Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Isss IIIIIIIIsIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f
·s-«·
ji IRS N- LLJ Pl
z fss WTU
, , TTVXleH
Ck EXXCUICÄL
H « s »Hme
Z U ( UHURI H
XII IIIII
— s
bio u, acklsl
ursdug den 14.Marts 1917.
anäkekixn
ssssssssssssssssssIIIIIII·IPIIIIIIIIIUIUIIII »s- It
«
Europa tcues af Hungersttød.
Fleck Ztcdcr et Tilftaudea sent
fortvivlet.
Alle Ztedek et lldfigtkknk mmet
nmtkr.
London, l:2. Mart-: — J Euro
pa er del Ziwtgsst«)11aal, sont for
Ofelvkiklct beflasjtiacr Sind-onl- Frem
for alt mich den tritt-ade- Hungers
nnd. Dem galdor alle Lande, di
Allisxredc sum draus ildodstandmc
Den Eranflc klkationalforsmnljna
bar ndsiedt on alvorlig Ildvarfcl
ant, at Ver-den ikke lan product-nI
en tilstmskkcslia :Ilæri:ms·foslynina
for full Erllasrjngen ftstteiz as
d(’lal«lkkcdc ltaklftlflc OPHIAVUL
J England er Zpørgszmaalet Da
gen-J staacndc Zmntalomtne. Inn
Rai-sonnigen as Leonistcsmidlcr nd
holde llndcrnandszsbaadeneci Anat-edl
Fm Petrograd mal-der et Tolo
graxm at uaa Grund as llordcnon
som bar fttivdet Sted i den rusljslu
Oovedstad i den jene-re Tib, Var den
ntllitckre Vesalingsmand i Petru
gradsTsiftriklen General C.mnalofs,
ndftodt en Proklanmtlom der for
byder Follcanlamllnaer pas Hader
ne, oq Befollninqen advarrci am
at Tronpenns link faaet frjc Hænder
til at link-ge derecs Alma-ret- oa tue
lwille sum helft Forlsaldsrcgler for
at zwrctlmlde Orden l Oancdftadon
Avilcsrncs i Pcstroqmd ndlonnnrr il
le langen-, oq Eporvejcstjemsftvn er
lud-stiller
Elterretninger fra Tofkland til
lcsndmivcsr at unae sont gamle dar
as Sult.
Mangel paa Fadevarcr i Tnfl
land oq Esterretnjnqer fra dtstii
Fraun-r samt Tnsflands finanricslle
Vanflelialwder lnneirs samnnsnlaat at
tide paa, at der fort-staat en nlnnsc
tan Offensiu
Vetroarad, 12. Marti-. For at
afhjaslpc den midlertjdiac Vrødnmsp
gel, der fkyldch Transportvanskcliai
heben er der l Dznnaen indlcvcret
et Forflag, der udsmrek de kont
Innnale Autoritcstvr nwd den Flu
tokltet at lskac for Leunetsmidlor
til Vesolhringam sont Landbruatsdw
parte-nennst nn Iler indo uns-d
En halvosflricl Fluudaørelsis fi
acrt
»Im-re Znefald l Buttensnii Sah
laade nor-is Vanllclialnsdcr i Ell-sen
for Transoorten as Korn oa Mel
vfor diislck realenscntisredls Ankinnn
til Petroqma Disle Vanslcljans
der bar indaivet Ltcsfollninaen lus
»gmndet Frygt for, at ins-Notturn
dct snakt vil blive aman
En Dcl af Havedstadcnäs Bewil
ning blev grobe-l as Patle og bo
-gyndtc- at aøre Ovcrsald paa Brod
forlynlnacrnc, twowed der studes
endnu starre Mangel Dies-sc Uroliai
hedek var intldlertid af en hegt-On
let Raum og paa Grund as de
energifke Iokholdöregler, sont blcv
tagen toa de ikke en nteaet alwrlig
Ver-Una.
Paa samme Tid blev der taget
essptlonelle Forhaldswgler. «
Washington, D. E» 12. Marts.
Den are-we Legation offentliagjr
silng
»Es Provianmmqsmmfiterimn
« III-W i Greienland af Hen
M M be PMÆUAMDM der op
M lom W al de Illieeedes
sbsade ai Landet oa derai filqu
Mich-der M transporren af
W.
Den are-se iPwvlanievinqsminli
Eier hat Gelegean anmodet sden
act-sie Mit l Mit-am om
UlW Wdeiloklendellet til
den hmamde araHIe Befoanan.
» cstrt at de Alljeredes Vlokade
if Camilla-nd nu har vawt l
Munde Dase, er Grækenlands
M Cl Manet ndtstnt
Dtr M nu W Levnetsmldler
MOW CHO- Mitme- Dol
«« las l Unlwd
W
aj do Illlierede inm Grund af Eli-(
lenken-J For-nnd ntod Handel Incl
lent Nrælenland og United States-l
Alle Efterretninger im Nrwken 4
land tilskendmiver, at den græsluj
Vesdllningcs Lidelfer ifch er til at
KATEin
Vlandt Vorm-ne er der ndbrndt
en Epidemi, der nlker siq ved Bis-«
tcendelfe i Fordejelfecskanalein pan
Mrnnd as Beitnffenlieden nf dcti
Pred, sont Nraskerne nødsancsz tili
nt finis- Dennc Eisidcsnti giver An l
ledninn til nmnne Tødsfnld alan
i Hnnedftaden Mangklen spaa Kuli
bar nødt alle Fabricker til at ind
fnlle «lkirksomntsden, oq Was-ferne
lider ikle alone ai Hunger-, men dg
inn wa Wirnnd as den ftære Fati
lind-any der «sli)!des:s Llrbejdsløshed.«
I
Bagdas Fall-. , I
(
l
l
i
l
London, il Mart-T - General
Rrederick Emnlen Mande, Mont
nmndøren Mr EntentesMagternlkh
Trdppcr i Mefdpotaniesn tell-grase«
rede i Ding den for Britterne vcl
konnte chhed, at Stadt-n B a g d a d,
den fnrnenijte tnrliskc Etad i Mc
fapdtanien og Finlifeknez lidljgere
Hodedslnd, tidlin i Moral-is blen be
snt. Der give-J endnn innen Detail
chr angnacnde Jndtagcliens
Tilgængelige Oplnszsninger an
gaaende Bngdad itennncr like over
en-:i, nien di ital der meddele jdli
gendc efter ,,Asfociated Preiss·«:
Bagdads Jndtagclic bete-gnu
dllinmskien as en aj de mest dranias
tier og maleriste Faser i Werden-Z
frigen. Studen, foin er faldscn for
de dritiske Baubo-h fordinder Nu
tiden nicd Fortxdem saa langt til
-l)nge, at del er halvt fabelagtigL
Llagdckds fendle Historie gnar over
lmm Aar tilbage, til Nebukadne
zek af Valmlonsz dunkle Eid. Jn
densor dens Enentækler findes- de
jødiile Forereszi , Jofvm EIN, on
Ezctiels Wem-c og Daniels Bund.
Las-me eilen at det babyloniite
Duncastl var faldcn, reiste Bagdad
fig i sin Glaan sont Verdens kunst
nericsle, littera-re, videnstasblige og
.eeligi-sc Hoveditad Som Kalifers
Hies isolainskc skejierdsnnne Hovedi
innd i ileke Hundtede Aar var den«
spkendt i Tatidens Ver-den sont »den
P1«n«gtige Stad". 800 Aar for-Mii
jinö renne-des Vagda for at have«
2,Wu,()»0 Jnddngeke og var nied?
Henfnn iil Velstnnd on ajsandicll
lVerdenLi sløkste Stad. J lllll ans
know-J Jnddyggernnlallet til 180,·’
Iwu (
Mcd slaliferneis Fnld For Tut-«
ferne begnndte Vagdadsz Tilvi131e-:
gnug. Den bleo plnndret nf Entfer,
Mongolier, Tartacer og Pest-fere
en efter en and-en, nien del var im
sm- i list-, den vlco en Del aj dct
tyrkifle Rige Den-J Vetodning i
gamle Dage styldtes for en stor Del
det Faktunn at den var Centret i
Kocnunilationslinien mellein Indien
og Periien og Besten, nien Aabnlniz
gen af nye Veje over Trebizond ogJ
gennem Armenien drog Handlen
«fra den og blev en væsentlig Fal
tor l,dens Forfald· - »
Den britssie Kompagnie imod
Bagdad MS tldliq i 1915, da
en eMt-lek Styrke under Ge
nemlmajor That-les Townfhend
landede l den Oerfifke Bugi vg avail
eevede rast op qennem Tigrlödalen.»
Etspedixlonen stelle Maul var at»
Iwane Mag paa de iværdifulde
Oliekllder vw Mart-W Ruhms-»
men bereut-Use oq sttkee Maul,
va? at tillntethre Systems Dis-m
om Herredtmme l Odet nceve iøften
Reime Drsms Dieselben-alle var
baleret paa Gennanfvrelsen ers-Ber
lin imnstantlnavel sBagdad Bauen,
es med Jndtagelsen af Basel-ad haa
bede Beim-tue at kunne forityrre
diente Baues Gennemfsreklir. lda
minslteidl Tit-M, og ils-txt
laufende Sieg link-d tvlk IMM
nenne-HEXE Dies-« - .
" mliidii
i usiutJElAnmra og tvungeu til
med sin Ztyrke at over-give sig den
Isi. April Il)ll5, idet deres Forfys
ning san op. Knmpagnen optoges
niman i December under General
Mande, og Britterneg inteløbige
Maal er nu nanet.
Smlltidig er thisserne begyndt
at tolle frem List jra imod Tigris
Ten U. Marts sagdes de at være
knn 70 Mit ira Flodekh og en an
den britisk Etspeditiun rykter frem
ira Ægypten ind i Pola-inne, inen
den«-: Lksflennuelje har man elldnu
ingen klar zoreftilling din
Bevæhuct Reutmlitel.
Fredaq i sidite Use fattede Preis-si
dent Wilson den LIeilutning at ar
gnere svore Handelsstwe til For
ivak mod Angreb aj mite linder
uandszbaade, efter at Udenrigizsmis
nisler Las-sing og lsseneraladvoskat
Gregory Mode erkleckt-D at han hav
de Ret til at gøre det uden Kon
qresziicngi Beillttning. Zanune Dag
taldte han Monat-essen ianunen til
ekstm Sei-sinn, begyndende lsisslpril
Prmsidentens Protlanmtion osn
at armes-e «x5.nidels.«iflibe, fein seiler
under amerikaan Flag, lyder fan
ledes:
»F Betragming af den tejserlige
tyste Regt-rings Kimdgskelfe of Bl.
Jan. 1917, at alle Stil-O nentrale
indbujattet, sont ins-dei- inden for
vie-se gloner paa aabeu Sø oilde
sblive sæntet udcn Helksyn til om
Bord oærende Perionsers Sitkerhed,
og uden Visitering og Undeefsgelfe»
hoc United States Regering be-(
stemt ssig til at mibringe en be
viebnet Vogt paa alle acneritanske
Stil-e, som sejler gemioxü de speier
rede sioner for at befkytte Far
tøjerne og de om Bord vcerendei
Menmfteks Liv.« l
Gtkv Zeppklin dsd.
London, Z. Mai-ts. Grcv Zisppc
lin er ifølgo en tclegrafisk MeldnuL
sont Reuters Ulcgmijompagin lmr
hast ska Berlin, Tag-J Fonniddag
død i Charlottenburg nær Berlin
as Unichsbctasndcslflx
Nmi Zuppelin der opfandt »di
riaiblv Linskjljbiy der sont Visit
sl.!.1ds.sr Im- niort flms Togter ind
over London ng fut«slclliqcs«andre
Dcle as" England under Krineth
inform- Iin Eørfte Ballonfart i Ann
rila under Bonn-rhqu Jan Neu
Juni-Hin asrut as Krisen-n sont Er
fondtliJI«-.«sd er den ijcstks, tun
:--.ssd s.:: Lusindjslsxs Inn-de qurt
Fudrislnnch
Ut- nnHl Illad flriner out :mnt:.
»Halt-; Hex-u dlsndristlsr Unr, at Vnn
klmslsto Jlor innusdl I,5«l) britisfr
Burgen-, for Ztørstedolen Als-klom
lulanthy vod ulovligc Midlisr, on
nt lmn braatc Infkland listigen-:
swrite Zktcffcslsis.«
Carianza valgl til
Ptæsidenr.
Mexioo City, 11. Mart-s. s- Ge—
ncrali Venuftiatro Cakranza blev i
Tag valgt til Præfident af Mexico
tned hvad man mencr at være det
smste Stemmeantah Mubliktsen
nogcn Sinde hat kostet
Stont Vasjgerne shavde Frihed
til at indfsie hviltet unt-et Navm
de mlkede, Ilaa tftt Eakranza alle
Stemmet paa Wie faa spredtc
nasn Stemmegsivningkn forgzk med
-Okdcn, og der var en stadig Strom
af Vælgere gennem Damen Der
faa ingen Tropperz Soldatermk ka
lte-de dereö Stemmer i Barakserne
Mexico Vll nu tfsor spvfte Gang
siden l911, da Madero blev valgt,
faa en «konstitutional Prcvsident
Carranzas Valg til Prassident maa
anles fom Kronen paa de Beim
helle-, han des-nahte da han i Fe
bruar 1913 gptraadte inwd Quer
ta, der havde tilpeudt ils den esse
hxtkve W-— Nu stal bot
w vis- iim »z- M« W
Wort e«get Fand
Fukbudsssagens Frcntgotm. Rut
Iand, Vt., 7. Mart-I. Jfølge ujuld
jtasndjge Opgastnsr fra Valzusne her
i Ztaten Mnndag, hat« Fabrik-s
folkisnc nnndot feckcs Boot
Bäume Aspimutot Llsitta«polis:s,
Md., 7. Worts-. Vet oplyfeö paa
Zofriqiifkolcth at den nylig afstyoldte
meqclscswrøve lslisu beste-met aj 101
Asspimntcm Disr deltog Zoo.
f
Mollek lukke5. To qf Pillssburys
Mauer-no i Mimteaipolis er ble
ocsn instit-L fordi det ikke er muligt
at fan Vogmh vsan Melet kan sen
des til Markiedet. Det set ud til,
at Wafhbnru Crosby Møllon ogsfaa
uma mich Andre Millcr er läg
msndc stiller Tor klagcs over, at
Bank-me Mk fonds-r saa mangc
Vogmh sont de havde com-L
.
Maacst vild sog omkonnuen. En
Pjgc Pan 14 Aar, Dotter af Mr.
091 MU- Mastt AwilL »der bor fire
Mil Pest for Vrookcrt, Z. Dak»
qik isn Gftermiddag for at møde
Efolcwgnsem fom skulsde bringe hien
de og hendes Skolckammerater til
en Koncert i uwnnte By. gönn for
viidcde siq Paa Bei-en og sandt ikkc
Vognen Nasste Dag fandt man den
dciz stjnswsnc Lig to Mit fm Hiern
met.
.
EFætmfel sfor Stettknisz en en kosk
Damper i Csbarlesvown Bann Flo
renm S. C-, 10. Marts· De otte
Officcrer paa den tyfke Lampen
der blw fætcket i Charlsestown
Halm Matten den Bl. Januar-, bleo
i Daa idømt et Aar-I Fængsel og
500 Dollars Mulkt hock. Die var
tiltalt for at baue sfcrukct et Skib
i farbart Lob i Ovcrtrædelfc af
:1k’avigatjonslovenc.
.
Priserne for Kul oa Freibisvarep
New Nort- 7. Mart-L Den føderalc
Nmndjury, sont bar de tij Pri
fcr paa chwwdsncidlcsr og Knl til
tluderfoaclch udtnsrdimsde i Haar
to Tiltalcsbeslutnimmt J chn førftcs
anklagcs 108 Korporationcr oq 55
Privatpersonen ou i den andern m
wwurthonur on tti Privatperso
noky der er intercisfrrct i Kultuer
sllcr milhandels
Itiksswtt sur sysknavl Vojlnm ti.
:I.I-’«n«ts-—. Un Mund Iksd Mann Hor
nmn nun Lust-n iiisuttc i Nnur
stille thut-Hm Wo Tit-« Dotlaris for
.1t lunns immer bot anwrikmtfkc
Flag. Pan-J ZU kommt-r op paa
TIrxidH Lok« f):-1·."2I«c«:-, at non
Dimen, der or født her i Lande-K
tmmto et ljllo anwjtmtfc Flug til
at tøms Llicsplcsttor as iin Arbede
bættk nnsd i et liltks Mafkitwækks
ftcd l)ct·.
» 832500 for en Arm. New York,
"9· Mart-tu Højestcnstsdommcsr Plaat
Ji Wbite Plain-J bar oprekhvldt on
ERotskcndclfC ssom tilkcndte en Jeru
Isbanearkbejdeh Adam deder i
HMount Vernun, en Skadeserftats
Hitnq af Erste, New Jersey and New
York Bauen paa s32,500 fsor Ta
bet af en Arm. Erstatning Mal
være den sitt-ste, tom her t sein-ten
Irr bleven tildcndt en Avbstdsmand
for W cis en Anm. deder staa
tsgbc for 8100,000.
; sVærnepltgt i malt- Salt Lake
Etw. Utah, 7. Marts. Forstlaget
om wunqen Militærtjmeste, fom i
fertige Uge blov vedtaget af Utckhs
Senat, blev i Gaar vedtuget af
ert»szorslaget er i Form af et
Amendment til den qamle Mittw
nal Wart-« Oov m that til Hewsigt
at opfylde den nationake Warst-urs
lovs Kam Den«gaat; ud vaa wun
gen Msnftrkm sog Milttærgpekte for
alle vaÆndW WMMM
t« Steg-m «! M W, IT II
Eulget as Julienurrkcrnc for Tu
berstulufesagen. New York, H. Mai-ts.
Ton nationale Tuberkuloswforcning
kmrdgjurde i Tag, at Zalgöt as
JNøde doch Julcinasrker hat-di- inD
Jlbmgt 1,U()0,0()0 DollariJ til Tit
chrkulosejotrdct Tr. Charleii H.
«.Ljutficld udtalte, at eu stor Del af
»Was-I for detre xxlitstreitde Resultat
tilfommcr Asoiscrncs uvurdcrlige
.ij1-Lp. Fokeningcn ssfølcr sig ftult
Homer, at den-Z Zlagord out, at en
Ylyver Borgcr i United States Hulde
Ists-be et Julemærte, er gaaet i Op
lfyldcslssa Der er saaledes folgt et
IMasrke for hvcr Mand, hver Ktvinsz
j«de og tyvert Born sher i Landet !
Mindestemmeretbens Ltttle Rock,l
iArk., 7. Worts-. Guvernør R.
Brough undertegnede i Gaur Lon-(
fiorslaget, sont giver Arkansas-Ewika
der Rct til at fromme ved alle Sta- i
tens Prititæwalg. Fokslaget blen;
vedtaget af Husfet tidljgere paa Da »
g-cu, og »(85wvcrnøren undertegncdes
den paa et Masse-mode af sZtetmnse ;
retskoindor tort often Han havde
i Forvojen lpoldt en vorm Tale for
Stemmeret for Kvinder og havdso«
ridende sdeltagcst i en Kvindeftenc ·,
istevetgprocisizssfion i Anslcdning aj
Forflagctsz Vedtagclsc. Massentødct
Oblev Tboldt under Auspiciser as en
Ztcnlmcrctssfole, fom drisves her af
«»Natiotml Woman Strffrage Asso
dartun-«
stinoscrins wo Beitstysteii Juni
llfssrimcicha Cal» ti. Mai-ts. Undch
Saunuensstød mellem hemmelige ki
nosifkcs Eislskachr er fein Kinderk
bloiusn drcvbt, to liuJ fariig sannst ogl
tir inindus ifadct uuitrent fanitidig
i Haar i Bin-nie I- Jan Frankiiim
Oakland, Stortton og Sau Just
Ciil., tm i anttlc Waslt
Tor opitod en Widekamp i want
molk-in Tillnrngere af de hemmt-li
m- Zislsifuber vop Zing paa »den
csne Zide og Tillmsngerc af Sile-n
LU, Zin Mag og Bin Kong paa
den Juden Eich. »
Tor Taldt inangc thid, oq de!
trochc Moder i Fisineierbocn bit-vl
Ilnirtiq tømt for Spalt-wilde Kun:
ern Tilikmsr kom til Stadt-. Ligcncl
af de to, Tom blcn dmsbt, vai gen i
noiiilnillet afssKnglcsn J Oikliindf
Og Zier bit-v disk urteilein ilen- eiif
iisr Nutdukmtiansir J Inn Joic tin
Ihn-Zion bis-i M- drmlit en THE-Jud
Jq doziidoii ins hart-L T
Lin Eo«dat ifrilnsis ei liindisiur
riisdisrii Brett til iin Mode-r i Tnil
land. Zi. Paul, Licimk ti. Marth.
Paul Eil)m·fciilnsrg, der tiliiørisr
zinnipuqni L i inviti- Llitnncfota Jn:
iiantcrirexiitin-lit, er bleinst dkmit til
Nein Aan Etrcisfisarbejde i Land-J
ksængcs let i Ltrwvcnivurti, Fi-»aii for
let Brei-, fom han skrcv til fin Mo
ider i Tnfkland Vrevct blei) lcest
iaf Ccluforen i England on iendt
tilbimc til de inilitcere Autoriteter
Ober i Landet Den formelle Anklage
gis nd paa, at han gtw Tyfikland
militcek Information til Stade for
United States.
Saale-des Mal hatt Ihave -i.krevset:
»Es-i bliver ssnart Prcostdent Wil
soiy kvit.« Ldan figer ikke paa hvils
ten Maade dotte stulde fie.
Ldan gjorde i Ifit Brev Nat ad
den amerikaniste Anme, angreb Pras
sstdentkn op,«. fovfikrcde, at 10,000,
000 Tysteve her i Landet wilde gn
rc Our-L om sdet fkulde ckommse
til Krig nied· Tyfkland De vildc
bin-we deres gamle Fædreland
sOm Offioererne i den amerikan
ssde Arme Eter Gan, at de »vor Sko
flikkere, isom Me vilde iætte Fig til
Modværge, om der lblev gjort Jud
fald i Landet Scharfmberg er lfssdt
iTyikland .· .
En- Fjerdedel af Milltsen i Min
neiotck er MAmserikanem og man
yar MMttmke som, at de Mk- visi
demsth Mscin tot xom
L —»-——
U
Lock-du Juki-es
.
Hcle Fraufrig titobilissekes. Pa
ris. U. Mai-ts. Der vi! uu i Na
tiunalfurfamlmgcu bljne indbragt et
zurilag, sum gaar ud paa, at alle
eisule Perfoner i Alderen mellem
its og 60 Aar ask bogge Køn sskal
mal-Micer De ital arbejde for
Staren
Bernjtorff i Kristianim London,
l«. Worts-. Fra zwbenshamt wie-gra
fcres, at ,,Z-rcderik den Ottede
med den forhenvcerende tyske »Ge
sandt i Washington, Ger vonVerns
storff, III-ed szølge um Bord, er an
kommset til sisrisstiania Stibet an
løb itkc Kristiaucsfand paa Grund
as Enefwrm
-
Unsinn-J Finansen Pekiug, 9·
Mart-Z. Omsrflag over Underfcuds
det i Kinn-J Ztatiikasfc for Aaret
isslts varicrer fra P-10,000,()00 til
Huxmtkuutj i Huld. Officielle Op
,1.wer nkmgicr, da det er næstcn
imksrlmt at fcm cudog Tilnærmels
sei-Dis nøfaatige Erklcrringcr fra
Roger-Umriss forskellige Branchen
En officiel Rapport vifer, at
Landfkamnc sfor 1916 jndbragte
over 8:511,00(),000 i Guld, medcns
»Likin«, euer ,,indre Statter«, ind
Dmgte over 831,000,000 i Guld.
»Dentschiand«. Justinian-, is.
Mart-:- Er Medlcin af »Ti)e Cast
ern Forwarding Company«, dei
aiiicsrikansic Zelsknly isoni Liar
iniii mod Handelciundermndshmiden
TisniisciilanN at Mus, tin-disclin at
Waden Wo sin sidfie Reise fra
Vrcmsen vendtc tildi1gc, da den var
to Tang Reise fra New London
Tot um« uiiiskring den 13. February
link- sør den diploinatiske For-bin
dislsc iicisd Tyskland og United Sta
tes- blco afbrudt, og paa demn
Tid modtog ,,Ti»utscl)land« Ordrc
spr. Traadløs jra chriie i Vremen
unt at vendo tilbaqe og own- for
sigtig. Fisasptajn König gis da insed
sit Skib til-dage til Meiner-hauen
Onnzicrssnød i PrenesionZ Lun
dun, HI. LIkariI. Don prciicisiske Er
iiiniiigIdirrktøi-, Tr. Neuer Mi
iiikwliiz huldt ansdag i disu preusis
iiifo Landdag on Takt-, Wut-i tmnf
Mitm- det li.iiim7·icis.sllis Vlud ,,Fiø1—s
nikiins ;isiriin«1« finde nnwst Moor-;
Hqu un ein ciii.1-iiiiisx ipkimkniam
Ist, Epde di i ist kiiisiitsriclogmnif
im Liiiisksidaui
Tit :!I(«iili.iislii:s sngmy .1t Eislliii—·
qon Um- f.1.i iiiimi·’i;i. sank den kun »
sns tiisiiiis-:—, i.i«i·iig disk-ord, at ali;
Korn, nun haka Nu Ouandisn vil-»
de sijkmc op, du sagdc, at derä
nnmins time-J radikale Furfioldschs1
lot· for at Eiisttc Punkt-i i Stand til’
at holde nd, til tin-sie Avling foan
ind. i
»Vi lim- i idriaens trcdic Aar op—!
dagct, at i intrt Smnsfiuidslag ch
der krung den ainiinsdeligc Føs
leis-e af at ville tbolde u.d, fom vi;
bavde haasdet Dotte kan faa alvori
lisge Følger.
» Man bar i Byerne i fvor Udsstmsks
ning misbrugt Vrødbilletterne, skyvil-"
ket shar habt alvorlige Folger. De
er blevct brugt ulovlig i demed,.
at ihele vor Reserve er blevet op
Ibmgt. Da saa Karwflerne fbwp op,
og Vrød ifkulde gives -i Sdedet, var
der ist-sie noget. Meloplaget var ble
dort veduoeret ipaia samme »Man-de
paa Grund asf sllregclmæssigsheder
i Msllerne.«
Dr. Michaelis endte med paa
drt indstæikdigfte at formane til ast
tage fig di Sag-en, medens der
endmi var Tib. Hcm ins-jede
»Vi kan ikke sandet end tamie
paa, himd der vibde ske, am Odet
ibid lnbkisdes os at komme ud af
qismfkelixtiilnsdoeiktiiztm ikwikfen Eint-«
gersmid der Bilde aufs-des
de Hidfte :
wilde iblive en ubcfkriiuseiig Eicndigi
"l).ed.« «
Talen svakte en Ecnsation, og
Eocialiftcn Hafer-, ssom talte efter
Tr. M-ic1)aeii-:s, fang ifølgc »Mod
nisclye Jejtung«, at dist um« Jun
icmch fom bar Ekyldeu, hol-J der
blev Hungersnød i Lande«
Ssoensk Ministenfrife Berlin, s.
Worts-. Da den svenfke Konge an
uwdede dct svenske Ministerium, der
ihcwde iudfendt jin Affkedsansføgning,
oiu at blive ssiddendcs, udtalte han:
,,Jeg forftaar de Vanifkeligsheder,
sum hat foranlediget eders Af
skedsanssøgning Jeg hat imidlertid
"fuld Tillid til mine Raadgitveres
En Forandring i Regeringen under
de uiwasrende iOurftændigheder Dil
dc istie alenc give Anledniug til
swve Vanisielisgshicdcn mcn vildc ag
icm kunne blive soiptaget sont Tegn
paa en Fravigclse fra den izspartis
jkc Neutralitetsppolitih fom !lJidtil
nøjc har vix-rot fulgt og sont jeg
or Ifasst besluttist paa at oprehholde
i metidew
As denne Wir-und can jog ikke
eitel-komme cderci Anmodning. Jeg
lieber eder indstccndig om at gøre
edcrs ydcrfte for at finde en Vej
ud af de Vansteligheder, —som for
anlediger ederö Wffbedsawfsgning.
Jseg beder eder dersor som at for
blisoe i eders Eiivbedety sum jeg
Uar bvtroet oder, og haabclz at en
jnadan Uducj man blivsc fundet.«
Urækikrnsc viiscr sin Harmse mod f
V«eiiiziclos. Calankata, sGrækenland
8. Marts. J de mindre Byer i det
qanile Grwkenland «forksættcr man
misd at anoendc th niiddelaldcrsEE
»Anathenia« mod den flin. grwske
Pisemierniinisfter Eleutherios Beni
zolsoå Hsoer Søndag kommer Folss
ki-t’i iLandIlmernc bei ug disk sam
men, i Almsindelighed under Le
deissc af Prcrften, og gemieingaar
den gamlis halvt religiøse Hand
liug at nedskaldc Wiisdci Fordandcise
uoscr ,,Venizelos:», spiu bar kastet
Wwfier i Faaniel og lmr faact
Zainmensvirrgcisei i Stand nwd
dist kongelige Hin ug iuiod Land-sich
iuni dct licddkr i »orb.indcslfcs:sfors
melen.
Dennc Forbandclsesccremoni niod
Venizclos bleo førit udført i Aktien.
TM sforcsgik paa diin sivxmrc sinke
El·-:sisrcisrpind«:s«, sum isiariiissoncn i
Lniidvtsz Honisdsmd !)—.n«. J Dagan
iiiimisn kam Visiidscis im Xilttika nzi
im Bisoticn til Bin-n i sinke Ska
1«««r, W lwer uf dein iiiodsiimgtc en
Ermi, sont de inwdc inqiist ima dort-J
ksgen Jord. Man-u- mwde des-es
Ottsirmsr og Bin-n misd ji,1. zinin
derm- brimie oasdn Sinne-.
Stracks einst Iliiiddasq kam do mier
snscslstaacsnde Atlnsnienieris iørondis i
dorcs Vognscr Pan Zcedet kundi
liisisr siin lillcs Zion-, oq shucsfkcne limi
dis ddvcs Stene molk-in F·ødderne.
De iimsfte Danin iioldt i deregi insed
Zwidc Handitlsr betrukne Hirnder
on lille Sten
sSaa skom Atthens Erkebistotp i
fulsdt IOrnat kør-ende, og efter Iham
isn lang »Na-like Vogncy hsvori sind
Medic-innrer af den helliqe Synode
-i den græske Kirke. Da Praslaverne
iforlod den-s Bonn-e, samledc de
-Lsæii«derne, soin havdc uddelt Bel
·figsnelsm, under de siorte Kjoler Og
fremdroa Stein-, isom ble kostet MS
Dytlsgsem ider var voksset liia istor som
Usdtrsyk for den Harmo, Grækernc f
følcr mod schws ihn- Yiidling, Ve
via-Jus
Steiidyniqen var allrkisde Cisjere
end sen Man-d, da Erkøbkfpen steg
INP pwa doti. Medens han sfwd der
vpve og faa nd over den ioriamles
dc Mæmgda iisdtalte ban Kirkens
nied wo Dynsen J MMM W
bli- iykwcde soooo Vicenz-; «
Fosbaiidcliie Gan kaitcde ftn W