Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 07, 1916, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Dansteren«
f Onsdag den 7. Juni 1916
s.I--———-—-——————-— .
Vlsiy Uebr.
—-- Mus. Pros. Lang er Ist-Pl
Cl Osmaixa mscd den«-:- lxliu Latrei
ML For kort Tid »Den pur Du
Mist-de ncd gscudc for .11 f.:.1 you
U anders-Ist as u: Besonnt-It i
Hirnesygdvnnuu me :).1:«J: zum
II vasrcx sygth j Eckngcrx Tjd,
II Lassen, som de fpgrc scr, syntcis
Ue at kmme sblwc klar vorr, lyoad
ZU fcjlcde Rude. Eisccjaljstcn
Unte, hun lcd as en Zug-J Mod
Pkgiftninsg, der hisdrørtc Im en
darnesygdom —- La Grimm ellcr
Ikcesslslnger —- hun hckvdc i Vin
htx Men sle eftxsr at de imm
haet Specialiftenss Rand, redlich
Met at were Wende san de
Fu hat set det madeligr at ind
kvgge hendc paa Hofpitaict der
ssde i Lmaba fwor lmn daglig
san have kynidig Lagetilsmr
— Kristofsfer Poulscu, Lwiszi Eng
Aom vi skreo om ssidst, bedres sta
Abg san der er Usdsigt til, at bmk
Lmrt vil vix-re i det xnjndstc for
Iokdäwis rast.
—- Jørgen Rasmiussfen er altvors
Ig sys. Heu hat været i Beka
wd under Dr. Laien-J Behand
hng, men ban kundc intet gørc
for hom, ssaa ban set kommen bj-e1n.
Der siges, at det er Vaters-oh tun
tidet as: der er nooupe Udfigt ti1,
it den kommek over det.
—- J Dag skal der vasre Prol
Iw i vor danske Kirsc: det er
sand. theol. Franklin Rassmucsfem
Ast W regt-wies til Wiss Sine
Mensem cis-Mc Post. Biblemp
Jstgenfens ag Hufrrus Dotter.
Wu« miser til LykkeZ
—- seo Urs. Einohman kot
Ioms Amte-.
—- J wadags var Redacktørcn
is shons Dotter Emma i Qmckha
M Begtnvelfe. Dei var Mts. An
W Bruder Niels Mathiosem
set i Ugen komd var dsd as
M Diseasse« i Forbmdelsfe
Isd ViertefejL Gan blw henved
M Aar gammeL Som flere visl
W hat han en TLO drwet
Mng ogsfaa her i Plain —
J Mit-g as dette Dødsfald
U post. Andersens haft Bei-g as
— . AMS Moder-, Anders
vg W Mig. N. c
sen, des-ge fra Wakefield,
., og de venter Bei-g af SM
cmden MS. A. Mut-diesen her i
—- Mkö. onf. Vig er i denn-:
M paa M i Eedat Falls, Ja.
W W hjem paa Feedag
— Prof. Laut-sen hat vers-et nd
tejst og Mel need til et Missionss
Ins-de i Kimballtoth Ja» ·ljookfra
Inn kom bjom i Gaar.
— En presbockeriansk theol. Stu
dent, Pfautz, der de fidste Par
Aast bar prasdiket om Zøudagen i
Prcsbotksrjmrprkjrken oq arbcidet i
dm tjlborcndc Wenig-de i Som
nusvfericme. dar Wgt dennc jin
isksruing For at vie Einwandede
alle finc rKilsftcr dot fidfte Aar.
Sau nur i dissfe Tage hold-c Grol
Iup mod Mij Jsva Tusan
i
, Pige »Hei-.
k En dygtig Bist-, som kan En
gel-ff og or vant tisl Husarbejde, kan
Jan stadig Pfades og grad Lon. Hen-l
Hsend Dem sperfonlfgt elber sper Brev
Exil Dr. F. C. Cihristensen,«
1503 Stute Entset, Racitm Wiss.
t
H
l Kvittkri.ng.
l
le Wiss lekne Lucien cr Fer
sinds-il »L. Juni iirdkommen fslgende
for iyvilkeu Sum heer koitteres
med Tak?:
I Veroua, Redn, NellLe og Chri
stinc Knudsen Pö; Joyn Brandt
Its-Es Hans nKudfen, Peter Nielsen,
ic« J. Christenfen, Hans- Brandt,
FO. C. Hat-sen, A. P. Simon-sen
-hver si; Theodoce Zimonsen 50c.
Rufkim Jens C. Haner Löc; Ma
thias Brandt, Otto Jenssen lyver M;
Chr. Quadskov 84; Jørgen Ander
sen, Chr-. Lotsen, Veilcr Peterskir,
Mart-hu Christensen vaer slx Hen
rv E. Hanf-en, Joer Peter-sen hoer
50c. Cokdovm L. Jensen Ps;
Nis- Jørgscnsem Waltet Jhonscn,
J. Weisen, J. C. Psouflsem A. C.
Christi-ansah J P. Hirn-sen hver
Isl. Ztaplehursn L. Vedfted 82x
Mrs. Philkpfensh N. Swanfon
si. Uspland: H. Nie-lieu sä; Pe
ter Q. Peter-sen si. chuptom
»L. EMdfenSL Minderl: A. Peter
sen Ps. Vig Springs: John Chri
stener 82 Hutchiusom Mitm»
Mis- Marrin Oler SI. Cedat
Falle Ja» en Syster si. Clintom
Wis» en mva si.
J. Markuser.
MMMAWI mm
stentnship «PREDBRIKV11I«
ok the seandinaviawAtnerjM
Une, aktive-d in New York on
May 23td, bnd on hour-d 145
Anst, 319 second and 674 M
als-s pusengem The same sten
mets mälod from New York on
W let nnd cakried from this
side 152 stat, 160 second and
746 wird ein-s pas-engem
Since the beginning of the war
the soandinaviuniAtnenim Li
ne has antried upwakds ok 60,000
pas-engen
A. I. sahn-on ä Co· Ins.
Nuin Wis.
Onsdog den 12. April havde vi
en tstorartat Sangs og Msusistfest i
Dnnda Hall yet. Fire Sangckok,
Emmaucy Vor Frolsers, Jmtnasz
nuels og Gethsemane daniske lu-;
rhevske Menigshoders Kot ag Kin
go Mcnwskor Wdte i szorening.
Der var cn Zwimnling aj over
600 Menneskvn
De «sire sorencde Kot kalte til
-jamtn-en 120 Medlemmet og fle
te Fuchs-Drinnen De unge Damen
der var klasdt i lofe Dust-eh uds
gsjorde fsorreste Nackte Hektor-ne sde
hager-fix- Rsundt om det hele var
der anbragx Blomster og Pabmer
— alt dilsaknmeu et smukt Sm.
Mr. Liomis Millelsem som lodtc
hole Kmtcerstsem sdilte fig godt kra
-che sist Oder-v; Man gav Bein-J
for, at han lyar Evne til a-: loose
en faadan Opvisnsing. De tislstes
mrende visl bware Jndtrykkct as
den-ne Koncert i lang ZW.
« Foruden di- f«ire (eller jem) Kot
deltog site Soloister i Konten-ein
nenrlfg Carl Erhalte-, Violinist,
Axel Form-Mem «Baryls.vtk-"Boka«li-st,
FZoephus Mmmr De Volt, Vnmtons
ITenor og Miss Ellen« Christof
rerxem Zool-one
Carl Schalle spiillodc «Selocjg’s
Sang« fm Poet Gynt, en Mitwel
te af Vgl-baden og Schwunka set
Dattseswkke) of Bokotofky. Hirn
sspkllede med en Fasngle sum
wer-gib bot-d man bar børt pag
dissfe Egne, og sde fmukkc kaker.
ban bcwde valgt vandck Tilbsrernes
»Wald. Fredekit Schulte, Violis
niitvns dekr. akkonmagncrede
W Pia-no.
MKs Ellen Christus-fesselt udfsrs
te to Numre Da tmn havdc fanget
»Ehe Sprinsg Fortg« as Leo Stern
wetraktes der belade en Basel as
»Wenn Beauty W Hon
des rene og klare Schrank-sang
hjftede stinkt Msald fra For-sam
Augen«
TM Marias De Vold sang
M David NorsL Svenst og Ja
liekksi. Hei-n hat vasret her i Lan
det blot et Aar; hcm udmærkede
fig ved stn fnmkke Sitemme og vod
at ånme synge i de forfkellige
Sprog og Dis-lebten Det var med
stor Tilfresttillelh de mange lyls
lede til dans M. -
Eler Ifng Buchten-Stem
meer9-ogwlle-somh-rte
ham We, knnde sorstrcm at vii
shcun bar en danfk Mand, folan
fkeme i Amerika Lan mre stolde af,
Ist-ad oglaa det sum-Te Bifald til
kendegtw. Han fang »A) For-vol«
as Leopold Nosenfeld on Valdes
mar Paulsm
sOgsaa Laufs Mkkkelien Our-len
terede man en ssmuk Busc- af Ro
set, da de site Kot havde Tun-get
der-es sskfie Sang. Dei var en
Foræring ffra alle disse Stamm-h
en Wanst-an as al den Fäd,
warelse og Taalnwdighed, han
havde lagt for Dagen under den
lange Øvelssa sog et Udtryk efor den
lhjje Aglelse, Gan nyder Mk
dem.
De Sense sont Mandskotet og
Mme seng, var ikke de mindst
yndede: den Monde, Zangen nd
firled paa, Mdnede an, at enhvsr
den-de Gott R Vedste, book-for de
vgsaa dee stormende Litde fva
ZW, da Kontewen stattde
Mtanmet MIN
(C) W MAY Tit-M
Ws Roms-.
G W·
W Miso-.- -
ke) M-- Sons« km »
Lib) Rondino of Moden
(c) Schmauka (Kofqh-s.Van-S).
Mk. Kaki Schulte.
(a) Oh, Jan-et
ib) Vatdemar.
Mr. Atti-l Jomisnscn
Holy Art leu (L.1mol.
Det ffvrenede Kor
Kurmnodsglandsfeii «
Kingo kllkandsfor.
»Im-im Jung iValiICHL
Mifss Ellen Christo-Hoffen
la) Vland Fiel-im snokfll
sb) Stig Sol lnorffL
Hei Nanmn »Ti« Min Saugt-r
fugl« (da-n«fk).
M Ciwamdosiiikfs Aria sitaliensd
Olct Z, Los-tax
Mr. Sonn-Eins Markt-Si De Vold
decsfærdetr
Damekoret
Jniroduction and Nondo Cis-prie
ciofa
Mr. Karl Erhalte
fal Ja vi clske del-te Landet.
Kingo klsiandirskot ,
ibl Du gamla, du Trifft-.
MrTrsVold og bist Hirsmiede Kot-.
M Nu fkal du sont M walte ned
Plkuggesangl
sb) Ei Miste
Wiss Ellen Chriswiscrieii
March fra Atlyalia
Dct iokcnodc Kot-.
A P» Zett.
Bauwerk
Strandiss. Tantpikibvt ,,Lilly«
as -öellinq«borg, Kant. P. Dam
itwnu lasset tin-d mil, paa Reife
im chutfea til Odean strandede
Formiddags den i. Mai vcd Lins
lmgm Spiizck blies tilkaldt til As
sistanæ
Flystede nsftfke strick-sauget
th mssisie Krigsfmiger ek Not-l
ten til 4. Mai indkommet i ens»
Band til Brandsø vod Asfenä De«
er fing fxza Ørlnmagr i en lille«
iVaad De et ioreløbig interneret
M Nes
DjdsftÆ Forstandeken for Kol-’
ding Detail-le Skala Arkitekt Sbend
W, er aigcmet ved Dsden paa
Miit-g Modus as Matingitis.’
88 Aar gl· l
— Prwrietast P. J. Holl, San
dal ved Fredeticia, lwgipeven as
den We »Soan for Land
mwnd« er M, RAE gl.
i
i
l
i
o
Tät met-grade the-. Student-tu
Mliqere modtaget 530500
Albert Lea, Minn» Vgl-LI
Mindesorminw .. .. 15.00
- s J alt 382000
Med Tat til Give-me
P. S. Vig·
Rsret i Werks-. Mexico By,
Z. Juni. Den spanfke Koloni i
Mexico City sendte Mdog den
spanfke Konge et »Abng msd
Amwdning om at anders-e W
Jndilydelse mod en eventuel W
mellem Mexico og United States.
Ei ligncnde Zieleng bie- oglaa
M hver enefte Witz Mlk
Koloni i LatiniAmerih
.
Syst-ei til Takt-ansa. safhisgs
toü, D. E., s. Juni. Winistras
-tionen vil set-de sit Svar pas Cin
lmnzas sen-sie Note med Forlani
cget-de om de Muse Troppet
i Mexico-?- -jeleige Hjmqendellc
en of de non-nieste Dage. Ppæfident
Willen og Msminsier Lan
sing vil bis-sti- Sasen i Oas
Ikl W til de W MO
tber. sum Mit-qui Hilfe-i oq de
J
fowentode Angkeb m Wut
MerinPolittk ccf Mike-items
fkal dct veru- bofluttet at qske Sm.
ret quet eftektwkkeksiqt Tatranzq
vil blfve meddclt i klare Ord, at
sde amerikouskc Trower ikke viil
blive trukkct nd af Mexico, sjr
No oq Orden i Landet er send-v
rettrt
Gndstjeueftcr.
Ali-it
Ssndag —- Ssndagssiole Kl.
9,15. Gudstjenefte Kl. 101,-2 For-.
og Kl. 8 Aste-L
Mcnnanl Eøndagisskolks Kl.
m, (Mtdstjencstc Kl. U paa ZW
deg Minfodazst ved Past. A. M.
Ruder-fett Kam baade gamlc og
uan
Drum: Gudstjenefte 1. og Z.
Smsdag i Ender- Macmed, Kl. los-S
Fonniddag.
Bekendtagtelser
Mission-wide
asboidcsis i Bot «5rclseks Meniqhed i
Council Bluffsy Ja» fra 2i.—25.
Juni, kwortil bewed iiidbndes.
Poa zlllonigkdcdens Vogan
J. Gertfen.
Direktionsmsde
Om Nod :1il, holder Direktionenz
For Tanisb Luth. Publ. Hostie MsdD
Naiv d. II ---23. Juni Essai-IT
ringen knr Egger-. fom de wisher
behandlct as Direktionom da Mle
saadanne vaer mig i Hast-de inden
niwnte Tid.
A. C. Weismaim
Warten, Pa.
(
Missionsmtde
aflwldksgi, out Wid dil, i Esbenczer
Menigbed, Ausditsbon Eo» Iowa, d.
2.—4. Jsulj d. A.
Privitcsrnc J. M. Haufen, L. A.
Laurien og J. P. Christiauscn bar
lovet at ver-re Ordsorere ved dette
Mødc
Om Eftcrnriddazienc vil Folgende
Afsnit af Gide Ord Blive inidlisdet
og dräftet
a) Salmen 1 m« David.
b) Salmcn 23 as David.
k) Qg Salmen 12A.
tsfcsrteligt Beisammen til alle,
fom vic komme oq deltaqc med os
i Msdet
Pan Mabs anc
G. V· Christianseu.
Nord Dakota Kredies Ungdomss
for-bund ofholdrr, vil Wid, Aar-Z
møde i Trinitatis Mcnighcsd i Da
gene im 2.—4. Juli.
Past. E. s. Jensem Roma-, Wis»
er indlmdst og hat looct at vwrcs til
Stede visd dem Mode- og vil des-»for
udcn holde on Nasfkc Moder iKredi
sen som Makr:
Zions Menighed d. 29· Juni.
Bethlebems Wenig-heb og Beche-«
nie Wening 30. Juni. (Møde is
Vethlohems Menighed M 10,30
a. m, og i Bethanic Menigbed Kl
2,30 p m») ;
Trinitatis Mmighed 2.—4. Juli.
Islaan Mmäghed 5 Juli.
Danevilsle og anlridge 7. til 9.
Juli. 1
Dank Ballen Menigbed 11.Juli.«
Sian og Vrorson Menighed
12. Juli.
Send dit Los og din Sandhed,
at de moa lodfage mig, at de man
iste mig til dit heilige Vier-g og
til dine BoligeU Ps. 43, Z.
Lad os bebe den Bsn for as selv
og fort hverandrei
E. R. Andersem Form.
Hilstscestcnet i Ell dir-.
Pan vokt skdst itfholidte Wenig
hodgmtde bcev det of MW
befluttet at aflwide Msolecttwnet
hen mod Riemen-, stdst i August
eller first i W. W
var as Wllqe Grunde tmod at
afhosde Swt üge estrr satt
mtdet Mit-esse vil blkve M
W i M i qod M, og U
M og til at san kalt-tat Bei-g
Ei gamle clk Dorn Mer.
Pan WenigW seyn-.
c. T. Kleid.
F—
cis Ell Eil-.
St me M Im s Wirt
med s «lots«, beliwmde 4 Rock
fra den We M i We. sa
TOGPLAN TlL AARSMØDET.
cchAcO TO HARLAN
Vi- Cbtcssch W- K. R.
Lein-e chics n . . - . Osts- p. m. AUT- k-. »
Ärtive cui-m l . . . ........ . i »I( a m. 12.-.5« I-. m.
An- carmll . .6 Mis. m. 12.4'1p.m.
Ästive Hatt-n . 9 »F u m 4.-«’-0 p. m
Vis Thisqu Ckest Wettern
lkssxnechiusgn - .. 11110 p, m.
» ( hin-in . .. » .. IN IT . m,
» Egid- Ort-re ., . H.l)- :. m.
» Fout lustige-» . . 11.«5-I.In.
« Lust-Wint- » . .. ... . !I,«1-.tn.
» ( stkull . ... . 1.:Mp,1n
Hans-sing . . ..( 2.m p. m
Ast-he Harima .. . .. . 2 is« p m.
Vu Chicsio Rock til-nd
Leere Chiusi-o ., « . . mus- p« m« WI- » m,
» menpnrt . .. ... Uns- i«. m 10.4(I p« m
» Deo- Maine-s . » . ball- s. m. ’S.«)I«- m.
» All-out . , « 11.I«e.»s. «'-.l(s in.
Ave-um« !1.5·- J. m. ·s « u. m.
Artiveslnden « · « ·, . 714is Is
« This Trsin doe- not gener-U) sum at Uns-ten lsut will -
stup H ed. Juno H to make convert-im n im L hitzig-- Ort-at !
I estetn which let-ves- bllndern « .43s. m ö- skriuzs ist lluklkm
V H- m.
AVOCA TO HAILAN
Vis chiesso Koch III-nd
Lesve AMICI-. . .. NJH p- m. siJlI p. m.
Akrlve Hatt-n 1..·10p. m. «i."-s p. »s.
MlNNLAPOLls TO HAILAN
Vis This-so crit- Weitem
Lesveglirysespolis .m. »O o. m.
» ........ .. . m« VII si. m.
» stdol h . OMH p. m. ZMO s. m.
» Mse eines ...... lom p. m. lud s. m.
» III-on ciiy. .. .. .. »Es a. m 1.54 p. kn.
» clsrloa .. ... ... 1..«-0s.m. :M7 p. m.
« sssle Ckmse « .. MI s. m. · m p m
» Fort Ums-L 2.«7 s. m. M- p. m.
» cis-koll. . . 4.2’«'I.m. SE- um
Haut-ins. « . . 4.s7 s. m. Am p. m.
Arm-e sitt-n» .. 5.« s. m. TM p. m.
OMÄHA TO HAILAN
Vis cbiesso Orest West-t
hesve Omsbs IN p. su· S. 10 p.a1. TO s. m
» com-cis Blas- . .. s Is- p m. S, IV p m. »ic-. m·
Its-sey . «(.sp.m..... GEI. ta
Akt-he tlss . 5.l7p.n19,509,m.910s.m·
VII M W
las-se Omshs (,Up.m.
aktive Avocs us p· m
section sor« Ast-ist- ........ s to p. m
All trat-I met-Liedes sie stily eucept Averkwsttlus
bist-eb. Ist-ich does not m- oa sung-)
Dsiupikibsbilletter
M og im Europa
Dei meinte Ame-rathev A
for
»Den forenede danfke ewvsluth Kirke iAmetiIa'
afholdeg, om Gud vil, iHasrlam Iowa, fta 14 til 18
Juni d Aar, bogge Daqe Lbetegnede
Mchet aabnes med Hsjmezfegubstjeneste M 10 ,30 Onsdag For-nd
Forhandjigsgenstandc
I· De almindelige — Anlemänv as Jndberotnsingmte fvo
Samfundets Winters-, M aq Kammer
Il. M af W.
.Mge Sagen ijfsdelfe as vore Wie-set og Fotstag vods
Mahl-e Judimsemtisionem Luther Colle-ge og Mont
17. Nime fw Wighedet, der fasse-e Optagelfe i im
formt-de danfke Mrke og Kaudidater. der bogen-er Drde
paa kotmnende Aatsmsde idatlath Iowa, maa Hilfe-sitt
anders-tauche Mk 1.J1mi.d I.
Wog: ,-Derekenudftrastdaandpaathone«
G M.17,16.)
s..s Theisstiancem Jemand I.S.Nielfen, Sekten-.
WiWw-M. hed l,vas
s- aeu vie-w Wie in HEFT-Zeme sg
hu «æiieosmsderdenfoveusdepicke«20
Vi oyskcr Dei-es flaydch
Deka or der os sltlcl mtgtpuusssndo It
ulge von III-es- M posta- Ismte Ihm-III
»F mal dot stimme last-ro Dom
bei heute. set- muln l html-leih
Er Dr sites uklkrkde en M vors taste- manse Hundst, cis sit-Ue
åst sit-de sm, om Do vU nflkggo us et liest-g.
SAA Yi KAN NIUUUÆSTE UVAD Vl UAR SAGT
sAs Bnos.
M
sTYLlsH-—DEPENVAZLE
FOOTWEAR
koi The Whole Famil
SHOE REPAlRlNc.
Glas-sites for-;
- sssDUWI
Men Wanted as Wagon
Retsil Merchsnts
t» seh to kaum-US nnr ljno us »ne
hnntinsd mal nim- ikrljislps of »wer
tlny need nn the kenn mnl nt the
hin-nd etnhrupinse Its-nie anel vers-rin
uty reimt-dies. isxlmi ts, Arn-ess, tuilH
nktjcles nnd snntiricg Iner nnin
thut is par-sing only a small smle
should send for onr frei-, hin-Neuma
(-rihlns«l’he llullosr Was that helps a
man t» htslp hin-kitle und how he can
gest into n quml p(«rn1uni-m himmng
on rinr ciqntitL ti« hi- is jin-Fresswe
nnd its-sinds t» Hin-O money fin- the
future-.
THE HÄLLER PROPRIETARY co
Blslplishrd in lW Ist-tin Nebst-alt
gkckckckckokcfckwck
The san-tin heute
o olILcas emi
0
s
Buhl-TM MMI e
lalkotpokeket som ststshsuk lsss g
onus-un im mo,ooo.oo. s
Osenkn 25,000.00. c
Alt til Bankkokketninc heu- Z
dskeade unsres Reuter de— s
tsles paa fuste lndsleutt O
PJihvssrt last-kni! i denn-« book B
er silkket under state-n Nehmt-ku- h
lssnlqzarsntilow o
PJIPIerIO Usky covt H
Presiclsnt ALTER-Urk- 8
NCJOOOOOJICOOUOOOROO
Julius Peterseu,
Dunst Hskclware - Parnassus
f cososcsoscxoxsfiscx
! indes-let Iig mecl Ilt henhstsnds.
ZLAIK UKRUIA.
cln III-It national Ists
I. I. pwwkk
Ast-eitler III Isod slt IOM M
sinkst-musiq- — Gott IOIIIIMII It
beste-Its Nur
c. A- scssllnx Pris
ksdc Ilsssbh W.
ZLAIIL Nil-sit
W
Mississippi-Ini
ILAIL IIZIJ
III-eile onst-Obst sc
- ist« ) . -
Atti-. the-l- c0
- e» ...- - CI
Unsre - II
Ras...........».... ....... -
s)-s......» s
Svim Top. .....·................ ... I.sc
f scllcll CIAHU
sind-. good comfctl ·...».10.20-10S0 «
clmlae Feecleks ..·..........»...-. soc s7s v
Svln ........·.. III-II
cllchcM
s Hvecle W· Nr. U muri ........... ...-. 1.02—l.00
Uska wh. Nr. 2 ..... s cl
disk- ........................ .70 in
ssfcailskmye txt-IN
studc choiccs consiecl ..... · ..... ll II
lam- . ·. ...... man :
I—DE
Dr. E. P. lkeland,
th« UswopatlL
Bots- ths. Zins-. Nod-.
Hvorfor
Stute Bank?
Statut Nehmle Bank-Sa
tans-send sittet mhvet Jst
Mer i m .Stqte Haus« Ins
W so W hvek
Dollmee Zo Jadsiud entwe
Kontm euhvet Of
Its-W
Willka helft Itt plis
ct det ikke Wisse M
not ttlatfanemti leise
uytte en fanden Bautki — m
Bon»
citim state Bank,
sitt-. Ich-.
t. Germanien.
Pttksident
S. H, Matthieiesk
Vier thsident.
Jabe is. Oibhth
Kaiser-er
inc. R Meint
obeniisi
Inm- In Msvle salicis-.
UNDqu JO.
Tre aye Bist-·
N. P. Madfent Ort-erste list
Anbegiis med Styller til spe
Daa i Ast-ist« 328 Sidec Not
Shiktingsbind 80 Tenn
H. Rofm Helien fka Wa
jorca. En Levnedssttldrins d
Muhmnedaner — Mission-II
Feder 198 Sitzen Wild-i
81.00.
anrid Ulbrieht: CO
gennem JU. Krisqu In
tkdsfottælltns fta Me. M
Obst-. M. 81.20.
Dan. Luth. Publ. Heusc,
Blei-, Rest
ssspise It. U.
tre mindes, fW me U·
Ideliaesskriftehhmstfww
survive-sk- acleiqodswd
l. Spur til Theoloqea es
Braltecækeken frq Lei
mqnden If Foksmdee I.
c Mien. 30 Stdn .10
2 Bibelttitikken. MM
Fk W 37 Sider sc
s. sakfenhuspsceiteasuss
void EwaldogdenWII
MelfeiWidttc
Nat-hundreds If c M
80 ftoke Side- ..........
4. dedenike Strassenst
qetr. If F. s W II
Udgwe macht M ss
WWIHM L
MUIMMUD
D
That-e Z- Fskabetg I
fis-et si- suldstssasi Lake-« If It
miss- Its-Nme muri-n sq
MEWTIJRIALI lNDW
s NINO sc IARULAPPAMTBL
Vas- ok Sold-inse- OI -
spat-met :
III-Ack, WEI. J
UW
ZW ctowtu Los-II -
- AID CIUI c..
- Palast-mirs o- nus-mem- h
Iet If slle slsss ijmecoz 'lsy.
al muri-Je. kul
Mo Its —- Ispbek slle essen-som:
til Was bjjeshs Pri
tiwk NIZR
N. c. BRCRSON
VII-I APOMZKII
XII-AM« Nslzli
skiiv pu dsosk
site- lind De sinkst-.
Detiom De tustek Dekre- kllet Dres
aequter, Mædniuglastiner. hat
due. belt set Wiese ellet to
llen Maler der sig at Itbe til sittsa
OS Wie Ist-Her Dos
Ev. Mosis-Mem
statt-« Its-.
Vokskå M II
Tsh s. llsoslllasidö
soll-cos- lls. chcollst II
Dr A. J. Jensen
Das-I lage os lclkuks
koste tot- M Don-wies- sonst-s
Its- csss « Nie-not Ave-Is,
III-AMICI - III-,
staat det gelber det
gqmle, km Danmatk
an atviipvethat ebe
vordret Wäss- erer medde deTot-stellt» amp
sbilinier pg s til Dem Tie
uefte . st et Henker fot WStandinavlau
wmnw Linien« os andre. M to et mpd
puslatwueu o III-;
Wam. stri- M detæcdqstalq