Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 28, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIssssssslssIIIIIIIIIIIIIIIU Ass
anäkefen
At. 2(i. L Blutk, Nebr» Onsdag den As. Juni 1916. « 25. Ang
,L, «
ä«
Eucnpalkigeuz gnug.
General Bkuofiloffc Hat sit frem
deleo ftote Erobtiuger.
Ilu er det Italien-erne, der dtiverH
med Ofttigetur.
ican de sLllliekede end jlkc hat
sundet jtore Seite i den svundne
Ugo, faa er de dog ved at tonune
wenpam General Brusfiloffs rus
Nsste Hast hat gaaet jremad med
Mrmftridt i Bukowina, og l de
sdste Par Dage yar Jtallenerne
Met.·med Østrigekne Der hat
wirket læmpet paa de andre Fromm-,
wen uden stsrre zorandkinger i
Scillinger. Der er dog det, som pe
iek i Retning af, at de Asllierede
dar begyndt deres last-ge ventede
Kote sOfsfeufia — Ida-s folgende
Oagssmelsdinget
Torsdag. — Det wuslsiflc
ergskontor lsundgør under i Gaul-H
Dato« at Ruf-ferne fra den Tit-, de
Ies Offensiv i Volymtien og Gali
tien begyndte, og til Iorsdag i
Mu- Uge hat taget 172,484 Mond
til Junge, nsmlig· 3,350 Ofsioerer
ig 169,194 Wenige Og de hat
cwhret 198 Dononety 550 Mastiw
Gebete-k- 189 Bombelastere, 119
Irtilleristm ZU Segelyi og et
fort Manmm af anden Krisis-na
htiel Den officielle Runda-stelle
fget vjdcke, at tyfkc Troppeh sont
marle i Maslefornmtivn paa
Stofhodizlodem blev flaaet til
Ioge og tog Flngten. Den tidligere
Melding om, at Rasse-me opbtsd
den Mtkigfle Hast, som flygtode fka
czeknowit,z, stadfæstcss i Tag.
Fredag. — Tusker-ne og Dit
tjgeknc er stærlt Paa Offensiven
imod Russerne i Vollmnieu og hat-,
i det mindste for Tidcn, ftandset
deres Avance vestmn. Vlodiqe Slag
et i Gang flere Itedec J disfe
Glag er Toffernc og Øftriaerne
sfilgc kusfsifk Kklde dleven flaaet
tilbcme, niedens Berlin ertlcereh at
Aus-lerne paa begqe Sider as Flo
den Turia og fvdpaa længere fra
Spiniaullli til Grochow er bleven
drevet lcrngere tilbage —- Paa
Stripwzloden i Malikieu hat Rus
serne indtaaet teutonifle Abram
ve, og i Bukowina lmr de indtaget
Even Naudautz onllrinq 30 Mil
seden for Czernowitz og tilfanges
sagst flere foicerer og Meinige- og
tkobret Kanonen Fra Nord for
Ersetszlow og til Rimeguen
Tyfkerne bezwcht en almins
delig Offensiv, doa lpidtjl »den
Resultat — Paa begge Sidek as
Mensedfiloden ved Verdun oq Øft
for Fasstningen og i Wocoke oed
Faden of Menscgdejdernc hat To
sterne bombarderet de franfkcs Stil
linger slasrli. Sasrlig hat de an
stebet Hijen 304 og Dsdntands·
W Nord-sc for Verdun og Thi
sutnont, Vaux Zlovem prltke og
Fort Amsel-. Ved et Modamreb
bar Franfkmasndene tilbageekobret
de fleste af de About-ane- fom Ty
Ikerne tog fra dem Onödaq Nat
mellem FurminsiSkoven og Ehe-mis,
Nord-U for Verdun. Nær Givenchy
sog Tyfkerne Wrave fra Bri
iekne, men blev sent-re drevet ud
med stort Tab. — Grafenland bar
Isiet llg for et Ultisnatum fra En
MteMagtetne Fordriimerne i
Ulest omfatter fwldstændlg
Mlifatlon « « GjemlendelM al
den gest- dæh Dannekse of
it MUG der er neutralt l For
M til cui-Atten, th Valg OL
Gaddo-merkst Wirtcktipn. Dei
skcslpe Muet hat aller-de re
Muet oq et not er under Dun
stelle
Ltrdag —- M W
bat ved dere- danke
» msd wisset mpd den sei-M
ge Jld fra fmnfse W Ind
anet M Wie wi- Me
MeWWUlI
« WW
»Mit
— Og paa Lsstjronten hat Tusker
ne standict Music-Ums Freingang
im Divian til Wmsnfon af Gali
csjen. -—-- Paris melden at Tocht
no lnwde nnaet Flaum nien blev
drovet tälbage ved et voldfomt
Uikodangroo Paris erklwrer indem-,
at Toll-erstes Angale paa Bank-,
Nun-in og Ehenois Zkovenc og
paa Damlotsp Vatteki blev brudt
og ilaaat til«bago. — Russcrne er
snaaet lasngeke ind i Bukowina,
book de iorfolger General Pflan
zers Arme men nordpaa i ostre
Galicien og Vollwnicsn wnes de
roz Avance at vasre itandsot ved
Tantonemes voldsocnme Angreb og
Modangkeb. Fra Berlin og Wie-n
nteldes om nogen Avance mod
Nusserne Sydveft for Luth. —
J Mosopotamiem paastaar Kon
stantinopc-l, hat Tot-lerne standset
Russekncs Avance, og de l)ar dre
vet Music-me nd af Paitiilj Pas
vaa Grasnsen af Persien, hvorigens
nism de sagte at trænge ind i Me
fapotamien. Man-We Aeroplaner
bar bombarderet wile Stationer
oa Kantonemmter i Ver-dinng
nen, og tin-falle Aeroplanck ljar
angrchcst Venedig, Italien, og ka
ftcst Bombec ned Paa Forterne Ri
colo og Meroni. Gasvasrkerne og
Arn-vakat
Sondag. —- En oftkigqingarfk
mivgaaewde Bedo-Helle hat Isl.
sitt-isin Kilde wnnget Russekne til
at for-lade Kum, GalicieiL —- J
Volwnien Mr dc Htkwstyste
Stkiddkrwfter Rubferne fvækk Mod
ftano —- Over London meldes, at
Ninsfetnes Offensiv endnn er i fuld
Ssoing i Vitkowinm bvor General
Vrnsilofis Hast lsynes at mode rin
gc Modstand ira Øftkigerne. Og
iniooiat oftrigfk Moddelelfe hedder
dct ber, at Any avre Grænien i
Galioien ved Foden ai Karmtbernc
er blwen befat af Russorne, og
faa aodt foin alle Bock af Vetyds
ning i Bakowina er nn i Rasse-k
niss Visiiddelic — Lustige-re Nord
vaa Øitikonton er Tyflcrne koni
mon Øftrigerne til Hirt-hu faa Rus
scrne maa lasmpe haardt for ilke at
kniste, hvad de bar windet. — Fra
Verdnn ineldes Mentlig lnn om,
at JTnfkcrne bar vnndet en Del,
sont di- atter hat maattct give ilip
paa.
Mandag. —— Vritterne hat
begmidt itaskk Artillcriangreb Paa
den stanfkosbelgsiskc Front. De lyols
der Jlden vcsdligc Tag og Rate-—
Nnisfcrne hatt besat inle det ostrigsle
Kronland Vulowina Vefasttclsen ai
Provinicn fnldendtcszi Ined Jndtas
qelfen af Bycn Kiinpolung ved
Faden af Karpathorne. Der toges
over 2000 Mond til Fangcn —
Ton italienslc Hjaslpelwdscr Ei
ta di Messan og den staner De
itrosocr Fourche er bloven torpedes
rct i Otkanto Strasdct Vassentlig
hele begges Besætninqer Mode-T
En Istrigfsk offieiel Meddelclfe ind
rmnmer Ruslernes Jndtagelie af
Vulowina.
Tini-dag. — Over London
moddeles, at Jtalienerne har wun
gei Oftrigernc til at retirere lanas
den hele Front, og Wien indrsms
mer, at de sitrigfle Stridskræfter
bar trusket iig tilbage niellem Flo
derne Brenta og Etsch en Maxim
ve der iotetoges, siges der, for at
iikre dem iuld Oandleikihea —
J Galicien hat Ruf-ferne endelig
brudt Wohin-ihm oa kostet-Gekos
Rost-Mk over WteksFloden vg
belat Landwyernessiekerghine ag
M. Syst M er paaaaai
enide i Voliwniem Mlig mndt;
Sowl Nord for W. For soriqti
met-des hekfra tun am Angreb ogj
Modangrob uden Resultat til no
gen ai Siderne. —- Nord for PrisJ
NMM laa kamt lomi
til Wind hat Meine dont
M paa Opfer-Mem men Mai-I
M Mit-un at alle deres In-;
l«,-Zsumin og Eheners Ekouene Nord
øft for Verdun og tilbageslog et
tyst Asngreb Vest for Thiaumont,
hat der tun fundet ArtjlletiEmup
Stad, og den er aftaget i Kraft.
—- Brittetne hat paa bete-z Dei af
den franskibelgistc zrom forctaget
flete lmftige Angrely og de hat
bombatdetet tysfe Etillinger mcd
god Virkning. — Ogsaa i wssØfts
afrika hat Britterne vundet imod
txt-sterne. — Jtalicncvne hat seudt
to Hstrigfke Transpotrskbbch der:
var ladet med Tropper, Vaabett
oq Manitiom til Bunds i DuiT
kazzos Havth
Dass Morgen. —- Italien
etne dtiver spemdeles med Øftris
gerne og hat taget flete bewdelige
Stillinget fta dom. — Omstting
IBctdun tilbageslaar Franstmændene
alle qukcrnes sAngtelm —
Englænderne hat taget ftere Styx
vogtave fta Ttikerne og gjott en
Dsel Zangen Ligesaa hat engelske
Flyvetc btagt fire tyste ditto tixl
Zotdctn ——— Paa Notdsenden af Østs
iftonten hat Tysketne angrebeMuss
some, men de et blwen flaaet til
sbage —- Gmetal Brussiloffsvdæt
hat fra 4. til 23. Juni tilsangeta
get 198,972 Ostsiceret og Wenige
og Antallet af Kanonen Massinges
met og Bombekastete, fom de
hat erobteh ovetstjgct 1000, ifl.
Mund dot tussiske Ktigskontsot mel
der.
siexicssSiinatioaen.
Mobilisckingen her i Landet er
allen-de en Virielighed; fial mig
med Mexico blive det? Jngen kan
We det, vi lmaber pna en fkedelig
Udgang as ils-ret.
Der can baade viere Fare for
on Uidsigter til mig nicd
Mexico, inen vi jcr ikkc størrc
Aarfan til Krig ined dcnnc vor
ALon end der lmr vasret i lange
Tiber.
Dei ck et aloorligi Zwrgssnaal
oni vokt Lands Risgcriiig ifke for
Aar tilbaxie link blandet sia nnsre i
Mexicos kafasrcn end den biirde.
Dei er riqtigt not, at bimde de
aiiterifanfko og de enropiisifkc Rig
nnrnd, soni hat anbragt bereits Ka
pital, for at ndville Mexico-I Vet
ftandizkilden nnfkek at sc en liabil
Neuering i Mist-im ligesaa at Vi sont
klkivbocr ausser det samme- Oa in
nen trasnger lmardere til cn ret
fasrbiq on hunian Negering end
de virkeliae Mexico-wie
Mcn er bei vor LWave at re
forsnere Mexico? at gaa ind og
holdenle Lande-is Vorn sont nunm
diqe ined Mast og sibcii ins-Oe pack
ni oiidrage dem?
Dei er et ftort Zpsrnsniaal,l
om det iklc var et radikalt for-J
fort For-hold, vor Regeriitg indtog
i dens Vcliandlinq as Hiierta:«
vi var io alliaevel ikle i Stand
til at lcriie Skisk paa For-holdem
»Da liqefaa. da vor Regering
sen-die en Simifecllspsebition inb
i Meile-M rigtianok acw Carranza
benne Handlinq fii Vifald Men
lier nnm after de kaotisie Fochold
i Mexico iages i Betragining.
Bande det ikke værei bedre at
nsies med en Grænlevagi
oa laa at qøre Rot-bring til ben
meticansie be facto Regering om
Villas UbleveringP Dei knnbe bei
mexrikanlie Fokk bebke sbcwe far
siaaetx da bei vilbe have hast litt-re
Beihbnlng iil Wiese MJ vore
Grceniebeboere.
Naar vl book-eh bei ikke Iomimer
iill MA, laa gen-der vi beide
Hand paa, at hverken vor Roge
rlng eller vori Lan-b Mr Krig
eller at undertvinge Mexico: Me
tlko ausser heller Eise Mig, og
baade de MM Miit
ser og be ein-W Magie- fra
maber MS mellem U. S. og
M
H VI Mit vsb Mk M
Mer- W Mw bracht oq
Mc Hi . . s
fandre tagt-r til Zunge, kau nivae
Wage-J fom en Krigsaarfagz tiyi ef
tcr lwad der hidtil er oplyst er
der fikkert i det mindstc begaaet en
Usoriigtighed ifra Dorc Wapper
Side.
Men Pladfen tillader oid ika
unsre denne Gang, Inaaske næste
Gang.
W
Wort eget Hand.
W W
6000 dee Katz Instre rede
Ncw York, 20. Juni. Betretæren
i det Røde Kors Meddeler, at 6000
RydeKors Spitre er rede til at
drqge i Felsen, derspm dot stutde
both-ves
.
Tr. Stub, den norske Synodes
Fonnand, apersreL Til »Skandi
11cwen« af 27. ds. telegraferes fra
La Eva-sie Bis-: Den pao Dr.
Stufb foretagne Operatian ltb me
get heldigt af, og Patienten be
findet fig efter On ’0-vndsigheder11e
tin-get Del
O .
lFra WangreHen hihiwgtosm
D C., 20. Juni wfet vedtog
i Gaar Lovforflaget, som bevilger
en Pension af 20 Dollars man
nedligt tisl Enker efter Soldater
fra Borgerkrigen
I
Dsd af Gassolinforgiftiiicig. St.
Joseph Mo., 20. Juni. En her
boende FotWand er vfsnsndet
dsd i sin Getrage. hvor hcn var
qaaet ind fsor at reparere sin Au
todmobiL Han var kvalt asf Gast-lin
«d1miier ika Massikineih som var i
Gang·
.
Roesefeller Note-steten Taten
town, N. Y» Li. Juni. Join D.
Nockefeller bar nedlagt Protest
nwd Zintteligninqm for i Aar af
lmnst Eiendom Poeantico Hillsk
Eiendommen er ffattelagt efter en
Vier-di of Pl,32-l,300, iyvilket er
WTZDM niere end i Fior.
I
Und-er Adininiftration New
York, Li. Juni. Fovlyftelfesetasbs
lisfemcntet ,,Madifon Square Gar
den« er fat under Adminiftkation
New York Life Jnsurance Com
pany toq i afvigte Uge Sskridt til
at icm erilwret en Panteobligation
til et Vele ai s2,300,000 pan
Etablissementet forfalden.
.
Osjuansde i Montana. Mkeat
Fall-I, :l)-’ont., Li. Juni. Trafiks
ten paa Great Northekn Bauen i
det nordwftlige Montana er saa
godt sum inditillet paa Grund m·
Overfvømnielfe, der skyldess fvære
Negnfald on Sucfsmeltning. Bancns
Hovedlinie blev Sendag Nat af
brsudt ved en lldglidning i Rast-be
den ai Eure-km
.
Fike druknet. valim Mo.,«-20.
Juni. Fire Mel-nd druknede under
en Weriiiøiiiiiielfe her fom Folge
af et voldfonit Regnfkyld i Gaar.
Negnmwngden var 5.75 Kommer
Paa Main Etreet stod Vandct en
Gang fein Fod højt og Kasldernie
og de nedre Etager i Hufene nede
i Byen blev overfvtmmet
.
Joe Zimm, en Dreng paa 15
»Am-, fandt en Dag, da hasns Inder-,
W· D. Zhaw, var i Byen, Fair
mout, N. Dak» en Dyimniwas
trott, sog« da ban ille forwd,-,-hvors
farlig den var, borode han i den
nied en« Staaltraad Den ekwlsodes
rede og rev en Finger as samt lems
læstede Haandon paa anden Munde
Det var umuligt at finde den afrevs
ne Finger-.
. Maalovene i Virginia Rich
!mkmd, Va» 20. Jan-e wies-dun
)mer Trutchfisbd bat Gift-St en M
ke Domme, fom finster flere fon
Mdte »Um Lem« i M. I
Mld M M er M Hot
M.JMMXW
»s- --—2-« U
cller Reslaurationer om Zøndsagonc,’
ugfaa projedfioncl Ztomtdeniith
oin Søiidagcne er forbudt.
Stute Gaver til Harvard. Cam
bridgc, Mass» 24. Juni. Prassis
dont Lsowell apltyftc ved Haward
llaiioevfitets kaamenssfejt, at Uni
veWet i Aarets st havde mod
taget Pengogaver til et fcvmlet Be
lsb as si,344,288. Den sædoans
lige Gaoe paa 8100,000 fra 25
Bluts Jubiilantarne blcv sternket ai
Kandidaterne fra ’91.
Standser Ll-nmiunitionen. Eiha
mokin, Pa., 24. Juni. 16 Zern
'banevognlasdnianer Aimnunitiom
der skulde sonst-z allisexede Lande
over New York, blev i Gaar be- ’
slagtlagt af Officerek paa Oplags
littsscnc ved Northumberland Vog
nene ble siebliskelig fmdt til Bufs .
falo, hvorfra de oil blioe sendt til
Arsenalet i For-Oh Worth, Tex
.
Stot Gave til Stolen Pius-— «
burg, Pa» 24. Juni. Det blev «
oplyst i Gaar, at den anonyme Gi- -
ver, fom for foks Aar siden fkæns
Bedo Pittsbutg Stoler 8250,000
til Fovvaltning gennem en Komite s
af Tillidsmænd, var Hean C.Frick.
Dei meddeltes, at l)an var iaa til
freds med Resultated at hian nu-«
slyavde skænket Æ0,000 yderligereJ
;
Udvisec Villab Hustm El Paka
22. Juni- Mö. M Tprres
Wilh en af Francisco Villas Hu
ftruer, ankam ihertil i Wies, og blev
öfter Ordre aif Borgmester Tom
Lea vist over Grasnsem Den be
rwnte mexicanskc OptMsgenerwls
Husmi var søkgcklwdt, fordi en
Vroder as holde var d-d. Hun tog
ind i Pasv del Rotte Hotel samtnen
mcd sin Dotter og en Piga Ef
tcr sigende bar bun ospholdt sig i
Havanna «
.
Vigtig prindelse2 Frank Wat
son, Tod Maine-Z, Jo» hat vistuok
Mundct est Stof, sont gsodt san
brach-s i Stedet for Gasolin som
Drivkraft. Hans Stocf er faa bil- s
ligt, at dct koster kusu 4 Gent-J pr.
Gallom medcnizi Gassolinen nu er
oppe over 20 Cents. Han pksvede
det forledcn Dag samtnen med an
dre-, og dct viste fig, at dct ikkc
alone er faa godt sum Gasolsisn, men
er mdog bcdm Han vil nu tage
Patent paa jin Ospfindelssc, og det .
kan lmsnth at der vil bliw apført
en Fabrik i Des Moines.
.
-1()00 Amerikancre i Mexico· El
Pafo, Ter» 20. Juni. Udenrigsi
departomentets Reprasfentanter ved
Gramscn søger at faa Rede paa
«l)oor mangc Anterikanere, der end
nu opsholder sig i Mexico. Tallet
kendes ikke, selv med nogenlunsde
«N-jagtigl)cd. En as Udenrigsdes
tementets Agenter anslaar imidlertisd
Autallet til onrkring 4000, nemlig
1200 i Mexico City, 800 i Tasms
pico, 300 i Samt-ceas, 500 i Ghi
buahua og 150 i Sonnta
Lsawgs Jernbanolinjen moan
Mexico City og Vera Evas-er der
talrige Banditbander, fom hverken
werten-der Carranzn eller Villa.
-...—-..-.
glorden rundt.
W
Tuberkuloiens Vekæmppelsa Ge
neraldireftør Rag--wold Blatstthi
Cihriftiania, Vorsc, hat ffasnket
250,000 Kr. i Wktick til Oprcttels
se af et Ttrbcrbxlofcfond
I
Paven appellcrer. London, 24.
Juni. Et Rasdiotcloqram fra Rom
sigcn at Pcwen tbar fondt Brit-si
dent Wislfon og General Carranza
en Anmwdning onn, at gøre deres
ydevftd for at afværge en Krig
mellom U. S. A. og Mexico
I
De irer Mer. Dublim W.
Juni. Den militm Guverntr op
li)ser, at Jlntallist as di- anch
sank lslcv Iagei citur Lprøiæst i Ir
l.1nd oq im Mle sasngjlct i Eng
land, udgør llill Mir-W ug en
lwinden 160 Masiid og en Zwikrde
er blevcn dømt. Der er løszsladt i
Dudliu og England 1100 Mirud
oq 71 münden
I
Equadot jokcsslaar Falle-Jamme
den. San Salvador, 24. Juni.
llsdeurigsdwartmnemet smoldwg i
Tag et Telegrmn fra Eqnadvrs
Roger-ing, som oipfordrser alle la
tinomerikanfke Regeringer am at
Iptræde samlet i et Fovsøg paa at
1fværge Krig mellesm United Sta
tes og Mexico. Regeringen svavode
øjeblikkelig og bilfaldt Equiadors
Blan.
.
Tager fremddles Posten. New
Dort, 22· Juni. De britisske Autori
reter tog fra den danske Dom-per
Oscar den Anden,« fom ankam
jertil i Kirkwall 130 Polstfcvkcke·
Da de sandt, at der af disfe Sack-Be
yar Breve til dansske Envbedsmænd
Jan de danllke Øer i Vestindien og
il Mcend paa danske Krigsskibe i
)c Fawawde, blev de leveret til
me.
Uroligt i Jrland Dust-lin, 20.
Juni. Swn Feine-me og Politiet
Tom i Strid med shinandsen her
ZW, da en Processison af 3000
If dem morsch-rede gennem Byens
Her Oft-r at have vceret i Muse,
yvok der blev læst Sijælemesser for
sc Oprørere, sont faldt i Kampen
vvledeIL Sinn Feine-one bar deres
Flag, der er Emblemet for en irsfk
Iepnblit
Flaget bæres af en Winde, og
sn Soldat forsøg«e at tage det fra
sende, men han blev temmelig
soldfomt behondlet for dette Po
itiet greb Fluge-L men Sinn Fei
1erne tog det tilbage og marfoberes
se tilsbage til deres Hal, kmor Pro
esfionen onløfte sig.
.
Mexico appellerer tisl Entopa.
Bari-J, 22. Juni. Mexico bar tagt
in Sag for Eurotpa i Form af
Erklasrinqer ira de mexicnnfke Le
mtioncr. En saadan Erklasrinn
remkom i Madrid Mandag og en
ignende Erklwring sandte-is offenk
iqgjort i den franfke Presse i
Haar. Den var ndsendt fm den
nexicanfke Lenation her. tschi-rin
Ien sinkt-, at Krigen er tttiiidgacjelig,
m at Paastanden unt, at Entwuan
Holdning sknldesii Mk Agitatison
Fommer fra amerikansk Kilde. Ve
thldningerne Inod General Car
mnms Regel-ins hedder det, er
tlnsrettiget Mexico hat« ikke nn
7ket og ønsfer heller ifke Kriq med
United States.
.
Arbejdere omkonmter i en Este
lpsloisijon i en Anmutnitijvnstasbrisk
Canada. Parry Sonnd, Ont.,
22. Juni. J Canadian Ekcnxlw
five-Z, Lcnt.’s Fabrik inidtras i Gaar
In frygtelig Eksplosiom fsom drale
te flere Arbejdere og satte Jld paa
Rimsninnen Man ved, at fein of
Olrbcjderne Macht«-Oh nten det be
fwgtes, at endnn flere bar sat
Liivet til. To af de omkomne dede
paa Hof-El Esst fort efter Ulvkken
Omkring time Jlrbejdere blev haardt
lautet
Eksplosionen fandt Sted i Symp
nelsfabrikken, der laa i en ftor
Bygning. Denne blev delt IdelagL
Eksmlosisonens Aarng kendeskikte
, . —
Ernwringsspstgsnmalet i Tosk
land. Berlin, 24. Juni. Procksis
denken i Komnrissionem Tom hat at
gsve med Fordelingon af Ftde i
Tyskland, Adowh von Baboeki, sag
de i en Tale i Düsfebdorf It Guar,
at der er fuldt pp af Dorn i
Landst, nok M at man kan faa i
Ums Vol thet
Ost var vorne web W,
ind- dmoq det wilde blive W
ncen man lnnde lade dein, Lin nd
ferte legentliat ilrliejdly san mere
sdwntfagen J den neitlige Del
as Lan-der Uar ziiartoffelistisllingen
blenet umkre, fordi Holland Dav
de iorbndt lldiønselen aif denne
Vom hoilsket fkyldtes en Agita
tion, sont eiter lianis Mening innlisgs
vie stuldteg britiste Penge.
M
sit-gen Jndbslansding fra Japan
Tokio, Ei Juni Udenrigsrsmisnister
Baron thii udtaslte i Gaar paa
IForeslpotgseL at alle Paastande om,
at Japan vilde hjasltpe Mexico med
Vaaben og Annnunition i Tilsfæslde
aif en Krig med United States var
grundløs. Der kunde iskke vcrre
Tale devom, og han sbetegnede
en saadan Paastand som absurd
,,tsvad private japanike Animu
nitkionsstonrpagnier angaar,« sagdie
Minister-en videre, »anfer jeg det
for hofft wsandfsynligt Alle de Ge
ioasrer og Kanoner, sont kan und
vceres, bliver sensdt til Japans al
lierede i Europa, og jeg tcenker
min, fkønt jeg ikke ved det, at en
Del Ilmmunition oglaa er gaaet
til Kina under Oprongelfen
der.
Laid mig fige saa eftertwkkeligt,
som jeg formaar, at det er Japans
indevligste Haab, at en Weil
Konflikt knellem United States og
Mexioo vil blive undgaaet. Ja
pans Jnteresser i Amerika, i Nord
i Central-Amerika og i Syd, har
været fredelige oa sommerciiellq
og aslle Begivenheder, fom bringet
Fonstyrtelse paa det amerikaner
Mavked, vilde blive følt streckt i
Japan· Dette er i Særdeleskjed
sandt nn, da vden europæisfke Han
del er faa godt som ftængt for
Japan, og det tinefiske Markod er
meget vanlkeligt.«
i
Stemninasen i Mexico City.
Merico Eitn, 20. anni. Der ber
skede i Ajtes stor Bewegelfe i
Mexico City· Folk satuledes i ftore
Starer udenfor de offentlige Bog
ninaer oq drog i Procession gen
nenc Gaderne, anført ai Musik
laws-.
Under Deinonstrationerne blev
det amerikaniske Konfnlat itenet
Tette sandt Sted, medens Vice
konlnil Rowe osolpoldt fia i Kon
fnlatet on ti Minntter eiter, at
11demsia—:—departementet5 ekstraordiis
nasre lldfendj11a, Redners-S liaode
sioriadt det.
Pan Pladlen udensfor Domkir
len talte General Carranza, Krigsss
miniiter Obre-non oq andre Med
lennner as kiieaeringen til en For
iasnclina Paa l(),00() Meint-Hilfer
Ceneral Carranza ndtalte, at Me
riro ille føate K«ria, nie-n dersoni
det blev tvunget til at gaa i Kris,
oilde det vide at aøre fin P«ligt.
»I:llk’e1:ico,« sag-de Generaleih »vil
ieke erklasre United States Mig,
men det vil heller ikke oire Na
tionen-s Ære for Fredens Skyld
VI liar intet Inst-e oni at give An
ledsnisna til Krig; men derfiom vi
ulntteligvis blioer tvnnget til at
taae Die-l i den nline Kamp, stoler
ieg paa, at vi alle Ded, boorledes
vi ital agre vor Pligt, og oi vil
de, for vi vil se vor Jord blive
erobvet.
Krisgsminister Obreaon sagde bl.
andet:
,,llnited States ønfler at tnuse
os med brutal Kraft og befmsitte
vor Jord med Erobrerens HEL«
Men for dette ital ske, vil vi ofre
vor fidfte Blodsdraabe for at af
vasrge det.
»Bist aiveomig den største Dil
fredsftillelle at le den Held-niste
Mexieanerne indtager. J Nord losm
i Svd i Republith er alle Mexi-«
canere enige om heller at ofre lia
end at under-koste fig. «
z Her er bogyndt en alwindkckia
Udvandrisng ai Mike-nex- »D