Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 21, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iundet dette Arbejide; men for de
fleste gælder det, at det gik og gtk
godt — For de unge ugsifte gik
det lettest Pigerne arbejdede i By
erne, og de ungie Mænd arbejdede
am Sommer-en paa Farmene og
om Vinteren i Tømmerlejrene, lwor
Lønnen var ged. En af mine Na
boet bar f-ortalt mig, at han ksom
the til Egnen, da han var 18 Aar
Sammel, og den sørfte Vinter fit
han 316 pr. Maaned, den andenVins
ter fik han 823 og den teedie 835
pr. Maaned fornden Kost oa Logi.
Tset mr in meqet ande
Noget lværere var det for de gsifi
te Falk, fom ftod med tomme Hirn
det. Niogle lejede »Forme- andre vo1
vede lig ved at lebe et StykteZtev
on begnndte at rydde det, oq op
fette saa et lille Plankehnss og
boede i det. —- Der knnsde godt
bline Emalltans tnden Døre til
Tiderz men saa maatte Konen oa
Bei-neue passe Hjetmnet, og san
tog Monden en Bylt Paa Ratten
og sagte Arbejde for at tjene lidt
til dem derl)jennne, at Sulten tun
de holde-J fra Deren. En Man-d
tobte, da han med jin unge Ksene
kom her til Landen 80 Ilcres Land
i Town af Union. —- Meu da han
endelig fandt fin Ejendont, var der
itke et Zted, shvor l)an tun-de rejs
se et Telt eller bygge en
Plankel)ytte, saa tast var linderka
ven. Han mddede saa et lille Styl
Te og byggede et liille TønnnerlyuT
og her boede de saa· Der var langt
til Nat-den og Enfontheden var
stor. Den nu nylig aidøde Kone har
ofte fortalt, at hun knnde fortnelig
sidde og grue for Enfomdeden og
sidde og lcenges eiter en eller an
den Lyd, der tunde bryde den. —
Et Par Aar efter fcuede Ægtapars
ret have et lille Barn døbk men
det var ikke let, thi Priester Mer
ntede jtte i de Tage om i Stovens
lonrheden Endelisg lved en Lejlighed
harte de, at Pastor R. Andersen fra
Wnnam ftulde komme til New Lon
don og holde Gudstjenefte, og san
beilnttede de at drage der til med
Var-net ior at faa det døbt Men det
var 22 Mil at gaa qennein ukendte
Stier i Stoven Monden lavede faa
en Zur-de, lworpaa de lagde Bar
net nodt indpattet, og saa trat de
to Zlasden til Nen- Londen og iik
Vaniet dndt Zkete det, at det blen
Moll-It saa ftandsede de, og Hu-»
strnen qav det at dritte, og faa
time de videre og naaede ldjem igen
san-nie Tag. Tet var ll Mile mail
en Am- Det glemtecs lieller aldrig.·«
Tet tan jo ikke være andet, end
at laadan et Rodningsarbeide maats
te icette lit an paa den indvans
drede Vesoltning oq state dybe Fu
ret band-e i deresz Sind og Fore
stillinxisfstredk Inen Prwget bar it
te altid Unsrer lige ilent Det var
icon sog qodt at omdanne et Bild
nis til irnqtbart Agerlandx isten
det uar llret, naar de Ums sig til
at niaale alt mellem Himmel oa
Jord med Sltdets Alen og forta
stede alt. sont de syntes ikle knnde
staa for dette Maul Det var start,
at de tunde undvcere oa spare, laa
Maalct, de havde fat lia, kunds
nam» men det var ogsaa Uret, at
de derved blev baade fnceverfynede
og lmaaslindede: tlyi demed lutkede
de lia ude ira Ineget ai Livets kai
ke, iom Herren bavde tiltcenlt dem.
Der var meget at lisge om dem-,
on dog ital Efterllægten were var
lom med tin Dom, thl den eer
mcppe Kraft til at gsre Fædrene
sderes Alerning eftety da den bdek
der-for ftaa mod Ærbødtghed over
for den gamle Slwgts MM det
hat de unge lher t Amerika ofte
glemt
Nu er den gamle Slægt ved at
for-lade dtgse Gaue. J de We
Aar er der dtd MMCE Cl dem OS
ragt in ebne paa mrkaaovdene i
ag udenom Wand-am Det kunde
me kaut at rette dem et vcerdlgt
Minde alle diste aamle, tom kam
M Amerkka i dereg unae Aar og
var vsd udholdeude LIMde MØ
maa tasnke, at niange asf dem trods
Slidet —- -iskke naaede et gosdt Styl
ke op i Nattern-. Manne løb forbi
de 7U, andre naasede de SO, og der
findes ikte fan, sosm naaede 90 og
gik endog der ·forbi. Det, fom dog
sicnisdlertid ltmr noldt nijq Inest Glæi
sde, var at finde, at der seln i den
ne Flur knnde findes Sirt-le sont
Jequ havde vundet Stiitkelse si og
fscmet Lsov til at ltvgge Linets Lns
og Kraft tien wer del-es Lsiv on
Wer-kling. —
Det førfte kirkeliae Arbejde
blandt vor-e Mitidszssnmnsd blev be
gnndt im to forskellisqe Sider. 8
Milse fra Waupaka lna -d·en norske
Nybygd Scandinavia, og lnsr niødte
Tanfkerne pan sdicsfe Egne sur førstc
Nun-n »den lutslnsnske Kirke si dette
Land. En gommel Man-d lmr for
ltalt, et sde Ssndaq Morgen ester
sMomenarbejdet spanidtse Qtserne for
leællevognem toq spMadpofe nted
llmasde til Follk on Fa-, og san nit
ldet nmd Lstfeinrt Insod »den norife
Wirte-. Eiter Gndstjenesten sviste
ann den medbmqte de i en Zkosv
»in-d Kittem tnlte liidt med Venner
iisa Bekendte, og san .qik det tilbage
sigen med sammt- Fsart Oel-e Son
’danen qsik med denne K-irkereise;
Unen den Gang lnwde nmn bedre
Did end nu om Dage. Der er sdoq
til detkte crt bemerke, at -det var
mest Møenboete Fom foadan kørte
til Ksirke i Zennldinavim
Den Priest, sont Danskerne tørte
til Kirke bos i Scandinavia, hed
Miktelfen on tillmrte den norste
Innodcb —- Denne Past. Mittelsfen
begyndte initdlertid ogfaa en Virt
iombed ti Town of Farmsinqtow
lwor han ptædikede paa forskellige
Zteder un falnlede baade Danlke on
Norer om lin Forknndelfe Det var
nift nmkring »Ist-L crt lmn begyndte
cpaa denne Prædikenvirkfombed, on
den Vnrede i flere Aar. Her nde paa
Landet hørte flere Dunste fra Vven
Imm, on pan Onfordring ni dissfe
tont Past. Mikkelfen fna til Wann-a
-«-.i n« on dn on vrwdikede. J Vu
isn tøbte de saa ist Hns at fntnles
i, fotn viftnok nu til-linker Ditler
data-rinnt Tenno Vastosr Mittels-en
stiftedc jaa oed diL-se Tjder den for
ste luttperite Meniqlied blandt de
Daner i Wut-party og om jeg er
rigtiq 1t11iderrettet, iaa fit den Nov
net Zion-z Meniqlied Det var den
ene Side, stsirtearbejdet begnndtesis
-fra.
Oslsiltopnlerne liegnndte onstm en
dnnjt Virtlonthed Tet var den nn
den Zide Prasiten ned Martin Fre
der-it Sørenlen on var Sen as den
betendte Stolelasrer on Rinsdans
nmnd Rsasniuss Ist-entom Lennc
M· F. Sørenlen koni til Amerika
1 ist l, lllen nddmuiet til Epiitowl
ern-it on Foin vistnot i Nil til
Waupacn sont Prasst for den epi
skopale Menighsed der. Hnn begnndte
Man et Tllrdeide blnndt de Lan-sti
og iortiatte det til omtrinq 1870.
Denne Sørekifem naastaasri der, for
mequ regerede her i Wanpam Hnn
sie-» vakat til »Cnnntn Cleri« eller
»Trmsurer«, dg ,,Connty Born-d',
fotn niest bestod nf Jnnnigrnnter,
norlte, tnfke on dunste, sagde gerne
nltid ja til Zøreniens Meninger.
Onn var gilt nted Ztoktingsntand
Masmans Dotter, førte et stort Hus
eiter Tntideng Forhold:«der iigekv
imn lmldt baade Koktepich, Zwei
pine og Vnrnepige Han ianilede
nltsm tut-Til- mnnge as Daniterne
lærligt Laalændere og Sjasllcendere,
ug der tin-des endnu i de dnnske
Menigiyeder Felt, som Etan har lon
firm-eret. Eiter at Past. Sei-eitlen
var cejft i 1870 lamledeisi Danslerne
sfva begge Mrtesider til et Fællesmøi
de i Ole Larfens Stomagerbutit,
Fog her enedes de om at llutte liq
samtnen til en tirkelig Virklomhed
los den 25.- Sept. 1871 damit-de de
,saa en Menighed, sont fik Navnet
»Den danske evengelsifke lutherlte
W i Waapaca«. Helligi
aands Navnet blev first isjet til,
sda Wirken paa Will Str. blev bog
get og blev egentlig givet Kirken
og ikse lelve Menigheden
Dette Stiftclckesmtde lsedodes as
Web Melssen fom Formand og
W Peter-sen lom Sckretam Da
Mensan var dannet, faa man
stq smndt efter en Prwlt lIst-it bad
Meinan den worksdeer Kon
terence om at sovdtnere dem Lega
sprwdksant Hans Meler That-up,
men det vtpde Konferemen Me
derslmod ttlbtd den dem en danlk
M M M Wams Indes-len
M var spaa Angst-um Seminari
um, MaoshalL Wis. Det tog Me
nigheden med Glcede imod og kolb
te Andersen den 30. December1871
nied en Løn as 8350 for et Aar og
san »Am-we til en Stove« som der
stnar ineoet
Juden Anders-en «blev Præst, be
tjentes not ellier Menigsheden ass
Pest. J. -C. Jokobsen, Wiimhester,
Wis» oig i dette Didsrum købtes
den ledige Stole si 3rd Ward, ssom
saa drugtesz stil ForsannlsinigshiuT
Ogsnn Mittelsens Folt smnledes si
dette Lokale
Professor Wesenaass ved Angs
bnrg Semsinnrium opdagede imiids
lertid, at Andersen ncerede grundts
visgske Ansknel·ser, og nu «blev 101
nde Forst tilbød saa Konserencen
at ordinerse Tliornp til Menig«l)seden,
msen det sagde Menigiheden nn nej
til, den oilde bade Andersen Saa
blos Tiiiornp sendt til Wein-arm
nien man vilde ikte here ham tsalse.
Bereit-ki- bleo Meniglieden insdbndt
-til et Tisknstionsnmde i Oshkosh,
sinen aislog at toninie: tlii den Ihcw
:de sat sig i wbovesdet at Andersen
sskiulde vcere dens Pisa-st, og han blev
del
R Andersen Iblev derester ordii
neret as Post S Nielsen, Ce
»das MUTA ;sn., lbistnaet as Post
R Tisoinsein Jiidianwpolis, Jud»
og Adam Dan, Racine, Wis» Or
dinntionen soretoqes den 26. Juni
»1872 i iden scotste Presbyterianers
kirke i Waupaca, og Pastor Ander
sen prædikede sin for-sie Prædiken
over 1 Kor. L, 1—2. Han stil
tracrdte saa Menigheden iden l Juli
1872. Hovedbegsivensheden i Ander
fensz Prasslelio ssamler sig ocn Bygs
wingen asf den dansike Kirke paa Mill
Str., og i Kristelig Samler sra
1873 fortcelles der en Del om
isirnnidstenens Eliedlcegqelse og til
sidst om Jndvielsen. Som Kurie
inm ton nieddeles, at Sasdelmager
Litnd licwdiy inens tin-n arbejdede i
Timinark, inndet en ganimelMønt
i Tliisdse .Ksjrke i VendsysseL Hnnj
sandt den sved at istanrdsætte Knoc
ialdet Denn-e Mønt blev tilligel
ned nmnne andre Roger og S-krif-»
ter legt i Grundsteneiy oq da den «
nye Ksirte bleo dygget, flyttet over
i denne Nrundstenen blev nedlagtz
Pinsedeig den l. Juni 1873 og da»
destod Meniglieden as 314 Sjæle
Pastor Anders-en tog ellers med
Frejdiqlied fat pan sin Gerning· s
Hnn nndewiser Børn og liolder Et l
l
i
sann-n ined dein for at anvise dem
den-is Wind-I paa skirteguloet ve·d
nonii1«ni.ition, lian holder stadia Al
ternnng oin Søndagen, men ofte
lnn sor gnnste saa, og linn indleder
Uirteqnnnsdkonen noget, sont ncvpvel
mer-e findet Sted i den dnnske lnsI
tin-risi- Sisirle i dette Land Tenno;
iirfelige Handlinq bliver ogsaa nvetl
under Postor Soliolin — dog kun«
to Gange-» san sorsvinder den. De»
fidite .ii»11iiider, som dleo indledt ii
Ilion-um o.1i« oisinot Wir-J. So
l)olin den 29. Juni 1879, og saa
en Koinde til i 1887, nemliq Atti-.
linderJ Larsen
J Vegijndelsen er der ogsaa no
get as en lotkelig Stenming over
Forlioldet siinellein Prasst og Me
:iig·In-d. glen det er ligesom det
iomndrer sig i Aarenes Leb, og
der bliver noget niørtt over Ander
senss sidste Tage i Waupaca. Dei
sei oi Nesemterne, at ban klagen
over Fredssorstyrrere i Menigliseden
og en enkelt Mann er inaniBegreb
med at udelukte e Skoniager as
LlIleiiigOedem sont ikke vil opføre sig
ordentlig, og som tilined er en
Trauten Saa klagt-s der ovir
Pengeforholdene det er socert at fna
Lønnen ind til Præsten og saa kla
ges der over, at nian hat glemt at
dringe hain Brændsel til Kaktelov
«nen, og Vrcende er Oder jo da ellers
itke Mangel paa i de Dage. —- Den
llytkelige glade Stemning er fordi,
.og saa boslutter Andersen sig til at
»rejse. — Menigheden 'henvender sig
saa til Postor Hejberg i Chicago
Horn en anden Præst Ferst talder
Qde Post-or Jakob Hohn, men da han
.ikke konnner, kalder den endelig den
.25. Mai-is 1878 Pastor A. L. J.
.tholm, Perth Amboy, N. J. —
.Der er bleven fortalst, ast Halm skuls
lde have sagt, at shan vilde Me til
Waupaca, for-di der var intet Tros
liv paa Laaland. Det staat der
ibke noget am, men ved Aar-Knie
«det den s Der 1877 staat der, at
seiest-ers im sagt, at der er kuu
liden Tro i Menighedem —- Oder
den alding er, san bevivkede not
denne Uddalelse s-« eller siges at
tvære en as Grundene til — at en
sDel Laalcendere gik ud as Menigs
heden og dannede »Vor: Frelserg
IMeniglÆdC Og siden Tda har det
kirkelige Arbejde vceret delt isgen.
Der lynr vel nu og da sunidet Niv
ninger Zteld mellem de to Menigs
Iheder; sdet maa dog siges i en god
«Tid, at det nu er længe tiden, on
at de arbejder goldt og fredeligt ved
Siden ns «hinnnden, holder ogsaa
ved passen-de iLejsligheder iFælless
lmsøsden
Pan det Minde, hvor Søholm
blev valgt, var 73 stemmeberettis
gede til Stede. De 41 stemte for
Pastor Seh-elim, medens 32 stemte
imod Prcesten blieb dog valgt, og
der udsstedtes Knldsbrev til sham med
IsLøu 840000 — og tre winds
-osfve· Det er ligesom man tager
sat med ntyt Mod, da Seholm kom;
thi stmks tager man sat paa at
Tbygge Tnarn til Kirken, man optns
Iger nne Miedlemmer, og det gaar
atter sreinnd
s Søholin stifter ogiaa Kvindefori
»sen-in-i, Iøndansskole og Gunsten
! Eiter Kivkelig Samler Nr. 1,
Oktober 1872, blev Søholm ordis
neret i Cedar Falls-, Jowa, »den 8.
Sept. 1872 af Pastor A. S. Niels
sen. »Von ihavde Kald fra den dan
eske Mensigshetd i Perth Amboy, RI
Endvidere fortieller samrne Bleib
at Pastor Schelm er 29 Aar gam
mel on nylig gift, var sra Sen
sderjylland, og at shan bar vævet
iLcerer i 6 Aar i «Danmark. Han
tvar nnbefalet asf Udvalget hjemme
uden sdog at viere udsenssdt as sdet
eller stod i Assbængiigshsdssovhold til
bet, ligesosm han heller ikke er i
Forbindelse med nagen crf de norste
Somfnnd i dette Land.
Allerede i Perth Amboy var Sis
sholm en rastlos Avbejder, isdet M
opiøqte Lnndsniænd bande her og
der nq prnsditede fior idem. Dei
sannne blev Tilfælsdet i Waupaca.
Den ene Fietkdepart ui Wisconsin
blev ncesten shans Zog-n Han prces
dikede nltsaa —i Waupaca, men for
suden denn-e Menighed betjente ban
Union, New London, Oshtosh, Poy
S«i«ppi, Saxerville, Belmont, Rece:
dwh og slere andre Steder. Hnn
tørte fra Sted til Zted trods Kulde
oq dmrlige Veje oste med kun een
Heft sor Bannen Ubegribeligt, at
ijnn kunde holde det nd, nien han
vedblev nie-d detste Arbejde i hele
111 AND
Eiter nt »den for-erledi- Kirke var
dann-sc i ldtnj tunc Spørgstsmnalet
onc at slutte de danske Menigkseder
samtnen ntter op, ng det Ilmvde til
Folge, at Pnswr Søsholin den li.
Oktober 1806 opsnnde sin Merning
sont Prrest for Hellignnnds Me
ninhed Samnienslntning blev der
alligevel itle, hvnd Grunden san
kunde Unsre-, inen Pastur Zøbohn
snrlod allinevel Wnimnm.
Medens Zølielm betjente Menig:
nun-ein «l)n-Ude »den det liefendte Aan
ninde i 1892, hour onsaa Provst
VII-»ideer im Ldense mi- til Ztede.
Dette dee naaede dog ikte sit
:I.Iinnl, og Enden blen jn Zulittels
sen nf Den dnnike Kirke As Refe
rnterneses det, nt Meninheden nirg
tede at nnderstrine Cliieagoiorfacks
ninqen on gik snnsledes nd of Den
dnnike Kirte on fnlgte senere sin
Pisa-si, dn den iorenede Kiste »dan
Iledcsk
Der kmr nltinn Lin-rot ikke san fnn
anasltninner i Kirkenrbejdet iWnu
pncn i det Tidsknn1, jeg her hat
äsxsikrevet Nu er Tiderne blevet ro
linem mnntte det derfor qnn en
insliignet Fremtid i Mede.
now-kam
560 Mit-II
sitt-g chøbmanden oftok May-r
s o. so ostok Handelsnka-I
pu- Saal-n
c. Its s spat Qflh Co»
It uksuluw Wir-.
. Bcsøg IVlotstla og
G ou: tcysten i viutek
LAVID BILIJSTPRISBR VIA CHIOAGQ
l«’ølgende law Takster gælder for Tur og Retur kra
Omaha via Ohio-»Hu Billet kan købes naar som helst og
gælder for Retur indtil 1. Juni 1918, med Lejlighed til
Ophold forskellige Steder undervejs. Tilsvarende lave
- Takster kra andre steder.
August-, Ga. .......... 05277 Mobile, Als. ........ M.31
chstlestov, s. c. ...... 54.56 New onna-, Lu. .. du«-U
EIN-as, cabs ........ 95.91 Orts-each Flu. ...... SOLO .
JAcKsoNVILLE, ist-» sue Pstm Dust-. Ist-. .. 73.os s
Jscksonville hin Wust-J 63.76 Pass christian, Miss. »Hu .
Key West, kla. ....... s7.66 st. Petekshutg, III-« 66.16
Kissimmee, kla. ....... 63.56 st. Augustine, Eli-» 56.86 s
Mist-U, III-. ........ » 76.66 Tat-pa, Fl-. ....... 6646
Enhver Agent for Chicago Fr- North Westem By. vil
med Pornøjelse give nærmere 0p1ysninger, arrangere
for Sovevogne o. S. v. I»
Eller om det er more belejligt, da skriv til s
- I.
Wams Chicago Z- North Western Ry. s
« Illng -u«)- W H. JoNle 1201 Fern-m st. g
H III-i Div·Pass.Agt. 0maha, Neb. S
»
« » -., -.. - . -- «--.—-,.. - «.-—. ..,«» ..
.—«-:Z:-— --,-- ..-«--»-M-—
VI HAR BESLUTTET: at uöbyde til Salg pas lett-e Villmuk, 2280
Art-es If udvalgt I-’armlan(1, beliggende i Mut-shall og Pennington
can-Ufern
Dette Land var lcøbt as mlg porsonlig pfter on meget End-zagen
de Undeksøgelge as Jordbundskvaliteten, Jordundeklaget, Vaadafløb og
lkgliggenhui.
l Alex-let » der 2 «improv0(l" Kvart seietioner, Som hver tilbydess
til 840. In-. Akte og l tut-get "impr0ved" 240 Acrcss Fano tilbydes til
852 pr. Acri-. Flere Kvart Scotto-let til 825. pr. Acke, og 3 Kvart Sec
tions-I- beliggende vecl olklctrisk Linie til 833. pr. Acke. Ogsaa 2 gode
Kvakt Section-m der er 9 Mil km Mark-ach aom tilbyckes til 81250 pr.
Acke. Magst lette Villcaar give-S med lille Udbetaling og 6 pct. Rente
slckiv efter mer-more Oplysningksr til
JOHN BRATRUD, Thiek Rivers Falls, Minn.
KØB DEM EIN PÄRM NÆB TIEREle FAUST MINN.
Vor udmmkkede og vol opsdytskede Parm, 8 Mil km Fergus Palla,
Mino-, og 6 Mil km en mindre By, er til salgs uhyre billigt. Karmen
er paa 200 Acres — er vel bebygget med godt Beboielseshus, Bam:
Hoghouse, Chlcken coox), Graneky, udmærket Brønsd og Vinsdmølle.
Denne dejlige Form er nu til Salgs for den wher billige Pris ak
EB65.00 pr. Acke. Kun 84000.00 kontant. Besten paa læugere Tids
Akbetaling om ønskes —- skriv med det- samme til Ejernse.
sTCIDALL TOHOY AND-ANY Ustlisoa, Wis
K I
Dana Qollege
ng
Trinitatis seminarium,
Blain Nebraska.
skoleaarct 1917—18 begyndte den 2. Oktober.
skriv eftcr Katalog og nuTmere 0p1ysninger.
L. A. LAURSEN,
Ist-spukt . L
stJ
Til Juleprogram
.lnlo-l)ekl-amationor l. .l()
.1ule-Deklamationek Il .10
Jule—l)eklamnti(m(sr lll (l(«)
Jnl(--D(-l(l8matlon(1r IV .10
JlllesDoklamationer V .10
.Jnle-Dolclamat-ioner l-—V. tilsammon .25
10 ollor flpre af· et enkelt Nummer loveres
O 4 Cts. Stk.
Jnlopkogrknn l (1916) .10
Juleptsogram lI (1917) .10
Begge tilsammen .15
10 til 25 Eks. Cz) .04
25 til 100 Bks. Cl) .03
100 Fllcs. og der-over .021,X2
Disso indeholder Udkast til et ordnet Pro
gram kor Jnletritsfester, Nr. l kort, Nr. 2
længere. Man tasnker sig dem brngt ssaaledes,
at livek Deltager i Festen faar et Program
i Eændse.
Bothlohsmsstjornon.
12 ndvalgte salmer og Sange til Bkug
ved JuletreiPester. Hekak een med Noder til.
Pris Enkelteks. 5c.; 10 Bks. 40.; 20 Eli-. 60.;
50 Bks. 813 100 Eli-. 81.75.
Coms to Bothlohsm
A clnsistmss servioe for Luther-an sunday
sohools, 1917. .
Pries: sinng copy loo.
10 to 50 copies G Zo.
50 or more at the rate ok 83.75 per 100·
pmsll LUPUIW Pllsblsllllsc Rock-.
ILAIK, NESKASKA