Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 22, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestaa
Vor Guds Ord bestaar windelw
(Es. 40, 8.)
Buntqu Tale til
Efefermenigyeveus Ætdfir.
U. Most-ten format-er dem
Lirg Ap. w. 20, sey-It
Eiter at Pinilus ior Efisicrmenikp
bedens Ældste bar ironmoldt jin
Faer og Fortvndelic i Ekeiuiy gaar
iian nu cV de ooek til at for
ntanc dissic Lsieiiiqveoouis Tiismiski
tun-no
san ihm-: »Ein gioer Ilkit oaa
oder ielv og den hile Nord, i iioil
ken den Helligaand sam- eocr sont
Tilsynstsmasno til at oogtc »mei
Mcniglusd, foni imn criimsrooor iizi
med sit eget Viod.«
Et »giv :»igtk'« er Ort writi-, Flim
stelen lasgqer dont pas Einve. Tot
er, hoad der gasldcsr om for etiwcrt
Meniqhodslom ist nahend aqts
vaagivendc Sie ozi Eind, om han»
skal bljve beugt-et i sin Wissen-i
stand trodss alle de Fristelien der
kan mode hom. Hvor meinst mier
da for Meniqäwdensk LEloiic og
Foritandcke
Oa lich-n ikal ois gioe ngt punc
Fsrit oq fremmeft ihm fig fclo
Tet- iich ich-, tmad di- ikal give
Ag: paa bog iig iclv. men Aposte
len bar io lige must paa sin egcn
Fier og Forkntioelsc iaa de Ælds
fte naturlig maatte sinne, at de
fkuldc give Agt paa den-s person
lige Fiasko og Forknndelie
»Das den Ziele HiorN iiger Apo
stelen videre. Tor Ljar iffc Liidtjl
i Forbindelse med Aposilencis Virt
fomhed Mist Tale om Mcuighedsij
otganifatioxx men her siqu »den«
hele Hjord«, saa de troende betrag
des fam et imnmenfluttct Hele,
work-san san end decm Organisation
ellet Forfmning var kirrte-L
Tenne Hjord fkal de Æloike ogs
foa give Agt paa, paa Den-J eiitclte
WMSUWUS Wandel, Bestimmthe,
Bedar- og Interne, de er udsatte
fet·
X
».) twilken den Heujgaaud satte
eder som Tilsonstnasiw.« Apostlen
»du-oder her, at det er den He l l 1 g
aand, der hat sat de Ældste sont
Tilsonsmænd i Hjorden eilt-r Me
nigsheden.
Kap. M, 23 lasste oj am, at Pau
lus og Bamabag i hver Menigved
advalme dem Ast-dirs saa der er
al ijeliahed for at antage, at
Paulus og bang Medbjcklpere ogs
san bar udvalat de Ældite i Efe
fus, men en von saa hast-det, at der
er den Heilig-tand, der dar sat
dem der, det items-net godt med,
tmad Mesteren havde sagt til fini
Ti-sciple, at Helligaandcsn fkuldc vejs
lede dem sJokL »Z, 13). Det stem
mer ogsaa godt med den Antagelfe,
at al fund og god Ordning i Gut-s
Wenighed stamme- fta sdelligaans
Mk Vejledninq.
M msder her fot- forste Gang
Ordet .,Ti1fynsma-nd« fdet grasfke
Otd er det, fom vort Ord Bi f k op
stamme- fkm som Ncwn pas Me
niMens Ældsstesdet Ord, fosn
vott Ord Pisa-stets frommer
fra). Vers 17 bvuges Nwonet Ælds
ste, og her i Vers 28 druqu Nav
net Tilfnnsmænd om de femme
Dienste jMenjgshedem Dette viser.
at der ikke i Ftkftningen gjotdes
For-fiel paa Prwiter org Viskopper.
Okdet Tilhnvmænd er det most
Wende i Mndekfe med det
fgm Mtelen her læggek Wenig
Ws Forstandm Von Hinde, men
i WW kaldes de Ældste
END-)
Ds et mete i Vers As, vi im
M M. stach-s Wer vjdere:
"- -si M M WW- fom
- III M Ko M sit Mel
Mk
Gjorden tat-des her »Gut-H Me
nigihed,« ikke Pmtlus’5 Wenig-bed,
ikke noaen andens Menmtyed, men
alligwel bar Paulus vaer be
W til at famle denne Wenig-bed,
og de Æbdfte betrog nu en Til
fynsstilliug i den fsor at ooqre den.
M Paulus ved Ginds Wenig
hsd sooft-Ursein Kristi Me
msbed det fremgaat klart af. at han
Mer- »fvm W Wde Isia ved
sit qet Mod« Jesus er den enefte
KLEMM Periom der hat ud·
Mk Wod. M ei oqfaa We os.
at Mus her sigeud kakder Je
JIS WI«W.
«de Lin og hans Leere fin store Be
mdning, og det over-set Pkkuluis
ikkty mkn you hævder alligeoeL
at det var ved BUT-eh Jesu er
hvervede sig jin Wenig
bed.
Paulus Tiger saa wide-re: »Ist-g
kred, at der eiter min Vortgang
ital komme soare Ulve ind ivlandt
oder-, sont ifke vjlle spare Hjokdm
Og as cdkres egcn Wädte skal der
onst-Ja Mit-Ad, som skullc talc for
oendtis Ting for at drage Tisch-Ile
ne cktcr sig.··
Hvorvjdt og duorledes denne »A
wstclcnszs Forudsigelsc gik i Op
fyldelfe, hat ej ingen Lejligsyed til
at vide J Paulus-:- Brev til Ese
fmus finde-:- dcr intct Zpor dems:
i Sendebudct til Menjghodeu i
Efefug Utah Z. l—7) fokekommer
»Er-deutet .,og du prsvcdc dem, som
kaldtc -sig set-v Apoftle og ikke et det,
og du hat fundet, at dc er Lpgs
new« — Ord, sont Wer i Ret
ning of anglæreres For-sag paa
at trwnge ind i Meniqhedem men
ellen- vak det jo Wientlig andet,j
der lød til disnms Illccnigkksd (
Zlavpelfcsn as den ist-im Institng
bed. — Bckade i KolosfenserssBrwct
2, Tim. og l. Joh. finde-i- der An
wdningek om Vranglckteke i den
Dei af Lillewfiem men det ligger
udenfor vor Ramme at gaa ind ma
den-e bek.
Hovedsagm for Mensgikdcu s«
Eiequ og dem-s lesonsmasnd vor
at give Agt og raste paa Vogt inkod
alt og alle, der vilde ledi1 dem dort
fra Kristus og »Im-ge Difcioslenc
eiter fig.«
J den Rettting reger ogssm Apo
stelens følgende Ord: ,:Tcrjok von
ge«r og kommer i Hu, at jeg Aar Mc
aphprt i tte Aar Nat og Tag at
Waminde Zwet- enkelt med Toarer.'«
Dei-for mager —- udcn Aal-mo
gserched er enhvek udfat for at bli
ve soriskt as falfke Flaan og Djws
velens inedigc Aal-b.
Paulus- ivcnlcdxsr »Im quer Lis
:n.1srks·ouILn-dm gqu sjq Sol-m Lock Imn
mian mu. at tun ikkks Lmr JOHN-(
i trc Aar Nat 931 Inn at isaannndcY
hin-r cnkclt nksd Zank-et
; VI tmr quer-von Hrksukknnnst Ve
«tndnins,usn a7 at inms ihm den-J Van
M oz Rock-, som Zur minder dem
for Smsmsz oq grundlagt Menigi
hoben At Zum Nat Og Daq under
Taarer lmr oaamjndct Musk- enkelt
det give-r Jndtwk c-f en ægtc Apo
stels Gerninq for Ein-leis Fresser
Med Henan til Tidsjsbestennnels
sen «tte Aar-C da mener flete Fior
tolkete, at den ikke man tages nsjs
ewig. Kap. 19,8 figer. at dan vir
kede i Jsdetnes Svnagoge i tkc
Maanedet, og i Vers 9 og 10, at
shan virkede i to Aar i Tilkmjtninq
til Entom-IS —Zkole, altfaa von tre
die Aar-. Vi stol doq Miedts Ov
tnasrssomheden paa, at der V. 22
staat-: »men felv blev ban noqen
i Mien« Dei er ikke mnuliqt, cn
der peges wa en Tid nd over de
to Aar og tte Mut-neben altsaa en
Tib, fom still leeng vertil, san Ti
den tre Aar konuner til at passe
Professor S. B. Odland.
Qm dennc Nordnmnd Om- leg
ffrevet et let-ich Stoffe, der sftod
at lckse i »Danfkeren« for 4 Aar
fiden Oin nagen legt-e Mast-te til
kwad der i dette Stoffe blov fortalt
am hem, ved jeg illa Han er dog
en Mand, der bot kendes nogest til
ogw as andre end Nordsnænd. Man
can lære Gieli paa kristelig
Selvopofrecfe og Villighed til at
lide for Sande og Retfærdipkhed
ved ast lægge Meer-te til hinn.
1906 trde M sin Still-ins
Tom teolvgsifk ABer vsd Notses
OW, fordi man der hat-de
W en Man-d til Professor i Deo
logi. der net-ehe ullckbetfse Lerche
qrcher anwde Waise
»Ah at ges fra Wmeh Mr
F
ban bavde virket som Læter i 22
Aar-, led ban Venqetab og Missou
delse as dem. der jkke kmrdr far
udse, kwad ban sorudfaa nemlig at
den mpd de ulutlxsrfke Beaer
ansam- Profcsgsfor vilde arm Jsmn
ad i Midian-He boilket oqsaa et
stet, idet ban kam til at ftaa omi
trent paa felvfamme orauglasrende
Standpunkt, som Arbo Nasmussen
i Mark for Wen staat «Paa.
Sau blev Menigshcdsfakultetet ov
rettet i Name IM, oa Ddland
blw da Professor der. Nu i 1916
hat han apqivet Ein Stillqu dek,
fordi han ikke trot, det er Ret, a
ban Mal bin-Ehe til med at oplære
W PM- som sial fjlge
first-er offentlixL at alle Laster-ne
ved dcttc Fokultet er cnige med Pro
fessor Ldland i »a: den Billian
sont oft-er Guts-:- er er anoist Kvins
den i Mcnighedeniz Lin, fer its-kn
fct ved hin kongelige Resolution of
191 L« Don Wem-n at man vcd den
Lnb sont blos lade-i 1911, bat
Hudsz Ord imod MI. Der er derska
at -Ld1and ikke tat vasre med til at
nddonuis Pisa-steh der nsdes til at
handle incod Guds Ords Last-dont
Ved at skulle rette fig cfter vedkonts
tin-rede »so
Rsu nur fna Professor Ldland
otttsrtatht Ztillingcn sont Last-ist- vcd
Kinantigfitntsforbtntdetsz Stole pcm
Frielstang t tsstrts Akt-L tsöumthau
sbmnndtts Hint- Fortslwksnmgtsr dtsr den
L. Februar-.
Tät N. stritt-er t Anlednitm hist
as i ,,.8krit·tolii,t llktissbladH »Es-two
Ema-:- nois Ltkrcsrstilltng vil mange
tiq ttdviklts sitt til nogct more indens
Cor Mnatnissionisjorbundist sog fan
sfc ändensor dtst txsstlandske Jttdkcs
ntiessionissnrdnnn Derttthd ittl äton
Um Anledntng til at nagte tntsd sit
note Vsttttd onst-nd ttaa on anden
Mattdty send Vi fknldts anste. TM
den Notttintd sont disfe Rot-bund
rennt-seitwer ist« ikkts Folstskirkensd
nttsn Rrikitktstts."
Professor Lsdlnnd tsr fonds tm
tslfkct n- trotsttde Kristnts sont en
altmtslig on Mtskuendc End-Z Orde
Forknndtsn der for-stam- nt pro-dikt
5itt11tsdisss, at de Ukcottneiktm dist« tror
fis-i sein at mer Kristms ndtsn bog
at nuer dist, kan last-t- sig sitt-J at
kendk sont Stumm-. Vesd Ziden dek
-.!«« » Itan fendt. sont den last-desto
Ttsoloxy Ist-r Tot- Tidcn finde-I blandt
Nordntwndcne Zorn faadan bar
hatt onst-et anerkde i Eli-a- Aar
as sagknndiktts Mantis. san ck nn
58 Aar qmttmtsk4 Gnd list-vork- on
inslfignts tsnnis Mand. fna ban end
nn i m ankkts Ant- tnn nndcsmäsp
oxt nddanne mmts Mcnntsfkcr til at
blioc qcrde Visite-distr- sor stimmt- til
Soliztknst A. J. Enan
« Rufst-eng Ists-statt blasdt
Zudiönettte.
Fort-dran Emldt vim Trin. Zent. as
J. V. Cltrtstenfvtu
Da Colnmbnsz ovdagesdc Ameri
chy nteme nan, og Santtiden nted
them« at hatt We fundet Ssvejen
til Indien, og del-for kaldte hatt
Lande-Es Jndsbvggcre Indiana-re Te
var inddselt i et Utal as Stam
mer im kalte en Mengde forikelligc
Sprog. Der dar must grundet on
gættet meget ma, bookira die-sc
Jud-innere frommer-, oa da man i
des-es Neiigion fondt Zagn om en
stor Syndffod, tm ·?-tammefadcr,
der We toiv Stuner. Spkogfoks
virringen ais-, misnte man, at de
assdstantmede fta de ti Jst-weis
Ztannncr km var kontnnsn over Bpr
rntqeistmsdcst, book disn gmnlc on
den no Werden nasfusn findet sinn
Incn Andre Tcsuriesk hat Unsrer
srcmfar m «Ewri,1s:snka.1lct Im- nden
Tvml fin Intereska nnsn Innlsznje
pil disk aldriij Nim- Mklarist
W tilbnqxsxmsnsndv Lllckindisssinusr
kcsk irr man, at fwrc Lnnmsltnin
get- imr Hund« Erz-d j fort-It HxsnÄ
see-Ida Enalechis bar der lang-J !
LIkissjissivmilodcn bot-! et must-dur
kcndis Falk, der i Tmnwlsc stod ma
et Mien- Trin end Jndjancnm fmn
Opdaqekne sandt. Zagt oq Fiskeri
tm- Jndionernecs havedfogcsligc Nas
r nqtsvei. Its kan, nam· der et Lukr
flod, fortan-(- nalnkindelm cnmct,
ncen san onsam der-sont der indtrass
der Hungersnot-. Imjcss ined den
ringt-sti- og daakliastc Fisch Kain
dcsrnes Lod var nie-act hast-d, de
moatte udfske alt Achtsde og da
Merkonekiet tusrikisdcn var det ikke
sjcsldcsnt, at Moder-en drasbte döt
mätdde Pius-han« for at lnm ikke
skuldc komme til at dele hendes
LIMan Jndianeren san me soe-»
delipg Ia awimtild naak han illes
contes-: men ladet prägst-Impe
tcn, betegnet Aste og Gnka
bang Vei, og Skaspen er bang
ftsrfte Brot-esse
Jndianekcn twr paa et hjiere
Mit — den fioee Rand —- som
shar M Wl og Jord: en
Pia-nahe gode og onde sIhm-det- staat
under hom, og disk er Ost-stand
for bestes M oq Wi. De
hat tagen Wirt-, men Boh
mmd —- Wicinmæad —- iom de
tw- ek i W til sc WM
Wfochitkdke eset Wagn
at fsrge for deres Underhold. Deus
Undewicsning havdc bidtil de ke
ligijfe«e- amfund dragetcmforg for
men nu tog Staren de: i sin Hamm.
zokmaalct er at opdmgc og aplastk
Vor-neue og de unge til at udfyldc
deres Plads i Zamfundct blandt
Landen vorige Jndbvqgcre og uusd
Tidisn Aste dem sclvunderyoldendc
Statt-no Opdragclscgsaustalter wie-I
moget for deresks qode Resultaten
fes-ach den i Enthle Penn» og
ligeledcs Chitin-m Training Echo-pl
i Okla
Missionen blandt Indiancrne
blev begtzndt tin-get tidlig, men var
soc-banden mcd overordentljg stott
Vatkfkelisjlwder No Grund as de
man-ge og mnskisljge Evas-L Jn
dianerne kalte-. de sure Amsel-wäg
dcdcr, de Ovid-o besät tmod dem.
og den denmsd folgende Mistko og
Udvandkiug: naak hertil kommcd
at disse Missionssortagcndcr fom
Regel man-Flede en lcoende og kraf
tig Mrkebcvswelfc at ststte sig til.
er dset ikke san masrkeligd at de
bukkede under Est- det Is. Nin-dun
dredes Dssd da kliatjonaliikime Der
out imidlertid Inanqe Umfrcnde oxl
widko Missiotmsrer. sum udfsrte
et godt og trosast Arm-fide i del-es
Tid og var Nod-Tab til Ists-Ue for
manch as Skoiseniri rede Vom kdcr
Bunde ntwncss Judimwness Aw
stel« Zahn CHOR men inne Nek
njna Dur m!«rctts’scns1.131d for ist indi
gaocnde Forcdmg j Winter og ital
del-for icke mutato-E Im Wanderva
Familiic kim ikkks E«srlvi,11m—:s, da den
arbefdcde med Volsjgmslfks blondtj
Jndiomstnc i nackt-on 150 Aar. Fa-·
mitten udtmndrisdks im England til
Amerika i Aar-et 1M2 og ist-Stockw
dc nogle chndounno i Lin-m Mal-il
Eins Vinewkd oh Kort Tjd ein-r
brsgtyndtes Mission blgndt de out-I
Wende Jus-innen- og Esortsnttksxs ais
den sammt Familie til ists-L dal
dcn sidftc Maan dede i en AH
der of 88 Arn-. TM Tuns-L som ons;
Sen-en havdks give: Mmc Familist
et fettUgt Wald til at kürte blandt
de wilde-. J Aam Isle tanzt-de den
foenfje »Im-it Joim Eaktkimtiuss i
Fort Ein-ästimi. Tel» Tor at has-ones
Somfketne med Oston er og Ia
framentekmc Lan bless- unsre-sichs
i Indianeknc lcmc del-es Zoer
og over-satte Luther-:- lille Rate-fis
nms for dem umw, den ists-c
Vog, der blos Fortfat pas Judic
nseknes Zprog. Daniel Bkaicmkd
sit-Lebe i omttent scm Aar sum Mik
siomrtx i den-TM flach-de dass sm
kritm i mange Egnc, og ovleoedis
iwrlig M eet Sjed at sc en stot
Mkelse blandt Indiana-ne Hatt
Jacwde cn brmkdende Ridkasrised for
Ein-les Meist-, sue-n dsde as Brust
syqe tun 29 Aar Sammet Dei var
ingen fang ArbejdstiT den aloors
ligc Brainatd fil: i Medsastning
bei-til stam- Tscwid gzeißbekger. der
med samuw Nidkthd stbeidede s
ki? Aar ä QStMmenigdedem stic
Mit-.
. ": st, ;(:««-« T: «
r « N 1 1.·rr It «
’ I - : s VII T n
r ! » :(.«:1!:2 «.!
I · r! T il H ir « s ·
f- « ,’ r-: k-- : . rr Yf
N . k «t«.1! ’ H ’ if
i - «I« if O s J! ;«- II(
» i : ..... I k Oh n
us Isst «r«.1ns·f· erss ukr nd
EIN : » » « UH .«lr".«sx-sdx- Is! In"«:
quüksrsssuss HI« Ists-I »Mit-nun
.«.s»1rfs« 1·x.1nj5·-r«12, sI .I.9(’--s":-!m-n,
I«.-!« Js..»:·.»«1«s Jsxr bssnmdt I E O«
»s! NU, !.)1 » stier III-Tisan Us;
Hm Uns-n ins-D isn fxtdtjl mäcan
Qui-Hi J Ihn-! IM« mrsds ds
N Wirster m Isllsabrt var udarlscst
del : EInsrokceJZpkoacL sog matqu
a« dmnis Ztamnlcs Vari Etand 121
at lasse km skrinc Man Bimde In
diaiuskuc havdty oa sum var amon
teer dem ned en Traktat. blov folqt
D- flvins iudsoandwdc til Jndjan
Tvkritom book det blcv dem til
ladt at ncdsasttc M. Misfimmsrets
ne snlqtcs med, sortfatte »Arbeij
indtil Vomarkriqku staudscdc dcst
u,1 tillixus sdeslaade tumme- as Mr
kksrne ou Ist-lame- Efter Krjaencs
Zlmning ovtoges Arbeit-et iaenx
men der var ftoke Fokbindringer
at umwinde, bvotaf den mindfte
ifke var den Indflydelfo, lovMe oa
umoralfke Ovide ndsvede over Jn
dianerne Desuden hat denne Kit
ke Missionasker i N. oa S. Dak«
Montana oa Nebraska iblandt
Smtik, Omaha og Winnebaao Jn
dianerne, den stMe bm ca. 60 Mit
fta Mast-. J 1836 Wdte de be
kendte Mel-nd Rev. Wulding og
Dr Whitman "en Mission blau-di
Nez Peter Man-me Dr. og Mis.
Mit-man led MMM og sk
»Mdei blw W. J 1871 Mev
det gesamtan da M. - sitt
Shastaandianerne i Cal» sum op
rindelig var Wdt af »I« Na
tional Judian Association« misu i
1901 ovcktagct as Presbyterianerne
Rangrqxatjonalistimrkeus Miss
iionsvfrksonuksd, ligcledeg gcnnem
Amor-icon Boot-d, besondre i Rom
1520 vlandt Cherokeessmmmen is
Arkansa-:—. Arinstdct vom-de hurtigzj
indjjl Stannnon ilnttcchs til Jndiani
Terrktom Lsmtkent jasntidigt be
gonde on Mission blandt Eifer
towsstannncn i Mistg nagleAar
scnekc i Eonixsstannnen tnst ved
St. Paul. LMojEsnjngcn i IDMZ
gjotde cn Ende vaa den Mission
Stannnen flnttcdess til Riodratm
Nishi-» book Arbcjdet vegnndth
igen Ist-Zu Dis-Juden drioes der
Elfkisfion blandt Erwies og Zenti
nole Indiana-ne Tisse Missioncr
blco i Aar-et 1882 onctgivct ti1
,.:’tnwkican Missionarn Association«
sont j WW tmde 85 Mistssjimnrkcr
sog Lasten-, 22 Kiefer og IT Eta
tioncr i de sofern-de Statt-r on Ala
sta.
Vaptjstcsrmss Vikfsonsncd twonds
te I New York blandt Zug-commi
.ng andre Etannnck Ton spredto
ssg Inn-tut nsod Vcst og End og vi
Minder den-I Miessjmnrtcst i fnrikellji
gi- Etntcr blandt andre N. E. on
Na. Ejdcn ist«-I lmt dct Eva-rot
»Unser-icon sit-must »dann- Mission
Ekscjcstw der micntlin hat lebet
»Ur-beiden sinn sasrligt inwier Okta:
bog nat drn onfoa Missioner its-ab
linkslrdcis blandt Nevada Jndinncts
ne ng anan Ethdctc
Mctnodnt Epjfkopal stärken de
gnndns nn Jndiancktnisssjon 1 Aa
ret 1814 i Ohio· Den Eskste Amon
dcljc bten Sinkt n! en Nonen Jnjm
Etewattz sua jwk Frcncgang band-:
Metningcn at Kirspn dcsltmcde at
anlain slms Stank-net To split
Mftsn kotn j 18N, og Kisten deltcsz
1 Nord ng End, sokvlcn Jndiaueti
uns-sinnen ord End-Mitten Missio
ncn ndmficdc sig neu-List og ntangc
ihn-Inder maniktedcs af den-effor
mndclic. J 19005 yavdcs Kisten 135
Etatxoncr ins-M i Nord socn End
Stamme-.
Wasser-en Witlmnt Wenn ncdgit
1 Mss en Lockcniskotnst ined Jn
dinnmm ocn den cr des sam, at del
nnk den ein-su- Tkafmt der Mc bät-o
heftirsnst nisd Ed og den enefte der
ika blev bride List gode Zwde
Läm- vscdoam gcnncm Tidekne og
Indiana-ne hat oift aidtig ndgysdt
Zwaskcrdlod cllck somchnpet dem
FMjsxssionsarbch bleo degnndt me
kxm non-ge af Eva-fernen oq dar pas-I
kret foktiat med nnsk ellck mindre
lEnctgi indtil not-c Tage-, hvot der
kswelig viktes sblandt forskellige
Jst-Immer i Alt-.
Epistopolfikten i England be
nyndte tidligt at nnssioneke blandt
Indiana-me An betend-te Mission
fokening, is. P. G. iendke en Mis
sion-Dr til Atnctifa sont nebst-M
jcg i »Ah-»san« Vollkqu Arvoidck
sit-ed gudt knsumd oq til en Iid
oer der endug cu trunnclxg stle
Mrnmkksd: mm under Jllcswlmimms
tsstandnsdc c« swr Tvl tll Canadch
« via-tot di- tillmzusvkckuks genas
lag Eukl(-oml-mrlc-II 1 Ilittcrika :’lr
lwxdc 1 lsll Rraxllxswzllorl umwi
drems m Immun- iannucu jin-d
druc« Pisa-It til Ost-wir Bau, Wid»
LnUr ! wlnst as lth III Jndmncr
ne Umgele Den-L- egt-n Amse- Jlt
Imsmus mlc de incsscllw Etat-umst
dsr nirer Iblanm mch blmc tmst
wilde W mat- ior tin-gen Iw; men
demu- Mkliscs Mxislion strwllrr im
over storc Emrfninaer sasrlizy 1
Nord ou VcssL Der » dvq etth
iion, der nnm anstatt-S lmt non-n-,
fordi den paa en flaarndc Mande
vifer Vaiifkelighedcrne oa Fort-km
vcd Akbojdtst blandf disse- illustr
liqe anesser. J states lsksi an
kom til Vritifh Colombia en tkoeni
de eugelfs Stoffin Wes-in Pre
valtx hqn smdedcs en Del mellem
Indiana-ne og sandt, at de var vol
bcgavede og gwitfrich nnsu tillige me
get gkulmnme og vilde, ja, endoq
benfaldnc til Mknnriteckderi. Vlaudt
die-sc- vildc We, fmn overalt hoc
Jcwianetiw, Medikimnmsdene Osm
Judllydelle. Lad mig her kortelia
foktællc hvotledes des gam- til at
indican i demu- Stilling. Til at
begin-de med mqatte Aspikantcmc
tin-holde llg j Ssovene i flere Vase
foruden Nod og sDkikke qur san
W Salt vg Ast-M We W
dem shalvgalr. liyriede de ins l
W. »Den first- Perfon et
TM Mundssmjdth M W
M Ubert W C MU- M
ad afstmea paa. Dei nieste den
»so-kleinste W stukde Ctte
var at wisse eu oundj rtve den
l Wer m mel- et Of Hunden
II Hörer De til dem som Taber?
IVtIN
HMEST
WAM
MMM NUM
»wenn-»mi
Muhme-«
ssa spuci mcb
MERlKANERNE undre Sig Undertiden over,
hvorfor de kun faar halv saa megest Hdstreds
bytte fra en Acke, som der der avles 1 andre
Lande. Vel, her er en af Aarsqgem0-—et stort
klertizl as Farmeme 1 dette Land has Ikk(- en
Gjiddmng Spreden En stat i Corn Bette-i sahns sidste
Aar 2().nsku.(,x1()l)0"ars Ved ökisel og daarlig läkshsmct
lmg Fil (-Ji),(1·mn,g. Hörer De til de Farmere.sc)n1 hiwde
lM I dzjt lizbZ I saa Tslsælde. saa behöver De en
l H c (-ji,·)(!nm;: Spreden
latet-national Harvcstcr Sprcsdcrky low com Kin
02 Lou- clovosfcsfs-sssrsnjcss1 at Upns huz Hitriw -’ Mel-Im ums-is
il(i-l!—t«7uk’ -1«; JY L .Y:·st-s;!1«s-( TIERE-UWurst-IX ,«;,» is, . s, «-."i H
suksegxtmisl konstrukiiun im Vid Spricht-Un
Zitaclc Low Com Ring mz Low Cloveklcaf Fprpdcrc
(·n- Lkns ? -r m In Hi 131 qsuscs »g- «- Isl« «,-t must H---s.!:·s««7·nu s t;«s.-ss.
cis-n. i .«.u .t-u tsIIrr ju- Jii ui s st. «·-- - s: I Hm - ..«2: s« « .«..- . ;
fs-s(!» k-« L- «s.- « ,—--si « sc - LH . · --’.· -»-· » .-«- s ;
Jud Inst R IRS-« User I « I siss 1 » · ’ « «-- -
Nun-DR lijuluxt :1. :, s. . " « .
Chjtsdmkm « is ; ITY O
Iinhfstxszg4 !’:,? r. f( « " . :« Y« -s «"1 lrisj
comking« - Ys » (· -’ ,—-f. o ·« i i « -- —
ÄLLL des-UT its -.. -- .. z» -, »
O , . s
«· CZI - «-.»«.-,, « -... «
biemaucchzs -» V« -c . ««-- ««- ; v- -.-·«s.. « - .',-«-««q-J: l
cchco « " « U ss A LIESC- H
n »Es-R P vfhs »t·.g.r:c-«L IIIIIIIU Mc PMO VII (.,
—- du«-«
Wautecl 50, 000
kann Hands
of expesience at once on the kanns of
D Weste-m canada
l« r« l l s» llu »san« lncms «- nls - li u·
Z ----lI.—l--sl hsr thi- wsn l-·»- «l knqu ne (l
» full « usuan- wisckxs.—-11r-««l,
Es there I- no sauget- ok poulvmw oI
Oli- coniekipnon in cause-.
Nil-« «- !-s·I-1 st! Ums «ui itHU
so»«·—. i-« -i;-«-:,4. ;;«:Hx«uy-1««ss;m«
-s’l«sr l«.’-- V1,.1 «1,;tI-;.x li
w. V. SENNLTT.
siuom 4 SEE Si u(;.,UM- HA· Ne«
--« Fins-«v.««1(uns-du««--x----»-»««I Xg·-s
----— Hel eller Fritids— «;:.»«.;:.;«.::k·«:««;-«.:T.I;
8100 TO QICO
III-M beskafttgelse REILMWM W«
« -9-s,«1·«.· H«l « ssksk I. s·
IsUsn is ,x'W-«·-»is (s,- -«-l-v, spat-MU« H-v .
’c- »s; —s—s «.’«: I«’ I m sic«u1 ' k««l, tx- : l-- sue-. fu«-Uhu
- is Ist .’.-sX«-g«
KOCK V T. c0 Wmons Monu
Ists-»
81200
QIWH
skandinavisk settlemerm
Kau Mle Arn- dykiet kam-. zu Acw ryclmst Humo- llus
og Laut-. le Mit «- lssrnunk bunt-. Okmu lmutnm, lud-tm i
nur«-·- lsemtiusok tu 07 I-(,’t. Konto-.
Ku« Ist-t- m Arn- dykltot Furm Iz- Mll ska inswtjk Miso-»k
Mil tut »Er-sum, an. Fkumos llisvuq1«uije. Eh 0 lmsinmh lic·
Its-n m ·'- ph. Its-alo
Ksu imm- ck UsVIscklseks tut-lerne lluusl Ost-J Unmut-h Mit-II.
l-·lt-litr.sk Lyy us l)-«npvanm«aI-patm CLM kommst kunn
lu s- p-("e. Its-mos
H. S. bannt-. sann-im minn.
4
Ta den vol-um- ummltc Ums
um Preimit lom tll Engl-Ind, ihl
drcdc lmn mcd Vorstu- djsrsir Indu
nlsrecs Tilfmnd og lmd indlmsnmsndls
om at lrndc dem -01·crlu. Kost Tld
lslllsr modlog dct lirklsljgls Mission-J
flsljlals, im tu nun-mite- Pcriomsn en
Nam- licm ca. VIII-litt son- fknldr
drung til at qkundlmmk lsu Miss
iion blaudt die-sc ulnklclige og sor
mldcdc Menncllet Art-void sont
flulkfk tilbmm loocsde en Missionwt
lri Reise paa sit Stil-, meu lwok
var Missiottmcn at finde? Ende
lig faadt man dam, en Mand, der
itudekedc paa en Missionsskole, for
at uddannc liq til Laster i Hed
ulagevcrdenen. Demu- Mands Mann
var Willlam stattsam-Gan «va olls
list og eltck en lang ou bofoaskllg
Reife naaede lian sit Besten-Intel
sebllelx El Var Tom- rftcr lln An
lomst blgv ban Vldms til en Frem
der not lunde have faaet en mindre
met-is Mond tll at tqbe Model.
En Wlng havde ums-des en Slavs
inde og kostet Liset l Vandet Snakl
lmledes m Glas Wenn-essen og to
Ida-nd sprang nd l Bande-H bragte
Esset lLanv og begyndte at lin
dettlve del nnd Mkns lworels
ter de alle i Forenlns lett-rede
det. Dunmn flyqtede, men tabte
lkke Model, bon, bad lsa III-get met-e
beenan for det arme Folc
QU hart W fande, begvndte
Jan at Ins-Mc es uM- og el
tek Imme- Iarer on stumm-senkt
Mit M HI, « de stecke Tone-r om
W M sc M essen her kund
ogsaa dlllodimnden amtl, og zart-km- —
for de novakte Kräfme lom scrrlia
im Hodniimcrms og dcs princlplsle
Dolch Tumm- vcsslnltcch da at ans «
lxmgc cn lrrsllsn Flolonk Tom XIV-I
Roma-c Alt-Uninan lmn nebska
lö Last-tätigen sont alle, der vildc
tun-r Vorm-n- nf demu- Antoni
numttc underllmnn En Tisl as Jn
dlaucsrms mitc med lmm og ilere
All-Ins Mer, lau lmn suart mode csn
blumsmsndc Fluloui. rasende omtalt
-af alle der Magie dru. Her-Zeus
zer havde Freman oq all lau
lovendcs lud. lekllkoppen bei-gli- Ko
lontcm llkeo holt til England: «
smdighedcns Zol hat lot-andres Jn
dlamsknco Minister paa en bllvcns
de Munde-, Menltabet et sinkst-l —
slrlltcsndommcu hat lsik Zorn
vorm-list vat- glasdede Mir-stotteva
Itcrue liq; nusu dcooasrre blco Was
dsrs lnart fortdaule lll Zank
; Der lorelmn Pistol-von Imkrieltqt,
at det, hvor der var laa ftokt aqu
dellgt Liv, oldle lmvde onst-et lwldt
Alte-gang. »dem kalte used M
derein, men Dunkeln oilde lkle ind
lade slq yet-pas Hedningerne Ulde -
Festes han« Meninq limit- DU
tro dektll Tet viste liq, at der m
sandte Mai-gle- vksdsukdejdet, s m
var der eftct ca tyve Aal-s Its-i
de lkle twnkt paa at give Mauer
fne Blbeleu i deoes met Wiss IN
al uanaa Strid holdt MW
sig silbqu l Lan-TM: mass-M «
erlassende Wust —- W -- «:"
—- umsk tm its- ssve ils-r M
com M d- ftg WILL-. «
W