Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 11, 1917, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J bei-edle -os on rigtig glmdelig
Fest Tak, tak, at im nmatckc ogssaa
ver med. K o r r.
sW
Predilcn
vkd Paftor G. V. Christianfcnø
25 Ante Formondojubiltkmn.
Tot-st: «.L»crrcn hat gjort
jun-c Ting inmd die-fix
Hemin Var giort sstsore
Ting inwd vix-, oi Olcv gla
du« llEaL 1-.«;, 2. ZJ
»Im Herren or dettis
kam-imst, og scht er under
ligt sfor vorc Lilie
(Mt· 21, UJ
Underligtl
Ja, i Sand-hob or det underligt,
at svi sum en Und-I Barucffarc fan
famlcsts til Jusliilasmnsfisst misdt i
en Vordert, der er uod cft forbløde
fig, idcst M wan sont en Kann
pelmand Gar Art-bot Tag i den
gantlc Mode og krostet Liviiblodot
nd ai alle Falle-flag.
J en Bd, book »den gmnle Ver
sden prasludcrer til jin egisn Grav
salme -— lwok Nraad og Zaum-,
Postilrnfky Hunger sog Blde er
Dagean wfcn jaar di Lov at sam
leis mod vor agtisdcy irrt-de og ol
fkodc Sausfundidformand og khone
Hustrn til en jaa sjasldcn Højtidss
fest sum 25 Aar-I Formausdsjsirbis
last-m, ou di samlcg mod glide
Hiertksr — iksbc fordi vi er ligei
gylldigc »for. den deszstid svi er
insde i. — Et Mctmefskc med et
kriiusnt dchvtelag fu«-i Mc sværc
ligsegyldig sfor Nøden i Vordem —
Vi lautlos mod glade Hirt-ten fsordi
vi visd at:
so vasrkc der gaar til
Leg-merk sifal M vinde
Lg imm- sdrmitisr iindi
;l«’aar ui knn stride Dil.
Vi lau fmnch med als-de Hier
ti»r, iordi ivi cjcr lidt af:
Ton thunsdisrtvo,
Som slaar over Tnbct lin gnugondc
Bro.
LHI dem -- mine kasre Venner
-— falder W n n d e t· l j g t. Men
onfaa Zier Haslder eretd Sau-d
l)ed: »Im Herren er dette kom
Inet, on der er nnderligt for vere
Ljnek
LIcedens not-e Vierter die-der for
dein dernde paa de bludige Stag
marker, ogsaa de man-«- ssom xmksk
eqet Land skmr vasret nødt kil at
sende nd i Jldiiniem kan vi dog
fna Leu til at smnleis nted -tn1erk1ndre
til en krkstelsig «LIrodk-1«f-fabs:insn.
Zandeijm dette er en nf diri
nendmmnens heut-meti,1-l)ed-:sis):lde Un
dere: »New-nun on dog ,11ad.« »Li
densde nked de fsmende ou dog
glasde W med de qlade«, fordi In
ved i Troensz fnlde Vjidnd ast
»Herren sftaar ved Nur oq
Anfet·«, og intet i denne Til
oasrelse bei-or paa Ijlsasldjqiieksn
EVj ojl da fior en lille Stand
Mennne det rcodselszsfnlde oq glas
desJ med lnserwwdre over de Moder,
Eben-en i sin Rande var ndoist imod
os
«-8derrent1mrgiort store
Tinq isncod disse« lde den
førne Bann-im af vor Tekft
Vi er famlet i Tag For at -fejre
en fiel-kolbig Msindefest Ined dette
fcere Mute-par —- Pra-ften, Semi
Imrjelansereah Fonmndem Æjxtes
nmnden og Fasniläofcvderen G. B.
Ghrfstianssen oq sbans Onftm —
En Wände-fest i Anledninq as Pras
stwielfe, Æqtvsswbsindgaaekse og
Forumnstvalg
Tet er 36 Aar sisden (23.
Juni) at vor elskode og hoftaastede
Moder blev viet til Prwst i den
warme-list «lmähserske Kier og 2
Tage sfenere for-te W fin Bmd
for Alteret for at thun Nil-de bli
ve bansi .sdu«ftr1t, og fom trofrtft i
ydmyg Besiedenhod og tjenewdeKæri
ligshed i 36 Aar lbar delt Glcede,
Lidelse og Arbejde med ham
, En trofast Hustru er fom Maw
i Markt-end Ben, siger den We Sa
lomon, og bebe bar tilvisfe Pa
stor Ohr-Waden eriaret Sandhes
»den af.
»Hei-un har- qjort store Ding
M disse« Det er i Saul-heb sto
oe Ting naar «et hellt-at Ægsdepar
Paar Lov at Teve sont-non i M
War —- Ofe en Vimeflvk We W
tiøm W, velsbogavede unge Mænd
og windet-J — vg. Ifaar de san
not-Unsere ensare Den store Gliede,
snt en ester en onden as Vorn-one
ladet sitt irelse ni· Jesn ttdstraskte
cmand on ndnmqt iornner Pan-tx
linet nted Wsnsd im Tauben-J Oel
likte Mensøtdelfens Sinn-d.
Jn, da jttltlet Ruder tu Mo
der-vierten »Hu-treu hat« gjort store
Ting jin-ed o-:s, tti ltltsv ztlnde.«
»Bist-ten ltnr g fort store
I i n it i nt o d d i s·e. « At en
Pmsft ltliver tro ntod Wid, tro i
sit litellizte Knld i MS Anr, det be
rot tmn »Und-I stetse Iliande intod
Tiliettnesffetth Vorn.
»Der Amt as sie-d ei klarer,
thttt extet et- knn thnnC
Derfor er sdet lteller iike Uras
sten, stornntttdesn eller Futen oi
ltertttnnteu nten Dei-ten im lntent
det et· konntet
Dei et store Tinkt, »Hei-ten bar
ttiort intod disse. Kliaar Tit-oberen
sor 25 Aar siden — ikke ved en
kiiezterittqsz eller en ntinifletiel Ve
stonttnelse, nten vod en «ft·«i de
ntoftntisk- itis telig Folkes
nistentning bleu kmiret til det
ltsesllsige Ottertitlsnnsetnbede i den
Wen alf Herren-J sltellige alminsdes
lige Mir-Nu ssont slmr «:1t’annt-t »Den
dnnsske evangelifk lttilterfke«, oszt tman
Entsin- i on tned ldei sannne kan
tsedeis til »Un- finst Ladn in onr
Eltnrch«.
»Den, sont irrer txt-ig, vil fett
cere«, siger Herren Da vor el
skede Prassident Woodrow Wilson
ferne Gang bleo »in-dont til det
sinkst-ne oq ntest nnssttarszfnlde Em
jltede, ttort »und Etat cist ht)de, da
Linissede ltatt ester ganttnel Zæd og
Zkik vor sitellige Bibel, on i bel
litt Ærbøidithed valqte sltnn nted
litt-e Lieber-J Uns at ittdrnnnne dis
se er i David-:- llfL Ealnte 13.
Ver-It »Das iffe Sandxltedizs Ord
lsm tttin illitntdA Ett vtrrdig Iland
--— sont-is det ntig —- for vori
Tand-J ltojeite Etnsbedsntand i vore
«Zelvsomttdelfens og Seloonltøthls
sen-J Tiden
Lki ltar ikfe lignettde Eerentoniet
Deo zwre Fontnandszvalg i vor stir
fe sltar ttist aldkig hast. --— Men
et thiarixtt dnxiiigt Arbejde i der
ltellizte Tilssnnsdentsbede ltar baut-et
Dione: sibttrd ottt, at en ligtnsnide
Von lLmr stmsnigt sig srent srtt vor
Forttmnds Werte-S DIslU »Juki ikke
Sattdbeds Ovd fra min Mund,
idem-P
Mit-d san ikkc ndfsøre et start
Vaer stted ei Mennest nden than
West bar qjort et stort Vaer in
den i baut
rllienneskesinslen soretter ssiq altid
nted den Titu, sont den elsfer, og
den ontsorntesrs bereiten det oner
sig san ont man elsier Guid
eller Verldem tnen store og
nnderlsulde Ding bar Gnd gjori
i det Mennoske, sont more og mere
listedannesz efter sltans Billedty sont
skitbte bunt —— Ei sandont Menttei
sie — en lsawchn Zattttfnndszsson
tnmtd — forer aldriq soild og iøver
til-dem villd, fiordi imn intet ønsker
ttden Gud.
Puder Wind ois end stnttidont
Gaa gen-nein Trtvttassel oq Red,
Svarets vi sltelst og ærliitt »Ja«
Og folgt-r lhatn til vor Død.
Ei thsdr Mettneske kalt vel blive
kas tset i Lottetn Ottlm nten lmtt nil
konntte nd devsm, sos nt den, der
shar tttere entd sejrei vesd
Jesus Kristtts.
» Mit-her lsigerz »Es-vis- ttogett hatt
giede paa ntin Hierwdøk og ststtmte:
Clyvem »der bsor derinde, bnrde jeg
sda ikke spare-: »Was-tin Luther Ie
ssoode ther, men: »Man-tin sLniltcr er
dgd Jesus Kristns bor hier «
. Storc Ting —- gjori as Gttd —
ti Sande i ei Isawdant Wonne-sie
Dei var denne Gtsds Mrtting, der
beugt-e Paulus iil at synge saa
somtTt spao den dybe Utidertottez
»Wind sie Tok, som altid set-er os
i Seststog i M .
Jdei vi tut iorielig lhsar ssoi paa
Denkens stoæ Ging, sont lhan that
gjort iintod this-fe, ssaa vil vi gaa iiI
dei umste:
2. »Herr-en Chor gjori
siore Tiing intod ss,« Herren
hat gjort siove Ting imod os, som
Mkansfiusnsd
,- Ot M blomstrer tsrodigt under
w hellsc Restes Mitg.
cn Wenighdd blomstrer frodigft
under en Wig Pwests Gut-bebs
Isowalining.
C
Ten sdrenede danske evangelisk
lsntlierske Kirte «i Asnieeika hat« lsast
en Vlosinstrinastsstid nnsder den-J For
inandsz Ledelse
l. M.-nia«:ied-:s.n«ln-idet liar lildinits
I·et.
L. stirkelnmninqisarlnsjdet lsar
lildinslret
st. zllkiisiiinnsaedeidet hiennne dg
nde liae lildinstret
l. llnsdewsisininaszsarlnsidet shar
blonislret.
k-. IWrnnliseiiiszarlnsidet liar blsotnsts
ret.
H. Zanatdriearlieidet liar bldinsts
ret
7. Pienaeindsassnliimssaribeischt «l)ar
blonistret
Heilige Vlknnsslrinagstider for os
nn-der den stwaltnina asf det an
ssnarsrsfnlde T.ils·nn-:seinl)ede, »so-in !l)an
liar ledan ined lniem vi i Tag
lhold-ei- lsilasdesdiest da Tat-Most
»Vi bleo alade« lwer Gan-a
Valaaaret indtmasdte, da idet fsaldt
nd ined Nenmla
Da blev vi alade, sordi vi sikte
tun-de usdtasnte, shvein vi knnde be
tro vore Sainfundsianliggenlder, sont
fnnde røziite dein sinsed større Plissi
nsoitab, Doktrin-Lied Saitmittigllsods
snldlwd oa inere otnsrbærende Bro
dertasrliqlsed
Tot iliwiidte sin smndosni, at lian
talte ein at give Tiltsnnssecnslwdet
op, da det tan vi gddt fsorstam Ohi
selv am itslerningen tan tin-re en
Æresswih saa er den dog nteget
besvasrlig og liyrdesul Aarene bli:
ver flere og -flere, oa sselsv oin der
er Eknninersol i vor Fomnands
»Werft-, saa bar lder daa lagt sig
Winters-te Paa liansz Hain-d Tet»
iense ined det andet liar jd knnnet
viele, at ilyan stinnsdom knnde tcente,»
at ninligvigi en nnsare fnnsde røateH
Wer-nimmt- Men Wer Gang det
ei- ldsnnnet dertil, lsar inan lIedet
Iiiain din at nasre stille, indtil oder
ren dee talt aenneni Valaet .
J 25 Aar dar Herren igiort store
Tina incde osJ sont Saus-fund
J 25 Aar swd sdenne inin here
Vressder til read-I idr sit oubøjede
Einbede -— Nes! —- inen i Kraft
ai sit otsliøjede Einbede Last da
Vrast nied ,,«de ilielliae« —- en »Hel
Hirdder til andis Fall-C felv am
Idiste tilliørtse de niere tilbaaetrasnate
naa Zaminnsdsstigen i
sEt tuart IIlavlmndrede fuldt nied
Herren-J stere Werninaer iniod den
forenede dairske Kirke
Da er det ikkse usniderliah at vi
Haar til sden CZ. Del as vor Teilst:
»Vi bleu glade.« Ilsslasden i
PWerden da a-f Verden tytrer sia ger
ne ved itdr Ema-lief dsg Harni. —
imlasden i List-et ander iia Udi
slsaa i Stil-Lied Olfte naar
Vierter nai- sinsest qlad, og det inb
1ede Izu-seit derinsde, ltlesv ilkennei
sstet lielt stille. Jdos Proieten Eze
tiel i det 19· Kapiwl læier vi:«
»Da du var still-e, var diin Moder
sont et Wittwe plantet ved Band,
det var fruakbart da løvvigt ai
sdet ineaet Baue«
Tet er isfke de storbrontende Me
n«ia«iieder eller R«irkesa1n«inn.d, der
liar sliraast Ver-den de ist-erste Bel
i
i
signelser -— inen de stille —— inedl
sdet stille Mundcs da Liug Vidneirss
"ln)nd.
TIlllinevel inaia di a'lstid sgørei
Fonstel paa «en stille Meiste-M agi
Iwad Herden i Ordet falsder »en!
slnin Hund, der ikte vvil act-«
eliaar iea taler oin »k- stille i
Lande-U »det stille Vidnseth)rd,«
Isaa tcenker sog, at mangien ens
Tanter gaar tsilbaae til den be
stednse »Zum slyvor Moden- rBisds
nesbyrd lød saa stille og wert-evi
sen-de, at det sbed sig saft. Hain svar
sitte ,,stsinn«, inen hun svar ,,stil«le'·,
W Vidnesbyodet flog Rod, inen
det, der sslaar Rod, pleser gerne at
sbasre lfin Frau-at
» »An Moder var som et sfrngti
hart Vin·træ.«
« Wild zisive os som iKirkeianrfund
lNaade til, at vi genuein »vor Sant
ifsnndcalasde wer de isten-nein 251
Glar modtagne »store Bin-g« niawttes
mere Iblsive Miit-let cof Modersind
og Msoderonnkm baade mod svore
egne IVørn og mod sde fvemmede
idem-de ipaa ldse stove Missionsimari
ker.
f ,,lGUcvden i Herren gwer Skyr
«ke«, og sdeefor Casgger vi vor Glæde
ind «i dot 4. Punfst t vor Mk
»Im Herren er idet kom
met —- nnderligt for vo
-re Øjne.««
Mon Feder og Moder sder hianme
spaa Inn for sover 60 Aar siden,
da de bragte sdorcs kirrc Søn og
Dotter til Dem-n for Genfødelse
og Lin, man de vsiwede ats sedisse
to Win ssom fromtidig Vifkop og
«L«ifpiiidis? Jiasppri Misn det er sitkc
as Dem-m og do as de forfamlede,
imn Ein-du« chi all-erntest undisk
;liz1t, or tiiuissfo sdc to ydmygse Ses
skisndsiasle derbe-mie, og de vil mere
end nagt-n anden af nis- uidbriydiy
Denn-!
Bin-M »in-d oss isr dit met.
Underlsigt, nndoriigt sior vorn-Mut
Ærcn or Wndci i dist Wic!
Paa denne sfor vdscsr tsaa storo og
»Mu- Mindddasg være sdct mig til
,ladt paa Bømeflokkens Vegniy
III-disk Inder M Moder J var og erst
mn Eben Eier Mvnigslnsds Vogncyi
IZwist Prirst og Prresiiirde J bar vces
rot i 12 Anr, pkm Durst Kivkesanp
imde Visgmh leis Lieder log Leder
iudo J bar unt-rot i 25 Aar oa paa
mine mno Vogmy Tini-J Bruder og
Zifftisr i Troen oki Nun-den J bar
nwrcst i csn lau-g Aarrækkie — paa
alle dissesz Visane unsre dist msia til
;lodt paa »denn-e Mindedag at from
ibasre Ifsom Sinn-isten Pan denne min
ITIJrædiksen Snkarisaås’ «Frvderaasb:
Nsaadiy chmdcs ver over kderi
Amen.
i
Afkencn til Wyoming
Of iden føvfte samlede Spore af
Dunste, Tom søger sig Hjem i
Clem« Vollen, ser Ijaitsat til Tirsssdag
den 17. Juli, fra de forftellige
Punkten Oensigten er at mode-J i
anfnlo Fredag Aften den 20. Ju
li for at orgimifere en lnthersk Me
niqiieo twlqe Cinbedssnsænd og
tnlde Brit-in saa Diet kirkelige Ar
bside med Rette kun sigess at were
zunindluqt Til at organisere det
tc qrnndlwqqendie Arbejde sventer
ni folgende-, sinnnten nied andre:
On Mund im Tranqu N. J» fotn
TIiiswasientkmt Tor 10 eller flere Fa
1niläer, to fra M«itcl)ell, Ja» to
im Salt Lake Cim, to fra Gutsh
Colo., een fm Dicfsom Eun» von
im Lakland, Col» een for Gene
Du, Minn» een ·frc1 Nreennille,
.I.I(’iol)., samt een im Toll-do, Ano·
En Pmsit aqter at Viere til Stein-,
idet han nistnok ngter at lmsfætte
sig deroppe, ncermest af Gelb-redis
heult-It
En Mand, Mr. Waldemar TalrL
Toledo, O» folgte nylig sit Hjein
i Toledo og reiste til anfaslo
Dem skriver til undertegnede under
Tato of 18. Juni: »Im liar købt
H« Merin Land im Tldorthern Wyo
minq Land Co. og inne-S rigtia
godt osnt Egnen »ber. Her er jo me—
get godt Land, Her san-:- paa lsette
Vilkaar, og »Dosten er jo fikker. Jeg
onsker snt rigtig Inange Dunste vils
de komme, saa vi kan faa Menighed
og Prasst.« Dissfe lldtalselser be
kræfter Komiteens, Anbefaliniger m·
Clear Ereek Valletx
Inide d. 17. Inle fang ,,.dome
feel-ers Rionnd Trip Ticketss« im
alle Punkter paa alle Vaner Øft
for Missouri-flohen til Clearm-ont,
Wyo., til meget nedsatte Pri«ser.
Til Ets. er Prier fra Cedar Na
nidss, Jo» 832.5(). West for Mis
sourifloden faas »Su1n.mer Tou
rift Nonnd Trip Zielet-J« til Sheris
dan, Woo, tilntft at staa af i
Clearmont). Prisen fra Omalja er
828.25. gcwilken soin helft Jem
baneagent kan give nøjoqtig Priss
vaia Billet: tun forlang Billet over
Vnrlinqtonbanen vfm Quirin
Ved Ante-nisten til Clearmiont
overtaaser Wyoming Ny. Go. os
sont »den-s Nasiter og beiordrer os
frit over Daten samt giver frit Op
kwld i Buffalo. Enhver fsom kober
sig et Hjem faar des-»den Billet
prilen fradraget førfte lille Udbes
taling paa :Lowdet.
Etthver fom øitfker at være med
uaa denn-e Tut bedes venltgft at
nwderrette mig derom fnarest mu
liat, faa Beforsdring og Opholsd ef
ter Ankomsten til Cleormont kan
sordnes i Tibe. Wicht-Finst
Han s Aniderssem
Brutw, Colo.
Land til Salg.
Flere gode Farme med godeBygs
ninger etc-, og en Del Land uden
Vygninger er tll lSalg i eller næt
Dane Bollw, Mont. Ncer Sitte,
Stole og Statton —- Kom og le
før J gaar ud at tage Homeftwd l
Nærtnere Underretnlng fra Ole
P. Olsen, Mc ICabe, Mont.
MINNBSOTÄ PÄRM TIL sÄLG
135 Min- Hf SwiH (’»1mt«x" l«an(i. hislikzgiindcs 11Xz3 Mjl km Kerk
himsn, sit-n sinds-n Its-sicut nurdwisst km XVilimmx Pkia denne
Ein-m findt-s stgningpr mz Hi gwi LUIHL 100 Arn-es er- under
l).x«kni«»xz. «;.s km- iilins knlit til den lnns Priss nf WIIM pr. Acke.
lesis (l·-t H· nMvcsiniiizf kiin vi cis-du« ilkst pu« Luth- Vilkaknc
Fuss iinsismisrcs Ok)l«vstiiiigx(«1- skrssv til
ÄNDBRSON LÄND CO» XVILLMAK MINN
Lalce Basin Daten i Hiertet ak Montana
,l"ll, XII-US i·n Sisklissik MH .Xi-1·--. .-ll l'I«iO-lnnsl. Iig -l»i·-H-«I«I. Ianplssrtnigi
Lust-l «-.- Lut- ««sH«-m I» Xlil til szilissn I-« ilsn n·n- —l--Is«l«s«-s. —-)s« Ins
link-ON ,··-«-«11«In i):II(-II. Distims list-n- isr fu«-Isin iijshsxphiiuA Nsklissnpn Lil«
kul-» im« »Ich-« lu( Acri-. sinnt-« k«m;·«!. l:s«—1--n ji« s- li--V·-tlin;.s-i-;sr ins-il
li l-(·l. Its-»Im licimpisgniisl iil Isi-:tI.-j..s·- —iZ- sit silsisizsslilw I«I«-l·«l. til-am «i(-l.
sinnt ,-.-»ri- Hi Inillnklninkspssstk ·-,·.- lugis liulmiptk Not-« Inl« cl(«l l««lii-«·«..s wni ins-n
listi- li:sll. lisshciiusis ist«-r :II Krisis-ists --I" itislh0-h-!.
Siskliunssn -.s-l,s·s·-« ·lc-lxi— oslitsr Its-l. itll wiss-r alt-km CIYisiptiuttsiIilIs li,-,.-;.«-1«
thitn i l«:ik(- l§;I-in l);ii·-n. Inan- nsr —l(;siisliti:tvi—l;is link-Hi ·-1· stillst-L Nil-r
nsssrss ()Isl»i’—ni«;.«sr »F- I'-«--kI-in-l—«-r Inzw- wsl ist Jirins lil lfls(l·-l"k««,·inssil«.
HANs ÄLLBdL Frass-· Allen Land co., Red Wing, Minn
Resonaalionz Viglc og Sange
Otte udvalgtc Etykkcsr skifkede til Oplæsuing eller Deklama
tion ved Reformationsfcster i Ungdomsfonsningor og Vcsd ligncnde
Lejligheder. Udgivct af »Programskomitcen«.
Pris:
Enkclteksemplar
Pcr Dusin
Per Hundrede
Danifh Luthetnn Publifhing Haufe,
Plain Nebr.
W
NYB PRISBR PAA BIBLBR OG sALMBBØGBR.
l’aa Grund ai« do stptlse Stjgksnde l(’01-lag8priser fra Dan
mark sur vj us nodsagsisr til at formij wre Priser som kølger:
DANSKB BIBLBR.
Det danske Bibelselskabs Udgave.
sturstilef.
Nr. 14. Sol-f Vxlslskiml .............................. PLSO
Nr. 15. Presse-t- I«:I-(ict·hjn(1 ......................... 2.00
Nr. 16. I«u-di.-1-hin(l ug Unltlsnit ..................... 2.50
Nr. 18. Chagtsin ug Guldsnit ........................ 6.00
Nr. 18 B. Brudehihelen, (·hag1·in ng Guldsnit ........ 6.25
l«0mmeform8t·
Nr. 21. shitsting .................................. .80
Nr· 24. Chagrin og Gnldsuit ....................... 1.60
Nr. 26. Chagrim Gt11(lstsit. runde lI·jø1-nek, India.papjr.. 2.50
Nr. 27. lndiapapjr, (·h;1grin ug Gnldsnit ombøjede
Icantssr .. .. .. ............................... 3.20
Nr. 31. laws-paij nigre, Hort Clmgrin, Overfaldsbind
og Guldsnit ... . .............................. 6.00
Alle Ovenstiunsmle mmä 11«v Oversxisttelse ak det Nye Te
stament ng Lamms-Mblksnns udon Apukryfetx
DANSKB NY TBSTAMBNTBR.
Det Danske Bibelselskabs Udgaver med ny Oversættelse
og Iatinske Typem
Nr. 1. st()t·st,ilet, sotst shjtstjng, stotst Pol-mal .......... s .85
Nr. 2. Mellernsti1(kt, Shirtjnkg nidt Ruit .............. .40
Nr. 10· Lummukukmah langt ug smalt, rødt Rnit ....... .40
Nr. 11, l«ommet«ummt-, (,3Mgt·in, runde Ichit·nek,Guldsnit .80
Nr. 12. hemmt-format, 111(Iia1)apjr, Oxserfald .......... 1.00
Vestel()mmr311dguvcs. Shirting .. ............ .60
DBN NY sALMBBOG.
Prosakorm med Tal-Neu
Nr. 22 P. shirting mmä Kot-s ........................ .80
Versfonn mecl Tekster.
Nr. 23 V. l,i1«derl)in(1 oxz Puder-M ................ 1.2()
Nr. 28 V. Chagrin mod Gnldsnit .. ................ 1.80
Nr. 29 V· l. linliapaij stjsæligt Chagrin, Guldsnit.. 2.40
Nr. 30 V. I· 111(1i81)81)j1«. Eint- hxsjoligt Leider-ban 2.80
Nr. 84 V. l. Indjapapj1-. Eint- pnlstssret Bjnd ......... 3.5U
Mellemstilet Udgavs (Versform).
Nr· 70 V. l«:t-(16H)jnd mtsd Kurs og Tibel i Guld ...... 2.00
Nr. 72 V. Chagrin med Gnldsnjt .................. 3.00
storstjlet Udgave (Verst’orm).
Nr. 75 V. lmsclerbind med Kot-s og Titel i Guld ...... 2.80
Nr. 77 V. Ohagrin mnd Gnldsnjt ................... 4.50
ROSKILDB KONVBNTS sÄLMBBOC
Udgaven med Telcsder og hcgge Tillmg.
Frass-form
Nr. 29. Shirtingsl)ind, Kors i Guldttsyk .............. 81.00
Nr. 31. Lasderbind med Guldkors ................... 1.20
Nr. 36. lmkderbind med Kors, Kalk ug Ramme. Guld
snit ·. .. .................................. 1.60
Verstorm
Nr. 46. bæderbind mod Kot-s i Guldtryk.. .......... 1.40
Nr. 49a. Chagrin med skraa Kant, Kot-S og Guldsnit.. 1.85
Nr. 61. Bøjeljgt Bjnd med Kot-s og Guldsnjt .......... 2.50
Mellomstilet Udgavo (vorsiorm).
Nr. 70. Iiæderbind msed Korn og Titel i Guld ........ 2.20
Nr. 72. Ægte Chagkin med Guldsnit.. .............. 4.00
stokstüot lldgavo (Verst’okm).
Nr. 75. hædevbind med Kot-s og Titel i Guld ........ 3.00
Nr. 77. Ægte Chagrin med Guldsujt ................ 5·00
DAleII LUTIIERAN PUBLISIIINC END-,
Klub-, Nebr.
Juni 1917.