Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 09, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hk M Okd beitaar cmndcixg
« (Es. LU, di
OR Bsu I Almtnocugyrd.
Hm jaudt sum oc: :
Er HM W ochoLder .i.:. J
shsk chtbt Nenn-offer : ·:: !
W CU han« hat ackdenLnixn
VI fvm vor Inder, «::: »
Oed Gave og al fuldeka
IWL sen natur1:.:
at vi beider til pud, : «.
Besser imm for »I. f»
bcm udviier inmd »s-. ,:
ham on- Wrc Hjcrxe.1.:
Ist er dekituod n n .i·.
Mmk et Mennefke ifste - ;
Sang-nich Guid geniicxn
san-dank For-bald mich is
den ser traadt intelluic .«·.
vedkmmnende Meint itx .
sfn Uhhd OF Asqsdkks : vs » »s
«!’kf freiu er »Min
ser vi, at baade Humor «""’ «
Wde for Ekik at licde
beim-e svlev Wonnen cnz .-:
Tet- oar Jeden this-« s- «
.- basd i Zytmziogisrnc .:
bebst-mor- idr at «:I.I«’.-:::
se og Zion-, at De End s s
get Excan at du n«
Lsn - Jn- cr kinniizr
for fromm«I Ruh-eins- .::« :
gen «Vøw:iør-.I75c Junk)
Jesus ioi-:!i.i::s«·1- Au ;
kere til at im zerb
-mi·r, lukkis Ton-is
fou- cr E :".«:5:-::-. l":: .
sum Ter f««.«-«J»s:si, i-«.·»I. »
Dis-im Istfiisiiqxsios
Jofuk- -ii«, It By Ir« !
diqe Ord. Zins ZU
ssal bli"!-.- isisiilmrt Tor »
« »Orts.
Vi ku- ia.ilcde:«, at .«.1«:. «;.«.!:
og Lscdtkjngcr insnh I .::
ukuet - J r : i « 11 i : li .: : ) As
Tc" Or riqtigt sog xkndr a: .« «.., »w
inziisnliniig sordi Hub :
-« s« vor Bon, zuckt ford:
· trcr11gs3rtiäatkpsi
Jesus- iokkaiier der-.
deers Bun, der bedcr .
fig iom Beden- iur :I.Ik—.-:·.-»r kxk
Dedningernesz lmmil Bonn .s«
T -—« txt sink« Disiciplc m D-) .::i-f«s
« » Fortfattet til der-es Kam-: : 01211
W. -(Vi fkal ssiden itandic wo 1
W sde eukelte Bønxtsi : Ju
W)
W war her læggesk Bank ma
UND-de direkt-e til Nud Dur Inder
Icnkunh vil det iaa sich at DE
? M M elier bør bede, himr serv
«Mr set og here-r okm Jst
· kei, He s. Ers. Am G. i, zi -—-.-3
dg 4,« 24———30. Vinm.1 01 our zissdss
M :i Familien m i Wind-J Roms
Wing, men itte iur at disse
. spMenmäket seller ior at :«;1.c sxr
f - time III-get med lanac Neugier
Bisse W, vm der bebe-Z : Eiriiin
- M i IFokfamling, iaa man der
W M Gud for at iaki iio,1ek, vi
Wer M, sag der er Eakidlied i
» i Dei et spaa fin Plasdis Tnsr Lit om
M Vpnnktidek, ULIN Ins-.
tfksvi Ebfli bede. Muds er iixicsr
X M Wude intet insiisxni Hist
Jst Ihr-M ttl vor egcn Tra: ii Nr
.Mg-Ir beitemte Ueber-T dir
M W om Proieteii Taktik-Z
thn va; i Fanqenikckb i Va
W: »Ist-e Tiber om Dikmi ialdt
MMCMMM bnd 01 lm
M M, lllk fom .m:1 .c1:X
FMAIMUK cwcm «, ni. Om
W M pas-Johannes- iæser
« at Oe M O til Seiligdommen
W, den nie-fide Time
I, 1).
W Wen Regel og ikal
M
, -
W Ren Jesus for
t) ca Paulus til
W i th fRont
FOR d M mälodelig,
" M
»F M osg ikke blfve«
»Es
«
i
i
i
debm pi; bdd GUL G
Bi, 5).
AK bsje Knie under Bin er vis
fselig en spmmelig Stilling at india
ge over for wud; og færlig i Eim
Hammer-et falder denne sss Itilling na
turligz men nogen færlig Velfig
uselssc er der ikke knyttet tiil yvcrken
denne euer trog-en anden vjd Stil
ling under Bim.
David Tiger: »New jeg Sommer
dig i Ha paa mit Leic, vil jeg
tamkis paa dig i Nattevagtcrne«
TISaL 63, 7). Salmistem »Er bel
lkge Tini-de glæde ssig i Hang-seh de
Tisuidc junge med de paa deres
Leic« (Sal. 149, 5). Der er sitkert
opfre-get mangc indeklige sog var-me
Bønnser til Mud fra Guds Bist-us
Leic i maqne Rattetjmer. Men den,
der unrka kkan vil bede til Gud Uaa
Fit Leic, ssal jage sig i Agi, at ikke
Span overlifter hom.
Blawdt os Ltwberanere er dej
meget almindeligt at stac- op og
folde Hærvderne under offentligVHU
Denn-e Ztilling er et finukt Uh
tryk for at ville samle Tankcme
Ini, you-d Ui hat at tole med Und
out.
Lad os denne Gang flutte med
nogle af de berligsbe Forjmttelsen
Gud hat knyttet tisl Bønncm
,,Oj; fisg Tiger eder: Boden san
Hol eder gives: sogety foa fkullo J
finde: banker, faa skal der lgfkcs
op for oder« ....... Der-Tom da J.
sont ere -onde, vide at give Orts
Wrn gode Gover, Lwor meget merk
fkol »du Sodom fra Dämme-ten
give den Heiliger-nd til dem, fom
bit-de Musik« Euk. Il, 9 og ttk).
,.Mw Herren sagdse: Hprer. bvad
demæ utetfasrdjge Damm-er figerY
Sknlde da Guid Mk Fkaffe Fine nd
vabgte Ret, de, Tom made til bam
Tag og MAY (Luk. 18, i3--—7).
— ,.-Esndeljg, syndelig Tiger jeg est-er
Cwod Tom besät J bede Faden-n om.
skal shan give eder i mit Nava.
Hidindtil have J fkke bedet om no
get i mit Nahm W, og J fkullc
km for at eders Glcksde nma blive
full-kommen« M. M, 23 og LU.
Du for-staat altsaa — vj fkal Eilet
ikkesedessor Etfvneseller onst-C ef-,
Heller for at for-time »so-got derived-«
men for at faa met M Gave si.
Guid, W Feder der Fern-e gwek
alle aden at Wide
W
Kitkkns Art-eint
Lin-W soc-d isn as now ZøndagcdorU
middagsxmdssticsnritor i
Tekftx Joh. CZ, 1——1.J,
Tot san lcmcndc nd sbsin Tag,
Jisfns for den over MUilcms Eg
»Mcget Folk fulth nur« Man
kimde list msre kommen til at tren
ket Ja, mt or de Hirn-! must-be
mite am Zandhodow ms ml du
allmevel have Jesus til chchr ol
Tuscian Im, faadcm knude der
Tone-J owrslaoifk fet, oq »sama«
kcm det okriaa fi- nd blandt Os
mmmon Hung. Tot chr jo ogsaa
mt um Taku at Tron- Ihrer slut
tot Eig til Exam i dct i)dr«c. Nasid-n
alko JEI Dir-n- dct krismc Nov-n.
Zions Muth-er Herren-:- Mc
niqlusd, er N Zaframentist
Lin-I«Ei.wkff set kundi- Dj set iom
Ink- til at kamst-: TM er alljzmsel
Tdon Irorc Mot, sum i Hm Frcäksr
Ilmr not Dot or nogscst Engl-, sum
noqics Prasswr smer mid- naar de
frmdan sortmsr fromm oq jfkc Amt
Elorks Sud on Zwande tjlbazuz
sont kan muer misd til van sandt
Tissciple Ja, Faudaü kan dcst sy
neg.
Men »He-r man dnbens ind i Ia
gen, ser dept knapt saa loveude ud.
Tet ifk Johannes Nat-de til. Horn
var Kærligbedens Apostel, men haa
var sdog Mc bl«ind. Nei, han hmde
godkt se, at det var ikke den bedste
Man-nd der drev det meget
Falk -t-i-l a·t We Jefus hin Dag.
skykktkde den Ewige Made
der mussng vilsdis komme over
Land og Falk.
Og holen-»I- er dct ogfaa med
many-c aner Man shak fundkt
urs, at Herren csr god at kalde paa,
naar Nod-en staat for Osten. Man
bar sfct, mwd hatt hat gjort for
andre midlidsndkx Man hat fun:
dset Ird, at det er godt at søge Ly
under Wirkens Vingeky naar disk
stonnsek km tuder ude i Verdien. Og
dcrfor soger mange til den. Var
sdct ikkc for den timelige Vessigs
wol-fix sont Kjrken bringet, vilde dc
swro Etat-er ikke komme til den.
I.
Mcn dat er godit. at de kommek,
sselv om Bwæggnutden ikke et den
Mite. ch stde passe-, at hver
ern-ins skcrsun isildc kann-Ic: tixi det:
ajver Herren-:- Arbsejdere cn Anha
njug til at bringe dem Lisvcts Dritt
Den Eik Jesus ret denn-e Bestia-l
IWT og Den artle jun. :Dcart1ti.s"
skriven HOJ Ziequ gik nd og fan(
zmcgist Falk, oa kmn nnd-des indeti
liig over dem, tdi di- mre sann
YFsaar udcn Hyrdez da dan bi
Hgnndte at kaer dem man-IS' m.
:HI. Lsg Ltckaås sitt-Den »Es-Den der
Isclkset M det at Mist-, Eulgtc di
Msur slmnx sog Inn stog Zur-ad dem
oq taltcs ti? dem am Hub-J Nisu
0,1 Esel-drehte dom, sum its-roch Las
gedom belva ski, Us.
Ton Iliskeditjm Saat m oasaa,
ninr de üka Zfarcr sogo KATER-»
og skulst Why den, tlxj der ers
den-: ftarscc Da nimmer Ncmjn,1.
TM betonser Ren J. F. Oh! i«
»Um Turm-nur«Nimij sur Ma?
Magst-DER WHL san Haer »Die
sog-using txin asz- ths primus-!
Rnncxäson as· the olmrch, this Rinier
Wiss-Eint las-Jst- tfks sehst-E sites-T IM
en work of missen, which are huä
a Ernst Lust on Ue comnmnimtison
g txkc Ward. The most Mendid
i.:-.-7Jii-7!.smmt5 of its- däacotml ac
tixsislkj do not yet satissfn its akn1.«
TO: -.sr ·.:nd2: tät· Lwad akwner der
et :lI«’c-nnev·kcs, om dar vinsder Hcli
Nbrisd oq Rjadom, ja den Ist-le Ver
den, men tabser sfin Sirt-H- Nej, sdet
gavncr int(·t. List steil et Manneka
via-de Ein Siec, da maa det bade
Livets Brod sfm Himlem sum er
Guds Ord. Brod fra· Jordcn vil
ikke tilfkedsftillc dates Amt-, fotn
Jefns ogsaa minder ons, naar htm
fiaet til Sie-W Ifendet »W!
ists-et Iwa- ·ikke as Ist-d,-alen-e, men
If W Ord, Der M asf
Guds Samt-I Dei aældet der-for
mu, aL W grber Aanqah
nagt de stot- W stgek Lv un
der dens Wager.
»Da harvidetscnnaesynspsun
Ists hol-de, M vi Hm at d- me
qet Falk et som« Faar. der er uden
Hist-do vg M W Sind, M
viynkesovekdem,daväl vi qcme
qribe Anlednäageth war den ai
sves, til at fokkystde W om Sude
Dis-se to TM manglek hoc man
ge, M M viere Jefu Unbek
hyrdek, book-for de dringet Um
den Wet. der notice-san vers
W M for Wo M MI
vod den st Oft-I Mut-M
Dido. Leb es bade Vor M og
Feder Anwenanqu
Sind.
U. .
Men san er del ncst oqsna j.111dt,
at Je: Zum-r its-: .Yt Lum- laxms
Prasdikonur mr jäh-mme Ovid
III-Uns er tunt Og da Ort kam
Insml Lin-d des meqet Kalt i Tr,
fu«-n, Invdv Ist-fu«- ogsaa dvt rette
Inn og Sind. Da det hat banz
den Tag i Tag og talcr til fing
Meniglnsd disk-onl, fom til VOLK-us
lmt Tag.
Men her er det not, Bann-von
nor sfig qældende fom sbos Pljilii
pus og Andreas. Man set vaa den
ftons Ide oq pan de faa og singe
Muster-, toter bekom. Men —
Nei. vi faar lade dem goa. Lade
dem fare —- —.
Her manglet vi vist ogsaa —"
om kae Jesu Stm —- faa hans
Sind. Var sdet illi- faa, vitde vi
not fände paa en Udvej, hvowod
DeretsMgJIiqutlbetth
1.Bsde——menttlwrriae
läg Hin-Ist og ikke lade Follkst furc
s.1.1 du :s.1nsmæs,mr.
2. Varro met-c mstmmnx
Bedo Beim-Minqu i Orlmen Eil
Rsslkor tslgt Brod N Fjsl Tor kmr
Effs Ekwr oller Euklcn Vill- Ufer
FOUN- chllls VillT TO. JPHI ttkll
:«.:- Efle de blos- :r.:kt."!«-- mcd Ei l.
Kur-»l- thcr Ums-dich Nutz-I LU«
»i.:.-:-: .«s«"sud-:—s·:-n.·1i Tannnm nie-J
Jlobfxiznxkn ex« «-:l sit-r ’!T"1nd«:ng.«
L,1 El Irr-is Hi III-s gtndc sswcl
Jus JZ tstr more ikisrsuknrnc l Episc
sz Tritte III .«:ldiI Umde deldwd
»in-: U nuan Venij ska gcm
::! -:.n-7««"issd:,ks J FOR-lich MJZ
; « J Trithftscr
lTs JZLDJ würde ask-let til dcxn inc)
)—.- kunnte Machs.
Jud-: san xti III-.- Mrc Jason
l!1.:, zuckt l ·.’ll:.!E.1.1.l:«1:nsI » dsct
usw at falsc, Noah must tmsngcr
:«.. .«-,1 del klåurssc X- set-. Te blos
. -- .·. .- QH .
.l«’(.!s.’, Yllx’ll «l«l!. x..«.’ JUN
nusttxr Te Imcsds DI. Rdrmänd nol
J: Zulfsc .-««, TI-» M disk Laz
L.- :"1vd:;s..ksd .1" Esth Dr dem
war .n.1::
ZEIT TM
un lrssts
Allen o,1’«.1.1 ::. JUle
"J THIH c’!-."I" JU.
s·—.« sxir Im- Ihr
Tun-m Eqrg
xzj Stho Un M .:c un- H
.-!»-.:!«:i-»1 TM »Im unwirk- Sau-:
Haku-m Her Nkw Hader-Vgl
- . sn :«.1!«;
Oknxs Msksn cr· lslxstsct (-.s.-!-l.1ss-T-st «
dis: er Esel Este »Er-»Den runr
:::.1:1 ihm-r sag-»Dr, m man ld.::pi.-:"
..«:.Uc: Hm ;1.:nrdt J; ".·T:sncrrs."
L »Hu : dknnc Hsnfsirnds limdc
dssd .lls:s"bztllwfi Juno Inkku sur .»-.
«.:8 U For du Mung Elansr
VIII kundi- :!: Iklc zum-, Jn( lsk
r-«k::; onlde Ader Felix-II
«- "l(.n-i: Just-c TarnmisnKelch-.
.E).:Ir·«’r Itlupnsuigzt de sterlticnch
sit Einst usrfotuunss3.« var
ro til «l:!.«- Tsicuslr. L,1 do
.1)lpd Innres er U sinke-TI- tolr
-l:!:· suldcs Its ,:«-!«: Im l.q.
«
.i,
M. ,1. -
s
Im Tot knlfksr «J—:- Jst man-lot
»Hm-I : dem Und, Hur der er
L--«·-!«;.«idmlw) JE alt Inn-HI. Mir!
d.--:-. -.-!1 Rat-nur i anu Urhllc
nim, at for lks :’l.1r jin-en Ahn-saht
an It fartne .« d TCTHZW IZUDIT
nmc nn im- !.1.k zur-d KIND-«
Fikmssksn Hm den Egn anleka tu
xst Allem-, M dar tun-do Ida-! L:.·
san-le Pensi- til Ihm s .«l.n:«
Quil: vor vigtjgsns ARIELMJ L:
lmn or ikfc den missio, me klljz
dont Ja Bclstand cr kommen let og
Jst-träg Fort Mud vier lovst o,1
taktct dcsrkon Hunde lun lUldt ich
Vklliqncsllc dorten Zur-Ihr Kaltlgdcn
og Armod unsrer alles- -Lsod. Elle-.
lud o·:- Incslc at samle de wisrvlev
ne Etnffer til-samtnen »Und vi:
we, m sxsi vide m kam-r sum Na- «
fwri. Tor one-ro alt-or III-tot i M
Rismjusj i desto rigc Land. Von,
samt sfmnmcn paa Stumm-me Har«
du smcr end not til dig U dimcs
lau san-l samtnen og meddkl til dg«
nimme. used di- komme Mauer-.
« »I.
I
Mm zisjrfens Arbeide voll-gar
illcs sblst i at vlojc dis hungriqu
mkn Mino de »san«-. Tom tka Ju
fus »Nan Eil ogsfkm ved hin Bei-«
Hab-ed iuktællcsr Wie-L OF Lmn
talet i sit er til iin ulllcniqded am
det, oq cui-get Zoll see lusn til Ulr
Icn for det. Mkn de ask not blcoksn
flukset m alte-: des er Los for en
Dcl Grunde-! pil, at dr- iSjar Knauf-«
set-et nogcc der fculdcs ligne en«
Kirsc- oq steige Kirkcns Melus
ksiuds san-di- Meuigiwd hak da ogsasT
com-i til Hex-was Okd i km Heu-«
fees-de og Lager dems- Dec as Ap«
beider op. Dei et der klare Bevifcr
for. Men mager merk but-de der
fornogte os istv og bedr- tasse Hen
basidesysequlFrems
del tin-sti- M, bvor der kvrtællesJ
at Jckus vidsm at de vildis kommt-»
og tage lmtn med Mast iosr at gilts
liam til Kotmc Ver itod det mes»
got Fell sont its-d vandvlleu
Alt, de Lkiisdc Brust ior G tin-Z til,
par dct timcsligd og lege-Miste Dr
instit-T Jesus mi- on mit-glitt Pra
«’-ct. cum runde de Tat-it qodt lmtge«
til at patri- Koiige. Hin kundi
Fimrt Tot-is dem sie-m til stot« Mast
sog stsrnsditmme Oq fandan xtaar
dist i1·k-iiid(-les. Kutt cti enlelt vins
des ior Vol-is: de mange lmk ikkr
Brust isor beim Tom Fristin im
Zitndisn U katabclfcn
tTZil Elnitninsxt as JMitdest hemmt
kvde Past. J. Matt-stan at de im,
Tom vindcss for Herr-ein er vor Lan,
tin-ri- alt Port Arbeichi
V.
Men ixmorledes blivcr Arbcjdcrne
« Stand til at holde im? Tot sim
les-; dei- mm i det iiditc Verc- ai vor
Bellt »Er Jesus da viditse, at de,
Bild-.- f.«;n-«w sit tagte ltam tned
Miit icsr at Ast-c liaiu til Monat,
ists-: .-,u: alter up paa Bierget, gan
ikc Mem-P Der its-site Titus tkp for
it .--.-.rc alone iuoi sitt liimmitlilIT
Puder »Ist »wir-sit Hin-m- ior Stam.
Hi traiigcr oqiim til at hatt-c e:
Jed, tun-r iti kan Viere galt-sie alt-m11
mi-) vor Nitd Da Inder og bitdej
tun out Paade -o,1 straft Arvisidetj
or Egr its-txt og Elusieliferms iorl
ftp-re til, at iti lau liolde nd ptn
links-m Munde Lki itiloc cl sit-d blwc
traittcs Akt Juki-hie i Wic- Ein-la
To icrllisxs Iliidmitck uil iktcs flaJ
til. To ci- til stor Beltyrlelie for
Arbeits-onus ojt de lmr Lage Tid til
at inter litt-d ist-d dom. sMclt de san
iktss klar-c dist. Vi malt ogsaa tolle
Tr) til sit viru- ganlte ctlents mvd
Wind m tolts til baut om dc eitlen-F
Tigle der fast-US tmfkcr os. Hum
.r Jst ci; Hiaslo at Ikwe et Mein
n.t-5.«, man Lan beim sig til i iinls
Entgelt Most iiigcn Von er lau
axd at dan fig til fin vor him
m. ":7f-.- Ruder Hatt fokidaar oä i
.ilt. Hi lmn Etat Læg edoin tok alle
Zank-. Hatt kan Mir sdeti tut-ti
ilmit vki sonnt-ri- Etnrtsc tut-I drit,
Esu ismsn Umsittsr bitt-.
spuken vi tnrngcr itte aliene til
at vix-n- ems mcd Herren for at iaa
mit Mod og Kraft til at gaa i Ili
bcidist imm, iucn iogsaa for at faa
en no Iovsyning at bringe det me
get Isoli- Dct gældet altid i Gut-S
REM- M,»den, der like Wer
frei Herren, Gan kan gatjte natur
ligt iktts lich Itoget at give onsdkc
M Wo dem Dmmade tima vi
net-de Blikket sap tii hast, hvorfw
al- god oq inwan Gase kom
men Men her et Celvfslgeliq de
iasllez Moder af itor Wing- til
Beicht-leise for Arbeit-eine Wen de
can ist-e klare dct bele: thi ofte
staat de ogiaa der Tom de ydettde
Og del-sah hvis ikce man attei- og
attei- soiier den for at tm et M,
hvor man statt verri- gemste alene
med Sud og i Als-ed bade til
how og betragte«hans Ord, blickt
osrt Eitidnegbvkd baade olientllig sog
prioat som nogot man kostet nd as
Ækmet Dq bei er iste- lwad Hek
mt quek os, ca som glæder vore«
Hierbei-, og oi trat vil blive til
Fresss- ivk Ssiælr. Nod det esVinty
Tom Mit let kcm parete al.
Gan Im Mr now-i M, am lag
Ist-l yet-ON vsi er sauget viMM.
war bat-e dem scholl-er Unser-te
mcd Froh og til Mist vix-der Arbei
W W M IMQ ikce vl ofte
fsgek ind l Einst-meet og W
verengt vil del bbe Wink-et
Las-p- lse glemme at date l En
kum mi- Hut-.
J« B« Jenseit.
Jsmels Dksm
Asf H. P. Honifcit
Beim-rohes kiqc Jst-er bar aldrig
yndtst Talen ant, at Jeder-ne sont
Fol-! fMde vende tilbaqe tisl Pa
Mitina De bat dist for qodt isEtp
komd Storstckder, insok sde Met
siq biet-um« twor de er i Vckisddelsc
af store Formucsr og staat i Epid
Hen for store Handelsforetaqendcn
sog hvgr de sidder inde med vidti
twksende JndssydeM og IMI bl.
a. gennom Predfen en heil-Delikt
M.
Wen det er de Wie
Inder-W med de Hundteder asf
Tvsinden »der intet ein-, og M den
ulM M tm- bmat til Vg
geritwm ca sagst dort Yes Hus og
W M fis-ne can-, M de gan
Ie et W for W M af
M fis W
RGO-Mäskcme
Bindegams Situationen
DER Ist al gocl Crunkl til at tm. at JW l9l7 vjl
blin« H godl Aar lot clI II l iIImI I. sum lIaI Korn
III wrlgks Ziclml lnIIIgeII IIII I lII- lx X- I- IIlI II II lIllIs l li» Ile
Be --IIIIIjIIg·-I um AIlr II Zum man ltIIk IIl l)-It». II IlI n IlIlcts Um
IIIIlI Ill.II-lI1-lcch Mache len oIz tIlljm gIssI II X :Iks lot-) IIIan
ON N lIIHI IIIIHIT lIIi’-I. III-r Ort llosl NunluIIIIxIIchI luIII III-Im .
alle T(«gn tyIlc pchI gmlo Fuss-I
1)I«Il»c Ist IlIl IHIIlIssIIIlIIZI at WI·II- IIsclIs lIl l loslssn tut-J
selIlIIIIIlrIc I.,- llwsls ,.IIII. « (- LIII s«lII- lsIl-« M lin« »I. IIIl n kl Ists-I lsl
lIiOIIlIIII llmlliIIlI l l II --.-. (««« IualIilI IIIIss ÄlIIlIIIIH III( llIIIIle
»du-. sum l)I- hu « I l- I I -.( lssmsvmn Desting.McCo-miclt
Mllwsuksc CI CJIhokintU II Il- n nHln - s-- II l« lIIII III-Flu- I X II I««)s
vkel st Js« nl lsoxsp Il- II l« l- .Il ioIls lI I«m l·s·Il-»lIlIsIII- H- IIHI.I--lIk-,
Kyøb IjIllIgL l)I- II-- gjols l» Um R· «I I« cIlI lI stII Isl m II
IIIII SplIlsIIIsls II- Isg IJIIr li- JIII llI Lin l .I-I all· In- III- III-n islsl L I lsls
vaIIslItlIJ III Inn slI-7!- I«-«I-- lJ II l .I:·l- l- --,- il IIIIIl llsII .( lsl ll iI ««-s
Jele »z- leIIIlsskJItI « Jst IIsII l( iiIIl le rsIIlsIsy l-) Im-« III Lssslas III-LI. slI
lIIIIl lkIII Oksl linng I-, IlILv IIl -II-- M LIIIlIs -- II III l-« (.«,«-- l-.iIl..·-»ll-»-II
»F QIIILI --Iz; -lrll«- « LIII II-« m l-« Ils« III II ssg all-« Ilrs l--:;..OslI.I, I-««.In.Il-«
lll (- l(sIIs-I!IINll-s - !Is,;«· JIIW lu- lIss II.
l)--II lsilcxslIs lYIIlmnIllpr lIIII III-at all lIstl lI.III l- ;-I lsir
IIITP llssHIHI,«·«II kIl l)--« II lXHIIL llsII «--l MINI- l«III I«I«I II ls« l)- » ;
His-!-ll:«1·s un lIIlLIl III-I II»III:,»I. I,«,: III Il- --««l I.Tl-.·« l — I » ---l Iil at
III-Hm Il« If l)-«II-5 Nalpiir si-» IsIk I-«·I III l«’-- I . I,.-« IsIIa so
ll.IsIIIlIst-l-IiI-I«I
L latet-national Hakvestek compaoy ol America
UnwwnkeO
FCHICACO U s A t.
Melissus-im- Dsesias MchIIIZJI Mslusuhks Osbomc R
"I:S YOU DO-s
Need aTypewriten
You Know You Do —
and YouWould Buy One
If You Could Get
The
RightMachine
atthe
Right Price
s - onthe
usw-LI- ! Wh- Right Terms
«
Ä lIHlsi »An of A R II«"- HII -I««« It cis s, E I ’..«-I«l., i«I IIII:-TZI-·, in
cvsm IlIiIIH l-«It IIII lec s- I l III-m
It FI- lls sur s-» cI IIin I III I U Li, fs .-;«I.ILJ- il I«"iIr Hm II!I·:--lIIII-ly
Arn « zsI I le II«I« III-s III .« .I I--.
sisIItIsIIIIJ 1 Is-« I--.--sIIII-I: II«
inIIIIssIIJsI .IIIIIIIII5II
III Ilspsiofi Ingmnuflx I
—I»l-I« II II: I III dlwz ) :II: -.«I1
(1(Iis-I--««s-IIIIIIII X-«
IJJIn IIka I-I(:I-«l·-.- what zsnu
III» gcuing l« fix-: ji«-II III
IIilc tu I,:I:--1I.I -s. « yssu
like-, z--II IIIII II-: . un easy
II « . Ins I«I:-3— Ss I1«IIII un-! ss
s III-IDEA
HIre IS UIc right ccsmbjmk
Nun-Um III:I-:lIiII(-, thr
Friccy the terms-All thust
m une. AIIIl all Ihn-c III-e
gewi] was-Ins IIIlIy you
should mail this cuIIpotr. s
EMINGTO
IJUNJ
SEND THls cOUPON TODAY
liessastoa Typewkstek costs-sah
UIIUAIWIIUJ )
374 AMICI-vix New York.
send nie « Rominstms Junius Types
Isme-. ;--iIe Izu on sssc eaminstwm lt
is anderm-If III-( 1 Wy lett-In IlIs III-schme,
Isl choose, Mbm ten cksyt UI send
to stated-ne it, l sites to pay for it in to
ammbly Pay-neun of IF sch
m
blandj alle Fordmks Zelt zwar
sinds-s IMPL
sznss Ljsdclfcrcs Maul Wie-:- using
m km Ende Hollka Oksntskjciscr
stumm de Mr dasrc .!I·’ju«ns.3.11«u«xsi
ji«-Lin Heut M Von Lan-V by
. «1.llh« THPJU s Z.Mlll-’H, JIULMIIUO
J »Alle Illnftch Ljdximgcucr U
Erde-Her Jm jm sen noer Tig
szn dom, life miudost j Nin-phika
Indus do i Tttiindoiis er bksvcn mnr
dedc og udsam for udisstriwiig
Nod og Elendiqunsd
scsxx til Trodg Tot-, at Typdernc
iftc hat noget Land, men ck hieni
lsie atle Beque, two- -de bor, san
man de dog imnfok uogcn andcu
Rote form-de paa Europas Slag
marter. iciver en tmlv Muljon Js
dck fis-des pag do futitcslldgc Fron
der. ten-wende Insod Zdiuandeiy og
for at got-e lhjttcn end sum-, icm
et de Egnc i Polen N Galsiciem
booerU-me mode spat Titflugtsi
sied, blwen hervor-de under Men
ha Wisselcwingcn i Million-i- er
kleben Mad
Me im uwerhtht deemc
M Sausen M d- M Lond
W « OIMWM W sig
first-Here Das for Das oq brodek W
M sMe M M. It M mi
.I."1)L:.k Ur ;Zxomiti.wnchlTen, IT
:-..s:-.-! stund-:- Ur stumm-lieu m
«t:» NHL wissnsxsi lldexnlecn a
on Vog »J; i o n i 5 m a n O ! .I c
J c- w j s h E u tu r e« t:!.Ick.1c·miH»uu »so-s
Jssssczch d.t·«xsk1:’2i»- Halm-up Bist
dsn n-· -r Du Mer til den nur«-mi
:«-..i. «! den Ihl WA- Inder-ne
UT EIN .«-.«-.3r de hu umE en misn
H. is rx Txl.n"trctsc, ndcxt at de fle
um- w »Ich at inne Fasse-z mcd
.«,:;:«. Im gis-(- drxn den-is gamle
Hand tilsbaqc
Jsmels Fou, Sidka Gut-, Js—
met-:- Land , - er den uiorgcrugeltge
Amte, hookom alt isurigt ilutter fis
til sum Italien
Jndlcderen Dr. Weisung-un
finster mod at sigex
Its-wer dct Lug-k, iom vil fsige
ritt-r ansicht, vil dcst isdiske Spottw
maol lasqms Beslaq spaa den-s Op
nmsrkfomjch sont vil have til Op- EIN
qavc at ers-te en no Länge-IV Til
stand pag sde qamle Rainer- Zorn
risdligee vil Jvdeme paa ny frem
Jcsttc Amt-et out lsige Ret i. M
hvok de Midtfl hat vovei IIW
dem meimofkølige og borquCL Rit
tiqheder --— oq Wt M M
gcwes dem-e M. Ren end sm
btk end M om Restch
ttMtderfdf den Mel-Oe M VI U
ichs- Ipts MI- krav m den Ol
Minh ins-i M Vuy san kommst
W of Isd Eises Of M M
M W.
W W, tu W
WII , - . M
« — sisswwkwsckzdw
-kx
I I
L
-- · «
«« «