Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 07, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
P
—
iiiiissssuldt Aarfagen til, at Alteret
ikke straks tog vor Opmærksomhed
fangen, er den, at de endnu ikke
dekorerede Vasgge asgisver for lsys
en Baggrund for dette.
Fra Kot-et trceder vi til Hsjre
ind i det kuniinelige Sakristi med
Opgang til Præditestolen og Udi
sang til Siden of Kirken. Kommen
fix-rud, lad os gaa used i Krypten.
Dies se, hvilken dejligt stort Rum
her ek, med Køkkeii sog alt til Fa
get — den cedle Kogsekunst —- ben
Mmde· Men 'hvad er det for nogi
le imderlige store ijlker sder un
der Loftet? Det et itke Bjælkek,
niin Von, men lese Vægge som ef
tet Vehag san drages ned og der
ved indele Vævelset i mindre Rum.
Jo da, Rygtet talte sandt, det
kan ikke iiægte5; iiieii livad lsar alt
dette dog kostet? Bare sl0,000!
Er det saa ogsaa betaltk Ja, fau
dan noget nær —- kun 8500 til
lmqe og de er not betalt, iiaar du
lnsler denne Beretninis
Er det nii ogaa nødveiidigt at
bijgge scmdan en Kitte, mim jeg
jin-me? Jo, det cr; tlii for dct
første var den gamle for lille, for
dct andet er det nødvendigt for at
funiie hævde vor Kirkes Ruft-elfe
ssiisrligt i vore iingess Veuidstlied
(oversok de «an-dre Kirtisr her i Vis
eii). De oilde ellers let komme til
at staiiime sia Ved »Die old Dniie
cl)urcl)« Vort zolL vaade i ozi
isdensor LIieiiiglyedcik bidrog da dg
ina baade rigelisg csg med zslcede til
stirkens Nejsninig.
Men nok -om det. Det var jo Ind
vielsen, jeg skulde skrive am
Til Stede var Past. P. L. C.
Hausen, som stiitedis Meiiighedcii i
1895, vg, oni jeg husker ret, som
ogsaa var nied til den gwmle Kir
kec- Jndviel·se. Past. E. Prøvensem
sont var Menigiliedens førfte bosid
dende Præst Pasi· A. Hofgaakd
Post F. C. M. Hausen og under
tegiiede
«Jlabomenig«l)ederne i Cedcir Falls
da Taiieiiport og Moline var alle
godt reiiri1sseiiterede ued manqu be
segende
To dore Laiidsiiiænd pna Zte
det naturligvis ogsaa -iiiødte mund
stærtt Sendag Morgen, saa oiste
dot sig, at Fisirten flet ikte var for
nai- til at niiimie dein alle.
Eøndaq Morgen deii«11. Otto
licr kaldte zislokken da for ferste
Gang vort Folk til Widstieueste i
disk iiyc Kirdelius. Det var sifkert
iiisd Taf til Wid, vdrt Folk sam
ledeii, idet de niindedeiJ det gamle
Kirtciijcm, iiied Von for det mise.
Bin sastsot Tid kein alle 6 Pras
sier i L-riia.t nied Bisbelen og de hel
lige Kur og git md i wirken og ou
til Alten-t, livor Post. Prøueiiseii
wg Pladcs for Alteret oq Jiiduiel
sksssskswn begoiidte Det vil blive Tor
vidtløstiqt at bestrioe deiiiie i alte
c:iki-ltficder. Desforusden fit jeg
mik: at oide, at ieg skiilde jtrive
mir Festen, efter at den var ioisbi.
Pan. P. L. us Hausen imldt Jud
lediiiiigcstalem og Past. E. Proven
seii Jiidiiielsecstalen ou soreioxi Jud
vielseiti, bistaaet as de andre Priester.
Sondag Eftesiniddag prwditede
P»7st. Hoiqaard paa Aiiierikansk du
Byeiis Amerikanere var indbudt.
Te liaode bidraget deres Del til
Hirten-: Don-reife- Et Par of dc
andre Ritter-J Neprasseiitanter mi
itede vor Menighed til Liikke ined
dens ni)e Kirte Sendag Alten le
der talt baade paa Anieritausk W
Dunst Ilienigliedeiis met ZUUAWV
saa vel som Sangkoret fra Daven
port bidkog sit til, at form-je og
fokswxmc Zeiten« Saaledes fokløb
denne velsignede Dag, kOkt formu
Tet var en Meer-ke- vg Minde
j Mknsghedens Historie Herren ital
have Æren og Priien sderfor. Kir
ten er nu viet Herren til Ære vg
dyreltbte Ssæle til Frellc NU STI
der det om for eder, kære Lands
mænd ved West Branch, at J MM
indvicr edets Vierter Os Mk Liv
tii de iamme to store Its-maul
Fsrst da vil J ret few GIEVT as
eders iksnne Entwka
J Wm til Indvisellests
steu athmes der Missiontmsde
de te Wende DISC
Mmidagen iormede sie lom en
Reformationssest og Titme lpm
en Forberedeilmsdug tkl at Loge
kigtig fat im ot apier en Arke
of Ieveude State. emv give- et det
man West Do bar J slvm Mt
pg Meniqbed sherlige W I M
Jeq san ille aodt laws PM
msn til Side, udeu at udtale et
-Ønsske, som sikkert rørte sig i man
ge Hjcrter under bis-se Dage, naar
vi lod Blikket glide shen over »den
dejslige Kirke og den store wpmærks
spmme«Zhæ,da www Mm,og
det var, at to Mænsd Tom svar mcd
fra Mieniisghedens sing-e Begyndelfe,
og iom trcsfosst og sfelvfornægitende
swddwtbijdch W Næ,anw
have den Glæde at se, hsoad svi faa.
(:ll2issionæM.P-Olsen, fom nu er
hjemme hos Herren, og.saa gamlc
Jcns Zørensem Tom vel vor smed
ved Fest-en, men intc-t, slet intet
kunnc "fc). Olsen Tcr dog nok woget
der er skønnkre end bette, der hvor
lhcm er, og du, gamle Ven, kan glæi
de dig til, at om en kort de skal
ogsaa dine LZDIc oplades og fkuc
Jesus og al hans Herligbed hosI
Hkaderen.
l
T«l)eo. P. Beck.
Mit Jndmst af Cleak Erect
Villeth Wyoming.
l
sog hat i den sent-re Tid set ltdt
onttring ester billigt Lan-d, og da
sog saa Hans Anderscns Ader-risse
itncnt t Danskeren, ont Clar Eteok,
L:!st«t., ton sog dem-d og sandt dot
tkke saa ltdt bedre, ensd -t)vad sog
havde tæntt mig. Strats da sog
stod as ·t Clearntont, blev seg over
rasket as Landskabecks Skønhed »
en lille srugrbar Dal imellem sde
stnsdttskkede Bsorge. Og saa er det
dog tun den ringeste Del, man ser
ltersra Jo lasngiere ntan fotmtter
ntsd ad anfalo til, so Unsere bli
ver Biergene, og gsvcr en et End
tryk sont natppe nogett Slnde glent
mos. At dot er riqt Wand set ntan
straks; der stod endnu en Del Sæd
paa Marien og Stakkene stod tæt.
san takt, at ntan Eika tvivlede det
ringeste da der seneke sortaltos, at
sdon Mark gav 45 Bu. as Hvodc
Pr. Arn-, og ilser var en, sottt gan;
545 Bu. pr. Arn-, og lser en Havro
mark, sotn gatt 80 Btt’sl)el-T-, og saa-;
thut vidore. startosltsrne ttar tut gan-»
sskts otnsstaatsnda og tsn Dtsl Zukker «
rotsr var der ogsaa Mon lsoad
der er mest as er Alsalfa og Kreta-»
turer. Der staat den one Etat Al s
saltn ved Eidtsn as den andeu, dgl
alle Stoder gaar der ztokte ai;
Etwatureh sont just like set ud til,
at de ltdcr nogtstt Nod; ntett dtt
Var so ogsaa oæret den versentligstc
Jndtæatsttlde sor de zoll, sont hat«
boet der, da der so ttkc ttar tut-rot
nagt-n Jerndanc sor. Men nu, da
Wyo. Illatlway Eo. dar tagt Butten
tatsnntsnt til ansalo, otl dtst vltvo
yet: attsderledes. Der er Land not
at vælge imellent; vil tttatt dritte
Kreatur euer Faaroavl er der Land
sor den ZlagL-, da uil ntatt lsnvc
Ilgorjord alone, kan ntan saa det
og da Bettngselerne ot· saa ndntatr »
ket lette, or der netop her on Akt-s
ledning for Folk nted stttna Mtdltstri
sog bit-o ovtsrntaadc oel ntodtaget
as do saa Haus«-, sont vor demchs
do Var ntozset als-de used lldljsston tsll
at san nostlts Lattdsnnsnd dornd, oH
da dtsr nu or en ltalo Ztttsö Sttfk s
ktsr til, sont bar tobt Land, og Kir
ko on Prasst or sitt-ist, er der sol»
icke mere nogen Tvivl om Koloni ·
tsttsz Virkoligltod s
EjnarAnderson, t
l
Centerville, E. Dak.
27. Okt» 1917. s
Eoldazckbnv »
Camp Funslmt, ZU. Okt. lkilTs
Kasse Zion Nicslsenk
J Hand um, at »Tanskercn«s:«
Lassere ikfc allen-di- isr tmsftks as at
børc fra Camp Finnfwm vil im guts«
ne hermcd cfterkomnus Dei-es Op
fordring om at meddcsle lidt lmrjm
Camp Funston ligger i en ca. 2
Misl brod Dai, fom gener-einstmal
mes af Kansas Flo-den. Psaa Polen-I
Sydside findes temmelig ibøje Bak
ker, nogle med afrundede, andre
med fpidse Tempe, men alle stcnedc
og ufrugtbare. Pan Nordfiden streck
ker sig en H-jflette, kwis enefte
zPlantevaskst bestaar af noget stin
HPræriegkæs med lkdt Skov eller Krat
.i enkelwe «Dal«sænk11inger. Bisse Da
leg Sidevceggc er ofte lodwtte, iogs
man hat Eber Leiligsbed til ctt sc
de forssellige Leier af Sten- oa
Jovdlag, hvilket er meget interes
sant· Denn-e SlettQ som bcever fis
ca. 126 Fod over Dalbunsdem dan
ner cksevcetpslads for Camp Fun
stong 40,000 Soldaten
M Pest set man Hustagene i
Junction City -omtrent 5 Mil bor
te. Lidt næritnerse, men i sum-me
Rein-ing, ligger Fort Riley. To Mil
nie-d Øst ligge sen Klynge Hufe, soni
kaldes Aruns City og lidt längere
dorte Byen Linden Mod Syd fes
Uejrem Floden sinnt de allerede um
talte Vafkedrag.
Men nn lisdt oni selsve weiten: —
Denne er vel en. 3 Mil lang og ca.
1 Misl bred. Vaterkkerne (der sindes
irr-gen Telte) ligiger i Fette, som
-paa et Skakbrcedt Hvert Kompag
ni hat sin Varus, som rnmnier 200
—250 Mand, og shvert Regiment har
sit Felt. Fleve af disse Fette bar
deres. andstation, Butit, Post
kontok og »Y· M. C. »Ob« Og saa
lmr jeg snddn glenit det allervigtigs
tigste: Varinelnesene Alle Bamkkers
ne bar Dannwatnie
Flere hat« spurgt niig nngaaende
Hirn-nd Jn-ddeliim, og jeg vil derfior
meddelse lidt derein, sidet jeg benim
der sm nedsen as og umd
Den .iitiiidstse Asdelina er «anad«,
isuni bestanx as syu Mund og en
Eilet-parat Fire til feig »anads«
wdgør en «Platoon« hvis Fører er
en Løjtnant Fire ,,Plc1toons« dan
ner et Kompagni og konnnandereszs
as en Fisaptajn Fire Kompagnier
ner en Vattaillon sined en Major
si Spidsen. Regiinentet bestaar as
tre Batailsloner under en Obersth
lColonePLO Kommansda Fire Regi
menter danner en Vrigasde, og to
eller slere Brigader udgør en Divi
sie-n.
Til ihvert Regimient høver, sor
nden de allerede nævntia 12 Kom
pagnier, et »Siu«pply Co» et »Me
dicnl Cu.« og et ,,Macl)ine Wun
Co.«
Dei nieste- jseg vil betete er oo
re ledjge Tisniser; on da dissse ine
sentligst tilbringes i »Young Menks
Christian Association,« maa jeg dg
faa sortcelle lisdt oni denn-e For
enings Virösoomshed Regen Intro
duktion bnrde ikke svaere nødvendig·
Navnet taler jo jor sig selv. Entwer,
der er kommen lserover sra Dan
nmrk, har je siegen Forstaaelse as
lnmd K. F. U. M. ndrerter i de
niinesz Rast-ten oig itte inindst blandt
Zoldaterne. Da Arbeidet er sor
stort og onksnttende til, at jeg kan
bestrive det ndsørligt, vil seg blot
nied san Ord iorføgse at give en
Oversigt.
Zum allerede nævnt lsar Y. M.
C. A. sine Bygninger eller For
sainlingshnse spredt omtring i Lej
ren, ina at iwer Bogning tun have
omtrent samnie Antal Veiøgende
Huer Bygning lsar sin dehnt-up
nien suruden LIestyreren er der sein
andre Mel-nd, der lwer linr sin spe
eielle Osten as Arbejdet: «reiigi
nn-:s«, .,atl)letic«, »ednenkionsal« o.
s.u. J isele Lejren iinded li sau
dnnne Y. M. C. AL- sornden Ho
viedlontoret, on de lsnr en sainlet
Arbejderstab pna 85—-ki0 Mgkkkx
J Y. M. C. Til· holde-I lwer Zøn
dng Forniiddag .Vib-eltlnsse Kl. il.
Men da dei· er slere Deltagere,
end nmn nied Held can hol-de nn
der .-et, hat« inan dannet Wasser i
de sdrfkellige sininpagnier, soin san
jede-:- ai dertil skitkedse Mænd Dis
se« Vibelllnsfer link ineret ug er til
inegen Velsignelse Jener-e vil der
sblive holdt Møder ogsaa en Mann
Inidt i Ugen.
V: link- axssnsa begnndt paa Op
reitelsen as et Bibliotei Der ei·
Vibliotet nun Jl). M. C. A» nien
del er endnn ikle tilsirwkkeligt for
de nmnge Lassen-. Dersor vil vi
gerne bede snadanne, sont nmatte
lsave Sind og Evne der-til, at sen
de osz irisieiige Vener- Blnde og
Tidisskrisiet Oni inan Dil, kan de
send-es til inin Adresse
Zønsdng Formisddnsg Kl. 10 lsol
des der Gudstjeneste ved en eller
anden Præst sra omliggende Bye1«.
Oin Astenen er der atter Gndstjw
nelte, og ligeledes Torde Dis-ten.
De øvriige Astener optageg af Kon
eerter, For-edrag eller Fremvisning
nf Lnsicbilleden
Vibler, clcy Tesmtnenter, Davids
Salmer, Ovdfprogene, og Bibel
sprog, samt Skrivepapir uddeles gra
Us.
Noale vil inaaske spørge: ,,Men
ihvor swar Y. M. C. A. Penge
im til alt detteiM Ssvavet er: Pen
gene kommer sra Falk, der forstaar
Wningen as det Arbejde, Y. M.
C. A. Mr, og som gerne vil hiel
pe dette Arbekde frem.
Kott og giosdtx Y. »M. E.
A. er vort OHiem bortie sra
H i e m m est .
Det vil kræve en Smm paa 835,
000,000 til at sholsde Foreningens
famlede Arbejde gaaende insdtil Ju
nsi 1918, og «faa miaa der ansdrks
835,000,000 til, for alt vor Y.
M. E. A. kan følge med us
til Frankrig· sVsort Lan-ds
Sønmsr Milde bebst lusuarcs fra den
flibrigie Skruaplam fsosm saa imange
af andre Nackioners Soldater bar
botmadt sog betrog-den En fransk
Major bar -u««dito·lt, at ihan mkftode
sflerc Mænd ved Keinsspgsdomme end
ved Fiendens Kug«ler. »
Bad oH gøve, hvad vi kan. Vi
kan alle Ihjælpse. Og du,
som er ict sGuds Baru, glem ikke
at bedie for os osg for Arbejdet,
sont Lusr udføres for Sjæles Fvelfe
og Bevorelfe.
Mod runzlig Hilf-en.
Juul C. Nielscm
Sanitary Detachmenh 355th Jnf.
Knnup 1F11n·ston, Kansas.
Mohnll, N. D.
Paa fainine Ti-d, fu«-in jeg send-er
lidt til vort Zanisunsdg Missioner
vilde sog gern-e saa Lov til at vskrive
·lidt um Forl)oldene i den danfke
Kloloni ved ansalo, Wyo. Jeg vil
allcrsørst sige, at jeg tror, der er
en gdd Plads at saa en god daan
Kdloni Mindest er vistnok udniærs
-ket; der er mange zordebe ved at
dyrle Jorden der, faa vidt jeg kan
sorstaa Jeg faa en Hvedemark saa
tast nied store Stocke, sfom jeg al
drig hat fet sor; ikke faa underligt,
at en Oel Hvede gav 62 Bu. pr.
Acke, andre 48 osv. Jeg saa sde
sterle diartoslser der, soiin seg wogen
Sinde shar set og det er uidincertede
Karloslet De ·l)ak ogfaa saaet god
A«ssættelse; i de Dage, jeg var det,
blev der folgt 9 Jernidanelass fra
Busfalo til sen By i Iowa. De folg
tes sur 8125 per Hundrsed Pund
Eiter at de var solat kdin der Tele
grant, at andre oilde betale 2 Dol
lars per linndreded Pnnd Naar der
faa kan avles 300—400 Vu. per
Acri-, saa kan inan nok sorstaa, at
det detaler til-g at avle dein. Dan
fkeriie, sont er bosiddende der nn, er
godt tilfreds. Der er en Joer og
Lan til at arbesde oa uirle oa
danne Hieni. Der er een Links,
de ønsker, dg dct er, at der inaa
lonnne man-ge flere sdertil da bliue
idelagtige i de samnie Moder, sont
de, og det er den-s Haab saa vel
sont mit, at del inaa lykkeLs, saa
der tan bliose en slor danfk Koloni.
faa Gudssollet oasaa kan have det
aodt i aandelig Hen«seende.
Tot er det, de lustiges- ester.
Vorsor, kasre Venner unilrina i
dort Saininnd soin hat« tasnlt at
sinnt-, taa en Tin- til Liniialo da
se se1v. Da jea vil gerne nat-: nient
illc for lasnaiy faa det dansske Fall
lJlioer spredl for uidt. Vi Vanill
isr io lidt senk- til at betænle os,
inen lad osz Unsre lidt linrtiae den
ne Gang. Tset sei- nd til, at Korn
pagniet jnfker at saa Danskeme til
at komme forsc, sor die liar lært a:
Erim-ing, at danske Falk er dnu
tizic til at sdyrke Sarden Dis-i
inna man ikke forstaa at det blot
iul faslgeiz til Tanskere De seel
aisr til lment fein lielfl, der vil
Mit-, dg sog forstaar, at der er
on liel Del, soni er bleven folgt
:.. andre i den sein-re Tid tast ved
jin-n. Bernh-r, dersdin J liar tmnkl
at reife da se Pan Land der, saa
Jmsnt ille til nasste Aar.
i Da jeg reiste dsertil, var det illi
;1«.ii Henstgt at lobe nied det sani
Inn-, inen da jea koin der ud og
san, lwad der kan wies-, og sandt
un, at Filiinael er godt og talte
snud Falk, fdin Var kommen der
incd daarlig Heldred, særlig Bryst«
Ug Tgiking Zygdom, befluttede jea
inig til at Inbe.
Zondag Morgen var vi fainlet
hos Mc Dale for at tale am
lioani svi fknlde oælge til at være
nur Prcest og Sjasleførger. Hang
TIlnidevsen lieste et kake nd saf vor
lasre Bibel og »liol-dt Bim. Han
fande, ni burde saldrig tage ot
noaet for ndcn at bede stil vor kære
shimmseslfke Faden oa det var vi
ogsaa alle enige i. «
Byen Bufsalo er en pæn By msed
alt fom horer til sen moderne By.
Den hat 3 Skoler sog bygger en til
Her i N. D. sliar «vi en Masse
Ene, slwad vi er meget kede af.
En Tærlisg Hiler til Vennseme
mer Vuffalo oa alt Gnds Falk nd
over vort Samfund
Jesfe "Ln«nd.
l
ils-i
III-« I
. H Ell-.
Ins-»F suwl Eis I1 LI
« - s- s- « FULH
I III-« I « Mal
M »k, «
- y»»«wx1IMl-IH«I IIIII
IXwa
V
Vælg en ,,Lily" eller,,Primrose
DFJ TAGER ALDRIG PFIJL
Det er l4’lc5(len, det drejor sig onl. Don skal betale for
.Iord(sn, for Maskineriet, for Hj0r(len, for Arbejdslcraf
ten — kort sagt alt, hva(l der hører til Mejeridrift.
Dei-for lønnets Jei. sig at købe den Contrikuge, der tager
Pløclen reitest alk Minlken. Dei-for er det, saa mange
Nin-more kølnsr ,,Llly« og »Primrose" Gent-klingen
Disse Maskincr bjerger Ell-den inrltil sidste Draabe.
I)(-su(len er Je lette at hohemle lette at holde rono, og
— var-Ego. De er indstillpt fra Fabrikken af, færclige til
nl bn,1g(-. llar (l(-t, most modernp smørlngssystom og de
nyoste l«’0rl)e(lt·in;.k()r paa alle ()mraacler.
Vot- Katalog Vjset·, hvorledes en »Lily« eller ,,Prim—
rusu" Unwi- l’ongo for Dem to Gange om Dagen. —
slcriv til os. eller tal med Der-es handlende.
INTBRNATlONAL HARVBSTER CO. OF AMBRICA
flwcomomtedj
ohicago U. s. A.
, qW»-»»sp«» -.. ,
m-. .. .x..,. . » «........
,
lzosøgf Iplotsi Ida og
cj oll-l(ysten i Vintets
lJAVFJ BILLIDTPRISBR VIA CHICAGO.
Folgende lave Takster gælder for Tut- og Retur fra
Omaha via Chieag0. Billet kan købes naar som helst og
gælder for Retur indtil 1. Juni 1918, med Lejlighed til
Opholcl forskellige Steder nndervejs. Tilsvarende lave
Takster fra andre steder.
-MW
di-.
Augusta, ca. .......... 852.77 Mobile, Als. . . . . . . . .844.31 «
chskleston, s. c. ...... 54.56 New Orkan-, Lu. .. 4431
Kann-, cuba ........ 95.91 Ort-wach Fla. ...... 60.96 s«
JAcKsoNVILLU, Dis-» 54.56 Paim Besch, Fia. .. 73.06 .i
Jacksonville (via WashJ 63.76 Pass christian, Miss. 44.31 is
Key West, Pla. ....... 87.66 st. Peteksburg, Fla« 66.16 zi»
Kissimmee, Fla. ....... 5;.56 st. Augustjne, Ist-» 56.86 »j
Mjami, Fi-. ........ -- 76.66 Tampa, Pia-. ....... Hals TO
Bnllver Agent for Chieago Fl- North Western Ry. vil I
, med Fornøjelse give nærmere 0plysninger, arrangere «
T-« for sovevogne o. s. v. F
J I s i - ,
:;« Elleiy om det er meke belezligh da sknv til
« il
i-:
Cgibicago 8c Nortb Weste-m Ry. ii
,. » » » W. H. JONES 1201 Famam st. U;
« .- —. .’ Div.Pass·Agt. 0n1alia, Neb. "
VI HAR BESLUTTET: ut udbyde til Salg pag lett-e Vincent-, 2280
Arn-a us utlvnlgt FamiluniL lusliggtsmlss i MiirUlnill ug Pennington
Gen-nier
l)t-ttts Land viir kølit nf mig p(srs·)iilig. csfitsr Hi tut-got inclguiien
clts Umlersøgsslse uf Jortlbumlskvulitt-ten. JortiuntieklugeL Vnntlnfløb os
lleligxxenlnstL
l Aisetslist Ist tltsk 2 "impmw·(l" liniri Sei-rinnen inrn hwr tilliykles
lil MU· pr. Ämse og l tin-get ·«imI)1-0n-(l" 240 Atsrtss l·’:n"m tilliytles til
ssxä pr. Akt-tu Hist-(- livnrt S--(-ti0n(-i« til PM. pr. Apin og 3 Kviirt see
rinnt-r Inslijzgtsmlis wil wirkt-«in Linie til FULL pr. Arn-. Ogsun 2 gode
kner Rest-liessen ils-r tsr 9 Mil fm Markt-il. Emm tilliydes til 81250 pr. I
ihn-. bit-get lein- Vilkeuir Hin-s 1n(-(l lille Ucllietuling og 0 p(’l. Rente.
eriv ·-fli-r nissrinssrts Uplysninger til
JOHN BRATRUD, Thief liivers l«’alls. Minn.
,.
XØB DIE-M EIN PÄRM NÆR TIEREle PÄLLs, MINN.
Vor nilniiisrkede og vel opdyrkede Parm, H Mil fra Pergns b’alls.
Minn» og 6 Nil km en niinklre l3»y, er til Salgs nliyre billigt-. Ein-inei
--1- pnn 200 Acri-s ei- nsl luslizsggtst ni(-(l gudt H(-l)»elseslins· Ren-n:
llu»liuuse, Objekt-n e()()1),(iikineI-y, tuimistiket ist-»und ng VTn lnmlh
nenne (i(-jlis-e Parm er nu til salgs for den ubyre billige Pris as
si-6-100 pk Ame Kim bli4000 00 liebt-Int. liestin pasi lisingere "li(ls
Afbetaling 0111 finskes — skriv med clet samme til Bjekne
MEDIUM-l- TOHOY cOMPANY, Mtdisom Wis.
W
Pl
Dana college
Ug
Trjnjtatis seminarium,
Blaisss Nebraska
L skoleaaret l917—18 begyndte den 2. Oktober.
skriv efter Katalog og nnsrmere 0plysninger.
L. A. LAURSEN,
Bestyren
L
E- -