Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 29, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Izu-IIIIIIIIIIIIIIIIIsIIIIIIIIIUIIIPIIIPIIIIII s
MS
InnäkefenI
Ast« tx ! « « — « « "·«V,i«kfsäiklesstsiinZeu«29.wäsktältikfibcst
Eucapnllciqeus gang.
Zwei-sei Ksmp for at uaa Ver-Un
fortsasttm
Lampen bat-de der vg andre Ste
der et vctfentlig kelnltatlso.
Der lut- msret instit-act voldlomt
l den fmmdms Um fmrlig omkrina
Verdnn oq von den rusfifkc From,
mm uden ftsrre Neinltætet Kri
odn er ved at blive vwsentlig bat-e
et mäeliqt Mecnusllellaqtcri. Der
««-er lagen Udliqt til, at Toffel-m
ksm tane Verdun. Lsx det laue-J
lmn Rasse-tm- lwller Elle kmnmer
lmmt i del-es Kanns nmd Inlkisrne
—- Det hat nolig vaer boldt Firl
lesmad as de Allicnsdc l Paris-, og
Vekdninaerne drrsra til Morgen
. lobt-r paa, at de vjl ftcm samtnen og
lmnpe til de kam- Zeir l Hasndcn
Insooekliskt lslaerI
Tot-Hast - To lidsth offi
rielle Meldinack Im del ruslifkc
Hisocdlvoktpk Wer-, at der Name-J
scn-lvivlc«t Nord for Vorn Volum
hvot Tyscetne leben-or ootdiommr
Nodamksb for at deine Rubin-no
M de Mike-grade foin dikfcs fid
Unete hat-de Lag-et im dem. Singt-a
mde dette bar Berlin intet andct
ad sich end at Ruf-ferne- hak lidt
nnmadelige Tab. -—-— Rusfetne bar
erobret M Raskket as de wske ants
tegmve pag Kosten af Nnroczfjem
book Avmpen ndvikles til Wanst
for Russetnr. Her foteetede Rus
Ferne den-s Bei frem trods Jld on
Pisa-sendi- Gms on vandt ved en Rass
kc Vaionetangkch" — - Rasse-sm
meldet officielt om Jndtagelsen as
meban l Periien — En officiel
Melding over Rom oq London Einer,
at Andetne bar sokladt Czernoi
witz. Vukowinng DOHRN-»To
ssctne bar ved et Jnfnntckianchsb,
der nor sorbekedt Ved voldsom Vom
bakdering, windet Fodfnsftc paa den
lille M Haue-um udenfot Bven
Monmouth Fausts-H —- For so
kigt dokdt de Fransie dem i .,cheek«.
—- Omkkinn Donau-vom on Bank
Skoka for Verdun ktkmves der
fremd-les med Artillekiet, men Jn
santeriet hat onst-et uvirksomt ber.
Pyrrdaw Irr »Mde atm
1 Tau out ifhtssfcnhsxi Brust-»Mit
Unsinn-tu trc ermsr as mika spide
gravi- iusd J(’.1k..«-xs"n-LH, der skizkx
tun til, at de im mac: Wi« tu
Famu- og ewer ex Tuan .!Is’.1-Tkni—
govern-n - — Milwns sinnst-re mis
uusr. at Nitsscsrncx Este-Hm lang-:
lwlc Frontisn Imr Arn-: awsrii.x
not til at aim- Jndtmk um den
tnffe Generalfmlx — Eu Mindeleva
Zum-s for Ausscer anstde der
om fka den ansicikke Arn-usw de
er gaaet over Duiestetsloden ood
Mkhaltchr. Sstrigekne indrsmmer.
at de blev nsdt til at for-lade den
ne Stillina efter 6 Mem-redete
· .Mat, da Forfvaksvasrkkme var
I um« mccgt as meint Mine
ri. ——— Berlin meidet under stimme
Date f28. War-L Rasse-me hat
tkods dekes state foensiv M At
fwnten inaen Ren-am Mord ft
aek en Mecdina im den tolle Haku
dort-Marter i Das-.
L s r da q. —— Franfknwndene
mäligcholder detes kmftiae Pom
Imrdekinq af Mahan oa Mon
spukt Not-me Nordvess Vor Ver
dun, fom We holt-eh og de
hemmt Ochs Its imod den wskc
.. WIMonsllnse i sstre Kant
as from-wovon —- J Nord on
M for set-Am Wut-derer Ty
fkerue W mild Mllemrum on
Mstmmdeue spare- Wem-(
Dei west- JUWWIH paa
Muse ftvstr Unses Mam.
men de M dtebet W ved et
. frank Novum-«- os M ea. 80
Mut-, der W M M.
WMWMMW
deticlftadt til Viltmdistrittet kæms
per Ruf-ferne og Tysierne l)aakdt.
Petri-grad sigey ät Russerne et
tkæuqt igennem alle de tyfcv Linier
og Vatikader da hat tilbapeflaaet
Apfkerncs Mode-stated Wen Bek
lin figcr derimod, at Russemes An
qreb stkandedc med state Tab paa
de tnssc ..cntatmlements«. — Ita
lienernc bar ftormct og indtaget
sittiafke Stillinger i EokdeooleEDa
lon. Fra Konstantinovel melded
um et bkjtiff Auweh pas en tm
fisk Stillan paa Tigrisflodeu ncer
iUlabia, mea Bein-me led Weder
lnzp Turkistr Fleiscer ital atter
Wuc- kastet Vomber ned F Hut-el
Anton-.
Zondazp - zagen oidere
Kriqsnnlmäer i Dau. -- Fra Mon
don meldcs fast-Im out Samstnitmenl
as Kannldamperen Sust. BlandL
70 roddcde, sont ankom til Davon
vor der « Arn-erinnere- Te over
leoendc rr a-· fammc Mening som
drt fmnsse Admikalitct, as Sus
ieg var bleven topederet ai en Un
dewandisbaad. Fka Washington
tin-ichs at Ambassodøk Page sentT
i Aste-s iagdiy at as 25 Amerika-;
nere om Bord ma Susiex, var kunj
2 kappokteket til ham fom freiste.
Men 250 var landfat i Bologne
Ftankrig, saa der kunde viru- flete
Ameriianete blank-f disse.
Munde-g. —- Dek meldes om
et britisi wstnngkeb paa Zlesvigs
Hotften oq en folgende mellem bri
tiskk Migsskibe og mit atmen-de
Teawiem i mälkcsn tre vkittske St
ola-net bragtes ned, to tyfke arme
kedc Tkawlere bowdks i Samt, og
en Iris-M Tokvsddband mästet-es
fandfunljgvis ved et Sammenfwd
——-« Dei votdsomme Bombardement
Nord-dein for Verdun i Omesgnen
as Malaucoukt sonstwo-s niedrig-J
der Nord for »Ja-sinnigen oq j
Wowreitfstriktct i Oft Inn konv
msrcs as og til. Instcrne lmr Mo
soff-at Jnfantcrimsgrcb uden End
ist for Fort Dottaumont, lworfm
Berlin meidet om Huandgenumai
til Tyskernes Find-et s-- J Ärgernis
vcdligehokder Franfkimksndene dekco
Vomäardeking af Toficrncs Stil
liug. Sigm-nor Artillericamp i Vo
gesctmx En Eisplcksion as en kamst
Mitte i demu- Ega ruf-jede, ifng
Berti-m be- frcmfte start Tab, Ttij
fkctneo Stiklinq lcd ingen Stadt-F
ved EssplosioaeJL - -- Pcm den russ«
sisse Front jin-sagte Iyitmtc atl
tage focnfiven i Rast-heben af Izu-I
cobämäx men de ilksucg richtige nie-J
den-Z Ruf-ferne erobrcde en mit
Uplnsqnw i TIchrth .1- Lumsk
Tsr silsnun"- cndnn lm.1rdt used Zo
ome Endgst sur Mast Tor vnm
kliuissksrmsss Jlnqrcb isl,1« Berlin
samtnen Sturm Unt- sorsmrket
Lmsrationvrms j Viomtxmeno tun
den italjonfksøitriaskc From, nten
paa Jfonzofloden fortfasttes Kam
pkstL -- Im Soktchavsmiwn mel
des fremden-is oin Ruf-ich Frem
qamL ogtmj lass-am- Eydpaa um
kri11z1. Pausen-n hat dcs tkaant fia
lamqekc scan —--«;I)dekliaeke m
britiste Zkibe Yusldeid i Samt. an
tagelig tokpedeket as tolle Undcrs
vandsbaadc Endmt innen Nod-e
paa, kwor mange- Anusrikaneke der
otntom ocd Zasnknitmm as Sw
ser. mcn Moldingcrne i Daa loder
M, at Skjbot totpcdcskcdes »den
Variet
Tirs dag. Briternc oa To
ssornc bar kasmpet tmakdt omcring
St. Ewi, lige Sud for Yperm oq
Vrimne bar ved Ekwlosion af on
Mut sc ved Zusammer erob
kcst eller ideloqt en M iq Del
af de wike IMM. Bei-in ind
mmnety at wske Maine i den
Ean over W) Yards blev sprængt.
og der foraarfaacsdes Wlkteter
UMU dem, der holdt dem seht
—- Det et atter fort-yet Lit- i Osm
bopderskngen Rost-Mk og Nord-K for
Mu, mei- entnm intet Infan
W We hat atte- If
Oik MMMW T« Mk
me og Emaieks Veit for Meuses
flodm Og de for-get dekes Bom
sbardcring aj de franske Stillingcr
winning Vaux og Douaumont, der
Ji flere Ugcr hat vækct dem en
Tom i Øjcm da de hindrer dem i
at via-de Darm-n Nord-it for Ver
dun. —- Tyitekne fættek Fig haardi
nakkcst imod Russernes Angreb mel
Tom Divian og Vilua, mcn Rus-.
ferne hat alligovcl ewer to Rast
kck as dekcs Mcgrave Nord-visit
for Postavy. Tasse Flyvere hat sta
fcct 20 Vom-bet- ncsd i Dvinsk. -——»
Pcm Sortchavsknftcn qaar Rusfers
ne fremde-les fremod imod Doktor
ne. ss Offrigernc ftal have taget
on Stillipm im Raliencrne i Nor
ziaiEgncn. - Angaacndcs vort
Lands For-hold til Samt-ringen as
Sussct meldrcs fra Washington, at
der-Tom cht beoiscs, at Skibet et
torpederet as en Mk Undewandss
band uden Ren-fel, vil den kefserlige
Rmeking gsre Undfkyldnina oq er
klkrre, at Bande-Its Kommende-r bar
bandlet modfast hans TIERka
Prwiident Willen vi! togc Kon
aresfen von Rand i Sagen.
JDaqtilMochtL Det
or den nu Punkt gamle Historie-, at
Tnfkeme bwier voldsomt vaa onn
Irina Verdun, mm kommt-r ingen
Braue-. G svmst Jnfanterianqreb
wo Hanwurthincoukt xSoktok
Nordvest for Mstdum estor Flore
Daqes Forberedellc ved Bombar
derinq bis-d samtnen mod Fraan
mcmdmcs bande- Artilleris oa Jn
santkriild Der kmnpess andre Stc
den-, men uan at det rosnlterck i
Fomndrina as de kasmvcndes Stil
tin-a
Fm Meticoetspevitionen
or der endnu iffe sbørt noaet of vi
dexc Print-um« Der lmr lvdt Rim
tcr am, ut nu mente man, at Villa
var Umringt-L nie-n umste- Doq bod
det fan, at km bnvdr bcm attcr Hin-·
act Grimm n· sia ou var undflnvs
ven. IM- lmmcske fiden end i Af
tess bed dist often-, at man mean
at nu var det kun Time-r om at as
re, fsr man bcwde band men til
Morgen f Daa Ist-fes det vsom stot
Ovekskrsstt »Alle now 50 Milvs
In the Lsead of U. IS. Priesttkrs«.
Villa or 50 Mc for-nd for sinc
Forfølacm « Der est cndnu in
tet Tean M. »den vort Lands aode
For-hold til. Mexico skak basan
usina nttek Rkpublit.
Bonn-i- 2:;. Mart-T llmsnrmi--j
til-nisten« mer-dolu- i Ums-, J! T.:,i
fu- osn at qkm Kinn til et Koffer
dimnnc er UWML 01 at disk sc M
slnmt at Landit sta« Nrtfamgl
used at own- Nennblik. Tit knsdDOr
i Erklwsrinncm nt Ncswlntjomn kn
scsr. at der i Landet ikke lnsrskcsr
Eniabcd ons, at Keifcrdønnnet skal
iacn just-res, og at Ynan SbiKni
dckior bar asslcmet Kejsckvasrdigi
beden og vil fortfætte fom Lande-is
Prassident
Videre heddor det, at de leiser
liqc Doknmentcsr of Yuan Sbi Kai
vil W tilbanefendt til Stets·
fonds-t, fom ital sammt-Walde Se
natet i Anlednina as Genothtel
fcsn af Nevnblikken
Nu Sind Einma, som trmidte
nd as Materian sen-di han Me
vilsde være med til at gen-indier
Merdsmmkt anderm-ev somlldens
riggminister Trklærinqem idet han
fenere bar overtaget dette Embede
!
Sek- Ptisiusn i Ort-L ?
Sau Franc-idem Tal» LI. Spsskmstct1
—« III-las wwme MsddoIclso
fta Wolnttonssprere i Sbanqskmi
M det beweide ,,Ghinefe Re
public Association« onaribes den
Wurfkske Provinz Wantnng of en
We me- 16,000 Molntionære
under Man of General Lan
Uns Am, Militæoguvetmen i
Musen W Den Mai-»
W WW M W «
dct Aälitwrguoernøren um at Pro
klamere Provinsrns Uafbccngighed
as Yuan Styx Kai. Skks kinesisste
Provinser hat nu gjort Oprør, heds
der det i Telegtammet. Man for
drer, at Yuan Zhi Kai Mo alone
fkal frasige sig KejfkwasrdigIhedem
men tillige fratræde Im Prassidonts
W
Yort eget Hund«
Ekscevsitg ved Stole-me Hohn
kcn, N. J» 21. Marth. Gebotene
Stoleraad hat besc-»ttet at indfskis
Militasrøvelsek sont obligatorifk Fag
msd Ssskolcrnr.
I
For-sie Januar Helligdag. Bo
ston, Lö. Mart-ji« Masjaamkscstts
Senat tscdtog i Gaar en Lon, som
ask thaarsdag M lovlm Hel
liqdaq. Loven er ogfaa vcdtaget i
Hafer
i
Z. C. Hut-er til Hawaii Wa
shington, D. T» Li. Mastd- S.
C. ister fra Dama, Iowa, blev
i Gaar anbefalet af Senatets Ko
mäte for Lovvassemtil U. S. Di
striktgadvokat paa pazwii.
St ftokt Resultg New York,
26. Mart-s. Gn Oalar. lom be
ayndte her for kreisen Dage cslden
til Fordel for de tyfke oq Islriaste
kriaölidte, er assluttet med en For
tienesfte af 760,000 Pollux-T
.
IS Jernbanevogtke med Mira
glncerin vaslkrede foxleden Dag
active-m- EmnFcil Blick-, Ins TM
dem- Sismsngitos flulde til Russ
land oq swidlvs over det Stille
Dem til Vladivoitok oq dcrfro videre
Vesi.
Etat-Ins Eleleland i Omegnen
as Illridqewater i McCool Couuttx
Z Tok» er blevct taklskct til sili
Arten, oa der Pr et Zwist-, Ader
blei- sat san lmit sum 8105 Acri-ji«
Der lkal holdes Anltion paa det i
Sake-n den 7. April.
Galena under Band. Galenm
Jll.. 27. Mart-L Galena Rinier
er ssteqcsk sum-it do sidste 48 Titus-n
Søndnq lind Vandist site Fod let
i Galencks Fokretningskoarter. Den
Skadku fom er voldt bidtiL an
llaaes til 850,000.
Sonst- Vomuldsbmnd Hobakt,
Okla» 22. Mart-T Zum-state Com
prels Commmfis lwwcrtende An
læg er nedbmsndt. Zyv Tusinde
Voller Bomuld qik op i Lukr, og
de lebte Rast-dick anllaaes til Mill
250. Vrandens Aal-lag et ukendt.
scsøjfsnchnmmuqu I Ztapchyl
Minn» msdbmsndto forledcn Nat,
og Tobet anflamsg til s40,000,·
hvoraf 822000 er daskket ved AS
«furance. Vmudon blcu opdagct faa
tidliu, at Voqninaen Iunde værc
nsddet, tmiiss Mc Vandledninqeu
Mode fsaaist Etwa »Der var 10
Wust-elfen oq Stolen bar nassteu
-100 Elevetn
Salooufolket mater at pkkwe i
Motten, tworvidt Iowa Legislaturs
Dvlmsvcslse as Mtlktlovcsn var lov
lia. Der er old-rede cnqaacrct Saa
fsrere Dist- ucsoftaas, at Mulktlos
von aldria er blevet opbcwrt, da
Roma-rni- ikke or blovet iaqttxmet
Ewig Reiten cr enia i bette, vil det
kommt- en Mit-nahe andre Larve i
Stufen
— T
De flipper mcd Livet. Makkab
N. C, 22. Mal-ts. Mrs. Ida Ball
Warrm, den sprfte Winde, fom ek
blcvet Mut til Dsdon her l Stass
ten, er af Gut-ernst Ewig blevet
Qemadet med Mvariqi Fæanel
END-, M var dont M Wi
must-ed »Es-m Reisig-i syst-,
Samuel Proiton Cl)ri-fty, som for
Mel-belustiqu i Mordet ogsaa var
dtmt til Dsdem fif Tigelech jin
Straf nedfat til livsvarigt zusag
sel as Guyet-nisten »
I
Ficke Wink-er i Prefho, S. Tak.
oq i Nabobyerne er blevet tagct
oed Rassen as en Mand, som gau
fig ud for at oasre fra chsield og
tog Wullinger paa felvoakuccndc
Strygejern. Han judkavferedc »Pen
gene, naat han tog Bestilslingcrne,
idet han lobt-de m leverie Stryges
jetnene sent-re ved at sende dem »fre
Redfield. Rsu hat man faaek Unber
retning om, at der-i Redfjeld itkc
er nagen Mand af« det Raum og,
at der itke fabrikores saadanne
Strygejern·
Maine-I- Nepttblikanore. Portland,
Me» Lö. Marks· Manka Rcuublis
Innere verlgtes i States- og Distrittgs
konventioner i Gaar uinscrucredcs
Dclmcrede tfl Nationalkonmsntio
nen. Der blev ikke gjort nogct
zorsvg paa at inftruere nogisn as
de Delmerede for nogen bestekmt
Kansdidat til Prasfiderctnvnriitcitiu«
nen. !
Govesposterne i det vedtagnistoL
gram var Anstaffelfe as et betrog
qende For-spat og Misbilligelfe af
iden nnværendse Admiuistratjoncs
Mexirovolitit Der. blev ogsaa an
befalet en Revision af Toldlovcn
med Oprettelse of en permanent
Toldkomtnission
Mr. Bryan anbefalet Pack-. Wil
fons Gennmninatiom Linn-Im Nob
LTL Marisc Wiliians Senkflug-Z- Bro
au hat ver begyndt cn Agitation;
til Foer for et Forvudgakicendch
ment fo Stolen J sin Aabningss
tate- kom han ind paa Storpolitifsj
sen og sit Bot-hold til Præfidcnt
Wilsom hvis Gennomination han
Julealrdc suka det iuditasndigfte.
Tor oilde TM bin-c noch enden
stmkdidat paa St. Louäs Konven
tionen, end Mr. Wilfom sagdc Mr.
Brkau
»Im er Kandidat for Kandidat
»a: lame« til den dkoiweutiou,«i
sagdcs den tidligere Udcnrigkkmind
ster; »meu dersom noch as mine
Von-ten sont plndselig er blevct
Vcnucr as Wondrow Wilson, Lan
stotte ham bedre end jeg kan det,
lad dem faa feude en saadcm til
Konmsntiomsn.«
-
rliummuninnen-I leLlarcs Judi
!n-ncn. P«.1·11.welpjna, Pa» ZlkMartsJ
J Philndelpiyia er der oprettct et
Hain-Warten der ital trassic For
nnsmltnismer til HojtidelWksoldels
sen us Refornmttunt-us Inn-Ihrs
anikwnuh sum i 1917 ojl blmks
scsjrot nf Untheraucrncs hole Ver
den must-. Kontoret besmresz af Pras
stm Howard R. Gold.
windcsligmsdernc Jil blioc ar
rangeret sont en Mindefeft for dct
»j. Aarhundrodes storc Froligiøsc
Friqørelfe, og der oil hlivc lagt
specicl Virgt Paa de Grundfastnins
gek, sont bar bidraget saa meget
til Verm-nd sFrcmaong. Sksnt dct
kirfelige nntnrligvis vi«l sblioe det,
lworom lLfsksjtidcslszhebt-me konnt-or
til at droic fig, er der oqfaa Fasor
af biswan Interesse fom oil sbli
vo mget med.
To Mcnncsskcr misthr Livet i Haj
vande· Janesvjllty Wiss-, 27. Mart-I.
Snefmcsltnicmen fom Følac af ftcrrf
Neun Ihar sat Pecatonicadalen under
Wand og mostcn overswyimot beli
Vyen Mineral Print. Der er Hof
vsandis over bele den san-dri- sDel as
SEatew J Mineral Point foiler
man l Gaderne »
Jkke mindre end 80 Mit af Mil
waukoebaneng Stinneaang mellcsm
Winetal Poknt oq Gratiot er re
det-both oa Former-ne bar vceret
W til at forlode W Mem og
nIct to Monat-steh og tnansvcnter
at shou- unt flere, naar man faar
:lIZc-ld-inxusr 7m Mc Tistriktot Dsc
to, sont untkntn, fnlntkl nwd en Bro
fmn blev rennt dort neden sur Osm
tiot. To kocn kørende for at reddc
Lioist ma de nasrljzmrnch Højdet
W
Lord-in rundt
; antclig Jcrnbatieiklt1kke. Mexi
;ro City, 22. Marts. Vod Zayula,
JVcsst for Wisdalajarm den Inexicans
lfke Centralbaned Ende-winkt ved
Stillebavskyftem ksrte i Gaar et
Toq ndover en Stnrtning Toget,
der beftod af 50 Banne nted «- Zsol
dater og Kavaleribofte, fotn i Brand.
50 Soldatermistede Lioet oq 100
Laune-des
Danfk Tot-mer til Bund-J. Lon
don, 21. Marks. Den danske Dom
pcr »Skod-Jlbom«, sont desn 21.
Februar affejlcdc fra Not-solt ined
Kurs for Mllsiiigiors, er sendt til
Bunds. Skibet passerode. -Lizard
den il. Mai-ts- Ai Befcrtninnen
er l7 Mund reddzsh tre er omkoms
met. ,,Skodsborg«' Var 270 Fod
lang oq bvamst i’lK·øbi-nlmvn i
1902
.
·Kc1fter Røgbombet Paris, Li.
Mai-ts. En Mk Flyver bar kostet
ilere RIgsbombet ned i Nærheden
as et fransk Batteri. berettvs der
ira Frontm Det er føvste Gang,
dette er hændt, Osiden Krigen be
ayndte. Jngen bar set saadannc
Vomlbet spr. De cr ikke i sig selv
farligeg meii di- afgiver en intens
Rom som holder Fig i lcrimeiscs Tid
m tjemsr som on Retlednina for det
ijcsndilige Artillcri.
Statt meri i London. Lon
don, 21. Mart-Zu Det ftørite Jud
brudstcweri. som i mmme Aar lmr
iundet Sted i London, blev begaaet
i Mann da det sstore Juvelfirma
Mode i Warwick Sirt-et misicsdis Dia
manter, Perlen Safiirer og Rubi
ncr til cn chrdi af 8100,000. Ty
ucno medbragtcs et Ok11-8lrcstiikisii
Apparat i to Kschiy fin visit-de
honlioldsvis 300 on 200 Punkt, og
brasndth Laafene nd
-p’« . »
Ispacierszaxusn ordnet? .Lok1d0n,
2:3. Marte» Sagen mellisiu Ciii
law-Pachino ou den bxitiflc No
aeking mmaaisnde de ist«-Minute
Forlendclfcr af iusdlnxit Flim, iom
tut lmr liimtst i England i men
end ist Aar, fknl endeliq vaer ord
net. Der meddcles intot om, lwad
Ovcrenskomften zwar nd paa, mkn
erklkrrer. at den er tilircdsftillisnch
Det hedder, at on ciidelig Kund-w
relfe om Bogens Ordning kan ven
tes om iioqle Dom-.
O
Its aiite Mut-d promstmsr.
London, 22. Mart-J. En Demnarion
as qisto Pia-nd, sont var blomst indi
fnldt til Fanmuu hundr- i Naar
Fortstrirdu for Lord Deran sum
lmnde tmcrvet dom, og for-langte
at de unijtc Mamd fkuldc iudtnldecs
writ. Lan-den qav dem bist Espar
nt Weisen-n vilch jka Denn-, km
dct shritisto urizmujnifteritnn tun
do ikkts ventie paa, at de tmiftts
Mit-nd blen tnqet sørft »Es-Unser
Mond skal for-spare sit Land, enten
sm- er giftts tsller tmifte,« spart-Ins
Nordost.
.
Costa Nim protestcrcr. Sau Jo
fc, Costa Rim, 27. Mart-T Costa
Rim bar i den centrale amerikan
ssse Wistitsret nedlaqt Jud-Wittfr
mod, at Nimmst-a indlod stg i Un
dcrhondltnacr med United States
om Afftiaaelse as Kannlvei. »den
Tmsst at raadfsrcs stg med Costa
Nim. Costa Mea ask ask-wende
nt ifslge en Traktat mellem de to
Republlch fkulde Niearamm Mk
inblade Istg spaa Undevhandlinger
K siegen W sagt W
disk-, »den først at raadsørc isig med
sjin Rotbart-public
Flut-erstmaer i Jtalxjm Rom,
Bl. Mem-. Den amerikanssko Ne
fmsdt lmr njort Fort-stilleer til
den mncrikanfkcs lldenrigsminiistesr i
Anstedning af, at AIIIerikaere-i
Italien ilmt klaget over den Ve
!mndling, de hat værot udsat for c:f
ltalicnsskc Mtzndiglwden Ziden Kri-.
Jovis Veqvndclfe er flere Amerika
ncre blessvet nrrcstcret ·j·Jtalien paa
Midtanka bl. a. fandt to Arreftak
tioner Sted i Como, book de An
holdtis lmvdcs nanskeliqt oed at fast
tcs sia i Forbindelse mcd den ame
rifaniko limlsnl ma Zlodch og
Inmr de fad nrrofusrct i flcro Dage
sørond do var i Stand til at bevise
dcres Jdentitet. J ondke Tilfælde
er Amerika-Irre bleoet udsvist fta
Italien.
»Den engelfke Sndpolszfarer
Slmrkleton er ankonunet til Auftra
11ien. Endnew N. S« W» 24.
"Mart-3. Løjtnant Zir Ernest H.
Elmeflekon er vendt tilbaae fra sin
antarktisse Elspeditioa
Nil-kniete am Ekspeditionens Udi
fald tilbaqelwldesks sior Nil-wirkende
Ssbarkletcks Ekspedition forlod
England-i io Afdelinger ca. seks
Ilaer efter at den enropceifke Krig
brød ird. Selve Frei-den over Pol
mnenc knnde imidleriid paa Grund
a«f Isforboldene ikke begynde før i
Januar 1915. Dei var Zimme
ton’s« Agt at reife tvch aver Polen
im den nbaboede Ø Syd for Ge
orgia i Stidilthlaterem ka. 800
Mil Øst for Kcsv Horn« til Ross- -
tscwet vaa den anden Sich af Po
len on bekundet drive Videnskabes
liae Studier oa aeoarafiike Ovmaas
linqer.
.
Smoler nden Lieder-. Dei vakto
almindelia Opnnvrkfonihed i Tosk
land, da for nonen Tid ’1·iden de
store Fabrikket i Helleran ved Dres
den ndfendte en Meddelelie am.
at det var liykkedcs dem at frem
stille Frevler-, bsvortil der ikke be
bemedes Liedern Nu, da alle Lieder
iaaer er steaet laa enormt i Pri«,
vilde llige billige ISko ver-re dab
beli kwrko·nine. Fabriikkerne hat- va
w hordt des-cis Løfte vg, sei-di ud
i Sandelen det nne Skotøsi under
Nin-net af »Kriqssitøvler.«
Lnerdxslen vaa die-se Støvler er
»so-net as salid («nandtast, araa eller
Hort Seisd1m,« i den Stank-, binar
as Saldansrnes Nandilek er ladet
Ziialerne on Baslen er af Trie
innde Trwvlader limei over lwers
andre ima toter-T Denne lagvife
ilraa Linian er vandtcisi og des
nden i lmi Grad modiisandskräfs
tia oa flirrt ligefom den ogsaa
hindre-n at Trreet spriekkeL Selve
Saalerne er ela-ftiske, og man kan
qaa liqe saa bekvemt vaa dem lom
spaa Lieder-faulen
siiitnlskc Brit-Mr siid«n·cf-(IS. Dou
alacs, Aridh Li. Marth. 6 skotoslske
Prasfusr or ankam-net til Rogaies,
Am» im Heruiosillm wuaomas og
midn- Vvor i det oeftlige I- Sonora
ksster at vsasrse blcvct ndvift af
Mexico, for-di do, i Honhold til
Statistis- Militasmiwcrnøn P. Elias
Sollt-T prasdikchs Stride oa Jn
tcskventioncns Evangelium i Ste
det for Ohms-. General Callcs hat
midlcrtidiq Moocsdkvnrtor i Aqna
Brit-tm paa den andcu Side af
Wrasnsen berfta. s
»Ach Mit-nd,« iaade CMIY
»Um beordret udvift as Mexico,
cftcsr at vi chavde bwi«it, at de hovbe
itsttvt aktin »Eicsntiiisco«-:Fraktionm.
De bar tilftmdet de Iwidende Mai
irr i dem-s Distrikter til Mingst,- s
fom visdts site til en Mir-entity
i Mexico If United Stute-D
wurde den Wie- st- seit-g
at sen-de We W A :
M