Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 07, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F
.,l)ANSKbJKbJN «
« l)nnish·Amer-ioan Weekly,
owns-d by »Ter United Danish
kjrsmrgpulz - Luther-an Chor-oh
jn Amerik-« and publishod by
l)«nish Dorfs-«- 71 Publ. Hort-o,
O .
Blat. -. ehr.
-
O
Dangkeren
..l)ANsKBRF-N"
or dringst-amerikanle Ugeblad
der ejes ak »Den forenede dan
ske evangeljsk-lutherske Kir—
kcs i Amorjka" og adgives ar
Danish Luther-an Publ. Houso
Blair, Nebr.
v If
«
.Nk.« 45««T«« »
Blair, Ncrrr.,).
rOrvlrag dcrr r. November 191«.
26. Lratg.
True translatjon filed with the
postmastek at Blair, Nein-» Nov.
7th, 1917 sag required by the
act approved Oct· 6th, 1917.
Situationen poa den
italienftc Mant.
Italien stolet paq sitt stritten
Rom, Zi. Okt. —— Prof. Vittorio
E. Orlando, den ni)e italienflkil Pre
niier, bar seirdt Gljefen for den
italienfke Hast, General Cadorna,
følgende TelegramJ
Jdet jeg fulsdtud forstaar, at jeg
i nieroasrende Øjesdlik paatager niiq
et viel-Miit Anfoor, da jeg out-ita
ger Ledelsen ai den italienfke Rege
ring, er min første Taufe at for
silre Deres Excellence onl, at det
italienfke Folk stotter Dei-es Ufori
færdetbed i denne frygtelige Pri
veng Stund, og at det ikke est Øjes
blik sbar dabt Tilliden til Hirten
on den-J Chef. Dem, det tiljnblede
i Seitens Tinte, til Dem følek Na
tionen sig end nærtnere knyttet i
Modgangens Stund.
Fiendeth sont ved uniaadelig An
strengelfe liak samlet og kostet imod
os sit ophobede Had og «fin Ztyrle,«
om det end er lykkedes ban at
brde inid over en lierlig Brøddel
as dort Lond, har im bojet vor
Aand, heller ikle brudt Lande-is
indre Stocke
Lad Fjensden visde —- lad hole
Verden vide —- at Jtalienerne un
der Trykkot af »der-es usigelige Sorg
over at se Fjenden dryde ind over
der-es Landes Nin-nie bar giort det
til en Æreszfag at lade al deres
ilidlI«s:-de—3 lleniqinsd iare sur at sink
ke deres Villie oq Energi on i den
öde-rings at vor nationale Grund
atter niaa tonsekrekes ved en Zeit,
der ikke lan feile oJ.
anen paveligc Ftedsbestrælselfer.
Nein. il. Nov. — Zitnationens
Alxsor on alle Partien-S Zannnens
sineltniim til en national Ende-d
benisint paa sur enlmer Priss at
drixse Fjenden ira Moderjorden hat
ji«-hie liejoxnciel Meddelel tilsnneU
ladenoe nimet til felve Vatilanet,
link-r der in-dies:-, at det·er tilraasU
deligt, idet mindste for ncrrvcrrende.
at opgiise etlwert Fredsforføg.
Lederne i det katolfke Parti dar
ertlæret, at de vil stotte det sor;
enede Italien i den afgørendej
KaumA on det sines i officielle Ki·ed-’
fe, n: um« lmr ladet Untilnnet fol: .
sma, at for Øjeblitket oit enliver
Beim-gelie, der tunde anseg for at
gaa paa tvers af de nationale Aspi
ratiuner, viere nieget udelkonme
l«"l!nli1-td«og Founkrig sendet
Hielt-.
By Associated Preis. —— Stor
brimnnien og Frankrig sendet
fknndsonisi Hjaslp til Italien i detsJ
tritisre Tier-In De- ek irren-lot
fendt Mcend og Vaaben til Kaum
fronten langs TaglanientosFloden,
bvor Ztalienerne holder de teuton
fke Angribere Stangem men Eng
lands og Frankrigs Krigshjerner
inmi· brennt-) er paa Vej til Italien
for at raadllaa med de italienite
Leder«e. Premier lLloyd George on
General Sir William R. Robert
son, Stabschei ved den dritifke Ar
mes Mkvarter. er Lederne i den
btitilke Delegatiom medms Prentis
er Painleve er den franfke Mid
iions ferneme Repræientant —
Detaillerne i Felleskommässionens
Plan er Mc offentlsigqjort, men
·Henftgten er uden Tvivl at give
Italien, lyvasd det trængers til i
Retning of Wertel for at kunne
spre Krisen med Kraft og tillige
M at fortsikre det om ltor For
stærknlng as Amt-, Kammer vg
Ammonittm
En Jldebkand Welasde for-leben
Daa en ftor Del as Fortetningss
sit-get i Sisfotom S. Das-, Skaden
anllaag til mellem BMDOO og
Os400,000, hvoms Hafvdolen er sdæki
tot vod Agfuranæ
Trutz trunslation Aled with the
poster at Ists-ir, Nebr» Nov.
7th, 1917 as required by the
act approved Oct.«6t«h, 1917.
Tyfsekne træktek sig tilvagr.
By Associated Press. Berlin, 2.
Nov. Tyfkerne bar -iflg. tysk
Meldin trukket «sig tilbagc fra
Punkter langs EhemieniDessiDanies
i Aisne Sektorsen paa den franske
Grund fsor Mann-even Den offi
cicsllv Mclding lyder: »Wenn-riet
og usorfmrret af Fjenden droq vi
vore Linier systematifk tilbaacs fra
Clwmiit-Dos-Daittes bakkcde Front
i Aftes.« ,
London, L. Nov. --— Tyskemes
Ktmdqørelfe of der-es Rctmtte km
Punkter san-as den historika Chi
mjniDessDamess Sisktor paa Aisnes
Fronten er ingen Dyerrafkelfe for
milsitasris Autoritetser her i Ve
tragtninsg af lGen. Potains bæri
gendc Angrcb paa donne Front.
»He-le Linie-n Nord for Nisus
Flodem hvor Tyfkerncs sidft omtaltesd
sat ftaa over for de Franskc er
Obølgefort rg fra Soisfohs Sektor
øswaa til Qmeqnen as Ceraonmb
derser er det muntij fka den af
runde-de Mel-hing at afgøre, bvilket
Terrain der er sopgivet.
Jka desto mindre fynch dist, fom
Tyfkerne or bleven trætte af den
frygtelige Jldprsøve, fom sde i no
gen Tid bar mer-et tvnnank til at
udstaa fra fransk Artilleri og Dold
fomme JnfantekiiAngwb, book-for
de hoc besluttet at falde Ulbage
paa ’-Laon, Govedftwdcn i Ajsno
Departements-L sder med sfit Jem
bmwncst attmas af Fransssmwndencs.
Tmss franglntion Als-d with th«
postnmstesi at Nah-, Nebr» Nov.
7fh. 1917 an required by thp
act approved Oct. 6th, 1917.
« tmfe Skibp sit-if g i
Staatsak.
LJnsdotu Z. Nov. - Ellen-c ty-«
skc Stdn-, maajkc ww, een as denJ
m xfsjwlrwkmdfun der var bona-bi
nist nusd « Tnnmusrsk nan-mck,’
sendtoss til Rund-.- j ka1csrak, denj!
stun- Arm nf zskurdjøcn Wolltan
Zum-rig, Not-zu- uq Damitan af»
en britisk »Mosquito Flotilla« nosl
gen Mann i Løbet as de stdste Its-H
Tiimstd Ti af do swnkcsde Ekjlze var!
Patronille-Fartøjvr. Don teutonis
fkks Island-c nusnois at fmzw nasretl
non et Togt lig dct Zorn-den tjlY
Zetlandsøerna da nt standinaujsth
Zkibe oq to britifkcs Destroyerszsj
strick-des Muligt cht var fanuncf
Stil-en som den Mann flap Umk.l
·— Den britifkcs Tons-ed-o-Flnndis·
rcddode M Former-. »
«l’;-n(k tmnkilutiun filed with thi
pnstmastssr at Mast-. Nebr» Nov.
71«11, 1917 as requier by th»
act apyrowckoot Erh. 1917(
Neffen erlvdkien as !
Ubaachc Ist-klagt s
Btitifk Skibstnb og Byqning af!
uye Skibr. f
l
l
By Astociatcd Press· London
1. Nov. —- Mellem 40 oq 503
Procent-as tyfske Ubaadks i Nord-I
spen, Adriaterhcwct og Atlanterl)as»
vet er bleven sdelagt fide-n Kriaiensj
Besondele lagsde Sir Eric »Ged
des, den me fsritc Adnriralitet5
Lord, i Hause of Cotnmons i Dag.
Brittsk Bygning af nye Zkibe,
tilfjjede «han, var "f-or sde fsrste 9
Maneder of indevævende Aar 123
Procent hsjere end i tilfvarendc
sTidsvum i Fior. Der er gjort Ar
rangement for Bogning af Skisbe til
Fmgt af en Million Tons, og over
Galvdelen et allerede under Kon
IMM.
Netto-Reduktionen af britifk Ton
mqe M Migens Begyndelse ga
ves fom2500s000 Tons. Ssir Eric
flattede med at We, ait sder maa
lasqu Planet for en lang Krig;
han Hunde intet Tegn se paa, at
sden stinkt vil ende.
Siden April, vden Maaned, da
Ide britifke Tab var ftørst, er de
fradig sblwet betodeliqt mindre-. Sep
tember var den niest tilfredsstib
lende Mann-ed Obtober vgr sikke
sswrt vasrre og 30 Procent bedre
end nagen anden Maaned,.fiden den
uindfkrasnkede Unidervandgkrdg be
gimdte IdettuskJiedusktionen i Ton
nage de fidfte fix-e Manneder er
30 Procent mindre, end Findinettet
gjorde Overslag «an tidlig i Juli.
sinkt sagt beløber Undewansts
krisgen sisg til dctte: Vor-e defensive
Furbuldsregler bar de sisdste fyv
Maanedet vist ifig saa virkningsi
f1nlde, at til Trods for, at et øgset
Antnl Zkibe er feilet geiuiem Fore
zonen, er den Skade, der af Fjeni
sdens Undervandsbaade er tilføjet
dem, stadia formindfkseh Samtidig
sfcenker vi- fjendtlige Ubaade i større
ildftracknsing. Vore offenswe For
lwldsregler bedres og vil fremdeles
bedres og forf-leres. — Men Tpaa
sden aniden Side bygger Tyfkerne
illndewandsbaasde rafkere, end de
Didckkl Ohar gjort, og sde Ihm- ikke
naaet sdeves Maksimum Det sy
neg mig derfor, at det i Unders
vansdskrigem smn paa andre Gold
kimtmer an paa Determination og
Opfindfomhed mellem de to kcems
pende Sider. —- Ved Krigens Udi
brnd Cis-de Toskland over 5,000,
000 Tun-:- Jkibsrskmft J Daq er
næsten Halvdelen deraf fænkei eller
i vore elleklvore allieredes Hcens
der· Tusklands Handelsfiaaide er re
dnccsrcst 50 Procent mod vor Flau
des H Procent.
Tnm translatiun filed with the-,
pustmastcr at mail-, Naht-» NOT
7th. 1917 sas required by the
set approved Oct. Std, 1917.
Ameriksnete faltu i Hist-mein
Washington, D. C» 4. Nov· —i
En tyjk Putrouilledlfdelinsw derz
ananccredc under en her S«kærn1-'
ild føk Tagqry »den 3. Nov» stor-!
mode en katcgrao, sont unteriz
kansk Jnfanteri «l)«oldt bei-at, dræbth
tre, hart-de fcm og tog tolv til Fan
gc ifL et Telegmn1, jom Krigsdess
partementet i Aften modtog fras
Nemer Pers-hing. i
Den officielle Beretning, fomf
Krigszsdopartecnentet bar udftedt ly-I
du« sont folger: «
»K·rigsdeparwmentet har fra Gc -
ucralcm sont konnnanderer de arm-z
rikonske ekspoditionære Kruzwa
modtaget en Tepecl)e, sont sigksr, at-,
m Felix-m, der offnpcredeiz af et,
uunipagni mueritansk Jukantcri for«
Undemiisni11g, iør Daggry den Z.
Nov. blos-» ovcrfaldet af Toffel-T
Vcsd en fmsrk Skasrmild affkar de
Salicntcsn fm Restcn af Mkkndenei
Port Tab var tre drwbte, fem saass
rede oq tolv tilfanactagne eller fav
nech Fjendens Tab kensdes ikke..·’
Cn sannst Tusker tagt-s til Fonges
«l’rne tmtmlntiun Als-d with MS
pustmnssms at Nah Nishi-« Nin-C
7fh. 1917 fis require-d by this»
not empva Opt. 6t,h, 1917. (
Sidstc Rut.
Washington, D. C» si. Non. s
Don amorikanske PatrouilleiVaad
Alcode torpksdcrodez og samsde
of on Mk Undervanidsbaad i Krigss
zomsn tidfliq Llsknndaa Morgen, oa
een foicor oq tnve kwcswedc Mwnd
Lamms
Den italiensske Hast i en ftor Bue
over 160 Misl di Længde falder til
«baqe paa og aenyem Venedig-SM-;
Gerne til en ny og kortere For-»
sparslinie
lOele TagliamentokklosdstLinicn
»fra Felltdalen til Adriaterhavet -har
General Cadorna owiwh modens
den novdre Heer væfentlig fra Gren
sen af Trencksino nordsst og sitpaa
gennem Dolomttes og de karnifke
Alper foretager en tilbaigegaaende
Bevægelse fydpaa gennem det bjergs
fulde Terrain hen iimod Sbetterne
Tyskerne og Øftrigs Ungarerne sfors
følgek de retirerende Jtabienere over
alt, niedens disses Bagtropper by
der tapper Modftand.
Den driwiske Front ·- ankrig,
G. Nov. —- De sbritiske Tropper i
Belgien hat vundet nok en betydes
Im Sefr over Tyfkernse i Yperns
Egnen, idet de ved set modigt Frem
smd efter en Reng af alle Stags
Bomder leig har «indtaget Pas
schendaele, hvorom der hat været
ført saa bittre Kam-Pe.
Von Hindenbnrg dar udftedt en
fpeciel Maorer at Passfchensdaele
sfulde holdes for enlwer Pris, og
om den tabtes, maa den tikbageers
obres.
-.·-. - -—,- ,- —.-«-«.
Port eget Hand.
.--»
Stcküsrmangisl er der si Mitohelb
IS Da» fsor Tiden i den Grad, at
Waren er omtrent ikke til at fau. J
Jto Dwge fandtes der Tkke Sukker i
Bym En Købmansd averterede Suk
set til en Dollar for 12 Bund,
san laane Forfyningen varede«.
Ræite Dag miaotte Snesdskere repa
rete Bsutikkcm
Kulde ·i Louisiana New Orleans
.La., Jl. Okt. Egnencs paa Vestfsisden
crf Golf-In bar været biscmføat af
»den ftærkeste Oktoberfrost i Monds
Minder Veirlmreauet raadcde Suks
ketdyrkerne til at tage Besskyttelfess
fomnsftaltninmr. imen spaaede var
mscre Vejr igen fra paa Tomde
In Kosinsic ixidebtwndt. Washing
ton. D. C» l. Nov. Mrsx Miinor
Dull Msorris, der vil vcrro kendt
Im dismnna kmn unsdisr Prassiidont
Roofisvolts førfte Törmi blen med
Magt vist bort fra det Guido sus
lesn i Mam- stmdcst indebrwndt i sit
Loin Fugen kan give Oplndning
um Ulykkm.
UWMelkq Lkmxtd nwd Tab as
;!ILen:1c-fkcli11. Vatcrsom Pa» 5. No
vember, ip Mennesker omkom i en
-"mnd, Tom laqdcs Frelsosnrmevns
Nodninqssftation i AM- i Many De
lR indcsbrændtcs, insdcn Nod-rings
Eolkcnc knnde nas. drin. Den nittvn
dg- dndis OMIr nt Zum-is bmqt til »So
Witalet
.
Fridthjos Nanfcsn bespqer Rouka
.—-lt. Onsnsr Van, N. Y» 5. Nov.
Leu usurfke Polarforfkcsr Dr. Fridts
Zwiof Nonsen, der staat i Spidscn
sur den norske Kommission her til
Lansdch var i Rom Col. Ufer-dort
«Is’oo"fcvcslts7 Næft non Sagmnorc
Bill. Wes-met varede fire Time-IS
Eamtalcsm der 1mrlivliq, dreiodc fig
for Størstvdochn om Forfknitm oq
ffansdinavifk Litteratur.
I
Washington tørlwqacs—:«. Washing
tun, D. C» s. Nov. Washington
lssev ,,tør« i JlstcT on Veasvenlsed
ss Insle lidot sein-t. Dcst var Hal
!-nvcs(sns0lkot, sum nsorde most Støs
klkoale f anoonerne bavde lukket
dort-s Dørcs tsidlsqere paa Damm ou
man-m- nndpe, deriblandt Saldo
nerne i dcs lisdendcs Bote-Neu lnkkedc
lasnmufør Kl. 12 i Aftes. Kon
»Man hade bestemt, at alle Sa
looncsrne sknldcs være lnkkcst paa det
Kloskkeslest
Fle om Kap med Døden Ler
iimton, Kn» 2. Nov. Løjtnant i
»Hast-eng Fltyvekovvs Hans-m McCann
or ankommet til Pwdnmcb efter at
have fløiet fra Norfolk, Va» til
Duqowim Jll» sen Strækning sma
1,023 Mil. san sorlod Flur-besta
kionen ned Norfolk Onsdaa Aste-n
Ian Matt-es Elsas. Allen som Pas
smer, oa fløi til Dntquoin med kun
non Stans, nemllq s- Cinvknnatd
nvior han toa Vensin om Bord.
Flymringen tsog over ti Dimeu Rejs
sen blev gjort, fsor at Allen kunsde
naa sin Moders Dødslejse inden De
den i11sdtm-f. Saa snart sum nosgle
mindre Repamstioner af Maskinsen
ser udført, vil Løjtnant MeCann flyi
Ue tilbage til Norfolk.
- x
Prifen paa Male. Madifoty Wis.
5. Nov. Det kan h»cende, at Pri
ssen paa Mælk bliver neget Iavere
i Milwankee, Raeine, Kenofhm Ja
nesville, Ma-dison, Chieago og nnd-re
Vyeiy focn kigger i Chicago Mælske
distrikt, sog ider vil i Vinter blive
Mcelk not. Dette kommer isom en
Følge af det Arbejde, lsom den
Kommission der nylig blev nedsat
aj Hauern-r Philipp, ihar udsfsørt
Den hat holdt Møder Ined Mælke
prosdueenterne, som er gaaset ind
paa nt nøjes med 8322 for 100
Bund i November og December og
at finde jig i de Prkser, fom be
fbemtnses af den nationale Ma«ddi
reitet-, Mr. »Don-neu 'ester den Tib.
De, som fordeler Mælksen, er gaaet
irr-d paa det samme. Mælkehansds
lerne er paa et Møde j Chicago
sgaaet ind paa act scelge Mælken for
12 Cents pr. Quart.
.
Pengetc-dpresningsforsøg. Dem-it
Mich·, 3. Nov. Der er kommst for
Tag-en et Kompldt som Ihavde stil
Adeer at presse 810,000 af Au
tomobsilfabvitanten Hean Ford ved
at true med at bortføve ellser dræsbe
lmns lille Sskinnesøn, der bar famtne
Navn fom Bedstefasderen Drengeuszi
Faden Edsel Ford, Om- Inudtagct
et Truselsbrev med Krav paa Blo
««0. En tynesiaarig Mand, Ja
csub Yellin, ier as federale Autori
teter anlmbdt i lForbindelsfe smed Sa
gen. Lmn er anklsaget for Misbrw
as Posten. Zagen nIod ham vil
kunnne for den M. November
J.’)ell«in sblev nrresteret i Torodags,
da non nf et Vnd blev onerrakt en
Pafke fon( angsiuelig skulde inde
sfmlde den forlsangte Sinn pan lex
inno, Bucht hentede Pater Um
jPostkontoret· Yellin vedgik, at lmn
,knwde leiet Bin-det, inen erklcvrsede,
Hat lmn naode njort dette for en
ers-He Person« «
i -W».· -,W.. B»k·sz-F-v---.-ws
-v- -- -’-s-»-» .- ---«. --- W
glorden tun-It
Norng Munde-J Oer. Fi«ristiatki(1,
-:«. Oft. Norgeiii Hansdcdstlaadk1
ulcu i Uøbut af September øgct med
12,WU Tun-:—, ncen pas femme Tid
Yndgjorde den-I tabtie Zkibc :32,()0()
Ton-h. Den jamledc norske Handels
jlaudsc bestaer Im of 3,2(;5 Skibc
jpaa tilsmnmm 2,126,()00 Tun-I.
I i
E Etor lllyfke i Zydufrifa..Lon«
don, 31. Okt. Tit »Er-muri New-Z«
ltulksgmfisrccs fra Jolmnuesburg i
Esydafrikm at et Tufindc britiskc
iindifksc Jndfødte for-most drukth
ved Durham NataL Zydairifa.
Der er ikkc tidligcre kmnmet no
sgon Meddelelio out nagen stor Ulth
kc -i Sydafrsika).
Et nyt Guidfnnd i Alaska· Van
cosuver, V. C» ZL Okt. Fra Dam
fou reist-r Folk out-r Hals og Hä
ved til Big Crcek, Alaska, hvor
der meldes om et nyt Gulsdfund
Efterretningcn kom heer med en
Willisam A. Coufe, som i Dag kom
fra Dawfon City· Big Creek flsys
der ud i Ynkom tyve Mil overfor
Zelkirk.
Arlxejderkandidaten vansdt. Lon
don, 3. Nov. Ben Till·ett, »der er sen
af Arbejderførerne og spgte Valg
som uafhængig Kandisdah har flaaet
Eir Eharles M«allet, »der var Kon
litionskandidat ved et sUdelIdningös
valg til Parlamsentet "i North Sal
f-ord. Tillctts Fleer var 1277
Stemmer. Han er sftcerkt Iinde for,
at Krixgen skal hortfætteö.
.
Stil-Dingen i Danmark er kritisi
Købenbavn,» 2. Nov. Ritzaus Bu
reau sisgey at Sittng nu set
næsten lige saa fbet i Dachan fom
ti Tyfkland. »Alle STags vigtigeLivs
fornødenheder kan kun faas i smaa
lMæ,-1gder da de kontrolleres ved
LKorisystemet stät-d- «og Sukkerkort
ier allerede i Brug. Der er nwsten
ingen Olåebeholdning i Lande-t- og
inart vil der blive brugt Stnørkort
paa Grund af Vunfkeligheden med
at faa Fedtstoffer
En neugcstccrk By· iLigningsvæs
ifenet i Kniftiansssan«d, Morge, hat
ved Ligningen for 117——18 anfat
Byeng Skatteydekes »san«-de Ind
tcegt .i Fjor til 33,371,730 Kr. Da
Byen shar vel 160,000 Jtddbyggem
blisver dette med St rundt Tal oms
krinsg «2000 Kroners Jnidtasgt i
Gennsemsnit per Hoved, eller, om
man gaar ud fra, at en Gennems
stritsfamilik bestanr af Mund og
Kone og tre Børm 10,000 Kroners
Jndtcegt pr.Fanvi1i-e. Det Tom-leide
Velølx som er usdlisgnet paa Formue
og detægt -i Krisvianssawd i Aar,
udgsr 3,-512,200 Kr. Af dermeSkat
betaler — fortælsler ,,Fa1drelandsi
vermen« 111 iNattseydere smed
Jndstmgster paa over 30,000 do
2,639,895 Kr. eller 75 PCt Af
Skatteydcre melf fra 10,000 til
80 000 Kwners Jndtægt er der
I192 og de betaler tilfammen 373
294 Kr. af ISkatten. Med fra 6000
nil 10,0W Kroncrg Jndtægt er der
180 Skatteydere, ssom tilfammen
bebaler 138,917 Kr. i Skat.
I
»va spansk Akt-gering MaDrid, 5.
Nov. Dei er lvskkedes Msarqusis Al
kmcienvas at sdanne et nyt Ministeri
um, sosm almindeliq betragtcs fom
tilslrækfieljig repræfcntatisvck for al
le politifke Grupper til at kunne
ifortfættc
il Ton nin Qrcmivvmsinisten Mar
quis Manne-l Garcia Prieto de Al
bItcsnIsas, figer i on Erklnsring, som
blev udstedt i —Aften, at den nur
Reqrring vi«l følge smnme Kontra
ljtcstspolikisk sum tidliqms Roge
Dinger-.
Tot vjste siq i Guar, at Premiers
ministcren vil overtage Udcnrigs
-::E:Ii72srtmrteiouillvn, da Spnor Al
imrvdu lmndr nivot Afkald« paa den«
Vlndkst »E:mm«, 70rlnsnuærcnd3
Prismsiisrsminifthr Dsntos« Organ, kal
dvr i en Ksoinnvntar over drt nnr
Ministerium dcttcs et momrkijksnns
fioimlt Plan-dinaäministrrinm og
kaldcr det ,,-bvteroa-ent«.
Zocialistoriganet figer, at den
ums Nogcsrjnsq ikkc tilbnder en Løss
nina for nogcn af de paaqmldendcs
EwixisnnmL unsnt Rulkct burdts
bokasnmr dot, da »dem er Demokra
tiistcs Tid.«·
Meerk!
Leu Portowrhøjelfksx der fm L.
;’-’n!1. at rmnks or Iraadt i Umst, W
»Um bcstndksr M ika ringe- Kommile
as Jukretuinqrnsh Ildgiftcxy toinqcr
us til at indifrasnst Vruqcn as
Fritnwrkur fua nie-get sum muliqt.
Til sdcn Ende vil der bereitet
ikfks ble usdstedt flriftlia Mütte
ritm for Psengv, der spndcs «o·;«- sont
Betaling for Blade, med mindre
det specielt for-langes Derimod be
ichs Solchrno give Agt Uaa Kost
teringen spaa Adresfclcrppen pin
dort-s Mode nsq um sdennc ikke sknl
de blin somndret i sLøbet af to a
tve qur fra den Tid, Vetalckna
sblksv sen-ist da at skrivie Men
Liaelodes vil herefter —- fan—
vjdt msuliat —- Neqniim blive veds
lagt Bogpakkcn dvilket man bedeck
orinsdrc, naar man modtaaer Sen
sdhmer fm as Meddelelfer fra Hu
fet vtkl af samme Grund bereftcr
sicm vidt muligt· fvemkomme i tmkt
Form.
M stoler paa, at vore Kunde-r
velvilliack vil finde sig i diöfe For
andrinaer E Möpeditbonen og sders
ved gsre en betvdeUa Bespatfelfe
mulig.
Dau. Luth. Publ. dense,
Blwih M.
November 1917.