Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 17, 1917, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L III Dtd bestaar evmdclxg l
· CEL stu, ZU ?
« Y W man ikke Wo hil-: »";
l TszW mod din Wut-«
2 Mus L« I-.
v I. Okdets Brug
U M Bud hat Puck - :t
»O Pius of Order .-.«-.
We Lejligheden ::i, J
W M pas Betrognij 1«-. - ;
Mbydey at pe Je :"
UM f jin Llltxk rtknsi :
· lM Bidkage til on «
Migkve Fotsuaklsc :
Wollt du nogen HIR
W over, hour kuriksecx s.
II hetlsjgt det- er r, e.: .s.«—."
Its-set kcm ta· J«
Kruge Orde» Ist
Amtdeligh san seid-so Its
its-vier over det.
W ingcn and
.- —.chlls chllinrdsr ? J
It Kruge Order. Ca. L:.
. Este ast sige L:-e, k
M as en E»«Ii»7«:.-:: -
Je eller egentjig is :- .:
Ost kan den -.1IL:)«...—.
Dyr kan gis-.
E VIII eller Bra.
Iflelfetx men fsst — s .
im kan taic .s:..-;- . :
« De Xtm ikke txfts :"t". «
We derej k« z
;M Tale Ikks IN
YWIdt Men::e75.»s:«
Dei tcln !-.1«I’71, « ’ -
JMS five Tuns-r s (
Yanendc T :.- s . Z
I- hvad dkk - « « i
,Mc «HSU«UD.I..1, « » I
sskugen of ersek i
Si Mennoskcr ««t ,: :«.. us
sscht dort Bis «· . :· c. rEkel
Jst fig, misn i Im ::.-J eirzr
»Und, og del kr «.1:. «
Wen of erkm s
aber t:l Z am Fu u s- -;-1 ::«: nie-?
si btuge Ordct lot-nges Im cne sit
Viertefokhold til den anden Enr
Degen.
Oq Okdet brugses til at nd
trykkse de barnligfte, de most pri
mitive Begreber, Iige saa Del Tom
det bruges til at udtrykke filos
faster Vogt-eher og benyttes s do
musteligfte diplunmttfke For-hand
Ncwgetp — fkke at tale om, at det
W M mttyk for bot-de de
M vg de grimmefte Ftbexiey
.— kfke fis i et M
sz
MedSumfund Uden Or
Ist M et wievielng ved Ta
ss-» U If Otdets Vrug vilde netop
» U Heu unefkelige være tabt
N Drdet beuge-s ikke blot ved
M of Lyk; det bruges ogfaa
Wp of Tegn — i Skrift
U Tryt
«» M forsvinder og dermed ogs
h· de Zauber og Forestillinger,
W M Beet-er af uden for faa
W hat gjort Jndtryk
both-tende; men de Følelfer
Miit-get og Zauber-, som sue
Papir eller mejsles i Sten
mNeta einl, de bliver.
MM wd Brugen af Skrift
feste dine Tanker og FI
— til Mr, Pktkke dem ind og
dem over Havet til Elimi
i en vwden VerdensdeL og
M der has den lcesende frem
fmnme Tankebilleder. som stod
.Mte, fis du sttede dem til
Eigsi
M Iids Mennesker kan ved
If W meddele, kyvad der
szfhidenTdeadeles
· W M Jordeth til
.M Wieder af Aar
— We forfkellige
« - meu Zptdgenes
Sud W A en
vi M tsle ti! Ochs ;
Gad et jo Wert Mo ing
If Ordets M men alligevel be
rettes det, at han sagde: »Bltv
Lysl og der blev Lys.« (l Mos.
l, 3). Og den heilige Sanger figcn
»Dein taite og det stete; han bød,
faa stod det den« (Sal. 33, 9).
Wud dar altsaa ikke villet
ikabe Verden uden ved Bru
gen as det Ord, han vilde give
til Mennesket.
Lad os se paa enkelte andre af
Striftens Udsagn om Ordets Brug.
,,Ord i en Monds Mund etc
dybe Bands-, en sprudlende BEI,
Visdoms Kilde.«)O1-ds. 18, 4). »Som
Guldirhlcr i Zøloskaaler af udgras
vet Arbejde er et Ord, som tales
i rette Tid.« (Ordf. 25, 11). Det
er Bismandekh der figer dette. Hvad
nyttedc det vol heller, om nokfaa
visc Tanker bevægede sig i et Men
neskes Hier-tm om disse Tanter ikte
ämdt Udtryk i Ord og bleu bragt
i Ilnvendelse
, Og Oswdssnnndcns Ord til Je
sus: »3ig det blot med et Ord
saa biioer min Drenkj hell-redet
Zog er ja sein et Wonneka som
Emai- undor Ortigkwd og bar Stridstsp
mir-nd under mig; og siger- jeg til
den ene: kiiaoi faa gaar han« o. s.v.
th 8, 8—9). Hsvedsmandcn
kendte det mennefkelige Ords Magr,
at dcst kunde swtte baade Enkclti
mekmefter og Heere i Bevægelse,
og hon troede, at Jeiu Ord baode
Mngt til at udrette, hvad det bod,
paa det ham underlagte Otntaadcs.
Tcrnk ogsaa paa Peters Okd til
Herren: »Paa dit Ord vil jeg ka
ste Garnet ud." (LX. s, 5).
Sau mitte- vk med et Pak udp
fagn af Apostelen Jakob: »Der-sont
nogen iste ftjder an i Tale, da er
hnn en full-kommen Mand." (Jak.
Z, 2)· »So-nettes er ogckaa Jungen
et iille Lan og ist-er ftore Ord.
Se, hwr lille en Jld der ftikker
hu ftor en Skov i Brand!« (Jak.
s, s-)
Næfte Gan-g stial vi faa doælcs
ved den daatlige Brug ai
Ort-eh fom forbydes i det ottende
Bud.
Bin-tosen Gcnnemlæsning
af Bibclrn i l917.
sZortsatJ
Ilnden Mosebog. Denne Bog vi
sek os, hvorledes Herren-J Forjæti
dessel- til Patriarkerne begyndek at
gaa i Opfyldelfe
Bogen falder i to stote Hoveds
»dele. Den fstfte Del omfatter Ku
jpitleme 1, :-—15, 21. Hovedtaw
sken kan bebst udtrykkes sacledes:
jJsraels underfulde Udfrielse fra
JÆgyptens Trældon1.
- Den anden Hwoeddel omfattet
Kapitlerne lö, 22—40, 38. Den
;altbeherskende Grundtanke i dem
.s«tore Affnit er dennet Herreng un
derfulde Pagt med Israel baadc
sorn Guds Tjener og som Mennes
skeipedens Tjener.
Den Eser Hoveddel falder igen
ganfke naturljgt i fire mindre Af
fnit. der for Samnoewhængens
anld both bar lasses eet helt ad
Wangen
Kapitlerne 1——2 bandler om Js
raels hurtige Formerelse i Ægops
ten, trods Undertrnkkelfe, Muse Fed
fel og underfulde Redning. Her
rens hsjeke saand skabek Kraft
Dette vifer siq ogfaa ber.
Kapitlerne 3——-4 udgsr det an
det Assnit Det handler om Mose
under-wide Kalbelse ved den brcrns
dende Tomebust til Udfrier og
Firer for Gudö udvalgte Folc. Her
hat vi en anden Moses end den
Hvi mjdte for 40 Aar fiden Lces
Fette Assnit med stot Opmæckfoms
bed. Du vil deri finde vækdifulde
Mtlerne 5—11 danner det tre
dske anit Det handlet om alle
de store Unbere, sum Guds Tfenet
Moses udftrte i Herrens Kraft for
at winge Hang Fatao til at fri
gsive Israel- Guts bankede ved dis
se Unko M W M, men.
ak! dem ttllukkede sit We i For
Wse. M del være en Ich
vcrsel M os.
theme 12, 1—-15, 21 et bei
M Ocssnit i den fsvstc M
del W et — d- ist-»
Wemiwoscvets
Iwanqudee-W
LUMWMW
Det W BW is B
rsde Hab nw tkl Singt Bjktg
med alle den-S Bewertuqu og
Futter paa den ene Side, men vg
saa paa den anden Side Herren-J
forunderlige Hierin
Kapitlerne 19—24 handler ont
det swrste Lieblik i Guds Folts
Historie, det Øjeblik, da Herren
selv talte gennem Tordnens Rest
de ti Bnds Ord til Folket sluttede
jin Blodpagt med Israel.
Lass nøje Kapitel 19, 5——6.
Dis-se to Ver-k- indeholder Vilkaas
rette for Guds Falls Eamsund med
Herren, baade den gmnle Pagts og
den mx Vogt-v FULL
denpitlerne Zö--31 ndgsr det tre
die Ajsnit. Dei et en Befkrioelse
as Tabernaklet mcd alle de hellige
Redfkcrber og Prassterne, hnorvisd
annsnndet inellem Herren og Fol:
set sknlde ForInLLdeå
Kapitlerne 82—-34 meddelek ok
oxn det farste Brnd af den nylig
fluttcde Vogt -— Strafer dekfor
— Mofe Forbach den nye Forli
xtelse og Postens Genoprettelfe.
Bette Affnit er et Forunderligt gri
bende Affnit fnldt ctf binade Leeri
dont og Trøft for os.
Kapitlerne 35——40 Form-Her es
om Tabernaklets størelfe og Jud
vietse ved wude Tjener Moses.
Herren innrer si-: gnddonnnelige
Ecng pcm Vcerket oed pag Jud-viel
sessdiagen at fnlde Hujet med sin
Herlighed
Anxnærk VI Fluttede Tonkers
ne om Ekabelfesbistocen med at
iige: .,Her yar oi det sprite store
Ruder-« Bi ojl flutte den enden
Meiseäog med at udtaxe: Her dar
Vi et mzst stort Under for o-:« —
Israel
Israel er et Wider-, enten vi fer
det ned det rede Hao on E: ini ea
IZW Aar sør sit-ritt dient-ne i Ke
Iet, ellek Hi TM tun Israel i Tag
ca. 2000 Aar eftek Kristnzx ser der
kostet fosm Avner for Ztonnvmdsen
Werden over
Jntct Falk pas For-den taler
ges-see til dis- om — Fordandelse
t Velisignelse end Israel
Vcnder et Folk Herren Mu,
di- mmmes det as Guds For-ban
delje. Vender det derimod Ansigtet
nwd Herren da erholder det Bel
sinnt-He
M W denn- AMW
Web det ass-de M: »Na-It Ded
uW M et gw- itsd, san
II W JOM Mit-« Rom. ist
DR
Tyfkekne i Belgien.
Depottatiouekae
Jngen enden Kkigölmndlmg zmk
skadet TysklaudS Sag i sammc Om
jang sont Mænkelsen as Brigian
NMralitet. At ogsaa mange In
skere sølte der-Jan man flam- m
Iphgskanszsler Verm-kann Dolch-Hi
aabne Jndrømmelsc oig kmnö Lom
om at gøre godt igcn, alt doad der
Var Iorbrudt mod Belgzctr Mex:
Altkyfkerne var smsrkere end Ren-I
lerenz hatt maatte benyuc det bel
gkjke Dokmnentfund sont Paaskud
til at tage baade Jndrismmelse og
Løfter tilbagc, og siden I.mr In
Ikcrne i Vol-Zion besass-! en lang
Nackt-: stjlgrcb, sum Txyikland til
sjn Tid Ujl komme- tj. at unsre-.
Tel tyffe zfixgnnente i öclgicsu
csr sit-engl. Tkt er not at made om
Henrettclscn as Miss— Caoell og en
Mængdc Belgjcnh hojö one-sie Ors
de var, at de gav Bandsmasnd en
Haandrwknings Alligevel er det bel
gtske Falk ved godt Mod, taki-et
ockre forst og fremmest en Hippe
faft Tto paa Ententens Sejr. Dei
hat dog ogsaa i de tunge Tiber
oæret af stor Wtydning, at Belgiers
ne i detes Midte hat haft en Kir
kefyrfte iom Kardinal Werden der
figet jin Meninq uden Deus-Ja til
den tyste Generatquverntr. Da han
ved Fotthtide vendte tilbage fta
Hin Bis-it i Vatitcmeh ndsendte han
yet www, spori han hqu bl.
IAJ Der er mange Sing, fom jeg
Elle san füge. J vil fokstaa mig.
Vor abnorm« Stillinq forhjndrer
miq i anbent at items-site soc eher,
hvsd der W i nkin SjEL M
der kommet fra Mk Steh og an
gaar oder særliq ntje oq er min
fasteste M, Tian det vilde ves
te den its-sie Trtst for Wet. Meu
de Uafhæiigighed og er blevet holth
rigeligt ikadesløst
lslisncmlxiiiocrnor Bissing gav
den Erimodigc starditml cii sie-pri
.ii.::idc, iiicii Altercicr gav Eter paa
Ti:t-ilu, in Tusltsriic ttsr illc ums
Ist sit-sil« .sl.rl«c-;- Prinka i Bei
::.s:. s:n-i«s.ilt iiiiidsi Du tiistc Mast
;s.i:ii;« .I.«.·J)Tt.i:i). Tun sum
EIJ jxsikiidciiislixit lTJlxitfijuiIhi
Ec.:t:.,i-ii.1rd: i iii Tid ikoziu LU
s -I-'«N.- «’«;·.
.!.«i .li.»:.«i.!u-.- ::i.l«..!
:;’ ll.E)ci«ti«xil1«c!»iis. Truds Je tust
it Ex:.:i. i:,1ui« .-.:ii, .i.:!« !7t-I,iiis:1
iiN ritt-l ist tii du fløti
.;-.-«;c Ill..dc i sitt-»s- Opixsriih Zu zu
»in- Ezki Us) at iiilwido for Voldsjss
Mindij tagt-r de hel
:.-i«c Eultcit U R.sriol«1elici·iic, ciid
!i:!js:«si.s1:ui« den V«ILD-:-;ii.i«il, ddr
,:« :i·.i»:i;i1 ixid : den-s- LiiiiT Qi
Tut .’--»:t stwiiklu Euczaldrziulixii
,»i.«::-(r ci-. Ilialtc T :l tritt sinken
«" tin- Lnxx .«.I«·:i«.1s:«ks.s::i ma. at
.«l1«.i»),.’«vi:t-.·-:« Skydniiu or : ntill
- :«::---Tt-::1iiii.-Ii.s :!·-;» ..K:-«lrr«. :.::,
l
Wtcfixizii Hang-scunzwuzksiieit . Mus
» .:: ;«3::, Twr ::.1.U«r«! · :.iii’s,
:ki.- :;: :.i krank- .Ii.i!.i!«.1? d. s· !«
let Tjssxicftok .1s" il .ii..’:i::-O:" eilst
Fiikiuisiscrc IX Jii 51.-.-.i:! «’l-1, .::
)-.-: ."i-7Ulfki"::i,iuii TUde-i In
RIrJtheliis til «:! «"-«.-·.1.i:-.- : sit-J;
Eisikslksii iiind disrcis Hct Und«
IT Eile ’U.«".·Ii-::i:« .!.1i« I.’-:1 ZU
·.1.IL«I.:.’ « ."i«1’ s - s«
Ins. « i .«-I .i U oi
c-» . :· t ;1« . s« . It
T... s« tu c. i. s Z :..
» Lustcgitcr 7::ii ·ii«i.»«-.s.:)is sf
»in-Don L.iilr:i;,i xllcmtxz .i«
»Der Mc sscii wills "«sc:i-(«:«.il.i::
--r eriv tri, «it arocjfsihgsss
« »Es-t- 1":-i ihm titu
L
sieziticdc cxcdcn war It
:.««:)-c .is:s si 1 « JOHN
is . i ..... i
;T . w ««: Tu. Hin-J
! . - « v - i s «
i« »der 1ii.icd.. I.1.ii««:..i . VI
Jsdkksxui nied du«-i »Es-O :).'-·.»J:.:Tc
ritt-i i Tollwude ciilwt Bellt Itz
:’lrls.«.«:di(l·i·itft, der lau it):i:)ttc-:i,
ti)di-r, at et tilfxmrctide :’lii:.il trisfu
inialksiidngtigc san This-ris- t
ssronttjcncsitc Te Eli-Hierin disk ttmi
zitsis til at arlnskdu i Instit-im lxsxn
mer altsaa i Birlulkijwdxsn ti It
deltiuc i stri,1—:s·oi·cxiisii ikud Dei-c
Hist-Land
Tot oiiicicllr Tizikliiid .i.ir »in
lcr ikkc den licdstc Eitiuxsittiixfcs
i dcimc Zag. at dont-ne Her d.
tyikc stammenme »Um-nich Ists-J
nirg« hier i en Artikel til Jiitødis
goaclfts as et schweizisk Bludsz diri
tif, at dist luiide ikle ldlive ocd at
staa, at traftige Arm-idem dei- tun
de udfsre itiyttigt Arbeidc for desto-:
Land, im- Lkslgiisih doniicdty og disk
ved faldt den til Mulighedernes
yderste Gurt-sc aitspcrndte ais-Int
ljge Velgsrenthd til Byrde; dssse
Arbeiderc wiiiges nu vcd Mast til
Arbejdcu og sauste-im der iktc san
staiicg Arbeidc i Bislgicih fort-Z de
til Tystlaitd. Zenit-re vestasjtiger
Wolf-is Viircau sig tncd Zagen,
for-di »den tyskiicsiidtlige Brei-sc i
Usdlandet dar beiiytjet den til en
over alle Gut-user gaaende Lustw
selse.« Vureauet havdcr. at Arbede
wangen er en iocial :l2-di)(sndigited.
og at Mcmmmfsrvlien ni Fuklpoldsz
regtest-ne : øvrigt havde kunnet sure
gaa paa en limplere og more Ven
sigtsmcrsiig Munde-. hois de kom
munale Myndigheder ira Begon
delspn lkwde optraadt inere pas
sende. Arbejdstvangen motiveres
med, at England ved at standle Til
fsrilcn as Naaftoiier til den belgii
ste Jndustti hat tuinekel deswe,
slwad der medfsrer en Demonftration
af Arbeit-erne.
Som man ser, et Grundlaget
for de del-Kiste Depvrtationer meget
imst. At Betst-tue saldet den of
fentlige Velgtretched til Vyrdh lkan
Tysterne ernæringdmæsiigt taqe sig
let, eftersom det behiste Folk bli
ver fotsynet med Lamedsmädler of
den ftovftilede Mpitanste Organi
sation Womitle for Relief in
Behme os ftq den Side et da
ist Mast over Vatkstelichcdet OC
man Wter je, hoc-W det hern
ger samtnen met-Englands M
uan If Ille til den bel
oilIe Jndusttiz man festem tylk
Matt for, at Pkchnstitmen M
state Brut-IRR- W W
belgikke scheiden-. det er flvgtet
over den hollandfke Gram-se, at de
tyfke Myndighedek lägefrem giltv
Just pua Velgierne paa Gader dg
i Hase og sendet sdem af Sted i
Kreuturvognh uan at de faar Lov
til at tage Afffed med der-es nasks
nieste Diese Paaftande inmdegaas
ikke direkte fra tofk Side, men Ge
neralguvcrnør VII-sing Tiger i et
Jutewiew med en atnekjkansk Kurs
refpotkdknn at hans Forordning
tun forkskksivet Arbejdswang, naar
den arbejdslsse udcn tilstmskkelig
Grund ncvgter for en Possende Be
taling at udsørc Ilrbejde, der spa
rck til hans Ydedygtighed, og fom
Ajslagsgrund anerkendes udtrykkes
ligt enhver folkeretlig Grund; han
erklcrrek ogsaa, at des er usandh
at bclgifke Akbejdere Dinges til at
udfsre Krigsarbejde
Hvokdan det nu end soc-holder
sig hernied, cr det en Kendsgerning,
at Toskekne er ilde bersrt af demn
5ag, lnscn paa den andcn Zide op
sat paa at ist-c den igennenu den
bclgiske Regcrinig hat protesteret
has de neun-als- Magter. og del er
muligt, at der kommet noget ud
hemf. J lwert Fald er det vaer at
lass-Ue Mastix- til det Bren, som
Udenrigssnsnister Osten hat scndt
den dclgiike Umsandt i London; Von
samtnenlignkr den mske Frmmzancsszif
Hunde mcd Zlokselzandcl og giver
lldtryf For sin Rædscl crg Harme,
Wer ålan lover at bidmgc til at»
gims End-e pao disse Grusomindser
-og jaa deres Ophavsmcend streife
sda Tct er surrte Ord i den engclfkc
jlldscnrågsminxjtcrs Mund. De er
slldiryk for den Forbitrelsis, der
its-wer i Ententclandene Og man
llskulch wars-, at den tysce Riss
Jan-Flieh der ret hurtigl fis Øjncnc
fand-M for Fejlgrcbene over-for Bel
ignsm sag-alle jorsma, at Man den
Jncs slrwnkislfo as Retsfølelfcn vil
komme til at give Vagilag for
Tusskland FAM- Mk-«
Blut.
Den kloge Koste. Den her-mu
stotfte FRqu Dr- Abeknethy var
ou Mond af faa Ord, mcn traf dog
1in «L-oi«nnand« i en Minde. Hun
tom en Tag itcd i hans Koniultas
kjousvcrretse med en stinkt apsvuls
user Hamw -
Der udfpandt sig uu ftlsende
Samtalc melslem Doktoren og Ko
nen:
»Warum ?«
»Amt«
«Omslc-g« .
Næste Das møte Kosten igem
og Zamtalen ltd fault-des:
»Seht-ef«
,,Vækrel«
»Wer-e Dis-flag.«
To Tage senete sont Konen for
sidstc Gang:
.,Vedke?«
»Hu-sc BetalingW
,,3ngen Ting!·' mal-te Kirugen
bogejsstret —- ,,De er den formt-f
tigste Konk, jog i mit Liv hat
truffetl«
. . .
Pan-net ZU lsld Aruns-:
ivqusndc Lille muner link-l 1 »T.1
LT.:.dcnc Jud« - Un Nin-nd
!«.sd.m.xt«ct Enlltngisncano tut-der
ind .).1«1 Humorct ZHI Ilsstrjamngy
chefcm ock et bctydpljg fix-Weh
Ehe-im begmtdck For-Haku
»Ho« gekannt-l er TH«
»P-« :"l.1r, Or« Udftrjnuumstjci!"
»Er Tis mir-«
»Ja ve1.«
»Hm· De stu?«
»Za, U, Or. Udskkjvnxngdchef!«
»Er de ogsaa rsdhaaredc?«
»Ja, hvek en, Or. Udstkivningss
ehe-s; men — Gud sie Lov — der
er ikke en fiel-M iblandt dem.«
. . .
,,Poppedkeng« i Knibe. En tæmi
met Mst der tilhstte en Mar
kedsgsglek, unweg en Dag og tog
Flugten til nærmefte Skov. En
Stute Mænd og Dtenge gav sig
straks til at We ester den- De
siemdt den i Toppen as et Tre,
omringet of Kragen-, der ubokmshjers
tigt huggede lts pag den med de
res starpe Mel-; men Mtjen
var ikke forknyt, den streg af fuld
Hals: »Ein ad Men, mine Her-»
rek. Giv have Bd, De heb-der
ikkeatmassesaadanpanetek
»Mehr ai Mi, san at alle lau
Isomme titl«
. . .
Rande-»Und det Wie Ncwir.
W M Wiens wies
Hofaivmiseflddeqesfdelms
fis
M
til at udtalc. Zaalcsdcs swd for
»An-: Tid Siden et Vidne for Retten
’mc·d det nydeliqe Navn Kaikinakaos
ililiken Lenoitaniakahikiciapuokalas
ni. Denne Mond turde være i Be
«fiddelie as dct lwngfte as alle Nav
n(-. Dct funde væte interessam at
crfare, kyoilkcst afkoktct Kaslenavn
bang Hain-u bar til dann
Monden med de flefte Ncwne bli
visk vift Kong Ehulalongfotn as
Sigm, fom i 1907 gaitesde Dan
tttark. Hö. Majcftww fulde Norm
et nemlig: Phta Pakamindcr Mada
Ehulalongcorn Badinor Thebaia
Moaha Mongkut Phka Chala Ehin
Klao Chow Ja sQuc Phandjp Zai
am Lao Pen Baroma Ratcha Thi
mdfchi Damm Male-w Ptadiiet
Maladchu dehed.
Ved A. C. W.
- -(—.—-.-—— —
Bot Stqtkn ckspkopmkk
Fortaqdensk Duktid og Etat-er
zwäoth :Ik’i)1.1.1r 12917
J m Ilrtxlcsi um sonnen Ur O.
ilatlm der antugulg mi Nin-: inu
Un Lksulhtmzwn herswnnms Ur .1:
jkms « Talnith lkl Us:l.;oci-Tur1:d
nimm-l 111 Lunens Eins-rede H
chfttllmgesmænd Wer »Fman—:sti
dende« paa den Udvej, at Ente-i
bsr indspre Kortjystcmet W m m
chu mde Zwade tin-d jwrmums
sue sfal finde Sie-d, fault-des fom
Iqukektorusue er indført sra chr
Iuar. Og Vladet peger paa den ab
Vorn-e Situation, at Befolfninqen
Jlevck lss uden Densnn til, lwod det
»toster, og den-ed fordert-ver alt, hvad
"vi ved var gunftige Freutrale Han
delsstilling hat vundet ind
Oq Bladet fortsætteu i
»Fort-zweite i Landet et hemmte-H
liigt knappe· M enten Mir-tadeer
gen stærpes eller ej, maa vi regne
med lingom «f. Ets. Zweige-, en
Das at have naqet Banden.
Det er altsqa sanfte mild-May at
Befoltninqen skal have Lov til at
fraadie Den-hurde ikke engqng
have Lov til blot at fpife
fig via-h naar Sange-Unt
den truek. Oele Nationen btr
sættes paa Nationen riq og fatttg,
hsj oq lav bit hjælspe med M, at
pure Forqu san tolle det lænqst
mache, og inden det er lfor sent, et
det der-for segeringens
Pliqt at ektproptiere
samt-Use Fortaad es änd
spke Kennst-met fom si en
sum i en Mit-et Wiss Om:
E
z
Z
Z
»z
z
As .n.1;)11.1jcr, sur er Inn-Tut jnnnncn
— de Reiter as den-, vi cndnu itte
hat haft Mnhgycd Isor at Flaa
Ztykkcr —- og hvis Hjælp oi itfc
knn nndvasre txt part jrcmtcdtge Ar
beide.
Un tun fra cl Prolcmkjmndpuntc
can man betragte unpnaten iom no- «
get sankfundssfadeligt. Horn-Ist
sener ntaa indse, at et Samfund er
ct Jnddegrcv ai Forjtelhge sattokch
Terkitoriuim Wfolktting, Octobe
stand og Kapital, og at Samqu
»Um san trives, naar de alte plejeö
med Omhu.
En cnifdjg Besinnung of Jndtayt
on Inn-nun- inwck verfka vie-je Zor
Iwkdisnsglcc Zaulasnge Indlosnsts og
Furncueskkmen andragek en Ubewdes
1i,11)ed, kan man gøte Statten pro
portional. Vokser den, og det plejer
den hajtjgt m gsmy tnaa cn Pro
gression j Skattefkaloen indfske-:»
ug man er da nmts inde pag den
mic- Biitcmnlgjusa Rast en Ind
tnsgt naa Um« str. Den-lot 5 »Er
Dust-Ut- :»u T Mr. cllcr 12 pCtP
Simois Eknttcn isndnu wie-re I BU
m, Druck Bilkaarljgtnsdcn end-m
unsre :s-.1.1-.11dcndc, og dct uilde unsre
rxkustt .n disserenticre anttcn ef
txsr »Ist-st.1»;to«ksi ert Og end-tu ncere
mer disnsJ Anwndclch Tisn satnme
Jndmsgt tnn betyde noget Mist for
Ftkslljgt for de catelte Stank-vorgesc,
on Lust tun knm en strjgcnde Unst
snsrdjghed at behandle dein ens. Den
Mand, der ved dygtigt Akbejde un
der-holder Huftku og Bsrn og spat-er
en Fortune sammt-m fottjencr ol mu
Ijg Opsnnntring ved Siden af den«
der ndcn Pligter og Starb tjes
net sine Pengc og ladet dem kullk
ligeiaa sinertesrtt, sont de kom.
Jndtasgten og For-innen er mangel
fnldc Kritericr til Paqlæqgelfe «af
en Stat, og ganske sæklig nagt den
bliver san stor, at Bett-quellen Us
prapriation bliver et mere patien
de chn end Stat
Skatten er en Udgiitspost m
Yderens But-geh oq det rationelle,
vilde Verfor vere, at den sætni i
Forhold ikke til Vudgettets Jud
twgtöfide, men til dets M
Ade.
Det er Grwndtanten i de W
rette Stint-h hist- Ulempec Is
riqt Mo schwer-W cis-«
visnins bindenddth
vedkioer Lusfuss oq MW
bmgeh MM M MAIUQ
Do bot W, at de sW Ists
W
To og en halv Section Jtoek tauch« fern Mit fra ny Jem
bane. Der cr rigclig med Band paa demu- ,,mnch« og et ftort Arcal
of gratisi ,,mngcs« tilstødct Hnis Te ønskcr m god »stock ranch«,
san er drum den billigstcs og bedste i Landri. Pri-: BI- « 1 pf- AUTO
G O. Hitcheoch Glcadivy Montana.
W
W
NBST08, OARROLL s- HZRICSTÄD, Minot, North DER-G
.X(lwkuhs1·, ISIII·8·«Ic-r til Hul« (Ii«t-(—s III» Aren- I-·-«·m. II,;; Jle
Spr sur Halm-sum N. I). (i««I AgisIsrugp uxz Ist-s-;ckur-I«";n"m III
PIIUIU Ist'. Arn-, IIVIS III-« t)8’t«l'I;I;(k-H Ide I’Iu«j«-«.isusm«««. I«--II·
YjIIiimkc VI hat- mnIns Furt-»- up III IWU Man-s Itl Salz-.
Nisus-Unsika Nah-sinkt
.
Børnestwmper Uldtæppetz Automohiltæpppr ll1s1v:ttentur» Hlfz
kklis -·«I«Itt VIII kMquy IllstI PIIUT »p. IIIHU I«· ·’"««· xU
XI kni- qmrs Ihm I’ n» X« « --H »I- .1· .--.» « - —
t«IIl(IIs4-klI-«.-s-Is«tly II »H- T PMTHW tI««t,z If- .;«-« ::;«« ffIIHI
U( fu«-Zu '.«-" Au jun iIJ Unmlos RImI
c
W
ULD vARF Mackinaw og sweater Cosus Benklp sder
skjorter. Entheer sokker Dame
Litchtield LlTCIIPlELD WOOLBN MILLS Minn.
FR. XORT OVER MONTÄNÄ OG PRI oPIsYss
NING .::i«-J.«H«II«I(- ssI«:«- «;-« ,XLL«’!'««)IU"«I IIIl «I««7
nur-Him- Misnknhsk HWJH III
North Montana Immjgmtjon Ass’n, Dept.R..k1-xvre, Montana
API« sIcmnIEnxnIstisskszir s-« III-s- Los-L
Bcd og arbeits!
J L«lslut—1:n; M L.-11Ms vIts J Jst-, N Im ji Kunst-.
Misjtu inn« r: lud I sxunslch It xL««-.,i,!.·:« "!t nnd (’».»fss«"!«:s"1..sn »Ac.
231 «s1·lsc!si", N vk Amor ksk »1. s - us .« -:» --:· -.s! LU Psvx
Jud Am nutthk i -.«!I!«-:1«t .ch.-« H 1«:!-:c::--!
Hist Bauch-» .s:« i-« ; X« NEUka k’-,]
»s· MU- 11
dim ruf
Wust mit: 1 t« Rath-! 4-.1.: «::s1
:;l »du-i 1--«2-:-. m Zuan tun z. ·.
.«« »H.
.-- . s. .. . J» , ,»s
1«:..«m«, (.1«.x : -«.« wqu ..
i"3;:"«lt":1tj uni« kxsis T.1;i«uu ossrnxksulm Inan In, «
J «.’.
der bnmt Lumwd JMI Lfsismriunsr its sur-tot. ou Eier-s miko
der er Tak- m nikurssdc jkuussz km Psisin or M Ihn sub-Ist
10 Erim-s ukk Eck.
sijdu per Tun-tu SWM pu- Hund«-de
Tand-n er Ob Bad den zum vidsru ad wer Inmfundst
Dil Diquc til m Habe Mitwian i uxlnlu ut WIT. TIE: h«n
inllcr sasrligt til Pmsner og Mulrsortum nt mturriIfksrc Im sur
Zagen
Tuscipr Luther-on Pubhilsiag Haufe-,
Vlmr, Nebr