Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det,de1 bestaar
Bot Guds Ord bestaak evindelig.
(Ej. 40, 8.)
Länme Tqu til
Efefmukmgyedkits Ældstr.
I. Gan-J Færd og Forstw
d c l i e d e r.
Læs Ilpx Os. ZU, 13 - —27
Eiter at Lukas hat sorthlt om
Mkdet i Troas og det unge Men
nefkes Død og Dpstandelsc der, gaar
hau over til at Form-Ue om Rejsen
km Troas til Mich
Paulus lmode bestemt at zaa til
Fods til AS sus — Paa modsat
te Side of den Halm-, hour-am J
saa Trous ligger — mcdens Tuns
Fsslgse fcjledc fra Troacs txl AS
sus, hvor de tog Paule Um Bord.
Fra ASqu feile-de de skm sydpaa
lang-J Alls-allein Lsefttnst Jg anløb
Miwlvne Uaa Len sag-vo-: udcn dog
at gsre Opme der, ::dere forhl
Øen Meis. sum de Var lige ud for
nieste Dag. Atter nassle Tag lagde
de tdl ved Øen Satans-, sag tredie Daq
kam de til Milet.
Da de lagde til ocd Zaum-I, var
de li.ge nd for Jndløbet til Ese
sus, men Lukas- siger optusendc, at
Baum-:- lmnde besiutwt ast Fejle Efc
fus- forbi, for at bau jkkc sknldc bu
ve ophoidt i Mien, thi han hast«-de
at komme til Jernfatcm oaa Pinse
dasg, om det var mutigt.
Dei er let forstaaeligt, at Paulus.
Im han var kam-net til Eis-eins vili
de have set fig nvdt til at blive der
i lcengere Tib: men, om han end
ikke faa Ha i Stand til at vie Me
niqkyeden der en lcrnqerc Tid »
hcm gaax den jkkc ligekmldig sorvi.
Fra Milvt fendte hatt Bud til Efe
Fus osg lud Meniglwdens LEldstc
kalde til fig. Lg saa anfprer Lu
kas tommelig udfsrlig Paulus-E
prægtige Tale ved denne Anledning
Talen falder novurligt i trc De
le. Bi skal denne Mang kim dvæle
ved Betragtning af, hoad han Wer
om sin ZaErd og Forkyndelfe i Efe
sus.
»Es oide, hvokledes jeg fætdedes
iblarkdt eder den hele Tid igennem
fta den ssrfte Tib, jog kam til Isi
en,« begynder Pausus jin Tale.
Heu indian« at den Sag, han hav
de arbede for i Efefus, wilde bli
wangtebet ogdavardetnpdvms
dth at de, som frod i Wien for
W, kmkde pege wo den
Ms Færd uden at heb-ne at
M sie ved hanc
Wen W til, hvad de
M perfonligt ved an
M Fcrd MADE dem; det et no
w, der hat M, og det siver dis
seWodMatfimmedhaMideves
TM for san-ne Zag. Iowa hcm
her Wst sit M
Dst er Mk Nehmt ellet III-m
W Of W It W M sitt
Its-d; Sage-h hatt hat arbede for
og den Herre, i hvis TIeneste yak
bar avbefdet, er san meqest større
end han« der-for mda der peges paa
Repræsentanten for Zagen-:- Rom
Saa Ekwrtsastter Paulus med at
sige, hocledes han fasrdeii —
,,idet jcg tjente Herren ial Ydmygs
hed og under Taaker og Provelseky
som timedcs mig ved Jødetnegi Ef
terftrwbelfer.«
De Ældste hat altsaa viidst um
baade Paulus-J Ydmyghed hans
Toarer og Prøvekferx det svnes for
trinsvis at have vasret Jødernes
Gfterstræbelfet, der hat fomarfw
get hems Taarer og Prsvelsm
Wke færlig fordi Jødetncs Mod
stmrd begyndte alletede efwr tte
Mmeders Virksomhed, Deine-tri
uÆ Opftand fsvst mod Slutningen
elf hems Birssomhsd der.
J Vers 20 nævne8, at Paulus
ist hat undlth at forwnde dem
ting fvm helft If det, fom runde
vmttlGavm ogathan hat last-t»
dem baade offentlig og i Idtksene.?
M ledes shen paa, om Paulus
Da- ltskt Efssieme noget ud over
W Bei- noget i Retning as
W.
dem i sin Aand aner, at der fere
fmar bank.
Hirn Frager til Jerusalem udcn
at oide, lwad der Forostasor han« knn
ast den Hellxgannd i Inder By old
ner For lmm ag figek, at Lasnker og
TTrckngslet immer dam.
As Udtrtjkcket »den Helligaand i
tin-er By oidner for mig« ligger
det net-kniest at tmqu at del ikke er
nagen Aandsens Andern-stelle hckn
hat meint-geh men fom han Imlig
hat reift igennem flere Vyer i Gras
kenland, Makedonien og nsu i Afien
og findet wesentlig femme jødiske
Modltand alle Beginn laa Tiger den
Rand-eng Ecincs, sont et givet dam,
Fat det basker den Vel for dam.
! »Men,« Tiger-»dan, ,.jeg agter ikke
smit Liv noget owrd for mig felo,
Jfor at ieg kan fnldfare mit st og
den Tjeneste, sont iea bar fmet af
den Hei-re Jesus, at vidne om Guds
Nasid-es Evangelium«
T Lied os her masrke os, at saa tro
er Paulus- i sit Kalb, og jaaledes el
sker ban sit Falk trodss den Mod
stand set alle Vegne lmr vist Imm.
nt han oil til Jemsnlenx, hvad der
keck-d maa bie Paa bakn der.
Han fortscettek: »qu nn sc, Leg
ded, at J ikke mere ffnlle se mit An
sing alle J, ilzlandt Indem sag gik
am og orasdikcde M;1et«« og hajn
flukten »Dann vidner jeg for eder
von dcnne Tag. at im er nsn Tor al
les Mod: tbi fea unddroq Mc at for
knnde edek alt Wind-:- Raod "
Der var sikkcrt ikkea Hx i Esc
sue-, der mer« kam til at sc Bauan
men det er en almmdcstg Anto
gelse blandt Fortolkcrm gnmdet po.1
Filut 22. V. Og Fit. 2,:31, arikaulnsks
vaa en fierde Missionzrejfc ester sit
Fangenfkab i Rom des-Uns Esesuå
At han or »ren for alles Vlod«,
dermed mcnck Apostelen fifkcrt, at
ban, idet hon bar Ekakmtdt dem alt
iijde Rand, jkke blinkt Ehle z no
aens Kunstser
Inn-wie, Atf Log Tim.
Zom Born jeg saa i Billedbog
Te Rissen Alfer. Trolde;
De more-d mig, men tun-de ej
Min Interesse holde
J Ungdoms Tid jeg kunde ej
J Bauten mig fotlige
Web faadant VMJL thi Overtto
Maa for Oplysning vigce
Wen fe, jeg blivet Born iqen
Pan mine gamle Dage:
De Tim, spsm Barnet ej forstod,
M alter arig behoge
Nu tror jeg bedre end som fsr
Pan Rüssel-, Miet, Troldex
Nu mater de ej met, meu kan
Min Interesse hol-de.
Am bot de ej i Billedbog,
M i ruft eget Hjektc
Wer de og voldet mjg
Snm Glasde vg fmtkt IMM
Nsu nævnet Lag dem jamnt ved M
-—— Jeg send-r dem helf ntje —
Den muntre Risse, onde Bock-,
Den Ali, med M i Øje
Oe Wählt sit fjælben Rusm
Her i mit We M,
M Tant og Vittighedet vor
Gi, bot-d min Sjæl bessert-.
Selv Jiticsnsisfen »Santa Gans-«
; Jst-g jkkcs riqtig ynderz
Hort srjal lidt Æm Gud tjltmn
For Arme til en Sonder.
Kun altior qodt jeg kender dem —
De forte onde Trojdet —
Bekymrina ——— Tungfind —- ngt
og Tvivl ———
Ei farligt Hus de holde.
»Doa, alting tjene dem til Gavn,
Som elske Gut-, vor Fadet,«
Hvet Gang en Trolkd mig griner ad
End met-e sog bam habet-.
Men o, jog elfksr Lysets Als —
Hun hat san mange Nat-ne
Hun Imqu ind, men W ad,
» quk hende jeg vil fern-.
Reform-umsonst Ase-leistun
gkt og ,, Leu Witteuvecmte
Ratt-kaut
As H. P. Hausen.
l
» Naar man bksspgek den gamtc sod
tyfke By R ü r nvet g, der tue-d fi
ue velbeoarede Mute og Taakne som
zkoa andre Byen yensætter en til Mid
ldelaldetem Lan man Mc lade vckre
Inted at Inindes den begavede Amst
)nek Abvrecht Kiker, hois Das vi
Pselvfølgetig moa aflægge et Bei-g,
Zog Mostersangerea O a n s S a c h s.
i Denne Mund-s Navn et jo i noc
Ire Biber bleven kendt langt ud over
,T-1)stlauds:s Wrasnfer og er ogfaa naaet
til Damian-L firrlig oed Opførclsen
of Wagners Opera »Mriterfanger
ne i Nürnbeer i houten Hast-J
Zackis er Hovedpcosonmn
Wen-wes maa det imidlertid Me,
at Hang Euchs vcd Ziden of at ow
ke Zkontager og Mestersanget tilli
ge hak- gjott sin Samtid god Gavn
j kirkclig Henseendc Han vät nom
Eig en ivrig Tilhasnger as Refor
matjoncm og haan var-me lcdtaleli
sc paa Vers og Prosa om Motten
Luther bit-v en ftærk medoirkeude
Not-und til, at Ksbsmdborgerne i det
Stole sluttode ijg faa asgjokt til som
mis Erde
Mcsfusrfangcn var blisvcsn Minne
sanigens Aflsfcsr. Rot-stellen mellem
die-sc to Digterwtningek hjdrsrek
sm, at Ninus-fangen bar-des sit Til
Imld oed Doktor-ne og Moder-dumme
medan Mestcstfangvn kom til at MS
w Wurme i Kpbstædetnos Haandi
Isikrkcklmtg: thi sum Folge deriv«
vix-v okriaa Emtwkne disk sorskcslltgc
Mens· nemlig Minnesimgemc ifka
Not gao sig as nie-d at fmme gudesj
We Zanqe og Sange om Nat-Irian
men oqfcm fast-Läg ji«-nd til Komm-us
Pris, fault-bis sum det sit-unsche
iiwd Riddcktidcns Rand og Tone,
saa optog derinmd Mesteriangcrne
merk jasvnc borgeklägis For-hold til
Betpondch faa man godt Inn sige,
at desto-j- Tsigtnina blw merk dono
fmtift mn Jgiaa stehst-of not-tät
indril den bog omsidec Ved Hans
Zachg ounawedc at faa et bpjeke
Sving.
Sau jtmrt tmn our bit-von uds
lcktti sit HaandvmrL begyndte hatt
offer bin Tids Zkit fin Vaiwteaar,
idet han dkog om fom Skonmger
im den ene Mtad til den enden
og arbeyede en Stand bvert Sud
IMM ved Ziden demf Fjotde han ogi
faa Forssg paa at fkrive Digte i
den overlekkekede MesterfangeritkL
saa oel alt-artige sont muntre J de
alvoklige vor Inde endey den
tet fra Mem eller endnu therc
var det et borgerligt Emncy der for
trinssvis blev bchandket i en billedi
lig Jklædniag med en Stagfz bor
geriig Moral.
Poe sine Vandiringek com han
i Denker sm, at hon ikke oilde Wiss
med at være en Gusta- i Dis-refun
ften, men lægge fig grundjg eftet
Materie-w
Gan fotztalte on- deune Beslutning
i et Dist, der estek hat-s fædvqnlige
Tit var fremsat i en opdigstet bil
ledlig Wink Don figet Mäg,J
at da ban i Byens Dykehave vors
EIN-et i Schu pas en blosriterfuldT
Plods kom de ni Muse-r til baut,
og da den wisse Mings Muse
Cslio spukth hvokfor hcm vgt for
kuyt fwtede han, at oft-et as han
Mde vendt sig hatt sra alle de
Wcsey der endet met Iet
bmdolrfo, sammde lmn nagt-t, book
med han paa m Und Maade kunde
glasdcs fjg i jin Fritid.
Dei-til bemasrtcdc han, at san
skssulde han lasgge stg efusk » ein-r
jang. Paa bang Jndverkding, at han
manglede Govet dertil, sootode kan,
at det var newp Muse-wes Hverv m
meddele Mennoflene saadanue Ga
ver, og alle oi Muse-r looede ham
nu, at af de Guyet-, fom de selv
var i Befiddelfe af, oft-de hver isæt
fkæitke ham alt, hoad han havde he
hov for txt dlive Weste-fanget Det
med fortællet han« var Bestutnins
gen Lager
Vejen til at blive antaget som
Mosca-fanget var imidlertid temmcs
lig Wäg. Som jagen opnaaede
at bkive Merkdmeftet paa an
den Munde end Skkidt for Stridt
gemiem forstecpige Prwey soc-le
sdes var set ogtfm en ufwigelig
Regel, at ingen Hunde Mve Weiter
fmmt- files-d hon hovde bestmet
denmPtfliesfietdenandmNm
man hovde M den sachkdte Da
bulatuy blas mgn Stolen-m rykke
og i det hele en wrdensevfuren uns
Mand.
Dei vor. ham en swt Gut-de ast
bitc de hjemlige Krieklokkek og at
get-se sin forhekwasrendc Laster, den
gmnle Mritcvsanger Hinweis-but
der M sin Eidc var tilstedss med
sin Lastlsngs Digte, ligefom Fa
deren var glad ord, ast Zinnen end
nu fasthsoidt vsinc Gnmdfwtninger
fra lbtgdvmåaarette.
Ort starke aandeligr Rote, der
nett-v i dissc Aar udgik Fra Luther,
gkeb Hans Sechs ftcertt og tkcmgte
for en W Interessen for Missters
sfimgen tiBagc bo-: W. Lutaers
M vandck ogfaa Tilfluming
Eis-s flere af Nürnberg-s bemdesligc
Mcknd og hos en stor Del as Bor
gekskabet Mrn for Hans Sachs, der
var i htj Grad smnvittiqbedsfuld
var des Wer om at give, at prsvc
Sagen mit-. Han auffasst-de sig alt,
kwad Luther bewdc Hin-ver fmderede
det, ftundom til nd M Nwtferne
oq grutsdede over M om Dingen ved
fkt Arbede Lg til sidst sontcs det
bunt, at det vor hakt-J Pligt at stem
komme med en Votendelfc bekom.
og det stecke i kraus masrkeligc Dis-i
om »Den Wittcnbcsmfke NattergaL
Tom man hom- overalt«. idet das-me
nemlig Immer m tm Tag ind.
For Danka zsxlde dct vol liqge
nasrmete at mspnc Les-tiefem Tom
Baums Bebudcr . men Hole Eacchcs
Markter Sw Jkajtrmalem sordi
deus klar-etc m surrka Tuncr son
tes dem et mon- tmskscsndc Wille-de
M LWIS er og Vsidnccstmkd.
sta Wen klingcis Nattcrgalens
Simg den over Vier-g oq Tal og be
bsudet Deman Tor Lwilkrn deldsigs
vis» Mannen-Ei Mit-;- Ztkaalcr maa
Träge. Disse havde ncmlig blcrndet
Hier-dem faa den sorlod Our-den og
Grassaaugen 031 var ad vildk che
kam-met nd i ercncm lwok den
jlumwde md sog die-J udsat tm- An
gkeb asf vaen og Uljsenc og as an
dre vilsde Dur-. Men da san Hjori
den veb Nattcmakeugs Ewig hie-:
vaskket op as km Einmmcr oa im
Dom-n gw. skonncdc den, Mitten
Ulvkse den mr lokszst jnd i, km
fkvndtc siq der-er at vendv ists-I
Jge til Horden Vom-it Eime- dn i sät
Iorbitkoisp at somian Dämons-sind
til Läzsz nie-u denn-s gis-»Es TEHI
Hacke-h og del bian ist«-, at Lege
Ist-lede, ellck at den-:- talrims Sinn
sftemte i med, jsdet Ulorn halsbr
Sfovwsletms sstmdcdc, Zlangssriss
DIE-lebe Ist-mir wackfedc Videwa
fems Zwincde oft-. oh Tksi Ihm-It
gqlens klare Toner klang liqc fuidk
gis-wem det bele, oq Tagen brsd
uftqndselia frem.
Udlasgnumen tust-as meddrlrk Haus
i Sol-se Digtet Mamtefkinet. der
hast-de blrkndct Essai-dem » non-läg
de Menaeflelwkdoamie, der band-.
bkssst Morden-pas Ascesi-, Dissens-n
ist den brimmsde tksratgtbatc wade
tienritc, Laien est Heide Papi- Leo,
de holen-Te Ulve er Bist-Werm- og
Abbe-drum den hvisiende Sksngtz
Nagel er Wanken- og Nonne-me, de
»du-fiktive Jst-et de trade, fom i
Drd cller Jst-ist dein-mon- Luther,
de ssrrtisxidxs Wild-me or do Last
solts bis-r »den at soc-sum non-: a
dot Iscslc doq rjngcumter Omiw
Ist «- m fordaiskcndc Instin
ins-X Luni- Eactsk udmspr Wd sinc
:s«.slo521.nm«s Angst-tu txii : Numbcm
ins-Du un Mc IWM sfaskmcnde
.·-85(1«f« at « iuo i, saulech iom tjt
en Dis-. Mmd Luther handc i Witten
insm under iin Ihmfyrfussz Besän
tcslsu Tot er ogfcm med stasrkc Fak
Vcsr, at Hans- Zachg stildter den pa
piftiffe Mudgitjcsmsftcs Udsvaskster Joa
foni Asladcilmndclem chvlemesferna
Helqononrkchsmh Truglerncs medHeli
vedcisftms og i det beLC alle de Mid
lcsr. Prwswrne bruqte til m presse
Penqe nd of Mk. Rent versonligt
angrcb han ogsaa Lutkwks scrrlige
Modsmndere: Tr. Eck kalder han et
Midsvim Dr. Ema-r en But Joh.
Tochter-us en Snegl oft-.
Men i Stictuinqen as sit Digt
staat han om ien ganite anden To
ne, idet ban paa en stemningssuld
og indctlig Munde tiltaler de Mist
nc og opnmntrer dem til at holde
sfast ved Gut-s Ord. Der-for: vend
om fra den Wisse Orten oq ty
M III-us Muts, vor gebe Mede
der hat satsithtil for-at feil-se
os og er vor eneste Mi, fdet han
hatsivetosdetsikteMrw Ret
fævdiwelfe da eka Stils-heb
M wit- ovemdemlig W
M om iW oq ask-im i fles
te Wer oq W.
Sn W Maine fom
den, der Mid- k MERCH
tom sein«-til Dote neit- Isr i W
ten Wiss Wer d W
Its-May meu i as lile Da
ske Sange, fom has-n Mudejdedh To
of dem blos kidlkiq wes-Hat paa Durst
den ene Of dem: »O Jesu hold med
uceget BUT-, Gud Fahn- Sjn og
Ære,« er en Maria-Wie «kriste1ig
forvewdt.« Mcn inng Of M Sah
mer kunde have detes Plads i de
lutyersske Sol-nehmer lmxgcke end
til iud i det 17. Aarhsmdkede Sol
men Nr. 18 i Salmebog for Kiste
og OjemH «M«m Sjæh hvi vil duj
geraume dig,« hat denne Salt-IMle
Udgivere urigtig aufsti, at den er
digM of Hans Sechs-. »
J det Oele vidner Hans Sachs
Digte Im, at ljan var gebt hjeurme
i alle det gmulc og det m) Testamen
tcss Ikriftet og havdc fix-dem man
gc tcsologisskc Strifter.
Da Luther bode, fktev Hans Sachs
et meget fmutt Mindedigt over hinn»
i Form as en Tit-m i en Kirsc, i;
ijlken en Kiste med Latde LigT
Vor stiilet ind. os] ksvor dem saa en
Wind-c i kneiwidt chrdebon tTeoloH
gicmä der gis hen til Kisten og nd
talto jin Viertelng Taf for, hvad
Luther bavdc vasrcstfor denkst-, men knm
tiltjqcs ntrcsdc sm Fmgt for horcfter
at mangle en Vesktmkk og komme i
Fiendevwd men Hans Bachs spat-et
dee i Dkdnnnm mkd ej: »Ernst
sitt-« og isoroligcsde bendc med, at
lImn stam- i Wids Vase-kaut og M
kcsrt vix finde Veskkyttelse i den krist
nv Mensng sittlin i Tysklmvd —
ru Udtaleäsa der offer lians Me
Inn von Meint-idem
J det Oele taget bar sikkert Hans
Zachtz itkc Lmät faa lidt Jndslodelfe
vcm Lirtbekdommcsns Udbrechsse i
Tnfkland, Mc alone ved sin III-at
njng men ogfaa i Kraft as den Om
smsndiathd. at den jcwue Ist-mach
der nsd Anscclfe blandt hole Bor
acrssabist i Ttsikknnd nnd Anscelse
fom Tigtcst Dkt biwde til Folge, at
Vomvrsmuden i det Mc fslte fig
drum-i til samme- Side, og Luther
dkmsmen i Tnfklcznd sandt da osgiaa
Jssm hob-ice ndvortes Swtte net-w hos
"!I«.sra(smandm.
J fmc sscmsrc Aastog tmn fat pcm
Ihnrcstc lerbcldisller as beli
Hnit as ihm-tun fault-des of alle
Salomonis erkorozL Oele Jesu Zi
mchirs Sen-:- Voq osg smnsor alt
-".n»«!lj,u· Tade 150 Zalmcr. as
Ins-Use sjdckus lian doq kun omdiglede
Unka onst-M- tål Plenlqllcdksalmct
Ta imn vor noctct ou wer Sis
Ikstsz Aar soketoa hsn few en using
2 .1 Lotwllinq as sind lmntlige Dist
11ns,m, oq Resultate-l items blev for
der forfus 1275 Melker-fange der
soldtc l« Mandflrcvnc Falle-bind
nusn de var tun diznedc til BTW i
sillcsteksanxrsssolnk Hans- øvrjge am
satisnde Tizmiinq viste sjq at bestoa
as wer 1700 Fortwllinger vaa Vers
samt 208 Traumes-, der tilsmmnen
snldtcs is states baundflkevne Folios
bind.
Estet.öansisachg' Tod var i lern
acrc Tid Ida-IS Digtning nieset wa
lks-met oq anfet wer hele Wand
men lenkte todte det fig nagst het
med, alt efteriom man com lamgere
ind i del smäakdte lætde Tidsmnt
Til fis-it var ban nasiten sanfte
alsmt - ..
J nyms Zitd hat Goethe og mum
lig Richqkdt Wagner ved sin stoke
Opera: »Die Meistersiuget von
Nürnbcm", qiorä Hans Sechs til
en beim Mars i Tystland, og de
fleste of bans Digtninge fokeligaet
tm i let tilgængekige III-gover
W
Ea modecne Stotstads
Mist-U
AS Sogar-mail
Richard Thomfon
lI.
Dg Jngmm jovitod drum-it at
interesse-te des unge Oxford, lwm
»Am- bcsspgte hon Oriord og Mdte
da Ztisdentetne samtnen og fortaltc
dem om Arbeidet og oufordredc dem
M at verke- med i det. Lg med Held
Ta Zagt-am ovcrtoq Ledelfkm boedk
der 4 unge Mit-nd i Oxford Demse.
Da kmn rcjfte, var Tallet steget til
DO.
Zagt-am saa streckt, at m m) Vim ;
ning var Advent-U CHko en traf-l
tig Agitation i Gang i Oxford vgj
West-London for at faa de njdvcnis
dige Penge J Nonen-Im 1891 blevk
Ost-Mienen cqu pg i Juni 1892’
inwiede Getragen in's connaaqht del
nve Oxford Me, en samt, »d
ilofteklisnende Sysning i Moos
Streck
Settlanentsu PMOM var
ogsaa i en fW Wctning i
1888. III-Wien M i dette Aar
660 M. Wink es YOU M mw
et UW- M 160 W. Werk
»so-then en W M m s75’
Id. Gurt-: d- Jugmt fortod ok
M Mk M IÆMUCO
O. Aal-, II Its W II- m
I uLo vARp Moolkimw ok swoster sont-, Benklæder,
: - slcjomr, Versen-j. soklcety Dame- og
» Zømostthpetz Wüten-eh Automobiltæppen llldvateringek
’ Huld Isftsr uns knlitlsdg tin-J IDkswr nzz lspmsk su- -«-«i- Ehr-n
H kin- -I-:u-- Dis-n Pisnwn Yi gut-annim- ut all« s«-« Mit-( gis-its tut-I
«3-Isrt-J«-tilltsl.-n·. -«II-—I- vi Hinsr Pisnxssnws liibugm l)«i Imgis Hugo-« Cis-ne »s.
fis-mirs« 27 Au lum clsst gnmiss Nul,
Litchfleltj LITCIIleLD WOOLZN MILLS Minn.
W-«
200 Acre Central Minnesota Land
ldshn umso-L in(««-I:-»-«. Lock-s UNDin k. aus« Instituts-title- Lands
sk·m(ljn-n·15slc Hen. un listv Mxl m th. kksslkxsss sur ktin 851 nn» N..'i()0 kom
tmL liess-ku- IH « mit-I sinds-i »Ist-« Is-—':Ii-I«IIH. Skl«0'·’I«I«1«S'"Is»"
Ulslysmngkr islltsr kun. isq ml nwl
P. l« Mcslderg. Denn-noch Mitm.
W-----------------—-—-----------------------.
s w
Vil lle kng aller sælseP
Dersom De Inskek at kobe, sælgc eller dyttc chn
dom i By eklek paa Land, cis Mek vi os sorvisset om, It vi«
kaa være Dem til Tjenestc Vi bar tlere gunstige Ante-d
njagek i og omkring ved Blaik at byde paa.
Zessg eller tilskriv
Wohin-on Mem-, blau-. naht-.
L 4
up i Jngtams Tib, lastliq her-nu»
vlw hims DifMÄiottn Smde Ef-«
termidsdagi Viktoria Pakt med Fri
tasntetne. Entnerne var faadannc
som: populasre Jndvendinth mod
Kristendmmnem Paulus i Hüte-nein
cr Kristcndonmken en lscnde Tro?
; Michammedanismem Hospitalerncs
HHistorim kwad hat Kristus gjon for
Art-edean er Kriscus vix-selig op
standcnP Vanstolägycdck i disk gamlc
Toskanentm der nye Testamentcszi
Maal via Og disse Zimmer blev ifke
beyandlet tsrt og Lebt-Ing men un
derlwldmde og Hosng og fkkc Hast
dem gis en Lotterbplge den over
Fiskfmnkjnchk
»F INan sigct Zagt-am et
sthsdcy »vor jcg aldrig med mjn
Villje sinkt Fall täl m le, Men im
oilde sinneühen sict ittc kunne hol
dc 800 a 1000 Masnd i Rande i
fri Lust, Zwis jeg Mc havde Lw
tji ret jmmligt at fao dem til at
ie.« .
Nam- Zoredmget var endt, besond
te Hkussionem sosm statt gosdti
aiorde anrmns state Dygtighed sont
Debattsr. Hvordan hast foriiod at
ist-handle sine Modstaudete, stem
gaat as, at.dq disk Wider bitte
op, sendte Wlige Fritcknketfedekc
og Qrdfiterc hmn en Adresse-, dvok
i de takkedc hmn for den lot-alk
evkacidm Zwar-von ban bavde dein-m
net den-. Noqcst of dct iidfm Jngmm
udwttcde sont Felsrande for Or
sord Hause, var at holde en Nil-M
vafwkaktwlmjssfe Forriasiitrinqer
for Smdentemc i Gambriqu bissi
Foredraq ndwm fort oftcr under
Title-n »Am-f in arm citiks« -
og er over-Tat pas Donst
sDquoncheden begondte nu at
blive rcsttet mod Zagt-mit J Ists-'
Upv hcm Sogneptait ved St, Mat
klmsug Kiste-, Oxford Hotkscg Sogar
sirkcx des-ach blco han Provft for
Vettmal chcu Pein-Erd og da Bi—
foppen over Oft-London, irr-Brom
ne, i 1897 biw fakflyttet tii Bri-·
stol, tilbsd man Jngkam m bljoci
MkEOndous Bisse-p, oq den 30. No
vmrber 1897 indvicdes hon as Ertr
biffov Tot-wie i St. Pauls Dom
ficke M sin ime Gekning, kuu 39
Aar stammt-L
J Oft-London äk Jngmm en
fort, uten betydningsfutd (,s)eming.
fett-Um London ten felvsägeüg itse
zooerkommes af een Bis-op, Moo
pen af London man have nogle
HjMitopper i de iovsiellige By·
defe, og m wf disfe et Wiss-wen as
Immer-, som Bist-wen over At
Lowdon Beides-.
Wen demn- Ztilling var i cuq
Nil-Ue Am- cht er ikfe Tilfasldct
lasngere tm — sorbundet et Prade
kmnbedcs ved St Paul-z Doittkjrsr:
og den gav Jnaram Lejlighed txl
tidt og oftc m lmgge Ost-Landwi
Sag fkem for den reprwietrmttnr
Krebs fm nackten alle Jotdeng W
no, der smnles i · St Paulg Tum
kirke
Ast-London fkcmbtydcr et unside
religisst Problem, det tmsngjc den
Gang og »Er-Eimer endnn M. fletsc
Mrker, ileke Pisa-steh flcte Missio
næter og flere Diakonisset At
Londons Mrcefond hat sMsiat ta
get den-te Omave ap og fanvt en
redchon Starke oq Leder i den nye
Mike-u Dst var ikke alene fra St.
Paul- PmsdsisestoL at anram tol
te Mcesfondcsts Zag, men nd over
bete Landst, on det M WMF
aslle Vegue flattedes man for at he
re dem-e unge Mop spuælle am
sit Avbsjde M at give Ost-London
til Gudi M
Meu man tue-e end til nye Kik
ke- W der tI en Gekos-onst
de ihm i Mkketne og opmuntrede
den-, der andede i Kirkeng for
tskcsjitgcs Wertsngey og ikke mjndft
for-gebe yan for at faa de ketthMwnd
Wn de rem- Phdfeh oft-.
Rath blas yong Liv; paa Top
xnsn asf en Onnndus späte han jin
Frotojx og i den nndckjokdiske Jem
jmnc paa ch til et dee strev han
jin Prnsdikm euer iit Fort-Rag. ,
Js sinc- sidste Aar sont Båßop It
DER-Wen nor Jngrnm med Tit at
Trijte Gmkch in England Mens S i
cicm (E. E. M. ZU en Torenwa
dck nn tasllcr m. 130,000 Medlems
mer i 5051 Aidclinger. Zokntaolet
or MS nt uddnbe de ethe M
Immers- nnndetjge Liv, der at fast
te Dom i Arbxsjdc For Mndis Ninos
lldbkcsdclic
Tot km- Me windet-lind at Jngtmn
law en as Fckdrene til denne Beam
91elfe. Her imk imn altjd hast sur
Interesse og betndelige Maori- 1il at
mle M Mit-nd, ligefotn Eka von de
strsfelljge Reden tnm Lun- sit-ket
iyar gsjort et særligt sit-beide sur
Mxmdene Vil man se kmm san n
iige paa Hsjdwunkteh TM nun
var-re til Stede den Esndag Aste-n i
Oktober, da hast prcwiker i Studen
temes Knie: Zi. Mai-n Mc- Viknin
i Oxford for m, 12—«·H()0 Studen
ten ellet ved Masndcnes Mode ved
en Kirkekongtes, inwi- Tälizskerkreds
sen ofte et -1---5000 Mir-nd. Hans-s
gode Hut-m- oa ikse mindst Hans
Begesstrinq griber og smftter For
fmnpingem og Maule-stellen for
hqns Populoritet et den Minntlms
ge Vifaldgotckom der lqder. nass,
ban tesser siaf for at taae Okdet·
J SMembet 1900 blas Lands-us
Wov Dr. Creigbtom iyg og af
gisk vG Mo H. Januar 190L
Wtolen i Lmtdon er io en Es de
Wligste og bewdninasfuldefie
Pastet- indsnssok Enalands Kiste,
Xwottsi det first oa fremmeft gelber
om at finde den rette Rand, og
man vari Mwindeliqhed Mc i
W om, at den rette Mond var
sundeh da Binde-ne d. S. Mai-is
msddellc at Morden as Sämtw
var blwen Tr. Creiglptons Esset
mand sont Piska of London Ov»
Los-O kaisnshringcr inde til dm
mu- Nkfhn lin fm London-St Lords-.
Mai-W til Arbeidcsns M ?knlesdrens(
m-. General Vonth n:scsrl)ro.1te
,,«.?rc-Tf(sns Eva-Hi- Oisim ku JnZ1
amm sinnt-do Zum «.It fmn nor qlad
ved at Dido. at Menpmlm oq bims
FOR bnd knr knm nq Inn-J mnsses
liqe Nrrninil
-W
Landskkskskkskk
for imt Land, fon- aabneuil Bauten soc
skandmavisk Sknling i Faust Counm .
Wis» tim- rn nn on tidonmosig lau so
Tanne-« a nye Zenit-nennt data-f
m Jokv um let-»Sit- fot IM
m, Ilsvky Inn-»Im oq altem-ist
Iukte alt-abt· Suadt sum-. Stuf-re
gamma-re- scktlige Leu-litt for Mut-mag
as Latwer- Solg as Brot-alter o. i. v.
Esriv ul
primus umso co NEWTON
Staun- Aspesiksnske Nyhm
s- « :- « -
J-» sc ’- I«« l«n..s«1«ll'-'
-« i« , « s: i«l Nun-km , Issi
Ums-- H.-. h, Is» JEUHHH Ists-»s
Jf sfkcsz l« V « »H« Fleo
who-IN s-l·-m-«t«--«lr« Reiss- O»
»Nun xliisy sur Um im HI-- ss
RkIN bit-T wir is)-«« Wust-»wi
"8-«.---l Musik« sum wiss-Isi- grillt
fAIMIKfSISD C NUIIIIV Doch
n »in »Ah-um Mlmh