stehe. Alle
Minefolkene var reift bott, sog ved
Answdirelven udfsørbes intet Arbejde
i Minerva J tisdlkgeve Aar har
mange Minefsolk avbiodet si Anadskri
distrikteh
.
Japanerkommisdsionen begeistvet
over U. S. A. Dokto, 27. Nov. Den
japanske Dom-mission tisl U. S. A.
Vom shjem i Guar. We Komm-id
siomsns Medlemmer udtrydte Ves
gejstring sover Tieres Mvdtagekse i
Amerika.
Kmionnissionens For-wand Ba
ron Jkshih uidMM
»Man Ihar her boqfvcwelig statt
ingen Jde am meanget af Ameri
kas Krigsforberedelfer mosd Tyfb
Isands Dets Fosrbevedelser Oil have
stor «deflyde1se paa Krigens feer
rige Afflutninig.«
Alle Kommissionens Medlemmer
bragje den smest levende Erirudring
um Amerikas faste Venfkab med
ti·lbage. -
I
Krisen og de uægte Bern. J et
Par ityske Stater er der fom be
kendt allevede tfor en Tisd sssiden stif
tet en Lon, fom gsiver wgsifcke Mødre
Ret til Titelen Frue, nmr deres
Børns Feder er falsden i Krisen.
Nu hat KIBejsser Karl wdsentdt en
Forordning der gæbder baadie for
Østrig og Ungarn, Tom bestemmer,
at uægste Bern, hvis Fader er sal
den i Krisen, i alle Henseewder skal
ligestilles med Bsørn i Ægtefkwb,
og Moderen har Ret til act bceoe
Fadrens Navn. Den øftrigske Ægs
teskabslov shar hidtil været weget
streng, ·og den nye Forordning, sssom
spa! væve fremkmnmen paia sden sun
ge Kejfers perfonlige Jnitiatim, be
tegner derfsor en sbetrjdelsiig Princips
ten-dring.
Mere Kamp i Mexico. JuMz,
Mex» 28. Nov. Det forlyder »ber,
at der Msandag Affen og tisdlig Tit-s
dag Morgen foregik en Kannp ved
Lagunsaftiationen mellem en Afdelsing
Vilist-Rytt-eri og en Afdeling fede
rale Twppexx som befansdt fisg paa
et sydgaaewde Fernbansetog. Der
blev lwrfra assendt Forftcerkniwger
sub-me Laguna Oligger omkring 170
Mil Sycd for Jusarez.
El Pers-o- Tex·, 28. Nov. En Ass
deljng føsdemle Troppet fom befandt
fisq paa et Zernbanetog mellem Vil
la Ahumada og Juarez, blev over
falidet af sen Villiflbande, sont Inw
de lagst sig i Bach-old 50 Caranzis
fier blev sdrcebt og omtvent 70 saas
ret
Dr. Jamesion døsd Lan-don, 27.
Nov. Sir Leander Starr Jameiom
ismi i December 1895 ledede Angres
bet paa Transvaal kort før Buck
ks«":1«-n, safuif sped Døden i Haar i
en klllder ai M Aar.
Tr. Jameszsoih under lwilket
Nalrn «l1«an var kendt denqang, stod
i Suidsen for det bekendte Angreb
psaa Transvaal i 1895 og ledede
Witwen ved .lli«nqerssdurp. Linn tob
te snldstcendiq osg maatte ooernisve
iig til Voerne Gan og llans Offi
cerer blev bragt til Pretoria sog
dømt til at bslivse skudt, men blev
senere leveret tilbage til Englceni .
deme. Isan vendite tilbage til Eng
land, bvor lian dømtes til 15 Maa
noderii Junius-el, men lflap nd igen
svn Manne-der efter.
Anklaget for Gruft Paris-, 30.
Nusm De militasre Mnndigbeder
bar --beandt retslig Efterforskning
Inin en imnfk Sol-dat, Goldfonm
der gjorde Tjenefte fom Toslk ved
den iranske Artillerikommislion til
United States i 1915. Han ankla
ges fsor at lnwe fikret sig Kom
misiioner til et Veløb af flere Mil
lwr Dollars paa Indka til den
franfkse Nsmering. -
; Da »den fransfk Kommisfcer til U.
)S. As Kaptajn Andre Tardien, an
konr tisl Amerika, gjorde shan Fore
spømfler med Gewinn til Gobdfsenns
Virksomhed oq disle Forespørgflet
endte med, at han anklagsede Gad
fonn De frawlke milistære Ante-eite
ter vil ndncevne .-en Kommission
fom fbal optage Ænoafhsring i
U. S A.
Saa Vidt vides opnaaode Gold
fsonn efstek at mre vendt W til
Fronkrig i Warst 1916 at M
ve asskediget fra Milttcertjenefden
paa Grund If Mist Usikkerthed sog
zwndbe lenere tilbaige til AM.