Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1916, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «Dansteren«
t, ..-.-——-—- —
DIM den lö. Werts, 1916.
«-«-«»
—
Blsiy Reh-.
Wispnsnwdet her, som m be
kcuditgjorde ·sidfte Use, vcgonder 1
Messen Aften Kl. LZU og fortsætteö
sont tillyst pas de ttiykte uddeue
Fort indtil Sandag Afterr. erdag
es Stndag Moder bande For-mid
dac. Eftetmiddag, og Aste-u, »Hm-day
intet Nummde J Ztedet for Zon
dagsfkole Sendag Morgen er der
Wudstjeneske, og Post z. An
der-sen Fra Sioux City vil tale til
Sturme- sAlle er velkomne til alle
disse Moder.
-— Som det sksnnedes af, hoc-d
di forleden meddelte fta deagss
skolessssskedsmsdex agtede Mr.
Lillethoruv med Famjlxe at
oft-esse her-km til Plainviem Nebr»
Ivor de hat »reutes« en Form, am
Iking l. Marts, men der kom alvors
sig Fochindrina i Beim Miss. Lil
cetbonw blev fyg. og Sygdommen
tm en faa alvotlig Vendsing, at
huxt maatte til Omaba at indlægges
pop- Hospitcü og anders-ges as en
Specialist Udfaldet as Underspgcsls
sen bleis, at bun Toksdog i sidste
Ums bkw weretet for Blindtarmsi
dem-»dem vaa JmmanueL Luther
ste Hvspital Tet var vaa hoch Tidt
Lasgen merkte-, at bendes Liv ikkc
kunde Vætet reddet, om hun bavde
deutet faa Dage længete Dagen
eftet Operationen udtalte Doktoren
da TSvgevleferfken det bedfte Haab
mu, at bun Milde komme fig. J
Rande-as var Mk. Lillethorup atter
gebe at Des-ge bende og efter lwad
hart fes-kalte os i War, Mtes det,
sonst Udsigterne var mindre Me. Vi
vll bog hoc-be og bede, at hun med
W Villie masa bksfve rafk og stem
dckes verr- til Glekde og Garn for
sue soe.
—- Medlemmerne as Kirkeraadet
famles til Msde her i Dag. Vi bar
hilft pas Formanden vq Sekretckken
—- Se Povl Strenscn og N. P.
Wen sitt Di- serlaer Der-es Flo
de, Fig-kra- oq Vg. De bar Kontor
i den gamle »Der Hive Annex'«. En
kvet gutanteres terl Pedant-fing
Independent Telwhone 184.
—- SU Sjn af Magnus Johttsom
der i leugere Tid bar oæret svaqei
llg Thau led af en Slags Biene-fein
W i M Foreler Hiem her
IM«LM. Den unge Mond
»Es w -Mwstique i Bau
ksn i Kennst-L men oafaa dette Ar
sekde mmäe bcm Tor en Tid fiden
M. oq faa blev det oed at qaa
Redad med bans selbred til kmn
« Im W under
·- En Sirt as Mmand Jokm
M. der ktekventetede Htsskolen
oq var san vidt, qi ban siulde have
»ngeret« beste Ist-kaut fik for en
Tid fiden en Byld Lde og
maqtte kkl Osmaba for at underkostes
en Operation, efter lwilken hatt
døde der i Gaul-.
—- Vor gamle kendte Telegrafist
Fremd, som i laanere Tid bar me:
ket lam i den ene Side, Eik forleden
Daq et unt Anfald m· Paralysis oa
7aldt om Wo Moden oq dvde
Frogtelia Ulnkke iEl Vofo En
Gasolinbebolder ekgvlcsdercr i Imm
slet--«Tolv drwbes vaa Ztedet. El
Passe. Texas, 7- Marks. J El Paso
Vofasngsel indtkas i War en sma
telig Gasolinerosineksplofion Ni
.Mennesker blev drckbt vaa Siedet,
elleve blev livsfatligt forbrcendt, og
manqe fik mindre Brandsaar. Læs
gerne wettet-, at det er meget mu
liat, at Antallet af dsde vkl gaa op
til tvve Der er een Amerika-set
blandt de dmäte oq tolv blandt de
faatede
El Passe, Texas, s. Marks. An
tallet as de dtde ded EkgvMionen
i chngsiet Her er nu siegst til at
tm, idet ni Oft-e dsde tidlig i Gam
Moraeg. Man deuten at endnu fle
re as de fatligsi faurede vil ds.
Blandt de fautede var tolv Ame
kikanere Tre af disfe et dsde nems
liq O. M. Grofs tta Matt
Jowat Man R. Odmn fta Stmäow
Texas, oa Percv Woods fra Luka
nette, Tolo.
Most-nimm
afholdes om Gud vi1, i St. Johan
nes Menigsbed. Farmingtom Minn»
fra 24.—26. Marks. Det Milde
vix-re kært, om alle de Dunste paa
disfe Egne vilde bei-ge disfe MI
det. Ligeledes fkal ogfaa Vennetne
Lfsra Nabomeniabederne Eva-re biet-te
lig velkomne til dette Msde
: Msdet begvndek Fredag Eiter
Imiddag den 24. Kl. 1,30 og stut
ter Ssndag Aste-L
I Pan Menigbedens og eqne Beque.
P. M. Petersem
W.
quir.
Sind-II — Studaqssiple M
9,15 Gndstienefte M. 10,30 Ist
og M. 799 them
Den-card
Ssndqqtstoce hvet Studqg M
10 Dunst Gubstienefte 1. og R
Stadt-g i bver Maaued Formiddap
M 11. Eugellk Gudstjenefte 2 o
l Smdaa i bvek Manned Fomib
dna M H.
Konsirmandlæsninq bvet Smdao
M. 10.
cum-: Mudsfjeneffe I oa A Its
dag i hvek Wonned. Kl. 10,30 Ins
midbqq
Sgan Man- M Man Linn
sc Am Its-ring- j Pmagwetwtik
stets mode-Ins Dmporc saftig Reise.
M os hfllig Bekundung Umærket Kost.
2 3 euer 4 sejlimzpk hvfsr Manns-d km Hmmh Inmäsn »O fra N·-u«
Yole Pssssgercsr hphøwr slprfnr ikkp ist« sent-) pas ijliehpd
Ic» )
II schaust-m Pr- Nn York
87 Isdb Heilig Oliv 16 Msm
I Ist-t- UW ststes 30 May-is
16 Ustts Use-I- ll 6 April
W III-t- krkdekik Vlll 19 April
In Nes- Yokke sk- III-endva
s April Heilig Oliv U April
20 April United states-, U III
27 April Oscsr ll IS Us)
l'ussasxererne form-loss- l«husag» 2 nags- winkng
Nu er det Tid at købe Billet til Beforelring sif Passagisnsr fra
swinsvien til Neu-York gennem Linien-I nnsnnpstp Agont pllms
Ä. E. Jossscs Z- 60.. ååä EDITIka-»s«s»33;ä?i.."Wä;
H new Book
Devotional Readings
MOI LUMZI WOBIS
For Esser Dsy ok the Year
By Rev. Mo sendet-« l«. II. D.
Meth, 81.00; Zelt W, cllt tap, NOT
These seleetjohs hsve heea made ehiefly tkom 1.uthek’s
M III-! ckevotjoasl writing-. The eim has been to ih
W Luther to s let-get- cikcle ok Bagljsh readers- «l«uth
It M hie vor-h are not known ja this country es they
M be. Americ- does not keslize whst eh ihheritsøce
h- «vec1 from Luther end the Luther-m Reforme
Iss bitt Itsy to audetetsnd Luther is to have Luther
Ni
shiek III of the book, however, hu been to give the
s M schämte-sähst ot the lloly sekiptukes, to
sit-to M Ind to tunlich him comkort und cos
dkis Nichts-tin seith. Luther-hu worki- oeeesiovslly
fis-s M usw-Ins but in reading kerthek hi
s— elen- sack is ten-d to he koæible end even
IFle
»
W
Justie
»Ist-I
sp· "W m tell Ihm-. the aeeesssky ehe-ske- vell «
Wut the viele hockths set
Bube-IM.
III
. U
« säh-« BLI- -j.- --.
Ists Hur-inson, sit-.
Jog lot-ehe fidste Gang jeg strev
til »Dansteren«, at jeg vilde lende
were en anden Gang. Det vikde
dog Mskeligt dlevet til noget, da
ieg kokt eiter ilnttede til Cordava,
Nebr. Mein ecikelte bar inn bedt
mig strive lidt alligevel Ten Begi
venknd fom sit Vimeret til at l
be over, var , at Dieben hin-de gee
itet Hutminson men. on det gew
Anledulng til, at im ogfasa kam
der.
Wden bar i de lidste Z a s; Aar
trmdet mmet nd i de garnle Ve
itemners og Binner Melker i
Musen Mc mindre end 14
gamle Mit-nd lmr maattet nedlasgge
del-es Vandtingsftcw i dettc Abs
Um.
Lige ist fes reiste der-im maattc
setz kalte Jord paa den gamle Kri
itian Jsmensem lom dtde den 21.
Okth Han hnvde været Mgelig en
lwngm de og sov til lidst ind i
Tro. Dem We Met noget uklar
i sit Guds For-Hold: mcn tiksidft
klarede det ltote Spsrgsmcial sig
for heim, leer-list eftek at ban havde
modtaget den belligo Novum-e laa
ban knnde fige med gmnle Simon:
»Hei-re, im ladet du din Diener fa
re i Ftedx tin mine Give have let
den Fresser-. du bekedte soc alle
FoEts Instin«
Det blev da oasoa Testen til
bans Ligtale
Et Vor Tage estety at feg var
kesst fta Hutcbinsom reiste ogssna
Mrs Vent sanken s— ind i Eoiqs
beden, og vi tsr tro. at oglaa Tmn
dsde i Troen pcm Jelu falls-tagte
Steuermer Past. N. U. Nin-or
ledede bendes Vegkavelse
IM- ret lirnge estck sit Jst-gen
Hausen sBrodeHens «0jetn-lov. Han
W for et Var Flor fide-n og bras
kede sit ene Ben oq kam fide-n We
pp as Sei-gen Han var notiert i
legmtlig Henseende nogle og tres
i Alsdet men et Vorn i For-stand.
Som et Born tsr vi tro, Gud hat
cktgst imod bang frigjokte Sirt-L
Passi. P. C. Æoulsen udffrte Be
ist-W.
Sau sorleden Dag, do jcg sad og
feststelle-de med en Rand i min
Sitte her nede i Nebraska, ringede
Telefonen Til min store Dom-a
sielse var det Hutchinsom Minn»
sum Stettin-en kom fra, og den bad
mig komme der-w og ftede min
garstig blinde Ven Anders them
sen til Hvile kjvad feq med Glæde
lagsde ja til.
Anders Umme blev W i Spek
rig 1830, kom til Dammes 1847
og her til Amerika 1872 2 Am
senere indgit ban i Ægteskab med
Mai-en Sen-usw focn tilkigc med
4« Bstn over-ladet dam. Hatt var
grad-bis bleven blind i de sidste Aas-,
san ban tilsidft kun kunde klinkte Ly
fet. Dei Zierde meget til. at hatt
slængtes efter den Stund, da hans
LØIM attei- sulle anbnes i det
kvimmcsfkko Mem oq dei- fhus Kon
aen E iin Rsnbod Gan ekfkisde
me n Musik« Ost-or mi- ban dog
alad on taknenilia, imm- man vilde
komme 7or at fmme fm- bom, taki
oa bede med imm, irrrlia med de
kriiines Hoch for Øje
Ved items Kiste talte jea over
Es. 35,10: »Herr-ers sorksfte
sknllis komme- tilbaae. oq komme til
Zion misd Fmdefanq, oq eviq WE
de ssal vix-re over den-s Hat-ed Frnd
oq Glæde kkulle de una, oa Sorg
og Suk fkal de fly.«
For end jea inwde naaot mit
Hjem bcri Nebraska, iom cmer
Djden og demu- Gang ior at ben
te gmnle Hans Jst-gerissen Han
havde ifke vcmst taki siden Nimmt-,
men var doq nu i Bedring, faa
der var Haab Ini, at han attet
kunde blive helt rast igenx men
san —- —
Hans Jsrgeirsen var W i Dan
mark 1835, blev viet til Frchetille
Ehr-Waisen i W Soga, med
W hast Vom tkl Amerika i 1885.
Dei-es 10 Birn, fom tillige med de
res Moder weitem-r bemi, bot alle
i og soan Hutchinsom hvad vist
Im siges at være noqet naht-inde
Iist i vor reibt-irae M. Postkn
Mo fra M, Dis-, lodede Be
SM
W Jstgensenz Iochpld til Je
-M, Smdetes erlseh klaredes
M mild Sintningm Ei hans
Moskau det et pgdp-Hab osm Gen
IIII Mist i Mich-deu- Nisc
mna ksu M ved hun- Wind-.
H ais-i m sag et Mc Disha
Si ZW, fsk It W M der
Its-Ists
des lidt km det, san drister ieg W
til det.
Dei var mod Slutningen asf min
Prasstegerning i Hutchinson og St.
Mortens Mensghedetu at Prasstefols
kene var bebt til Wiens-und hos
Beut Jenseits Allem-Ost som det
vak, begondte det at tudc oa brsle
og tmlc udmfoy fam om et hell
Menageri ass alle lmandcs oilde Dvr
var fluvpel lus. Da Beut sausen
Tom er sinc- iuldcs s; Fod og hat den
grade Zwittigkmdsi Frimodjalwd
voyedc fig udmsor For at fe. lude
disk var paa Irrt-dir koin tilbage,:
avlnste han as ons. at nasskm help
St Mariens Momqu var her
udensor pr. Rattomobiler og Unfle
dc at sc Ptiritefmnilien i Brit-ste
bufet. J Lchet as noale saa Minut
ter var dette frjldl täl sidlte Pladsk
Medens Kaskelanden kam i Kog,
aq Vordet blw dilskkct Eta med
braatc Mal-vater, tilbtagtes Tiden
mod Tak og Bin, Tale oa Sang
’til Herrens Prie-, Im lwcm alt
Jqodt kommst-: meit dalaa Menickhes
T den ist«-v taki-et sok den meist-ragte
åPenqmavr. mcsn malt for det Zuw,
Tder laa bagvcd Papst-en Eil ogsaa
ITak for den Gernsan han havde
liwet i Menighedimk Esset at Zerl
Hostikaalthet var vore, skilfcs man
:.Id og gik hvct til sit Det var
zumafke vansteligt at füge, hvem der
Evar mest glade eitlen Givetnc eller
lModtagernr.
Jkke ket lasnge eflcr var der til
lysl Wgellccimsde lms Mads
Jensens. Haa kam imidlertisd noget
Essk deetjd og ovlystcs Pmsften
am, at det made disk iske blive no
get eff, detimod vilde han bebe
Prasftefawiläen om at komme ned i
Asnfcns ,,Ba-sement«, Zwar Hut
Won Meinde Um- samlet og
gerne oklde hilse paa dan
Ankommen der sAmtes lidt es
tct lkdt Bose-wendet med Fell haa
de Menighedensz Mcsdlennuct og
»den for stockende, som overmkte
Prasten en bettsdelig Mag-sann der
tillige med Gaven fra St. Mot
teng Menigbed bei-b fig til derived
Ists-Wo Desseruden ovektafte de
unge- ham et· Gulduk med Ida-de
Mienen fikdwgtcs mcd Sang og
Talen-. Este-r at tilhstendc Zot
sriskningek var Imdt, stiltesz man
med Tat til Gud soc en velsignet
Ästen, soin sent vil glemmes. Mes.
O. P. Messen hat-de soff-met en
Sang soc Anledifingem sont lnm
sang med baade Mund og Vierte
Ligeledes havde Zum bagt en ekstta
fin Lage, som sum i Mindeforenini
gens Neun gav Ptwitesolkene ined
paa Reises-.
Den mirs-hiende Zindag holdt
Pkwicen ·in :sl-s«skcsd-Iik)rwdiken og sang
en Assfkcdsrssang »H- sont bengi- var
forfattet for Anledningm Dei
var ossaa en dem-get Tag, sont
lasnge vjl husfeg need Tat til Gad
Det bit ogsaa benmkes, at 17
unge Mcnnofket blev konstatieren
km ssr Prassten Feste Det var i
Sandhed en stot ctjtkdsdag i Me
nigchcdeih da saa mange uuge as;
lagde·den gode Bekendelsr. Herren
bevate dem i deres Dachs-putzt M
dekes Lin-S sidste Stundl -
Uskan fee nu I Kittel-leidet, at
Pastost J. Land hat taget inwd Kalb
ssra Hutchinson og St Wort-us
MeniMen Herren give, at han
man blive til nteqkn Mignelse for
dem.
Hiertelkg Hälse-n til wennænnte
Menschedet samt alle »Unsere-IV
Lassen-.
Theo- P. Beck
Mithin-treu paa Island.
ZU Its-stunk zum Jcokdlemd sont
H l J...1 « Maria«-nunionckreu Mooka
!z. Zcäwur Pan sagt-e dan ukloe
blive des i Wen setz-em- Use-L
»in-In fvntksxs saa qodt um drt ist- land
kae Minut, at Inn or blevct boendc i
isamme Gotclvaskclfe til nu i Novem
bet- Echmder bat gjokt UL meget
quboldt i Abtreuri og paa helc Js
land, form-Her det Msmdsse Blad
..,Nordurlxnm«. Bau hat jasklia in
tisresiforrt sig for den islandste Heite
ch bar site-net ca ftot Bog om He
»ftene, fik overfat den til Jstandsh lod
den udkomme i et stort Oplag og nd
delte den til de islcmdfke Binder.
Schrot-et bar oasaa wagst en stor
modeme Stall-, sfom hat kostet Lö
000 Kr» og fkasnket den tilsllmeyki
Kommuni-. De san M Mderne
faa Hasly for sine dest- for 10 Øte
Dianet Pest-den hat han flænkei
state Bengeqaver M sen-steckst IM
tagender. Zwei-Zuer- Wler og
lisnenidr. optettetxen billig Wole
oa bekostot beim-i M as sin sum
Somme, Mlte Moor I M stritt
IN Ofv ÆM M Mitg- en
ftp-Wesen
York. Ren til Wien vilde han kom
me tilbage til Tinteyri for at M
brsinge Resten af ssit enfomme Uns
karleliv paa Sage-est —- Ved MS
Preise var Byen Wkukeyti flog-inmi
ket, Vnensis Mttffkkorvs« spillede ved
Hotellet oq ihm Oavnekajem oq 300
Born qik Osmia-gähnt ned ma Kafen
og overdknmede kam med Momftet
Echmder felv stod ma Brotin og mi
tede fmilende det sidfte Kandel til
Vøtnene oa til den Vo, sum tmode
windet bang Hier-te
Tet fkulde imidlertid blive sidfts
Gang band islandske Reime-r san den
elfkvnskdige fremmede Ejksselnmnden
i Ahneevri Exk M- en Tid sitt-en Ie
leqmm km den danfkc Konfnl i Kri-Z
ftianssand med det Termser Bud
fknb, at Echte-der anderm-is sm Js
land var satdet overbord fm Trav
leten og dachtet Nu knows de is
landike Digtere om at diqte Zage
fmme over Geome Ad. F. Zchmdek.
Bekendtaorklfct
Mast-«
Esthr Opfordring IM W mcd
Oele-, at Elkxsbmska bin-de Ungdomiss
made er bestvmt til at :Hld«:« i
Emplofmrst d »Z, :.7.v1 IN Mai
J. M. Hausen
Studagsfkole - Komite - Msdr.
Zanrfundistsrs Joudkmsrsskofefomim
bolder Mode-r i Jst-einend Rohr»
Frisdaa den Kl. Mart-:- oa Lin-Am
den 1 Apräl Lm nochn ZW- Zwer
Ecmdagsffolcn mmoncndcs sum de
got-ne vil tmka laqt for Komitcvm
bebe-;- de at indfcnde sum-ne indm
ncwnte Mode.
Den mafølgcnde Zaudag bliver
der boldt Gndstjcswsthr i Kirken
her i Born baade Foriiiiddag, Effek
middaa Ja Aste-m Zmor alle or vol
komne. Mulizwiss fortfckttcs Moder
ne i Arten Mandag og Tirsdaq.
Alt om Gud vil.
M. Th. Jenseit.
Indus-, Js.
Sendaa den ist« vil Past. IMM
stsn vrmdiko i Andubon Formiddakd
Eitertniddaq og Aste-ji« Hans Bein
aælder sasrlia Sttbfkrimion til Re
formationsgachn. Pasi- J Gekkfen
et nemlig bleven ndnasrmt til at sys
de Past. H. Nåelsens Blatt-Eh Post.
Melken bat wsignercst
J. P. Christianfen
Distkikismtdr.
Vcsftliae Tiftrikt as Illinois- Ams
"!wld(-r, M »Hu-N fis Darauf-kinde ä
Woodswck Jll, fix-n « 251 Il. April
19142 Pher:1.1—:s.1ndi:-t·k-m«·t-J Imde
RInuiddm TM Is),·.«)
Forbandlingsemxwmd zsed Madet
blinkt-:
i. Hof. 7, Z,
2 Gebt-. 12. H
Herren qtms os ist Ielsjquct Mode-.
L. Pederfstu Krodszsmand
Salt-mi- fkand sah-m Meniqbed,
WORer Jll» indtmdvr nenqust
til Disltnarlcis i Wunscka Mode
Tilrosscsndcs hoch htde de sta til
mig inden i. TIer samt m akmiue
Tiden for der-es Komme
Pan Mem-Thebens mex
N. V. Ninus-, Cis-now Iris-l
Micsionömsde
asholdcsss Im Und uil. : Junnatmclcs
173«-111,;Lksd, Hauleme Minn» zm
21.- Is. Money Alle Drum-, der
ihm Gaum bebe-J N tilskyndes til
at overvarc disfe Macht M skuli
de ønste at Visknnsr sra 173 womeniq
kvcsderne Dis-de bot-Ae o-: soc-d diese
Msder.
Msdet bogyndet den 21. om Ef
termiddaqen Kl. 1.30 og flutter d.
W. om Mienen
Pan Meniadedens og egne Beque
P. M« Peter-feu
Disttikmudr.
Michxdsttikt af Jll. Kreds Ef
hocdet Msde iSalqns d. w. MO
Mepkighed, MeBkides, den 1· os 2.
April
Filgende Mauer vil blive for
handlett
l) »Mot- de et fau, sum hlbe
kreist-R Luk. ts, W.
Y Hebt-. is, U·
Past. N. N. Andre-dem Romas
tm svvet at deltoge i W
' V. c. sit-lieu
Mel-M Mr
Ws MW W ren
th M at We i owns-mit
sm- wie-W fis
II Osa- M NO W
ILL-, c I. sicut-h ,
Isch- sei-sc
WH
H
»w«-.-ss,ssssss»ss
Vi oyskcr Dei-es Haydcl,
Its-»in or des os Iltid nisxtpuljssondts m
wiss von Unn- M Its-eu- qun vom-ins
un most msk samme- lesvisns them
Im des-ie. tm mau- I hing-leih
D« l« Ixs »du-Um »I« u sure hun- mmflv Hund« u« -.t « .
·1-· g s ! »i- «-s ho- vH ans-Im- «k- sit Uns-sit
«A.- VI KAN VlAlI -k’-ssk1!lVFl"-V« ji«ka sx -«
sAs Znos.
YOU-«
its-»A
STYLISH- DEPENDAZLI
« FOOTWEAF
For The Whole Famil
SHOE REPAlRlNC
Blatt-Eber- E
s
NOKOIOOIOKOKOMOKOWOKP
che Banking Hort-e o
of Jus-imm
Efdihlpkrs IHML
lakokpokknsk som Ststsbsnk 189s
Grundkspjtal 100.000.00.
Oviskskud 25,000 00.
Alt til Zins-concerning ben
hskende mit-res- Rentet be
tales paa fssste lnclskud.
Uher lmlsskusl I cis-ims- Ihmlc
pr siknsf tin-list Links-« Noksrnssknsi
IZJULUUPJMHOL
l-.«.("l.«rish,«s Mal-»s- Puck
I«It—-:-Issnl .Ä·I’f.(’sshi0k.
GOKOJOOCJOJIOBOOC»So-I
OOJIOJUOJIOJIONIOJIOJIOJIO NO
WOWOIVOIVOKONOKOIV
Julius Peterseu,
Dansli Hakdware - korrekt-sah
Indes-Les sijk med slt denkt-fonds.
BLAlK. MERMIA
che III-is- nstlonss sont
I. I. VMIY
Asbssslek sfs M tlt Its-W Is
ksaksoniunns — »so-i ssÄIICIU so
beste-t- Pkiisk. -
c· A. scsIIpQ Ps-.
« Tsos »san« kam-.
BLAUL Ast-sc
Miss- nahe-;
ists-r ist susckstemssx lwr .
H lSMMI. lNVAM CI
l m staunten-u- wohqu
; NlNU If VARISAPPAMTITI
Z Vsycs es cui-stinkt o
III-emsig
Mle WI
)
l
!
;
Mk
NNX
WI
cIOWILL Las-II
AID CIÄII c.
Insekt-Mist as vol-uner l
gkr If slls Mast Tit-statt Mk
stinkt-studie. Ical II
Molche- - chbssk Ill- III-sont
til Usssas hjjpsla N
-
-
-
I
LMWWXKQ
ist-As k. dr.iitt
»k.-. av»s--.s.—-sessss.:8
-
s
W
N.«c. BRORSON
out-I Hokus-un
s M«Alk. NEUGE
sltriv ps- cito-L
pstisr hrsd De tax-her
W
Tod«-m V- infscsk Herre— Just kr-»
net-ragten Wflwdnancarsskler da
Dur-, del: Sirt YOUwa -ll«-: t»
Ver-, brtaltst TM kiq at ssbe til billig
ca bei-inne ist-Hm- voi:
Ch. Matthiricm
Blau-. steht
br. Z. R. Mess.
Dentist
Ins-n III III-vie salicis-.
Phot- si.
Rufs-s M I.A,s1»
TI . T.S.Snells-«I101.
costsoklksh N. W Nie-sites III
T. S. Leute-M
Dr M. J. Jensen
Dtmä Use os Mme
Miet- W Ihm-Musk- sonst-.
»l- Cskle « Nicollssc Ave-sum
IIIUIAM)I«ls· - - I1»I,
Raak dkkiwquasldkt det
gomle, take Danmark
da haft paa, m m I over 35 Aar bat be«
fort-m Basses-Irrt med de fokskeliige Tamp
ilibolmusk og itan fremdeer til Irrt-I Tje
Its-sit Vt et quntkt soc .,Ssandinaviaa
Amerika-I Linien« og andre. VI taqec mod
voke Bedinge-et pas Stationea og hjælper
dem Mem-. Stets til det sidgqmlk, bete-Idee
Firma
Ists-II . III-h MI- Ist-in
Ists s Ums II» c v
cis-I cit. IV. samt Max
Merkedsprlsec.
sLAlI.Ns::-i.
III-od- « k its-I - II
« (Nt« l... .
Isi- lsdcl.t.,. .. M
— les-« .......... . » H«
III-o .. ..... IS
sIs
sys
svtr CToN . , II so I IO
sOUI li US s si «
III-de ist«-sc kocht-k- , . A Los-It VI
cbolck Indes- , ? is s m x I
svin ..... IN c II
Ule AUU
Eis-m- IL N- Ins-m - los Ho
ssvts.-h. Ak. « — 05
sit — «- —— 79 - .77
Iscloflsk . . »sc) II
studs ichosco comtsds — — — Lob
Drin —- ————— - — —— « v 70 v « .
—W-—-—-- a.
Dr. E. P. lkeland,
thss ()st4s0putb.
sollt Miso-. sitt-. Nod-.
Hvorfot
Stute Bank?
States Nebrastas Bot-Use
um«-Im sitt-r thtk Jsds
skvdek i en »Diese Bank« mod
Dollqt as W
Kouto, entwei- Fordriuq q«
bvillm iom hellt set ps- »
hadcm Bmä
Er det ise Wtiqe Grund
not til at san Dem til at be
nytte m fanden Bank — vm
Bank? ,
cui-m sure M
Ists-. III
T Oekmqnsen
Its-Gent .
F H Monds-ON
Vier Irr-Ihm z
Jabe B. Gidfon s
Kasse-et ·
I
UJMMUHUII k-- assoc- o «
Ttk uye Bist-.
N. P Madscm Lstdct En lille
Andnthboq nch Ztnkchk til hvet
Din i Anast. 328 Zjdokr Nei
Ebirtinqsbind 80 Ccnta
H.Rofu:-Deltcn yra Ma
j o r c a. Eis Leisnedciskildring af
Mahom-dankt s Missioneni
Fadc 198 Ejdok Judbundet
81.00.
Jngrid Ulbricht: Som
g e n n c m J l d. Griffel-is RU
tiditsfurtikllinq fra Nin-ge- ZU
Sidetr Jndä 81.20.
Dan. Luth. Publ. Dense,
Blair. Nebr.
Dunst Nr. l7.
Tte mindre, suhocdwis nye kri
stelige Skkiftek, Imnt et ftstke M
kendt Vaskk —- alle i god Stand.
l. Svat til Theoloqen og
Pkæitelæketen fka Leg
manden. M Fotitander P.
C. Davider. 30 Sidek .10
2. Bibel!tit»ken. As Papst
Fr· Seuche-u 37 Sidek so
s. Waisenhuspkasftensnei
vold cwald oq den Wiss
Bemequ i KIbenhcwn i M Is
Aarhundnsdks M D. Gravetfen
80 store Sider ..........
4 Hebt-risse Sandhedsiss
geke. If F. ID. W. M
quave pas qodt ICM II
smukt udswket sss Side- LI
tile Ausbeute-ists
let BMWI as QUU
MMOLOMM
On. Ist-. syst. Ost-Is
Mist-·
- w