Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 14, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,l)ANstJR-IDN" ,1)ANSKMBNU
a Usmjsh - Amerioan Weekly, et dansk—amerikansk Ugeblach
mvnmi by ««l’he United Danish der ejes af »Den forenede dan
ijangeljcal - Luther-an Uhu-roh f ske evangelisk-lutherske Kir
m Amprjca". and pc’-;-1hed by - ke i Amerika« og ndgives at
Danish Luther-an PuthH Hase-, Danish Lutheran Publ. House,
Blair, Nebr. Ep-» Blau-, Nebr.
th: 46. « «-;,-»,. · Blum Nclir r., Ousdag den I4. November 1917. « 26 Ausg«
Stillingey
i Rusland.
True translatiou filed with the
postmaster at Blasz Nein-» Nov.
Mit-, 1917 as required by the
act approved Oct. 6th, 1917.
Des- pkapisoriske sit-gering styktås
men fyncs at reife sig igeir.
Petrograd, 8. Nov.—Regekiugs.
Rappen fom l)oldt Vinterpaladfet
bei-at, blev tvunget til at kapitulei
re tidlig Dass Morgen under Jld
fka Krydferen Aurora zog fka Ka
noner paa St. Peter og St. Paul-Z
Fasstningerne spaa den anden Side
af Netiaszlodeii. Kvindernes Bails
lon, der havde forsvaret Vinterpas
ladset, iovergav fig Kl. 2 si Nat.
Liebekdernes og Soldaternes De
legater kontrolerer helt Byen. —»
Premier Kerensky rapporteredes i
Aftes at vcere i Luga 85 Mil Sde
veft fior Petrograd — Delegater»
lra Ostevsp Sortehavsflaaderne hats
ist« Reuters Telegram Conipany ersl
not-set ssig i Jan-r as eckhejdeknesl
og Zoldaternes Rand. — Summe
Korrespondent figer, at f-rite, tre
die og fjortende Kaki-soc Negirnensj
lerne bar underrettet sterensky, at!
de var med hele deres Hjekte bered
tc inm at ftøtte Regeringen, sor
udsat den ikke indlader fig paa nu
get Koniprmnis.
Ecnt i Aste-By efter at Regerin-«
« geni- 'Trooper var drevet ind i Vin
ter-Palcidset, blev del-te belejret, og
der begyndtes en livlig Kamp med!
Maikingeværer og Rissen Krydses
ten Aurora, der lao for Anker ved
Nikoli1i-Vroeii, feile-de op inden for
Stndpidde og vegyndte at fyre med«
Glranatkartastfken Jmidlertid anb-»
nede Fianonerne spaa St Peter og
St. Paul-Jfasftningcrne Jld.
Jst-nd for Angrebet paa Vinteri
pqladset lnwde Arbejders og Solda
ter Loderne i Petrogmd --- Volike
vilii-:-’ Navn fendt den provisorjikis11
Reacrång et illlinmtnm og opiordretl
den til at over-give iig givet
den ZU Lliinntters Frist. Rege
rinnxsn sinkt-de indirekten idct denj
ncegtisde at anerkende den Militwre
Konnte -
Les-im bydeö Bette-unten. l
Petri-grad, 8.« Nov. --— Den alssj
mindeligc Kongres af erbejdekesJ
og Efgldnterd Belege-rede fer heleI
Ausland funkle-des her i Ilftes i et.l
Antal nf 5(;l). Zorinanden erklcerech
at Tidon ikke egnede fig til politijke
Taler, og der vedtogcs følgendez
Fort-etningsorden: l· Organisation
as :l-lngtsen, 2. Fred og steig, 3. En!
tonstitnercnde Forsamling. »
Der valgtes Embedsiiiwiid, H
Maximaliter, blandt buille var Ni-l
kolai Lenine, den radikale Zocialifts
leder, on M. Znovieff, en Ven af«
Leiiiiw, og Leon Tr-otzkn, Forniand
l Arbeidernes og Soldaternes Cen-»
tmlsKoniite i Aktenngc Ved Siden
as disse udnævntes 7 revolutionære
Socialifter. — En Delegatison ming
des til at indlede sFredsunderhands
linger med de andre revolutionære
og demokratifke -Organisattoner.
med Henbnc paa at standse Blong
udgydelse.« ,
Samme Dag hedder det M
Washington: Den Modialdenhed,
som ipces her over Efterretnlngeu
am Kerlenin Regerlngs FAU- k Ps
tkogrckd, mildnes ved HOCM Om
at de yderllqgaaende Raditale, som
hat indtcget Govele- We VU
væve l Stand M at ulwide detes
Konto-il over W eller nosM VO
tvdelig Del ai M. JM desto
hindre sW M fort at Wet
Vlod vll blive M sc Nationen
blive »deer Muse-eh fir
Md der M W M W M
Unmut TM Mk M d kontwlske
Situationen
WI- Matt
Petroqrad, D. Nov. — M
W W Of M W
ytære Garnifon, har overtqget alle
Regeiingskontorer i Most-ov, ifølge
et Telegram Iom den amerikansske
Ambassadør David R. Francis har
modtaget fra den amerikanfke Ge
ineralscdoniul i Mai-ou Telogram
Hnet var datevet Torsdag og tilføjes
sde, at der var RoiByen
London,() . Nov. — En Depeche
zfra Pctvogmd til Exchange Tele
lgraph figer, at Medlemmer of By
raadet i Petrogrckd og Bandernes
Delogiater til Arbejdernes og Sol
doternes Kongres tilligemed Mini
malisterno hat sbesluttet ikke at aner
kende VolsfhevikiPartiets Antsoriteh
og sde vil appelere til Nationen an
gaaende det stedfundne Statgkun
Samme Dag berettes fra Wash
ington, at sden sidste sttand i Rus
land iho Vil fomndre vor Regerings
sForhold med Heniyn til, bvad den
er i Fæod med at gsre for at be
dre de ikonomäskc Forholsd i det
demoraliierede Land.
Stemninqen flam- am.
London, 10. Nov. — Premier
Mirsky ankam til Luga 85 Mil
Sydveft sfor Petrograd fidste Orts-«
dag, og Garniionen der viste sin
Loyalitot mod hans poovisorifke Re
gering, ifl. en Depeche af i Lordags
fra Petwgrad til Weekly difipatch
Lørdag Morgen naaede han Gat
china, hvor sdet samme var Tilfæls
det. Bladmeldinger tilføjer, at Trop
pch iom er loyale tnod den provi
sioriifke Negcritm, soides at were i
Petrograd, og en Division as Klo
sakker er paa Marthen «fra Finland.
Tenne Efterrotning udgavcs fra
Smolny Institut-lieh Arbeit-ev og
SoldatersKonqressens Hovedkvariet
Garnifoncn i Petrograd, der for
to Tagi- iiden var smnlet for Els
tren1«istrrno, sind-Z nu igcsn at vakle
i dort-s Troslnbsforbold.
Et SpecioliTelcgmm af iannno
Demstil New York sigcr bl. a.:
Tyilernes Jndtagclfc crf Helsingi
for-Z, gdovcdstadcsn i Finland, kan
blive on Faktor crf nmaadclig Vo
lntsning for nærværende Situation
i Russland. Dersom nogen Ting
kan stnndso Bolikcvilismenis From
qanq i Russland i Dag, icm lau en
tnik Ofieniiu gørc dot. Dorf-out no
gen Ting for Ncrrværende lan frem
tvinqe on Tilbngevendon af Eli-renn
Ifky oq Komiloff til Music-m faa
er det et toutonsk Fremstød imod
Petrogmd oller et lnsldigt Angreb
oaa den russiike Øfterspflaade.
Stillmch paa
den iialicnfke
From.
True translation file-d with thi
pustmnsier at Blair, Nehr., Nov.
14t«h, 1917 as required lpy tltc
act approved Oct· 6th, 1917.
s
Italiens Allietkde et kommet dct
til Hjælp.
De Alliekcde konfeterctn
Washington, «. Jcou —- En
amecikansk Kommission landede i
England si Dag, jqu sont den førfte
store Krigsdonfekence, i hivilten Uni
ted States tager Del, fkulde begon
de· Oberst Edward M. Haufe, Pka
sident Willens personlige Ven og
Raadgiver, er United States of
ficielle Ncpkæfentant. W hat med
sig en Sterb, der repræsenterer de
förstellige Wabenarter i «U. S.s
Heer, blatrdt shvilke nmvnes Admi
ral Bett-form Eheer for Flaadeopei
rationerne, og General sBlissSEabs
schoer for Heeren.
Minister Lansings Kundgsrelfe i
Aftem at Selfkcrbet var landet i
Heu britisk Gavn lsstr amerikansce
Ast-vier sra deres Hemmelighedss
plsqt med Heniyn til Konmässionens
Perionale vg deng Bevægelh Den
ne Gruppe af sde mesft fremkagensde
Mit-nd i Regeringens Wapraadö
M hol-does saa hemmelig fom
muligt, indtil de dar veligennem
SubtnarinesZonen Endog mangen
Officer i Hæren og Flawden anede
ikke, at deres Ehefer svar afsejlet.
Summe Dag oed Ass. Press: De
italienske Heere trækker sig fremde
les tilbage over de venetianfkeSlets
ter fra Tagliamento-Moden squyd
paa frsa de dolomitifke og karnifie
Alpersgivner lhen imiosd Sletten.
Netroetten sforegnar ifl. Idet italien
ske Krigskontsor med Orden. Bag
trospperne «Paa begge Kampfronterye
holder lsfjenden til-boge, og Aerotplas
ner spiller en betydelig Rolle mod
Angriberne fcerlIig ved at sdelægge
Broer sont er bleven kaistet over
Tonliameata og ved at bombardes
re Treppen ifom sonstiger at lættie
over Strom-men. Tyfkernse figer, at
de hat« taget flere Tusinde Fangen
Den italieuste Hirt fkistet
katkommando.
Under 9. ds. melder Ass Press
Dien sitaliewske Heer vedbliver sin
Tilbagemareh over den venetianfke
Zlette hen imod Piave-Moden, hvor
man oenter, at Italienerne bistaaet
af britisk og franske Forftcerkniwg
og under den nylig dannede unli
tasre Konunondo, visl gøre Stands
log arbejde i Overensistennnelfe smed
Wen permanent interallieret Kaufe
l
l
reme aif militære Officerer.
General Cadorna er bleven fjers
net fra Overkommandoen over Hee
ren og gioet Plads paa den inter
alierede Konference De andre Mod
lennner er den herein-te franfke Ge
neral Ford, og General Wilson,
llnderchef tun den britkfke Gene
ralstab. General Diaz er bleven nd
ncevnt til Overgeneral over den
italiensse Hast General Badoglio
er ncestkonnnanderende og General
»O')randjno trediä
Den officielle Veretning fra Rom
"lyder: ,,Vore Tropper vedblioer at
arrioere og etndlere fig i de Stil
Unger, der er valgt for at gøre
«.l.llodstand.
Allimde Hjælpetroppex artiverer.
Under 10. ds. melder Ass. Preis:
»Den Ined Epcrndjng ventedeHjælp
for de l)aardt trtengte Tropper paa
Piave-Linien er ijL Meldjng frn
det italienske Hooedlontor naaet
thmkwjronten i Form af dritiste
Batterier. Disse Batterier ventes
’nt iknlle nden schelp til at«ftandse
»den estrigstnife Lloancth lwilken Op
’gnve den italienske Bagtrop Infan
;teri shidtil diesentlig har været ene
sont at lose. De modjatte Hasre hat
)t.1k1et Ztilling lang-Z en 30 Milo
sStrcekning uoa Piave-J nedre Lob
.og de er i fannpende Afstand fra
lltoemndre paa en vid Front, der
jstrækfer sig vestpaa gennem Højens
ztil den venetionske Stette. En nirke
lig Stnrkeprøoe «fynes at foreftaa
for førfte Gang, siden de italienike
Hintre i nordostre Italien begynds
te deres Netrwite fra Jsonzo.«
Jtalienecne flaar Fjenden richtige
Under li. ds· melder Ass. Presi
videre. »Von den italienske Front
er den italienfke Linie i Nord ble
ven afstivet ved den Forstcerkning,
den har modtaget fra Briterne on
Franskmændene· Den tyfke officielle
Meddelelise tilfsjer. at Øst for Ast
ano, hvor sØstrigsTyfkerne gjorde
Frecngang sidste Uge, har Italiener
ne med stor Styrke angrebet Fjens
den og gen-windet tabte Stillinger.
Itan tog omkring 100 Fan
ger. J SuganasDalen toges en
fjendtlsig Aoantgarde til Fange
Langs nridtre og limdre Oel af Pia
ve- hol-der Jtalienerne der-es Linie
haardna«kket, fkønt de er blevei Evang
ne til at opgive BidorgBrohovedet
Nord-ist for Trevklm after at de
that-de Iwevei et eilbaqcholdende
Slag sog faaet Tid til at sprænge
Boer over Strom-men.
Fire Vogne Byg bwmder. Dol
Ias, Sie-.- 7. Nov. Fire Zettel-ene
vognladninsger Beg, der par tm
der Vejd Vestptv slm walte-, kom
i Brand eiter at være Uevet fra
kotblet Bogeh Og tdelagdes alsdeleQ
W
York eget Hand
Tørke i Kansas. Topekm Kas»
8. Nav. sHveden i Kansas lider as
Tinte Meget as »den er endnu ikke
kommt-i «op, og en Del as den, ssom
er« appe, dør paa Grund as det
vedvarenlde Tand-est
f
Kartossielavben i Wisconsin udgør
i Aar 36,400,000 Bushels. Kun
een Gang før har der sværet avlet
slercs Kaki-aster, nemlig i 1914, da
Ale var 38,000,000 Bushels. Den
tidlige Frost i Aar Odldte liden
Skade.
f
Jkke mindre end 113 Vognlads
ninigkr Kvæg Iblev sorledsen Don
sendt til Markedet fra Ja
mestowndckstrisktet over Nsorthern Pa
cisic Bauen. Farmerne sælger de
res Kreatur-er- sordi de ikke fdar
Fodser not. Det er smaat med det
si Aar i Stutsman County. N. D.
.
IJllinoisf celsdstse Mand dar. Blo
omingtan, Jll» 7. Nov. Pioneri
sarmeren Willsimn Mennen er død
i,Ben'son i en Alder as 104 Aar.
Gan var Jllinois’ cekdste Mand·
Gan var født i Tsnskland og kom
her til Egnen sont ung. Han tjente
en Formue ved at købe Land sop til
nogle saa Dollarg Pr. Acke·
C s
James iLandis Jr., der bar en
Form non-le Mil sra Pukwana, S.
Dak» bar nu en sartasissk Brønd,
der soger sin Lige paa de Kante-r
crf Statien Vansdet kommer sra on
Dvbde af 1046 Fad. Da Bot-et
fom saa lanat ned, kom Vandstraas
ilen med en saadan Kraft, at den
speg 60 Jod tin Veij
O
I Dann-z vorn-e og »wenn-e ru
Iiiwske Misnicfbcsder i Racine, Wiss-,
Thoidt spkriqe Søndag ferne-s Ne
sarmattanssest si Dania Hall. Pa
»inn- N. Garrisville sra Chicaao
malte paa stopft Pastor C. E. Hof
sten, der er ssvensk, talte paa En
akslsh og PastorsAdam Dan taltcs
paa Dankt
Zenator La Follette bar anlagt
Zog nmd Demokrat Printing Co.
lul O. T. Brandenburg, sum er
plrwsidcnt og Redaktøtz nch Kran
pasa 8100,000. Senatorcn paasta.n·,
p-: hatt er blcnet baqtalh fordi hakt
i Vladcst blier befkyldt for at the
Pius-per chsndcn vcd fin Optrædem
.;Nr. Brandenburg Tiger-, at ban er
sxlnd omsr, at Ecnatoren har nnlagt
Sag imod hom.
II
l
. Eric Jobnfoxh der boedc i Iow
vnet Puck-, Unij Garn-m S. Dak.,
.tcstamcsntcrch bele sin Fortune
:;20,0()0, til Den forcncdc norfke
.Qirkc. Hatt var ved sin Død 77
,)lar gammeL Hans Dlrvinger var
spllc sorcht med dcttc og anlagdc
Lag for at faa Testamentet onl
Ttnrteh fordi han ikke·skulde vaer
rigtlg ved sine fttlde fem, da han
Jopretbede det. Countydommer Man
-,1cm var ika enig i dette· Sagen
spil m- brwc appcllekxk as Awins
"qerne.
O
Kartoffcsldyrkcrnse i Wisconsin op
fovdreg ais Statan Fonfvarsraav til
at laslge doch Kartofler nu i Ste
det for at holde paa dem, til de
kan faa hsjere Priser. Namdet gør
opmærksom Paa, at det ikke vil
vate, faa lcenge, før sdet kolsde Vejr
kommer kil at hindre Transportw
tianen af Mikro-sieh sog at de derfor
gsr bebst i at We flete af dem nu,
faa Falk hat mk af denne Nod
vendigshedgavtikel Ellers kommer
de til at maatte vente til Jemand
og da vil der blive en ssaadan
Ovevflod, at Priserne bliver weget
lave. Kartoffellyssten er i Aar me
qet stor.
- i
Maxime-nd blwer Flyver. Ma
jor Maurioe comply, Mr hat væs
Iret Musmsand oq Post-weiter l
Daduun Iowa, staar nu i Na
tionalarmeens Flwekorps. Forte
-den Dag var han msed ipaia en
Flyvetur over Flysvepladsen i Cha
-nuie, Jll» sog kom sop til en Heide
as 11,000 Fad. Der bruigdes en
Maskine, hvis Mut-or er paa 230
Heftekrwfter. Major Connoly gik
ind i Flyvekorpset for nogile Maa
neder siden, og ikke lsasnge efter blev
han sotsremmet til Mai-on
I
Loyalsitetsmøde St. Paul, Minn·,
I9. Nov. Gwvernørerne i Montana,
North Dakota, South Dakota, Wis
consin, Illinois osg Kansas blev
Ii Gaar af Guvernør Burnquist sind
Flncdt til at deltnge i et iLoyalitetss
Lin-de sor Nordvesten Det skal hol
Jdes den 16. og 17. November i St.
Paul og si Minneapolis. Prcetsisdens
itens Sekretcer, Joseph ITumulty,
bar skrevet Sekretceren sved Komi
teen, sont bar med Sagen at gis-re
at cder vil blive sørget fsor Taler-e
.
, Stor Mangel paa Scedekorn.
March N· D» 10. Nov. Landbrsugss
kommisiswr Hagen oplyste, at der
Her en stor Mangel paa Scedekorn
si North Dakota, og ast Former-ne i
sStaten vil blive nødt til ack Wbe en
«Million Vushels Hame, 500,000
Bivshels Brig osg 150,000 Bufhels
Anfrø til nceste Foraatx Der mang
ler ogssaa Majssced Denn-e Mangel
paa Smdekorn skyldes den lille Avl
sog »den Omstcendighed, at Korn-et
ikke blev msodent i den centrale og
vestlige Del as Stuben
.
R. D. Sweizer, der har været
Voftmester i St. Eharles, Jowa,
blev sforleden Daa set under Til
tnch af en federal Grand Jnry i
Council Blufss for at Ahave taget
ins Postkasssens Penge Han tilstod
«1lndersslasbset og ifsik en Mulkt as
THAT som han skulde betale om
ti Dage. Han fortalte, at han nn
lia var blevcst gift, og at hccn
laante Penqene af Kassen, da hnn
ikke vilde lrmne Pengense af sine
Nennen Dei var i det bele omkrinq
81300 Jnsvektøren kom, sør ban
iik betalt Pengene tilbaqe Post
miesteren tog san Afsked, og en
Jlnsatnina betalte Pengense.
-.·---8- A- s-.
Horden rundt.
i Don litterære Nobelpri8. Købens
hat-m lu. Moo. Don littcrwre No
»1)elprii» er i Aar blovet chlt nlcllem
JLWndrik Pontoppidau og Karlecsls
l
Ilmm der benac- or dansska
I
sirigiistilstuud i Brazilicw Rio
sdc Janeirn, si. Nov. Dcputersetkam
tmorotiz Udmrigskomitc har Vedtacht
on Resolution, sum udtalcr sig til
For-del for Proklanmtion of Krigsi
«tilfmnd.
It
Fiina protestcrer nmd Overenss
komstcsn msclchm Japan og Ame-ri
ka. Tokio, 12. Nov. Den kinesfifke
sMinister i Tokio har forelagt Udens
rigsminijstcsriet en Protest mod den
japansksamerikanfke Ooerenskomst
angaaende Kinn.
.
Kinesiskc Vanditter. Peking, 8.
Nov. Den ameri-kanske Kanonbaad
«Palos« sblev i Gaar beskudt af Ki
nefiiskse Vandittser paa Bang-Tie
Kiang ncer Oed EhungiKing i Pro
vincken Sze Ehuam Kanonbaaden
blev let ranrponeret
d
Tyfkernse bar ikke bei-at Helfings
fors. London, 12. Nov. Jsfølge Te
legrammer .fra de nordifke Hoveds
stædcr er Efterretningerne som, at
Systeme bar befat Aalcmdsøerne sog
Oel-WANT uden Grund. Reisende,
sfom sfovlod Aalandöseme sidfte Fre
«dag, fortæller, at Tilstanden paa
Øerne var normal.
.
Det styske Monraad holder Mode.
Amsterdam s. Nov. Oet meldes
-fra Verbin, at miser Vikhsebm W
menskasldte Mnraadot til Msde i
,
Guar. De preussifke Ministre, Med
lemmerne af Rigsregeringsen og em
dre prominente Mænsd, deriblcmdt
szeltmarfksal Von Hinsdenburg og
General Lu'dendorfsf, deltog.
« O
Den pksovisssoriske rusfifke Rege
ring giver Finland helt Selvftyre.
Petr«ogvad, 7. Nov. Den provisori
fke Regering shar bessluttet at til
staa Fiuland fuldt Selvsstyre og at
give Landet republikansk Regersingss
form. Den nye Republik skal have
sine egne lovgivende og udøvende
Institution-en men Ruslansd skal
have Kontrol ovei det Udenrigspos
litiL
·
ISerusm mod Skarlagensfeber.
Stockholm, 8. Nov. Bakteriolog ved
Kavaliwa Jnstitutet, Dr. Kaering,
bar meddelt «det sfvenske medicinfke
Geiste-d at han bar funsdet et Se
rum msod Skarlagensfeben Gan
shavde nedssckt Dødeligheden til 18
Procent i alvorlige Tilfoelde jam
menlignet med 70 Procent i Eise -
saa alvorlige Dilfælder, fom ikke
var blevet gjort til Gen-stand issor
denne Behandl«ing.
I
U· S. og Østassien Peking, S
Nov. Den japanske Minister i Ki
na, Baron Gott-sub Hayashi, har
meddelt det kitiessiske Ildsenrigsdepari
tement, at Var-on Kikijirio, Jshij, der
staat i Spidssen .f-or den japanfke
Kommission i U. S. A. og Udeni
rigsminister Lansing den 2. No
svember iundertegnede en Ovevenss
Vom-ft, ifl. hvilken United States
anerkender Japans sfpecielsle Jnters
esfer i Kinn, og i ihvsikiken United
States og Japan paany stadfcesster
den anbne Dørs Politik i Kinn·
s Villisthrnes Grufomhcd. Juarez,
Mexico, s. Nov. Det «Pas»fagertog,
sont Søndag blesv ouscrfaldct af
"Villistcr, er ankmnnust hertiL Vog
Inencs Wulsve var blodbcsftænkh Vin
zdnerne Var kunst, og Passagcsrerne
anxiccmskc Mthd, stinder og Børn,
isad balvspaaklcedte paa Sædcrnc og
Ists-In
Undcr Loc-1«faldet, sont fandt Zted
vcsd Arnmndwizstationen, blev 125
Zoldater og Passageror pha Togot
sdmbt Lufonmtiucst og to Vugne
blov totalt ødelagt nusd Dominik
IHO Tom-Ufer fm den fødemlc Nar
nifon -i Torrcon blev entcn drwbt
zunder Angrebet elf-er benrettot kort
Icftor bette.
O
, Krigstilstand i Finlnnsd. Helsings
:fors, 12. Nov. Der er proklamkret
JKrigstilstand i Finland. Den Pro
.nisprifke Suldatcsrkomite har nd
nasvnt tsn Matros msd Navn
Schien-fis som Kommisfær for Fin
land i Stedet for Gieneralguvcrnør
«:1?ckmsoff. Nationalforsamlingen er
i Jesssion oq de rnssiskc Delegorede
er blovot ignoreredc aldcles. Natio
nalfmsfnnclitmcsn bar ftemt for, at
der skal vcvlges et Statsdirektorat
med øverstc Mundigb-ed. National
forsamlingen bar fendt Præsident
HWilfon en Anmodning om at faa
sendt Levnetsmidler og gør gwldens
«de, at sLandet er ftillet over-for
Hungersnød paa Grund af det
daarliais Aar.
.
En danfk Skibsksaptajns Skæbne.
New Orleans«7. Nov. En danst
sSkibskaptajn, Hans Peter Haufen,
sfsandtses i Gaar døendse i Nærheden
af See-Statuen i den bekendte »Loe
Circle« her. Han dvde ikke længe
eftor. Umfddelsbart Enden Dsdsen
indtrsaf sagde ban: »Im mfkede at
dø ncer ved Monumentet over den
støvste Selbst af dem alle.«« —
Hausen Var i sin Gib Skolelærer i
Københavm Eifter eget Sigende hav
de han ckænkt at træde insd i Heeren.
For ti Maaneder fixden blsv W
Skib imsidlertkd tovpederet af en
Undewandsbaad, og han maatte op
bozbde Essig i en aaben Band i 48
Firmen Da han« die-o sagst op,« M
ihcm saa fowommem at ban stvdsg
var syg og dar-selig Adern