Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 17, 1917, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    We Uge Zum-»
« Des-g as Ein-!
Vtew Fauste stU
, Iowa sDct var
Astet Ball Team«,
. - Grund Vicw dir
. kcpntefks og demu
MJndbydelsen og
We vundet baade
« Fig- fior et Held Spiis
M sfao det var nok
Is» de gav sisg i Lag
" Fjrstr Hold
» 7 mod 7 Points.
Mdek vandt Grund
10 mod 6 Petian i
O W Meddelelse fra
.M msdet almindelig
It arme fpler os jo
,- til at We med
Mste endogsoa, at
Wende for de
,. Ist hat Red til at
P M Räderps Ord,
M til ham over, at
der IT til Mh flo
Mute kltt i dem!«
III Forstaaelse, og det
F W rimelig For-staa
M
W det bedfte fulgte eftet Ton
telten —en Banket, hvor Stu
denterne fik Lejlighed til andet end
at prwe Ktwiter og Fett-W
nemlig til at veksle Ord og ftifte
Bekendtfkaber med hverandre Vi
baabety det ikke bliner lidste Gang,
Studente-r fra de to danske Stoler
msdes.
— J Aste-Z boldt Prof. Laur
sen et Foredrag paa Skalen
Emnet for det var Jdealet. Det
var iærlig bekegnet vaa de unsac
Mennefker ved Stolen Det er saa
godt lom unruligt for et Mennes
iike at naa til noget rigtigt i.Li
vet uden at have et Ideal at strces
be efter. der-for gceldet det for et
ungt Mennelke om at danne sig et
Ideal og saa at stræbe fremad for
at naa det i den Livsstilling, som
nu hver enkelt vcelger.
—- Mr. Niels Jensen hat va
ret en Tut oppe ved Plainview og
folgt 'sin Form der til Hans An
derlem en Broder til Ehr· An
dersen, Noer, her i Dosen
—— Miss. Martus Bierk hat været
alvorlig sog en Tit-. Hendes an
Andreas Becks Familie var fstst
medtaget af Sygdom, baade unge
MS. Beck og Birnene var syste
saa gamle Wirs. Beet tog nd til
dem Pan Formen for at hjælpe
dem til, men faa blev hun oglaa
taget ned — as La Grippe sog en
streng Fort-tells og der stach at
detnoskikkevarfri.iwenhendes
l- —
Tilftaud var M Gmfen af Bryfts
bemdelle Hun er bog nu i
Bebt-ing, men baade hun osg et
Par af Andreas Becks Born maa
endnu holde Sengen
—- soe dir-. Rinon tot
your Phora-.
—
Ruslandø Enkekkisctindr.
,F«ntltindens Interesse for Vet
gsrenhedoatbeidr.
Den Inmasrende Czars Moder,
Maria Feodorownm Nuslands En
Ikekejserände, er i og for sig en hsjst
Hinteressant Kvinde, og hendes Exten
kskab as dann Prinsesse gar heudes
Is«ks3ers«onligl)ed ndekligere interessant
for et standinavisk Publikum. Faa
Furstinder bar nndt en san arm-or
dentlig Popularstet i deres Land.
Fra den sørite Dag, bun satte sin
Fod paa russist Jord, bar hunrvæi
rot Nationens Assgnd og kwerken
deen eller det Faktum at bun ef
ter sfin Wem-als Tød mere bar trut
ket sig tilbage sra Qfsentligheden,
bar kunnet sortnindske bendes Po
pularitet Keiserinden dar i sit
Versen noget ubeskkivelsigt scengss
sende, noget sont udsver sin Plagt
søk hun endnu bar sagt et eneste
Ord. Jeg hat aldrig set en Kosndcn
der kunde bilse paa en saa ndssgt
Mag-de som hun. Naar hunxved de
store Modtagelset i Vinterpaladset
traadte ind i en Solan, bsjede
chun sit Hoved til Hilsen as GE
sterne paa en sandan Munde, at en
hver of dem moatte stle det, som
om Hilsenen var rettet direkte til
hmn Her-des store, alvotlige, strau
lende merke Øjne sagte i Mengden
hendes personlig betendte, og ser
naar hun ikke kunde tale med dem
mundtlig, gav hun dem med sit
Blik tilkende, at hun havde lagt
Mast-te til der-es Naswcrrelse og
ssatte Ptis paa det. Til Trods sor,
at bun var lille m« Mk, hcwde
lntn noget snrsteligt over sin Hold
nina, oa selv ice ved Siden as ssn
fasmvestore Gemal virkede bun ubes
todt-list J sin Unadom lsgnede hnn
en Fe, og endnu bar hun beoaket
noget ungpsgeagtigt over sin spakde
Figur
Da Maria Feodorowna gjokde
sin Debut sont Storfnstinde i Pe
trogrckd, vandt hun sttaks alles Hier
tek osg Dengwetcheden for hende
tgedes daglig, da hnn ester Des-set
indens Dtd blev den hjjeste i
Rang as Ausland- Dsmek, og Hos
fet ask i Æugstelse sor- et W
dek IU morgasattske Hastnh Finst
3tnde Jourbfst stulde tilrive stq Le
Jdolsen J de Mann-den sum sor
lj ssr hendes Vgde Traube
ftiselfe- sinds-we Maria Feodorowna
stg med al den Dokt, Situationen
Treu-ede, og scantidig med, at llsun
aldrig lob det mangle von Respekt
overtor Reise-ten nogtede hun at
indliide sig pasa Wet, som Bunde
have smret spendet Melser sor« ben
des Ægtriackles dfde Moder. Hen
des Hjekte ttlbitte ndelt denne Wa
tefcelle, og det var W lyse
SmiL full-i ss M vg Ist-«
sinnele sont spredte en quns as
Gratie og Gliede over hans Re
gering. «
» CI Wein
Maria Fedorowna holdt as Sel
skabsliw Dans og smnkke Mal-der,
men unstet hun var den elegante
ste Kvlude i Kejserrtget, lan man
ille need Rette besknlde hende for
Forsængeltghdd Hun sorstod til
.sulde stne Pligtet sotn cejsertnde,
og name hun interesserede sig for
Ballen-, Modtcsekset dg alle Stegs
—
—
Festrighedey vak det demg, fordis
hun mente, at de bitte til en Su
vemsng Anljggender. Zamtidig med
at bun väste en utkasttelig measrk
foncknsd for de talrjqe Vannbjertigs
liedssindretninaer. sont Emd under
hendesz Vesktkttclsxy vaaaede Jnm over
Zorn-ketan Eis-der ng gav i fin
Versen et Effenmcl vaa en snlds
komm-en tiltalende OpførseL
llndcr .)e11dc-:- Ledclse bien Hojsetj
Muts-grad dot most lnfcnde j
Europa, osg samtde var Fornøiels
Ferne usknldich Tor udviklcdc sia
en Justiz-, fri for Owrdrjvclfer,
on Eocjcteten dansedc ofte —- thi.
chferindcn elfkede Tand --— for-s
jtod oklfaa at spre en intelligent·
Konverfatimc Maria Feodorowna
»vor aldrig bange for Meningsuds
Tuskisljtxaeh hvuri iorfkellige Meninsl
act Ort-dess. Oun fette fig altde
srlv fjffct i Vendftinsden otn denj
Kasrljghex hnn lmode forftaaet at;
vaskke for sin egen Person
Visd en Anledning under sit Ægs
stefkab niste Keiserindcn sig fom en
Evirkelig Heltindc Dei var ved den
nkmggcliae Jernbaneulnkke ved Bor
kn, Ins-or den kejsrriige Familie fom
ved et Under undqik Boden. Ka
tastrofen indtraf under »Lnnchen«,
og Vognem Zwar-. de sornenunc
reffende fad, blev fuldftmndig kauft.
Ton form-, sont fik sig draget frem,
var Reife-rein og samtnen med andre
Passaaerek ffk ban ifin Gemalindc
nd as den Rnininasse, som halvt
bavde begravet Escnde Vejket var
kom, og Negnen faldt i Ztrømme
Den kejserlige Familie maatte uden
Beskvttelse venteli mange Timer
Paa Hjaslpetoget Kejferindem som
selv var let kam-et gav sig straks
af med at hjaslpe Oftene for den
frygtelsiae Ulykcke Hun rev sit eget
Bei i Sttykker for at lange Van
hager vaa de skadselidte Hun ou-.
fsrtc fig, sont man knn knnde have
ventrt as en wrtsthjrrtig Bester-.
Oft-kl- sig for Belsneuhedsatbejdr.
Siden hun blev Enke, bar Maria
Fondorowna helt og holdem gaaet
km i sit Velgsrenbcsdsarbejdc Hun
swd i Spidsen sur det rnssifke
»siebe- Kot5« og dar altid ndet et
utrwtteligt Arbede men siden Kri
gen brsd ad, hat hun bogstcweligI
talt icke undt sig et Øjeblits Hvile
Der findes knapt et Sygehus i
Rusland, som hun ikke personlig
hat ikrspicetet paa fine vidtstrakte
Dei-fein Oele fidfte Sommer til
;bragte hun i seien-, lworska bun
ajorde Reises til forskellige Siedet
og sætäg vaoget over de talrige
sont-ede, fom set-Les Mem fra Vol
hyniens og Galizienö blodige Scha
marker. Dun hat arbejdet nas
brudt paa den mindst oftentative
Maade, hun hat frabedt sig al offi
Ikiel Opvartning og hat fcerdes mel
Ilent Smehuse og Ambulancek som
en wilkensomhelst inspicerende Em
bedsmand paa sin Runde Det er
vel ikke nsdvendigt at sitze, med
skwilke Fslelfer de Minder as Sol
daten bun er kommet i Ver-eins
med, omfattek heade
Jeg mindes Kessel-sahe Maria fta
manqe forfkellige Tilfaslda tilhstens
de baade de mest lyfende og de
mest for-artige Afsnit of bendes Liv.
Jeg bar set bende, da bun paa sin
Kroningsdag med Rnrikernes Dia
mantfrone oaa sit gratiøfe lille Ho
ved skuede frem bag sin Gemal
i den lange Procezsimh sont ledi
sachdF dennc tilde forskellige Akk
ker og Altere paa Leemlin og da
hun siden efter samtnen näh-bunt
hilf-e Falte-maser fra Toppensaf
den her-wie rede Ttappe i det
famme Palads. Jeg hat betragtet
bei-des etskecige Tkash um hin
smvkket med Mkattelige Juvelet
traadte ind i Wintewaladsets Sale
oa Salt-nein Jag hat set hende sont
W III-stünde i Staufen af heu
des distdellge GEM, oq er ble
vet Wes as hende en Effek
middaq, da hun kam miq i M
s satt Spadseredragt nden noaet
Eilet-list am Fig. Illttd bat hmt
ver-et den samme, GEW, ven
kls- used-M- fyIdt df Lauten pas
andthsthMaafeihendei
engem-« W ove- MM hop
Use M
Dunst, norsk eller spean Pige
ønstrss som Opvasker i en Bestan
ratimk Lin W am Ugen Aar-et
rundt MXT R. E. Bottich
Madam Nein-.
vakolr.
Var sei-o at stirer og so Den-CI
egne Kjolcn faa hu Te faa flere
ny Kjolet mrd pnkudte Bekoftning.
s
Ilion-, Haar To bis-Jst hu faa T:d.1
Bring Dort-Es met Tøj med. s
Lm nasan Lplvsningcr bei
fm eile-r til-ihm
Kleister-w Lapi-W Tailoring Collkge,
iixm Pakt Ave-,
Fremouh Nein-.
—
sBcteuotarrrlIcr
FyttktyveiAats Jubilæmus Fest
aflzoldes um Gud vil i Betylc
dem-z Eu. Luth. Menighcd ved Jack
sonvjlle, Ja» 2.———4. Zehr.
Venligst Jndbydelse til entwer.
Pan Methgyedcns Beque.
H. A. Zvcndsen.
Mission-wide
Om Gud vil, blivek der Mis
Lcis Moiness, fka 4. til 7.
Essndag Formiddag vil
Alterparti i Kirlens Kot blive indsj
vict l Prasfter hat lovct at konk
nic og forkyude Guds Ord for os
le, som vil gæste os i disse Dage.
Paa Meniig-l)edexrs Begnc.
J. P.Cl)risten1«en.
jionsumde l Bethcsda Menighed j.
Febr«
det nye;
Mission-use
Vil Rud, agtez aflmldt en Mis
sionguge i Trinitatis Menighed ved
Nimmt-C N. Dat» im den 25. til
den Bl. Jau. beggc Tage Weregs
-nede. En lasrlig Jndbydelfe til al
let
, Tilrejsendc bedes indmelde
til undertegnede senest den
Januar-.
(
i de Dage. Alle etc kækligst lud
dumm A. d. J. Ssholm
Missiossmfdr.
St. Aus-gar Menighcd, Brule
Colo» its-holder —- vil Gud —
Missiottstnsdc i Dagene fta den
l. til 4. Febr. Præsterne J. Gert
fen og M. Mathiesen vil forlynde
Ordet. Hiertelig Jndbydelfe til al
sill :
go
Tanteipkoq: »Je« vix W, was-»
Gud Herren talei.« Ps. sä, 9. :
-
PG Mentqdedens Beque.
J. A. Lotsen.
Mission-use i Its-bou, Ja·
Dm Herren vä, bllvek der Mtde
i Audubon, Ja» i Ugen 4i til Il.
Februar- Stadt-g 4. Februar Gudss
tjeneste Foth Kl. 10,80 oq
Aften Kl. 7,30. Wiens-sie hver
Eftermiddag Usen iqepmem M. 2,15
og hver Akten, undtagen LIM,
Kl. 7,30. Studag d.11. Birnegudå
ztjenefte 9,15. Slkiftemml Kl. 10.
(
l
Dsjmessegudstjeneske m.10,30. Ef—·
termde Gudstjenejte Kl
Aften Kl. 7,30.
Venner fra« nær og fjern indbtp
des kasrligst til diese Wider Paa
Menighedens Vegne
Zog
J P Christmnien.9
,s——---—-—.
Tisttiftcsnmdr.
Lin wuu u;., uslgusr wim« Li
strjtt as Jlunssk 8ir.·1«: m Juli-;
Ljstrxtxsxixieoks i Burg-um Meng
.)»-I Wksksitcr Gram-, Mo, Den 2-l.
til Js, Januar
ssijrinndi:n,1:-muksr::k « ued MI
sict binner «
I. ,,Tko og Krath Ap. Getj
U, B. X
2 «Omvcndelfcns Fr1tgtek.« Luk
3, s
3. »Weder-die i Daabsnaaden.«:
2 Tim. 2, 1. .
Herren give os et frugtbakt vg-«
Velsignet Msdr. .
L· Weder-sen
Kredsformand
Bethania d. ev. luth. Menighed
kndbnder bewed til Deliagelfe i
»Um-nim- tilcyfte Wyde
Ligekedes ftkdbnder Ungdomssörs
minnen til Fællessungdomsmjde
afboldt Lin-how
Tankespkom »De, fom fort-entt
Herren skulle forny deres Kraft«
N. Bentfett
. Den ducke Uhu-bring til
sue-sk
Dens Imäqset og Leje tilliaemsd
en Mk over M Akt-kamt m
III-etwa os daufksamekissnskeskkitfi
te one W Qu- oq M
W, Reisen til Imerlka samt
W fta Uhr-andren- AI her i
W.
Ist s.-Iis
Um.wte-IMM.
W-« w- —H-«-» »He-OWN
The Boly citv
Msmukkeogwll Engelsksss bekcndto Sang have-s nu paa
M bek. Den er udsat som Solo mcd Pia-w Akkompagnemcnt
, Esa- of A. Flat). »
- In dansk Oversættelse af Teksten medsølger gratiLs
thlæggetens Ptiö et 75 Cents.
Bot Specielptis 50 Grafs
Dasifh Luther-an Publishing Haufe,
Blair, Nebr.
i
sti4ksr .ss«k-EWMW
»My Star.« «
III ny Sang med Piano Akkompagnement Underlagt Teht
m st UTysL En danfk Ovetsættelfe af Teksten levereg fast
Mk W hvett Me. Melodien et arrangeret hoc-de for Sama
aalto Stemmetx Man bedes opgipe, hoilken man Unster.
sc W Arrangement med Udgiveren er vi bleva sat i
TO sc W at sætge den fetdeles smukte og stemningsfulde
— Ist-b Ins —- nemlig 25 Cents.
» den W W bat-de for htje og lavete Sternum-.
Du. Luth. Publ. Dotie
Dlait, Nebst
E
Z
»FIVE GooD Bootcs.
UMOWVLMPIU tecta-.
Witz-us ps
— m W stokiss ok chiidksp ou th- Mission
Ists- Zy Links-et n. sei-Mk ............ oioth um
b M h IM. A biswkioal novel dedicsted to the
M Mle of the Ghin-eh of the Rekomstioa By
M s. Vieh-PG ...................... Noth. QLLS
W Istl hi- 8011. A nakrstive o! the 30 you-S
III-. By K. E. Ccspnki .................... cloth 83050
h w A story of the eut at the-, time of the bit-eh
« M Zy Redeccs n. schiyeiy .......... mou- sei-o
IIII M. A Maria-! of private and fsmily war-hist
W secotding to the Christian year-. By Rev.
M A. Usilmsth D. D. 512 Pages-. clotlr. Net. BLZO
VIII-K LW PUKWC END-,
Kuh-, Nod-hakt
« ’"" « «7:J·——.. l
NMI the like ad Werk of Dr. List-tin Luther-, with dass-kip
bin so o-. psr. .·.v415m M. Post-. muss, Bis-sitz Nva
Vi oysker Der-es Haydel,
Ins-Mk er etc-! os alusj Inagtpsaligssnckis M
Ist-ge von cis-u- ill tugen- Isvnn vom-ists
»s-· Uns-I ils-l sammt- losvoc«o« Dis-«
im des-te. Cu- Iimies O san-em
lss - is- VII-sm- ssn M von- Fest
-.:--·«i — «.- .«- sit all-exis- »- « lsv aß
«—«..«..« »- xU P«!d·. HVXP El «’-H :-T’-;
sAs Bat-s
nsunszs Zisuxskkss «» If-«
sTYLlsA—-DEPENDAE
FOOTWEA Ei
For The Whole dell
sHOE REPAIRINI
Glase-Zim- G
205 W. colfsx Begge Teleionec
Mls. MAle MUER MSHEI
Sanglæterindc
sit-. But-Ilion vil unt-age- ist
hegt-»san« Antal Eli-ver i mai-.
fort-den sin Virksombkscl i 0maba·
Sacke-.
En malidelig Mk »Nun Me
chanik« (helft gift) kan faa stadigt
Pladg i en daan By i Iowa.
Moden Kontot and-tier
» .«- st, U « :
J --T« , --,««.I Es . Os-, II
« Fuss-w - PF( .
non -·x Ä «« z Ip
f« « .., ·
’« LA- «", - : .
N ’j, . « « W «
» -
« --
lt III not
· ftp-lud by- us.
I Dei alte-r iklcs om Do Juckt-s os ke
Ipsnskp Don-g syst Vi et Rpcsrislisdek
Inn-Cl 20 Ast-- Etssrinsp udslnaaet i
Damms-L TyslilsnkL Engl-nd o- Amt
fik-. o- cksksot l Stint-l til It bebanb
«Dekos Uhr Mke end Wen tratst-. o
HNusn Hin-r ilcko starrt-, om De edel
bete-knei- konenelelun Als-W III-M
gesitks Wo.
Jaso. Anastasius-.
M M Dis-· M seht
!..
l.
l
sonst m tät.
n-» Es s sama-M
um«-ko- ·ku« N soc usw-mu
costs-DU.
Dr A. J. Jensen
Dsmä Use os lcimks
Its-to III Don-litten stillst-s
Ue Ostte « Nicollet Aventin
IIUUIAPOUQ .
j
Zwarorowokororocokok
p- che sann-m houu
0
; of IRS-imm- Z
F Stuhle-rot IUML s
o lokokpoketet sum stund-It Ists g
I· Gmndkspitsl 100,000.00. '
O 0ve-ysl:u(l ZSM m. O
Z Alt til Bankforretninc ben- Z
v, borende udlares. Reuter be- —
s tales pas fnste 1ndskud. P
O« I knisr« li--1-ku-s ) -1«-«n«« HAVE s
F J-- ji«-« »in-IN Nah-n Nsskskssslms i
O I«-sl»;«s.s HIHW I o
»s« II«'7-sk’s-H« Ist-ry(·005. i
O Wes-»I- nl - A-u’k.(·sshis«s o
0 O
XOJOJIOJIOJIOJIOJIOOOJIOJI
s Rom det gælder det
;gomlc, kæke Taummt
da husk paa, at m i over 35 Aar hat be
sordkek Pagsaqktksk snrd de ivtssellige Tomy
sskbvlmset og staat fromm-les til Tetes Tir
nefte. VI et Anmut for ,,Standiaavian
American Linien-« og andre. VI tqgek mod
vote Passagcrer paa Stationen og hjalpes
dem Maue. Slktv til detckldgamle, beteadte
Firma
! satt-ins « Its-L vonst- Use-tun
2819 W North Ave» c icago
tum- cah sp. ovekiok arten)
l
i
zcbcks Siåie Bank1
l I. s. DWTOIY
i Aas-ist« si- tass sit M u
zlhaksumtams « Uocl MEDIqu o.
bist-Ist- Mai-I
c. A. Scssllyh Pros.
THOS- klsssbL »Ist-tu
Il.AlR. NUM
West-H
FAMecwlaganUeuumahU
lille Ost-ist biev udW i W
disthnUnthttmeeknu
fett-ist og festge- nu for Inn billig
enpkitatdetbutveindiethvekt
W diens- lom vor M staats
FOUMUD m0.-— Itthn a:
1 II. .ds, s MJLOO sc Ost-«
Us, lcp II. OW« · «
O
- ss
Maria«-print
l III-Any AIZZIJ
llvtsde .. . . of Butsu-l Ho
st. «
n«js.-k««1« « ss
nyt , . «- sc
·· Hin-re .. — is
let-I .. —
SYI . » x
zsvsm Tnp. . ....... II sc
scvks OIAIL
« stude· good somit-ei .. 10 cc U.c0
« clmlce Pest-Cler- .. TO s sc
svlc1.... » 101I-«-«clc
cschcM
Instit ny) ... » 1,92-—1 IV
Ullswe Ih. Ni. 2 .. sc .s
Mai-» .. .......... I« Ei
ists-tolls- l.l0 ls
Stadt-. clioikk cnrnssskl ........ 11,ss
svin « —....10 sc »J.
! Julius Peteksea
i
Dsnslt Hskdwake Fokketqins.
snbeksl et Its used sit kund-umso. .
ZUII, MIN.
Hvotfot
Statc Bank?
Statt-a Nebraskas Bank-GL
mnti- Fand sit-et mhves Jsk
stng i en, Stute Bank u ·
VIDette Fond bestyttet Irr-.
Dollat of Jndssud, euhvct
III-« Todesstan
m en om t Art
fanden Bau-. m «
Er der ille vægtiqe Omb.
not til at iaq Dem til at b-.
M en haben Bank —— ps
Baukf
citlm stste Buhl-,
Ists-, IM.
T. Cermanfen.
thfldmt
h. H. Matthi ki-.
Vier Itwfident
Jabe B Mit-soz
Lasset-i
’l)s-. Z R. Mess.
Den-ist
soc-m In Max-le samter
phom JO.
Her-Um L spukt-r Ort-—- Jlet ji«-e
(x«dru««zt«s., VIIIr—’«19s(-;-3(1»-H--1. Our
EIN ' ! In LU- fhrskis Ell-« Ta
«:".,o« I1.-u.cr Jst-! siq at Ctbp til Miss
pq bestsmtp Frist iwsx
Ed. IIIiatthicfcm
Bln it, Acht-.
N. c. BRORSNI
DAIII APOMIIII
Eil-Alls Nkslttt
Akt-is- pu du«-L
« eftjek bvad Us- imsta
’ XRVQ ICDIIZNPN .
, ceovtu unt-t
m Stu- c;
,- kusmswisktok vol-»sama« t«
Z set- » slls Alsss Tsssmot »
asbsmtnisls,ln1 es Jst
loba-th
m M Ists-e- W
sum-Jst