Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 03, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
W— I
Det, der bfestaar
For Guds Ord beitaar evindeliq.
(Es. 4U, 8.)
Som Lein af Menighedetr.
tEjter J. U B l o nu
Hojlken Rjgdmn af zornlanjns
ger sind-ei- jkke : Pauli Vreo til
Romerne 12, (,;—1(2«. Zorn : cui
mægtig Strom Moder De freut —,
af et juidr Hierw, nd af en Aarde
sont ikke er hian i sjn Zuer, mens
drwndcnde Nr Herren-I chnesrcls
Manne de ugsaa gua us til Hierw«
og nackte 03 -—-— Quem scr net sau
jede-J Dokt, a: Tun 1kku rrængcr a. !
tid paa ny at sumka-:- :;L djengrdrst
se og :chdt·ceri)co : at We sur LIer
ren? Er figcr ois dem Lss i im Hei-?
er sentenc:
D
ded, for Dr Haar i:1d,j" D
Kristendnm er :T" Lurc .3i11:1dsk—.xv,
er irre sure Spicgsry —-- Den er ei
va i Hcrrcnis Ex:erssoigcksr, :
.H»x:«c.:- EzeJezkx chriå nur .s.x«:
jurløsr »Es-, dertil skccnker yan oii
jin Rande i Hierhin-. Romerdre
Vet, Tom san Ihm ng soean Las
rcr, at Jj retjnrdiggmwk as zlcaade
Erd Troen nickt-»O jigxr Jgfaa läge
Lij Hart ug desissxnxx Finden skaj
tfte Irerffc use-er oder-, J er ju :k:c
under ;«g.«.-s.«:i, sit-en und-»L- .’-L.1«.1:·e:!.
Tszcx er .1H3edc Ers. London
iuxorjcdei TI-! xsz Eremdsjcii Tone
i Ten?
Zur er can sur .»5.wco:.1nt"e, sotn
Hans Hund« JLLu du ffdrehte Jor
:H«:«1:.-.,..x:«. Le: er K «1-r.1k1 Je
Ds.-:I. Cz dikrclxjsscdmpk Obernixhnj
: sikii«l:.;1.wdc:t-:« :.«::» er det, Si shåj
rzsc Herren Fig-r tatnexn:n«3.i,1u Tje
neske for LWII smsrlxgxked .-,1L«.1rm
.1:cr:i,1i1ed.
l
l
Jlrsosteien uier Hersr Hin wertin
heben-J Tjencfte Oder For De: Zum !
Entm, Uj rrlimrer Um Urtstxny euerl
Dr M ) n i j« II. e J ::. Ade Um
her-Or Krisan til, er est Leg-:
111s.-, :-,; ins-er Hur sixr er v: Wer
acmrxssk Jammer U Im- ster fin
Tsxskwktch zuwon Der Idele Ich-me
Neue-I J den Meniglsed Jlooftxslm
ffrivcr til, var Kunden ri: Etede
i rig Fylde: der var en Nin-dont un
Rande-gover, sont der jkfe er bog-—
o-: Men en kristen Meniqhed er
der dog, Mud vmre ladet, ogfaa
her bos os ligesan vel sosm der
var i Rom. Vi bar Menigbedens
Livstilde, Ordet oq Enkrarnenter:
ne, og —- trods alle døde Oa,
ufrugtbare Lemmer —- Herren har(
sinc, som lever af hans Kærlig-(
bed og lever for bam i Aandensx
nsy Vcesen Og kwert levende Lem?
paa kraus Leg-We bar fin Gave tils
at tjene den hele Menigbed OJ
Venner, det er af stor Bewdning,
at hver, som betet Herren til,
gar sfig dette klart, at han dgan
er et Lein af Menighedem og der-l
rmsd bar fin Tieneste at nde derH
Der er saa liden Menighedssans
rblandt os, vi hat saa lidet FI
lelsen af, at alle sande Krkstne er
vbrzerandres Lemmer. at det ikke
bare er Vrcefterne og Lærerne j
Stolen. sosm bar at bære Memng
deng Sag paa deres Hier-te og
tjene den« «
Hvad skal jeg da gere, siger
du; hvsasd kan jeg gøre? Hur du
Gave til at tale et godt Ord om
Herren, brug den, Lejlighed mang
ler ikke. Eller hat du tungt for
.at ta1e, imen Evne til at Ive
Barmhjertighed, — o, her er me
gen Nsd iblandt os, mange fattige
og forspmte og elendige borte i
Krogena Isom trænger shaardt til
at mødes og opresfses af den kri
sstelige Barmhjertigshed Her er man
ge i Menighedem fom fjælden el
let alsdrig gaar og shsrer Guds
steu: det et iwin Trtst i min Elen
digched, at dit Ord hobet mig i
: Bønnen og om Naadenz saa fulg
te hun kyjemme med sin Bnn
Gudstjencssten om Søndagem hun
bad for Ordets Jndgang, bad for
Pvæsten, for dem, som var i Kir
ken, for al Gnds Riges Sag hiern
rne i vore Menigsheder og for
Missionen og Missionærerne der
nde, —- tjente ikke hun med en
god Gave den hsele Menighed og
var et trofaft og velsignet Leni
paa det hellige Legeme?
Lg saa bar dn bienune i ditl
Hus en Gerning. tmori du ikkez
bare skal tjene dig felv og dinel
ncermefte, men den hele Menighed,
at de smaa dikbte Vsørn bliver ov-;
dragne bieimne i Tngt og Her-J
rens Fornianing2 Det er jo Me
nigbedens Fremtid Hsoilken Tjenei
ite de gen- Herrens Menigbed on
Herren selv, de Forældre, som er
omshyggelige for deres, at de man
vokfe up sum levende Lemtner pna
det Kristi Legeme, ifwori de i Dau
ben blev indpodede. QJ du, Tom
tjener i Ins-II —- oasaa dn bar i
din Tit-nein- cn Gerning for den
bele Menigbed Jeg talek til eder.
J Tjeneftefolk, Tom bar den Her-re
Jean kær og derfor bar Hist-te
m Taufe ior bans Rige i Ver
den. For alle de Tiemeistepiaer
og Tjenestekarle, som ikke har no
get Sind der-Um men bvis Hierte
staat til Verdens Timunel og For
lnftelfer og Stads og Foriænqeliq
bed, er nok dette, vi her taler om,
noget, soni ligger langt horte: —
nien til dig, dn troende Tjener
eller Jlrdejder og Tieneitepige vil
ieg fixie: Du gar den kristne Me
nigbed en ftor Tjensefte ved den
gode Bekendelfe, som du Glaswer
naar dn lever saaledes og tfener
sauledes, at Krifti Kærligded og
Troskab aabenbaker fig i al din
-ngænceelse. Tet dragier til Je
sus, det opbygger bans Rige paa
Jorden, naar de Kristne hver for
sig i detes Gerning i Hufet gen-,
nein doglig Selnfornæqtelse og Hers
rens Efterfølgelse ailæggek desto-ZU
Vidnesbyrd for Imm. Ende-sen der.
bar iaaej Hoffens Rande, knu- ai·
Naaden faaet Gam- til at gøris
dette spaa sin Munde
W
Vinf for Grimm æsninq of«
Bivklesk i NU.
Af N. B. C
«Brkvct til Filipvrufmux
Fjjtgmk nur am Pqult Tr) im
vedfmden i den nftji«1s«tc "Ur.s«»::11«
as Maskcdonjcskt Bncsn Eis sit .I«’as.7:!’
oftcr muka Illuiumdsr dsn sure-J Ra
Dzst THE-J ’lT-.):IZU, spkn »I«.-;1rcd«
den.
Under sit-Hur Uluqnsmi LIch Un
un on ronusrsf WLmj mod Masska
:I««-I:)I«,«lj«1.s r.1:1I-.-!«I«k«;- «1ic-rt:,11n«-’scr. TO
mmcrfkv sinicsnifwr satte et Tmsrfr
Prasg Ema Bin-n. Ton Hardnxnx Ta
anfeelige Emd er 1111 indifkrnxxusxsx
t;l en lillkI nbcmdisliq Land-IM
»-«IZ-oor Turka Eurer Un Rod, Isr
«,n«0r »Hm-EIN ;!«t"c,«
LRT T Music Im zur Im !«
Paulus- nur-Manns Dczr uns-:
kristne Momng : Entqu HO«
plantisde tmn f"ør5: ji J r -:« 7 a ix «
Paulus Ont s·.1:1unss.sn me) Zähri
Timotbeus og Lukas ma sin Judex
Misssiottsrefsp til dcsnms Un. Pur
unrkrænnmsrskm Lydia bles- den Tørs
fke Frngt of Ezmnavliistk Forkswss
dclse i Filiwi. Tcst var liqcledets
her i denne Stad, dcsn gribendc
chwenbed »—— Fanxxenoqterens Om
vendelse foregik ned Herren-Z for
underlige Jndgriben ved det store
Jordfkcelv .
Este-r Grundlæaaelfen af en Me
niiqbed her i Filippi drog Paulus
videre til Walonika og efterlod
san-Umile Lukas, Lægen den el
skelige, tilbage i Filippi. som Le
der af det velssignede Missionsari
beide, som der var begyndt.
FilisppensersMenigheden var Pau
lus inderlig hengiven, og han el
ksede den fom Ifin egen Sie-L Nest
Modermnigheden i Jerusalem staat
MEDIUM-M i File M et Wut
dirs er til sinc Vorn otn at gaa aj
frcmad i det Spor, som de hat be- :
gyndt, cller en øm og varmhjsertcti
Ejælcførgers Opmuntringer til tin.
M njghcd um ast ,,lcve Krifti Evan-·
gulinin vasrdigt.« (Kap.1, 27). s
Horai folger, at Vi ladet Kapi-«
tcldelingen staa, som den bedsnsk
Jnddeling af destte stimnc Bren
J al Kartyed nedføjcr di fol
gende ank:
Ilj denn l frommt-nor vi lilot«
disttc Ver-J, faalydcndc: ,,Tl)i det!
at lex-c ci« inig Firistncs dg at døk
en Viinij PLE. Zif-. Kristnsz var«
(VI—.-nemlnasonercti For Paulus. »Migs
strisin:—«, dct boteid tre Ting for1
Muth nein ig: Zaljgjwd paa Jor
don, 11Js«1·3.lsci Tod«-n Jg Her-«
TEJUII i Eviglwden
J »Hier as· dcttc Lt d fan vå
Pfui lmade Tun-:- lkirtelnkt dg
dssjcnilnm II qit Tun nd ikkk ag
tch sit Lin dniscdart Lvr at vindo
zllkczrricitisr Ei« UND-: Illig-in For
lsziijnk »·!)d Ist !u:1.«:i;«iu, isller rjsfct
Hub Hlaksssncndis Elkistt Udcki
Zirjsrik den korkisasinsdu er Verden
ist-tatst: incn i Trson Uaa Liain er
weis-. Tot Das fmaliat i dani
.chrtc. Tisrfnr Mist-dies dg op
«·...is:.:r-.«1- Eis-n »Ja-Zu Filiptwnfernc
til at »Ur-do for Twen Oaa Evan
iLT. STI.
Lasset-! er dn nicd i dennc hol
Itzns EtridP
As «i.«.«. : zksisrtcr Di ais Ver-J
.«-, «·«:;! TlTJrTcL Isissitjkn Ziele Ind
.I-sld--: ; sinnstjct Dirnlisr fikt. Dct
;s·)-«:« s·.»..:I.-d.--;(: »Der inmnc Finde
ZH Un i ein-r, fssnt tigsaa var i
.ii:«:::;;- JOHN-« Omd nat- saa dct
ist -.«: Eziidulagk Tut »Ur ch
·«:"si;i.2«..:,;.:. sit sein-. de: var
««.«·:i.- sit-In Lllcisksian : Vordem
Just-: txsntc Jan gi- paa Gol
Its-n rieb at lictale Beiden: Wald
d..-r:1a«"t Unti- Iian si- ma Taabs
III-am Ocd at ffrjvc Uth Kann i
xxoctts BU. Und sjdssrc tjcntc l)an
.s: : ’·-Inneknlsrndctis Lieblrk
sggnncni Basttoch tu Onmcndclscs
) .1: itahitv oc— T1«de-:««1i-:sl)edcns:«
Osaka-. Lg indtil i Tag dar dan
tjcnt ds- med en llendeligdcd as
-.1.--.-!· U Moder as daado tinielig
og aandelig Akt; derfor —- for
"".ns.-r1nis:—sidncn nile dsz —- har
skri zur .’J.:.-:1ct »wer alle Navn z
ILLUIXI kn. Hirn-H le nn kwlc Fiæptt i
lot i Lysct as Onennasontc er,1·el
ma Paulus, Tinwtswnås, «ntas·:« ig·
Exsiwditnix Tut Var T1·c-iietssi11d"t,4l
l
der Mr bit-non sind og Blod i
dem.
Tot Or Heu-sinnen ined dette sm
lthut at »Ist-nannte Filippenfernc til
at min- Uaadc Herren, Ist-dich
U Werden tin-d Kristi chnekfind
» th tjcnc i Saude, det er den«
Fiande Ztorhed Den, som vil vaerei
sum ital vasrsc alles Tit-net
J Kav. 3 mærter vi os disse saa
ierdx »Im er groben af Kriinth
Jesus« (V. 12). Mcningen medi
»diss·e Ord er udtrntt i Ver-J LI,
faalndensde: »Ja-g bar ikke min Net
fasrdiqlicd, den ved Laden, mcn den1
Uisd Tro Vaa Kkiftus« — — denJ
disk snldte dam insed Retfærdiqtndsl
»Amt, iretnfor alt nied Freden og
Glasdisn i Helligaanden
Pan dktte nellfignede Ztandpimkt,«
—- Troan fasse Zckade paa stri-!
stusz Jesus og ham torsfæftet --—!
siw Paulus som i Kriin Eis-di
og thlier hörlige Qrd til Mem-thesi
den i Filivpi. Foruden en Rede-!
adruxiis for sit eget Vcdkonuncndel
am Netfasrdiggørelse og Hellizxgøs
reist og Yperliglyedcn af Kristi
IKundikab (Se M V 7—-16),
saa retter han en Advariel modl
;,,de flette Arbejdere« (V.1———2),og
en herlig Opnmntting om Vorqeri
skabet i Himmelen, hvorfra vi og
Isaa forvente fom Jrellet den Horte
lJBst Muts
I Medens Nimmt-ringen Tilstyns
della-, Advarslet og Fortuaninger
Ei Windelfe med korte Ansttøg af
ihovedwmskter i Kristendommen dess
let mn mellun tincmden i de we
fswste Mer, saa er owederu
i del-h fiel-de W: Gcædes
toner. Her i dette M. mærkek
AMICI-L Detlydetsaaledes:
Pauli Hier-te til FilippensersMes
nigra-den og al Genkærlighed fra
Msmjgbedcn til Paulus, der hos
den fik Udslag i Gover til Apo
stclcus Uudorbold.
LTi slutcker diese Vika med Pauli
egne Ord: »Weil «bam, vor Gud og
Faden-, vasre Æren i Evighcders
Evighedl Amen-«
- -—-—M
Fka Kredsmsdkt
i Glis Hom- JulUtL
Iowa Knde .:««.)oldt sit Is. Antis
so?· i Ell Horn i Iowa, i Tagcnc
« Zept. ssllf Vi bar-u- et
qxdi beflng VMM Prasswch var-l
5.1-:-::,1 godt reprirsscntcrlsdiy idct Oker
Is« inmdsensjs 29 Prassiksr var from «
zwdt Lil. Tilmed lmndcs Vi Busog
as« 2 Prszter fm Nebraska .(irodi«:s.
seid-J Vmsftcsmc O. LECrtslfum
s.!:«1"1«1, og L. Jl. Lucrlm Blait
«««1.«!.-dcl:« var VaTwr Jor,1cnf(-11,
ss----.s«1ll:.m· Iowa. as »Den Tan
7l.s Siirksc til Etcdc Lnsd Moder
.’.’-."-.!·:ajs-cdcrnc var Urlmldkvis mind
1Jdt rcprcfpntcrvdw Der Var 22
TxJ-.«!.11-.«r Hm Krckispniri l« Mo
ssdExt Med strehlen-—- Knislcrnx
»Hu is songle Im- Elcs:1(1m«rct, var
Dr 17 stemmeberettigudo LIOstlsxn
:.«.-r til Zlcde ved Moder Der spar«
Tukskneldt m. 130 Musiker täl Mo
Takt Do Tlcfle as diLJüs var jndlos
Tod-c ma Skolar.
Jscd Ilnlnlinqijigndsstjenes-m ch
"s:,1 ilkxirgksn sprwdklodv Pasmr »Z.
,’,«.’-—tf·7:k·sspn over Malfk ER, Wissle
-l«’.17w!· E. C Qlotb tjcnlo Dis-« Jll
ten-t. Eiter Mktdskstjoncsfusn crklnsrsds
lirysdsjssornmndcn ann Wch «::
«s:«.-nodss falsslst i dsn k:«,«!:«s
inf- Damk U znixiidcdu »in Lr l
Ist Zoll 12« 21: Jij msifs a: III
-«
«
« . . l
J Mlmqqthw Olnnor LIEZK nd l
.-I-.-l « Insle Tot -.8:«Tt».s: « Uns
» .
JO U
»
(
«
"·-urninq i Tauben U d--n-;« Wan
rxkru for Trosli:7(sl'« 111911 indchel «1’
ROHR-TIan M. Haufen Il; denen
Indlcdnjnzl Tlnl IW Jcnqjksusk THqu
Sozsrdtankols »Im Term- Zum-XI
is Entncstr »Wind-d Horning i Tar.
« er sen Juden Jllcrdniisq Js«
Luthers Swmknmah Hand givcr
isller qavnor Tauben?« J den-us
Del er der tre Trin: l) Modtq
qorcn eilscr lmcm dumm hsxsrkxing
gaslkstr En Gemäan koman Ists
Hl at tage Isig anderledvs nd i Vis
traqtning af, lrvkm den gældet
Modtnchrens Vasrdiglwd gar lscr
Wild-J Neuling from-. Vi maa las-gal
qut paij Wuds Ords Lære om
Artusftntden og det natur-lle Mcn
n.-«l.--:s Fordcewclscn Vigcr vi lusr
fra, da Vil den rette Opfattcslfe as
Guds Gerninq i Daabcn mcsd Nod !
Mildiqlwd bliw Ikiitxtliq. 21 »Gut-H
l
Fcll
Miting«: J Almindeliktlwd betone-J
sprit, at kwr got-es- vi til End-:
Vøm Tistto liggcsr i felve DcmstsH
befalinqcslu »Ist-bot dem i Rade-:
rcns og Zømusns og Grill-man
den-Es New-« Tot er til Telag
tiqbed kmsd den trocnigls Nkmä Li
gelcdcs ndtmkkes dot i Mal. sk,
27 ,,døbtcs til K7i51115.« Alt, lmmH
vf er fom K·ri·s-"lnc, er skasnket os il
Tauben Lad us dvrkor iflis glemnwl
vor Laubs-bald Ludwig TO, as Frank
rig, dcsr i Historien lmr sum-l »da· F
der-Ziman »Den lwellige«, kaldtc sind
Ludniq as Voirm tlJi i dcnnc lilloj
By blcv lmn døbt og sit sin Eiim l
melfko Krone Ein jordifke Klinge-i
kronc fik ban derimod i Deus-T All
nim- ssncscicsl Art ncrvnes »Im-it Gen-l
fødcslfcs Tit. Iz, 5 oq Joh. 3, 5. Jl
Genfødelsen skabtes est nyt Liv. Gab-s
sbilledet, der gik tobt i Syndefnldet,
blwer delvis genuprettet i Daabm
Dette nye Liv er fuldkomment läge
fom alt andet: der komme-r fra Gut-.
Det er fuldkomment fom Spiren oq
ikke som Komet i Miet. Dernæst
bsr fremhcwes Synderneö Form-l
delse som en fertig Gudg Gerning
i Dauben. Alp- Gek. 2, 38 og 22-l
16. As de specielle Viirkninger i
Daaben mærker vi oö flÆelim Be
friolsen fka Wen og Djævelen. —
J det natutliqe Mennewe berstet
Sonden og Ofewelenz i det etc-Ue
hat »den spottet-« tot-et a. DU
ie,betyder, at W os Ost-wesen
heitathaqtm
s. Dis-Mem —Woave
umweht-winsede
der WM,eMMsoa
ermWecleren W
unge, indtil du nur :i." Iksoidil Erd
ii11. Mut mensr dxsniic Magd War
dem lustiidjus III-Oliv indmrsich
Eikkm ika Sizii-Um Irrt-et wünka
straften zicnncxn fliuxsdcriik og iisndc
den nd til aläc Ost-eins « Ziima »
t«:«sis·ie, sanlcsdsszs isr Tauben-:- Wolfsg
iiclse oziicm csn straft til Truszilimsisz1
stumm-lic- ozi Instit, iiidtil TM im.·
Lin lvlioek iimdisut im- Hoilcii J.
Trost: H :I.Ik·odkmn,1 Ja Uninytisli
Her nma Michsbarnet itadiq jioldig
Fig til Gndlz Foricrttislier. Alt Wind
giorde osJ Eil sinis Vorn i Dauben
figcr da oasam at kmn sum Rade-r
vil taae sig ai oc-. wud ivigier
aldrig. Selv Jsraels Troløgslied
giorde ikke Guds Troiastwd til in
tet«. ,
Dest andet Erim-: »Mud·5 Merninq I
i Nadveren og dens Vismdning for·
Troslivet« blev indlisdist af Post.
H. L. Jenseit Jndlisderen talte nd
fra følgende tre Punkten »Hm-d er
Nadverem 2.. Hvad er Troslivet og Z
s. willen Wning har saa Nod-«t
veren for dette Trogliu —- Nat-ve
ren er en as Herren selv inditistet«
heilig whiin hwkmsd han i, medl
og under Brod og Bin -ved sdet der- !
til knytsede Opd medderek Wenig-!
hebe-is Medlommer sit Legeme og
Alsd. — Nadveten er et M, hvor
W vil msde es Monsiqt for aiI
Its-empi- og Deung sen-. 2.l
Trost-bot er den damalige Mit-i
gesi- os M as Sud- give-l
Ekpr Gerte 305115 .Ih·E-«t11—:. T’: Or
en Holdenfast ved Wtdss frcljendc
Kærliglwd til os, baaret og smrket
vcd Hund«-L ytrench sig i fand Mer
Hizjjmä til Mnd o-] :V(’(1"ston. Is. Nod
Vmsnis "Lk-tt)dni1m for Troskiixnsn
July 1;:, zå smar der Um Mist-J, at
Lmn Jar »dme fm Wid sog gis
Mk ti. ««·s:td. XIV-« :ka zuteile-« läg
gcr Jusn bei-J Jx«i1·ficl«i«1, under zwil
fen Inn sum der fande Licenmsske
amsr og utthr fis-km Wutd ug fif Skyr
kc. If traut-got ugsna til Mast-ins
og Eturke for at kunne loue Pius-t,
der liggcr intcllcm vor Taab og
vor Tod. Dist er en satgelig Hunds
gerning, at der yos mange of vokt
Falk mangler zorstaaelse af Rad
vcreu og Deus chtyduiug for vort
Rascia Derfor got-es der vel ogfaa
saa ljdt Brug af denne Guds store
Jkaade vcd Nadverbordet. Rad-ve
rens Betydniing er at smrke Trer
spaa Guds Kættighed; opildne Haa
-bet —- det levende Haab om Heriigi
hed hob Gut-, og at opflamme Mer
Uqheden i as til Gud og Næstm
Om vi vaagnede op til en dybere og
sonder-e Forstaaelfe as Gudö Ger
niag med Velfignelse til os ved Nod
verbot-det, da state vi oftere derben.
COg da vilsde sikkert meget as den
III-Weh Milde, Liqegyldighed Dg
Migfomsjebh som sit-des Wand-c
ot, W M at We Stadien for
MIW- Wobei-, Fred vs
M VI et-· more W II
This BmToughs
8125
- » I.. »s, .- » —
»k..,.-...: t--s,«:(««!,
..
· «
A Bart-oung Visible fxdsijng Hakhine
,-" .t- «
V «..-s·— »J« -)«s-«s
YIJP (’(’tj I l
l.»: . v.
Fuss-( ·'Is « D -1
s-, II! s« H
XXYEHI »i! .- IH’
fis-. ZU
tut —:·!’-’
·s;.. «, ) «·Z l
nur«-»s- «« · . s. « s: -· F« J
XEIUsIH "« -l . » «
l««-: .« E« i:, .. « Is-«:«si’-1I»·«
I»,»114J- «.» -«»" «s» «- « .» . TÄNZ
IJIHIHII— Hi X-«i« -·I’!x .1(s« « s« ’«· l( ’l««.«« ’.’k!«
! - zosix .’-.-·
Burroughs Ädding -s-s·ac.kmie cinnpany
its « ;
H71:;«!1:«. . il.!·.
Undek äe herslceude
tsr ils-r 13«-sqmr(-l.-i- i as var
m«- Smim Kontorer og nn
Jros l«0k»l(-r mml isn »Pu
fwstinn Hisnhsr". I)t-n Mit-n
J·-r »M- Tit-usi- xiim m Gul
lun Potmlunm
l)·-t pr »Man mcsns l-«-1mgssi
Mis. thi Vomnsn kan mul
I arm-site l-i«th--(l rcsgukTssS ek
« tssr Uns-Io
ljisn (-r r(-111ig. pyntelig og
how-km L(-t sit flyttsy ta
gisk lich-n lejs op. kostet
ikke mag-L
hing- bog lge-«kn--mni(ste,
Møbtxllmmllssns og a. St.
Ort-r Z.000,«00 »P(-tfisction
lI(-ate-rg" nu i Brug
,.l’(-rfe(-tion Reiswein-«
Ein-r de bald-s Resultat-m
stanckard 011 Compsvy
(Nobraska)
,
3«"« . pmpchtoN
os kHukUes
Kulpriser
M « so
Eik