Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 29, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Da May-Mo fputgie ojm Fior
sktzsllen paa Tro og Vidgn eller
krellt-m den fressen-de Tro og en død
Krundskabstm share-de sham »Den,
der bar den isidste, ved jo mik, shvad
der staar i Visbelen om det, Gud
vil give os, men. den, der hat den
førite imn boder Guid am ack faa
det altsammen.
Tist var med Werden man døbte
est faadan Man-d. Haust- Liv bar
do sidfte Maaneder sbaaret Vidncirss
lsnrd om, at Mm ikke alone bar
both Wird om at fan, men ogfcm
virkeliq foacst noqlv of Esaus nndfis
artige Gover. Den mer Tfirbone
er solvfalzusilq lnkkvlisck Men disk
»vor alle do kriftms nahst Dct var
ika fim lidt of en Seit at se sdcnne
Mond fskmn er nn 28 »Am-) bøjc
siz for iKristi Kors. Don-Es farstp
Fnrmactl or im at fim Ostslrnrn
Incd sia psm Horn-nd Veso
Tor kalt-« et Etisd om on Nntttsp
paa on kmid Ast-It der qu ud
!x-f-.·«.sndc N til Zeit Er dcst ikkcs en
nndcsrlia sLnkkcy aIt mechnsrs Kano
nvrne er vod at ødelcvxme den gamle
Krifwnfwd. da san ni »Im-ich Imm
desmw Nyttors Hin-flog Er"d n nie-d
i man scølqcP Tar du var-J nusd
tl at ksmdc d I s3«jt, lu m um
tnlt ovenforI »
Ide Bilicsn Ja Taf til kl!-.s,do1«
smnr Imde oiis o,1 rcxckko r os det
ist-nehme er im pdvrs
J. M. T. Winthvr
Senitepøftakt
han altid blink- ved at staa i et sctr
ligt straalcnch Log-s fom den graut-i
ch, klare ag paalidclige Weilt-den
til lwom man aldrig kam for-MINI
Viskosp Madko svar i udprasgcst Grad
en Prasstevm1, og dcmus Eaeufkab
forstwrkscschs ydcrligcsro vcd hausi- Ni
ftcsrmaal slliifpindcs Mader fwd nem
lig i dette som i alt andet trufast
ch jin Maul-:- Zjdc a,1 Delte Flu
sfmslfor oa Interessel- med lmm i on
Wald-on sama
Rimsingen af dankligc Roms-net
»s« daiu chna som Forvryder i
Jiarch »Hm-o. Jlmtst.« mtsddkslksn
zjiidag Ihren Juth der i den nat
flc VU Dann-r un dramatM Begl
cssnxkscd Eted, i Willen et Imgt Men:
neske ssra Sjælland sipillede on Ho
ttsnrysLLu Frommenan imae Man-I,
Lan-g Andern-m Moseka af Las ex
Jstmkxcrg j «s’·«-.m,1iimnm, ihn-De »Ja-rot
:.1s«u Jwis ca sxsmlnrsnnicr »Ja dok
:.-Jr Her LW m. Jaamsdjkalnsu fom
Tau :«:!iiilc1«:id jzic Demut-, ersor
cispsksscsicnrutt law Hur Wm paa
Eyklcc Men dm imgc Mand var
dog ikkc til Zindss at ville lnsmlc.
lJan veudtc sjg i Ztcsdet mod Eli
Heda-molk oa vcd tu Illcsvolvcrstud
Iaarksdr uan Ninus mcact alvxn·:«z1t.»
IT.:.1 als-sinkst miska at Dei tftfc me l
at c«-;-«.-«-.-:c.ucn nil lnnms li! :
»Y- ! .
«"--.--1«» .’i;.oc:"«;:, der mt szddcr
Dreher-et : du« name Wy, iursoanat
:·.: Lizxssit Ak- —,.1. i llgcr ljdum
.«:-1«1»c:i:xx Tun str» Dom riltmrtc
Jan-J Oktavka Disaardmand Ruder-.
thuaiiknk Illusijldstnm Nunm,
der klm er 15 Aar aammcL var
sonumsn til Jahanscn til ellanemlwr
Ja nach iyidtjl owart sig mvaot re
-121.:.-.«!t. ««-«)an-:s »Sitz-band satde det
" , s« s"·.." J«1l1’cllds.’ll1k’, UT
. .« et ile final- :1lntal dam
71».« J .:-.i;.-r. ZEIka kllomancr bar
J.::.-.,I.-;:z.: gjaa IN ui ndcrst Wel
."-;,·. :"Hr1.::n;j uaa den Imav Mand
»Um Maaar dmrath til, at»
Jvan mt ser kommen saa ftasrkt ind
Jaa Fowanerbanem
Han skal have tilstaact fig ikyls
- v
«:,: E on Illaltc audns Farbmdcljvn
non now-l lwstscmt herum ocd man
.1 .’,::2-. im ":."r. Politik-i »m
-n-d ikkc saaot stddclclic «;«i. L,.».«."
«s:—»»1.-.
. . 2.:: T :’l-.1raammel,
Jud-s Moor-; Anders-m Jplwldt im
wi- Lærer Grabeer i Hauglwctm
Derfra kom ban H Aar gammcl
or til Eikalnsms Vrodeiz Goal-d
sjisr Englusra i Jotrstrup, lyvor man
nijalorxisd ifke Timdc styrc ham. Her
zlksv Ismn dorfor tun i et shalsvt Aar,
worcfter han kom til Gaardejer
Jalmusth sum han altfaa sorlod
ma un saa nlwldig Maade.
Ist Dis-er fjg at vaer en færdalcs
solfitmsrct ijtcsftedreng. Hans
Elcrat bar været overordentlig vol
sacvende osg lyar sat et Bisle —- der
law 40,000 m. Fast tll ldam, doa
aaledes, at han aldrig Lan have
Vol-Weh mcn kun tmdc Meiste-me
wilket jo ogsaa er en Del.
Hans For-number er Docrrctsdsaa
am- ddaldaaku Fdøbentkmvty der Var
nisddalst And· Jolmnicm at lmn oil
aa de ftjaalnc 700 Mk tillsaaebcs
»alt.
Ptæfteiubilæmm Vcd Wenig-lust
«.:annc j Islangcrup og chlse bloo
Der »Du-rast Logicum-it Chr. Lan
sc m Taktik-»Ist samt en Benacaa
Je paa ca. 400 str. i Anlcdning af
san-J 25iAarci IBrwftefubilasum den
;. fski. Lein-: Jstdilasot fein-dei
Eøndaa dm N. Juli, Først Imldtczs
In lwdststjisucftc l Flaumer Mit-fe,
lom i Tugend Anlcdmna var fnmkt
Jan-tat Past. Tyekich prasdikcde og
sorrettedo IAltorgana, i willen «ca.
120 dcltog. minddewart den-im
fvrlaniledes Mcnickheden i Magus
Minde. Her Imd Mienikrhodsraasdk
modlem Gaardejer Chriskiawien
Velkommpm oa disk blau haldt Ta-;
lex of Herredsprovstem Gaardejepj
sie Allmva og Haufen oa sPa1’t.;
Mark, wovan Pastor Blume«
bragOe For-Wingert en lhjertelia
Tak. En Masngdc Tcloarammcr fra
Sich Ja nasr indlsb tll Jubilarm
Vatnehiælpsdasen 1917. Dier.
forellgger Ostia-tolle over Form-lin
aen af de 100,000 Kr» kam blw
W as dstte Amt IVer
VII-W i Wen W Waes
stuer og Wanderan hat faaet
Miasmmen -18,900 Kr» 25 Birne
hlmy Welleij og lsigneade
Her law kalt 18,500 m» so Jok
W oa Institution-.- med sm
MADE sVlrksomshed samt Izu-»deko
lonier That faaot 28,450 Kr. 4 For-!
eninger og Justitutioner med semi
tære og lignensde Forum-a! sfik 12,
850 Kr. Justituttoner, der tager
sjq af Vørns Besspisning og Be
flasdninn, bar faæet 13,000 Kr» og
-endekig hat Meinighcdsplejer og km
drcs Virksomälwder faact 13,300 »Kr.
Majs til Ohre-m Judenrigsmis
nisteriet med-delcsr, at den Majs,
ssosm Staten disponerer over, saa
lyurtigt fom miuligt -vil blisve stillst
til Raasdighed for Asmvmæwdene ti71
IFordeling mellem Heftcejere, Fjeri
fraslyokdcre og Land-bruigere, der er
i Tmng for Foderkorm efter For
Cmndlina med Korn-Tilsvnsmænde
ne.
ksdsornkontovet gar samt-Ding op
mwrkfom paa, at Bebvldningernse
ht« Tmam og at sAnnmdninger om
Mai-I dorfor knn kan ismødekoms
moc- i mng begrasnset -L)n1fang.
this-erste køber Heftr. Til den ty
.st«c nidixnumsiisjsion folgte Heftehaudlcr
;:!c. Wedel-few Welle-nah foreldcu
stag 382 Hein- fout jtraks dlev ind
iladet i tyske Jernlmwvognc, som
Euar feudt sherop esfter Hcsstenu Pri
Hcsn dumm-lig-l)ol»de-:i.
f
« ·J.Is"nlicäiisfcticc. Tom er jSkagen
Islar Dienen jioriøgt uua en m) Maa
de, nemljg ved Bund-Junk- Dset cr
ijl. »Frk). Asv.« dog ikkc Byens Fi
ft«et«c, der bar taget Initiatiueh idet
de ikke dar turdet tage Risiker der
«u-d, da du meint-. at den ncindste !
Dunkle urobigt örjr uiide tage Ima
Dc tsssarn oq Perle, meu zisskcre spu
dcr fka Var da oouet Forsøget, idet
de dar unt-ragt thtndgaru klods op
til den veftre Haunemole, hour der
Wsaa er Erfaring sor- at der forei
Manier tættc Ztimer. Resultat-et
er bloven udmækket, og alene wr
LW, 7. Juli blev der i Binndgarnet
taget omtrent 400 Streit-, fom beta
usg tned 5 Fik. pr. Sile-J.
standssåt dens Hætgen ved ruft-, fgcave
Grøfter udensom det Areal, hour Jl
«den bslussede
Hun vilde snydc fis til baade
Mud og Penge. Et Hotel -i Slagels
Ise fik forleden Bespg crf en Person,
Tom bestillte et Værelsfe og spisste for
8 Kr. Han bad saa Kellneren om
at Inodtnge en Pakke fra Beginnt
leren sog sbetckle den smed 3 -K-r., shvis
l)an ikke Istulde more til Stede i det
Øjseblik, den kom. Han var ikke til
Stedc, da Pakken kom, og han er
ilyellcr ikke fest fide-n paa Hotel·let.
Men de 3 Kr. fsik ·l)an sdoig ikkse fat
i. Pafken san tust-Illig noget Incerkes
lig nd, ug Mklneren ringede saa til
Boglmndlcsrcm sont ikke kendte noch
til den« Budct fortalte sun, at han
havdr faaset Pakken ais en Mand,
sont stod og oentcde paa Pengenu
Politiet mener ifl. ,,Sorø Amtst.«
at Dære paa Spur eftcr Bedmgieren
Jud-falls. Fh . Sogneprwft til
Elim- u,1 Reer Carl Bahnson rr
afnaet Ued Døden efter lang Tids
Syssdom, 72 Aar gl. Efter at have
oæret Laster ved jorfkcllige Skolcrz
i Flsøbscnlmsvn og Sognepræst forz
Zlutisbjergby Mcnigpch sblcv hanj
i lstlö laldct til Ekch og RefcnÅ
Ocrjm tog han for et Var Aar si
dcn sjin Aste-d og flottcde da til
Hovedfmden
——— En af Fredcrjkshavnilignens
kendte Landntasnsd, fslmj Proprisetasr
Rossi, Ovcrikovcln er ifl »Und-Js.
Tjd.« afgaaet chd Juden, 79 Aar
gl. Voss var Vetcran og gjorde i
186-l Tjenesle paa Dybbøll ved Gar
ben-:- sk. Kompagni. Ved Gardcrfe
flen iKøbcsnlmvn 1908 bleo ban do
konsnst med DmnusbrkmEma-ndme
Wider-staut
Tlseatorlnslorikoren Armut-«
Dlnmunt er Zøndng den lä. JUN«
Isqmust vcd Dødcm 57 Aar gl. ·
Nanchrs, l). Juli. Flur Vei
Isfsfifthnt Julius Hufum i Faarwp
Er afgaaet ved Dødm Den aidkpdcs
var Sognesogsed i 24 Aar og Med:
lem af Randers Amtsraad i 18
Am- oq linde dcsuden en Rækle nn
(
(
l
i
i
l
dre Dillidsyvem Hatt interessiert-de
sig «særlig for Plantningsfagem
— Hof-m 13. Juli. En af Ho
bvos kendte Borg«erse, Malermefter
P. A. Mulleriip, er iafgaaet vesd TDøs
den, 81 Aar gl. Hatt ihsar haft on
Række lTilllidsshverso, Lbl. a. har than
i 11 Aar haft Sæde i Befryrelsen
for Malgrmeftvenses Cetitralsforetiing.
Han Var Æresmedlsem af Hobrio
Vorgerforening.
—- ViborsO 13. Juli. Grund
lceggeren af den Isandjikendte Bro
ftrømfke sPlanstesskolc i Vi"borg, Han
delsgsartnser «C. J. Bwstrøtn, «er af
»gaaet ved Desher 81 Aar gl. Han
lvar Æresformand ifor Dunst Gart
Inerforeuing og Var bl. a. indlagt
jsig stor Fortjenestc Vsed Anlægget af
zen af Landets fmukkefte offentliige
ils-aner- Lzorgsvold vcd Viborg.
I
Pan Fericrejse. Et Huld fis-ben
«,l)a-ankc Fcriebørn var efter Antoni
»sten til Vejen Opsaa en lille lldflugst
tisl Gras-Mem
Her driftede en as Drcngene sig
til at spadserc over Brucin Ochs-Stud
horglms ind ipaa tyfk Grund, hour
wau as wskcs Vagkpofter toqcs i Fur
narinsg sog forth til TZkoleorxL
Eiter two-d »si·uld. "Au.« orfator
er ban doa senkre- løsladt
Indus Missions- Sommermødc
paa Moti- aflwldtciz Ti1·5Dug Don
m. Juli og Tblcu iil. .,«J.)cor»5ksi Flfbl.«
en itor Dag. Alleredie um Formisd
day-en nur talrisqe Landboorc kam
met til Nykøsbiinq fsor at deltago i
den insdslodciide s-(8«)ud-:stjenesw, chd
kmilkvn Pastor Berlillelfeth Oarboø
ro, sprasdikedc »
Tot iørito Friluiftssnmch afholsdtvs
«de 3 i Plantaqen nsg inar ocslbcssøgt·»
Paitor Banki, Seiscrisleix bød Vei
kos1mne11. Da der blev dereinst talst
af Missionær Ponlsrn, Kiol·lcru,11,
oa IPastor Viørn Lamm-in "
Nod Aftenmødet taltc Missioncer
tlllndfom Karbm lworefter Pastor
Bang mite- til Afflutninsw
Bornholmsk Sangstcrvnr. Dr horn
lwlmfke Sangkor aflmldt Søndaq
den 8. Juli Sanqstwvnse i Almindins
gen, der i den Anledniwg var W
af 7—8000 Mnnesten
IFællcskoret talve Theniimsod 3009
Stemmer, og fom Selbst medvirkos
de Kammersanger Albert Høebekg.
Sangstævnet, der bogunsstkigedes af
det fmsukkeste Vejr og i det hele ta
gset havde Karaktersen af en sstor Fol
kejeft, var meget vellykket. Under
Fest-en affendtes et Delegram til
Konsgoch fra lmem der sencre ind
løb en Taf og Hilfsekk
Haslev Gymuasium lmvde i Aar
for første Gang et Huld Eleoer at
føre osp til Studentereksameu —
(«-;yuumfiet fik fom belendt des-own
ikke sei-v Eksmnensret til i Aar.
Men da Genisuren udtoltse fig ro
seude sum -Elsever11e, der osgfaa klare
dc sisg godt, er det -forsta-aseljgt, at
Nymnwfiet glæder sig særligt over
dcstte førstefødte Studenterth
Elektricitcten i Eöbjerg. Esbjerg
,1:z. Juli. Tet er nu lykkedes Ei
Tbjtsrg Vor-and at fasa slsutteit Prall
snxcsd Eitlequ Andelsfnineslagteri.
jEsbjcsm Tovværksfasbrik og Statens
IZmrdpnmsper i Esbsfsem »Dann
,,«Graasdyb« om Leverisng af Drin
kraft til Frcmstilliing af Elektricii
fet. For Elagstericsts Vedkonnnende
» Strøntproduktionen aslleredo be
anndt, ma Towasrksfmbrifkcn er
man i Raer med at inftollrw en
Dynamo. ou Pan ,,(·83raadnb« vil
der i en nch Frcmtid Lblinse installes
wt on ssaadmn Essbfisrq Kommune M
d-ere’fter fra 1. Seht-milder kunnc ic
verc sine Forbrusqsere omtrent de:
normale Ztrøsmforbnm — men til
forlmiedcs Prisscr.
Et fnmkt Ttask En ufortnucnde,
fvnqclig Pisa-, Karcn Sofie Peter
scn, Ztmmstrnm i Zydsjwlsland 71k
ifl. »Na-»st. T.id.« forleden i Anleds
nina af fin 50saarige Fødfclsdag
ved sen Deputation, beftaaende as
Lwrcsr Mai-few Staats-strap, og
CHde Villmn Nidlsen og Hain-m
Bakkegaard, overrakst en Pewgegave,
ider var indfamleck blandt Naboer
og Venner i By og Omegn.
—
Ginnneriqsitsk Nqu liqnist
Eis ved Sonnen-·-Uhntensrs Fro,
Zank sfmct lideL san Uelfiqnet
Ast-o, Lmor andcn Vwkft mna ds:
Ter, Zwar ’Lkerdens3riqer segnet-,
set-W Nige reife-r fig,
Isr, lmor alt mit met blegner,
Epim· dette Fro two-J min.
Lin det Zum-! i Hinter-J Amst
stfte funk, Mis- Epircfmspt
Znart ists ::1a-rsei:«, er end mager
stertetiki Jord, tlii der er Saft,
Levcsdmtiqlwd oq Sstnrke
J det sande Beweis-Zko
Komme-r Rmn oq Sommer Tørkc, -
Fette Frø vil ikke -dø.
Tet si,1 Wiss-or start, Inst-J Nrene
Brechr fig, jam- Viere-kraft,
Mann U Nlasdis siq Euren-e
J de Nrencscs Ojertcssask
Hinrlens Finale Reder bmme
Amme sia i Treu-is Skygge
Af dets Ist-ersieh Dun og Zwist
Kvidrer der en stakket Frist.
Don, naar Modgmms fknweViwde «
Nknnemmster Beweis Gren,
Kuner Reden, og -forjvinde
Vil de Ingle, ern for ven,
Om ej før san doq i silsde
Este-man ved Dcsd oa Dom,
Bisse Hinklens wilde Fugle,
Zorn for sverdsliia Fordel kom.
O, om ret vi swgqe kunde
For hver Engl, sont hjemløs kam :
For sit »Nein i DL - m neun-de
As Jst-ds, Kirkes Helsliztdom
At de nmatte Doggen f«in-de,
Freven, som sde føgte am,
Frelse fra sdc onde Vinde
Os! fm Smtd og Død og Dom
Til as kommt-, Wid, dit Rige
f( vor Kerke, i vort Amst
Lasd din Fwd den Plads beftige
Hvor Im troner Nordens Lyst:
Udvid Riget Ver paa Jordem
For det overflyttes maa
Til dig Mu, Zwer, numtigt vor
- den,
Det skal blomftre og bestan.
A. F
1
Danvq«k
Biepiudk Madscu. Blum-NO H·
Juli. Bispitide«CU.11-"lsme Radien
anxs cstck Visfap over Ejasllandix
Stift, P. Madfrth er i Momes af
gauct ued III-den pna .,Ikasd1)1),xok11«d«'
75 Aar sammt-l
Bispindc Mndssm Eisdt Ztorch
var Dotter af iorlaugsst afdødo 301
apum-it Ztorck i Saslm Hun blou
gis-l med Professor theol. Peder
Madfon i 1881. J 1882 arm-do hun
Uedbygaavd cfttsr en Onkel. Her til
«braqte hun og hcttdes iafdsde Mund
en vrrscntläg Oel of Sommer-en,
sbaade medens han var Professor-, og
sda han senere blev Sjællawds Bi
tw
For den TM as den hauste Pre
ftestand, »der mr hast P Mader til
Laster hat« han altid ftsaaet, og vil
Pan siirkctnntnetcs Tag. ,,ssi15jli.
Lln.« inrrasllert J nmnqe Aar inn·
M nun Taqist as Højelse nirtke
tnnrn nroet et Nøniielwrtrw, der nn -
ei- 2 II Alen Wit. klinndt nni Im
.-t ilnder der flere mindre Trwer
on, sna det slkele snnrt dnnner e:
lnslt ljlle Anlaski Onuriedeszs Tini-er
n.- san lmlde fin iriile deren-ne i du«
flenende Solln-Da er en Mande, tin
de gwr niidt pnn Tenltaget over
Trewpegangen Pan Sydfiden, lwur
Tenlene ncvften Ekcm blive glødende
i Middnqslieden
sTrods al anvendt Umage, Van
dinn, Posning ofv., shar nmn ikke
knnnet holde Lsisv i Grundlovsenen
imn Lille Söensved Gade; men Run
nebærtrwet der-over mellem Himmel
og Jord fer ud til at kunne over-le
ve Wkitndlovsege i Hundredvis. For
en Aarrcekke fisden iblev det enddn
lhugget om, men det fksd op igen.
Hvor Minder tandetl Bot-gern
,)ms-Icnmnt, Frsken «Blom, Kølben
nann, sbesøgte fern-den Dag det kein
nmnnlse Koler i Aalborg. Frasse
nen udtalte ist· »Aalb. Acntstid.«
til Xløkkeneth Leder, stn Jenseit
Storch, mange anerkendende Ord
oin lløkkenets Jndretning osg den
Mandi- lworpna det v-irkede. J Kn
lnsnninink lnsor sløfkenet ledes nf
-7««.«ns:1d, er Rurlmldene lnnsgt under
stsid nmn Lin soc-lange nf et koni
munalt Kalten Den Sllags Justi
tntioner gnar Viit bedit, naar del
er Winden sont har Styret.
De dnnfkr Fotfvatsbtsdrr. Weise
minmior H. Halb-all, der fokledseik
syldste 80 Aar, er ndncevnt til Wins
iøsverste i Selskasbet De danfke For
svarsbrødre i Købenshavn
De danfke Fokfvatsbtsdtr. Geile
rnlnmjsor H. ksdolbøkb der fern-den
fsnldte 80 Aar, er udnwvnt til Ærecsi
øverfte i Selian De sdcnvske For
fnarcrsbrødre i Knbenhmm
En Pkæriebrand paa Ame-Fee
Ved Ssekstiden Lordan Hüften H.
Juli ovstod der Brand i det tørre
lGrces pasa Anlage-r Fcklled Jlden
bredte sig med sfochobdsvis stor Hast
og i Libet of kort Tid bat-de Flam
merne omspwnsdt et ret nnseligt
Asrenl as Mlledem Det mindede
gen-sie om en Hode- eller Meist-rund
og en Mwngde Mennesker over-vie
.rede Wplllet. .
En Ster wa 100 Mund af
Miniimsartilleriets Rekrutfsole var
blweu alarmeret l Anlodnlnig sas
Braut-en og flk M. »Natt.« mellder
· om ii Bakkala, Most-III
99 til Clearmont. Wyo»
Jllomeseelters’ Routul Trip Ticltets ka« W THde k«
I
N ll lav Pris lra Punkter Øst for Missourifloden.
F« « 9 O Vägyldige for Tilbagerejsen indtil 81. Olctbr. faas
-T0uklsts Tlckets isliver Dag km Punkter Vest for Missourilloclen
(l(øb Billet til shericlan. men staa af i Clearmont). II
— Skuldc cler endnu være nogen. som ønslcer viclere Oplysninger angaaende den
Janslte Koloni vetl Bullalo i Clear Creelr Valley og den udmærkecle Anledning lier
er til at faa sig et Hjem livor
Jorden er særdeles frugtbar, l
Vanclet er klart som KrystaL blødt og godt,
Klimaet er sundt og virkelig dejligt,
Kul og Træ Hndes i Overflod og laas for ringe Pris
eller inter,
Dansli luthcrsli Kirlsce er siliret i cller lige ved Byen,
Code skoler samt Højskole allerede lindes,
l5000 Acres Land kan faas til Koloni, og intet deraf
er over 7 Mil fra By og Banc,
Friserne paa Landet er fra YZO til 8150 per Acre, alt i
Forliolcl til Vandret og Beliggenhed,
Betingelserne er særdeles gunstige
sltriv paa Danslt til Kolonisationcns Forman(l.
l lust- .X II(I(-I·.-«0n. lktsueslk ( ’0l0.. »
eller paa Engelle til
lsssnsigZHOIUion l)(-l)l. Vvyosnings listilvsnps (’-0..
Dows Bltlg.. Ceclar Rapicls. lowa.
l·’t·n lc »in i l von :
Vi lnir nn Arm nmngc i Vente lrn lurslcclligc Stctltm sit vi lmn sitzt-: Kuin naar sum
holst (lc-t u· l)clcjligt. incn lxul en sit us viele minclst nuglts imgc l«ur1nl. lnsillicn llng Älrtszcn
slasrI san vi lcnn fu«-I urilnct Inctl fri Rejjsts ler Clearmunt til But-lith. sinnt Irit UplioltL
Kumpstgmct onsker ingen spckulantcr sum l«an(llml)cns, mcn c-11l1vcr, sum lmr til
chsigt at liusztsttc sig licr er vielltunnnrn og kein san Anlulniikkf til at nzstle Gan-n og Gliede
Af (lc rmsstcn ntrulixzc Furtlclcs sum findt-S her ved Butlkilm Til minqu sum ønslcer et godt
Ilian vil vi gerne Zige: Kum at se hvsnl licr cr. tln lcun ve(l at se ilct blircr man fulrlt over
l)cvist um. sit hvad der er metldelt er Smnlhe(l.
l).·inish Luther-an Mission Association Culonization c()mmittec-:
U »Am-ji AN1D1E1KS()N. komm-un Unmi-. («»I»·. L
V 8VA1-l)1clsl A l.k. ldzx l l 1 « Stsk rot Ists lkux Lill, Issslfhlth W yo. -
r- 1 4 I
— I —
l