Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 02, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
, r hoff-Un
M Ord bestaak wiudcljg i
Gi. 4u, 8.) E
s
s
« . II tteenig Gad. ;
(
Wißt-REFUND Mr fm -"-Iin.·. l
ZW If Og ned igenmsm TJxTiscI
s M TM Pan en tr-.-cx::; "’:1Z ix »
TO M sen Gud i trc «1T»ss«1is.«-r
s- Ren faa sandt« som Ost .:.:s
im W St det, at Zrctiktsts
M UT W Txdck Ja! .«..1«:·): xik
W for all-e s(1..:1:m usu, scku
few St alt fkal kunn usxti
IS W med Mexmesfkix Jus
ÆR «
Dog, ZEIT Meile T)kati-::I.a"" VIII
sah-a trændc Vg CTHHO k1"i«L Eil
were i Mrken bar sknt -;: s
TMUMOPWMMWR bunt .
Tal vi blot nævnc em, sprskr W
sen Augustin Om inu- ·
filgiende Legendet
Ausgukftin gik on main
W og qrublodc k«
INMMIL Da san kmn »z; ;.:.
frm med en Muslimsknl JOHN
If Haltet «! M ljilc Jst-)«.s.s«:’ -
»qud« gsk du der?« »Um-III Eh
Instin. »Ist-g Nil www-: c’.!«"«! «
bäte Hut-U« var Zwar-It s. II
Mligse Parn!« ndwa II :,«..1«·1"" J
»so-U menek at kumus fes-irrte III
store, Uendelims »Soz- j Isstc sss
'-- Hull«· Bat-net Ums tki ksxi (s"-·1ss
· ßgdm »dann er den Tun-Its «
M ekle-r du, Tom xncnics s«
satte den nendeliqu tin-sk- -.
Med hin lille Forftarkd«)« "
Der er Sagen: Hnorkisn
og fsot sia forfmldek s·i.1 ssissx
TteenigbLQ det kmr mtist IT
— W i Stand til at u ) .1 r« ·
Osten dct Dr inqvn »Er-ON «
U ikse fknldp tm Um
Irre Personen »
sMen oim vi end ikku « Inn-«
«til at satte ävorludgss —
Holdet sig, at der or trs Tsssxspk
Use Personer as liq(s1-’-"·-«"" 1
MdigOMd i den em- EIN I
szqua kan Vi dog DEIMTZ
tMllfgkbeden i Sud-Z A.:H«"««"KT
i hans Forhold til «!T«·
Og i den Hensigt at fis-« .! . x1
vkse Guds Treenighed : Jst-us
«. an valgte vj J: Rims
MWAM as dettc J:1.ss«1s::’.1.«.
WI vi havde qennmmaanr J
« Witwe om Fahnen Eos
M og Helltgaandcns sfkkssrrkitp
— kk
TM es san first efterfporx nFudss
W i den belligc Zkrift
M i Stabelfeszzsmrien
Herden »Aber os gøre it Mcn
M I wkt VIII-ede, estcr vor
--M« (1 Mos· 1, 2-;,. »der
» — M M just tre, men kksr
M »os« og »vort«, altfaa un
« sterbe-d Of Person«- Ja
» Ist dek ftges »vor-i BilIOIe« m
« M M« Udtkykkeå Versen-J
W W dem. Oq 5n::1:ne::
M M M. Z, 1 fes- det kkar:,
er guddon1-cneljgi.s
W, der U Teile om.
« »Ist-set Sieb met-e ; gl. Test.
s, Ad26 lasfxr sj Ade-l
W i Den gamle Hut du
W »Gott-Mike Vislsigi1elfe«,
«U W W:
M vesigne djq 01 des arx
III W lade sit Aus-U lyse
Ost-III M me dig riaadjg! Her
sjca M sit Aussict til oig W
O- N Wi« Her ist-der o—:«
QMTtehchL sue-u « «
I W Ieisignelse Jgk
greife, i der endet Lnx ug
site-, idtwie et Lunas
c Ists-ist es «Frcd· dvem
. "« M M for-her at se en Men
M CI se M Personer i Mud
« W
Lieilest-first i den nye
syst-, Mgheden tm.
; XII ceoftle ud paa
Iebsttssion fiqer
kkwd des-s FULL 18 Wes vix
«Den Hefres Jefu Kristi Naade og
Gwds Mighed og den Helligaands
Zansiund vcere used oder allc.«
List er Paulus-. der her ndhler
sit Pelikan-plTkssxssnskc til »Und-Eis Mc
11j,1H-ed«' : Usrintlr
Ort-Inn Its-: est END. Mk. TH.
R- 17 Eurnkkleis der Um Sein
Tand Psod Tode-von Joäwnnsstx Je
chr- hohe-:- swd Inder kaldcr Hain
M Offede Epit. U Den Oelkg
aasz III-er nes over inm- Fntn m
Tut-.
sur UT »nur Musen- med a: um
» ««.s «'s:3:— J'2«-.-::iqshed i Inn-Z Fur
!mld til Verdmn Tkal vk sc et Okd
um Jud-J skwsisn Asttslen
Joiumnkiti Pfriismf »Mde er Kask
ligiusd« H» July t. Z Og tm,
·
Mir-ers t: Jchmtkrc Tc7inition
M Nr- Ekkxs Tiswsri as Hkukd Brit-n
-"—Ili.s:« IT Ins-ad Nud cr.
W Um dcnrns ’!4(-I«tc-n!:!!cls"e 07
Wird-: Ums-en rsil Jst Im Te, insof
Iedcss Faun Edn Ja chklismand
wer For Tiq III-· JahisnhnrkH
fi,x-7·.1:n Ida-JOH- wd
III kni- 732 Jt wstid Rad-T Zur
fhbt Ver-den« m .!!t. Inn 7hknri
Nr nasses Jvdt« it Mc- 1, III
Tct Tromsnsjr mde KUrrlidchjxk at
ZW: EVEN alt Uhr Mist-. »Ur law
askr scrlis rkskissrkp th, at Jan Thbtis
zstsnrnssfut i Tit NOT-ess- oj Rtxr
sin Liifcnelsps Tot er en skest
9(:!k«s.):1!uer:n II Ruh-:- Rief-Sachk
at Ists "—ZI. It Hund« thmkst TM
Ida-fis Ltafnsd Ined ksmn Inn-v
Tkikksct til Zank-Und med Lum.
Nu ixm Ism- læwcr zsi Msnrkks
IHX murrsch A .1 b c n b A » i i!
Un n: Fadervns Kmrligfwd
Wtent Vor-den var Nein-r ess
5v n d i ,1 Nord-en tscsd T «" as :«s- so —
Ton-:- Oisqn m «thdr.!-. N,
M snnosketsks Misbnm a- 5
Hrse Vilkich ,.(Ils"ki’d(s EMD Ver
dxn Funke-disk sit knxs zun Tfn zip
den isnboarnes for at Eiser b
Tom tror non Ham, ikksc sh- Ema
Y «
Nil-, mm have et erigt Lin
K, HU
Markte oa berliqeris :Ilnbcnb.:
rinq af Faderens Kaskliqbikd i For
hsld til Verden give-Es ikke.
Jan Sonnen-z Aabmbarelspsp
Ewrliq i Joh. Ev. det 10. Kap!
linker vi ak Jesus felv om, at ban
er den aode Horde, og den gode’
ssmsde sætter sit Liv til for Fou
rene. Men Tod os bsre et Ord as
Paulus: »Da hon Ckristus Je
fus) var i M "«Skikkelse, bdldt
sbandetfkkeforetRovctw
Sud rig, men dem forrimede sig
solt-, idet han sog en W
W M vg Glas Mennesserj
lig, og da ban i IMM;
fandtes sum et M, fis-medqu
de ban Fig fett-, hu han bla
lndia indtil W, ja KotW.«
Nil 2, H.) !
At MS Stn vilde M Men
nefke. leve for og til W Bel
bebaqogfuadspbawfot
at fone vor Ort-h det Wer
nisselig sammt Mcighed UT Ver
den, Tom Vi set i Fadetens For
bobd. f
Sau Aandens Warelfr.
Den Kraft til Frem- M shan
aabetrbarede VIII-Um M W ki
den i Asvofteltidem og sont han ned
igennem Tidekne hat vist og endnu
vjfesr — altid med sdet samtne
berque Maul for Me, shvori
til Faden-n bavde stabt og Stu
nen genløft Mennefket, det vifet
utter femme Guds Væsem komme
Kreriigthedp
Lcrgger vi Mærke til disse Guds
Ftekfesgerningey soa et det ille
oanfkeligt at faa Øje for den swds
dommelige Treenigshsd,« smn M
ten lxekeh og W W be
kendetc Hang-H velsiqnede TM
Entd.
-x -
IxxOJ
Bist for Gesamte-sing tf
sit-elect i 19175
Irdfeten Chias
MUMIM Es M M III
gcsr straks Sigtc vm band over
ordentlige Kalb. Thi Herren-TM
FrklfN ellor Frelle sm Horn-n, er
den znalmsmsrkp T:Jne, M- Aas-If
Orn en risd Tmad igommn Frau-I
ital Ly: Neu lsimmelskc Korchsjs
Juno or lslrnndisrasxsst ma alle
Axkss Erd D! Nsnlin r
;’l:!.11"!dk Ti.s?«:11m : t vim kmil
Ist m: !.-:«)c. da ballt-T M Von
Nisnkkfrisx : Ratte-EIN ket: Historik
2 s.l»: st Tor Nndss Rock stod irnvl
Zeus Perle .1l Tags IIIle Its-is de
sflcrcs Liicrdststs r: ws ekkesr -’U—:« Scr
!«(«n Alcm Innre III-J dcst Mr
hpk hsknd THle ;»:11-. JH d»
R d-: 71d710, del »Im-S wrssks
e ’« T
ist-»Not- EFUHJE uns Im ON
r! Spuk-l CI 7!:l.« J "1«·l In
Fxtts IN.1s«x.m«.’:«::r:k: Ell-In Akt
m spie Skrlp km:
lssns Nil-» 's-: Tom
J If « Junmh
.J.::s1-sn7f.1k! E VAEIVIW J
F JOHN-Ins TM ble1 flka
l Il) r!"«-1ks-."Z.·k:" II-, FOR-III
l Esspstsnsxlksrx IT, sen VPI
Dsks ) »:1!« End-M fis sk- fL’—·l -
;»»,.x. .-.. s« ..-.; » s»
Idxsspkjspw Ustid END-»F wkcd ’«—"« :
l (
»F Nin-H . -l,·,»«»-«x... 7.7·;.»»»- »F
l
l
(
l
l
l
sl;.:.j«zs»- jlzzQ d«.-. 7..»I;.Yz. »n. l
I
l
l
I
l
l
l
«l·-.««-—«:I.I EIN-f« 11 Visp
» » . k’«:1». A- » « »s»
v s I111«—,) (Ts U ’I«l
«» s sYM ARE-« S- 1
m.
-
» »O I"1 FI» »H- . :
« I- ZX sdf »
HATH s «I
?’..I, II JT
q»s. Oh ’
»Li» l» Hä- Im TTJTDI
«! »sp) Und-.- Tkl .Xk-d-."« UT
.« ".!-’-:"s Um · »Hier Il;
s —
"s:-: —. IX wirklng wiss-r Eislqisn
.«-’: kl:
JOHN ösgoddsl Kav
1 ----l Z. »
J sho- l« pmer Vrofeten mn
Im engste Vvi. ad kwilken Foler
san undacm den lorlcrrdcsliae Dom
der Immer over dcstcs Dom-d. der
er: Omvcndelsens Vej lEcs
1, Isl.
J Kav« 2«-l ohle FolM
MS Spar. Tot » ri Nei!
Tekmed er Dommen belastet At
fin Nef til »Herr-Fuss Kalb, det be
ttfder altid Dom.
J M. 5 giver Profeten et bil
lsdligt Vink am, at Folket er mo
dent tiil den Dom, det lelv hat nob
kaldt over Fig ved sin Bantkix —
Vingaurden bar kun sure vg bitt-e
Dum
J Rat-. 6 fremshocdet Proleten
den forfærdelige Dom, der tm staar
for Gren.
Kup. 7—--12. Dette femcke Asklnlt
as fsrsxk Hoveddel er en lille Tris
stkbog Der var nemlig en liisllr
Flok -i Israel, »den lilsle Rest«.
fom Vtofeten balder dem — fom
troede Fma Hex-»n, den lebende
MenW, den var naswed at Wie
under ved Profetens mldiawomss
ord. Den vscxr ved ack tviVle paa
Forjættelsen til Abt-whom og David.
Oele den aandeliae Himmel var
fort og msck Swrgsmaalet var
appe: Mon'det er udc med os?
Brocketen fem- nu det Hvew at
Ernste den levende Meniched i Jsz·
rad,otdenikkesiuldetabeMo-«
det- Og Triften er denpet ,-Se!
en Jvmfru spder en Sm, os bun
kasdet haus- Navm Winkel
Max-. 7, 14). Og ,,ct Bam er
fidxos,enS-nervsowet,og
W; III-XII Archij
Vcrbel « ,
Kap. 15——-16: Profettcn imckd
»Mka
Kap. 17--—1s: Prosrtien imod
T.72n.15k11s«.
ihn W— JO: Vmscstissn imod
ULI sammt
Inv. Bl: VNMZ Emud sankti
«’-.1«s. Der or VII-ei
inu. 22: Preis-m Lin-nd Zyncmes
Txk dvt er Jerusaleka
NU-- ER: VII-Its mwd Tut-us
HJD LI- LTt Nnmdtankrn er
Inst-: Tonnnvn bljpcr tilsidft rn
stets FBot--dm1stsdosn over alle mutro
stfmr tm p-.-’ Tom Whningcu mo
dc::· dst MI-» msd cn Mist Irrlka
sur alle trumdc Misuncher Levi
injc Qws LIL « m.
Tredie .«5..s-1scddel Kap
IN JZTL
Jk :-.11« vi XAIBZT donne Tvl mcd
» -«7«7 »Jndcrncs II Opdningcsp
Ins-— -".!g«, N II dek, for-di htmde
LIMIku ozj Kodnknwrncs er taget
um« Irrd under Isozntnxsn
Tinmc Scmeddsst III-Erim to As
-·:!«s! Ihn 28---f’.3. Herren-f- tm
-·!« Tom isr ndnkx T Maxan Ccm
U.H-:
We de Nitsan- Ftolto Krum
xj«-«1irn!« find IT H.
.?T-s Arclk km Ftirdä brsilfxsn DJ
1 EVEN Mka M, H
"- de wwsspfdi.ns Ihn-»k« thav
.’.« TO,
- » ;
—’«· ««!n, fnsn Tuns III tf Wans
«1 rxr kZF.1·i"-.·«' suij TH. H
I-« Nin du I«3-«T(mqs-r!« ist-m ZEI.
-- sika II« TM ttdgcsr det nndct
7s lekisduw dct fisrkw Wsnjt
rat as inxdfekkck JOHN-«le Dr den
.’ «
Jk Judimlkk zis!
Icfkcnxd as XII-:
-r Issristnjmm Im den fwrc Ass
«"·«-"v!·(hnqc«ts III-flog somit Je
ruhstu Tisdir—iski«,1,He:-. minmcsr
ji«-»Um Mand Mk Nat.
J doxmk Jlssnit er der heilig-J
«1--«7!r).uler .1! Te Disd H Nin-nd.
JE-:-:d-’!ns1mn-s .1: drgkfs .1H Lassen-«
1.1:- Wh- 7. LUS-« .ii.1;!« --3«, IN
Das .’-I«’-, IT t1 IT Ja Wu. JI
H lau wir .!Ok’.1s1"kc ksl wag C;
fi.1—:’-: Von «: Ihu ;37, Is- ZU
L! Wälnt Ekxtntnxr du« Umxusc
Korb-»nur er «
Zierde ENJUUddiIL IUU
EGJI G,
Tenno DIEde isr dsst fix
Trvsnshsq misd Trost im FREE- kua
de ri; Kadm- dzJ disdnknqpr Tour-,
Omsrddislxis Profensu Chiij 1
været ti-l tm non-della Velfignclfc sm«
manac Mssnmsstisr nod iqmncm Ti
deme. rssrikten vom-. den«-c
bot-lim- Trsitcsboq dumm« sum »I.
l-2. Tilmlcn ladet s.m·eI(--srs:
»Im-steh nein-T mit FOR-«
Dcsreftcsr Folget m- Udiaqn Mam
»dcnidc: ,.Jemsale-m! din Etkjd or
fnldendt — Oin Efnld ist« betalt
m du lmr faact dvbbelt as Herren-.
ksaactd nagtet nälr dino Eundrr «
Trnsnsbkmcn hu Wes i trc Mr
re Assnit nemlig iaaledess: Kau
ask-H ask-. 49 57. Jup. .--8
SA.
Kav. W-—i18 udair alt-Im dist
faste Afsxtit tde Ovrrstrlftcm
»An Etrid er sukdmth Lsiftotifk
set stets schttc wd Zettel-J tust-link
Frthselscs ved »Koan Ein-vix Team
Frigprislsc fyldte Israels Hfckte
med FrndcraabcstJ »Im-c Ding bar
Herren zljori intod 0:—: vi Neui
glode« sZasL IM, Id. Horn-diain
let i dem- Afsnit er Kup, 42, wer
Prof-Mit tcguer ist lerfendk Billcdis
as MessiaT Tom MenncsMedms
state Tit-IM- der skal gwe sit Fall
Herlinlwd oq den make Esel-mage
verden Lys.
M. 4H7 Dannesdet endet
Cis-sit i Bist-bogen met- M
striftenz »An Skyld et W«. J
M ffrfte TM vor Profeim Mk
her i det W W sbsbudek hcm
baade Jederms og Gedniweverdei
nens Fort-saftig ved Heiligaandens
Kraft, ved Wie-w Liv, vckd
Inns lwende Miean Bei-dens
mission. Honodkcwitleme i dette
mægtige Affnit Dr M. 60·-·61..
Vtofctens Sorg er --·forvandlet
ANY-lecke Hatt itde Wlig
halt-dess: »Im vil Gast-c mig· stets
ligen i Her-rem« . . . Vi kundi
smtmc Lin-ad er det da, der-indes
des fyldcr Pfost Hier-te ma
en faa swk Glædses Saat-et bewaa
bot vi i folgen-de Sonst-: «Kast dine
XII-sue trindt makng sog se. sde sam
le Im all-e, de komme til dig, dive
Sonne-r komme langij fra, og
diue Dem-e bceres Posa, Arm»
To sko du se bis-Log thale as
Ist-Heda og bit Hier-te skal bunte og
tthkde fig« —- —-· —- (M- AU,
its- M. Og Jorden ital give sin
Nkksde sont en Haw, der slcsdek sin
sie-d wwka Taste-des skaT den
Esseer Berre lsqde Nctiwrdiqhed øa
Lovsang ovvoskse i alle Hedningers
Positur Akke underliai. at Profe
texts fmdede sig ved soc-dankte ber
lisxe Sonn-, ved et san storilaact
Verdmssmissions Refultail
iDEen ikke not bot-med. Endnu
et er kraus Afstedshikfen Jil dct um
Jiimcsh »Ze. sog skaber nne Him
lcs m en tm Jokd og det fsrfte fkck
jfke ifmkmnmes ej heller kinde no
gksn i Einbe« MTM 65, 71).
Paitok «;-:l)auu
IT « sknssutzhsi
F
I
J.
(c)tø«tfc1d3.
»in-treibt
t .
f · . Jus , -««1«
·« ARIEL-ins ot
Utthztstttcdk VII
Zi.
III Er lamt km
Demut-I sltst
kendt mcd
Ihr Zimm, tust
’1·’r(19ksrns.- Ilknttrnp N
Jst-»F .-( :·t Emr i den lanko
-:-fk .:Et erhtndclsc sum-um
". « t :I."k’od1r!wjdcsre i Her
t"--t«!«n;1. «
Amt
U
" T »k.
) Cad- j Ekm
..«.-:"n’-a:td den :'-« Amt 18531 soq
updrstgot i den lutberffc
am r! mmtvtllkctmefkc blcsv
Jlmn keimt mod Brødremenjqbedm
Hi Urtstianssisttldt N slutjcde sitt til
Iwmc d. H. August IMW Oq ikkc
’5aa lastmis isster blev tunc as Hist-dres
tirkm scndt sum Missionast til di
ssonsmsdr Zttmttt I. 12. Juni 1861
ledt tun anlltw mcd Mal-te Eli
Ha Lodittq, oq hatt-s sokfte Prwftcs
rmbrdc bit-v -i Graftm Wis. Ewori
tum- ktxmii erist.ttiott sattdt Sie-d
Or mxzt tilnsspndtL Im EImjm be,
!--c:-:- Jan on Wäsniqlwd j Sturm-—
m Ihm Jg tm ttmattcs oftr ttkbaacs
«I·!-mss—.s!·s:st zut
tU
-
·
JHOIY
hws den Bei til Fods from on
Allmng
J m. ZU Aar mr Past. Hum
äsldt Vmsst i Efmim Her blksv
den-sk- Ci Vorn født, as Zwilkr to
dødc fom stumm en Son, da Im«
tm 11 Aar al» og kn Damm da
lnnt mr lfi Anr. Og i Juni
1870 dtsdis Ihm-:- Htifmk Somer
Hm skutt Hist use-d Kantine Inn-Js,
»Mit Hist- LIT Aar-J Æxttesknb over
list-ist tmnt Vastoernfeldts tu et«
tcrlevcttdo Zaum-r csr bkxmo Pra
sm i FBridt-(-kit-kctt, Johanns-:- i
Wino.m Why Jttd, og Zaun-ex
i EstaZItL Wiss '
J IRS ist-Bd Past. Hrsnfeldt
Eftaim og var til de forskellige«
Tiber Prasft i Fort Humor-T Wie-»
Wider-up Grade, Wis» og Grund
RMdQ Bis-, tik hatt den Il. Sep
tember 1904 trat siq tilbage fra
den aktive Mtegeruing, sont shan
howefwetii40AarognuM
www-time WMHHWHE «
ske Rettlementer og med Kirker, skolcsr, Meist-ich Telekonek og
Fuchs Postk»rl)iuds-lser, ste» er Sude Parmp til Rulg pas lotte VUs
knxuc Alex-in Struks osstcsr Boskrivelscr csg Mit-mon- (I)1-lzssttjsigqsr
ANDBRSON LÄND CO» Wild-MAR, KUNX
YES YOU D0
Need a Typewriten
You Know You Do —
and YouWould Buy One
lf You could Get
The
RjghtMachine
at the »
Right Pnce
on the
Right Terms
Here if is Use Ixitssst thing in typcwnterssthe
A!?« W c- IF !.s n P «
Remincmn fypeuriter Cum-unf
.!74 lsr isdlwkn New York
gpn .«i: send nx .- RAE iszk s, ssjknwl l sie
H H H « Hi s , « » P Ists-Oh Hist Its-, m fs--- sumjnskissse l(
l r » k. « II:.·.·.»I·»»J Um 1 mss Irmkn Ihekfzrliiue
) i « Huld z Isi· Hi .2 l J.«-.«-· u- sil n ( n isyt It I di- Je
m ( m An j «;11;sm.«·. me («- ckhsse it l ans-keck p- szIn sinke
g» »F Y.« »Es p- , )«u mwx Mkpymenuot IF risk
shuul I « 1 l U is c- supmx s
s.! Z« .’l:)r«:5 Zins-»Es «.-.1n »m,
:
»
..— - « . - ..
L . :.«. U .«Z.n, I .)--7.-.;...J
! ' « ’ « H .- '
« - ..-!«,1.- .1! Am ....s . J
:’--.s:7. H Mnil T s·-.s
(s««"
«
·«.1 its-« EIN-! : c T Du
havde im den Wasdky at Pan-n
Tsssrokärsdt iur r:l Etodo ou en
Nudsstxisncssm i Zilonntss LIk«-n:.1!)cd,
Ewnr Imn Ilnmsdc nnsd or inotmn
-!.-n)-«s »!-"ani-—ts1"1n«d Jn! Latein-n
annss ka cn Wunsch zog var
poa Viej tkl nogkc Moder i pkcnv
Denn-urk, Wis., hos Past. Østcr
Mark-, kundi- jeg nndei Mcnnrm
reisen den-m- Pckn Mkonseldt ou
nun-.- Onnni i Fort Doward N
Volsdc et Mode i Ihm-n dir Sie-diri
Ud over disfe Zamnusnkomner Zw
vj numtwt nsjecs mcd at oeksks
Bmm sann-Mk Sich im kom til
Ntslsmfkm bar ni rogclnnrsiiq skro
net Jaclodmns fmnsnnsn Lxx nur
Past. Hkønscstdtst san-, var kisr .1lt:d
en Tel Zpomcsnmal i disk anzaa
sendo von- Eansiundssurhnld, sann
kmn missedJ Nrds mu; tin Tun
tust-- en U-) Tisl Inn-risse 1 dis
5.,n««-n.-0is Stirka-Z Arbeidv L,1 Sack
fisndus lmn miq ved san-me Tåd
Ist Ekfrnwlar as Amt-riskian
Daqbog. Men sfdsto Jnl kam der
inM Vms im dont misn knn
et III-Wink og d.-t var sit-met nnsd
mfnsndcs Hmmlr Im knndc To non
Zfristcsih at min gamle Von-J Ums
tvr var msd at Ton-de Lq M
;·T««I Ikn bot sidkw Mid, im Eil Hm
Inn-.
Imer Bruders Tok for din tru
sastc Mlighedf
» var Mai-ins Haufen
»F
: Y- ko— -
lslggsomgsiwvmt
Namens Widfiab flvver over Lande-,
Binnenk- Fugle jubler drt i SM«
Isa, Tom Baute-IS VichabNllys
ver-over Landes, og fom det mod
taqes ' med fublende Glde af al
ISfabnisktgem fadedeg klti Wa
bet om Umsmsftævnei i Anda
bon 5—---6 Ruf ud over Iowa
MI, oq wiche- modtog vi un
gie bei med inblende Mode og Taf
for IMM. Man hat m
wt Imm og streng, dersot glo
der vi os med Mc Jubel over en
W Wks fom vl im Ist-me dar
veniet mol- Mfel Devht gie
os Man mi, da W
Icudttbon er kommen. det
F
H Fuss-L «;«-O.!«) U Hund« U
.: r III-s .:1:?·..1 tue-d i
. . Oh ,««s.«n-»:::,Jcr N
»Li« k- gkxkaxxscr Toxn aldrm For
s IIIT --r« UND-W snud jiq.
E«L1kr dran « Icskkev ist Mdck
user uugc knsd Tiere-:- Retmmc a
no) .1! mic- dcstn et skxt Krisis
under Taljkc Rot-met Vi staat her
sum fru- Masnd og sum-wen me—
Ist-ne Urjflksnis Nrn oq klkkrdstslcr win
qxsr Infmdck as Uorc Vrødkc oq
Zøsms i Europa ned i grirfom
Pinsrl og Nod, ozi Lmtd after
Land, Foltcslag cftcr Folkeilag
Roms-Z med, og tm- smar vi, s—
usw-n Zer cigfao squct vort Land
mcd W, oq cnkeltr as note et al
lerede paa Øvclsesplodfeme i Sol
datertjenestenI Vi maa Ums no
qct, for m bist ikcc fcal qaa i
Krisen udisn den-s Fressen Dreier
rr det, at vi nistop m- nma tong fai
Daand i Oaand on famlc os i fix-Ile
Ztmkc For at mme om vor Una
dom umd drum- Verdeniz Forst
uq imnss Inkr, for M de ikke as
Liikstcs Smtdige Laster ffal draqes
un til et »Ur Hclvodc Lg der
Cksr nma isä sma kommen om at
lwldc fast Ema vor Unsdonh for
at Zettel-ne jckc ital five dem ind
untre-E dem-s Fglske Lin-c ved WHAT
oq Eotl og vor danste Ungdom pas
den Manch lwc Livet smng
i en salss Ida-m Lsg ondcsltm Ven
nkr -- Brer og Saft-c- i det
mt, vi maa fhg samtnen da Flac
mcdsz i Ungdommens ank om
den Ein-zu as ungc dauslc Mut-W
on Kvindcn com vokscsr op nu,
for at dcs san faa deres stelle-r
i Eis-, Tau iclv om Krisen saldec
dem bort fra os, og oi ved fo, det
,oil Blive den modiqe steckt- Ung
dom, »der vil blive kakdt paa ftkfh
vi da ikte maa lade dem gcm nden
Jderes Frei-set Udcv at de first
ika fslt oq trost, at Jesus er
illugdommms ist-elfen og shan er
lbleven dekes Hym, og de est
hans Flok Du ungel Engmz
Iumk disfe Tiber stünde-, og de,
fom nu staat i MCW