Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , s ! "’
WH.« A
ock M Dtd bestaak evindclig
(Ej· « H
ZDM fskftc Trosartjtci.
im- Guds Ewkclic og our
Skyldighrd
Satt fnart Der ;711.»:- ;-.., ..ii
Guds Osterle »Ur-HEFT Un
Mckngde as historisfc LU- sank-Dur
fkem for Tankcn. V: Eka thzx Mo
ne nogle fra den Lksg ::,«» Ovid-sc
Fskst i Rækken met-sc Exmd
flohen-. Sau Mlzjcsx Rka
ringen vg den nuc ELUL Errei
ning ud over Forder ENJ "i:..«! t
hams Uduaitgkst Mk «»—:-:: .2:
mer-es Udlasndjgged H Ti«1s.)..:· :
Ægyptem den-is llIE1«:«s1;«., Ixsäxsp
deres Ørketwandrinq »ka J- krisit
af Kanamh osv., oh Usrzk Urs
Fen tillader tun .11 fund-us
Ielte Tut-k
Til Vegylldclsc VII Of Umsz c«
Ord as den besondre · »L.
Worth. Blau-II »nur-: .
Fortælli1131x«r« lnr jun E.«r:xx:
en Fritasnkcr Wkli«·;:1«, Um .1
flcre blev FULLde tx, «::
Asworh furt.rjicr, .:: . —
shall en Tag sninkncxi riicss .:.-Js,-:
Arbeidu I wirken 7.1.1 L:T:,
Gadem die-J min .1!.s:7.:-;
rot for dcnnu ilIc.2:n»
og dct kund-J Isan Hi
derivde Wer .s.:n. :·
Gud oil hanc on
gjukt, faa Vasszcr Inn Ex: -Ii.«")sk!«
dertil.«
Gud mlde imm- nxigsx »in
tfwrt udført nwd og msd M ,
han bcwdo udxnrlgt : .’L’-:-.:»1:.;:
Men mod Jakob-:- Ekmr::r In J:
ikke godt im. og Forlmldsezkc : ok:
Land, Gud Mode looot :’lb-r«1.—«n:xs.s
Sæd til End Var alt and-It Inf
1yfe og gunstige.
Der var een from 2111.11j71.1
blandt Jakob-Z Eømter - Rossi
Hatt Inmde undcrth ,·i-!«-3;mi’."ss:s
drpmme Men Brødrene tuned-s
Ihanh nogle af dem vildc cudggfoa
Iaa Qui-m Mel, og da de ikfc tun
«de enes dewm, blev Udsaidet, a:
han·-blev folgt til segyptiske zwis
mænd og blev Slcwe i THE-quan
Vi sforudsætter, at vork- Tasse-re
Sen-der Reiten af den Historie faa
vi blot vil pege paa, lworledes
M qennem Josefs Brødres onde
Mling fwrede fauledes, at Jo
sfkf bkev ydmget og dannet
CI et holde fine Bksdre og hele
W SIcegt i Live under en
M Hungersnsd til at spre dem
II Wem og under de underlige
chelsser i Zammenhæng der
M todtes ogsaa hans Btødre til
Syndderkendelfa ikke at talc um,
Ct passe Ægnptcrne blev frelst fra
— Wsdsd ved Josef fom Redfkab.
s W figer ligefrem til fine Bre
dn: »F tcenkte ondt imod mig;
M tmkte at ivende da til det gar-in
M der fket paa denne Tag, at
Dache megat Falk i Live« U Mos.
Ic- W
W Gud altfaa lader Men
Msr have der-es frie Villie
til at gjre det ende, saa sætter han
Manier devfsot og leder Udfol
set W, at ,,alle Ting fkaf
W til qode ’for dem, fom el
fke M« Mom. 8, 28).
W stal vi ganske kort men
s, COUD vilde have sit Falk udl
If M tilbage til Kattaans»
M, og her trængste han atter til·
CI M, hatt kund-e beuge fom
set-III til at organisere Jstaels
M til et Fokk og fsre dem gen
M W til det forjcettede Land.
W M Moses fra han
III W i Men, indttl han som
W i Sinn-l Øks blev kaldt
tu ,
Og det er islet ingen Overdkivelic
at tro del-te enfoldigt og ligefremt.
Du smaa sogfaa godt her regne med,
at Gud hat sin styreude Hacmd
i nccd at fromme kristelig Civilifa
tion, saa vi kommer til at leve un
der ordnede osg tmgge Forhold.
Og sclv de mindste og ubetydelig
sie Ting styrcr Wid. Jesus Tiger
til sine Tissckplh sont hakt udjendcr.
«·Zaslge-:s ikke to Spurle for eeu
Penin og ikke een as dem faldcr
til Jorden uden eders Hader-S Vil
lie- Mcn paa eder er endosg alle
Hovedhaar kalte Frygter derfok ich
J ere meke værd end mangezspurs
ve.« (Mcctth. 10, 29—-31).
Zaa slutter Luther fin Udlægs
gelse atf fsrfte Artikel: ,,Og alt
dette alene af fadcrlig, guddoms
melig Godhed og Barmhjektighed
udcn nogen Fortjeneste eller Væri
digljed shos mig. For alt dctte et
jsg skuldig at takkc Jg prisc baut og
at tjonsc bam og vcere bam lydig.«
Ja, dette maatte Luther have med
i Betragtning, og del maa ogsaa
vi have med. Der er da jagen as
os, fotn kan have fortjcnt at blivc
skaht osg saa et Mennisskes
Chauce i Livet. Lg det er sandeli.j
noget ftort ijt viere den you-erstl
Zkabnjng paa Jordan, at være on
Ekatming i Was Bimbo
Lg dct or fcerlig nagst sxort
sag lnsrliqt i Dur Tid og under
vore Rot-hold, da Krislondsknrnen
um« Or et Meintest-c pcd der-:- Jud
tret-helfe i Verdcn for at g c n s ø d k
det til at ver-re et Nudszi Var-!
med Aweret for-Bd og Eoikxdkd
Ligc faa lidt bar del fin tssrund ":
,,nogcn Fortjcnefte og Vasrdiqud
hos nkig«, at Wtd opholder ins-z,
og sfærmkr mig imod al Rand Txt
fkyldes alene Guds ladetle-: Jud
hed og Barmhjertig.nsd.
For alt dette er jeg skuldig at
takke og prise sbam og at tjcnk kmm
og vaer hom lydig. Ja, Taf sog
Pkis er det engste-, boonncd Vi hu
gengcelde Gud for bans ssadekljgc
Godhed og Bannhjertighed.
Men naar der faa ogsaa men
nes, at ,,tjene« ham og viere ham
»lydig«, lau maa det soel forftaaes,
at det ikske alene er noget, vi fky l
der Gub, wen-web at tjene
Gud tjener vi os selv allerbedst,
og ved at være ham lydig ty
der vi de Laue, der befordter vor
og andre Mel-Z Velfækd -fdr
Tid og Evhhed
Wis M Luther deme,
kam hau sit de andre Atti-ler:
»Du er visfelig sandt? Det er
htms Amen til An Udlæggeile,
og del er nett-v det, der M Gen
standen for vor Tko trauert-is
Dahvslbesendetdeamdeter
absolut sandt, og devfot f
ver det til fand Lykke for M og
Ist-W at for-lade es der-paa.
Vink for Gennemlæsning
If Bibcltn i 1917.
j De to Ksrøuiternoik Bach Tis
fe Bisqu er fkrovet et lasugesrss
Tidsrum efter det bcibylonifke Fan
gcwfkab. Te kaldes Krønjkcrmsii
Bogen fordi de er Tjdsbøger eller
Nord-get Te tilde-holder et UND-U
of Oele den hellige Historie ordnet!
rækkekølge To onräjttcsr ttlsanmw
et Tidsrum a7 m. 3400 Aar.
KTønikerbøgernvcs to sidsw Ver-:
er de samme, lmurmed Erim-J BUT
begynder. Dei-as har«man quet
den Elutninq, at Esra jkke alone
er For-samt til den Bog, der bot-rn
Cmns Nava, men ogsaa er Kranike
bøgernes Forfatter. Baado EIer
Aand, Udtryksmaade og Jud-hold
bekræfter dcnne Opfattelfe.
Loven vg Gudstjenesten er i særs
lig Grad fremtrædende i begge disse
to Vækker. ngaa Krsnikernes BI
ger var fta Begyndelfen af, kun
een Bog. Delingen et foretaget
sent-re
Den iste Krsnikeknes Bog inde
holder en Nackte Slægtkogistte fra
Adam Use ned til Serubobels Sin
nes-n. J dette Slægtregister er
Juba og Levi Stamme-! færlig
fremtrædende og indenfor dem igen
Awnö og Davids Hug.
Derester fjlget en Fremstilling
of MS og Salomons Rogering
og Juba Wes Historie, med sm
kiq Mist til Merm- og Fol
de gmnanlevet, Osaa havde Herren
dog holdt dse Slægtcr appe, l)vor
til Forjasttelsen var knyttet
Den nnden Holnsddcl Cl. Kron.
Amo. Als-An lmndler om Kunz
David-J Rom-ring. Jndholdet tun
korrelig getmivesz sank-dess: Sauls
Tod, og David bliiver Kottge osvcr
alle Etmnmernc man 10—-12i.
David førcr Pagtcncs Ilrf til Zion
i del nye Tabernakel og indrcttcr
en præstelig Gudiitjenestc me Sang
og Musik MAX 13s---16)- Den
sftorc Forjættelsc til Tmsid unw.
17;). Hans Kriae og Seer Gan
18--20). David-:- Fsolkctcrllmg o-!
Ztmffedonunc dcrfor Man 211.
T« vid smnler Ahteriqlsc t:l Temp
lot Male LLL Saloka frank-Z til
Konge, sog David vier Ein Im til
Tenweltjenestcn (K«ap. 23). Pur
stcrue Max-. 2-ls. Saugt-nn- ·«K-a".s.
25). Portnekne (K«ap. 2t1). Davids
Organisationmrlnsjdo Unp— 27,.I.
Den iner Rigssforfmuling, lwor
David ovcrdrager den lnsllågis Ov
gasve til inni- Eksn Zalomo at
tmggc Temple thun «.b-----2S-«i.
Ton triedäc Luxusde ««.’. Esan
slaxt l- In Emndlcr ern Ealomjis
Rvgcritu Zaåomcsi Bim am Vis
dom og Herren-J Vøniwrelsp tsshu
U. Templets Bygning Eil-m Isi
Tmrpchth Jndniseisc ishxx I -7l.
og Enlmnoäs stark Hrrliqlksd umw,
s - -!«.
Den Ener Dossxddei Drin-lief
THE-HELMqu unt 21 Ilsnzzisris LI:
starke, Im Zalomo til ;i-.«dckls,ia—:-.
Tikiimnnorisct er Zur Höchsten Te:
lnsscszlsedc fix Heu Efusksnc visd Ka!
Lokal-thun Bssicdnrkiclkcix sg risd
n: Affe der-: Lrsc for Prosctcrneis
.:s.!:n-::Jo Nest ttl Bad U Etsch-.
Ic: ifrådtc fig Telsa nd km Ovid-J
Hug- oq Tom-ach og dcrEJr cr dvt
LnOr udfkilt Erd den lwllåde .LN«I·10r:.-.
Tot Orsorfnrdksligt at salde ·: den
lex-NR Und-I- Hasnch Pan den
and-en Eidv for Vi af Koimerncss
Historie her i :3- dir-n. Vog, at di
rcs lltroffab kundc Elle kwre edel-:
rissxsxi waaftlnsd til inter.
A n m a- r k. ZlutnikaiOutrino
ne i DWids Liv, sum de der med
deles i l. Kran. Vog, nckvnlig i
shans hsjtideligk Affked med Za
lomo og ssine Undevsaatter. vifer oc
ipaa en levende Munde, at David er
Mund-en eftek Guds Vierte
Udeluklende tilskriver ban Guds
M alene alt det gede, han hat
udrettet — Herren alene giver han
Æren
Ydmyghed og Taknemmelighed er
Grrnndptæg wo thans kongeligcs
Wette — Dekorationek of den rig
ckige Akt·
Den Wyggeliqhed, hvormed
den hellige Slasgtlinie er dann-et
er ogsaa as en enostaaende Akt. Den
nekket fka den farite Adam op til
den enden Adam: Jesus Mist-Js.
Kng am denne tilssoneladendc takti
Sleogtlinie maa vi Time Tet er
Hex of Herren og et underligt for
»vor-e Øjne i
Endelig belæter Kriniksrnes BI
ger es grundigt am, at kun naar
Mangel-ne og Folkene bevor-er Hek
rens Oer og leoer detefter. ejer
de Guds Velbsehag og Velfignselse
for Tid og Evighed.
. -
»Fa: ud pag Tuba-u
Jlj XI. P. c) .1 11 5 v 11 l
TM er Vol kim ioa Tanslc can
donne- Zcoo JltTJnrch disk kam !::
Hast-mun- nt Inmi- dm r sit Var
Ihr fide-n asdndc Rummnd f..-r
jndre Mission i Duman Brei-il
Fr. Beut-lieu Hatt var iflks
blot en beste-den og tjlbugehuldendo
Natur, som dcst ikle laa for at
trænge fig Frcsm i Offcntligsljedcns
Øjne, men udsendte heller jkke »Hm
sit Studerekammer Zckrifter, der
lunde have haaret hans Naka vi
den vm, ogsqa til den danske Me
aighed bewer
Alligevel «fortjenek Zeuthens Navn
at kendes og elskes ogfaa blandi os
Naar man lcfer Wilh. Becks
Erindringer, set man itte Mot, hvor
megen Pris den qqmle Fsrer satte
paa Hin Ungdomsven Beut-dem men
ogsaa hvok start et Arbejde denne
i ijndte Missions fsrfte Dage nd
fsrte samtnen med Beet for at for
kynde det gamle Evangelium om
Sqnd og Nvade og lsfte Ordets
Mel for det dem-sie Falk, der isaa
lcenge shovde sum-let om ved det
matt-e Skin fva Forilatchens Telle
mase, sog faul-des sprede Mona
lisniens Nsrsr. der Gleise W
,-·---«-·—---«"·— - --- «M
s . «
spdis fman Fovfamlsinger«, sfordi Inn
san nun dem sont dein, der i Noli-o
:x!.IlI-:«nn-ns:s Tid blev brngt as Und
ztzl nt donate og forplnnte bnadc
du Hman Evangmimn on den gnm
le Fahneko
»Is« ins-or JU- :-: »du-I Ists mit
;»I:..I;".-n i de sknnn Ernst nnsd Dit
c July Junan .s..s:.1 were wr
itij de L:J: Ost !T:.s.!c:b:n·dctt·
EknD Luftcn kundc Arke km
Turms hinn, Unselka 7.-:n Hi o·«tc
)t E Luni-dun, ;-::Tlcd-.s nd,
naar Salmerne var fungnc, og
TJlOH besondre, tnssn Lukan Paul
Von knudxs han«- svasrt msd at ihm-n
dx All-en In Holtky :»i Nr snrnlex
xixn III: lscdftc sy. ozn del lnsdno, un
n-·nnd-:-snlclfc, onlan
Schranqu Osm- ct
Tcsn Ist-J der illks
".-.s...ss,. er cliur tntk Inn-c : du nn
Und-e Lllcii«sio:1-:s.1:15ks.'
lkskior "le111n;.1;::;, der lud klun
.".--.«·. incgct nnskx Ist-Erst mn Is.nn:
..««. .«-.n« kennt JU, lnu lwcsxn dct
J ixs Lst .LrD::-: Ttsnvr" wi«
scde Lmdrcs end Pan Muts-en End
;:.I n sen lasnc dc::«ss.·r7u« Bindi
Bofliålcn ZU san. Inn-UND
Jus-do LT.-:TI:. --.n«, L-...-: I«
nk der ’ JnkmmU n
."»·-: HERR-O J-! 1« Es Erd-Oh
»Um »k· Jl-:«: :«:l».- Jn
: l Osxf . J . .r( l xnl
’l Cjedc ist n Imdk It ::"s
’ Eg: J » D« stunk-I
» Eaink.1.-.-:« .1 T -.-fn:- k.r;s.cr,
J.:;-0c« .: d- is) Inn tkk n:;
wette 1«:1« Tnntlxgxs lldntkl "j
3.s:n Brit-It Un Vandct -"-.71«51i)dJ
Kurs-UT Hin s.sl »
. . ’-Z»1 sri den zumle
sm .1! .s-.:«n- itiiicTLLmidJ
» gnsr - :«».::!i.!.-r Jenhoiij
.«:-.: t-« on Frist EtrwnnhU Jnsd In;
j."«.i.".!.’- ZU I"·
1112 Linn-C zum f »i-- ;«i .I:- r
Unde de gnJIls R-««-!·s"«1.tt.jnq.su.k»
anbot end kein-, n: dkst sier .-n(
’· l
l
.!·. N «":! ::: !,i.:13.« .’.·::".i:—. Erh
Ltm N : nsz s«l.-J-. «« . . . 1 .
Ts«. n nI s »Hm J
,««.rs·.:;:1:n,1-:s»·s t, Ihn .!7.:.: no «!
.i«:x::s .s.-nnd1« .-: : ;«.
tr« inspi-« ninn .s.n 1:.-.-»s: «
Sinkt i Kristnxx den-i- :nd«.n)!-«t-—
Kasrliglpcd dorcis srygtlpsc Biwas
onrd, den-S aldrig tmsxtcnus Judex-,
der Irsdspdc tnilclnnnss Lkiss «:-:
inm- II Std, Or lztnssc Ins-Du
denk.
Tcl .!" dog udrinlksJDU "·.1 .«-n.—
Tom-re Ihn-, zog .1.11· .«.-r-·:».I.:n!
Eil-»Isan Xil Joutlnn ncntlu Hm dvn
:’larrwllc, lmn Nr Pran xnsd Mk
charle Mit-ki- j Entwian Jotsr W
into Lands-» Uksilizjlusd 115 at «Eiddi.«
under lmnis Prnsdilustnl
Man lslso nldnn tm-: n· at Inn
Inn-, san nnqomniisrrfl Ja ils-entsc
lsd hans Forkyndelse Dct var jklc
dacrende LIlcsnncsketankcn shan smn
dran mcn lnrn forsrod sont »Um at
lnklc op Eor Rigdknnmicn i Monds
Ltd og hu- dcsttc tnlc ttl de en
fcltv -s)::r:.r paa en wrionlig o:
Nordijan Month Man sum-IT
nt lmn Fig-»n- gnis Ort lnsdsl.«, ssn
sein etcde An sanmdjg tnltc tun
nnsd en Kraft ag Baum-, Immuni
ms sm, n: net brannte . Jan-:- mer
Hscklik
Trst wr- nunfle et Winde nn
de nndc:.l.c Feräxnlmncn your
Bkokfonö Salmebog var den ene
stry der dingte-z at nmn sna Ists
i Michaelis nirke sann den fendtu
anznrz «- :)-:- ins-Month uninanm
Izu-le.
Lin-r Eos del nixlvcnbnnst Ord
vjldc ziemt-en Inn mu- Bienen-tu
der bragte jin Herres Budfkab. Dkt
er mwslis san dette Ocnrande, at
han hat hast og hat ovewundct fin
smrite Stint-He Dhi den kan iste
Være auch end at ist Mennefke
med hons Dankes-ne og silofofiske
Begle man i Unqdommens Da
ge hsve fslt fis draget til at ville
finde Sandheden ad egne Tausch
Veje
Dette Ifkemgamx of hans lille
Xlart Krwne Stellt Widelkris
tikeu«, der Uv som det et et Leb
i den Diskussion om Bibellristtflem
M flites i M for iaa Aar
ver en Mai over indre Mig
sions Mittag til Spsvssmaalet oa
en jwm men foundle indem-we
Wie for de Mlllqe Ban- -
stelWeh det- .W mede
ssr. Ue- med as den Wiss For
lM- dem Wie- sver lot Bi
ber-Indem tage- Mps lieb-le cl
Zer W
Lægnmnden vkl qennekn Fastholdeli
se asf Bisng komme til Ann
den, og Tcologen ckf Aanden lære
at andere Bogstaven.«
»Der taleås i vore Dis-ge strenge
Okd ont Antoritetstm Man can
da ikko sorlanch a LWfolM skal
for-andre sin Opfattclsc blot ipaa
Prcritcri sag Tcologerss Antoritct
Rei, den enefte Antoritct, Wenig
sdcdcn lusjer sig for, er den hellige
sEkrifL Men man hat alrfur Ineget
villct udbrede Bdbelkkltllklsns Re
fullaxer sont nagen Ezlllcnimsmnd
skulde lag-c sont Anton-just Mcn der
er knn een Amor-steh sont vi vil
»Wie ni— for, og dct er iflc on Misn
;n slmntsritct Vi bøicr osI for Vi
»in-links men Autoritet. Lxx W er
ogsaa ist-I paa, at Bibel-on sclv rette
ljg forsmmsx fist-er osJ nd over den
ntckanijlc Bogstavinsspimtlon og del
i.klc nd over cnslwcr Qrdsinspiratioth
men ud over den rentntclaniskc
erinsujmtjon.«
Zank Entheer klare og asdrneljge
Sirt-l imde Bibelkritiffen form
nrr iklks mindre haust- lille Brit-dilin
jantluw »Für ud paa Dybet
der er nlminet paa zoranledning at
Vcnncr : Froh-erkenn at finde Inl
rigc Umson- blandt del d.1njlc Mc
nigiksdikkotf betonte-, ikke vlot sur
.1: hin-Do sinndskcxb til Monden, Ser
»Ur italdt disze Prædlfenuh nnsn
jfær for Bisses mcn 3k1)ld.
Tot er cffe vjdenslndcljgc Tros
tciiior lsllor almjndcljgc tell-giess
Vvtrngtningor. sont der udgincs me
re end not af, men en i Troenss
Stole Urian-n Mond-J Vidnesbyrd
om det, lmn shar fundet hocs Jesus
Zkrisntsz, en klar og prsvel Vejled
ning for solle-. der jøger Himmel
.scsun, lmcinn der oglaa er et snrrft
isnskscndks sog answrmdc Element
: jun-z swrtnndelsa svaretth til,
at disk ille sag meget er til Følchen
sum txl Vklliism slyan rettcr jin AP
ocls Hcrmcd lnvnger dct fammen,
a: .:.::1 lieb-so holder jin til Bitte-Tig
:-.-.«--:ns:( »Um-den og toll-r til Anti
dcrtxs .I.I«’cnnk-5ker ma LOngrund as
do Humor-, Korn-user de teuer, li
gesom slmn slwller isle ladet de Ver
densbegwenhcdek, der optngek Sln
dene, nde af Figur J en Privdifcsn
osm Dvivl heddet del sanledest
Der er Mcnneslcn sont under
denne gkueljge Krig er kommen i
val og ilmr sagt: Er der en ret
færdlg Gud til? Det er en Umring
hcd, faa blinde han We tillade, at
der jlekc ssaa niesen Uretfrrrdighod
non Jordcn Im fnnes nn cgentlig
illa-, at M- csr Grund til at wile
ein« at der et en retscrtdig Gud til.
Ewig- Zyndsn inwde fnaet Lov til
at gaa esin Gang, fom den gis str,
og wkse til et vældiqt Vierg, uden
at Herren havde ftraffet den, og
nden at vi We nun-let noget til
der-es Stiche, san runde man sum-e
te komme lll at list-: Der et vist
lagen retsasrdig Wind til. ch hnes
toærtimod, at Gndg Reriærdighed
.1«1-)«-n.1«n-«--;- pud, Jt III-»Zum tnuh
tsdst L·r.-)«.- Jshcr ern-ZU J] de, Ist
Eir-: LT«;i’-, usw-r E: rin. Mm
·c!,«i1 .«! : su «1« »Hu-nd 1ZL Jt tust-Te
is« Wir-tin a« dir :.»n, cllksr Der If
k-; er issrmm dursiL »Im «- ku blend
gxsrningksn Den, at nimm-— ins bert
de lllykk(-r, anrmod Wud un Esksssn
Jksixusr Tun-DIE »Im Flott« Ut- d :-.s
T.-:.s! «
««»-.it· ·»»:( .-1·1.1:!-«.««-.- Hsahzelsgr
T Tksr im· .s.;-i Pr.x):t-:1cr JOHN
! I :-s.1· TU. M«.«:I.Ik’f-.'«s31·,« ifkr
Wndkt tci .I.Iku1quss»k.)m. Zur-r mm
pgrfdnlxx err den lille E.1:«1«m«k m
dmzspx til at onst-ish- Mjukstt mit
m Mand, Ikszx Lasno at kslskc ou ku
te fain Qu, jkfks OlJt Cur halt-J ipjcr
twindende Bei-seid men ogjaa sori
hanc- rcstljncde oq nahm Sumpr
Jesg hufker endnu, da im engang
fad i Jcrnbamsknpc stimmen nscd
bom oq Llf. Meint-, og Talen bl.
a.: faldt pas Spargsmaalet om
Salget qf voke veftindifke Dei-, fom
netop ogsaa da ftod poa Dass-orde
nen Mem-d kunde ikte for-inne sig
med Taufe-n am, at vi ftuldc kif
hænde nagen Del af Kommt-L Her
til sparede Zeuthem at felv om tmn
heller ille vgl kunde forfonc sig med
In faadan Tause, ssaa fyntes han
bog, at Hexnfynet til den indfsdte
Molknings timelige og asndeligc
Bel maatte vasrc det afgtrende Svar
—- et Som-, der vidner bqade om
bang redelige Tankegang og ikke
mändst am han« Forstaaelle af Sa
zenz aqndeilqe Side.
Zwihen var altid rede til at af
Icsgge et Mde, W der sach
«omhcm.o«avuiumescls
Der Wes-de han ved Wider faa
pel i Mission-Mem M under
sahen W i sehen-. can ver
.--—--— «-,.
FR. IOIT Im IMÄNÄ CI M VII-TI
NINC angaaende Crass- og Agekjokd sk« det
nurslligo Moman —- Skrjv til:
North Montana lmmigmtiou Äss’a, Dopt.Z.,Ils-vre. Montana
— All-s sksnnlimniske Spmg titles hor. s
cuiherbilleclen
Pin« l«·ut«kkrmsnrcsr oft-T Lukas Traum-M lmrmntis Maher
us Ur. Martin Luther. Stornslne 17X22 Tnmmwu
Pris 50 Gent-.
Latl est M disgo Rillpiissr finslss Philis- i cthvssrt luthfsrsk
ktsTStfsligt Ujpm un i Rosswmntiom Post-must
Dsnjsh Luther-m Publjshjng Hause,
Maik, Nebst
FlVE GOOD BOOK5.
Nov and unt-active edition-, by Luther-an Publ. society. —
Find-Melkij Ps.
cthsk Psoplss Münstert- stnrjoa of (’hjl(11«eu un Um desjm
fix-M. By Murg-tret li. Hex-hoch . .......... Flut-h JUN
Ths xlljght 111 SICH Ä historiral tmwl JUNNUHJ tu Um
yonnkk winkle uf Un- (’hm·csh us Uns liesscu-11mtiistt. l«
Mut-so li. kiohiml .. .. .. .... (’-l-pth. BUN
Ths schoolmssrer and itis son. A Herr-ums «.« mi- km Hei-ans
wir. By l( H. (’«szmrj .. .. ............... Noth »Als-«
Ths Three Rings- A story of the essd It the time- uf Un- tunl
ok Christ By Rebecca II. schwer .......... clotks BUT-O
Ost same Altar-. A Mann-l of private and kamily worshjxs
Ansatng nccnkding to the Christian West-. By Rexs .
Pknhji Ä. II.,’«.«-«I«, H !I Isi-' Musik« FIHHL XVI IN -«« :
DANISH LUTHZRAN PUBLISIUNG HOUSJL
Mast-, Nebraska
Bcd ng arvcjd!
J Tililutninq til Tanlcii om nt min- diEfc er til Noli-ts
Mutto bar vi ladet imiistille et nggislnrt med Jndslriitcn ,,B c d
ug arbcjd«, og vi ngter at Hort-, tsmd vi lan, for at faa dct
ind om muligt i ctlwcrt Hjcm i Samfundct.
Disie Vasggclott ck sszsxltzlxz Tommck i Stsrtelle og
smult trylt i to Form-r pao stift hvidt Karten De er lsnne not
til udcn vidcte at ljasnges paa Væggcth og Dil man lade dein ind
mmmiy datmcr di- ct ualmindclig sinult Stillst-.
J en cnlclt Virlfomth hvok Taiilen oprindclig fremkom et
dei- brugt hcnvcd 200 Elicmplarer as Korn-t, og fleke andre Ste
dek et Tanten allen-de flaaet an. Prifcn er fat som folger:
10 ceati per Sti
81.00 per Dust-. 86.00 per Hnudtedr.
Trinken er sod. Lad den gaa vidcre nd over Squundet. Den
vil bidkage til at ilabe Feststcmning i Jahr-lautet 1917. Vi hea
stiller fætligi til Præiter og Kolpoktskcr at intcrcsletc iiq for
Sagen.
Danifls Luthekaa Publilhiag Haufe,
Blaiiy Nebr.
«I
csq Umst, Ier dct Hals-! Wid— M
its-; ZU
Terer Zur Inn-:- LIlrivissdc .,1"":n
!-..1 Ins-It, U ihm sztwdt Wind-.
,L-lf:-«.5msrlj.1kd(sd ncrk ou Eiern
Maatte disso Linien der bnsdx
have vnsrcst sknsvet tttikidd-«Tb.1rt »s·
I .« zsisnthens Tod, bidmxus til .1: Its-!
s- »An-:- IIcindcs i JOHN nntlianH n!
E:«1 TIij til Und for lmn. Wurm-fis
HO- Irllv 13!«11-?1:t·«--7knnl:nk1 In nd
Ja Tnlmt«, drr Most-läg JOHN-WI
.1! findt- waerc ogfaa blau-Nr syst
hinfli- Gndsss Folk i Amerika
Jan var MD en Mand, der Emn
des sonst paa Ordcstsks Dnbx der-for
ksjl lmnås Ersarinqcr »Ja-re ai fcu
meinst staer Bart-di for andre
Bande Prckdifcsfmnlingcsn ou dist
lille Jst-ist om Vibislkritifkon vi!
hmne faas i Danifb Luth. Publ
Hostie
Den evangelissk Mission
blas-di Regt-tue pqq de dunst
veftindiste Dei-.
Foredrag holdt paa Trin. Semina
rium af Stud. Anthon Haufen
1
Vestindien er det Fasllcssnavm
bvormed man bete-quer den samledex
Øgruppcs, der er beligqende spaal
Grasnssen mellem Atlanxcsvhcwot ogj
det Caribiike Hat-, ellet om man
vil, mellem Nord- oq Sydamerikas
Øerne opdaqedses i 1492 as Kolums
bus og var den Gang Moede as
indianske Falls-stammt Este-than
den fortrænqtes disse og gcw
Plads for Regen-com der indfsrtes
Iom Slcvers De fleste af Gerne et
eurW colonier og hat i Ti
bens M W unt-Wut M
W W, bot de ostr bat
Croix, St. Thomas og St. Jan
Te blen i ncwntc klar lobt m· not-J
Indewa Mk I-. til den dankte
man-- Butsu-u tunde tu »Is« IIer
Et. Tit-ums « St. Jan vaer
inmt as sst d.11(5!:n-I"t:nd15k Handel-:
!·.-..I..-«1::. Istszdisrtd Zum-r .I«’.1"1
T I.7»·!« lk.-s·!nt-)1x:1’ nn ,R-.’1«!:.««--1:
::1, Im Tw m- Iksr lsion MO! of
U E ’liiss.1"f.! Er Jus-Tis- ir!
Txd III-sil.
Tx sar TM for-txt ut belud-«
!:1 ME isgsinsz«s1j1!.mn« rikcssttjusikn
!..’.1-7e.-n ulh Fdrjftmhcdcsns Kitte
7Jsufnnd Ins Hast-III rtspmsscntvnst i
Psirsfikwnciarbcjdet Trtte lmr Tin
staturlmc Aarfag 1, at Ferne hat
Ida-rot ejcst as san nmnges forfkislliqc
Saum-. For de dansksvcsfiindissc
Lier Vpdfonmnsndts kmr des betydes
dcslizifte LIEiEssionssarbcsjdis nett-et svet
of Oerrnsnmsrncs cllek Bis-dreiste
uighedeu.
I.
Jnden jeq begynder at fortælle
om felve Missionen vil det vcetc
i fin Orden at se lidt paa dette
Falls ejendommoligr Livsforl)old,
blandt shoilket Gewinste-n soc-des ——
Nestermcen bar til alle Tiber og
allt- Skcdcr ladet sig undertrykkc
of den arifkc, fordi den or en svas
gere Note-. Hex-til koncmer dens
Manqu poa Udviklingslans; den
bar san at sige Mc nogen Historie
Dei er et Faktuny at der, hvor Ne
gmsn er ovcrladt til sig fest-, fors
gaar der ingen Forandring i hans
Tilværclfe: han lcher M stimme
Vis, fom band Mist-re i Nat-hun
dredetfskhmwdetmederdog Mk
Hosi, It M M fis ci
VW M f« III. W
ac, III W, de vil cease
Wustsdsr.mdth
IMMMU Uhr-dis
Mudiwssw