Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 28, 1916, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
«"»Yansneren,"
u W Cc OTTO-Ists
w M M DANSII MII
l M
M II
— LIM- Psssssss sen-,
Mit-. Nehmt-.
Mist-« ask-r M i hvek Use.
III-II pf. Aus-up
West-dot- ILIT Urtheil-c Nov
Mt bot-las i For-knü
Istllllss, W, Allmame
on soc is- se Hat-k- m
M l altes-m
Fmsa Lust-a- ML sonst-,
Miit-, Nchk
Alls M til Blutst- luclbolck —
Wneek, Ast-Misset- cis-min
Mklsk —- ossckes til cksts Miit-k
A. U. ANDIUSEN, Bluts-, Nod-.
Ist-tut It Blslk Post ask-s n second
ess- Dotter-.
Mut-thin- ntss Ist-Cis known upon
sppllectiom
l Tllfslcke Is, It Blutet iltlte stockt-soc
Nishi-Dist- Mes sus- klstzs M set
MUS- Postkontcr. skubie Gott« lkks
hisle bede- msn dem-each Il- til
Onkel-GR- Konto-.
VIII- tms heuveaelek Dis til Folc.
si- tvskteket i Blatt-V est-o- fok st
Mo ds- doss ellet for It tu Oplymäss
- set traute-IV Msi cke sltbl cis-—
his. It do m Avektlsseasesm l setts
M. Det vil vsn M ges-Ists stjtdr.
M
Rettelfe. Det var gaam galt
med Korrekturen, da vi var til
Aarsmpde J Spalten »Dost, der
Bestaak« i fkdste Nr. staat der
»Porpius Muts-« i Stedet for
Porkius Festus, og ned igens
wem Atti-klein veksles der med Te
ftus og Festus. Omtrent misdt ne
de i Spalten staat der: »Da Fe
stus saa havsde wholdt sig i Jeru
salem i mere end otte eller ti Da
ge.« Her er udeladt et ikke; i
ikke mere end otte eller ti Dage
lfkuslde der staa.
Dr. theol. Odsland. Om deime
Mund har vi for en Tid siden
medde1t, at han ctf Smtwittrghedss
hetksyn var traadt ud crf Wenig
hedsstaadet i Christianim Not-ge.
Nu meddeles fra Ehrfstiania under
24. Maj.
Flere fremtrckdende Universitets—
Tau-etc hat sendt det akademifke
Kollegium et Forle om Oprets
telse af et ekgtravrdinætt Profes
sotat i urkristelig Limratur for
Dr. theol. Odland, fom i Fjor
W sig tilbage fva Mlingen fom
Wiqhedsfakultetds Leder
f’L-4. , ;» "-."' -’:'
Im Den fotenede Miste
sang-list- lutherfte Kitke i
Musik« 20. Ankona-deckt
-s- Zredcs Berge-.
Eiter AMngepfen as Salmen:
Mus- Jesus-, Jesus figtet« Og
VIn talte Post. J. P. Hed- om
Psnnens Betodning for Hverdagss
livet Gan Oplæfte Davidssalmen
84 og fagde da om sit Emne: Et
of de stsrste Listen Herren hat gi
vet os, et, at han vil hpre oore
Mutter Og i den nye Pagts Tid
hat vi i Jesu Navn Abgang til
Gud fom Faden Anderxodes i
den gamle Pagts Tid· Jkke en
M Abrwham turpe kalde Gud
Faden
Bin-neu er Mtemätvets Aar-de
dræt. — Bsnnens For-hold til Gud
man være et Mligshedens For
hold, den er Hjertets Sanctale med
M.
Genwem anen kan vi faa det
med Gub, fom di vil, man sqa man
Sud first have faaet det med os,
W han vil (Bstrefsen). Det var »
syrft ved Juli-oh da Gud havde rsrt
sed W Hof-Utah san han blev !
halt, at der blev Kraft i Jakobs .
F
DUWVM,OB-Us
uenstllletetMskmMeitethr-»
Mtilhmszjmdeh Forsonligs
-MForl-old fu«-elvawa
»in-mag W. Vk san iu
i W omgmz M i Bin-neu
soc være liceavldigemedBmgm
M betet how W, og den
Wie W, Past. E. Pri
WM overtog W mod Tal
for den Tillid, der ved Valget var
Oist «l)am. — Der aplæites en Hil
sen fra Past. P. H. Willen Ring
ssted, Ja., bvilcken modtoges med
Tak.
Past. M. N. Andre-seien vanges
til Redaktør as D. l. Kbl Senere
valgtes Past. L. H. stller til
Wredaktsr as W Mad.
M. L. Jenseit genvalgtlss til
Redaktsr of Mol.
Til Medlemmer as Bsrnchjetns
beim-elfen genivalgtes John Mader,
Maiwurm og H. C. Henkisfem Har
lan, valgtes til at iylde Vaiancen
after afdsdc W. Rottenborg.
«Pq«7t. J. P. this-Hausen valgtes
til Medlem aif Ungpdomsudtvalgeh
Past. J. C. Pedwfen gewalgtes til
Medlem af Skoledirektionem ligeiaa
genvailgtes »H. Skov Mel-sen til
Medlem akf smnme Direktion Post.
J. M. Hausen genvalgtes til Med
lem af Direkttonen for O L. P. H.,
og Proif. C. X. Haufen valgtcs til
Medlem as samt-ne Direktion. Pro
fessorerne Vig og Mengers valgtes
til Reiokmionswmite, Albert Han
fen, Hat-lan, til Medlem af Di
rektionen for D. L. P. H.
Ordinationscomiteen rapporterode
og iwdstillede alle de 8 Kandidater,
fom Ministeviet havde anbesaleh til
Ordination.
Post. C. E. Klotb valgtes til
Medlem af Feitsktiftskomiteew
Spjkgsmaalet mu, hvad vi skulde
gjre ved Luther Colle-ge i Racincy
optoges til Dis-stelle men det blev
ikke assluttet i denne Sessiom der nu
var til Ende og sluttedes paa sied
vanlig Vis.
· Fredas Estrkmiddagö Sesfiotn
Wer en Jndledning genoptog
man Drøfteläen as Nackte-Collegi
Sagcn Den Komike, sum havde
med den Sag at gøre, forqlog at
fælge Stolen, hvsis —- ——, men
det oiste sig snart, at Stemningen
par ftcvrkt imod at sælge Stolen,
og da man intet Rand ma til at dri
oe den som Stole torftkosmmende
Swleaatx beflutstedes det at lade
den ftasa ulbensnttet endnu et Aar,
og det vaalagdcs Kirkeraatdet i For
btndellfe med Wisconsin oa Illinois
Kredfe i Aatcts Lab at anders-ge,
Ema-d der helft skal states med den
til næfte Aar.
Der bevllgedes et Budgcst as PS
700 til Japanmissimien næfte Aar,
og der besluttedes at lade det oms
balde Jordsltykke -i Hida Japan,
Use, hu snart Mit-lerne dertil er
til Jede .
Aarsmsdet udtalte lin Tat til
Mist J. Th. Land for det« trafatfte
Eli-beide ban bar udksrt Ei Utah
misfianens Timeste· »
Angaaende Jtvdianermisssioncn besi
Mitte-des at ansætte en Lchsrerindei
mere i den« Tom Lan undervtse i
Hajfkolefag Ligefaa udtsaltes Øns
skeligbeden af inden lasnge at faa
msat en mandlig Arbefder mere
bemede
En Newport angaaende Begon
delsen as vort engeMe Bskneblaxd
wlæftes og overgaves ttl Kom. Nr.
5. sPasft J. M. Hausen gewalgtes
Fom Medlem af Præsteenkekomiteen
Et Zpsrgsmaal om,hvad de lu
kherfke Wirksamqu i dette Land
san gire for stsmmme, fremlagi
des; lse det engelfke Foredrag om
Sagen andetsteds i Bladet.)
Ungdomsudsvalget raworterede
Zagen starre Fonansdring i Ast-ej
Iets Osmfang. Ca. 4,500 flutter sig
samtnen om sdatte Anbeij Der
meldes om nogen BMe blandt
de unge i Aarets M. Lauten om
Festslesfochund vix-der Bedingung
Post L. A. Laut-sen getwalgtes
san Mich-lau af Sindagsfsolesomb
U. Andrea- W, Genuss
Aufst, Ja» valgtes til M II
Iwane somit-c M Mieter valqs
UMLQQWUQQ
datfeth W, Ja» og tii Stole
M Past- G- Mit IS Pvdk
Ic· U. M. — Mi. Laut-sen ve
M fom Mehl-n If W!
Wie-m » M. J. sp. Chor-l
lM hellstes i MS Stad.
Sein Komm til at give usw
Helft og Dunst for næfte Ums-mid
mlgtes vore theol. Professoren
Et Forsng Of Post. Nanvup, at
M der maatte indkomme i Refor
mationsgave over de 860,000 gaar
til at donne Mondeksfen til et Pen
sionsfiond for Samfundets Pkcsfter
og Prascssoter naht-wes Sesjionen
fluttedes nie-d Vøn as Past. L. Pe
sdersen og SU· Nr. 6.
Lttdag Morgen-.
Eiter Aifvngelsseu as Salmen
»Im-immer Hcrreiy den evige Kon
ge nin Mker Sol-di Pist. H. Ber
telfem Qui-alm, et Foredtag om
Zangen-I TWning for Hverdagss
livet Med Davidssalmien 33 som
Vegyndelfe sag-de han bl. a
Mistendonmien ftal genuemsyre
hele vort Liv. Vi trasnger ogfaa til
Poesi. Israel havde sin herligc
Samt-stat- Vok cvmigcslisk-liitl)ekfkc
Kirke ejer en rig Salmeskat Vi
ital passe spaa, ast religifse Sange
ikke fortrwnget vorc amtdkigc Sal
mek. Den mgte Kirtctone, Tekft og
Mklodi smelter i vor-c Salmek sam—
men til et harmoniiit Hele.
Vi bsr have Salmesang ittc
blot i Kirken om Sondogm men
ogsaa til Hverdag i vore Hieni.
!Vore Sol-net giver Udtryk for alt,
Jdcr er os dyrt og fast-t. Der er
Tikke den Sjælssfteinning, som itle
Isindck udtryk i vorc Jst-neu Sal
mer hat haft en underlig Bettyds
kring for mange, naar de laa paa
Dsdslejet, Salmcr. fom de hade
lmri i Baktiealdetcn, og losm saa
tom from i Erindringen, naar den
ivge ttængte til der-es Trist. Vorc
Solmcr cr vor Kirkes dyrefte Eic.
Og det ladet sig ofte gøre at hage
undet Dagens Gerning enten Tat
kes eller Lovsprisningsfalmec Pka
at løite dit Hier-te til Gud i San
gm Der beiwistes saa til ilere
Salmer fom Eksemplisk paa, hvad
der var iremholdt: »Alle Guds
Baru, hvod skaidet dig« naar du
er forgfuld, »Von Bei-den af mit
Sind og Wiss naar Ver-den stiften
»Nam- Tvivl og Angst omspcndc
mig«, naat Toivl iriswr; «21t iigc
Ver-den ret Farvel,« naar sdet gjalt
bekom. Taleren meddelte et Traf
fra dans Feder-; Liv, liwk Sausen
hast-de foaet blivettde Betydning for
ham Hatt mindode ogsaa om
Paulus’s Formeln-ins til Kalt-sen
serne: Lied Kristi Okd bo rigeligt
iblqndt eben faa J med al Visdom
leere og Winde bewundre med
Salmeh Lovscmge og Wäge Vi
fet, idetJstmgemed Yudeisdets
Wer fsot Herren. Der pegedes
ogsm M vcke Salmets Tros- og
Wie-Mit Why 'he
mærbdch at vi ogsoa san We
nanddlige Vifety men lud vz saa
stlge Of dem- vi hat as IUW
Oprindelse. Lob oö We det bed
ste, vi har. -— Eiter Fowdkaget
sang vi: »O, at jvg hat-de Miit-d
Sanges-« .
Lfrdqg Fotmiddags Zessiom
Pan Jndstillinq of Komm-Or
iattedes Eleer Wflimiinqcst Fest
fkristet om Den for. donfkc stir
kesz Forlkstoric two-Näh nd
gives ai Fesrskriitkomitcm imnnusn
med Gesunder for T. L. P. O. —- .
Aaråimodet benitillcsr til T. L. P.
H. ikkc at give more end « Maa
ncsdtsrcs Kredit og scm vidck unt
ligt at genncmføre Befmnmelfen
Um Forfkndsbetaling for Vore Blo- -
de. Al ældre Kredit Male-J der
s; pCt Rente af sra l. Jan. 1917.
at regne. — Der udtaltess Taks
til Saniiundets Redakter for tro
fast Arbejde. — Et For-flog om
at btygge Maskinbus oed Skalen og
indlægqe nyt Vatmeapparat blev .
while-geh og det paalagdes Voard
oof Trustees at indfamle Midler til
at We den derived fokbusndne »
Udgift fnarest mubigt. —- Der var .
ogfaa Tale om at bygge et Syges
has ved Skalen, men det blev ad
sat i det wisse. —- Haksan-del
Wie M for Arbeit-et ved Sko- -
len, ligefaa M scheidet vsd vove
Wien Der tallodes for en as
M Mr. Bonnkkfm TM Ga
ve til note W. Ligesaa
taksedes Ell Gönn-Socken- fot Jud
Iwgoellm as elestrisk Los l Gem
met der· — Aar-W udtalste sin
Minnevfe ass, M Kommen,
detleorblevvalqttllatudgive
som var ndcirbejdet af Pritssteenkes
komiteen i Forbindelse med Sty
velsen for P. og E. Dass-en og
forelagt IlarsMet. Nysncwnte
Konnte-, der valgtes leitete, kom til
at besten af Prof. N. P. Lang,
Hast. L. H. Kiøller og Mr. H.
Stdn Nielsen J denne Forbindels
se ital vi tuan at det paa Past.
:laar1n)«:8 Henstilling efter en Lieg
tnnnds Jnitiativ blev beslnttet,
at Ema-d der tnaatte indtonnne over
de sitzij til Jntiilnsnmsgnvæi
lknlsde goa til at twnnde Donnielscn
as det tut-tunc Pensionsiondf —
Vna Jndftilslinq as sinni. Nr. 2
blen det besluttet at beim-one Pros.
P. S. Vig Foritander lenkt Tenn)
for Trinit.iti«:- Emninarinnn Prof.
C. X. Hausen Ferstandet )emi.
Pricipalt for Tona College og
Brei L. A. Lauter Beitnrer (eng.
«llrs.·fident) set den bele Stole el
ler for lwad der er stelle-I for begge
Jltdelinqek — Ved denne Besä
onJ Elntning talte en Iliomasfentant
for Can. Pac. R’n., Mr. T. O.
Francis Herzen t:l Forsamlingen
om det dumme i at stsrede Ktwiters
ne i Etedet for at fanile Fell i
non-e Kolotiier, ou i denne Mithin
delfe anbefalede lkin itrtliq Til
flntning til lStandnrdsKelottieti i
Illberta Mk. Herzen der var
limldent veltalende, et Lntlvemner
on talte som Ltitberaner til Luthe
mnere. Hans Feder var mit oq
tun-:- Moder var datisi, bendesz Pi
-1Miwn var Nasncnssien Dette fid
sie nieddelte ban doq itke eisentlizi
-— Sei-sinnen fluttede nied Verset:
»Med Amen slntte vi« It Von of
Pult Merisen
Denne Session aabnedeåi med
Sonnen: ,,L«over.Lse1-resl)an er
mer« og Von ati Unit. L H.
tkjøllett —- Her tolte til at be
gnnde nied en Preiecsior A. W
Eullison, en Anker-ihnen Manne
klønne Ord faxfde lmn ti! Ilio: for
Tanslekne i det stun- Ell Lsorn
Zettleinent eller i Jlndnbon Ca.
Jan-: Tale haode et de- tetnt Maul.
-— at fast vort Eaninnd intereis
set-et i at bekwnde et Etelearbejde
i en LEtolebmztiiim, sum de tm der
nden for Hat-lan, en fein imm
nbennttet Det mi- tm lmnsi si
baden Bin-:- Vedknnnnende en sninl
Berti-illim. Ellen for o sum Zorn
at gaa ind spaa den Tante, det var
io noget malte ander. Eøn
dagsfkoleloniiteen misporterede
Post. N. C.«Carlseit oq galt en
Lveoiiat over« lnmd den Im ist-Ir
bejdet, i Likibed med, lwad dei- im
Den-et oiietitlignjort i »Ist-" Floni
benmnsdigedeiz til at avbejde nidere
oa le at iaa det sforeflnaede Sinn-in
lat i Gang. —- Oes blev tolt oin
at arbeide samtnen nie-d andre lu
klterske Samiund her i Landet ved
Hostideligboldelfen nasste Aar qi
Rckonnacionensz Inislytiiidridsdlargs
Dag. Fornianden betnyndigedeg til
at ndncevne en Mond til at re
pmsfentete dort Somit-nd— Tet
blev paa Forflag aiKoni Nr. 2
Iodtaget at iorbøje Pros. Lang-s
Lin med 810000 oni Aar-et —
Det blev Eures-lockt at opfordre Pest
d. Berti-Um til at lade sit Fore
Dtag oni Zangen-J Vetodning offents
liggske i ,,«Lik.« Men ai Henscyn
iil, at det bedre tunde opbevores
i D· l. Kbl., beflnttedes del at
Its-fordre batn til at lade det of
fentliggoke i dette Blad Ligesoa
blev det beflnttet at opfordre Past.
ilnker til at lade sit Fsokedrag om
Vibellæsningens Miting tryfke i
D· »l. Ksbl — Refolutionskomis
ieen rat-spottweise og dens Newport
modtoqes til Willggskelfe i By
Ens Blade — Des-law at uds
Ilve Aarsbereming sont Maus
— Videre belluiihedeG at bvet Bettst
Iskende Prckft i Samstmdet ind
Wr 85 til Puan Reiseligs
tätig-sub og at MWF
bet- i hver sin M itsdfmiler
W Belch then Is. M hvekt
Int. — Der blev W til
Missi- of Wahns vch Stolen
Makdenkmttildbslwsl
Ut. D. P. Mu, Asdent
Los, Mun» Past. M. III· W
ermvnt, Nest-» og M. c. M
MW Max Mr« Nebr
l
Ltrdag Estetmiddaqs See-sinnen
i
Prwludium fra Orgelet fang vi:
»Und-s Menighed iyng for din
Stahl-r i Asan Fokmandcn for
mttede Altertjeneften, bl. a. messe
de Forsagelscn og Trosbekendelien
—- Saa sang vi: »F Dag paa
awoitolifk Vis, 1—5. V., shvokcfter
Nasstforniandem Past. J· Gcrtsen,
lwidt Jndledningstalen ud fra 2.
Kin ö, 18—20 oni Forligelfens
Tit-ließe Hnn fremde tre Tan
ker of sdenne Tetin l. Rtistns koni
for at tjenc for dernced at forlige
os nied Gild; og hon gav os·Zor
ligelsensz ijieste, vi ikal tjenik i
Kristi Sted 2. Kristns hat neds
lagt Forligelsens er i os. Her
Wedes sivklig paa, himrledes Wild-ji
Ord var nedlagt i Kandidaterne
under dei theologifle StudinnL Z.
Vi er Sendebnd i strisri Ecke-d. Der
er ikke i vort eget :i’avn, oi ital
gaa ud i Ver-den med Forligelienii
YOU-, heller ikke i andre Mennvi
Hier-J Raum nien i Jesu Nonn, i
Isiristi Sied.
i Eiter denne Tale freinsiillede
han Mnndidaterncy der lwer for
iig oplasile cn fort Lversigt over
sit Liv (Vita): J. P. Elnistianscm
bildet til Prast for Et. Ansgar
Meniglied, Bimle Colo.; Christen
Jeppesem kaldet t:l Pisa-it for Tre
fdldig«l)ed«5 Menighed, Jcidiiiiiapvlis,
Jnd.; Jens H. Vannnen, kaldet til
Vmssi ior Et. Panli Ilieiiiglied
Weithin Ja.: Rranllin G. Rai-sinns
sen, laldet til Pisa-it for Et. Pan
li Meniglied Ningjted, Ja.; Peter
Chr. Jenfem kaldet til at virke i
lltalidliisiionenås Tjeneste nied Zta
tion i Pocatelle, Jdol)o; Andreas
Nielseii, kaldet til Prasst for den
d. ev. liitl1. tllkenigslied, MopleValz
len, Wiss ank Nielsen, kaldet
til Pia-it for Zi. Peter-S Menigl)ed,
New Vrnncsvisp Gnaden du J. P.
Mag-niesen, kaldet til Prasii for
Plain-J Musi» Relie, Jn» og den
d. ev. lntli Meniqlicd, Geltenden
Jll.
Eiter -..t Ver-:- ·;——--k) as sidsinasvns
te IEiiline nor innnet lwldt Formen
den en Tale til Ilandidaterne nd
ZU l. XVI-di Z, IJ: »Du Gud Hek
ren tug Menneilei og satte det i
Edengi Lsave at dnrke den og vog
te den.« J Forbindelse mod
dette er oilde non ircinlyolde trc
praktile Tun-fer: EdenS M
dnrk Oliven, liegt Oliven. Dei ganile
Vade er et skont Villcdc paa
del nne Paradi5, Wle Wenig-lied.
Tet er til Arbeiderc i denne Ha
:1e, J indvies. ---— Tot er en stor
Darm Herren farer eder ind i den
ne Dom-, for at J sont hans Red
ifalscr ital dnkke dennc Hade.
Lu vogt Hadern qiv Ast paa
dili few, giv Agt paa lhids Ord
oa llndmmsrler og qiv Ast pas
den .0jord, livori Herren sit-riet eder
sont Tilfynsiiimid. »
Eiter Lplassninq as de brnqes
liqe Zkriitaisnit: Av. G. 28, 18
---—2«: Tit. l, sk-—9: l. Ptic 5,
2 ---l; L. Tini. l, l——«5, foretoges
selv icrdinativnshandlingem idet
Formanden i Guds Navn over
dwg Kandidatekne Pmsdikes oqLcks
kemibedei i Gile Wenide on
nwdtog deres Lsfte oni at vwre
tko iniod sinds Lskd og vor lutberi
fke Mit-les Besendelle, og under
VIII og Haandwaalasggelsc nedbas
des Wle Vebsignelfe wer dem.
Nu fang vi Salmem »Ist-illa er Zy
net og lisligt, hvor Brsdrene bog
,ge,« lworoiter de prastwiede ai
lagde Prcriteljftet Msdet Hutte-de
med Illtertjeneste og not en Sal
me: »O Jesu, Pkcrft i Evigbcd«,
sidste Vers.
Isomidlasttjmftem
choldtes i det store Forsamlingstelt,
hvor »Platforinen« var dojlig imyti
tiet med Blomsten Post. C. M. Ol
sen M Jndgangsbtnnem hvorefter
vi lang ldm Maria«-IM: Om
gsliw wlig, Gudl et din BoligC
Miertjenesden Obstes as Post.
W, bl. a. items-tade- Ochs
her Forsde vg SUCH-Wien
og Forfqtnlingen istemmade Met:
»Er-d Ver-den ej mch al sin Most
as tolle im vor W Post-«
Svm Mitteier lang vi: »Gla
niln Sjæl vst indes-cis fig NR
—- lder full-Oe Im vol-Ia en Kot
stms ist Pvcditeneim Mut be
ste-d wesentlis cf Sie-miser fra
Ost-Ihm oq Post. O. Vorteilen lode
«« W«W OF- «.·« E.
IWM W«W Isan
Mk Mc hast W M. W,
Mike Side. Modfat den stskste Ulyts
te.
Manne holder· itte asf Talen ostn
en Verdensdocn Dog er den
Maolet for etlwert Menneskes Uds
vitling. Maalet for Verdens Ud-«
vitlina er Enndbedens Sein Ihrr-!
ldgtyedens og Retiasrdsighedensteer
Verdensdonnnen niaa falde paa
Meiiirester. Tet er fmateligt at
tasnte fig et Mennefte under Dom
Inen. Jesus wird, da nan faa Je
rusalem-J Vernss Form-helfe Dir er!
dein, sont meinst-, dct er nkcerlintj
at lade et Menneste fortabes, men
det var Kasrygslted til Zyndere, !
der gjorde, at Jessns grasd over?
deres Fortabelse Der er nieretsasrsl
liabed nos dem, der tyasvder Bi
ldelens Zandbeder, end der er hoss
dem, der river sig los ira Bibe
len. Verden er nænsoni, taa men
foni, at den lntter Øjnene for
Tennnen bag Toben, nien det er
itte Kasrligtied Jkte at lwlde dem
tilbage, sont føres tit Jedem del
er den itsrfte Utrerliqhed Det stal
iiidrmiiiiies, at det tan inne-:- lmardt
at tale oni Donnnen Men Mast
liasned er det itte. Tet er hin-klin
tied at oille rive Mennesker nd ai
et lirieiidende Hin-.
Vi stal nnder den oplasste Tetft
oin Verdenszsdonnnen nasrniere be
tragte site Akten
l. Att. — Ilditillelfen
Hvor nianae Klassen Mennester
end tan hettregneis til der i Tidein
faa er d r isfølac vor Tth tnn to
Klasser —- de ,,veliignede« og de
,,isorbandede«. Etat det viere nied
Hand om et saligt Genftm vi stil
les ad her? eller nied et evigt Zor
vel? For niange vil Mødet dcn
oberste Tag blive et enigt Juwel.
sz det bliver tun en Ilabenbarelie
as den leskillellm der allerede eth—
isterer her. Mangt et Ægtepar,
tnange Seitendeilotte er adstilte
net ved Tro og Baum-. Vi tan
itte alud se For-stellen Troen ty
fer itte altid, sfoni den stiilde, og
nie-get ialitt tan stjnle fig under
Muste. Men tnn det, vi er i det
dnglige Liv, del et vi, baade Ui
paa Prasditeitolen og J paa Mr
teba·n«tene. Herren tender alle, felv
oni vi itte tender dem· Det er let
not, og det tan inne-J ilot at iige:
»Im bmder niiq ikte onl, lwad jeg
stal lnvre, og lzisilten Pladd jeg ital
iaa.·· Ja, nian tun sogteng soragte
Lwens Hab og gsre Nat-· af deng
Klsr paa Aistand, nten anderlech
paa ncrrt Gold. Anderlede5s, naar
Herren tonnner igen, og du stillt-e
Airiiqt til stirsigt nied dani. Se til,
min Ven, at dn tonnnck paa den
rette Eide, oq — at dn faar dine
Benner ten-d dig der. zlkaar Und-J
Fsolt tafter Mai-net nd, ital det lot
tes at fange Mennefter for Gndcs
Rjge
2. Aft. Herren-I er til
dem paa iin bsjre Eide.
Der tan dn fe, Prasih at det er it
te Tro, nien Gerninger, det torns
mer an paa! Jo, her nasvnes Ger
ninaer tns dein paa hsjre Zide oa
Mangel poa Gewinner liess dem
Paa venitre Side. Men Herren fi
qer itte blot, at de paa den liøji
reSiDe qjorde det og det, cnen lmn
fixier, at de gjorde det for Jesn
Estvld Lg Aarsagen, Vcsvawrnns
den til Gerningerne var, at de var
Herrens velsfianede Vet
fignelse er itte et toint Ord· Te
oelisignede vor enioldiqe not til at
tro Unds Ord, de var sattiae not
til at lade sia stellte ai Naade De
veliignede var vetfiasnede med Her
rens Sind, san de maatte øve
Varmtjjertighed Herren hat itte
befalet os at bygge prcmtige ttsiks
ter — tyvor thut det end er at
have hygaetliqe Gudshufe — men
ban hat befalet os at we Barm
OW
3. Ist. — Herrenö Ord tit
dem paa tin venttre Side.
De anllages ikte for Laster, sein de
var fkqldige t, Me for que Oder
trctdeltesfynder, men for det gede,
de hat-de eftetladt at gere, for Ef
terladenhedstynder. Og Aar-tagen
var, at de var forbandede
Gud text-ander Syndeih men tmn
elsster Synderen. Golgatha vkler
dette. Wen For-We lwiter over
den, der tkke vll Mlles af med sln
Amt-. Bi stal ltte anklage Gud
der-tor. Mal-elfen leitet allere
de Mr her i M — U d
Mk Wlss OW. Ohn
III M W M HI
M«Wes nt not-est Fig-ekel
Msmmlt W Im W nd
WV VI Oberst: cn W
M, M Musen her Mk
Ina- pm i M u WI
T, Why W VI
U
W.
MMWCNIM
meWi
Glis-Q- Vonmm D
WWW
k- «
overtrcvsses: »Kommet litt-, J mit
Judex-L velssignedel arver det Rigtz
Tom hat været eder beredt fra Ber
dens Grundlwgelfe.« —- De von
tros Fortabolse skan ingcn Wut:
»Gaar hakt sra mig« J forbaiddedet
til den wigc Jld, sum er bercdt
Djavclcn og hans Engle.« Saale
des lvdcr Tommem og ingen kas
appcllerc sin Sag fra Guds Dom
stoL Hsvad sknl faa din Dom Nivef
bvilkcsn Sidc skal du fttlles Mk
Hvad skal Resultatet blive as dvttk
Aarssmøch At dsu befluttek dig til
at ville vwre paa »dier Side? Her
bcnvisths til en Mccsid, der var
kuldscjslct mod fin Baad, q] sont
sved at klongc iig til Banden var
ved at entkommen men i sidste Øjes
blik grob lmn et Tot-, fom var .
kostet nd til baut, og blev friis
Slip du Aarema dind egne Get
ningety og grib Rebet —- Jesu Kri
sti, Guds Smts Mod, sont rensek
os vascts Bam) fra al Synd, og
du er frelst, en af de versignedc
der stille-s M Zwer Side, Ame-it
Eiter Prasdikenen blev der oftet
til Santfamdcsts Jndkentissions
Kasse mens Forsamlingen sang:
»So J Krifmr, rufter cder«. Ei
ter Ofrinqen og Altertjeneften blo
Salmem »Mit! Jesus-, lud mit
Giotto fan« funget som Stutnikmss
salme.
Tor indkom 340000 i Offensic
ven.
Sind-U Esset-mng
bleo der holdt Mode for YOme
fioncm knmr flere botdt forte« Ta
ler out LIkicssiotmh hka der bl. a
blev kunan Sange af for ncwnte
Kor, og der blev optaget et Offet
tLl vorc Oedningcmiziioney beli
bcndc fig til 8421.7:, men du
Eftenniddaa kmldt Referenten HviL
scm han intct viderc hat at und
drlc fra dettc Mode·
OvdereJ
s
Btev im Japan.
RII 77.
Paafken i Flutumr.
Jo, jeg sskal jo iske fkrioe us
stumme den-steh da Paswr Nielfet
jo nn er kommen hieni, men oj et
lige kommen tilbage fta et Bei-I
derappe i von eget Hiern, som ui
istemdeleiz Mder Kur-unte; der er j
inte Etcd, vi bar boet lasngete end
der, og de: var Aar rige paa Be
gsjoendeden vä tilbragte der, jun Ii
splek os langt- mere hjemme der end
noget ander Sted i Verdem selv Eg
nen derbjennne ved Vestetlykwet Hat
i de feikeke Aar tobt saa tin-get, at
den ikke laanere hat førske Rang.
Der lnwde mspret swrlige Moder i
et of Tmtrene lboade schrrtorsdas
og Langsredag, lworved alle 6 Kik
kek i stumme (faa mange er der
bleven nn i de fenere Aar, og end
da er store Dele asf Vnen forssmty
medvirkede; starre Stover havde
samlet jin til disse Mäder end no
gen Einde tidligete ved kristne Mk
dek.
Løkdaq Aste-n var der faa Mode
i vor eqen Kirke og famtidig i t
andre. Dei reguede, dog famledes
der nasften et lnmdrede Mennesket
M Msdetcs Begyndelse Førft kalte
jeg en lille Time om Kriin Herna
hed (sand, tnodiq, niedlidende, mass
tig, ndtnUM sredgivende, og alt det
te, fordi lmn var var gnddommeljge
Forli-seh fand Wid, der bleo fand
Mennefke, fuld as fordannende Kask
ligbed soa ban benan fin felv satt
et sLTfser for alle vore Zimdeu
Derefter kalte Pros. Toanka
For-standest for de amerikansse Lu
tdcmnered Meliemfkole her i Ohi
mamoto, bank- Enme var Karakte
tens Fuldetidelse. Firft paavåfte
ban, hvordan de bedftc Aandet
baade i Osten og Besten havde su
fket og tasnkt over, hvorledes det
kunde lade stg Stre. Derestrr ask
dem over til at vfh bvorIedes Ast-i
stus var den engste, der kunde vit
keliggtre disfe Ønsser. Gan havde
Tibbsrernes fulde Omnærksomhd
hele den Time, Thau kalte, og der var
mange, fom ikse ofte kpmmer til
faadanne Midas- Det glædsde mig.
at de ved den Leslighed Ofik iske bare
en »Mit-ist em, hvorlpdes ma
sval lqve Brit-" »An-— M fvrpint
W engemg Wes kamkleristisi
iqqde om den MADE ban shw
IMs-"«- « »M
Mn Mel-e- vi IM
Mi stkolm M sine 150
M, W WHAT
ped denn- Uev to me M
W. DenenevarenWttlvor
M, der tm er paa Seminariet
Dei giorde mig san godt at ie, at
Osmia hat Mt et twiast Mdne I
M Um, es denn- ClQe m
Z
sj