Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1917, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dannark
To Aufs ijkeriudbyttr. Fka Bel
gedal til thgetop. Lemvig, ll.
Januar Det her fka Byen gennem
Thyboksn Kanal drwne spannende
Kutterjisleri, der regncs begyndt frn
lisUZ med Anvendelsen as Linklurs
lerne («Bakkesbaadenc), sennemgsik ef
ter nogle Aar-s Forle en «l)aard
Krise, idet Fangslen bleo mindre og
mindre Tot daakligsle Aaar var
Eil-innen molk-OR der bragte
·ngunstigt chr samtnen med liwa
Mike-Orden J ncevikte Sasson dcltog
i zifferiet her ilke mindre end 47
Krittel-o med en Tonnnne fm llj til
-l5 Ton-J. J Eassouenesd li Maaneder
Lkwlnsrstlllnrtcs lder dreves ikke
Sonnnerfisleri, da Zimrnwanddet
da illc nnvendteksj fiskedes 20(),80l)
Ph. Torsk til UWW Kr. og rn. ils-z
Mill. Po. Knller til 184,80() Kr.
Te Kutten-, der nnnede op til en
llritituindtirgl pna « n 1«,000 Kr»
handle jtnrsl Fangsh men der var
adsiilsjgcy sum ikle kam Miete end
til Tini-» »r.
Tenno Eil-jun mr Siedet-J dnars
l:,x«"ic, on sum en d:.mietral Modiirti
nmn imm- llndyttet «l del sorløbne
Flut-, Tier Zelt og holde-it limgt
:lL-o-.-thret, ikke nlene med Hensnn
ti: Priscer-, der immde gnigske ntcsn
sehne Heiden men onon i Heils-sen
II :«:l bog indiifsede sinnntnnL J
stärkt lksll lusizsrdredeå med den
lksixnrrendc Unnc -i)1 over en Mill.
nig. Ziff, Og Jctkc AU· en alde
lika jun-i Ali-sinds :lli·:i del NEWTON
Am- slcq Trniknxirlssn Iil over Tit
daimcllky neinLJ All-JEAN KH
Tot nn ssrlcilms Klar Lmr iniidlerlin
bin-n et :Ii.-5«l:nr, der ondvzx er oder
Tasse-we for do interesierede idct
der er beinrdket Elle mindre end
gebt II :ll-’ill. Im. let Kilogkmn er
kn. Z jämm- Tetle Wanknm er
LWII nliqe fordle mn de ssrfkelnqc
klar-Eimer Meilen-J der-s de »erst- tu
LIlnnmsder link Heini-breites m W,
inn- sl,1, i1c,1 xllcmiuden i Flut-il til
over Lin-Jnle sm» mm im l. Mai
til Udgnngcn as Zispteinbser var de
nmnnedlinc Ti«nn-:s".mrter mellem
godt nutuxm m. on m. 1,8()0,()0»
Kn» lwilitet iidste Resultat nanedes
i Juli Anretg tre fidste Mannedet
bragte fra IX- til ca. IXg Mill. Kn
De 'l)er mwnte Tal angivcr For
sendellernes -Brnttovægt. Da Einhal
lagen androgcr ca. en FemtedeL bli
ver Resultatet et Fiflerindbytte paa
ca. 6 Mill. W. Med Heulin til
det skonomiske Resultat san man
ansiaa Vcrtdien til godt 31,-2 Mill
Kn J Sæfonen hak deltaget im 80
til 100 fwrre on mindre willens
ljmnt Jurisdittionen Ksysiibande
Rigødagoskitktet m. m. when
dann, l« Jan Tor er tilsludt Of
foutliqlpddcn Moddelclso mu, zxt
Nigsdnmsnis jjns Panier var zmth
bete-J Vikald til Fromfwttclsc as et
LmsiarTlag out, at Rigssdngmmsn
dolus-:- Tuvtcr der cftur den nnd
Grundlunszs Jlmfttmst er fastht
jl 1« ur. dajlizL lmorlasnzw scm
Emnlinmsmr Darm undle do un
i Tidon isfter den l. Ilisril lnn or
d'« m-. allen-me i Aar das-m
1 Eout1nrnmmnederms skal Exil-NR
Eis-:- til l« sit-. und-er Konsyn tii
faamsl antidcsn sum til du« Lutst.rn
di,1iss.-d, at den Instrkmtninzh der i
fin Tid blen qjort qældmde til For«
sank Em- dc lancns Diastcsr cftcr l.
Aper at dlliqgidagcsn derigcsnmsm
fluldc kmfnrdrccs t:l at qøre fiq Erkr
dia til dcttks Tidst Mnlt ffle
krumer er acIsldendi-, ofterfonj dcst
Elle or Nin-Ihrigen solv, inen Nr
geringem der foranlcdiqer Zamlins
gen-I Jurist-wolle hole kommen-n
igennenr.
Dette DithS pørszsmaal ek, fom
ni March reist iklc of cheringm
men af Rigsdagens Zornwut-, der
, lamtidig hcnstlllede til Overvoielfei
om Diæterne ikke si det bele but-de
fovhøies f. Etl. til 12 Kr. daglia,
m Henftllling, lom dog like vondt
almindelig Tllflutning.
Samtidiq bar Formændenc imid
lertid sat ogfaa nogle andre Spuk-s
mqasl Riqsdaasmændene vedrskeiide,
under Dei-at i Panier-ne Dei er l
de lenete Aar blevet Sædvane, at
der tilstaaes fokhcnvastcnde Riss
dqgsnurnd, der er kommen i lmaa
Knor, laavel lmn Ente-r efter Riss
daasmwnd, Underltjttellet paa 600
cr. aisrliq, hvlllet er sket efter An
hgnlng sra de paagaslbende til Jn
Ienrigsminifterem der lau bar fttl
let Foksiag som de forntdne Bevil
Unser Im Finanssloven Man hat
Ia meist, at deune Fremgangsmaadt
q- mmdre soweit idet Sagt-r al
Rufst kurb- Wkis Cl Midas
- Ich- W III M
— « l
gen Ibliivcr at saadanne Undevstøts
telssek stremttdig ligessom andre Uds
gifter nnddrager sig Offentlighedens
,Kdntrol.
Endelin lmt der stneret forlmndlet
ein Friturt tnm Jernbanerne til
Rigszdngsrinmsndenests Hititrner iet· at
fastte dein i Stand til nt liest-ge de
t«e-:- TiOgtisitieettd i Senedsmdetn nien
den Fumnslnitninxi ltnr den itle
tnindet tilstrtektelth Bisan til nt
liline ndført i Nod-. LI- -r.
Ovcr stimmten- stoldinzn II-.
tJntL J Lerdags Aste-J gjk en tnsl
Soldat kniet- ts«-t«(enieti for at fni
Ent i tm,1le Fadetntetx Lmn kon
ind slioiJ en Lisielsznmnd i Animus
Lied Iangs, lnmr Inn nilde lobe Ztii
feimrer samt Art-n Eli-litt. Mel-Z
innnden ineldte slrnls:« Soldaten-:
Anloinit til de tnilitiete :I.It’nndistl
Lieder, instit-zum Soldaten blen fern
itsd tit sending If o» imtksmncÅ
Der ltar i Tag titeret Ist-eher einst-i
den fnltne Soldat Sein tiitide »st
Tel Tntiils In lian iet· neigen iniri
opholdt fig en intlv Ene: Aar sont
Zienmger i Keltettlntini Don harret
det flotte Kann v« Miinten
, Echten er indlterettet til :I.1t’i:ii
lltetieh der stnl lnsstetttitie, lnntd Dei
l
l
l
i
ffnl intetmesji nied Soldaten ;
l « · I
Jinnurniens Prtrulcnni Sei-Tuns i
Eines-ne inztnende det titile Til
lnid unt at Innere de dinile Jikfsres
rtizneenfl ’l«-«t1-ol.·.i:n. Nat endnn it«
le iert til tin-tot N,-i«sttit. J i’l.it«
litt-ji lnits flietimsieittint Weikter til-l
lsiidt klinnalie til tlthiiii tT en
Bei-;- .if lkp m: .!·. TI, ’ltii i: l.:: ft.
tastende m. El« sti, « l
jun-d er is Elf« .«-k «i! Isi« i
t.i,i.1.-i« etthxi tu) "-..t . IX. I
F deine tstds -:· Ei il« TUTTI-l «
-«-.-ld«-t« :’ - iiissx .-.: List f :
t Zwiet- ij seit rtt :k:"" i. l
tto,iet ent, H Ritter-ne .Ini en lis s
iteint FeleHe ni, 1t äs-! »J: I
ltet Tnnt , -1:«":- de nnni itd in mü«
»den tttnitnttr ikcstiacht s : Hi .
inerne l
i
i
Jkkr sei-kund St Wust-»Es Aas
lltni i Vogt-nie Ihmin Wiens
l«’- Juni-ne J Vom-nie Jurist
Mode i :’l-"tk-:-, lmot Dtusnzicxtssi
Itndnet sur tktlf td insdtogek :- :
2. Lielmndlinth ieteslstiesrs det si
7xseittliitiss Eide at nedfiette Prtsn
tnm et t Pd.-:s Ntmbmd ined tfx
On- oq paa Eig- Pd Margarine ined
llt Lre tit. llne for Insekt af Kein
tnnnens Jndlmngere Zatnttdigt
iknlde den Tintidssslticeltn der liidtil
er ydet nennetn Hitelpetnösem bislte
Lwlde5. Fernniniltningen vilde sur
de 15 Mannedek indtil Udgangen
as nasste Rennstnbsaar inedfsre cnj
Udaift part m. (;t,000 »Kr» kfvoraf
Kotninnnen svilde iaa resnnderet m.
Oalndelen
Im tonservativ Zide i Vymndet
ltastidisde man, at det vilde vtkre
tmnertonnneligt at faa Penge liertil
Ftttbcnand Letlt oplyite, at der tnan
fte ikke blev 40 Zkattendere til at
betale de mange Benge, og sspurgttY
Tmot nmn stnlde san Vengene im,
Oertil sunrede den toeinliftiske For
flaqszftiller, at det tnnde fte nennent
ltdslrjvninq as Ertrcislnt
Ferltandliimen endte sna tfied, nt
der tun Rot-sing im tonleinatin
Eide tiedi.ittse-:- et Ildmalq tii at
nnderiøzte Ettergininaiet tin-kniete
Zagen sknl bekinndles Jan Urde
tslsten i et Jasllessniøde ctf Unraad
on PricitennlerinqIKnnnnicssiein og
innligsvics nil der alte-rede her tote
ligge et For-flog im lldonlget
J Jenseit-n shl der i Vogt-nie
umkij m. 12,«W Kr. tnere i
tiztat Wa Fort-nie on Jndkomit nas
ite klttytnslnbsriattt end i Aar. Det
er altiaa et fierdeles byggeligt Vil
lede, Manrksnitenens Fortlag op
rnller for den lille Vits »store«
Zinneder-e
chmaudsarbkjde i Jud-rieth
Lasmncendenes Eksempel i Aar-has
vie-bete De Leegtnænd, der sleder
K. «-';5. U. M. i szredekicta, shvor
-bqade"K. F. U. M. og K. F. U. A.
sltak detes egnen Vygning, bar ta
get kraftig tat.
Man begyndte tned L Msder den
h og 7. Jan tned Overrctstfss
rer Stqu sont Taler, det spkfte
Mide alene for Mem-, det andet
for alle. ca. 30 at Byens Iendte
Ltvgmænd indbsd til Medernh der-.
thlandt ,,K-beftævnet«s Forman·d,
den met-. oq den til-n Woged, en
Rædke af de ledende Forretninqsi
mænd, Pladskommandantem Latin
ikolens Nektar, Læger o. s. v.. MI
dekne holdtes oppe Oaa Raben-ev
nws une, rede Borg Evens Stoll
hed) psa Voll-en t WIN,
Itm Nil-M Zoll-nd- spslti pl
W W Sei-It
iher i »Poesi- Dllle Samfundslag var
representeredc alle Me.« che
Hzen Dr. Hoff sluttede Medet niod
Von. Over 1000 sMænd var til
,Stede.
s Efttsr ai Hin Staal om Lar
dagen slpavde talt i Hedenssted ved
Hut-jens, hvok en Mirngdc Meinte
sker nmatje gcm hieni, furdi Loka
let knn funde nun-ne ca. i()0, talte
han om Søndagen atter i Frederi
cia »for« ca. HOO Mennefker, demf
'-,’-f; «Ma·nd- Ouermontør Mortenfen
flnttede Medet med Von.
Histting i Snk i gumlc Dage.
»Nordj. Tag-bl.« optrykker folgende
im »Ojørriim Amt-It.« for 2den
Januar is«7: Lim Onsdagen udi
Haar der io ingen Flois i Hist-ring«
inen lyvorledess det skal gaa os is
Morgen? Da uma der Apis nd, ogi
dog er Udsigterne til, at vi kan osp
fylde vor-e Forpligtelser kun duaks
link-· Vi befindet os- i lignende Til-l
(
fast-de sum Inneren, der fkal baue
Brod: men mangler Mec: som Meil
lcsren, der skal male, men mangler
made Vand og Bind; fom Skonms
get-en, der timtigler Order-. sont
Zkrasdderem der mnngler Tof:
ioin Liødkerem der maggler Emin
n.s.v. Vi er nemlig uden Post I
eiterretnjtmrt Sidon LIrdagen den«
BR. December Torrige Aar Ved ni«
ikke det mindstezotm ljvad der indsz
til et Var Tage i Forvejen inrs
fort-Hand i Werden « --—- Bot-i
Situation er inldftændig grønd 1
landsk. Alting jin-Z os er Zne uns
Js, ou de Eli-sie ai us bot i til I
Instit-de Ein-hinten med mier Ord
isgsrc Dis-ic- er for Sttlrsttsdelen be !
grnscr i Ins-. der nmik til dens
»An-sie Neime- ug iuar : Rot-bin
detie med Enedriverne ona Tage-i
·’·s.1. -.1t Jii-s«1n-nins,1i"n mmme Etc
Inst· kr inldii.i.dig. kapne bar no
gen kiieiiende nied ftørre Interesse
oa Forbmiselse betmgtet de abstrak
te Zueregioinsn end vi fm Tin
den af et as vor Hin-rundes Zins
bit-me Vi heb-Ver blot at tasnke
soc-, n: ds: zur Tsliie istedsstior Ene,
Hi .-1r Ei et skildimsndigt klart
Micde n- d« m- neapolitanfte Ztæ
deris liiidemaiig. Kinn er der den
Forstwi, at Flngt var oss unmün
:V(’an,1e nil maaike bebrejde os, at
ni i dcntie ekksflwsive Tilsstand ikke
tager note Esterretwinger ad Tele
graftraadens Vei; men de betænker
Me, at man tun faar 20 Otd for
w Mark, og at der sskal mange
Gange to Mark til, for at give
selso denne lille Avis tilibørlig NE
ring. —- Hos Koban-nd W. Hm
-it-ed hat Sirt-en trykket et gammelt
Sidel)u·3, der var indreitet tithald,
i Gras.
Hikm for gnuilc Tjknestcpiger.
En chvendelfc til Osientliglnsdm
,,.l"iøl)cnhavns:s Tienoftopigcsforeninn«
link ncdsat rt lldolilg, « sr ital ar
bede for Dort-stelle af et LIan for
winke chsncimoizwr, U disttc lld
ualg Im- licninsndt im til Offcnt
lighcden um Hjælp til at naa dritt
;I.l«’.s..1l. Furt-nimm Int- en Fond
tun HWUU str» knien der Uil selv
vUhu-W tnslnnnssd nianqc ilier Von-ne
im« innn lnn taqc int un Linn
wns Løsni1m.
Tot er Moningcn JI Ttnlns ist
»Hu-ni, lnmr Jainlkn ndslidts Til
nisinspiger lau finde en Darin Etnkn
Jg lnmr de lan Emle dot i.«-1«.14rit nq
,-.ud1, et Mit-, lnst Ig rolizit »Un
Hrulsc just-) Kutten H un Innmlslki
’T.igl".,1jiik.»s, Inmi- dc lau scinlcx on
mirs samtnen uni, lmad disk liggcr
Dein tun Einm-.
Dødofald. jitaitiriinlintnirt OF R
Zchrodisr i stkilnsnlnnn ist« nqinwt
wd Tod«-n, St Alm- gl. Tun lms
di- giort furlkellinr Ltiiindulilsn list
a. den førsto anwndeligc »!Inidn-l
tciiickflinc, for slniilltsn Onlindlslfcs
han fis den Ørstedstc But-unis.
—- Fhu Direktor for Købstas
dekneö Vkondfovsikring, Etatszsraad
J- ilssoldschniidt er afqaaet vcd DI
dcn, 90 Aar gl. Den Asidødc var
Moder til Diattsrcn A. ,,M. Gold»
sfchnridt oa til den ene af Stiftekne
af Fikmaet Ewme og lsloldfchmjdt
qstvt Wink-Mystetiet auflas-et
United, 13. Januar. Den nmftilkc
Sag inod den forsvundnc Brode
lirkesPrwft A. F. Wink-, der bar
voldt Ihisited Politi et itort Ar
bcjde, er nu opklaret J Max-ges
vcd Syvtidsen faa et Relewcniofvbusd
M Lilletow her i Byen en bau
lhovedetOMandsperlom der paa en
under-lich forvtrxet Maade fnakkede
op og spurgtc om -sin Koste, sinc
Bsrn og stn Meniglhed Psoftbudet
ftk Mund-en brqgt paa Sygdhulet
Dem m ifttt graut Sommerth
sog svar magst- llvckommen og af
W AMWMW,
st- W Ists W Sini- di
sc
» -
pl Sei-lett Det var sanfte has-Mist
lat prive paa sat faa nagen fom
;l)clft Fortlaring as den sindsfyge
IMond mu, hivor shan bar opholdt
Lfig, og hvad than hat foretaget fig,
yssidcn han i Løkdags Aftcs reiste
lfm Thistcö.
E Papikfabrikketne ndvidet Aktie
knvitalgw J Aktiesclftobet De for
isncdr Patsjrfabrikkcr sfulde der iflg.
»B. T.« Tiriidag den 30. Jan. af
holdes en overokdontlig General
jprfautliuzL Pan Titgssordcncn stod
For-flog om Udvidelse af Aktickapi
taten med 3,150,000 Kr. til 8,
t»(),()00 Kr. og Benumdigelse for»
Bistyrelfcömadet til at knnnc ud-.
»id» Aktiksrwpitaleu til 10,500,000!
Mronct I
Husmckndeae og Korn-Spinns
nmnlet. Pna di- smnsvirkendc sitt-l
1.ncdjkc Ousmnndisforeningcrs For
umndismøde i III-benimmt den 13.
Jan. fort-lang Faltcthingsmaud
zskikslsx Freveriksen sit i «Eri«3regnle
rings-Konnnissioucn fremisatte For-—
Mag til en KornLrOning. For
Imndlich viftc aimintdclig Til
Tlntuiim til Forflagc:. .1Ck-It«1!rti41vis:i«
san man nødig en Tyorhøjelsc ais
Utafshnalprism for Wødkorm Inst-n
til Hengcrld var man klar over di
store Fordcle, det fremd-D for ani
:1n1«nDc«::s, at Mttfsiiimtpriscn for
Ruhm-com blen txt-Mut Der »trede
sia tillige fra de flostc steht-r stkrr
te Inst-It- om Judtmselsp of Zan
sang.
N. Jrsdcritson ndnfte sin Fox
das-Koth ein-n at Etemuingcn bat-I
donno Ves, og srcxnbwvedu at eIH
sammt Foranstaltnim i kwcrt Faldk
fors- :sil«dc faa njgisn Virfninq i
tsis
Eu Japaner studkrer danfk Land
bntq. En Japamr, thut-t, gasstcr
islg.’»Ninz1t. A. Als-« Vorris Land
ltritqs«skole. Hon kmr først anhebt
sig j England, book lmn finde-rede
tun on domærendc Landbrngsskolc
og her fik han Interesse for dan
ftc Forlmld ved at læfc Veretuins
Her om cnaetfko og stoffke Land-ji
mænds Bei-g der's Landot
. Dr. Agata cer i sit Hjemland et
Mods xpaa Here Tit-finde Td. Land,
oasat tmn er en Tocialt interesssorot
Mand, fes dems, at han under sfit
Ophold her i Landet færlig inter
essen-r tfig for bot-mindre Landbrua
san money at denne Driftsform
vil skunne faa den ftørste nationale
Vetydning for Japan, «lwok der
vcofcntlsig Inn er meget ftore Ejens
donwbetsidderc oa fattige Landm«
beiden-.
Un Rsifkckibnue i Tlm. Thistcsd,
17. Januar-. Zidstcs Sommer nob
fattoås et Udvala augaamde en »Ba
nc Im Sport-im over Ovidbjnm til
Jiskcrlcjrrnr set-d Vornpør Jngr
niør P. Winkel i Hillesrad har Im
.c-7tor walgoth Anmodnitm udar
lusjdot Tmninmsr oa Oder-Hag, lwor
ofter Ratten, der blivcsr 182 Kni.
l.111-,1, vil koste I,15)5,(m« Fir
Knndlmm Immer-M drøftede i
Aste-: N mnnk Don ist Mode kmor
til Gebot-nu- mr indlmdLo oq lmor
Ufern ancniør Winko Var til
Zuska :I.I.’cd HE) Et. mud Li« msd .
Inzwi- dut at unfordns ExurwrkjjdtsH
til at Lu«:fktst·t«- Arbpjdct km lnsnihcs
»Hm-« Tilstd Pan End-til IM,
um Kraut-te
Tut ci- .»-.’siiinqon«a! soch hisn
»H« II«111«.:)2-«wt Um den i inde
-.-1«-«-ns«i-,s U- I XVI-: Jud-II , Ewslmtu
» «’««-1-ttlmmstms.
l
Tnttidcslsjnslu ou stortspiL Nod
Zkouqanrd Etaticm lnr m Aer
der Erit« (s-1-;fsi-n, sont i do fidsns I
Aar bar nrlscjdct Um C. O Im
sen-:- LlILnsfinEabrik il Monst. san
bar hvcr Tag vandth den lanqis
Bei og pas-set sit Arbejde, san at
lmn bidtil tmr kunncst for-sorge Fa
milien ndcn offentliq Hin-tu Mem
da hans Aarsindtægt tun er 1100
Kr» oq lmn slmr 9 Warn, dem-f 7
Hemmt-, lmr lmn nu benmcndt fig
til Himlpekassen for at faa Duk
tidsbjælu Gan fik iflq. »Auch
Venftreblad« 10 Kr.; mcn ydcrligcre
llndscrstøttcslse blev ham nægtet mcsd
den Motiveriim, at ban spillode
Kort Qaa Kroen Hjælpckasfefori
manden ssiger, at Arbefderen en en
,kelt Asten hat tobt 70 Kr.
Eu windelig Lust verlier og drit
bes. Forli-den Fokmiddag blov en
soaavisq Ente Johanns Steen »san
den dåd spaa Landevcjen mollent
Taarup oa Refssrc Hun var kokt
Tid ·i Sowejeu ktrt fra isit Hjem
i en Ensipændewogm shvovpaa hun
Mo var MI. Dei formodes, at
Matten er verlieh og at thun er
blwen drckt ved W.
Ie- wssrt asf et Atti-senken ek tm
si Dkift og vix-set findt tnfksdssstib
Ilende Foreløbig sproduceres der m.
150 Sække Kartoffelmel om Dagcm
lIncn man ventcsr at faa Produk
tionen snt betydeligt op.
Der er lsivliig Eftcrspørgsmaal
esthr Meloi.
En Gabe til Harfench Hurscns
Llcnseum imr ntudtngct et start Ma
leri af Valoenmr Neiiendanu »Vert-;
nck wd Johannes Ewaldszz JordeO
særd«. Villedet or i Følge ,,Hors.
An« on Haue sru Etatsziraad Nar
tin Dessnn i Kølmnhaom sont paa·
Mune snkukfe Mnade bar ønsket at
nise sin Fødvby en Opinasrkfombed
Stor Gave til Nkcftved Kommunr.
Ente efter Brwnderiejcr Nielson,!
:1’-.1—51;n-d: Im Rassmine Nicslscm der
fornnlig er assmnct ved Døden, dar
dile »Ja-stockt Arn-J« skwitket »Na-ft
nod Kkumnnne den snakaldte »Bor
tvrup Kost-kne« vi Nrscmcgadc
Solgte Hingfte. Den bekendte
Hingsnsopdrcvtter Handeer Bad
gnurd i Sie-tild, Our i Isølge »Nordj.
Dagbl.« folgt to Hingftjøl, 6 Maa
nisdok gamlcy for H,()00 Kr. kon
tant pr. Erk. Ug henholdsyuiz 23,
WO ug 23,«()s) Kr. Paa Vilkanr.
Tot one- Fansr købt af Heftcnv
1c»1-70rcsnin,1cn i TOanan pr. Ran
d-)!«—:s, dcst and-et nf Andjt Postens-J
lerforcning pr. Immeran
En Gniets Tod. J et uisselt
Hunnen-F i Tnlijnisgade 21 i swsp
Votum-un hoch en Eærling vcd Nnun ·«
JOncs Jenseit, Der lmudc sfyct als
Ltnqnng incd jinc Lskcdnmnnoskmj
siocn nnn for en Tcl Aar sidcni
ucndte hjcm srn Australien For-J
leden døde ljkm i on Alder af cin
80 Aar; hnn døde i Elcndigi)ed og
pjniiciz inen da man gennemjøgtc
band Estcriadsnsmdcip Faust man i
Folge »V. IS' on Blikfaciicy sum
indeholdtS 30,000 Kr.
Dunst Dampcr fænkcts Rdedekicst
C. Mx Haufen ntcddelcr: J Følge
modmgcst Tclmram fra Kaptajuen
paa Tanweren »Tnborg« er dennc
Band bleva sæntrt af en tysk n
dervandsbaad iKanalen. Heke c
fwtningen er ussaaret bleven hier
ncst wf den notice Dom-per »Knba«
on landfat i BrijtoL »-waorg«,
der var paa Reise fra Sunderland
til Lisfabon med Kul, tilhørtcs
»1896«.
slpdudførslcsh Fredcriksihavsm 14.
Jau· J Ugen ira 7. til 13. ds.
er der flagtct i Fiscsdtsritgdhavns pri
wtc Etidportflagtericn 150 Stir.
Esset-, l Faar og Lam og 21 Kahn-,
disk Lioucdsngelig or slagtet til Eli
part
Fra Fredcritsliasun wi"kil)cdcs:s i
fidslc llge til stristianiaz Jle Vol
ler Okfetroppr uog 7U,4-l7 Kg., oq
til Cliriitianssand: 1 Balle fersk
Oksekrop oog 250 W.
Roms Hjetneu er omtaaget El
mut :lI-’omu-slis i Minder-J tum for
lisdcn lmmd Momenftunden im
Juli-soft, og paa Hiismveicsn forsøgte
lmn iflg. »Nand· A. An.« at trasn
m- ind i on Lsoiliglusd i Schon-J
qudkh lnmr der lwdc on EnkeErucH
J Ismene Jovismsrcslfcs stod et
Duewindne milan Ved at flam
op ima den laue Nisfims dar Mist-u
linmist nJa at tams Halm-me as
disk ncsdsrrltc Vindnts nq nennt-in
distlo kmrslo ind i Rast-Esset Da
Inn-n mininodiy Hist-du lnin Iln
ist-hi, ozi M Insndoii Puder fmrtig
hin til END-U iursmndt den zum «
Irwkmsndis Zur ad diin sammt- Tit-El
ad szsilkon Tun vat- loinnimi. Alt
dist Elle nur hatt-:- Ilqt at stfcrle,
fiiiidxs los- m«. dot- i VindncsssfxirinisiiL
lkm csn Portrinoiinw nur-d Pisnximl
sum lmn lod umst. l
Te l)jcinløsk. Te Jlnsøgningcr um
dansk Statesborgerrcst, der er ind
»gaaet sdirekte til Minister-ich lu
løbcsr fig i Folge »Natt·« til «)0().
Naar hertil lægges de Anstagninged
sont er indgiivne til danskc Konsu
laroiubedsmasnd i Udlandet, kom
mer man sfittert ocp spaa Wllem
2000 osq 3000.
«·Efter hvad der opl-yses, bør in
acn aflwldcs ssig Ifm at indlende An
søgning af Fryat for Militærtjenes
Este. Lovens Vieftemmelssvr berin
vil bbive fortolket san mildt som
mullgt.
Utak er Verdems Lin- En linke
løs Sømand, der gik oa «drev ved
Nanders Hasvn og var baade ful
ton oa sforkomnicm blev ai nsoqle
uorske Sønurnd invitcret om Bord
og bwærtet paa dct sbcdfte. Demu
.sm-ukke Kammeratfkabstjienefte be
ksnnöpe han i Mge »Hm-nd. A.
III-X M den Wande, at hcm sftjal
alle Nordmændenes rede Penge og
stak l Land, menp Wne aqbetdede
m Mot. For-Wo er han for
; m lieu W Welt
Luther - Medalier
pkrcgede i Anledning af
Neformationsfcstcn.
,
Villcdurms Vier Muduljcns to Sider i fuld Stark-Use Hu«
Modaljo i on net lillu LEka
Pkifcr:
J Koller 25 CcntLL J Bronze 50 CcntQ
En sinkt-c Modale i Bronce, ZU Tommck i Dimueter fang
for 8250 Fortrinlig cgmst til Fødsclsdagsgave i Heimat-et
Danifls Luther-m Publifhing Haufe,
Blair, Nebr.
.««.k----..-.. . —»-. , ..- » -... »-—-«-.
.-«..- -.--.---. »s..-—-..-.-—.-...-.--- .-.-..--—---·-«- -- . .-.·-. —,-— -.
ReformationssKatekismus.
Udarbejdet j Änlodning at 400-Am
Pest-Hi for qu Intherske Refor.mation.
« I---«1«. J. Ppy, n. 1)., I«· 1«. D.
J
Illig-Esset pnn Dausk af
Den II il r. l. Kirkes Progran1sk(,i111itt-.
537 Hidrgsnsunl Ug Smr vedrørende Refonnutionens vix
ijstw Konsisngits-sus
l«;t. fiissttsinljut Mitldol til at udhrsmle Kendskab til og
Uns-um« lut(«1-kss»ss« km- vms Iutherske l(jrke.
Vissr uns-l i ils-ftp Arm-»He ved at kcihp ogx Inldele et steh
n« isllesr mjmlns Mit-sit nk disse »Katekism"dr" blaudt Deres
Hing-II wiss-XI
Pris 10 cents per Dusjn. 75 Cents per 100.
DÄleH LUTHBRÄN PUBLISIIINC XXVII-,
Blajr, Nebr.
HEkE l STAND!
; g Narratives and skotohos
ins-Ist 1 S IANDI Mk« MWWT km
Thm book oontammg u
» it does 9 separate illa-trof
f spd true stokios from the
time of the Reform-Koth
should he found upooislly
« suited as s gikt book jh
.J Luther-an sundsy sohools
« ln view of tho spptosohjng
qnodricentennial edeln-s
tiou, 64 lau-ge Pages-. 23
x k)iot11kes.Hs-1äsomc hour-d
.. « 1 (’-overs. krieg 25 Conn.
’·««·" «""""·""««M« MS Othsvs Tit-les in the Isme
» « « 3 F- Rcsries as follows
« -- ss , H Im of Luni-z Lu- cc
WMWL «««"«««««««« MW W Christ- soonos from the
Eoly Loch Pan-blos oi Om- Lord, The Viotory ot ths Crot
Paul tho Apostle, and Live- oi the Apostlcs
Spoojsl qusntity pkicss (sstortod Title-) upon sppliostjov
DANIsIsI LUTIL PUBL. HOIJSK,
Blatt-, Nebr.
Isppqyxss » - « Ost-Ists- H
He
H
« Ehe BOIV ZUV
»
H
J
F TOWV szM In WA Ellavlfkfms luschdts Jung hnvos nn paa
: Lager Insr Tun or udjnl sum Iolo Inn-d Pia-m ·.’itlompugrwnusm
sk Neu ni ’.«l. Flats.
«- En daan Llusrsasltclics nf Triften nusdfniuur man-:
; Rutlirgqctcncs Pkis er 75 Genick
) D- « « - .- C
»- Voc cpcctclptco 00 beim-» ?
? Danish Lutlscmn Publiflpiug Haus«
; Maik, Nebr. X
J
-VMM-M7ss--gk;H--k-xi»k-HMFMMA· . » « - « - .. Mit-»U
lllustratecl History of our country
—- D«.sooti to Dsts —
Itsoty of
the stumm Poopls
written by mutet historims
This Frost Exiser should be found in svsky Ast-rissen
homs wol it should be rssd by ovcry Amcriosa oitim IM
ek notivo or namllzocl
Pom- splemiid solang-. knll library sin. Obst W,
Olotb bound
M-vhllssn«ylsst— WIIOM