Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 27, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mr Ins-I »
Ugc bis-s czk «
- Henfexndkn III
Judtæzxtcn TI; «
Espde Trost Weg-zu
vsg til den »Ich-«
- W s76.00. ;
W Program dlcoF
JMGU der die-a made
W talt Etle Jan s
, Mit spincde sie-!
M, den Eis-Ue ;k1.1«’
I W. DEHUOLU bEOLI
N Of et Kot as Flcrc a
g
i
l
i
M Druckf- Slumziz kal
Gcshuxtä a Drd :«:1 L svog
LIMIqu 22, 17t11undet
s - M: kom!« ask-. Eoms
vkl«hcwe skmmct .1«"«
M der stor Eggni.n "
ase » » Washi- det under,
M M Ufeko INJHO —
» -mmte — og hilsic saas
ZU -hmn. Gan havde Irr-Itv
II Trin· Sem. for LE- Axt
fjxsellet er band Kanz»
Ostia-ZU Iwendc Eli-v Jaj II·
Ofc hat vi spurgt am .-.1:n
It hnn istulde Vaer : For
J iMnneapoliå Ju, Inn er
, dek, i en ZZAJE Nu
Forrctiti m
fwniwgsanliggcszc : ::- LX kr
til Qmaha pr. Flut, .«.s:
, W i IIIng Og Nu k.«:!
MWUariäe Wdeglemt fmj
Skolegsng og im W
—- Den guts-vie Spreu Jen
l en, fom var iiclmindelig del kewdt
Eier i Commæh dsde si sit Hjem her
ssidskc Lørdcxg og blev begravot i
Mond-Hi Im Ior dansk luthserfke
Kirkcn Ringe til » gravelsiy i Stor
1kslsis. Lsar M sikkert ikke været frei
nor Kirsc. Fisirkon var Am iuld, den
visl kmidi1 preist-, oq saa fyntes der
at væw mission lige saa mange uden
for. Det var heller ibke underligtz
tbi der vor is Born (7 Immer sog
« TøireL 59 Børnebøm og 12
Vornebørnsbørn til Etwa og der
var lmsrilt 126 Plasdfcr til Familie
og Slcvgtuingsie alone Dg lasa var
der Venner og Kendinget fra ncer
og sie-m bovedsagelig Dunste men
ugsaa en bel Del AmerikaneIC
Søken Jenseit var ssdt i Umw.
Vele Amt, Danmarb 1842. Alle
rede som Dreng blev han wobei-los
III-Flor gammel kom han til Amerika
To Aar senkte bleib kmi gift med
Mis-: lXaensm den tcksointse der over
lcver Eis-m iom Enke. Alle-Jede tids
lig toa Spreu Jenseit Land i Wash
ington Co» lwot hml og dank Du
smi oodrog dekes ftore Bsmeflvt
New Aar tiidage Hyttvde de her
til Bisen. lwor ogsaa fleke as den-s
Born nu bor. Han njd godi Hel
lmsd indtil han for ca· 3 Aar fiden
kaum-.- af en Slags Lammelofa
Ved Sittgiegikdztiensktm i Kisten
talre Post. Sehan pag Mk ad
sm Zlutningesn as i Mos. 35«, Kap.
am Jfgh der dsde mæt as Dage,
og Ejau og Jakob begrov dam, —
JJ Tini-E Lang balde M Engelfk
nd im dkt Herde Bud: .,Ær din
III-er sog dinModer" old-Fast blev
der sung-et en dankt Sohne, »O
mud fke Lov dcst bjemckd Haut-X ai
J.sr7aiiiliiigm, siden en anden dansk
Jan-I as en Del unge Pigek.
Baa Engislik sang en Kmriet as
Jlmierrkanere, to Hei-ver og to Dei-I
MAY
Endnu skckl nimms, at 6 as den
asdesdess Sonn-er sbms hans Kiste
At der var et Væld af Blomster
r—
bragt til hans Baute er næsrcn over
flsdig at met-ne
Ist-ten Jenseit var en nalmindei
lig gvneriq og dygrig Mand, og
han eiter sfig en dygtig Ef
terslwgt.
—- chcslsNavnet er iskke ukendi
for ..Dsi.«s Lasset-e J Fjor med
deltes, at Mk. N. H. Debel handw
fluttet sin Stolqu med Gnaden
Ph. D. Nu forntflig msdte vi dank
Brodes, Ehr-. N. Des-L som ban
var-« kommen fra Links-Im hvor hcm
ved Univetfltetet bot-de sinttet jin
Scolegang og var fæwig til at
begynde at praktkfere fom Sagfmst
Beggse Buser hat fwkventerri
IDana Eolloam i csn ung Aldcsr blev
de faderløssa og sde begyndtv M i
Lands som Famatbejdere Nu hat
de kmtwet sig frem og ovnaaet
en hsfere llddannelfe. Vi mkkerCiw
Dei-ex til LykM
—— Fwdag Nat i sisdsus Use gis
der en Styx-m used sjaslden Von
forter hen over Egnsm Ztore
Tau-r brækkode5, og stsorc Umn
keves af andre-, san Hader og For
tooc var fpcekwde Eli-re Siedet Lis
dag Morgen- Stove Lcengdet as
Telefonlinie Um- blasft nisd. »Im-re
Stabe stete der dog Me.
—- Mmidag Ästen og Nat fik
oci en deklig stille og ocdettmrgende
Rvgm Der toednade det misfte af
Ratten, men uden Stann
Atter Dass Morgen er der faii
den en sdejlig stille Regu.
-—- Der act-angerei- för 4. Juli
Ist-St M Dann Colloge Tomyris
Den egentligv Fest med PW
vil begynde Kl. 2 Ettekm Man
for dem, der maattse komme fid
ligtsw og zwei-bringe Madkuwe, us
der blive Lejlrighed M at Mk en
kcn i det gis-uni- eilet i Stolens
Zolfessal Ogsscta (Mwiükfa1en vil
blioc gaben til Mitle for Born
at Iege i o. l.
Der vkl blive Walg af Jee
Cream og Dritten-km
Nu Tetlnmth thcudtefst.
Lu Jsm Lin Ts.-1.1.i1-.sntc smxir
Inn Titeivlmets »Na-Hex «.-!!-.-1·’»'-r«n:
:i-ks·u-u«, kvojiict fu«-we Jisc Ihm-di
suan t:l Ezsørgssskmmken .,.I;81)ad er
s’«r:11cdtk-tjtcn·.- Hm man di- over
Iclige »Id-.mndftrister, sum de umk
smmentligse Forsatterc strein Et.
Bat Lplyssnjnger um demu- Zug«
isll dcsrfor vrit nka xnrrks i sin?
Erden. T
Te oprjndeligc Haandikrifter er.
Eorlasngit gaaede til Grunde, da
De var skrevet paa et sit-beugt Ma
rcriale af Papyrusplanten Umgi«
Ordet «Papit«)- og sdetfor hurtig
dlesv klidt op. Drn Gang ten-dass
ckke Bogtkyserikunste , tworfok man
fun ved Afstkister funde man-Skol
Iiggøre et Strift Tette stete os
"aa for No Teimmemes Zfrifitsm
Der i Aftfkrifdet spredtes rundt om
. Menighedeme. At nffkrtve VI
zer blev et helt -.dandvæck, som
non holst Skvivere til softe Slai
Jer). Saal-des sit Idct tfl, at der
efstekhactnden bbev en utallig Mang
De Millika as Ny Destmnetkte
the er »der i disfe Asskristrt ved
W itsle M of
mändve Att, hvprfpt de M i
me Daqe hat haft et stort Arbei
se med at udsindr. W den
mit-besitze Mc (Wt) M
Lott
De Wie OWNE- til M
idem man nu wirke sikket paa«
at Grundtekftem sum det fremng
eftek disk-sc Hanndfkristen stemmek
med den oprindeligscP Hertil man
i al Almitrdesighed spare-s- Ja Hcli
tilboge til Midten as L. Anth. «ca.
150) hat vi bos Kirkefwdrene Ci«
tat-er as Ny Testamentcs Sikriften
on det zsifcr fig, at de bar brugt en
Tem, der i alt nassentligt spatet
til vor. Ved Smnmenligning med
deres Skriftek og vsed at samtnen
Tnsilde dss mange- Affkriftcr bar man
sngt at komme den optindelige
Tekft san nasr Tom nmligt. As den
grcosfe Erim-drein finde-J von nokst
EIN-käm en udnmsrkct Udgasve med
III-Inst Overscettejfe
: Lskrnndtckswn er altfcm den Elds
Ist) nmsske For-n vi bar of Ny Te
;s’1.s.imsnte Hcsr Month Testament-e er
»der wran Hebt-wish og fselo om
kdisr nntliq fnn vwre enkelte mindre
Hllnøjkmtighch i den, er den doa
juwivlfomt i det store oq bel- paa
FOR-TM
9 Er neiget ander Wider Zpsmss
unanst, mmr ni tasnfer M Oder
sasttelsen tkl Dunst tbi her dar der
i Tidcrnes Lyb vix-rot forscellige
met-e eller mindre heldige En
Ting et fo nanlig at gen-give nsjs
antiq Grundteätens Ord, en an
den Ding at give Jndhaldet i et
neerdbgt og smukt dansk Ssprog.
Dei Isidite hat det ved note Oder
scrttselfer alt for meget fkoriet paa
Vok sisdsste Oversættelfe sOversOts
Locken km 1907) M et meget statt
Fortrim oq da den ttlliqse kommst
Grundtekften efter de bedstr Buond
fckriftet nie-get nærmere end Abli
gere, man det siges at være en ftvc
Vinding, at vi im fast-et den. M
man ved den stinkt-e have truffet
det rette ellet delsdigste Udtryk i
alle Tilfælde, er M Ae at verwe
og for Feli, Tom felv kml lEFe
Amt-sc Vii der altid være Anleh
;n«ing M stsvpletende Oplysningek
wisse Siedet
’ Den Mske«W1se of Gam-;
fis Testament-e er derimød as alle
Monden Magnet som« zwei-it flet,
lia san sine Siedet-« helt wievi
iisnde on ufokstaqelig, fanledes at
man ist-d Etudjek M Bibelikolen
skltid nma met-besinne den navske
Overfættelse of Gl; Testmnente En
Zammenligtiing mellem den og den
dem-ski- vfl ist«-W vjsfe, Wlken
nhyre Rot-fiel der jet. Dei er noget
of en Falljrerklcektng for den dan
fke Kiste, at den- itce hat kunnet
skasse fjg en Wiss ngkUC Oder
sckttdie as Gl. Feststan M
den thkde TM ka LEC
splks Bkug at VII-neu ek d- ne
vet noget ci en W- at
den her W W IM
M« (M «Æm«.)
Hjemmenes Vogiamlkng.
Isteth
Vor Tids most opiigtsvwkkendc
Begivenbed pao det kristelige Bogsj
mark-di Ommade. Fike udmcrtkch
Viser i Foltcudgave til omtkent den"
Pris, en eukelt af dem ellcrs kostet-.
Fibisen Gut-s Lam.
Meerd: Unqumsliu
Darin Pawhn silttam
Brandt . l
Mi Jwien:«J-qune Ustr.z
Ille 4 ther ttlfammen — hock
s smukt komdan Wes-usw
—- fok den Ichttt billige Iris of «
UND-W
Det Muerpalletist
sit-. In Isrdkfuld Into
III-.
s
Hand Nutzdrikko og Tobak ind«
bringt-c Washington D. C., 20.
Jnni. J der Regnskabsaar, sont
mc Hast-mer sig sin Ende, var M
vcsnuesandtasgterne for Whsskv og
Øl — og fokmodentlig ogfaa For
· lmmct at disk Drikkc —- ftsrte end
mwsnsinde fsk.
erinnsrc Revennne - Jndtægtmz
book-Nagelin beste-wende af Sfatter
paa Wbisky, Øl og Tobak, hsar Mid
til ndqjort 812«l,327,4(’k«3 i indevæs
risndc rltchnfkubsaan fammienlignet
nnsd on Enm as MSZJWHH i
Risi
En dthig Maler og Tapetlercr
san stral-: faa Arbejde For nun-me
rc llnderrotninq skriv til«
Sonst-! Pogln Conltek, Jn.
Istzsitiit tiic ikltctf
Kristkligt Ungdomöfptbuad.
Mr Wissensjn Web-I af den fokes
sit-de dnnslis vo. lntskt zifer cis-hol
der-, am Mnd vit, sit L. Aarstttsde,
Hm den tit.—-22. Juli 1917 i
Entmu- danske ev-lntlt. Kirke, Ra
kjne, Wis. Ærbsdigft
N. T. Nesgaard,
1135 Wulst Ave-, Norme.
Dem-d indbydes de unge til at
del-e Guds Velsigncslse med oö i de
newnte Tage-. Judmeldelse til Mi
dct hebe-J scndt i bistnmslig Ttd.’
Herden vclsigne Modei. Paa Emaug
Menjghedg Begne
C »O senten,
xllJO Monnd Ave, Rai-ins Wis.
Adam-tells
» Past. L. A. Lautlen hat lovet at
Jbeslsge erd Dak» Meds fidst i Ju
ni og fsrst i Juli Magnet-. Rei
Rejl eplam
Danevillesdaldet 28. og 29. Juni·
Trinitatis Menighed l. og A
Juli.
Wonäaldet 2. og s. Juli.
Kenmakeiidaldet ö. og S. Juli.
E. R. Indes-len
llagdomsmjder.
Lin Wid Url, krsxoldcr M. Dak.
Ausdts llngdomcs Farinmd fjt klares
made : EbenEusr qub., Flamm.
N. Tel, im den 1:3.--—15. FULL
Acad-: ins-Umbel- ansdag Ul, 8
p. m., og Forwtnirmsznmdet Lar
szg Eitenniddng Oktsk at fonds
Tab-guter uzx Widme Im alics Uns
dimtkümsningrt
Forndcn ihn-Nisus Arn-steh kom
mu- ant. C. C Klvth im Eli
Horn, Ja» pcm ForbsmdotJ Jud—
dydcslsa Post Muth vil gsre en
Runda-He i Aretiers Menighcsder
for Ilngdomsfagens Fremme
Henned en ijrteliq Jndbydelse
til alle de unge.
Pan Menighedens
Pac- Ungdoms rForbmtdets Begin
J. Magnussem Form.
. . I
Reife-platt for Past. Flotlx
Trinitatiö Menighed den 10. og
U· Juli
Vethawia Menighed ved Ken
cnare den 12. Juli
Eben Eger, Fleian den 13.—15.
JUN
Skdaeyspaldtt den 17. og Is.
Juli
Dane Volley den W. Juki
Why-Waldes den 21 sog 22
Juki
Vpr steifen Weniqhed ved seu
mte den U. M.
Wuey den W. Juli.
sm- Ikmishsd des- w. Jun.
M W den Os. Ju
sll —- IM.
— J. Unsinn-feu
---·-. «.-«--f«—- -0-— - — Ws««-Os«
its-W -.
Wiss-Wy
ge i Kredlen Vil Gud, afholdes
Modet i Elmdale, Minn» fra Fre
dag Akten den 6. til den s. Juli
1917.
Alle Ungdomsfotcninger hvis
Arbejde staat under Ledclle af en
of Kredfens Prmftcsr. bedcs sende
Delegater til ovennævnte Wide.
Oder lolal Fokening hat Ret til
og bsk lendo ccn Delegat. Oder
5tiget Medlcmstallet 25, da 2;
50 da Z: oft-.
Pan Komitvens Vegne
A. Hofgaard Sekt.
J Heu-hold til ovenstaaendk ind
byder Elmdale Ungdomsforening
og demste eo·-luth. Mesnighed, Min
nefota Kreds til at asholde sit de
lmcrcdo llngdumsmødc lnsr i Da
goue Im lis. Juli. Alle Deltagkkc
bedes indmeldis fig indcsn l. Ju
li til Lillie Wundersan, Bowl1135,
Minn III-Um bebe-J tage med
Not-them Pacilic Hm Minnöspollsks
Kl. 1l:35 Fokmidsdag til Little
Falls Menigbcden Inst-en at alle
Gasster aktiven-r paa stimme Tid
for Vesordringens Skyld.
Pan Ungdomsforeningms Beg
nc Lillie Gundersom
oq Meniqurdcns«.thm
P. LI. Paullen
»Den hellige Nat-mer«
Et lille Jubilcrttmslkrift om Rad
veren og dcno Vewdning for Guds
Vsrm af Paftor C· H. Wen, nd
givet i Olnledning as den 400saarige
Refokmntiongfrin til Fordel for
voke Bntnetijem i Maiwurm Wis.,"
og Ell Horn, Ja Fand i Die-näh
Luthsmn Publ. Spule eller has
quiveren Paltor T. O. Jenseit,
Mmmd Ave» Norme, Wis.
Nur De er i Use-s- .
boqu det ktåsteliqe Ungdomtbjcsn
1652 North Rocktvell Streck, liqe
over-for Ebene-set sitt-. —- Dunst
Madlavning. —- Rimeltqe Prisci
--- Gödt Selskab l hvggeliqe Om
ging-tier
Lissssmm Ljijjsßolk
GRANT MVJH
J«I-'«—"«thsjs ls.i J«14 ÅUJLIJHT
Hl Jst- X««.·-««Js(e
IXJLUO s H-i«.«-««1s.« s ’..-- «.««sl
J
Hi Jst I.- l« sit l.-I-1HH,
P. Rasmussen. «
Geo. Shriifisnsen
UHRMAGER s- JUVELEK
Fuss-mie- ovet sh« Rep«»stionec
chIicssUeL
Room 402 Kote steig»
»in-ihm thsm
guts-« non t. n m»
fu« T. s ais-di
Los-m- TI- N. w Nie-meins
Dr M. J Jenser
Dsmh lage og chssch
Its-tus- Vlss Don-Adieu Zsildls s
Ase fis-Je « Nlcclloss A s- »Ist.
IIIIIAPIU ls - - III
Vekiom de miser Decke- puec Uc
qequter. Beklekdningsqstiklek, sc
due, hell Sctt Vatfwkke sllek i-.
»er, betalet det siq at ksbe til Mlla
da Wie kris- bes
Ed. Matthicseu,
plain Ueb
s-: state Dass-ej
IMII
MUSUIIIIUIML
M —OosI-·Wlhs s
both-todtsc
cQIcIIVIZ Put
MWIU
Its-im
Den störste 4. Juli Fest
afholcit i NodeFFtFIII :
Ell Ukkslsg ,-.s-iI-:-- »
kNTkOI häule ·-,.» ZIO « I« lxspk --· .13-, « .z. Is»--, ])
kscl Spfssk isnjs ’- -; ,s«, isp «»..»»J»,s» p« ,» sp,»»: »
s Umstä- Minn.
E ÄUP jtssusysIvE but-» , s ! .« . « « » « . LI. « . ’. z..z
W at komm-«
net vil man-Las hin« ff » ’ « « .. . , ,,«.
Pt- Motur ki·«s;ss-»« « « ’ isx - l s--n.»«! ;-I
EMUX ask-»Muij Xpi I«.« . XI s . «- s;», OF H »z» H» »
Gn- De VII cis-f« ji«-I P - - JE« J Isq
M ccmlllsktsixtl iHIh : "- « .»« U» » « -h«» IN q M »Jle
M muss-. »k s-.«-·« - . -- s x,,.,«.--..·
III-sc PIII Mulur Ixs « « s « «- »-s.— — . I ·.1«,
hoickaiak nl bliw fis-H - - . , » ,.-» » » sp; L, », «
Este-Eh Fu sitn TH« - · -.--s .7 --,... ) .H,r.«,..«».,
Abs-Mai- s kniI t-«
- vil b Iw« rig- iig Iz- « » - -: - « N-· k-: Ums. Ei n LI— Isi
, Its-. ksfl Uowk I(»tn;-is-I,« "»’—-.!« x,««ss ««.«" iksn »Es-« s-. ,.
Jst fsd den-v fu«-.
Evi- DL Inskssr JI is« ,« l--»- --s :...s l-»1',- .- «
Tisgdet give-s Umris- .«: I - - - .-..-.-1;»--«- s . «
es Äswssohil disk ri. :s « -- :l . « «.;. H» ,
Von-net M tii LI (
szi M Pan Motor S-. mpany st. Womi. Minn.
-· .-·-.-« -.---------- -------·
0
k l ian kommen - «;.—-:..-.·
Cidst ji«-m « l« .
« OELKIFIUM x::«. -i«, . » z-« » I
stsimimp «--«-- . . . ( ,·-». - , ·, »
Isibskenius s »i« . » ..-s ..« « ,.- -- is is- - tin-Y
:Ms.tscltäseclkos; l« I . -. « Wic
,: MZTFMLZLHW , - , ssiJIo.-Hoku«»)II--Is ist-aus« w
y Dansk Læulsoq
2dcu Del.
z UII Oel as Ny Tanjt Cawl g » nu færdwg Prisen ir den
M has pqq I.Dcl,n«1nlig ·..J CcptI Buggc disse Læsebøgor
f « til Orug i den danskc Bonn-fiele
Dcuifh Luthemu Publifhing Haufe,
Plain Nebr.
« « dansk Læsebog.
U If Ny Dunst Læfebog foreligger nu færdig. Den et
M med Dels latinike og Dels gotiste Typpek i
« . Iris kartonneket, 25 Cents.
—Wd hidsættes Meerwe
Jf »Ni- Dunst LEiebog« et beftemt til at bruges
- Mdagsstole og i Sondagsstolen Vi hat fav
— part-L Hidtil hat man sprungu lige fra I
sg Bibelhiftoriex det tut-de væte for lanqt et
, Wirth Men her et en Lasset-vg, fein netop
Periode i Undewisningem som ligget mellem
Wiqete Muts Lad den Im blive brugk
pas,atdetrilviitfkc.stvoqeu rilam
: y.,t — f -f Z- -, ) ,« «« « ’ I If » «.«
« ,- ..,-s - . , .7 ». « «
’« : « «-» XI- .- « .s« . — —
- - sit . s.-« « . . f. · , - ’- -- ,
- · ) . fkk s « « " « ! «- - ' I · ·
, ; « , -.
T i «- - · . s ;— ,«-— ,-.- z- »k:«; . . » » » z
! I I s- - - s, et
i , .
s
sk . J
The Blair Zhautauqua
i starts July 29 and lasts six days, six big days of entertainment
! splendid lectures and patriotic music.
xX L L «(.)I?- ,I" I- l JC I) lTI C IT () P 821 )()
Remembcr the dates July 29 to Aug. s.
N«Ws --;-.- EIN-X
. oyskck Dei-es Haydel
«-s sks stic« -1ces»tpssljggk , ,
Ists-« o « Uns-et m Ungem- lsvun nom
«.., « —s-«!1)(«
T -sä.-E« ais txt-uns i Jst-miss
sTVl-1sH-—sDEPFNDAB!-s
FOC«TV.«LA ji
For The Whole kamt-»
warmes-print
BLAII IZZIL «
-
Illvede m. soc-St N «
t« - -
Mnjs.-1101N.. l I
« tut !.52
Ihn-te . . .. . U
Hut .. ·
Byk ... -
,svin. Top· .. Ihm
VIII OIÄUÄJ
studs Imulusmsed ,. II TO KLII
Lkmlce Reh-leis ·.»..-...- Istc is cc
selt- H 75-ls 6
ckllcch
five-Is- « TM
»so-»n- wb. N- 2. . .. vc--.Os7
Meij- III l'«
Karls-kl» III sko
Stude- tlmnecnknkkd ...... KIND
lhk in » . »·..«!0 TM
J
Julius Peteksen
Danslc Hsrdwakc - Fort-emin
sah-sie- six med slk denkt-somit
ZLAM NUKRAIIA
Hvorfot
Statt Rai-»
Stolen Nebraskao Bank »o
matt Fand sitt-er mbves Jud
findet I U » Vsuu ( - du«-«
knb
Ttsttk »Funk- bisskutiic b
Dollat of Jnuskukk cis-...
Gnnto mhvcst Fort-sing
willen fom holst Akt kn
smdms «B. »
Er dtt Ist Isaria-) »Im-v
nok til m san Dem kil m k.
Ruf-e Ell Imjuuil Jun,
LHJJY '
citims stste Bank-,
shik seht
? Humans-I
Prsysödsni
« O Musik«-hi
XHW But-side
XII-se V »sch
Ost-Moses
DI. R. »Me«
Dem-Hi
Komm ln Mole sum-si- c
phoae JO.
OWOI OMOKOIVOKOIPOKOKOK
che sank-Im Heu-e
ol Duca-temp
IJIstkOsI IhML
mxnrpotkcet son- sulshtsh Ists
Grundkspwsl IÆ.00».O
OVHIIUC 25.000-00.
Alt til Banksorretninc ben
hsrende udtsres. Reuter de
tales pas koste trittst-net
Hin-»O lnsislmtl i denkst- VIII
» Inn-ist under statt-It Nobksskcs
Isssysksnmnlllms
l-.ll.(·l-kl(1«-s Uuky Cook
Prssssslme Ass't.(’«shlek·
OOOOJOOCOOICJCICOOI
W
N. c. BROR80N
DMI UW
sit-Alls, NEIFK
ICHOGOSOJIOBTIJIOIOJIOJ
uckwdfckofckckckckc
sitt-ji« pu dank-L :
ettst bvsd De Ilmkex «
W
Zeno-su- unt-t
- M M ci
sdlbtssusst os solt-now l
sst s- sllo stos- Ttsusss as sy
tsklsle« Inl o- but-d
s IS — W slls W
ill Diss- W M.
AMI- M
Thou- sc balde-I
«H«« Wftw « ;
taro «- vmmjsmrxk
fus- oi Wes n