Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 07, 1916, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    g)
Prof. Scharlings 80s9lars Fid«
felsdag. Prof. Zcharling bleu
hwdret pnn nmngc Maodcr og fre
Llcnnsgk Eidkjr spaa sin -80-Aar5
Jsødfislstag den 3. Maj.
Oin Momencn ncødtc en Dcpni
tation frn Ghlers Kollogsinnh for
lwilkcst Scharlina er Efotuky Med
LnkaTkninzusr on cn Porccllwnsi
mic. Der indløb senkt-e Hilsener
km sysyldmdah Fovsatterforcnins
gen ni. in. "En Mantng Profess
forck soc-komme swrsfonjlnx derei»
Lnføaninw
Da Professoren Fil. 12 Mid
dag samtnen nied sin Familie trnads
te ind i Andjtnrsjoh Inndt ljnn
Kastcdrtst stnnkkkt nmd Vogel-o og
Forsnrssbloiikswr, on Wo den sortc
Tnnle var Ophnant et Maleri as
E. Wann-, s·0r«.s5tillettdi- den ganle
«1.ervkcs:-som.mrd, Zelmrlingsz Volisq
qcsnncsm Z« Ihn-. Studente-rni
oncrme donnc Mann til Pro
fessoren ledfaget af on varnt ka
on manni- nksdc Linksfkisn
«1Trs.ncs—:«forcn tatst-de nierteligt for
Sinn-n
»Im Effekanddmnm nmdns dcst
teofoaifkc Rnknlnst non Los-usi
ninqstssisit Senkt-k- indsandt Tisg en
Demnation ssi tidligisre Tiscinlcs
vIned Professor Dimr Andersen sont
ersørcsrz den ndbad sfig Professo
ren-J Tilladclfc til, at der blcv
malcst ist Portrm as lnnn til Ov
-lmnn1nin-,1 enten paa llnincrsitetct
cllcsr Frederikssborg Floh TM vil
bline nmlck as Prof· Linken, sum
stam- Schnrling nun-.
Professor Ecknrlina opboldt fis
— - Hm- i 2;Z-Il.1r—:«-9(ldcsr-ett at nas
re blka twlogifi Kandde i
tre« Aar i lldlandisL Ins-or tmn stn
den-de Zoolog-» .8djrkc70kl)old ou
Rand-Ihm kmn lnsføqtr lmadc Eng
-land, Holland, Tosfband, Frank
r«1«1, Ernste-Hand Æqmsten oq Pa
lcisftina. Pan dcnne Noch skrev han«
for ovrigt »Nøddebo Prasstmaard".
— — 18057 blcn lmn Docent paa
Universität-: og 1870 Projrisfoc
Totdenvejt. Maage Hauchst-IF
Et heftigt Tordcnvcjr dan den Z
Maj Effekmiddagö san over Ho
vedjmdcns nasrmeste Dust-gn, sdog
udru tilsnueladcndc at gute Zika
de.
Uvejnst hat dog straft fis over
en swkrc Dcl as Ijmllandy og her
er fokaarsaget adstilligc lllytket
»Im Naitvcd moldtcs til N. V.
den Z. Maj:
Undck et hejhjt Tordenocjr, der
I« Eftermiddag ocd 4sTidon de
»den over Nil-strich Egmsn flog By
" net nod adskilljge Sccdcr og for
»
» ?
aarsagede flere Brandt-.
J Ladbn Itedsbrændte Fabr-its
arbcjder H. P. Hausseng Hut-. Dot
nieste Judtm todt-NOT men ider in
debmsnsdte et Par Geben
J Voll-se brasndste Udlasngen til
A. Wams Ente-s chndout. Jutot
lebende omkom
Paa Gaum- bnmdtc et Materi
alsknr vcsd Fasanorjct i Maricnjyjt
Sskmx
--- Ravumnøllen ved Pisa-im er
i Gaak Eftormjsddagsz uedbkæwdt
paa Grund as Lyttnedslag. Mollcm
der var en ai Sodsjcrllands stor
ste Vindmøllek sog tilhskte Mølbes
echt F. Hausen, var forfimst i
Eitkfstcrnes Vransdforsikrsing for ca.
15,000 Kr.
— Pan Rimätedegnen flog Ly
not ned i den gamle Sittediie i
Ein-up og Karl Mthiaiens Sted
i Not-dran Vogge Ejendomme neds
bkwndte til Grundem
—- Gaatdejer R· JensensGamd
i Beile By ved Man nedbrænsds
te ved Lynnedflag. Der indebmsnds
te 10 Mr og nsogle III-tm ifatnt
1600 txt-. —i www-Jst-«
var sorikkret i Lckllqnpssqusmö
Mforfkkring for 10,535 Kr.
og Bygningerne si Land-Minima
nes almisndelige Brandforfitrfng
sfor san 8000 Kr.
Mdejer P. JstgenfensGaard
si Not-re ved Mdby er ligeledes
new Ofom Ist-ge of Sonnab
slag. Der sindchrwndte 9 Mer og
1 PM. Byqmänqerne var M
skkwde i WWS almin
W Ekmdforiiktinq for 22,600
Kr. as Its-Ist i.W·Sq1-fders
Motika ifor XII-M Kro
M.
—- WWM M Mn
W Gan-d pm M Oder-dra
mdbrændte i M Atem-idqu
vod MW. Wind-hast«
4 Mk, L W es l WHQ
wes-W W.
i Anleduing If for-Wenige Bind
niotitser i den iidste Tid eng-men
de Fund crj Stenkulslejer ipaa Jst-·
land:
Dei er wlyft, at der er konsta
tckot Tilistedevæwae af Sie-umle
lejet -i Staalfjeld senden ka Pa
triksfjord ipaa Vostlandet af Js
-land. Leiernc finde-z i umidsdeldar
Rathe-d ai Havet, der som belendt
spaa denno Dcl ni Island er icsjkit
shele Aar-et Prøoer af -de jusan
Kul er for golig suiidertaitede en
indgaaende liiidcrsøgelfe af Spe
cial-Hier isaa dette Ommadc, og
bei er dctved koiismtcret, at Kusllci
ne er Steckt-l- For at iaa iivasrbfat
en ratioiusl llndcrføgelse im i Som
mer ckf Kullagenes Ildsirasknsiiikg,
Kulleness Koalitct dybcre indes i
Fjwldet samt Mulighedernc for i
sdet list-le at gemiemføre Miiiedvift
i starre Stil er der i Forannd
smed den islmisdfke Jiidcsliavcr af
Minorettiglwdemc dannct et imm
rcrcs Koihiortinm i Købisnhiavik Det
tcs Koniortiimi, Ser lusstimr ais Di
rektøk H. Hetidriifeih Kamnwriuni
Tot-, Cmid. anr. J. H. Suoinbjørncis
san og liiroszisisrck Carl Ekøvlncn
lmx stillet do foniødne Misdlcsr til
Disposition, iaalcdcs at disnnc san
vol for Island fom for Danmark
grundigt underspat i Løbct ai de
kommende Martin-den
Ministerikt Zahle. To uin Mini
strc Ksbenlmvih 28. April sJ det i
Fredags aflmldtc Etat-stand liar det
behagt-i Os. Maj. Kotigen pack
Konjefliprwfidcnicns dvrom nedlaqte
allerimdcrdaniaite Fortsiiillsing i
chlmld til Wriiiidlovens § 13
ved alserleoitc Resolution at deli
Minissteviet ior Ksirkei vg Unber
visningssvcrsenet i et iKrkeminisics
risum og et Undewisiiiimkmiiniste
rinnt Medeas Obidtilvirrcsnch Kul
titsmiinifier Kefsceritilfen omrtai
qer UndcwiEsningsmiiwssterioh bar
Kongcn allenaadigft ndnwvnst Fol
lvtliinqots 2. Flieofortimnd Pastor
Th. Ponlsem til Kirkemsinistvt
Eiter at Fiimnssnviniitck Brandes
i Gaar hat overtagcst Ledelfisn of
ssit Minisiteriuni, slmk disk balmgct
Gö. Maj. Kotigen allcrimadjkit
at iddmwnr Minifivr »den Portr
«fow"clle Christi-Ober Hugo til Han
delsniiwister samt til Statenszxiiauli
L koimnissiasr ved Natimmlsbanicii.
Voligntdcm Vulkan-den er al
ntiihdolig i Aar i alle jndfke Vyen
je vel i alle danske Vner. Ovemlt
bar der nu ved Flyttedagcstid meldt
ssig Muts-wilde Faun-nich sont det os
sentliqe tmk nmnttet sitnffe Inidlertj
digt Tag over Hovoden Selnjølge
lig fwldes der-te for en Del, at
Amme-kosten ganfke natnrligt hat
vasret risme under rskigen pas
Grund af de lmje Materialprifen
den stigende Arbejsdsjiløn og de i det
ilycle usw-e Form-id; men den va
sentltigste Aariag er Listen, at Dor
tkden hat tonnget Inange anilir
til at ssøge en billigere Volig. Hat
Zoll under disse For-hold ansagt
en —ftok trasclweIsetLi Lejzlighed si
Haab om at finde en mindre-, even
tnel en ftor tovasrelserT er de ofte
«bleven shtfsede, og deres opfagstc
Neilighed er san ontnget as en Fia
1nilie, sder rykker ned fra en site
vasreltferg ILejlfg"lnsd, Menge dar
maovtet betale et iaadam økonsontis
ferende Forssøg dykst, og «de, »der
ikfe sinnst-er at betale en starre
Ecjlighed end den jrcrflnttede, maa
melde sig som hussvilde For tw
vigt er sder ingenbunde Overflod
paa Ede starre Lejligsheder. Falk
fkal jv have Tag over Mut
og det er der i dct hele knwp Tid
poll
To Familie-r ined kyoer fem Wen
ihar meldt Hig til Fetting i
Solln-es sont Husvilide De er fsores
Ojbiq blevn indkvartercde paa Fai
ckiggaardew Fka Witmunens Ade
W det, at sder ikke er Vgligs
npd i Byem men at Gruwejeme
W « leje Leian ud til
Famiciet mdd Born.
MeniuqitissTilfældcnr. Wanders
l. Maj. J Gam- csr der kossfmtcrct
Metriimitiiz man Rekrutknsorncn i
Nansdcrsk Dcst er en Soldat, der er
angrebet, oq shan er indlagt spaa
Epidomsiftmehusot 23 Soldaten
han loa spaa Aue med, er interne
kedc. Gan mcncs at have faaict
Smittcn i Langua, EyOok han hat
vckwt i Verm-ins mod Draqoner
sra Rier -
Misng, l. Maj. Mewingitiss
Epidemie-n bredcr fig Oaa Gold-ing
egnem For noan Bd fiden son
stsateredes et Tilfælde ihos et lille
Bat-n paa BakkeveL J Torsdogs
Not-, Ost-m meddelt, Arkitest Thei
bunnqvchetoaiDagersderkoni
JW st M i W;
« ex i- mms we- W
L
.ks
dorsVinsrt og i dc fidste to Tage to
lesmloe i Wundrnsn
lessnn nnsner im-, at dro cr no
znsn Forbindrlscs well-ein do for«ftel
txns Rindin mon den nlrttindc
lim- Antagelfc er, at Smiitten er
konnnisn nmä tot-te Jcrnbamsnogne»
t
T
Stint-loo. Fiirnnnst J. » Larfen
i Odenje bar ist ,,E1)cn-:— Ztiftcst.«
i Nomc tobt sto suer erlstibc, en
siremnsstcst oq en tronmsnst Etnals
fkonncrd for tilsfnmnnsn ('-.’)U,WU
m. Hocrt af Sinn-no lnsns LUUU
Tons-. Tsc ftnl nan i fmojq Fort
two Majss jra Sudnmorjta til
Poe-nich feile under onan Blau on
vaer lijennmszmrensdc i Obenka
Et Fund i Jotdcih Rein-me af
Aolsganrden oco Still-consi. Ved
Mrnoning oan Lllckorkcn Von for
Stotssstmnkcn i ijc or man bil.
»Nim- Etiftc—t.« stodt pan tticstornu
af Zlottetizs Llolssgaaro lldftræt
minnen nat oasrct stor frn Nord tiIl
Zoo, idct tnn en ljlle Etrjnnnol
Ean stiller Idin sjm Auen. Sau
oidt dct kan seis, hnr Bcbokslfon
owrct mod Vcst midt for Længocsn
og mod End ant midt for Lnsngs
den sog moo End Bannängskaus
on mod Nord Ztnloems Imsrnnsst
Voligom og Instinker tnoo1toro
lmr Enwdion haft jin Plaqu oot
for nnsrmcft nd t.1, at dkn øflligo
Tol, fom ljggrr midit nd for Elotsts
buntean J:1dqnm1, hat« onst-et om
nramt jout her oc gamle Mnnto
jnsn or blandct mscd tin-Weitem
mod Vost derimod liggcsk Phka
swncne i oronodc Lug og or nor iksc
blandcst Imso Itanminsn
Alt Beweian Ljnk ocrrct : Mjo
ten, sci- aj, nt der findes- oen svros
tagte Osaardiyplaos, de gnlc Wint
stcn og Nester aj glasfercoc og or
nantenterede Matten Jesuer »der
tar, Pnnocr og Staate-, Judex-over
og dstlniiftnnuscy sont tun sozs at
inne onst-et sindjatteoe i My. Der
nnsst kommcr Inod Nord Don-Mog
ler saafom Hcftrtantder, Zeilen as
du no og rortasben as en Oknc
nnso Himman nltfannnen Togn
paa, at Stalsdcn hat ljgget der.
Tkmnsst bar Zmedicn liggct, og der
finde-I der smn Booici dovfor Jeru
Pladcr, Søm og af-t)nggede Jeru
dcle. Haooe der tunnet fortstageis
lldgraoning under sogkyndig Le
dolssc, tnnsde Aolsgaardensz Weltg
gcntnsd vasrct tonstaterct og nmi
tin en Tel Husgernad og lignende
onst-ist items-kostet i hel Titstand.
En Hebeln-and- .Eklvc-, 2, Mai
Da nonle Arbede oco Mel-gel
lmncn i Sein-l Sonn si Fornnddagis
oed Titidon var i Faer mcd at af
lsrcrndc et lill Stntkc Hode, grob
Jlocsn i den rct ftærtc Vlmst Und
solin om fin, on »den at man kun
dc hindre det, stod flerc Mindre-do
Tøndcr Land Hoch en ·t)alo Time
cftisr i Flammer. Visd et silynsrdinL
III-beide lnttcdeiz dot dient i Eiter-»
nciddag at blive Horte over Jldcn
iDisn storc Brand tnnde fes nnlepidts
Bosqu Ihn Vommsoftcr R.
Jana A. Strictcr or afnaact wo
Dsdm Pan St. Jofophss Hospitah
70 Aar gl.
—-- En tendt tøbonhovnsk Nas
rismsdrivende, Heils-Homer chtzcl
Kobansen i Matttmtsnadm er pf
ter noqen Dids Sondom afgaaet wd
Dødcn
:Ic’«orros1111dbn, 2. Mai. »Notw
sundbns wldfns Iwbnmnd, Jotm
Wollen-, ck afnaact ved Tode-J, ca
90 Aar al. Hnn var Ærcsmcdlem
of Aakbom Handelsforensina
—- Fhu Vnntdsirektør i Bärin-;
dien, Konfnl G. O. Güllich er nfq
aaaet vcd Døden i Mirhavm 72’
Aar gl. Million var fsdt paa Sts
Erim-, knnttodcs i en nng Wider-«
tik sden ennetsie Koloniachmk waa
St. Thomas oa sblev sent-re Besin
rer oa reifen-de Jnspoktsr for de
Mund-site Filtaler. Eifter Neuer
ovrsvet t 1878 giorde Ehan et meget
bewdoligt Ost-beide for at slindre
Raben paa St. CkoiL J 1895 rei
ste Han hietn til Antwort
——-;Fort)v. Volk-korner i Ness
-, Nod-nimer Witz er af
gaaet ved Aben, 81 Aar gl.
—- En at de Mit populasrc Bor
gcve i sting M» Malmnoster
Makintiltan Mit er stil. »Mot»
Av.« wfgaaet ved Men, 79 Aar
gi. Gan var almttideltg kendt un-;
der Nat-net »Max« for sitt origina
1e Mit sog altisd fttaalende Gu-:
Mik. «
monaskiwei i Nun-käm
W Many-k- Mb »so-answ
M« et ankommt ttl W
M. ask et W 1000 W Me
ine-. hoc-m www km
M fis Dei m kl. Wes-ps
W ist«-ins
1000, fom Atensforpagtcr Lunn
«er køtbt ved en Skiwcmktion paa
idøjr»iis.
Skoleftihed til Roetqrbejdr. Da
dct under de nuvwrcsnlde For-hold
shar vist fig vanskeligt at tilveje
bringe den til Foraarszbelmndlins
gen aif Sukkcrrocr og andre Rod
frnqter ils-Zweitde bruglnire Ar
bisidskrafh vil Undervicsningsminis
stekiet initset shave at crindrc jun-od,
at der i Aar ertraordinkrrt til
ftaas Vorn i wldw Klasse ii Falke
«skolen paa Lmvdet Fritaqcslfe fol·
Skolmanq -i insdtil 3 Uqcr i Ti
dcu indcn Juni Mann-obs lldgana,
nam- Forirldre cllcsr Vasmc frem
sastthr Optik-c om Vørncncss Fritas
gisise i tut-the Øjcnmd og disn
itsedlige Skolekommsission qivcsr sit
Samtykke del-til
HedebosLegetsjkt Mker 29.
Amt-il Visd ist HusflidiksMiøde i Vi
borg i Daig -udtalste-3 der eitftemmiq
Tilsliitning til Legetøjstsszabvikkcit»
»·Möboflid« i Frederiks5. Tot isrl
Tausen, at .C5jsoiniiiscsarlnsjdct fkal dri
vcs i Fort-using on Forlsindelse misd
susilidssForeniimcsrne og Wirksan
licschi vil beiwndc i m nasr From
tid.
Baadfattea paa Silkcbothtcti
ac. Sisllrbom, 29. April. lIlttiesfels
sikaslust ,,Giejlen«, sum driner den
vmissentlige Bank-fort pna Atti-borg
Søcriic, afholdt ci Asitcssri General
forfainli11q, lwor dot siwlnstcs, at
Sclikatht trods de man-r liøjse Kul
Ipriscr i Find-d lmvdc vwret i Stand
til at holde alle Banden-e i Gans-I
og doa give et Dom-find paa ca.
Zins-O Kr» book-of disk qivos Al
ti«omrrm·nc 5 pCt. i 11dbyttis. Det
vedtoqcs at forhøje Villorpriferne
misd 20 PCt., for Abonncmentsbils
letter og lidt more »for· entelte Bil
lottisr. Zokstwbctsswiiitoricl, der be
itaar af 4 Danwbaade og cu Tcl
Ausdehme er til den mc mitbe
kwndte Sei-san blwcst for-get med
5 «smukke Mtovboade, »der menes
at vaer bewdeligt sbilligorc i Driiti
end Dampbaaschm ;
Tyfketnes Heftcopkjb. Veilc, «1..
Mai. Qostohandlcr Carl Zøkisnien
i Veilse hat i Dass folgt 101 Hosti
til drn wsie .sosteopløbs-Koinmisz
sion. —
Kommmmle Tat-v- Varsde By
masd bar ifl. »Am-de Isoliele paa
Forsilag a«f Skiwiudvalgcst dsriylott
de fornsødne Midlisr til Raadicklied
faa at Ildvaglet kan tage fast man
lltdnyttelsen af "eu Tøwenwse, der
liggcr i Sondrc Plan-tage· Man
neuer-, at Messen tun forsyne Byen
nie-d cht form-due Vrasndfel
Etat Hedeafbmnditm. Forli
Den Astm oq Nat blesv ifl. »Vorw
Folfobl.« Lungen uaa ca. 400 Thr.
Land as Orten Hist brasndt as.
Armlot or Mbt af Riibe Amts Iw
fmknsinastorminq, og Lmthbmsns
dinqon var dist føvftc Skrkdf til at
bringe dkst under Kultur·
sionmmnnl DIIttid. Vordinq
vom Is. April Byraadotcs Ude
for de kmnnnnmilie erkcr bar Ist-d
tamst at lasdcs Nndtslwlysninsacsn op
høns l. Mai tm Grund ers Tyrti
den ma Vrasndfelsolic og Vanill
lig«lxsdt-Ii Um at fremssikaffc drinne
Unverslcrbrt i erdeticim Fre
dcsricim L. Maj. Det 5 Mond-J
UdsnalzL »ian Astedcricia Voraad
den 27. Januar uedfattc tucd dot
For-wol at nndorføzm lworledeis
den afdødms Dpkmsver acf Eli-strick
trtszs oq Vandafgijt, pens. Stab-J
sismcnt Brust shade ksunnoit begna
et Iludcsrflasb ma uogset over 2(),·
000 Kr» him- nu affluttet fin Un
dcsrføaelssks oa tilstillct Byraadet en
Jnsdbercstninq paa 33 sOstwvfisdet
Revision-Hi og Formttninasins
stitmtcst i Køsbcnlmvn har tpaa Un
devsøqclsksusdmilgets Opfsordrihq
getmcsnmaact KasmnerbontoretsBogs
førinq oq stillst For-flog Iti1 Ifor
skcllsiqe Ændrinxwtz sssanrt paavift,
at Vosvizwlsernc ontagclig cr be
mmdt i Slujninqcn af 1910. Den
Polititnidcsrssøgelsc, der bar Den-et
inat for at san sonstwie-ret,
Ikyvortisl det beim-gar Beløb er an
ven«dt, imr mwi tesultcttløs: men
III-twoqu er ncrwneft Uslbsjoligck til
at tro, ast Brust der havde 4500
Kr. i aar1»ig Gage og Wde swr
Uovden i .fine Sage-r, uden at let-g
ge Mckrke til det bar brugt et Par
stiniöe Krone-r om Aawt af de
asf bam opkrcwede Benge.
J et extraordiinært Vyrmäsmss
de i Eftcrmiddaa var Und-erst
.sesudvalgets Jndberetntmg til Be
’«h«md1ing. Udvalget var das-met til
« wirkt-h at W for,
ikike havde lsørt tillstrwkkelig indgaai
enlde oKsntrosl med Qplrævernellds
valget indstillede der-sieh at Allbing
afskediges, «og sorestog endoisdere,
Iat Vyraaidet overfor astes og
Megnfkabsudvalgset udtaler, at man
sikke knnde anerkende sdettes Til
s1)n-«:s-Virl’.f«o-ntsl)ed over-for Kasmners
kontoret sont -f1)ldeftgørende.
Et nyt StatslaaulY Det har væs
ret tin-Welt at der i Finansminisstes
riet blev gsjort Foraarbejder til et
nyt indenlandfk ssxtntdlaolh fordi
de store Extrausdgifcker ovevfteg
Statskagfsens iMidsler og de nye
Skattolxeløb ikke kunde sent-es at
sindgasa forenId oed Aarets Blut
nsilnL «Nackt.« «l)ar forespurgt Fi
naanmilui·sleriel, om Meddieslelsen
oar riatig, iog fauet et Tategorisi
zllsej til Sonn Der tilspjedes: Hvor
lasuge Stotskasfsens Mildler flaars
til, oed singen i Øjeblsikket; inelH
sknlde det vife siq nødvendigst, haH
ni den Uduej, som er prøoet førH
at traslke Pienge slyos NationalbaIH
len. !
Kullcnr. Idol-Situationen er«
oedbljvende slllensland for saloorligI
Trklitelsse i alle interessferede Kredtl
se. Ooeralt er man nu i erd med!
at orientere fig ni. H. t., lyoor stoH
Mangelen er og nied at ooeweje,
llsoilke illisidley lder kan anvendecs
for at raade Vod spaa den
slsbftitderncs Kulnød dwdftsads
foreninaerneszi og liøbenhaous Kom
lnunes linlslldoalg holdt den Z.
Mai »den-I konstitnerende iMøde i
Fløbenhoon Til Formel-nd valgteszi
Borgnnsslkene thincke sog Ulkarsstrand
Tet oedtoges at nidxjende et Cirkns
last-e til falntlige Bnraad lwori diss
se opfordreci til førsst at forføge ats
Aste, hvad de kan for at flupplere
»der-est- Ksulchlloldninger, samt til
at meddele Udimslget, lioor storc
Koantm de llak, og lyoor nkoget sde
ntener at fknlde brnge i del kom«
Inende Aar.
Forelssbig er der ikke Tale om
Falleng i n d helll.
Paa leørgsismaalet otn
Netmsxragter til England
er der endnu ikke ovnaaet nogen
sprnfti.fk Løsn·ing. Nsoale Rederier er
lfritaget for Meint-fragt isoreløbig
mod at paataae fiq Forpligtelsser
sent-km i mange Tilfaslde er det
lvkledes at faa Nimmst-nat Alliges
vol betraales Situationen fom ret
merk, isdet Milbellsoldninaaerne her
biemme efterbaansden er blevet me
get smaa.
J Den enaelfke Tiilbaqelwldenlled
for-klares sbl. a. af
Knlpwduktionens Tilbagegang.
Wil. »Economi«ft« var der i 1915
25:3, I Mil. Tons smosd A35,6Mkll.
Ton-s i mil, altfaa en Tilbagei
Hang spaa ca. 1273 Mill. Tons
eller —1,7 PO. Sanmienlimiet med
1018 er del ru Tilslmgegang paa
il,9 pCt. J 1915 eksporteredcs
NR Mill. Tons nrod 62,4 Mill·
Tons i 1914 —- en Tilsbagegana
paa ca. 40 pCt.
Draht of Tagen En arbede
klcodt Nionsdäverion sandte-J for-le
sden Moran ved ti-T,i-den ipaa Va
nelinen Ssnd for Dasuaaard Man
den var illjelkørt af et Bog.
Falket nd as Tagen En 5aarig
Dreim, »der i Folge med sin Moder
var paa Reise fra Jylland tilThn
redn, sfaldst den Z. Mai af Toget,
isotn gaar sra Korsør Kl. CZA
meden dette var i fuld Fart mel
-len1 Foer og Slagelfe Toqfsørei
ten standledc ftraks Toget ved
JHjceIlp af lenilnbvenvlm vg opwg
IVarneh sfom udosver noqle yldroBes
’skadigelfer sintet feile-de Dvengen
Hm kiokmsodennig winkt vcd Laufe
ne.
Et Monument for Streu Kirri
kcqaatd. En kwbcnitmwsk Fabrikant,
sont or isn ivrig Dyrker af Søron
Wermude kmr stillet 50,000 Kr.
til Disposikion for Reis-nimm of
et Monmnent for Sau-n Ksierkes
ward. san bar -l)e1wendt fig mied
sin Plan til Prof Høffdhw som
mc kunscwr mcd de Mir-nd, idcr ier
beim-ftin used lldgasvcsr of Kieb
Wanrdsis Vasrkon Hemqu ow. A.
V. Trachnmnm J. L. Hei-berg
sOsmsrbilvlisotcskar Nimm-, Tr. Knbr
ioq Undekarkivar Hei-berg. Mem
over-tiefer om bot Ifkal vcvre en Sta
tne isllcr en Ohr-TM med Kierkci
gaavd i Relief, og som Momcmentet
shl staa paa Notar-o fsotan sdet
Hins, hvor K. beede, cller for-an
det fla. Visbliotek cllier i Frodcriksi
berg Habe-.
Lyunedslaq. Unsdcr det sftckrksc
Werdende-it Dnsdaa Eftersmsiddag
den S. Mai sloa Lynet ned i Smed
JIW o »
T is not alone the oungsters
who are glad t at Ivoty
soa Hoats. Everybody who uses it values this
qua ity next to Ivory’s mildness and purity.
In the bathtub it means not only eonvenienee
but freedom from posskble Zniury to have the soap
always at hand and m s1g It mstead of at the
bottom of the tub where it may be stepped on.
And in toilet or laundry use the Hoating cake it
a great economy because it rcminds one
; J to take it from the water instead of
s: J I sinking out of sight and mind
to waste away.
IVORY SOÄP
Js- -- IT FLoÄTs
P-!
?
.
cil konfirmationen.
Nxtssr Des skul Holz-se Knniirsmstj(ins-(san-rl Ja glcsm
kke (1e-n Hnukkp «;x i nll(- Ilcnststsmler fur Anlctlningesn
passe-nic- Unvclsu c
L
»Vsd Skillsvejey«:
lksnnis liug imlchuldpr originnle Hidng af Pastur C.
Skuvgannl Fett-rauh Fast. («)H·. RicanL Prof. P. s. Vig
«g-nn1rc. l)(-n (,-r ein-Meloe smukt 11(18t)«ret. sicrskilt Uds
Hans km- l)r(-nge nzx sur Pigcsn
lsnkeltpristsu H- 50 Tom-m Speck-Ue Parlipriser up
givos Hm l««url-sngcsn(lc.
Dan. Luth. Publ. Haus-,
Slsiss, Noli-s
FllIE Mk BAUER.
S. II. olses : So Skom.
Historie-n um Juhn Knnx. skotlands Reformator
En Ema livlig skil(1ring. at don fix-cigsler Som nogen
Roman. ng dug historile tm ng korrekt. 216 sich-L
smukf indhundet ......................... Pris 81.00.
»Es-nur llilhelm«: parackiuts Habe.
Des unge lljem iilegn(-t. Udgivet Af Gutmar Eng
l)ekg, smukt imHmntleL ..................... Pris 60
chr. Ludwig-: Salme og sang.
Den danske salmebng ug dnnske Salme(1igtete.
112 sicher-· IOmslag. .. Pkis .60
«I. M. ch. Muthes-: De sickste ii III-« i Japan.
96 store Sitte-L l Omslkig ................ Pris .30
Bunjsh lum. Publjsniny Hause.
Bluts-. sehn-h
Ny dansk Læfebog.
1fte Tel of Nu Dunst Lasscbog fortsliggcr nu fasrdig. Den er
paa M Sidisk trukt nnsd Dols latinsko og Dels gotiske Typper i
flere Starr-elfen P r i L ca r t o n n e- r et, 2 5 C e n t s.
As Vogt-us Form-d bidsasttkss iølgcsndc:
Førfte Dcl af ,,.?1) Dunst Lassulw« or lnsfmnt til at brnges
boadc i den danskc vardagdsknlc og i Emtdagssskocht Vi har fav
net en fanden Von l)nurdt. Hidtil lmr man fprunget lige fra A
V C til Katckismns ou Vibclhifmricx dct turde vaer for langt et
Spring for do sloste Zumubøm Men her csr en Lkvsobog, sont netop
er nfpasfct for den Periode- i Undewisuingem sont liggcr mollem
Vegyndclscn og den oanskcsligore stiinig. Lad den nu blivc brngt
ber, og Komiker-n or vjsJ paa, at dct vsil viso fig, at Vogt-n vil gute
god Tjetteste.
DAleII LUTIIERAN PUBLISIUNC ERNST
Kind-, Nebraska
VMCI cc VIII-.
strile« tks Minimum-them Uod Illusttstionek.
Our-It It Kma Recken Ind. 50 Gent-.
Dot et ev Bog, som silkltcrt vjl fromme Uiujoaskstli ho
dsv blast do nagt-. Don køksk os must til Ver-don- ko cl
lissts Ego- og fort-toller us kriskt om Drangen-s Kur cis-wie
— om tot-to Nagel-draus — brave Aksbstdrongs —- Dmso
i lockst-ti, pu- csylon, i Kinn, Jtpsv os pss Amerika Profi
sk — ou dem bess, dere- Bwot, deko- hyst es dont sum
— Bogen hu- msuso trinke Billsäsk ok vil vors ev keck Give
til Arbeitsor- 1 sjadssssltolo os Unsdomukdellnh m Ist-i
es sidst til — Draus-. ( ask schändlich
MLMMLIM