Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 27, 1916, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    S
ftvend de er naaede frem, fragt-r
for, at de vil aldriq, alble nac
ftem Al, at vi tunde slge til dem:
«Tænk, hvilkcn Fader Is- har.«
Og om de vilde gsre . kdvendtns
ger: »ch hat san lidet barnlige
Fslelser for Gud, for liden barang
Blüt-, barnlig Glasde, barnlig Ly
dW,'« vi maatte fremdeles spare:
Mk, hvillen Fader du hart Trent,
at gaa ind i Aaret fom Gudö Bornl
er trygtl Dtn Feder dsr ikle,
din Fabel-s Hjerte bliver like kolbt,
bin Faders Vinget er ikke for korte
til at dastle dis. Ja hvilken Her
llghed hvilken Lykkel ,
Ja, twnh at gcm som Guds Vom
ind over Grasnsen i det ny Aar,
bot er bog, fom at gaa ind over
Grcknlen i dct forjasttedc Land, tbi
det Land ck for Guds Vorn. chnk,.
lwilket Haabl«At vaer Gnds Varus
er at værc Guds Awingok, Awinis
get til Himlen og dens Herlighed.
O, twnl paa Hin-mutet frit fra al
demæ Udlamdiglchs Gavn og Pla
ge, fordi det er ganfte frit for
Synd; hvor Jesus er saa nær, lxm
fom her ofte er saa langt borte;
lwor Jesus fes-, han, som her saa
ofte fkjulcsr fin. Twnl paa den
utalligc Stute as Guds Børm
fom alle ftal dele- 9lwen, og dog
bliver den ikkcs mindre for hver,
tvektimod rigere, jo ilcsrc du delcr
l
l
«den med.
Eet gælder det, est er fortw
dent for dig, at du maa vcere et
»Gut-H Vorn formedelst Troen i
Muts Jesus- Lad saa Aarene
komme og gan. Er du et Guds
Born —— vll du leka sum et Ends
- Born, da frvat ilte Tor at gaa indj
i det ulendte Land, du qaar gen -
non- det nv Aar til det form-t«
todc Lond, til vom Frnd og Sa
liqheh
vallmllck
Prof. J. C. Jacobfrne ZösAarø
Inbilirum sont trologiik Professor
Den H. zlL — var en zejldag sur
llniverjttetet, der da i 25 Aar
lmvde nndt godk of Proj. J. C.
Jacodsend surtjenstfnlde Akbejde, og
for Professoren, der fil at sele,
hvor stattet han Vor sont Videni
stabsinand
Om Formlddagen indiandt sig
hos Professoren Deputationer sm
de teologifle Ztudenter og fra Etu
denter paa Wallendokffs Kollegium,
Zwar Prof. J. er Esel-, med Has
derbgaven fra Studente-me og fra
det teologiske Falultet med Pross
Bang sont Ordfører. sont udnasvnte
Prof. J. til Doktor i Teologicn
Men okscm ved Forelnssningen
paa Universiteter var der forderedt
en lestlig Modckaqelsm idet Profes
.soren modtoa en Vuket Dunkle
rede Noser og bleo hilft med en lyjers
Mist Vorn-e of stud. theol. Neiendain,
lont udtrnlte de tnlriqe Studenterd
Taknemliqbed over-for den aflwldte
Professor
Om Aftenen afholdt Nn teolos
gist Foretting en i alle Mauder Del
lylket Fest i Anlednitm of IIle
last-t. Prof. Buhl kalte for jin ju
bilerende Kollma on lendetegnede
denne sont en varmt felende oa
Vwrgifk Personliqued socn i sin
EIanbelige Fand bar Pisa-get as
MNu intetcenuecs Podolsk-den der irre
lod slg paovirle as Tinaene ndefm
men kun lagde Vasqt paa Kendss
gelenkt-gerne hvad enckcn de behagt-de
eller ei.
Pastet, Dr- theol. Marup talte
om Professoren fom en Personllgi
heb, i hvem Henlynet ttl Visdenfkas
ben og til Menigheden var for
enede, Prof. Bang om Prof. Ja
eoblens Fortfenester sum Kollege og
! Ven, Tworpaa Doeent Mosbech paa
Un teoloqlsk Forenings Banne nd
navnre ham til Æresmedlern
Irofs Jacoblen We on min-·
dedeö dem, der havde verret bang
Leeres-e, lworpnn man endnu længe
for-Hatte den festlige Affen med Ta
ler og muntre Sange »Kr. Vgl-II
IM«erni-ssmænd. En Re
Hntism »Fort-mänqu for neu-eind
st-e R»e ningsmcknd« holdt Ardasg
mä doq den 11. Nov. Mit-audi
M Generalforlamling pcta Schoug
hetel i Staren Eiter en For-hand
M am Mediemmernes Lenkt-an
Was fslgensde Melolutiom
» A Anledning af de as Max-ine
Wter Munch sremlatte Udtaleli
Jst i sonstian under Fmanslovs
Winken om Rednlngsmændes
M hat For-erringen as ntrres
Uednlngsmænd spaa en ekstkw
W Generalforlamlinq i Struer
Au Not-enden worssaldel
,
oni Zorliedring as deres Kaut, soni
de i Januar 1916 hat freinsat over
iur Ministeren.
Die-se strao er islgende: l. Zor
nejelse as Tiineløn for Vogtyold
sra 50 Øre til l Kr» 2. Forleels
se as den nmanedliqe Leu sra 15
Kr. til 25 Kr-, Z. Staten asholder
HUdgissten til Anstasselse oq Betrüge
l)oldelse as et Scet let Olietej og
et Par lette Sssltvler til «l)ver Red
ningsniand, 4. en Omordning as
Redningsinasndenes Pensionssor
hold«.
Mai-mangel. Jniportsrerne ira
lasgger sig Ansvaret. Paa et den l6.l
Nov. as Medlennnerne as Danste
Korn- og Foderstosimportørerö Fiel
leOorganisation asholdt Msde ved·
toges det at tilsende Jndenrigszi
niinisteriet folgende Strivelse: .
»Da de as Negeringen uimasvnte
Medicnnner as Majsncevnet i læn
nere Tid har nasgtet at yde det Til
stnd, der i Folge Dverenszkoinst incl
leni Jndenrigsininistekiet og Mass
iinportsrerne er nødvendigt, for at
Majiiprisen kan holdes nede i 23
Eur. pr· 100 Ug» vil en stor Dei as
Landetsz xlliajsiinporterer oin gan
ste kort Tid vasre nden Blase-, og
nied det soroentede stmrtt foreiiede
Forbrng vil ester Jmportørernes
Fonnening Landet i Lebet as nogle
Maaneder nasre aldeleis blottet sor
Mai-T
Ta det absolut itte er Jmportøs
rernesI Stola at der ikke er indlobt
tjlstrasttelig Maj«:-, niedens denne
endnn var at erliolde til riinelin
Pris, ligesoin man paa Mrnnd as
den itabte Situation bar Inst as
il.i.irel ira at iiire sia Den stirnødn
Tonnage i rette Tib, iralagqer Jni
oisrtorerne sig Iieroed etlmert Ils
snar iar at Jaldis Landet iilitrM
iislig ietinnet nied Mai-IF
Prof-dich Dr. phil. Waldes-me
Ecknnidt .mldt Nerdag Alten den ll.
Jtan i Enidentisrioreniimen i Fio
I.ns.::iai)n et interessant og lasterizit
Koredrag oin »Mennestel)edensfi asld
in- Reigen-ere«
Europa-:- senltnr inigaer Pan di
ganile stilltursiaten Kinn, Indien«
Persien on Assyrer-ins Riae i Mk
sopotainien sann Æaiipten m Ums
lenland. Professoren stildrede, Lnusr
ledes Videnstabsinanden oaq Grund
lag as andslriiter sit Jndblii 1 ued
tonnnende Foltcs Sprog Historie
og Kunst
En Ratte Lipgbilleder as Mindes
ineerter as Kpnger og Troiminger,
Teinspley Graun-aster, ja selo as
Møbler, brngt as Ægypterne, Aar
lnindreder sør Kristi Tit-, illustrerede
Foredraget, som blev modtaget nied
livligt Bisald.
Et Stud i ankenskab. En Steds
sen as Hnsmand M. P. Hausen i
Hsjbjerg hat-de isl. ,,Ft)ns Social-»
demokrat« San den 12. Nov.
i beruset Tilstand faaet sat i et Ge
i1a·r, lwornied l)an truede sin Mo
der. Dei tyttedes den-de dog at saa
ham drevet nd. Derestergik han ind
i en Stue sved Siden as. Kett ester
liertes et Stud, der ramte den nn
ae Mand saa alvorligt, at hart se
nere paa Tagen asait ved Dsden
En un Laster-Organisation Over
lasrere oa Adsnntter ved Brit-insta
len i Kobenljavn liar isl. »V. T.«
dannet en Organisation til Varetas
aelse as derei- etanoniiste Interes
ser Bestnrelsencs Forinand er Ad
snnkt, mag. art. Jenes Mrønbasls Den
nye Organisation danner en Asde
lina ai ««lkrinatita.'ens sagordnede
Lastersorening «.
Rjdstedie secrtrwætter. Sit
ringstyrsen met-fern jo manae al
vorlige Ulæmpee isor Befolkningen
Det er ikkeMaCeliqt at viere Sit
ringtmand: men det er heller Mc
behagligt at væte Martewært,· selv
am man bar den liebste Villle, for
Staten yder jo en Betalinskh der i
disse Dyrtidek er ganske utilstrceki
selig til en blot nogenlimde ordent
lig Kost til Seltsam-ne Oa det
værste ved det shele er, at Byrderne
er saa nsasvnt sordelte, som de er.
Med idensyn til Jndskvarteringen er
Mildtsitelland ver-est stillet. Her lia
ger jo lanat den stsrite Del as Sit
ringsstyrkem og ihvett Mem hat
W stemmede Mean i
HusetzDag nd og Don lud i Stare
vlö. Med Længssel ventede man paa
Vatalskernq men nu, da de endeltg
kommen vtser det sin, at man »seh
ter« sont scedvanlta. Der blber saa
faa Bat-allen at «de l Virteligsheden
lkte vil hetyde nagen Aslasinina as
Jndkoarteringslwrden Eiter at der
er afpoldt et Par meget stcre Mi
der, resier nu US. Not-) en Depa
tation M. »W. Dimle til LI
berhutm set at Wandle met Ie
qerlna on Its-das De- vtl nd De
Barakkeh eller ydes en Godtgørelfe
naa 1 Kr. 50 Øre ont Dagen pr
Mand Ovid Hetwendelfe itte irugs
ter, er ncan enig oni at nægte at
niodtage Befalingsmasnd i Knatter
,,Sund Sane«. Afholdsfoltene
hat i nogen Tid atmet og glasdet
W du«-!- ct Rorlndendih der vilde vi
dc, at Max-et .,?nnd Zank-« skulde
gaa ind fra Nntaar. Nu har man
iinidlertid gjort den nlmggelige Op
daqelse, at Vladet Inaaske nok gaar
ind fom Ugeblad, men i saa Fald
kun for at fortsastte som Dagblnd
.,iiljl)oldsdanbladet« bar spurgt Di
rektor H. P. Lndvigsen, om det pas
lerx men ban innrede displomatisk:
Tiden vil vise det!
Statt Efendomslalg. Pavirfirs
maet Møller F- Landfchnltz i KI
benbavn hat iil »Natt.« for 900,·
000 Kr. købt det ftore Efendomsi
komplex watalsPasfaaen mellem
Krnftalqade oa St. Kannikestrast
Firnmet ·bar·lamtidin folgt lin bids
tilvmrende Eiendom i Løvstræde for
150,000 Kr. til Trikotaaefabrifans
ferne Thomfen se Anderlen
Flete Apothekek. Zorn inan uil
lmne bennrrket, er Jnstitsministeriet
stasrkt nde oni at faa oprettet nnc
:’lputk)eler. Ilalbom fik to, skønt man
ikke vidste sasriig Joer i Vyen for
nt iaa denk, Vejle hnk iaaet Fore
fpørgfeL oxn der ikle er Trang täli
et nnt Apotliet, og nu bar Viborg
ugjaa faaet Forespørniel J Viborg.
iinn de andre Steder, kendtc man
itle nonet til en sasrlikx Traum on
Vinumdet nedtoq ifls »Vib.s3tift8
Inst-NR at ndlastte Zagen. Amts
I.1,1«sn Winter heller ilke, at Vnen
sur-mer til et tredie Apothek, der-:
«.n:1d sit-nieder lian Ministeriets Ort-«
pnnsrifinnlnsd nan Zlalci im FredH
ritss inn- -Z-ti-der, lmor et Apotliekz
snndks nim- nnnen Manti, bvis Inan
endqu Uil Zum- flerts oprettet.
Da Flattoflcrnc stra. En Efeu
Ksnistxkindlur i Bat-Jan idlate i Ef
tisraaret ist« IW Tdk. Knrtufleri
.:l .n «1!r.«s.81·n«tin« i Ødmn for Its
wir ZU Jn- spr. Id. Kartoflerne
dehnte-d f.mt-.int, og part Eltttfedlcii:
ist«-n E:1«l.«n!ren: Kartoilerne benlixpj
Tor ul «·sl«entninn inden Fomaret i.
Zidørrinn Jinidlertid steg Kartof
ierne i Vinterensks Løb til 9 Kr.
Tisndism on dn Pmprjetcrren den
IS. Februar 1915 knn bavde af
lientet 305 Tdr., annnllerede Ziel
amin Reiten as Handelen on restnr
nerede Proprietasren 333 Kr» idet
linn beten-rede Reuter af de Benge
lmn bade ligget inde med fon- Ve
talina ira Ein-waret Proprietæren
belyoldt Pengene on anlande Sag
til Vetaling af en Erftatnisrg paa
581 Kr. yderligere. Ejendomirjband
leren have-de, at der forelaa en
mundtle Aftale fornden Roten Pan
Slntsedlen, og efter den stulde Kar
toflerne lhave vætet afhentede ftmk-:»
faa at han ikke fik Risifocn tned
Heniyn til Zvind og Man-; men
han kunde ikte bevife tin Paastand
da blev ifl. »Nand- A. Au« dsint
til at betale Proprietaskcn 419 Kr.
samt Sage-us -Otntoftninger.
Sukket-F-orfyning. Man havde
oentet, at de vigtige Fordandlinger
om en Overenskomst med Sutkers
fabrikkerne og Roedvrkerne om Sil
ringen as Lande-te Sukterfoksyning
for de kommende to Aar vilde kun
ne affluttes i Lebet af Ugen, der
iluttede 18. Nov» Man havde nems
"lig opnaaet en forelsbig Overcnss
somit niellecn RoedyrtersOkganisas
tionernes Farretningsudvalg on
Prisregulerings - Konimissionens
Sulterudvalg, og nn nianglede der
blot den endelige Sanktion ira Or-»
gantiationetne.
Denne Sanktion forelaa ogsaa i
Pktsrsqulertngsitkommisiionens Me
de Ursdaq den M. Nov.; men i
sidste søjoblit reiste der iliq isfl. »V.
T-« plsudlelkg Mde Mkelikkhei
der im Fabrtllernes Side- tdä de
apstilslede nye Kran, lom vil krceve
en Rcekke yderliqere Forhandlinger
og tnaaske endda -foranledige, at
Dyrterne ogsaa stiller andre For
dringet-.
Hvornaar det endeliae Resulwt
kan fdrellqgr. vtdes»t»lle.
De Mc Oesteppm Horn-sie ie.
Not-. Bed den wske Gestekommtgfions
Opktb her t Byen i Bam- Glev der
fremlttllet ca- 860 Seite As disfe
lolgtes de 144, hvotqf Mittag-Meer
i Hat-send folgte 70, Ole Ollen t
Aachus N, Eleman t Silkes
barg 21, Ritter i Horiens 18, SI
Men i sein«-en 11 pg N. Peter-en
i Coriens U. We var MAS
tsss Ok. pr. Est!
ists-in tm u· Osmia-F
»o- ep In ze» Q« s dist- w
ewa Wange-n
delelse otn, ast de engelske Myndigs
Jeder lmr tilladt Udførfel fra Js
land til Danmark af indtil 2000
Baller Uld og et betndeligt Konn
tum Faarestind
For luden-J Vedkoimnende reg
ner man med, at det frigivne Knau
tnni sparer til Forbruget herhjemme.
As Faareftind er der fra Island
erporteret et stort Antal til Ameri
ka, men man reaner dog med, at
Nr af de ca. 200,000 Faareskind
tLanmark aarlia pleier at fan til
iørt, endnu er 100-s125,000 til
bage paa Island, hvilket Kvantum
antaaelia nil blive ført herned
Dsdsfald Assestr i Overretten
C. E. Cold er den 17- Nov. afqaas
ved Døden paa Diakonisseftiftelfem
55 Aar gl. Den afdøde, der var
Nidder as D-ba., blev Assesdifor il
Overrelten 1909. Han var Etat-fide
legeret ved 3. internationale diplo
matiske Konference i 1910 og Med
lem as den internationale, permasi
nente Voldqiftsret i Saag 1910. i
Vaiikkazferer ved National11
lnmkens Filial i Odense, Lerche-, er
: Ilitesri amanet ved Dødein 46 Aar
nammel
Etatsraad W. N. Tidemann,
sulbaIL er afqaaet nedDødem 81
Aar Hammel. Den afdøde, der var
Nidder as Dannebrozy lmvde skasni
let Vnen store Gaben bl. a. Bnens
sldre Strandpark.
— Flur Toldforvalter i Grenaa
Carl Feerim er afanaet ved Døden i
en Alder ai 82 Aar.
—- En af Billet-ils ansete on
kendte Handlendm Købmand Vørfch
er aigaaet ved Døden nden foruds
aaaende Svadom
Direktør Em. Klein ned De
danlke Cikoriefnbrikker er ifli »B.
T.« nfaaaet ved Dsdem 59 Aar gl.
Fiikepkifetne falder. Indes-its
llaun, l7. November. 70 svenske Sil
debaade com i Nat ind med gode
Fangster. De førite Sild, som bras
tesJ i Land, betaltes med 100 Kr.
pr. Hi: men inden de sidste kom
ind, var Prisen nanet helt ned til
-l.-") sit-. Det er det tnffe Central
indløls der nirlet
Esslijerxh 17. Elle-n Eiter at In
sterne hat gennemfsrt en Centrali
fiixion af Fifkeinmurten er der ble
ven ndfendt kontrollerende Personer
im Centralindksbet til de forlkellkae
Fisleplndsen Til Esbjerg er ankom
men den bekendle FiskearosfererJoi
kmn Knrt ira Hamburg. Der er al
lerede ftasrkt Prisfald paa Fifkem
i Daa er Prisen knn godt Halvde
len ai, lmad den lmr meret i de
sidiie liaer: men den er dog ftadia
ni« ret nntaaelia Heide
Elektkikitel og Gab i Histting.
Ojørrinxh M. November- J Hjørs
rina Byraads Møde i Aften oplyi
stes det, at Oliemanalen paa Elek
lricitetsvasrket nn er saa alvorlia,
at man kan kilikere, at Vier-let maa
standfe Der er knn Beboldnina, til
denne Maaned, oa den net-sie Sen
dina san-I i lwert Fald ikke fsr den
6.——7. December. Dei vil blive nsds
ivendiat at indskrwnke Fonbrnaet
ita·rkt, fierlia i Udftillinasvindner
da Neflmirationslokaler.
Endnidere vedtoq eraadet at neds
lastte Gnswrisen fra 20 til 15 Øre
pr. Knbiknteter, dels for at faa Ist-r
ke Forbrnxy dels for at faa ftørre
KokesiProdnltioic
Thisted Handelöfotkuinqs anis
lieu-n. Dhifted »Z. November. Thi
fled Handelsforeninqs 50 Aarg Jn
bilcenm fefredes i Gaar ved Flan
nina i Vnem oa i Aftes nfholdtes
en vellnkket Festmiddaa, i slwilken
Bnens Einbedsmnsnd med Amtmans
den i Spidlem FormasndeneTor Bvs
ens støtre Nreninaey Kontorebef
Krencbel lom Repraslentant for Han
delsminiiterem DistriktsbeswrerWisi
lenbnrli i Eimer m. il. deltog. For
manden for de jndlke Handelsforei
ninaer. Konsul Cloos i Frederikss
M, svar forhindret i at della-Ia
lDer blev i Aftenens st holdt en
lang Welle Taler-, og der indlsb en
Mængde Teleqrmnmer.
Mindre-d Langua, Is· Novem
ber- J Gaardejer Albrecht Peders
lcns Beiwtnine i Jeldierg pr. Wa
nn er der usddrudt Mitbräjtdt Be
lastninqen er lat under ossenilliaf
Führt
Heu flap ever Creusas s en stil
vogu. En W Soldat i Huld Uni
fokm stap M. »Holt-. III-« förloden
over Grænlen l en Mag-n Midi
veig mellem »Fort-is oq Feindes-v
ihappede than as Tegel og foM
i en Plan-sage
us
SWIMM site- M »O
III ew, dar Wie-for C. U
genuemgaaet de forskellige Regnstas
her og Kontratter angaaende Sel
slabet De forenede Skotøjsiabritken
Man kan vente en Erklæring fra
Professoren
Esbierg Audclsfuineslagteti. Ef
ter lmad «Ribe Amtst.« meddeler,
er Esbjerg Andelssvineslagteris
Oversknd for de forløbne 9 Manne
der af Negnstabsaaret ca. 1Mzi
Mill. Kr» saa selo osm der falder
sen Rede paa 180,000 Kr. for Overs
trasdelse of Exportreglerne, Dil An
delsihaverne jo ikke niwrke synders
ligt til det, saa meget mere soin
man vel tør antage, at en Del af
Boden er indtjent ved de begaaede
llrmelmasssighedet
En BtikndevinssHævn. En Gus
holderfke hos en Kreaturhandler i
Raaaelunde liaqer i eviq Strid med
Kreaturhandlerens Dotte. For at
hcevne sig laldte Husboldersken for
leden den ene Datters 7aariqe Sen
ind ibos fia osa fnldte Vrasndevin i
hom, til han blev døddrukken og
maatte bkeres hieni, og der maatte
deute-s Liege til liam. Hendes egen
Sen paa famme Alder haode hun
oafaa aivet erndevim men dog et
mindre Konntnm
Trennt-ni- Fader bar iil Lolls
Falst. StisiBt.« ajort Anmeldelie
til Politiet, liaeiom der er sket Hen
vendelse til Vasraeraadet
Den nye Mike-Ordning. Maxi
malpriiernr. J Jndenkigsministes
riet Vetendtaørelfe om den Ordnitm,
»der tmsder i Kraft den 20. Nov»
Ybedder det bl. andet:
Elll Fifk, fanget fra danfte Bande
on Fartøjer. ital føres ind til danst
ant og maa lwerken omlades paa
aaben Eo, iaa at Udførfel kan fin
de Ssted, eller direkte føres til frem
med Land
Ved Sala af nedennasvnte Arter
af Fifk i ferfk Tilstand til Vutikss
«handlende, til Nadesælgere eller til
andre, der direkte iælger den til
Forbrnaen samt til Røaerier og til
Fabrikanter af Fifkefars til Hjem
ausspran maa ikke under nogen
Form tagt-s højere Pris end deiH
nedenfor anferte: (
Tot-Pl af Vceqt 1 Kilo ·pr. Sth
m derundier 40 Tre. Toer af Virgtl
over l Kilo pr. Stk. 70 Øre, Ve
icerliaostorsk solsllaarne og renfede)
»l) -Øre, Nødspcetter af Vagt 14 Ki
lo pr. Stk. oq der-under 56 Hee
Nsdspackter as Vasgt over 14 Kilo
pr Stk. 120 Øre Sild 44 Øm
alt pr. Kilo
Ved Salg af ovennasvnte Arter
af Fisk i fersk Tilstand til For-bru
aere skal Prier beregnes efter Va
rens virkeliae Væast oq maa ikke
under noaen Form irdgøre mere
;en nedenfor anfert:
Torfk af Var-at 1 Kilo pr. Stk. oq
dernnder M Øre Torfk af Vasat
over l Kilo pr. Stk. 90 Lite, Ve
lteehavstorlsk isopikaarne og rensede)
176 Linn Nødspretter af Vor-at 1X4
JKilo Pr. Stk. oa del-under 76 Lite
jNodspastter af Ver-at over 14 Kilo
iprs Stk. 160 Øre, Sild M Øre
alt Or. Kilo.
i Foltekirkm Nesiderende Kapellan
Ived Vor Frne Kirke i Aarlius F.
C. G Schepelern er udncvvnt til
Soqtieprasft oed St. Mikkels Kirke
i Slagelie.
! Sogneprwft ior Ooe oa Vals-.
Haard Menialieder G. S. V. Engel
Ysted ern-ster- Anløaning afflediaet
i Naade og med Pension fra den
»so. November
Residerende Kapellan ior Nnkøs
biea, Løddekup oa Ersp Menigbeder
i Aalbora Stift A. Norer er nd
nawnt til præfteviet Medsljjaslper
slyos Sogneprassten for Aldersro
Kirke i Kobevan
Fifk til Tyfkland. iFrederikshasvm
lö. Nov- Til Fiskeeksportsrerne i
Frederitsbavn er der lommet Med
delelfe om, at alst Jndkøb af Fifk
til Tyskland fra den 20. Novem
ber vil ske gennem en Centralinds
købsforenina Honrledes sden nceri
mere Ordnina vil blive, ved man
endnn iklex men fandsnnligvks vil
Jndkøbsforeninaen holde Reprasfens
tanter paa Pladierne beroppe Els
portsrerne regnet med, at Priier
sne -vil falde ca. 100 PCL
Eu« begrcnlet Halmekspotb Eiter
shvad »V. T.« eriarer fra velunders
vettet Gilde kan det ventes, at Land
BUM til en Eksiport af Halm.
Mlladelssen vil dog skun komme til
at omsfatte et begrcenlet Manto-m, og
Mpordeic til-l isrlt sfinde Sted ef
ter M og under Forudiretning
Marthen denTld vll
Tonne M Bequ- til Eksportem
hvilk for W Itkke Inkde
cllfqldet » »F .·
M G- M «««·««: «
» HF F» ,
llil De köbe exler sattqu
Dersom De onst-er at kobe, sælge cllek bytte Eies
dom i By eller pas Land, da fslcr vi os korvisset ow, It vi
kan viere Dem til Tjeneste. Vi hat tlere gunstigc Autod
ninger i og omkring vecl Blair at byde paa.
Des-g cller tilskriv
Robinson Realm Blatt-. liebt-.
Dampfkibsbillcttcr
til og fra Europa
med
Scandinavian-American Linien
faas hos
Danisy Luth. Publ. Houfe,
Blatt, Nebr.
Nye Bøger.
P. Lauritscsn: Wilhelm Birkedal. 12. Hasfte i Serien
»Donske Masnd«
Mads Nielsem Virt modig. En Hiler til dansk Ung
dom, 99 Zidcm Smukt Omslag. ..................
H. P. Haufen: Stifindercn pna Missionsmarkem David
Livingstones Lin fortnlt for Ungdommem 239 Sider.
J Otnslag.
K n u d G j ø r n p : Jeremin8. Drmna i 4 After O. Lohses
Forum 168 Sidcn Smukt indbundet
Q. Ric ard : Pkckdikcner til Kitkeaatct. 1. Del: Vintet og
Baar. 2. Del: Sommer og Høst Bogge Dele indb. til
fammen i folidt fort chlskbind. ................... 3.40
DANISH LUTIL PUBL. Wust-;
BLAIR, NEM.
BOXBD ClPT Bocks.
ln these hundsome boxed gikt books we carry the follow
ing titles
Jessioas Proz-eh stepping Ileavenwarch The Prinos ok
the Hause of David, Ton Nights in s. Bat Room, In Eis sum-,
Pilgrims Progress, Blaok Rock, Black Besuty, Saat-lot Let
ter, Kupr kor- the Masteks Use, Cruoikixion of Philip strohg,
Paradise Last, sketeb B00k, thtle Lame Print-o, Lsädie ad
Miss Tooseys Mission.
Our Priqo 35 Ceuts each, s tot- sl.00.
DANlSII LllTll. PUBL. ROHR
Blatt-, Naht-.
blichr der ika Tale om nngen Ets-«
port. .
De øfttigfke Polakker skal hierin
J Tiden fra 15. Novemer til 15.·
Tot-milder udløber Kontkaktcrne stu«
de wollte Arbejdlsrc, ser i Sommer.
lmr nasket i Dannmrk. .
Eftcsr lwad ,,Rand". Jl· Av.« er
»farcr, anser man det i interessiert-de
Kredse for sfandsynligh at Flertallet
as dem reiser tilbnge til dores Hjemt
zsmmk De Wirkuka Mi)ndiskl)eder,
jdcsr hjemmc tbar god Bmg for den«
ne Arbejdskraft, snfker stwrkt, at de
skal ueudc bjonh og antagelig vil
idms i Aar i Lighed med i Fjor gen
Imim dct østkigske Gesandtskah bli
"ne truffen færlige Forawftaltnjnger
til at befordre here-Z Hjcntsendelsc.
Et Gras-fund Paa Faster Kir
kcgaarsd er man i Folge «Ringsk.
A. Dagbl.« ved Grovning ai en ny
Gran stsdt paa sen interessant gem
kltel Demut-elle, ihvor Gravrummet
ellcr »Alten« bestald af Kvaderstem
tilhuggede i femme »Form, slom man
findet dem i de gamle Kirkeyxure
Den gamle Grav, der sandfynligvis
stammer fra sdet 12. elsler 13. Aar
bundrede, lynes Me at shave været
fovswmt far, og den henliager
endnu for det mefte ufova, da
bet kun var den« venstve Ende, man
ministeriet hat den 15. Nov. be
stemt, at Ildførscl as Kalveskiud sit-i
ncaa soregaa sra Ksbetrhavm Oden
sk, Aurljus og Aalborg, og at Uds
sørsel kun vil kunne finde Stud,
naar Skinduus cstcr saqkyndig V
sigtigclse har vist siq at foreligge
i udsørselsberettiget UStand Sam
tidig indskærpes Bestemmelsen onl
at onlwer Nedskæring as Kalveskiud,
Iworvcd disse bringes ned under
duc fastsatte Vægtgrwnse as 8 Ka·
i Eultvmgt og 4 Kg. i tsrret Til
stnnd, er forbudts Dotte Forbud
mitsattcr ika Asfskæring as. Hoved,
Ørcn oa Halo
Dct tlyske Beste-Optik Randersty
»17. «-Jiovember· Til HeftesOpkøbet
her i Din var der sremstillet et
stieg-et sstort Antal Geste, hvoraf
Inange bog var as saa ringe Ova
Iitet, qx de stkakg htev udskudt. As
300 fremstillede weite til-te Kom
missionen 146, deraxf var 99 cop
per.
Ei Born qlemt i Mei« M
tionsbestyrerinden pas Vostrup M
tion blev iFslge »Musi. I. chin
blad« sorleden Akten spr. Mfiu
Einst-errettet mu, at et M M
blovet glemt i ice-get M W
paa semmet Ist-Most M W
des qlemcke AlleMiWq
C