Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 17, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    THE
v
WED
» NISH
jspanIKekign
Plain sie-ist , LIinag des-. k7. Januar Mii
«
26. Aas-g
Ficdsbevægelskn.’
Ententemagtetneo Evak paa Pur
sidknt «Wilsono Ftedonotr.
En tysl Henvendelse til de ncuttale
Landes Regungen
Torsdag i sidste Uge meldteiz km
Washington, at Ententcnlagternes
Spak paa Prassident Wilsons Fredss
note var overgioet ook Gesandt i
Paris, Mr. Zimm, og næste Dag
offentliggjordes dette Svar her i
Lande-t
Svaret er et meget omhyggeljg
udatbeidet diplomatist Dolument.
Dei udtaler sig meget anerkendende
oni Prassidentens Not-, det Punkt
undtaget, hvori bogge Siders Maal
med Krigen javnsrilles. Det pro
testeres detimod.
De Alliekede er ikke bange-for
at nasvne de Betingelset, paa Grund
as «l)ville de vil slutte Frei-, men
de give-r innen Udsigt til Fred i
nogen nasr Frenitid.
De Allieredes Fredsbetingelser
goar nd paa folgende:
At Belgiens, Zerbiens sog Mon
tenegros Seloitændighed genoprets
tes, og at fden Stadt-, disie Lande
hat lidt, erftattes dem.
Ilt de besatte Tele af Franker
Russland og Runicenien roniniesx
At Europa genokgasiisere5, og
sdens Organisation garanteres ved
en variq Statsforvaltniitg, grnndet
lige saa nieset paa Respekt For zllns
tionalitetcr og fuld Zitkerlied og
Fkihed for Ilonomist Udvitljiig,
"Men smaa laa vel sont ftore Na
tioner bot heilt-da som paa inter
nationale Werenslomfter, der er
Wehe til at garanteke territoriale
og materitime Grænser mod An
grob.
Olt de Provinler eller Landsdele,
som i Fortlden hat oasret skataget
nagen as de Alliekede nied Magt
eller mod der-es Beiollnsings Mille-,
tilbagegioes. lTette Punkt, menek
man, omfatter Trients og Triost til
Italien, Vogniens og Horzegwinacs
Overdraaelse til Sei-bien, Oper-glori
se til Runiæiiieti af de Dolc- as
Transfnlvanien og Ungarn, sont
væsentlig er befollist ai illunnenere,
og endelig Tillmnegivelfe as Steg
vigsHolsten til Dom-mild
At de Natiotmliteter, iom er nn
dergivet anternecs lslodine Tyran
ni, hinweg-. «
At del otlonmnilc chjnu ndstsxcs
as Europa
Paa sannno Tid 51n tut Thus-)
som tidlnen, nl nun vi! lnnjlx
den preis-sinke Milj:.1ricisne, sigkisi
det Itdtrijllelig. nt man ille ag
tek at odelnsgge ellek sonderlennne
Tyslland.
De Allieredos eller Ententeinags
tetnes Soor er en nahen Inn-de
konnnelle of Prasfident Wilsonsd No
te, der lærlig anmodede de leis-I
fsrende orn at nasvne de Betin
geilen paa Grundlag saf hviltle
de vilde qaa ind paa at underhandle
om Frei-. Om der laa videre kan
des-les Noter om Fres, det vil vel
- bero paa, hvorledes Central-nag
terne stiller flg tiL Entontenmgters
nes Fredsbetingelser.
De Allleredes Saat ledsagedeiks al
en iwrslilt Note fra den belgisle
Regel-sing, hvori Vclgienö Zog fast
llg HremboldeC og der tolle-I forl
den Himle Amerika hat ydol del
ntdltedte Belgiere: men Will-aus«
Welle om, at de lkigssørende
paa begge Sider keck-wer for vie
seatllg samme Noah modllges ou
lm Ext- «
Der siges i Almiwdeliwhed i
cateniemaqternes Svay at de al
; M Ratt-mer er slg Mdsm at
- de lkse set-paper for lelviile Interes
M meu fremfor alt for at sllkre
T W as W og Wenn-flehe
- W
de holder ikke ssig lelv ansvarlige
for saadant, da de paa ingen Maa
de har lyuerlen villet eller udwsket
denne Krig, og dc—stra-ber at redu
cere Fort-kne, saa uidt Onistmndig
ljederne tilladers
Samme- Dog meldte overspist
Bureau fra Berlin, at den tyste
Negering Dagen forud overrssatte Re
prasfentanter for neulrale Lande en
Note. Den begyndte kned at sige,
at den tyske Negering havde mod
taget Entcntemaqternes Svar paa
Centralmagteknes Note af 12. Dec.
med Tilbud om straks at begynde
Undevbandling om Fred Derpaa
hedder det i den tylte Note:
»Von: Modstandere aspilet For
slaget, hvorfor de angiver lom
Grund, at det ikte er gjort i god
Tro og sanledes ikke af nogen Ve
t1)dning. Den Zorn-, de giver No
tcl1, ndelulter et Evarx tnen den
keiferlme Regering anlek det for
rlgtigt at gsre de respektive neu
trale Landes Sie-geringer sbekendt
med sin Mening om Stillingen.
---sEentmlncagterne ser ingen Grund
til at indlade Fig Paa at drøfte
Anrfaqen t.l denne Verdenstriqs
Opkindelsse Historien komnter til
at amer slnmr den nlmre Zlvld
for Krisen ftnl lange-T Historiens
Tom tomkner liqc saa lidt til at
ovcrle Englands Politik, der git
ud Wo at omgive Tyflland med
Fiender. Tranlrigs Hasvnpolitjl og
kllncilands Befrmsbelle for at faa
fat pack KonstantinopeL sont den
vil overfe Zerbiens Agitovlloney
Mdrdct i Zamievm oq at Rus
lands fuldsteendige Mobilifation af
lln Heer betId Ktig med Maul-.
— Tyfklansd og detz alliekede, der
lmr grebet til Vaaben for at for
fvare deres Frihed og deres Til
mrelse, gaar ud fra, at Mgens
Maul er apum-et —- Paa den an
den Side er vore Fjendet kom
men lmtgere og længere bort Erd
vavldelfen at deres Planet-, lom
iftlge deres anfvarlige Statss
»Ist Udtaleller bl. n. gis nd paa
at erolire Elsas-Landsmann og slere
met-Wie Prwinser, at ydnmge
og sanderlenmte Atem-Ungarn at
dele ankiet og pariere Bitlgarien
— Nam- nmn ved alt dette, set det
nnnsqteliq smderliat ud, at vors
Fjender lot-langer Erstatninag og
lsl.1mntier.«
Mei- vur Plndcs er for indslnrn
let til nt meddele Oele dette lange
Hohn-sont st flnl derfur flutte
kund dexsz ?lnl:sin«::
,.Insllnnd H Mk Rurlmndii
nisllcr imr gjurt et nsrliqt Forsøg
paa at san Krigen afflnttet og unb
ne Vejisn for en genfidia Forstw
elfe blandt de krigsfsrende Magie-h
hvorfor dct blivek vore Fjenders
Inn at »Man-, lwor vidt dette ital
sie eller ej. Vore Fjender lmk inm
tet at llnn ind paa denne Vei.
Anfonret for mere Vlodsndgndelfe
sfalder der-tor- paa dem. Central
maqtekne flal imidlertid fortsastte
Kot-wen med en rollg Tillid til
del-es qode Ret, indtil Fred vins
des-. en Fred, der sitt-er dem deres
Etlistens og Frlbcd til at udville
lia, lwillet vil qiive alle Nationer
ma det enwpasiste Kontinent Veli
siquelsen as Zmnarbejde under gen
sldiq Aglelle og llae Nettlgheder
til Lasninq of Civililationens ftoke
Probleiner.« «
Vi stal ilke her qna videre ind
paa at Me, shvnd Tysterne Clem
mer at lage mcd i dette Dohtment,
end at minde onn, at Oktrlgillngaskns
Annektton af Bosnlen og Herze
lgwina »vor gaaet forud »Sei-diene
Agltatloner dg Mordet i Summa-«
Dette osg meaet nndet vll blive ta
Iet msd l BMM- naar Gl
ltorlen ital afgtve lin Dom.
)
fcm paa Bestironteiy men Refulias
)
itsrne er ubctydelige —- ud over
;«Lmbct of Mennofkcr.
Admiral Dcwey mi.
Lilnflijngtom D. E» M« sein«
Admiral Demen, Nationcns Sohell
i den-J sidste Sirig Ide Spanien og
ijl. Prioritet Verdens fromme-sie
Søgfficer, døde i sit Hjem her i Af
thi i sit 80. Aar. Admiralen sdsde
Kl. 5,56, og strats underrettedes
Prwsidcnt Wilfon og Flaademsinis
ftvr DnsnielT og dekpaa leudtes Ef
terrctningen med traadløs Telegraf
til amerikanfke Skibe og III-statio
msr Verden over- Giterrrtninqon
fnlgtes as Ordre til at hejse alle
Flug paa lmlv Stang.
Dei var under Krisen medSpas
nie-n om Cubas Iris-reife- at De
wm den l. Mai 1898 vandt den
store Seit over den spart-sie Flau
de i Manila Anat —- to Mænd
for-»den Den-ev —-— Farragut vg«
Vortcsr s-« lmk været beæret ins-d
Admirale Rang i den amerikanfke
Flaade.
Danfk Belliudien
ovetquges U.S .A.
z Dag(l7.Jan.1917) overtager
United States Overlwrrcdønnuet
over de hidiilvasrendc dansk vestins
diske Øer, idet Salget as dein rati
ficekcss, ved at Udcnkigsminisier
Luniina oq Geiandt Brun i Wash
:imton underikriver Traktaten des
mmnaende. Dei amerikaniir Flog
liejfess over Lerne, naar 825,000,
000, Obetales Damm-c lwilket
Konnt-essen Xtil besorge om fort
Tib.
To state Ammonittong
Ulnkter.
Den li. ds. blev ,,Canadian Cur
and Fonndry Computin store Am
tnnnitionssFabrik i Nærheden af
Kinn-Island N. J» sdelagt ved Jl
debmnd og Eksploiioner. Den ma
terielle Stadt- menes at ville over
stiqe st,0»0,00». Etsploiionerne var
slræklclige Jorden rystede i nians
qe Mileg Onikreds og Full i Byen
ilnede strwlslaqne im del-es Hieni.
andfollene nmatte holde siq i
tillntrliq Alistand, lnwri de iagttoq,
in DOMWU tre og set-J Tonnnerg
ttlisiiimter elsulndorede Der Ineldeski
itte oni Tab af Mennesteliv.
minnt TM Tinier estcr lllniken
insd Filinissliind kli. J, sprang MI
UUU Piind sirndt i Unmsn i »T«
Punt Punsder Wurf-J« ned Hostile
kli. J» vix int« kindisn Mann imiede
Exil-san i Nein ,«)—si«i«, det iinidliilti
til-um seien ug neuliqu Connecticut
Hi zilkii.-iml)nsett—:i sum under Just-d
slaslu Sie-den her mislaaciri til HEL
.-.«»,«tm« Dis forste Eftisrretninger
lnsrim lnd lum, at 2 as Fabrik
lrnsz 1,50« Ttlrbejdere snvnedecs
Da den ødelagte Ammunition
sinlde vasret sendt de Allierede, nas
resi der Migtante oin, at tystvenligc
leiuner bar vwret pna Spil, nien
llndersøqelseme anaanende Mutter
nesJ Aarsag liar itke endnn ledt til
noget Resultat
Tyanapnc
Ragout-meint
» Berlin, li. Jan. Tr- Alired
Utinnnerinmnn den tnile Weswqu
niinisier, ineddelte Tlie Ass. Preis
i Tini, at Ententend Spur til Pras
iident Wilson efter bang Mening
ndelnftede Mulighedem for Nier
nnsrende, af Videre Stridt im Inst
landsii Eide for at tilvejebrjnqc
Fred Særliii, ssagde ban, udelnkkcr
det cnlwcr direkte Knndgnrelie as
Tvlllands Frcdsbettngelser fom
Ist-at paa de Vetingeliek, der er
freinfat t Ententens fidftc Nsote. —
. Zimmermann iovfikrede imids
lettld, at Ententens Svar tsll Pras
ltsdent Willen tlle endelig og ab
solut lasset-e Osten for senere
Frchliey ist den ene eller
den Enden Gib-« var MUM
» »so-« is
W
JMIIWMUI
prassentanten for Asc« Preis cr
klasredc Udcnrigsmjnisteren, ffønt
noli-noch at det vor nun-list for
hanc crt udtale fig nasrmore om
Contmlmogternes Frcdksprogmm end
lwad der var ontydot i Dr. von
Mstlmmnnisolch Erklmring, for
Tnfflandg Vetjnqclfer var saadanne,
at dofdctaillcsrede let kunde apfats
tocs af chnden sont Udtryk for
Evaghcd og som Ønske om erd»
for enhvcr Pris. .
SaphungeleGüIemstY
J et Zpecieltelegmm fra Wash
ington til »World Herold« af 12.
ds. Wes-, at Louritz -Carfteus, Min
nmpolis, shar den-stillst at udnævne
Zovbus Ncble af Omakya fom far
ste amerikanske Guvernøk af de
danfksvestindifke Øer. Og Senator
Hitcbcok statter Henstillingen. Sal
act of Øerne til ,U. S. A. vil snart
vaer fwrdigt, og det betones,-at
Hr. Not-le shar onst-et Ialsmand
for dette Zalg baade" i Amerika og
Dantnark, og han har i det hele ta
get siænket Øerne saa megen Op
masrkfomhed, at han vil være vel
skikkct til at blive deæs førfte Gu
vernør under amerikanfk Besiddelfe·
-— - W-—W
York eget Hand.
wa-WW·
En Farmsuge holdes i disse
Dage HO. ds-) ved Londbruasfkos
lcn i Maddoc, N. Dak. Der under-;
nifes i Vehansdling af Kreaturer.
Dort-ringen as Alfolfa, Karte-flet
kog andre Tim. Djygttge Mir-nd og
Kvindcr holder Foredrag·
.
Guldsmv «fra Alaska. vaard,.
Alaska, 10. Jan. Fra Jditoridistrik
tet er der komncet Guldstsvforfens
dclfek til en Vasgt af 2,500 Pund
og en Værdi af ka. en halv Mil
lion Dollars. Guldet er sendt videre
til Secttle med Damperen »Moti
pofa«.
Forsoarsssagen New York, I().
Jan. En somilitasr Øvclsesszole for
civilc ausbnedcs i Haar paa chgs
ftibet »New Jst-seist Stolen tast
lcsr l« Eleuccz lworiblnndt flere
Forretuingsnmsnd Amen Jurjsthr
o. n» sont deltog i Togtet for ci
nile fidfte Sancta-V
.
Zislth Watte-sum huists ijsm csr
j Ticnniky Im» ug sum mmw im
llls Ic- :’lr«u-, owme jjq Entwde
ZU t« Poljtjct i Nudnoik Ins-er.m"
«
Ism olcn ti««n!-—;1.»1«1--1«ct til RsJktj
’OI«.-.«s1·. Lmn ksr Inn li; Ihr ganumsl
Lx tandem san Ein-M dient, at Lmn
jlfc lsaldt nd at nim- i Art-seen lam
gere
l». Jan. Furkwmwrcsnde Kabincstss
medlcnt under kllooseuelh Jan-es
N. (ssarficld, en Eøn af den tidlis
Here Prassichtt, har uusldt til Poli
tik-i her, at der lmk værct bogaaet
Jndlirud i hans Ojexu i Forstaden
Muan og der er stjaocet Juveler
tIl on Vasrdj af s10,000.
I
En Landbnmssudstilliim ou en
Farnusrkonventjon sfal holdes i den
fjdsus Uge i Februar i Langdom
Js. Duf» Antnqelig blir det fra 27.
Febr. til 2. Licarik Man Denker
at dist nil blivcs en stor AMer- IIW
.cs, Aristianfcm der er Countimgcnt
vE den indlige Tel af Countyct, lederJ
July-dei
Z
l
l
O
Jndbrud fon Nnrjiksld Evens
Vansheadisorslaget vedtoges.
Wasshinatosh D. C-, 12. Jan. Senkt-«
stet vcdtog i Gaar Senator Bank-4
chewd fra Alabamqs For-flog om at»
sorbyde Forsendelse gennem Posten
af Atmoncer om iberusedg Drikkes
vater, i Cirkulærer, Mer, eller
paa anden Monde. Forslaget gaar
i to Aar. Halt er amerikansk Vor
ger, men bleo alligeoel taget til
Illkilitasrtjeneslen under et Veføg i
Fædrelondet, da Ksrigen brde ud.
Hau fik nu sin Frihed ved at
lldenrjgsdepartementet tog sig as
lmns Sag, opfordret dertil as Kon
qrestncsnd Cooper.
.
Skdney Smith, der var døvstum
blcv forleden Aften i CouptcilBlicffö,
Ja» overfaldet of en Neuen sont
befalede ham at holde Hænderne i
Weiter Da shan ikke lsyftrede, fordi
shan ikke kunde høre fkød Reveren;
paa ham site Gange og tog Flug
ten. Smith blev bragt til et Hofe-i
tal, men levede kun nogle faa Ti
mer. Han var 22 Aar gammel.
.
Krndteksplosionem New York,
15. Jan. Underføgelfen angaaende
Eksplosionen i Du Pont De Ne
nkours Krudtfabrfk hat bidtil refuli
teret i, at en Mund blev arresterct
i Guar, og at muligvis to andre
bliver indiat i Varetægtsarreft i
Dag, ndtaler Politimefter Mille-r i
Pompton Lakes, N. J- Den Mand,
som er arresteret, skal kun have or
ldejdet en Tag i FabrikkenHan er
anklaget for Løsgængeri. To Mann
iblev drasbt ved Eksplosisonen.
.
Forsnarszssaqen Olympia, Wash» J
Mexrislaturen er der indsleveretet Lon
forslag, fom gaar tid pas at« sind
føre tvnngen Militsærtsjeneste ssoe
alle legemlig fejlfrie mandlige Ele
ver oed ,,High Scheels« og wun
gen Øvelse i Sygepleje og hnslsigt
Arbejde sm- de windelige Elever.
.
Militasr Træning. Det af Krigsi
departementek anbefalede Kur-ins i
Militeer Træning i Hsjskolerne blev
besluttet indfsrt i Mode af Ehicas
aus Skoleraad Onsdag i sidfte Usge
used-M mod 3 Stemmer.
Kapt. Edgar Z. Steever vil ftraks
bogynde med aisindspre Systemet,
og ssaa snart han faar at vide hvor
mange der vil tage Kuriet, vil Van
ben og Ewipering blive siendt fra
Rock Island Arsetmiet.
Tre Protester mod militcer Troe
uing im Chiroho Fedreation as La
bor og en im Woniaii’5 City Club
lilev oplast
.
Inst ten-der tildage New York,
H. Jan. »Wald-L- Conrt Wagne«
nulkiier i it Nah ,,»L:Eurld Cmn«t«,,
II Forlieimerunde Priefident Takt
er trsnfst iiiinme iJm Tix1«1eii—;süksres—l
pruiiseni J h Lireih lwuri iiaiiz
sei-m- utn ni Mit-e den-in for siiH
Ue 1-o.«tj1:ei, Esset Mr. Tast, at imns
Inder-, at Jan inqu imskic jig til l
inmi- im ,,W.11·lo-;s Cniirt Leagite«,i
for-di detnie Ligu bleu saa ojie sam
iilkmdet med »He-akute io enioree
Pec1ce«. Af denne Grund fandt han,
at den iørftnwvute Organisations
Venyttelfe af hans Jiavn »skadede!
i
i
den Zag, sont laa ham meit paa
Hirt-te, og som ijan skyldte sin al
oorligite tøtte «
. .
Kulsituationen. Ottknva, Can,l
I:3- Zan. Den canadifke Regering
opli)ser, at den vil viere nødiaget
til at indtøbe Kul paa det ame · n
jte Maiked til en Ptiz af .00
pr. Ton for at liume holde sit-eilen
pkm .Jziitercoli)iiikil Nuilwau gaaende
Den-ost, Mich» 13. Jan. Dei
iiieddeles, at Pere Marquette Bauen
vi! iiikdsirirnke jin Drijt uoPhsosidelig
paa Grund af KulmaugeL Det bed
der, at Bauens Reserveaplag af
Kul er nasften u·dt-mt, og at Bauen
er lienvist til at stole pasa de daglis
ae«For-fyifitiger fra Minerne.
Børiimrbejde. Hundreder af Born
i Chieago mellem 14 og 16- Aars
Alderen er uden Nsdvendigbed an
bragt i lsnnet Arbejde af forikellig
Scags, og mit-en 2,000 kozmner
fra ist-de Hisms Mder det ifJnds
brichst-wen fta Departements-L fer
s--e-I-m.»i;m has MI
7,320« Vorn, til hvem der var ud
stedt Ilrbejdscertisikatet 1,216Børn
er vendt tilbage til Stolen efter at
have modtaget Certisikater, og 140
bar lovet at ville veside tilbage se
nkte lindersøgelsen bragte paa det
teue, at 4,7()0 var LArbejde Den
gennenisnit Betaling, de faar, er un
der 5 Dollars om Ilgen.
.
Seks Mennesker er omkotmmen i
Enestorun Fargo, N. D» 13. Jan.
Tet er nu 29 Aar, siden den værs
ste «3nestorni, nagen ved am i N.
Takota, indtraf, sog det Befr, som
rasede her i (Haar, var ikke stort
bedro· Uvejret strakte sig faktisk
over hele Staten.
Tre Born mistede Livet. Et Born
jndebrwndte i Wille-stott, og et an
det Barn vil antagelig« dod as sine
«!irandsaar. Deres Hjem blev ode
lagt i en Jldebrand, derdkke kunde
skukkes i den sskrækkelige Stocku
Tet atitages, at et Bat-n er omkoms
met vedeeach i Snefoget.
Et Zkolebarn ved Wibaux, Mont.,
ins-:- iszel i Aste-Z paa Besen fra
Zielen En Zkolelærer savnes ude
part Landet lige ved Statsgrænsen
ou antages at være onckommet. Et
andet Born naaede ikke sit Hjem
paa Besen-im Skalen og maa væs
re omkommet.
.
»Bussalo Bill« hol-. Dem-eh Eo
lorado, U. Jan. Col. Willtam F.
Cody (,,Buffalo tBsill««) er dsd her
ester nogen Tids Sygdom. ANDde
dei- var kendt over Ihele Maz
sont JasaeV Spesdcr," Soldat og«
,.E(twwman«, var i over en Mennes
skealder de amerikanske Guttcrs
Ideal. Han var sødt i Scott Gaun-:
tu i Jowa 1846 og blev ved sin»
Rade-es Tod Familien-S Forspkget i
«)«-12 Aars Alderen Hans søri’
sie Arbejde var at ride som Kurer
mellem Godstogene mellem Missou
risloden og Rocky Mountainö.
Hans Optræden ved en enkelt Lejs
liabed sont Soldat i Unisonsarmeen
og senere under Triefningerne i
Endvesten bragte hans Navn i Ry
og henledede saadanne Generalers
sum Zberniatis, Sheridans, Custers,
Craols, Miles’, Dodges’, Merritts
na Ranalss Opmasrksomlsed Daa lmm
km fikrede baut lld11awnelse11 sotn
Speiderches i de talrige Judimiert
Lampe i Besteu· For ca. 30 Aar
fiden lnsqisndte ban sit sent-re saa
tiefendte »Wild West Evens-, som
Tun droa Ver-den rnndt og gjurde
sur Lnlke med. lGan blen den H.
ds. limmnet paa siirsielii Vie.
sinke- eiteisladte Komme lnsleber fiq
««!es- Tituh lmnits Jagiorer aplnser, til
Ins-»
W-»»»-M -·
«W
Bord-In rnndt
—«- - - » .—..
To tuka Tab-Iliwa sondom 12.
Jun. Jiølgc de offentliggjortcs
Tnbklisusr uer de tyskc Tab sidon
Fdriqend Vognndclfe 4,010,160
Mand, inldnky sann-di- og sann-Ida
J December Mnancd tilde-holst
Tabskslisterne 88,391 Raum-.
8 s
Kinn bngcr Jernbaner. Peting,
15. Jan· Don kinesifke Regerinq
imr fluttcst Kontrast mcd See-ins
Cansu Cnmpmm i St. Paul, Minn»
mn ndisrliums at bngqc en 800
Mit lang Jonilmie. chrnbancsn
konnncr til at arm fm Clwwtiakom
i Honanprysninfen aennom Raim
angin til Simumnmmsu i Hupcbs
provinfen. Usdftikningsarbejderne er
allen-de masbegyndt
sEr bange for «U.-Vao-dene. Lon
don, 12. Jan. Admiral Ssir John
JR. Jellicoe, der er fsrfte Sslord
sag-de i Gaar i en Tale ved gn
Middag, der blev gckvet for han«
»Undewaqsbaadene er km en sitt-«
re Fare for HandelMtlæne end
nogen Sirt-de fix unbet- Krisen, U
og de uundgaaelige Tab maatte
erstattcs ned Nybygning.
.
Wiss-u Tarnow afrcsjft Berlin,
M· Jan. Den nyudnasvnte øftrigssks
nsreu Adam qunowfki von Tarnow,
forlod Berlin out Murg-sum den
li. ds for at begive fig pao lin
Reife til U. S« A. De Allierede
hat gamnteret lssessattdten frit Leide.
.
Trykket paa Graskenland Lon
don, 13. Jan. Den grwfke Rege
rings Svar paa de Alliercsdes se
nefte Ultimatmn er ikke fundet helt
tjlfwdcsftillendc og den grwske Re
gering vil derfor, sksnt dens Svar
er tilfredssrillende saa langt dst
Anor, blive underrettet om, at mere
Underkastelle er nødvendig, f. Eklsp
øfeblikkelig Løsladekfe as de arte
ssteredc Venizelisfteh :fom det forlangs
tos. Den græske Regering fmntyks
kedcs i at los-lade Venizcllstekne,
mon faftfattcs ingen Dag for Los
ladolfcn
Tr. Jokm R. Mott og MARG
nrlnsjchh Morden City, N. Y»10.
fun. Tr. Jukny R. Mott, der er
Eokretær i Kristdlig Foreninq for
unge Mcends internationale Komike,
Inn-sahst si en Tale for den nar
ligc Mus-Missiouskonfekence, at
der anvendtes ti Millioner Dollars
til Missionsarbefdc i LatiitAmeris
ka i Met as de kommende fem
Aar. Pan Konserenoea M« Rede
150 Gelangt-de fw 40 ,
sie Mkkekqmsszuh Dz» Rgtz
rede at pag Grund as , -
Missionsakbejbet i W
indstilles, og hcm sfandt det Un m
fin Plads, at Missionsasbejde k«
Central- og SydsAmerika but-de nd
Uidesk
Horden a-dsvarer· London, den s
sJan Maximsiliian Horden, Redak
tør af »Die Zuekunst«, holst Lit
dag en Tale n« Berlin, Ilyvorunder
han ivrede for Fred ved en Oder
enskomft, meddelerX Reuters Kurie
sponsdenck i Amsterdam, der citerer
»Bei-Euer Dageblatt«. Efter at
have omtalt Fjendens fejlagtigie Be
rcsgniug af Tyfklands Starke ad
oarcch Hat-den fine Tibbørere mod
th lade fig non-e mod Hensyn til
JFiondenss Styx-ke.
) »d)iui:»1nnds Nossouch « fagde
..83ardon,, »kan ikkc udtømtncä for
Iseriqcsn formaar jo bare paa Kan
tunc as dottc «I’erdcn-Jrige. Eng
Ihmds Hunger er oberner ban- ist
Zl.1;1nrd, for lmilkct der ikke Haku-r
"--.t«l til Grund, tin-denk— Jst-sanf
:s kllhngcl pxm Mocnd san op
Tsskins IT ist-IMM- Inn-Ich
I -
E
f
zUkiikifturfkifto i Russland Lun
don, m. an. Fra Petroqmd mel
doss officielt, at Premimninifter
Trepoff bar tagkt Afsked Et Reu
istcrtclcgram fra den missifke Ho
vedftad siger, at faavel Trcspoff fom
Undcrvisningsstninister, Gtcv Ja
natieff, bar taget Affked
Til Premierministcr er udncevnt
Senator oq Medlem as dct kcjscri
lim- Rand, Fnrst Golsitizine. Tic
Undcrivisninasminister er udnævnt
Zenator Kultvitskn. Dlsfiftcrende
Udönrigsminiftrr Neratofsf er nd
nwvnt til Mcdlem af dot kksjserlige
Rand.
Nlloxnndcsr Fcodorovirh Trepoff
cssterfnlate Vor-is V. Stvrmer sum
"’1krctcticstttfttiftcr i slkovcsmbcsr i Fior,
og bans Udnasvnelse bIeV betragtct
sont en Scir for Folkeopionen knod
de saakaldte »urettasrdige Jndllyss
delfer«. Jkke længe efter. at Tris
poff havde tiltmadt fif W- «
holdck Dem lin her-wie M, Moskij
shan udtalte, at de Allierede var Uc
vet endge um, at NUM, M
Krigen er endi, ifkal halbe III «
tinopel og W M MED
lerne. J TMHI —