Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1916, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sonderivltand
d Ast i Tusthrset HusmanU
Kis- Msssen i Nkelbjerg, hois MarkI
Itasnser umkddechtr up til danjkOnc-»
wade, dlev for en Im fiden sængs
set vg fskt til Flenisvorg, dcsfyldt
In at have hjulpet U unsrxxcpligtjge«
til crt flygte over ernjen. Han er
Inete sifL »Wald Av.«' Ldmnt en
Cttdf af 5 Aar-I Tugt2)u—:i.
Der blev posteret en tust Soldat
Im Vogt soed Hans Exendocm og
set Nur-des ikke band Hain-« at ha
Ie MEPan helft Sankka eller
Mc med nogen cis de omdoende
Bruder sinds-es- Vedwrende As:
Ueringen asf Kobbers og Messing-!
Censtatfde peges der ifl. ,,-Ojemdal«s
fa officiel Side paa, at JndsatscrI
Mat) i Skylle- og stvaffebotdeÅ
der bestaar of det bejlaglagte Metal,
Tal afleveres. s
Ei Kendetegtk J et Feltvrev for-«
helles, at naat sonderjydfke Saldo-»
Er ude i Felten møder Afsdelinger,«
Ivor de for-moder, at der finde-S
Sonderjydtm funger eller fløjtcr de
Jst-g elsker de gtsnne Lunde", og
spare-;- der faa med samme MelodH
sed de, at de tmsffer Landsmasndi
mcd Wertet von rette Zted i
Widelige Nætinggdtiveade
Oft kon fokbndes alle Nætjngsdtsis
sende, sanft-eint de offer fig uan
Zidcligc i der-es Nasrirmssdrift, at
fort-Lade deres Forretnina. Som
waolisdelige efter Sovan For-stand
Wes ist« .,H-efmdal«'·' de Ren-ims
Ivisoende Männer-nd Hakem Haands
Mel-e og lianendeL fom for-Ian
Ier htjeke Priser for Fidevarer og
Im videre, end der er ·fore·fktwet i
Mesteprkferne cller poa anden
soc-de krcwer ubcu Prifer.
Sssdetfvdet i Fuge-Mah- Gen
Iem Rade Kot-Z bar »Kol«d. Av.«
Hast ckjlgende Qvlvsninqet om de
kkigsfangne Ssnderfyden
Dei stsrfte Antal krigsfangne
Mderiyder opbolder fia i England
i Fangeleire, dels svcm Øen »Jsle
Cf Man«, dels i Nwrbäden as Man
Heft-L
J den nordfracrfkcs Bn Ilukiac fin
ies m. 800 Sonderindisr interneres
de, oa rundt om i disk øvriaeskranks
Iig memr man, at der upholder
Ia ca. 100
For Ruslmdts Vethnncndc er
Juckt von-Toking at .-mjoc. Dr
tax-Wisse Monmgdedisr fmr ika den-LI
Idministmtion i Im »Und m Orden
Iom de vorige krizkissørondc Lan-die
og Tolle-no vaa de- sanzme Zauder
ivdet kan derfok fun opginegs am
itenifig. Man regnet med :"3- —100
sindexwdsfe Krigsssangser i Nil-Fland
ou asf disse- csr esterlmandcn di- Eies
He kmnlefi on Faugelcsit i Vmsn
Pawlowivosfad i Notwemenwntct«
III-Tom Tallet blioer faalech alt i
act N-—2300.
» J ask Almindelägsyed kon dkt fi
Ies, at Ktigsfangctno väsmok levcr
Inder taalelige For-hold Bedst i
« Fremd-ig, hvor Zangerne sasrlig i
ijriac er Genftcmd for en god og
Man Behandling. Vanfkeligst stil
let Fowoldene jig i Russland, bvor
slt jo et mere primitin end ii de
mige Lande. Her maa Zangerne—-—
iMing til Fongerne i TM
» M, Frawktig og England, book
.M sit-get for Forplejningen —
, D ist-ge for detes Mad. Den rus
- M Bogqu ankaek lwet Krigsp
hnse sc Kspel dagligi Papirss
W, hvek W fast fra 50 M
Dei et sträubt-J Gunernsren i
fiel offentliagør en Bekendtqørcbse,
sporeftet det paann indskcrrves, at
W de mundtkiqe oqsaa de skrifs
Ist Meddeleller om Mminger.
Ist-M og Æsbevæqdfer samt
» Obre W Forholdgreglek er
fest-abt. Leb Wyn i Vtevsendiw
Ist vll det Sllve kontrolleret, om
» »IWinge-n Matt Bekendtgørels
inskmduæwitdm 13.Fe
W Mo J »W
·W Msmde grian Sekt
WJerfu
«WIIW
hen eü Dag, en heilig Formrsdagk
sfukd ckf Sol og MM. Gar-tue
ren, Hart-few plantede stedsegrsnne
Træer pag Grmewe og lavede vog
le Anlæg. Andre wagede Stentrcsps
per og attet andre huggede Grav
sten of den leide Sandften til sjaldi
ne Kainmeraterss Grave. Te sam
saa Mdige Wändesmæckeh Tom vi
fan give dem under saadanne For
hold.
Arbejidet var bewirkte ise uden
Late. J den Did, soi hat-de staaet
der, var der alletede falden ais-stil
lige Granater i Næchedew Men vi
meine, vi havde Daskning og blev
stauen-de Ocvis vi blot var gaaet
dort, men vi Xan desværre W W
Eka Ist-ebnen Hausen, der stod midt
bmellem os smkle samtnen, trafer
af en Zharpsnellkugle Gan vislde
vselv gaa hen til Sonitetekne, men
siidste Stykke Vej maatte vi sit-tu
hckm Hatt blev ftrckks for-banden, og
det viste fig, at han var saarcti Un
derlivet —- et sfarligt Sted. Jeg sad
ved bang Leje og talte med hom.
Hart wire saa kastligt om sin Hustru
og fine fmaa Vorn og glædede sig
ksæk til at Fe fin lille Pige, fom var
ban vadt i den Tib, ihan var bor
te.
Jeg strev san til hans Koste, at
ban var search men at han haabede
snart at sunne komme Mem. Vi ftsts
rede bam saadam at han felv kunde
Irwe sit Naivn under. Han fik det
ogsaa Iskrevet Men det kostede ham
store Smertetc Da det var gjokt, gled
der et tiöfreds Smil hen over hakt-J
Ansigr. Tset bleo Isnart daarligerc
med sham, og am Mienen Edle-o von
strt til et Lazaret Senere bitte jeg.
at Bau ftrafs var bleven opmscretA
Dagen efter dsde ban.
En Udfltgt over Grause-. Hvad
150 Meter udviklede «sig til. Lerdag
Eftermiddag wklede to Zeminaristek
fra Nil-e til Gewissen ved Obbekjæt,
men tog fig ikke i Agt ior, at Ty
Osiernes Spasrrebom over Besen er
otifat 150 Meter inde paa wfl
Grund. Te tog vlielt ud til Bom·
men og talte en Tid med de to
«Landftormsmænd, der stod der. Men
da de vilde ver-de am, blev der kacrbi
»Holt-sc og de maatte med Vagten
Jtil Hat-stehn Ved Mit-en com de
ind til Guardejet Kristensem hvor
der straks blev ovtaget For-hie Eiter
nagen Tit-s Foth blev de under
Bevvgfning Sirt til Fol, hvor de hos
Komikrunekmätandeten Vlev meget
godt behandlet Derefter gik det til
Gram, kwoktll de ankam ved sys
Tiden. J Gram underspqtes d ePasps
Direk, de bavde has fig. Med et Af
teutog sendtes de til Haderszlev og
Oft-V ftust ind pas Landitormsinspek
tionenskontorei Her void-ges fttckfz
et Forli-n sder zum-de en Time-J Tib,
Kl. 2123 mit sfik de Lov til at kiaa
til et Hotel for at fuife og fette-:
iaa tilboae til Vagtlsofalc book Je
tell-ragte Ratten paa en Madms nie-d
nagte Team-er over si—,1. Kl. s Sen
dag Morgen kam de nd af ,,Fjerenc«.
Allerede Kl. Ohi- ivix-v de lsslarin
men var doig under Opholdet i Ha
derle under Bevogtning. «Kl. Æfz
Eiter-midng its-reiste de med en Sol
dat fom Vogt til Grener ved Far
ris, hvor det eiter wegen Vanfkelig
hed lykkedes dem at saa der-es Cyt
ler med tilbage over Gewissen Sen
dag Mten naaede de« kilbage til Ri
be, begge euige om at wie Mel-ne
for detes Migbed og Jst-bekom
metched under sden lille Walds
refh Dog lob man dem ist. Elbe
Stätstf vide, at en Gentagelfe If
VII-M M lignende Rande vilsde
Mit M et W scar ej W
W.
W «
Danmatks - Kottespondankr.
Find øg erdöbestrcbelfmr. Den
Immule Kaufeteskr.
Te doktsse DCltagcsre i For-dicke
«peditionens Tut til Hang bar nd
qivet og tilstillet os et lille Fltwes
iblad, indebokdende nogle Aktfttykkw
Udtalekser, Skflsdringer asf Ekspedi
tionpns Fochistorie samt crf den
planlagte erdskonference, der nu
er aabnet i Stockholm —- —
J sin Tale T Hang fortalte Gene
rckksekretæt Lioclhner, at Mr.
Fords späte Udtaleslsse om Ihrigen
gis -u'd paa, at ban stillede Fig-i
Modicestningsforhold til de ameri
IM thingsptanen pg at hcm
rikde sfre rigeligt of sin Fortune
for et hindre, at M kam i
femme GUW Vom M. dem
W san WW M It
M Seh-hast« es Iri.
Was-me satt-, oq seist-ein
den
ISWMCWMM
M«-M.OIM—I
s spng. see-t
Fredsvcnnek sfig ganfke til de
For-We Planet-, og en Del, sfaas
sosm Jngenivr Forchhammey
Forfatteren Sven Lange m. st
doktog iom bekendt i Hollandstejs
sen. J Hang holdt Hr. Forchhmni
mer ct FOR-dras- i Livilket han bl.
a. »du-Iw- at i Twunatf »er Miti
tarissmen iorlcrngst trængt i Bag
g·kundcn. Tamuark er gennemgaas
cnde et antimilitaristiss Latw. Jj
Rogering og Nigsdag or Flektallet"
Varififter«, og videke Hagde HI. F.
om TressdongerJMOet i Mem-, at
det var volmcnt men intet ist-te til,
»Und Frisdsbcitrasbclior angikz det
Nov-de dog gjokt ei ywetligt Jud
jtwk i lwlmidet. Regeringetne staat
bundne its here-k- eget diplomatsisie
System saa Folkene maa ielv Lage
Fredsiagen i detes Hænder.« —- —
FokdiEkMitimiens Reife i Eu
rppa var jo imsidlertid kun den ene
Side of Planet-ne, den ask-main
rixsic am man M: Musen vak
fo nimmst den permanente neutrosle
Fredsisdonference, der stuide atmet
Qes, og til hvis Hisnsted Stockholm
blw dahi
Kmäetmcen samt itlgende Sam
nienscktning: 5 Delegmde og 5
Samt-Immer sfm Twert cis de neu
trale Lan-de Den amerikanikc De
legativn er vang i de svrige Lande
er nediat Komiteer til at udvege De
ileaetede.
Konkerencen ital udkaste et erdss
program, der baade omfatter Ass
Iflutnjngen akf den nuværende Krig
og Gorantj mod fremtidsige Krige
Progmmmet skal da fkstciægges de
irigssstende Magter. og Ase-vieren
cen ssal faa Einwand-le med disse, til
der apum-s Eilig-Lied am Punttcrne
i Programmet, der ikke Aal hvile
pag sde sichliskelige miiitceke Forde
lc, Tom den ene eller den anden Ei
de kæmpende Magtgruppet maatte
sit-de iide med men abean
væte Wet pack MennMelighedeth
og Retfætdigbedens Vtincivper —
det entstr, derkan dankte Grundsqu
sok en varig Fted: her Hm man
Trinken vendt sra alt. syst-d der bed
dek Minimet og mod en interna
trygge Folkenes og Jndividernes
lige Mitwer under Verm Of
wsitifh sionomisk og aandelig Fri
M« — —
Saale-desi- et altsaa de For-Este
Planet for en neutkal erdstons
Fett-nee.
Eiter at ovekksmaende var stre
vet, er de danfke Delegerede tfi
Konserencen vakat Dei bkwett Jn
aenisr Raub-dummen Ftk
Henni Fonds-samtnen Fovfati
feren, tand. wle Cur-I T b a l b i i
Zetn Fakfribinqsmand K. M.
Klausen og Vokfelerer Lamm
Endvidere er de 5 Suwleanter nd
vegedr.
Konserencenz MMr bxxmndte den
M. Mruar under meqot ftikkærkbige
og wfsiekelle Former-.
EdwardSvore.
-W—-—
mit Umsatz-tang. der m »ve
L
. Its Füsse-dem
)
Pan Nrasnscn IS Tun- ttl et kam
mcnms Aal-,
ug Hiertct der Mer. U Tidcknc
fpaar J
om Krig km om Tnmiy »m- TrængsH
set og Nod, j
um Produkan fvate xil Lin ogs
til Dsd «
Der just-r en Rand gemmn Tiden
foa stack
og woher: »An gammclt, alt spri
vet fast væk!«
og Minder feile Tor itwgende Bind,
skmt Haonen et ukendt, og Styx
manden blind.
Er Hast-nein da Mende »s— nej mast
ket den staat-:
»Den Herren for-loder, han Wert
finng
Gan iejler first stedljs for Losme
Bind,
—- nqat Havnen san aqbnes —- han
vil ej Mind.
J Æet san mcegtig en Underitrsm
Mk- ) .
wwwsviwtet —oq vors
Iu on two-,
at essen Guds Akte —- lcmqt met
end den tm —
er W for Futen at miste sit sor.
DOHRN du es Hi CIM
W zu wiss-«- qsise ha
Us"-k.w«W—.-.qu
som mer er MADE end Wmel
ogM
skal staa der og ler med venligfte
Skim
og vife dig Vejen tik erdshavnen
ind.
Et For-kaum sig bei-ver 7m Golgas
thas Top
og trinkt-r til vildsomnns Zeilen-:
SWPT
og viset dem Leda-lag blandt Klio
ver og Skær
O, falig den Sirt-L som drts Led
ning hegen-. «
Ja folget du Liset, bar Dem-n felv
EjLagL
»Dele Parte« med Kunst
Enkeb og Mast
Mal gtre dig Stude, bang Almaqt et
Pant
og ,.erlfte" , de sägt-: Hans Lsftc
er sandt
FSaa gaa di frimodige frem med
vor End, -
»Den gamle as Dage«, trods Stets
me og Sind,
og agte de nymodcns Twmme for»
staut, ;
fom rmk os Amt og Livsshmäctg
Pant. l
O- tag as ved Haandem vor Firerj
oq Ven, ,
oa led oc- og mat os og trift pg!
imm, i
og stnk alle Freunidcns Stammin
act sau, !
at Lingfkibcst lnk’ligt fin Dienstvean
san sma. -
Eiter en gammel Vog.)
Jndjcndt as M o kg tetbe G s tt5,
Umndcr.Eal
W
Ihdeih
(«Jndfendt.s
Indern han a- stwrk aa sei,
modde band i th aa Nasi,
got et op, aa got et nir,
alle do sosiavt bam str.
Fsrit na- der a- no o Far,
kommer Juden u ad Dur,
men han got ett ind Men
far de Und, ban bao gient ben.
Las vos alti blvv oc de.
Fam- si Bann ka Indes ve.
Ssscu ett Sind da her i Not
bold fa- ve, te alt saagor.
Sten Stensen Bücher
Dank lntlierslk Vukdomutmo i Muth
og sonnt-il Blatt-.
Ilvsd kau vj i Pællesskab Sake for st
dksge de man-zi- danslce nagte l Omalm u
C0. Blukcks ind under vor lot-lieka klrlnss
lndflydklsoss. Deckt- Skmrgsmaal fortanlsxdigodcs
Pastor Ammssnturp fra »Vor- Prsslimrs Kiklkts i
Omglm til sit lmllpyilcs dr- to malt-s- danslkcs
lutbemke Frass-ten Post-or Betst-Ilska as Pol
ls Honig-hoc 0malm, »F Post-or Gier-wen
sc Vot- Prolstsrs Menighesch Cmmoil Bluka.
til lnsek ins-d fix-e Delegatek at wide i lumg
Iljdme Onsdsg den 23. Pein-. for at »ver
voje, lind der mnligt Runde gilt-es i denae
Sag. — Vi umledes m summte Akten og
lude lnsad vi tøts kslde et vellykltet Mode
Pørst Wd Put. Ätna-entom os wurma
mca og lagde sagen krei- mledos, Dom
bsn us pas den. llovodtmkov ni- dem-o
»llvor er all-s de dcnslce nagt-, Dom vi sldrig
set-i Kjrlciirne, og lind ku- vi Seit-e kot- It
bringe dem til Kristusl Este-· nagen Por
hsadliog vedtoges det It skholde stkltelsess
ais-de i kølgeade Ordem »
l Pells Mcnishod iomaha des 21. 22.
»F 26. Mam. l Gaum-il Blatt-I den 28. og
29. Mart-s og den 2. April. l Vot- Presse
Meuikhed TOMI den 5., S. os 9. April
Da sidste Dsg lnsert stock er ev sjadsz ved—
toges det It have Høde bin-ds- Eftekmiddsg
os Akten mod Fællmpisaing i Kirlteus
Kisth imellem Ist-deme. Det- tkykkeg til
disse« Zisklisr et- sanghektk indeboldesndes Ker
neaaf vor-e luthekske Sohnes-. lxlgplpdess Ist-d.
sum-s dsst nl awrtrkkc i alle von- danslcss
Fug-dumm ok Kirlmblailen Mti dis lukal«-.
csngkslskks Avigcstn End-Illig lEStsssutisg ils-t.
ist lade trykke nong store Kort med Bille
desnus as alle tke Kirltek med Beketidtgørelspr
as bis-deme. Dis-e singt-lagst aus l Bari-kit
andueme og pas sama-Je stedotn hem
(lanslke, arise umlen. Putor Ammenmkp
glatt-wie Mödet med Bøa ma, at Sud
wilde likgge tin Velgignelse til, It disse ME
slar muttis lyklcoa og mai-So damit-z uns-e
maatte bringes been til Uns-demnaan Ven
Jesus Kristuc
Pay Udvslgeu Vogt-c·
il ohv Gehalts-.
Ritters-set
Japanmisfionem
Ist Mut-ret, se Abl. Nr. 10 .................... 85718,s«
Eli Horn, Iowa, Mads Mader .................. 2,00
Taro-na, Wash» ved Missionask Nsielfem den donske Kir- -
fes engelstr Ungdomsfokening ................ 3.6.-')
Damm-, Wash» ved Missionasr Messen, den dansfe Kir
kes danske Ungdomsforening ................ 3,7«;
Jakksonsville, Ja» Melc P. Erickfen ................ 2.00
Blei-, Nebr» Mes. Simon Christenien .............. 2.00
Elk Horn, Ja» Smaa Msers MissionsiTlub ........ 6.10
Wen-para, BispVot erllers Mgh., John Andekfem 4.00
Tasten, Cum-, Jmmanuell Maiw- Ungdomsforening» 10.00
tilfammen 85751.52
Indianermisltsnem
Ist bitter-eh se Obl. Nr. 10 .................... 8187
ll Dorn, Iowa, Nod- Madfen ..................
erwiqu ·, Kiels P. Eritis-en ................
da, Calf» et Wsstolepdffek ............
Mast-, Nest-» MI. M Meiste-Heu ..............
Ell Hom, Ja» Smaq MS Mission-clai- ........
saupacch Dis-, Use these-i Nah-, Jshn Indetim
Gras-wille, Mich» til costsiolem Gustav Adokph Mel
fem Christian M Weisen hy. II ..........
D pøpspps
8 8388883
Tilfammen 81807 83
Jahr-missioan
Fsr wittert-, se Abl. Nr. 10 ....................... 8238L79
Ell Horn, Iowa, Mal-S Mai-sen .................. 2,00
Jackfonvillr. Ja» NielsP Eritis-en ................ 2·00
Blatt-, Rohr-, Art Simon Christensen .............. 2.00
Ell Horn, Ja.,Smaa Wers Missionsclub ........ 6,10
Atlantic Kredi, ved IV Fischer ................ 36,39
Tilfmnmen 8243028
Ustmonmissionen:
r Weh it Abl. NIJO .................... 8218870
E Horn, Iowa, Naht Radien .................. 200
Jurist-wille, Ja» Malt P. Stichen ................ 2700
ARIEL-, Jll» Emaus Naht windet ............ 15.00
Use-neuen 82207.70
I detdomshjemmeh
se M 9 ..................... ILUSO
Tw
RMWM III-EIN ...... — ....... . ...... 2.00
Intention. ·
Isk kommt, se III-I Iek Io ...................... weine
Worum, Männ» Dania Nah-, A G. Ellekman Is:
Christian Laufklen Mrå Jenaie Himde c Laur
Iien ho. st: Mrs. Chrlsttne Upompion II.75; Mth
Este-r ChrIsIeIkIen II. 25: Maske Ellen-man söz O.
H Ehristenfen 86 ..........................
Saxcville, Wiss» St. JolI MathJ « Jensen, Olc
JenIeII, Peter Hausen, Hans Lade-II, V Rasmuss
Ten, J. Jstchrfem Soleuss Messen. F C. Jan
sen shvek 100: Peter RasIIIIIEfeIL N. P. Jeden
Sstvn Jede-II, J C Rasmugsem VII-II.
Sol-hin Rasncussen Ihn 2; Carl VIII-banker Geo.
Rosnmsfen hu st.50; H. P. Wen 83 .....
Denmttrh Bis» Trefoldigheds MgII., H. P. Andern-II.
Eimer Rasmusieth Dle Lotsen, Hortvig JolIIIfcII,
Hans Haner (Larfonville), NasIIIIIs Dorfe-II, Viele
Lorfem Ida-IS danken J. K. IIIIIIIIIIL II II. Ras
WISISILA W Linnd bo. ZE; Albeck JolInfeII IsI.5II:
WIUN Mkko AUIIUst Jchnfem Alfkod AnderfcII,
Ella ElIrIItIIIIIeIL Peter Zwei-Im Id· J. Christen
IEIL Albekt Antwka- Mackha Haufen, Christ
Jvhnsem Martin Peter-few id. M. Lassen, A. J.
Buchwth Hans P- JGUIEID Ole Hausen, Carl E.
E. Jonscm Jolm Hausen, Hans II. Johanfem J.
P. Ehrlitenfcst Anton Weisen, Ed. Jchytksm Pe
ter Mann-Inn Denn-III Andevfcm N. P, Rqskmw
sen, L. J. Laffen, J. S. Lade-II, Hans J. Peter
IeII. JoIIII III. Dank-II, William R. Peterfem An
ders Mitteln-II, Nora ?JenseII. Lewis G. Dank-II,
VII-s. N II. Lotsen Iw. st Joqu Beter-few Hort-II
Hausen, JolIn Month Olc Llsm V C. Hamer
Geo C LIMIer SoolIus JoIIIIIom Ole Ostchrfth
Tabitha Hanser MrL Asumm Pakt-Im Miso Sti
ne H. Lotsen ho. 50c.; Konij sIO ..........
siIilsillIIII MinII.,BI-IIII1IIIII MIIlI., Hans P. Christian
IIIII, Carl Christianme J V. Hamen IIII 82x Hans
KIIIIdIcII BI. 50z Mel-: P. EbkiIIiaIIscm Aue Marie
Messen, II. V Nie-Um Mel-Z JcIIIm Jana-B C.
Hausen, Peter Penerer Laks Venson
L. C. ChrIste-usw« Anders Hosssbeck, VIII-s
Peter Nie-Hen, Isn IIIIavaIt ho. sI: Robert Muzds
sen, Elle M Mel-Im Jolmnno MAle P.
Kjasmoakd, A. CIItIIIeIIsseIh WillIe Kjwrgaakd An
na danwa lIv 50I«. .. . ..................
s
20.00
7I.00
22.00
Ort-alm, Nebr« Pella M,1l1., Ilan Pederscn, Mrkx F.
Christianseih Hatt-J Il. Lanridsem Thomas Weder-sein
Peter Pederiem W. Ztibolt tm. 82: Eril M. Jenfcn
8-l: Win. Eilet-fein Jecsper Jonseih J. Jørgensem Ei
ner Jenseit, F. Andern-in C. J. Jl-dgaard, Jst-gen
Hausen Peter Panlsem Zahn Hanseih H. Lang, Karen
Jenseit. en nniwnt, Win, Ist-eitlem John Weder-sein
Lindhart Leder-sen Jvar Wedel-few Oan Hanlem
May Andern-m Martin Hall, Post. Vertellem Marti
nus Pedersem Linn-man Hausen ho. Isl; L. Lanritsen,
Chr. Spanien, Clnn Christo-new Eniil Herrs, M. Oe
delnnd, Amtes Skhmidh Martha Pedeksem Hans Han
len, Mes. Hanfem Helga Peter-sein Ennna Mart, Jolm
Anderfon, Lydia Hainen, Jacob leem Vertha Oaniem
Anna Hausen, Marie Brandt, Dr A Melken Anna
Pedersen ho. 50c .. .. ................
Lin-l Wiss-, The young people of the village cbureh:
az. T. Jenseit, Acker Link, Post H. W. Bonda lw
st; Alfred Christensem Agnes Finder-few Petra Chri
stiatrsem Delia Johnfton, Chr-is Locken, John Chri
stensem John Peteriem Clara Lan-sein Lille Petersen,
Theodore PMB- erd Peter-sen, Van Nielfcn, Hei-man
Peter-sen, Lavia Pan-h lw· Zuc. .. .. .. ..
Audubom Ja» Ebeneer Mal-» C. C. Frolær. Hans P.
Nasmussem Dagnn Schmidt, Marie Sclnnidt. Martin
Rasnmssen lw. 8l: L. J. Indessen s2.50; Chr-is J.
Knadsen sic; Peter Andetiem Jahn Jensen ho. sä;
Malt-, Nebr» Mrs. Simon Christen-sen ............
Callender, Ja» L. P. Hanfem Peter Brandt, Lewis
Hausen, Chris Mai-fernem August Brandt litt stöox
H. P. Peter-len, C. R. Hendrikkfen bo. BL: Julius
Peter-sein Jobn Dann-m George Espcrsem Weder Nu
der, Mrs. H. N. Haufen« Loniie Brandt, Alte-. N P
Brandt, Albert J. Hause-m Conrad Brandt, A. A. Kir
lcsqaard ho. st: Rosa Haufen, Lea Johann-m Mahel
Peterfm, H. J. Hausen, Jenes Maria nfen, Zersele Pe
terfen, Juli-a Johnfeik Alma Ruder, Ferdinand Brandt
hv. Mc: Win. Hausen 7.-c ....................
Maiwurm Wie-, Bot Fr. Malyt Jan-J Sei-eitlem Lars
Georgeiein Mist-. Niels Jamenseiy Carl Rasen, H. P.
Petersein W. P. Mortensem J. P. Mart-knien, J. E.
Nielsem Lizzns Melissu, Robert Peter-sen ho. II: George
Mc Eli-o slöljz Mes. Carrie Christeniem Alte-. Ehr-.
Wiedm hv BL: Miss. Mai-n Peterlen ssx Vethania
Greciwille, Mich St. Pauli Mth Past. W. C. tllicsllem
Viqgo Nielfem Mai-je Rielim Assrie Czkkiinnserfem
N. J. Nasnntsjsem Cletn Petri-sen, Clyristinn Haufen
N. P. Madien, A. F. Jobniem Ztine Jahr-sen inv. 82:
Elfie Nielsen 50cx LHGliriitaiieriein lJLRcInsman
M. H. Halm, Sani Ausk, Geo. P. Jahnlen
W. M: Chr-is Christener sl ..................
Brooklnn, N. Y» Salems Mah. Alfred Gla, Cljr. Ras
niuslem Miss- Eli Binle Mifs Ellen Madlen Mise
Aftmp« Lea V. Pederfen, Mifs K. M. Nielien, Miss
E. N. Damm, Miso E. Zahlun, Mrö. P. Maller. Mes.
Cecilsia Christensem Mts. Chr-. Christi-Mem Mrs. A.
H. Geists-Mem Miss Agneta Nyhuå Wiss Edit Chri
steniem Mils Anna Christenlen Miss- Jenline leen,
Thomas Browm Max-je Anderlem Wirt-. K. Nielfein
H. Hauses-, Wiss Anna Hausen, Miis Mai-le Ollem
Wiss Mitin- Ehriftenfen hsvsh Mes-M.Ihoni«fek1.
Wiss Agnessdsfen hv.50c; Kinqutrgaapdsön TM
Chrislenfeiy -. E. Stil-Elen, Anton Jenlem O. D.
Olsen, Mes. . Johnsem Mrs Chr. Peter-len, Mes.
QJ Laut-len, PMB .Tl)ristiansen, tw- 82; Paitot
J· J. Kildfig ISJB Kollekt M ............
PlainstrQ New sy,F. Gold-traun Hi .;50 Essai-d
bach M.B. adlemR L Jenseit, V. Wams-law
· »Ein-M Radien, Wild Ellen Fi
MOI www .
IM, les Serine zws Petra Xe
P
,M M Gan n, Mc Sine Nil-few
M Faust-h IM- slatie Sireniein OM Dank-,
JMUM bis-We ZM J J Mldllg PS ------
4750
10.00
27.50
2.00
M.75
2850
86.50
slMc
15400
Shir- Mbr» den Hi Nat-ts, ists.
m M
Allem-neu ...... Mllwl
a I l I s,
Dass let »O facto p. e FMIIIIU
Tit Ruhms-start
Itlautic steh-.
Fsr wittert-f for, fi- Nk. H, -Dsi.og!skbl., 834254 Martia
Mal-» Posten, Mass» 83.()5. Falmouth, Me., Emaus Mah. 811.86.
Bevollm, N. Y» Salems Mah. 814.50. Westwood Me., D. f. d.
w. lau-. Mah· 837.23. Panos-, Mass» Beide-ric- Mgh. 40k. West
brook, Me» Unqdomsfokminaon Csperiem s20.00 og D. f. d. e. c.
Mah. sitt-OR Vwoklvn, N. Y» Sol-Ins (Spwielt) 834.()0. W t
hront Me» Mr. M. Fabricius fspwiely flo. Brot-Horn N. »
Salemö Mgb. (spccielt! s47.30. Post-m Mai-L Mnia Mah. 7 .
Allem-neu 856390 Modtaqet med Tak.
J. s. « eber. Kredssqsierey
48 Baylitou St» maiea Plain, Besteu, Mut
M DE Im Wohin-.
Post-eh Nah-» Its-. Niels Lust-v, 14 yimls
KIND 4 Pa- strømpotg 2 Pu- Vssmq 4
sich-steh 3 Sct Umlerth l Psts los-ins, sit
- Hort-, Is., Eus- CW, Bis-, 1 Dass
— .-««