Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 22, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , cLI ijycmvskf 65 F
«
IIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIssssssssIIsIIIII .
WNW'BY C
H WWJTD mkffsn xII W
DANM AMM ums-W
DlMCWIWMH W W
CWRCH I
lNW O W
7 Blatt Nem» usdag den 22. Matts Mit-. « ’Z-). Ring
Nr. 12.
Emoputjngeuz Sangs
Iystrtnk cffmfiu imod Vctduu
tagte If mes- fonmro uner.
Rasse-tue th Funkan bat-de paa
Ists-unten og i Muttkniiksk
Von Leim hu nuso fotomcd ji
che eint den stdsus Ums-I Koth Ton
her :sjit, at Oe Ihnen-des Etrjdscs
ins-Mr nu er kmntmrdmc mcd Con-;
Kalt-materan k KunstwanWIN. EIIJ
mmcn Ihm srmmsmr ugha as Hin-;
Este Ums-I LIcrotmngcrx Te Umsonsde
Ins-Wer i mdbnrdvsz Forstamslst
misin Tnfsmns med al Mcmt Orfo-i
got paa at bmdc mit-mein den fran
fke Linie vcd Verdau, holder Rus
setne Teutoacme i Jldcm san de
Mr ssal se sitt i Stand til at feudc
Rastatt-winkt detfkct til Bei-fromm
Rusfetnes statt-te Osscnfiv kan io
txt-san fes fta dcst Inn-Zauan at de
vtl betmtte Leitmbedem tncnv Ins
sketne iske er i Stand til at san For
stastktting km Veftsrotttm Ost liste
saa i Kaukassen s- Toffel-ne kan ichs
Indessin vertil. Taste-sites Spek.
legeiched states bncdt Las Duns
tin-W.
Toksdag. — Den tyer Hirt
imod Vetdmt hat- tilsyneladettde
Ilutiet med at bringe Form-rinnt
get op. J de itdste Storcnatmteb
tog Tyiketne oigtige Stillinaek, nsen
Paris par-staat, at de flefte af dis
fe oe W tikbow — Mel-beleuc
fm Petri-grad bestrioek mastfelizte
Fremsktidt, sont de rusfiske Trop
pcsr hat qjokt iPersien. Ab sor
fktsllisse Veje Wasser de fjg hurtigt
fmttad itttod Mesopomnticn, book
de vorm-r otn satt Tid at tut-te 1
Betst-im med Brust-ne i drum-l
slmqm og erielfecsfolonncn under
Hisnemleme Lott- og Anlmct Aus-I
semi- siqes tut at vasns blot 50
Mit fra det side vctttsselige Pas,
book de vil komme bog voa den tyr I
fier Bagdadsdasr. oq den«-I Heu-l
sigt et at asskckte Motten tut-ohl
Not-d og den-ed atke dct utnulig
for den tttrkiskcs Ida-r at fcm Foc
pteittistg. oft at tat-wirke- mod Bri
tektte intod Baadazr J den-d
Amme tnod Tot-ferne langes Zotte
htwct lusn inwd Ikcsbitond but Rus
fetnc ndetliqekc ajon Former og
erobret to Maskitmroaskist - En
btitist skolonne Smr named-It ch
stemfkudt wriij Ztillitm i Mosca-i
votamicm drasbt et lnsmdeliqt tin-H
tal med Aktionet oxt tkmist andre til
Jena«-. —- Pmt den tmtimffigfti
kiaite Fkottt hat der tut-m tmmvet
men »den oidete Resultat J
posite Ægnptm bar Vritetms West
Port Solluttt, toaet Ofsikcrer da
Wenige til Iang- og erolmst en
Oel SML — J søftafrika tut-n
Cer Poet-Gestaden Smutz Ty
sttktte, sont stges at ketitete httan
laan TangiiJetttbanett
f
Q
Fredaq. s— Dis anske bar
tilbaqeflaaet ist tan Infantksrimti
grob ist-d Oc- Mort Dom-ne Nord
wit for Umänn Tusker-no blev dre
vet sswao estcsr Vois Des Cor
Oemm book de- smnskc Kanonok
knndode ilemt nd i den-s Raskkcr.
»s— Hele- Vejen Tm VII-Um til Vo
Mfeme bar der von Elen- Inst-or
W smnvet mod Kanonck Hm
beuge Silber-. Omkrina Don-Umlauf
M Landstn Bank hat Kanonmic
tosdnet used sfotdoblct Vvldfombed.
« De Miste Mke Moddcslolfcsn at
sirenskmændene for-stati- «»at dis
pntcsre vor Widdelle as Les Mart
Hommec hat fremkaldt den Er
ssæking fka franfk Side, at Tu
sierne aldkiq hat windet Fiel-fasset
mn denne dis- Tom Franssmændenc
fremdeles holdes-. --—- »Im den rus
W Front meldes kun om Patron
illasSmnmwiitd. sp— »Im den ita
Aenssistriasse Front met-des, at
MIIW fortiætter med deres
Ossensiv into-d Mwlqerne Wssvns
IM. upon vibere Resultat
»dem. —- Omnven onus-W
Ver-du« er atter sagtnet. chv oms
kring Le Mort Honnnc, lmor«der
hat vcrrct kasmpct san hanc-by er
Der for-holdska thun-d Dog, am
cking Dounaumont og Damloup
kaster Toffel-ne Vomber mod de
Franskc thunka men Franskmasns
dcsnc foarer kraftiqt. Nord for Ver
sdun um- Mesnseflodcns tmer Bred
lmr anihmrudonc med here-Z Kn
nvnrr ist-d CLmanstwille spmsngt
ou mit Amnumitioncidepot i Luf
ten. —- Konstautinopcl meidet-, at
Vritcrnc i Mesovommisen er you
Nara-tu Folotms Man-may og TM
kerne ioksslnct Leu lpaardts
Kot-us molk-m Jtalienemk og Oft
kiacmo sortfnsttc5, fastliq pansoan
Zofrontm nie-n not-n Fiormvdkim’
as Vetndttiim. IM- mogen Kaum
pnn Litsrontcn Betrograd mel
dck om. at Nil-Hierin bar indtacht
Bin-n Massmkmmtmn en By onl
kkinn im Mit Brit for Erst-nun
vaa Eufkat.
London -—— Dct meldeö im
London under Id. ds» nt en Hol
landsk Don-ver, PalemtanO blev
torpedeket i Tshemfm i Laden-L
Alle Vesætningens Awdleininek
blev reddeQ De reddede et dog ikke
fifre paa, om Stil-et bit-v tot-pede
rct, sllet det Heilede wo en Mine.
Den tyike Offensiv ismod Vet
dnn, der nn neu-mer sin Enden as
fiw Uner, er i Aftagende Bande
Paris og Berlin meldet, at der
fwnkdeles ikke nsres Jnfcmterisslni
nteb fra nogen af Zwei-ins- For
Tit-en Im- den Dies-müsste M
i Lasten Mandt alt-et hat fransie
Flut-etc bombarderet Conflnns on
Metz, on de skal have njort en del
Dei Stabe -- J Rassland bar der
tun onst-et sporadisk Kann-, mcsn
disk sum-o Rotbervdelsor. fasrlin pag
Rocdcsnden as Linn-u, til stsrre
Foretmnsndcst Wien uns-der om et
Mdint Anna-b Nord For Iolntino
Vkobovcdi kwilket Istrincme tog
Mariae notican Etillinnch til-g
tmde 500 til Famu- oa erobrvch
3 Maskitmevwrer. Im Ambieu
meldet- Bmorms om Rede-flog ais
en tut-Mk Zweck-, sont onna-b en
For-von nan- Aben
Mactdag. » Rasse-ne hats
binnndt en jmsrk Ofsmsiv pna Oft-»
staates-. Berlin rapwrtcker om et!
voldsomt Auge-ob onst-non Ovid-L
npjaty og Narocz Zinsan nusn ist
ger, nt Russckne flugs-Ei tilbagc umä
vnsldige Tats, de mencr at book-«
tnlt over 9000 dsw Berlin tncldrr
onfan om inlbaqeckobmm ans-rund
sra Visite-tue Nord-it for Ver-Incl
kciz ncrr Ln Passe on out at have
drei-et Franfkmasnd tilbanc frn en
Zeitung Nord-it for Vndonvillc i
Vom-ferne London tälstnar, at In
ffcrne nor trinkt tre Minetmtw i
Hotenzollern Feltsksanfe De Fran
ske Kanoner Var hast tmolt tin-d
at tmmbardcre mskc Lobi-graue i
Clmnnhwns on tyer Dotqu Nord
øst for Et. Misset. 5 ikansie Aeros
plmusr tm fasset Botsbe-r Wo Metz,
Aus-Inmitton Oplxm Imsr Clmtmu
Zalims ou Acri-brauten vod Die-»Ja
og 23 andre Mastinet anmel
Aviationslcjnsn chd Dabsiwim og
Fraqtfmtiomsn i Miilbauimk I en
Izu-Manna fom Mast-lata tasbte Ty
skomr oa Franfkmtmdcne lwcsr 3
cllet 4 Massiner.. · 3 Visiten-r
oq « Meniais or druhust, idct on
teutonifk Undckvandsbaad tot-poch
chsdcs On Iwkvdc en imnss Turm-do
" act i Adrioterlmvpt —--— Det tnsfe
Admiralitet ncmtrr. at en Mk U
Vaad er ansparlig for Samsninacsn
for-leben as den hollandfkc Post-so
Jordanmer Tubautia.
Tirsdaw Der meldes om
foknnet Aktivitet omkrinq Verdun.
Nokdveft for Verdim i Avokouris
Malancourt Sektms tm Tnstbrnø
Wer et frtmtcliat Bombardement
afort of flcsmt Amme-rinnqu
III-or de beimin bramäende Oliv
mm Fronfsmændene midte Innre
bet, m Aste de angribendestrtt
W, bog Dust-Immo- Patts, at VI
i Malaucourtsskovm Berlin mol
dcr om lebagcslag af franskc An
greb i Landsbyen Vaux Nord-Ist
For Verdun. For sorigt har der
kun vwrct ajbmdt Artillerikamp
onckking Fasstningeth og Kumpen i
Lasten hat oasrvt fortsat. — Zra
Egncn Paa Ostjrontcn omcrjng Es
erne Narocz km Drcowiaty mele
Berlin om Tilbaqcflag as kuöfiske
IlngreT ou Pistrogkad siger. at Ty
skcrue er ftandfot Zyd for Dregwii
ums-wu, og Nnisfemc lmt ckubkct
tnskc Lsdmmuc i Ema-u ocd Rat-o
czsøctr Tor ital Musik-kni- ogsaa
lnwc indtagct Elcre Land-Ihnen —
J Malicicsn km- Russfernc indtcmet
ilcrc asttigfkc Løbegraoc Pan den
oftkigsbitalicnske Front ktmhpes der
med ou Inn-le Vindiuq for Ita
liens-me- — « Nur-ferne for-folget
fremdelcs Tnkkernc i Mucome og
de bar gjokt Former oq crobret
Ihn-I-. Et For-sog as Tot-ferne paa
at Immer-c pack Zunchaoskystcn
er itandset af Nitsfeknes Kanonet
im Zøvu og Mindest
J Dag til Morgen. — Ty
fkerne kasmper fremdeles voldsotnt
Tscordoest for Verdun, og efter at de
var tmsngt iqcnnem Malancourt og
Avocourt Stamm-, bombatderode de
Lands-Wen Esnes, ca. 8 Mit Nord
vest for Verdun, og Hofe-n Nr. 304.
ca. leg Mit Nord for Gottes-, of al
Magd men Franskmasndencs Mod
ild var faa hastig, at det var uma
liat for Tyskekne at ere et Jn
fanteriiAngreu »Hei-til og itke let-n
aerc«. sum-s Nathan-um at We
Vsaa Mtfronthn er Rasse-me- Pan
Okspnsivesh oa Berlin findt-Immer
at Tnssernc nask Norm-Zorn tmt
numttet trække siq tilbage for at
nndqaa at blims omrinqet as Rus
spkne —-- En Meldinq fra Berlin
til Kobenfmvn Wes-, at der hinlei
rusfiskc Tromm- i føndrc Polen. —
J Kot-kosten ask Russerne fremde
les Fremacmm de kommt-r ftedfe
new-more Tkebiwnd paa Sorteva
knftm oa i Persicsn skal de have
indtcmot IS va ba n.
Gcrard qivescs Fern-. Washington
D C» H. Marks. Der er meddelt
Minister Geratd i Berlin. at ban
om Ema ausser-, kcm time Tiemsftelw
diabcd Gesandten kom flomt til
Esadc under Zkgiteløbuina for no
gksn Tid fide-L Hans Bist-mission er
absolut stdcn nstn politifk Bomb
stinkt
Jaqtcu paa Villa.
Tot er xkkc Hort, der or J! Tut
um dem Forehqvudv Ttsr or kont
mkst Forfmmslsr i Stand met-km Unj
tcsd Stole-ZU Nmekinq km klskcrirosts
de facto Nksxusring am at Horiin at
Mu- Endis Usm dicsfc Vandittcsrs
Nisvertog sank-des at Meriro sur
ftanr, at Dort Land im vil blondc
W ind i Mexicos Rissen-r eller An
liwmdck nd over drttc one at fanqu
Villa ollcsr i lwert Feld km aiokt
Ende- paa bnns setaninqist Da der
or san baadc laut Planet-, aiott For
bewdelfcsr oq udsendt Ekspoditionek
for at sonac- Villa Carrama bar nd
fonsdt on Tropvcsstnrko og vor Reac
rikm m andern oq de to Shyrker bar
kamst Stillina for at omspændc dvt
Termsn kmor man mein-r Villa med
ihans Fslae dawider W. Pan vor
Side » drt General Funftom der
samt-de AquinCIdo i Filipvinerna
disk Tore-staats Lotteisen af, oa Gene
ral Pol-Wim, der m- ndsends nie-d
Ekksvcsdstionm
Der bar atmet di- fokfkclliaftc Noa
ter om, kwok Mlln ovbolder ssiq, oa
Fotllelliabvdcu » io dct bedste Ve«
vis for, at inan of Wiethnaernc
vvd Gestad disk-am Mcn s Aftcs spd
en Melding fra Antoniu, Mex» paa,
at Mllas Skwbne vilide M af
qlsoot om faa Amen idet U. S Ka
valeti Milde Mc vasre taugt fri
VUla oq hanc Mitte
.
? g
HFJ - s.
Port eget Land
kyriigtciig Eksplosioii. Pikcuiikh
«W., H. Miit-ts. J Pikcviilc Pla
ning Miit indtrai i want Middag
m jkygthig stelekgspwsiokk zick
Llrbojderc blev dræbt paa Ztedei,
ug to kin aivorlig til Zkadin
.
Lock W»,»()0 Autonwhiler er
op til dcnne Tid blevet anmcidi
has Statssekrctasrcn i Smka for
mir-. Z Autouiobilfondot er der
Hm over si510(),()00, og number-paa
int Fundct nil bliue VII-Wan ist
Hdm i. April.
I «
«Wilson WORK Nogaich Art-z»
lä. Mart-J. Et Etiempluk ai et
spanik llgeblad, som udkommer i
Tut-nimm er fommet l)erti1. Det
form-lieh at Villa dar indtaget
Etaternc Texas og New Mexico, og
at han trasngte pas novdomsr. Pras
sidcnt Wiison var med sin Familie
flogtet til Gans-da
I
Ksrfelsnlykke msk Gnlecsville Go
legville, Wis» 14. Max-ts. Mandag
Affen lmsndte en- sskswlig Ulyfke
Nord osr Boem idet tre Menmsfker
dvnknede oed at en Vogn gik ndens
for en Bko over French Eise-et De,
der Unsinn var to 11 Aar gnmlc
Tnillingcr Mattie og Ole Vnrrnd
on Mattkww Steeiibera, « Aar
namsnnsl Fern and-re var mrr oms
kommst
. .
Momnn tilbaact New York, 20.
Mart-Is. J. P Momnn kmn i Gam
strtil tilbnnc 5m England med
,,«1En·xlndclvhia«. Mr. Mut-nun on
sscsde ikkts at ndtnlc fisg om sit Afrindc
i England denne Gang. Rvntvrno
onn, nt Ententisn sagte endnn et ftort
Lnan i Amerika for at bätride lldi
nistet- til Krisen, benmtode nan
dot forrine Limn var isndnn Mc ov
Ist-nat
.
Wilfon on Jrlnsndisnm Washing
ton, D C-, is, Mart-T Prasfident
Wilfvn fesnsde j Moor den irske Na
tionnldan. St. Vntricks Dan, ovd
at bnsns cst nrønt Elivss samt on
Zbantrorf, sont nat scndt baut a5
Joan Nedtnond. den irske Nationa
lifsiørisr Te flcsftks as det svidc Hnssk
Funktionnsrcr bar Zlmmrocks i Da
man Anlcsdnicm, linksle Meinem
Hnnsr as· Innernan on andre af Ad
Jctninistmtkmcns Eknbodsnnrnd.
, .
! . .
i To Vom mdcvrændte mrlcdvn
JAlmsn E :!Ic’:nn—.n1:«t"i;s. Väan Dst
Inn- Clknsunus « »Nun K·.niq.1—:«. Insn
fuldsksniss tns Ja vfjns Flur qmnch DI»
mrs kllkndxxz Inn si.111,1a—3, var ndis
Nu Arbeidu Nin zur lwt lmss on
Ränuilie fide-n ku·11d(-:"— Mond sorloh
bcndcy oq Duft-te Folk var oasaa
vasnsndo mcsd llndtaqelfo of cn Lo
acsrcndo, som Ihtldv passe Vorm-ne
Dist antka at di- kmvde famst fat
i Tasndftikkcst Full kom til for at
san Von-me nd, men det viste fia
umulint.
.
va Moor-head, Minn» bcwde i
de MS farfns Monat-den Vom var
uden Saloonvr. Inn 154 Arn-stritt
onek mod 3260 i de tilskmkende feks
Manne-der Aar-et for« Bin-ne Poli
timssisn koftpdis i di- feks Man-jeden
do dtsr innen Saloon Var, kun Ps
-«s’p,77, modern-Z det i drt tilfvarende
Maanoder Aar-et før koste-de BIL
586,48. Memmlfondcts Udaifter i
an var i Nat-ist 1915 zN,7-80,95,
misn Anmä far, In Salooneme var
i Md Vikkfombcsd, var Udakfteme
MI,M5,M.
I
Mdmrmcht i S. Dak. Der med
ideles of Mir-nd sont kender Stil
anem at der til Foraaret vil blivc
few mm wide i Distkiktock mensan
Viert-e og Rapid City end noqsenl
Binde spr. Malen fldste Aar var
MJMLHMNMM at Form-erne,
IIW ek-- -,MYLde U IMM
III-Is
Aar. Zidcsn sidite Efteraar er der
fra dette Distrikt sendt 200 Bonn
ladninger Mode til Mnrkedet, og
der fknl vaer niindst 100 Vugnlnds
ninger, sont cndnu ikkc er sendt
i
Statt-n Fuchs Højofteret afgau
foklmsn Dng den Dom, at F. J.
Ahn-um foni link i Pinmouth Eonn
ty og er en rig Mand, skal betalr
Mai-guter Moman 815900 for
Brnd pna Æntesknbsløitu Hnn Var
nist, dn han lovede nt nsgte nendc
Onan Huftrn vildo neinlig thi
Ekilsniissc for nt nna i Kloster-. Di
vnr.forlovet on Tid, oq Brolluppet
var beste-int, nnsn to Dank, for Vi
islscsn fknldis finde Sied, matt-de linn
iin andon Kniiide. Reiten sandt, nt
dvttis nai- fnn ilct stinkt at lmn bin
disslustalc en nor Zum Wonne i Er
itntniOnL instiin da kmn linvdcs Rand
ti! det.
I
Zenntot iiøttcr Wilfon Wasninn
ton, T. C» is. Mart-» Udisn Dei
bat on enitisinmia vedtoa Senntcst i
Moor on ni Senntor Dass-allem
fremfat Resolution, som »Um-ede
Tt Unin States ifke unter nt in
iovvcnere i Motiv under tsit Forsøxf
tm at unanribe Bill-a. Eiter at Re
iolntioncn var visdtnach udtnltc ZE
nator Fall im New Mexico, dei- ikke
Int til Sie-do dn den blov verrinnt-t
Jt den ikkc tiente til nt navne Lan
Ms Interessen Nesolntionm biev
mboinlet ni Scnntor Ztono im Miss
ionri. Foruinnden i Komitoen for
ndenrigske Anlinaender. Gan inm
Emdo, at den vilde blive Vedknget
Don Debat.
En Lin-knistle Msellism 12,00()
osg 15,00« Msrnd i Znnta Fi- Jem
imncsinsicsnthts Tjenesth bit-v i Daa
vwrmfket ved nt icm en Wut-sor
kmjcslsis m· ca. 10 Procent Rom-ni
cmr ikkis under-reitet i Form-im «
sidstis intot om Lønsiorlmäelsem iør
di- modtmx der-es Ebers-T Folkene er
Mafkinistar i dr- sorfkelliqe Rast-Este
der udovor Oandist oa Nation-Sinkt
Mafkiniftcsrnes Lan er biet-et forbøfet
kmsd Hi- oq 2 Cisnts i Timcn.
Ztatiousfolkmes Lan er forlmiet nusd
is) Procent Sektionsmwndkno fis
dort-s Lan fokkwiet med qcsnnemfnits
liq 10 Procent den i. Marks.
I
s. N. Lunis-« Tofmmenth El
kin—.«s, W. Va» 17. Mart-In Den nn
lig aidødo Eim. Scuator Dom-n Was
Tau-km Zurück Toscamentc ci- over
gimst til Zkiitisrettm Ast-Wes of
tcrlndns Iormuch der nduør mellom
stammt-m N 30,()i)(),000, tilfai
der Oovoddelisn hansBør11, Mks,
B. ElkiII-:s, Enkcs efter asdødc flin
Its-oben V. Elkiiis, Mrs. Artlmr
Loo m Juba T. Jovis-» oq der-es
Vani. Dank-J and Elkinss Collene
or trstamentcret P100,000, Dom-is
Mcmorial Hospital 830,000, oq Da
vis Vøriwbiom i Elias-festem W. Va»
3—10,000. De vresbntckianskc Kir
kok i Divis, Ellins og Gasfaway,
W. Va» er betasnkt med 85,000 lwcr.
Funktivnaskernc Wo Davi6’ Essen-;
dom i Elkins blov oafaa erindret i
kamnientct. »
. «
Vetblebcsm Jtaalowrks Fortjenes
ste. New Vork, M. Worts Jfølac
Methome Stetsl Cnrcmmtinns Aal-is
bcrctnina for 1915, lim- strporatio
ums on den-I Filinlors Noth-fortk
ncsstis ndaiort PLLALMOR le
Sammcnlmnikm san aufs-res, at Net
toforticsmsftcsn i 1914 var ZEIT-M
Mk Fortioncsfhsn er sank-diss- voka
med ikke mindre end 260 Procsmt,
Den 31 December 1915 bovde Kor
porationen liqmsnde Ordrer til ot
Vol-b as m. SUCH-KARL sum
menliamst mit-d 816513180 vod Uds
anmusn nf Aar-ist mu. En Erkla
rina of Direktionens For-mond,
Chor-les M. Erinnert-, oa Prmsidontcsn
E. G. Amte-, stack mcsd LIEan tis
Staatsindnstricsns lavse Konknnkhwr
nmiddekbart inden den ksnrovasifkc
Knia bis-d nd, ,,at Stankindustrion i
»Da-I Mc knn eher-komme Efterspsmss
lim«
s-- --,—-—...—- .—-s PM --—--———,-,-—-—.:,- -E
York-en Nur-In
Csltsttrrul Wkulcr MI. :I.Ic’.1drjd,
W. Mart-I Nein-rat Ball-claim
Akt-isten Spanien-J Quemencral un
der den spanfkunnsrjlanskc dirig,
or lustwnkclig s1)g.
.
23 Mklljoncr til :l«’cutmljtcts5
tun-net Ton furnsfc fliegt-Fing ljar
forlangl en m) dir-edit wa ZiJ Mil
liosmsk m. til Vestridclfe af del-:
allercde annij del-J konnncude Uds
Hist-er til Neutralitctåvasrnct
.
En Prit- pan Villass Hooed. Al
lmqu«erquc, N. M» H. Mart-J. Dst
blos bistendt her i Dag, at i de fid
scc to Maamsdot dar der genmsm
1Turm-MosKonfulatet vwnst opfat en
Prig as 820,000 paa Nilus-J Ho
wede.
I
Ztorforbmdtsre i Zuerriqv Stock
holm, not-r London, 17. JM«art·H.
Vnnkrøutsre drwbte i Llftes Kasse
rcren oq en Uonjordame i en Fi
ljal af Arbistarriiwsnci Bank dg
lsortførte 160,000 Kronen
.
Kardinal Notti død. Rom, 20.
Mart-T Kardinal lslserostimo Gatti,
Propagandens Prasfekt, or dad.
Ved Pavevalget i 1903 mangledc
Gotti ktm nogle faa Stemmer i
at blivc vakat Gan blcv 82 Aar
gmnmeL
Nank Miincsr of:-vlodever.s Lan-lI
don, 20. Marks. Fm Knbenbcwn
telmkaferes til »Dann Tclogrmpl)«,
nt on Minc) drev i Land ndcnfor
Nndhimn og ckssvlodcsrisdu Ekgplos
sinnen um« san vuldsonu at en
Mnsnndcs Susc r(jctipoinsredcs. 2000
Vindnsrndok knnftissx
.
Lurørkst i Kinn. Vmojmsen
Usnmani vruflnnnwr fin Unf
Inrnninlnsd kanqlmi. IR. Mut-ts.
Provinsson Mvnnnssi proklnnnsredc
sin llnfhasnginlnsd den lkk Mart-I- on
hat dornnsd slnttkst fiq til Prknnn
sonn- Jnnnnn on Rossi-Etwa i LU
rørssbommclscsn.
I
Zinsfkwd i Ahn-tm Num, 15.
Worts Et sturt Znoskrod bnr as
hrndt Jsisrnbnncstmkiffen nnsllont En
ncu og Tendm sum nasst ein-r Mont
Wuns» frontslmder den bcsdstc For
hindean oxnsr Alvcsrms Inod Frank
riq. J Provinfch Vomntnkn Vj
mnn on Vollnnm er nimmt- Gnka
blovet beamvct nf Zinsen Der Or
hidtil fundot fcsksicn Lin.
I
TO iriko Ledeer loimlo. Liver
uooL 17. :Uc’nrt-:-. J Mann Tagen
fgr Fest-innen nf Et. Patrickdnnrm
under Sodom- nf T. P. L’Connor,
ocdtoq do irfkcs åhtiunnlifwr en Nr
fnlntiom lnmri di- fiacm at »Ja
lcmdernk vil holt nd støttc de Al
lnsrcsde i den-s Forfvar nf Denno·
kratin on de finna Nationer sinnt
strdenscinilifntione-n.« Mr. iO’Con
nor nwddcslte, at 250,000 Erlernde
rcs var atmet ind i Armeen
i
England ksber Skibec New
York, Is. Marts. Drt blon ovlnft
i Garn-, snt CunnrdsLinion bar kIsbt
fem Dampskibe paa tilsmnmen 31,
087 Tons. Skibems sknl gaa i
Fragtfart snnsllcm U. S. A. un
England, on cr, eftcr lnmd Linien
oplnser, alleredcs taaet i dens Tie
noste. Skisbenc er: »Wind-Gnü
foknian«, ,,AnaloisVoliVi-an«, »Den
of Mrkie«, »Den sof Oail« og »Lu
keric«.
Mnnae forlador Mist-im Larv
do, Tot-» M. Mart-?- Oper 6000
Amerikmusw oa midn- Udlwndinaxs
bar forladt Mexico over Nimm
Hart-da ifidcsn Ordren om at paa
aribr Villa sblcsv til-steht
Pan densnc Del af Gras-Hm oa i
det nordlmo Motico er Stillinavn
i M store- oa hole rolia: det for
lvder dag, at mange Meximnere
of den bedre stillede zitasser hat
udtrykt Misjornøiclse mod sisäeiicral
Eurranza’-:— sLTspraau
Osmldisr Viertmncsrnc hsjcui Mexi
co By, is. Mart-zi- Mcximnitc Ar
bcjdiske i alle Telc uf United Sta
tes er i ist as Coaiiuilifs Giwcrnør
iiditcdt Dom-r vlciict kaldt til-liage
til den-I Firdrelaiid. issimikmøren
iiziisr i sit Dekret, at nii er Tiden
kommet, da alle Mexicaiierc i den
iwrdlige Neiiiiblik nma uciidc tili
baue til derei- sLund for at yde de
riscs Hitle til det patriotifke Ar
bejde smed at getiopbnge det. Gu
insrwrism Eininosa Mireles, Var
tidliqisrcs Dir-rot Ciirrattza’s Privat
festem-n
i
En stor teitamcntarifk Gavi-.
Etuckimliii, is. Lliiirts. Den frem
mzieiidis imsnfkis fMatksiiiatiker Mag
iiiiis Nuimi Mittag Lefflcr bar
paa sitt 70. Fødselsdag iGaar
tcitaniicsnteret hole Isin Fortune til
Opiørelsfe as et nyt internationalt
Institut for Mavemotit Opførels
sen ni Jnstituiet fkal iiølge Testa
incsiitcst besann-de seks Manne-der efter
Toftators Død.
Tyfke csa fmnsfe Former udvefss
lies. Berlin, Nadidtclegsrauh 17.
Marth. Tysklmid og Frankrig er
konismslst worein-J dm Heime-m
Schrot-its m udvekszle sann-de og Enge
irmiskc ou tyka Fausten Det var
Baue Benedikt, sont iskdledodc Un
derlmndlingertve doronL Byskland
for-eilog. at civilc Person«- skuldc
lage-:- iiii-d. dg Iqukrig er i Prin
riprt gacwt med paa dem-. Uds
uoksrilingcrne ai zkiTixicofmixicr vkmr
Eormmwt i flcrc Ugor i en ind
ikrasnkset Mann-Hub qg over 700
krigsndimtiqc iranskc da tyske Fan
ger er im i Zchiveitz.
.
Form-d nindcri Canada. Win
niinsm Man» Il. Mart-J. Mani
tolm Forlmdcsakt blei) i Moor ord
mgist o-.-d alniindislixi Asstcsmninq
cned stort Flotte-L Illf l50,000
Zusmnior lmiIdls Fdrlnidsfdlkone en
:lIc’aidi-itct as lictchd 25,()00. Win
Iiium lslov ,.lørlimt« mod Zl)00sSt.,
da hole-Broman blcv tørlaat nced
l Ztemmex mod l. Lllbcsrta bli
msr .,tør« l. Juli, og Snfkatsches
man er under Rckicsrisiaenss Bot-il
linkiislov dxi vil stemnus out-r For
bud i December- J Løbct af tre
Rierdiimkmr vil licle dot Dcflliqo Ca
nada Unsre fort.
Entmdimc Paciiic vil give Farme
til ndticnlls Soldaten MontreaL
H. Mart-:- Cmmdu lmr bmyndt
at triviiis Rnrlmrlsdislftsr til at sørqc
idr iims Wixisrsmstomncr on finde Ve
ikusitimslio for de Tirsiktder af bkitii
ilcs Soldaten sum deute-I til Landet
ein-r Firmen-I SlutniniL Dei sent
sic- Zkridt i disttc Arbejdc blov kund
aiort as Lord Slmugmssfm Preis-si
dcsirtm for Canadlan Parific Nails
wan, i Wem-. Lord Shaugnesfv
isrflasrcsch at Emmsdinn Paeific vils
do itillll 1000 ist-arme i sdet veftliqe
Canada til Disposition for udtjente
Soldaten-. Farmene stal kunne ta
aes i Vrua alle-rede nasste Forum
Dc vil blitw lagt iKolonier og faa
ipnssende militasre Navne Der vil
onlcm blich opfisrt Jnftruktionsfari
Mc
Tilfwdsbed i Mrrim City.
Mexico Eim, M. MartEJL Omkrina
50 Aktimmsnlms must-imsde her i
Month mit-kamst for at lmch udbredt
alnnmswndis Nimtpr innsd iskssr.syn
til Forboldct til Udlandet Mem
ml Gunst-los bar sm Quem-taro
ftslmrnsch at VIIINPWHONIHIG
sont var ovftcmct molk-m Merico oq
U· S. mir ordnet tilsrcsdsffislenda
oq nt Forfmldot moltmn do to Lan
do frismdcsles vilde own- venfkksbeliat
J Ton vil der findt- Stvd slms De
monstmtioncr for at seit-c denne
Bmsbvenbcd. Militærsmusikkcn mar
fchewdc i Moor qcsnnem Gelde-me
og spilledk nationale Web-biet og
fM M W