Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 15, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IIIIIIIIIIII »k« ssssssssssssssslsssssssssssIsssssssslsssssssslsss
mäwo v ans e se n
DAMSH
- I INSIXOMXIZFZIJOV - ITA I Okslssslskdäslslcsiscsb I .··- I UOXOXOXXIEOBXCOLOIIL I (
Ak. n. II A HefinsiscLsizkI Eise-hu Ousdqg im- i-). 91ifdiktfsf1sz·13i. « ' « A f " wn"II ««-«3.·». kämp«
Ewutjkigeus gang.
Systeme loterr stempelte voll-samt
pas ykd Verdun.
Rufes-e gsr ftqdig Fremgaug
iude i Uns-fassen.
Roger carnthgt Not er disk jkfe
at melde om im singHisucpladiernc
den sidstc llgex tdi Tnfkerucs Dold
fomme Angkev i Egnrn fokan Ver
dun er jo jkke længcrc noget mit, og
det femme man sian om Rat-forth
Fremaang indks i Kante-sicu. Og dct
Wer disse to Ting, disk var nasret de
fmntkasdcndc Itass i skdjtc Use-:
Ktigsmcldiuacr Dm koste-km- scat»
tma at indiqu Werden ? Hviss dic
ikke nam- dct. iaa or M Me dcms
SMd Te owner ijftksrt alle denkt-»
»die-r for at naa desto Mant. Tis
kss beksmtc Neues-acht Hindmbnkg
on Machcnfen sich at mrrc ankom
men dortii. Lde im Tusker-w onn
dst her oq der, ums disk or tin-ac- Ub
sigh til, at de nam- deres Lasset-J
Maul -- For Rusfcmc or Udfigs
tot-ne Lust-m Mng indc i Affe-L- -
kas Martide Timsramwrt »
Totsdag. - Fortfasttolfen ais
Tysiktnes Ave-nn- Nordvefl for Vor-»
dun, pas-staat Berlin, km- afvet den«
fWke Stilliimer over en 4 Mils
Front oa Mentlig 2 Wild Mist-,
og de lmk tilfanqcstaaet 58 Officin-er
og 3,277 Wenige-. LandsbneanOH
gez ou Famkvillc Raben-Howean
og cnmiekcs Nonen Faldt i Laster-I
M Hemden Franstmckndene gjordej
icwpek Medic-nd J Corbermk END-»
T ven, der nolia indtoiqes as Wiernej
bar de Franfke drovet Mekae tde
as d- skcstc cis des-es Stimme-. Ex?
Mk Anat-ob paa den smnskc Archiv-H
wart-Linie floaeg fikbaqc J Weisng
eDistrMet Sud-ff for Verdun lmkj
Mel-ne dkevet de Franks-s sm dis
kes Stillina i Landsbmsn Irr-sites
der packte-at Trifft-me at de tm
Wo til Range —- 16 kranka Amt-«
Mauer hoc kostet est ftokt Amt-Mom
bet Wo Metanblon Statt-zum - —
Mississi- Kriasfkibe paa Sortohiwet
bombntdeket tuekifke Mit-neu osx
russisse Itovpcsr bar intaaet Brust-:
Mist-. — Oasaai Ver-Ren Mantewa
Russerne rast oq kmr indtcmct VII
en Senha kSeimcsm Nord for Kot-J
mai-Mad. —— 50 ftore Mko Kriasij
Mbr. ledfaapdo as umwde Tmnpj
leis. Zwist-Thiere oq llndrrv«1nditss;
bar-de bar onst-et set dar-wende ndf
for Hollan Nordwit ,
«
?
Blasqu bar Russsorms Slms Ste
fmfattet Oyen Panz im Posten-ne1
Ausdan Tnfkhnd bar cr
Mrthortnaal Kru, hu m- csr isk
Natiomsr indbcnndksdo i den Wer-m j
tiotmcis Ma. Tncklnndåck Krixmsrkhss
kina mod Port-mal or misspntlis1:
wundes Dem Mic- Lands Intisrkici"
Ihm as tnfke Gandesksstfkibo Konsum
msllcm Toffel-w oa Franfkr North
mNokdness for Not-drin or ikkts as
Mei. Hast-Ha voldsom bat- Tysser
nes Anat-eh vwrpt omkrina Donau
Mi, Lands-Even Vant oq Fort
Laut-, men iqu Paris bar de in
M symmet- Tyskktnr Mit-des i tast
For-natian mod de frnnske Lobi-am
ve paa Mmsnsen as de Hist-, der do
mineker Fort Vom-, men Franks
mmdene drw dem Mboar med en
oknse Tab. Oqu Nin-n Vom-, sont
Franstmasndenc tidliams lmode dre
vet dem fra, for-state kn- ot main men
W All-nat -— Paa den sstrc
des Lug-i Wes-sinks- imod time Zisc.
Unget- M uden Held, ssimsr Vor
lin. — Rutfefne paa Sortelmnesstp
steu puqu fremad imod Taktik-to
fornmäte Cmesmly Irrt-hanc im
de qaar ligefaa its-mak- i Ver-first
Durbach —- J Tot-demu- lsar
kostet-ne vsd at koste Wasser as Jn
fqnteti med stort Tab windet en
Oel as Skovm fom Fransimcendems
tidlkgete bavde drwet dem fra. He«
le Egnen omäina Verdnn er »W
pcads for voll-sont Kam-v. Beil for
Mann-out og den Sekioy der
mwmchstaft mal-eaan
umcwemmm1
spat Wäh
-s-— Berlin pas-staat derimod, at TM
fiel-ne hat gjokt nagen Imago-IF —
Den wike officielle Newport meddes
let, at de Franfic var vundet Fed
fæstc i Fort Blum Paris havde fsr
katagorisk ncegtet, at Tyfkerne hav
dc taget lwerken Fortct ellor Vven
Wams Øst og End-it for Verdun
over ca. 7 Mle Front hat Toskerne
anakcsbeh mcu udm at vinde noget
( Pan andre Held tmr Franfkmasni
denk- vundet en Smnlc -— Pan note
Strimflodcn i Russland bar Ty
slcrne lidt fort-re Tab under et Mod
asmrisb paa en Stillinq, fom Russ
ferne bavde tagct jka dem. —
Trods dmrligt Vefk sorflastter Ita
liens-tue Kot-wen paa Jsonzoflodkn
- Rast-ferne toller imdia fremad
imod Iwbizond paa Zortehavöw«
ftp-L - - Briterncy lom sfkulde und
fcrtte dc beleiredo i KutselsAmara,
er oaa Grund of Vandmangel ble
oen nsdt til at imslke fig tilbage til
Tigrisflodcit
Studaq Tot tylke Krisis
kontok blutig-h at ZawnMegimens
tot ved et vludslcliqt Fremstsd i
Chanwaauc hat windet omkring TH
Mil skemad over en l,100 Yards
From, taget flerc Konkan og 700»
Jungen — Berlin est-klirren at de
Franske et blasen drevct km Tor-«
bequt da Cumicsress Stovcna og at
Meine er windet items-d vleref
SMA-. Den skanskc officiclle New-J
vort ist«-muten at Systeme hatj
indtaget en Del of Born Vom-, mein
var Mc i Stand til at naa For-tot
of Tanzm- ng « Terektugik
Mke Aal-TM bat rosig-Dem for at
awe Plads for et nationalt For
fvaksOabinet Parlamentet bar be
nmndiget Rom-ringen til at taae
de ntdvendige Forboldskeglok over
for Tnfllcmds KristderklcrtiIU --
Tot kenn-sie Krigskontor siacty ot·
Tusfckue ne Gaume i ifrdobbislt Ko
lomw er sein-met from til Anat-old
mon et - blevcn meist ned med
Eransk Artillcri og Mafkicfsknts. De
Nov tun-met til at roth-ert- og efters
cod Grundm del-set med BLI.
Maitdaa. - Both-« 12.
Mart-T Fratkfknusndcnecs An
aer i Last Fonuatiou wo Stilljns
get-, sont Taffet-m- nn·ig ande m
gest pan Metkscrslodcnsss wuser Brod
Nordoeft for Verdnn blcsv j Nimr
slcmkt tilbmus mcd start Tab Tor
Anakkberth Tor tjllasqgcssy at si«
den de senkte Themis-mer i LIctsufcw
qiunm bmmtdtc or der kamst 2«·-,
172 ufkukcdc Smnfkc LICEiccrcsr ozx
Menixm IM Unmut-r m Jst-Z Ma
sfiimpmsnst Bari-J jndrmmmsr.
nt Inskcmc lmr taqrt m lillcs MADE-»
qmr Nord sur Fir, tut-n alle km
rims Angkcb flomssfi list tilbams »
End for Somcncsluden i Maomtej
Horn-n og i Vanideisiw stktor i(
Vom-ferne hoc ftanfk Ylktillkski bonI
bothmst de tysse Lobesan-of
Ring-form- lmr ekeln-et Lohe-grade sm
Ttflkeknv i Tnicsftcr Regioncn i Ism
Galiciem on de bar ajort nderlique
Freman intod Tut-terms iPersseu
vcd Jndtagclfcn as Vycn Meint-.
Missetat- indksnumsr Sirukuiuqcn
of en russisk Tomdoiager paa Sor
telmvet ud for Var-m En Dei ak
Vefastninqen bit-v reddcst - - Ttods
det ugunftige Voikliat i Vierges
nene fortfættet Jtalicsnernc den-s
Operationen- lmod Ulriasllngaketnc
M Goritz bar unstet Ernste-nd
for not en Dagelstotm frn de ita
lienssc Giganten
Tit-doch — Stifter-r bar
Takte-at der-s Aug-w im Øft til
Nest-Mk m Verdun vg. hamkrt tm
lsö imod L· Worte Gemme i et For
W oaa at naa lamgm Mwaa Pest
for Fastnlnam J Øst paa Nonse
flodcn oq i Womit-WEIBER et
Knospen nktaget Neu den imod
Li- Mortc Homme og Vol- Muka
sumcot Triften-ne nu ftore Tit-Wac
iey fandfynligvis l den Hei-Mai der
at site et UItMWD men det fran
We Its-Mark Im· holdk bette »sam
WM»W M JW stets-fes
Statioucu i Arie-alles og andre
SckcdeL og flere Ztedcr omkking
Verdun or ikansie og nyske Flyverc
sandte-J til sinan i Luften tut-d ubcs
stridclig Held for de Jst-onst iflg.
Paris. Mindst 3 nich Aeroplancr
ist-Hasses braut til Jordeth og andre
iaas at vasre i Nod. --- J nordke
Rudland og i Malicien imr Rusfer
m- lmft Held i den-s Kaum mod
Tentam-nur J Finuknsfien drivcr
Rasse-me iremdcch med Tot-ferne
— J Dienst-jin inu- der attcr smaet
ist baut-di Elcm meiiem Borsiere og
Vritcrx Tyfkcmc nmattc viqe, de traf
inducm
J Dazi til Morgen -
Ostwrordcntliq fu«-r Jniantcsnkamp
fokeaanr Not-duckt for Visrdtm og i
Udkanten as Voiic Dis-I Mutes i
Nord for Nisus-Finden Tyfkcrne
er de mmribendebcggc Zteder. An
dre Siedet lanas Linien bcslmldes
der voidimn AttillcsritmeL Trerms
as bar Trifft-rni- kitiiet den-g Trop
uksr imod irauike Stillinaer Nord
for Nisus-, men intet of Anat-ebene
ek lvkkcdes. « Rusierne trwnqer
fremde-les Tot-ferne pas Kimkasusi
freute-m oq de bat qiort kamang
mod TotItOnErM i sftke Golicim J
Niaacanxn i nordvefttc Russland
ais Music-re ved i wfkc Lohe-grade
drwbte Volum-no oa vendtr Möan
til den-g ein-n Stilliua »den selv at
ledi- noaet Tal-.
Ktig i Ametitq.
Villa sg han« Yes-bitter ask Nis
» s « vertis sm- Mseufenl « f
U. S. oq Mexicu Regt-ins for
handlek om at fange Milch
anbtodcnc Torsdag Morgen i
Isidste llge bragte Meldinger ons, at
VillasBandittcsk im Mexico var
aaact over Gras-sicut til New Meri
m Da bovde Wretaget et mat, af
fkyligt Odeer vaa Vom C o l u m
bug läge Nord for Erwies-.
Zom natuer Inder Msnstniugets
ne om dem Osvcrsald forsiellägh
lwad Enkeltkwdek anzukuu Anmls
let as Villas Mir-nd asmjves faa
lavt sont 500 ou san lmjt fom 1500.
Antallet as Amerika-usw« iin blev
drwbt, gross sont 8 Soldater og 8
cioilc. Desudcn blco en Del san
ket· Mem vcd den Kam-p, der op·
stob, faldt der manch af Bandits
term-. man qwitrr wo den intod
MO. — i
Tot var Um Morgens-n Kl. 4,30
den 7. Maus Ooerfaldkst ffctxn Dei
inne-s, sum Viller, san arm-fu« fom
han pr, Mode fordert-U fit DvcrL
sfald ved Tagen for-nd at lade nagen
telmrafekc, at han var 40 Mit Veft
fta dctte Sied. Da baue Baudittek
faa kom icm tidliq paa Motgensmw
den, var scsverfaldet en fand Oder
nnnolcnzk
Jiiijdlertid, da U. E. M. Karmscs
risflicgimenL sont inn- stationcuct
der, tom Wo Vom-nis, bit-v de ubndtc
Musiker straft- vijt Wo Domi, dre
M nd nf Musik« Major ank
Ums-nichts mod 250 Konnte-rissest
forsulqtc Vandittrmc ind over den
metikaüske Grænsm ou m. 100 as
dem nimm-, sum sagt, bade card Li
v(st, sblandt disfc Publo Votum en
of Villas most betrocsdc EIN-fett Det
ital virrc imm, disk stod i Spidsen
for Vloddaadm i Michel forledcsm
da M Ameriknncrc bit-u bracht
Tor hat« Isibrn vasrct strevct en
hol Dkl om demn- Udaad, men dcst
beh- fnncs at refuloteto i, at der nn
nil blims gfort Asvor af of« fange
Wilh Der dar verrkt sitt For
kmndlinchr mellom Nezjmänartk i
Washington oa Carmnzas Roge
ring om Saat-m og det fvncss, da
dettc Minos, sont Regt-ringen i Wa
Fhinaton hat giort det indlvsende
for Medeas dsfaeto Nenn-ina, at
U· S· fcet ikske bar i Sinde at in
tiswmere i Mericos Miit-ten mcn
Ummthen at fange Vklla, og at
Taste-Use Civkt stn Tuch der
UL Mk Wssom b te den
naldo i Filippinerne, er betrat-Mag
ten paa Villa, lnnlken endnu tnkwt
er begyndt.
Wx».-w -
Yort eget Hand.
End-m en Fabrik sbtasndt. Ma
zmm Fall-J, N. Y» d. Mart-J. En
Jldebmnd edelagde juldscasndjg Ria
kmm Electrostshetnical Componcfs
Fabrjkfer sent i Ante-L En Arbejdet
blev drasbt og flere faaret. Ejendomcsp
tobet anstatt-J til 8200,000. Vranden
fulgte ester en Nackte Efsolosionet
.
Kentucky vedtager et Mnndeztems
nteketsiForslag. Vk’51·ir4nffort, sm» 9.
Mart-T Zentner vedtog i Moor-stin
destetnmeketsforslaget med 15 nwd
H Stein-net Ledekne i Hufe- Morde
stracs Forberedelsek til at san den
nenne-n deres Gren af Mai-statu
ten. Ztennneketskvinderne fsler skg
sitt-e paa, at ogsaa huset vil stem
me i Favsr as Forilaget, sum vil
aiue Ketttmkykoindernc·Rct til at
ftemme ved alle Male
I
Neu-ge Deckm, sys- Aar sammel,
og vano ni Aar gamlc Broder
lnmndterede en Kernfinlampe i der-es
Forasldreg Hchn i Mannen-is N.
Dckk» da Lampen ecgplodekede on
satte Jld «paa dekes Kleides Mode
ren var i Rast-beden, men George
sprang op ianden Stege-, og da
inm noaede hanc, var han saa for
brwndt, at hans Lin ifkexkunde redk
M. ein-s sie tat i hats-Eston og
kastede hanc op i en PAGA-holden
oq det reddede kmm
En Mismpetmfar er noltg blevens
lpoldt i Milwaulce til Judmsgt forl
tmsmwude i Tollland oa WtriaÄ
En mer Mamadc Menncstcr Insdil
te frem, oq man lættcr Jndtasgtersw
ne til omlrina PLUWML Vaa out
entolt Tag indlom der W5,000.
Milwmcket bar aldrig tun-et Vidms
til en Asfwns sont demn-. En Aftenl
fremmsdte disk- 15,000 Menmsllekl
Falk lahm sum de var noli-, og Vosl
term- remss bot-t. Nil-sie Tag maatsj
to man le til m ina no Forsyninq.
.
Snevcsir i Eulen-da Disnoer.
Colo» R. Mart-:- For anden Gang
i Winteer lodvcsltrc Coloradolaa
at We indefnrt Darmqu hat-nas
rot assskmrtst tm Forbindelse mcd
Omvokdench i tolv Time-r. Fern oa
tredive Russlaer vaa et Denvcr
oq Rio Grandv Passlaaertog bar
værrt indelnecst i Chamm N. Mex»
t lem Deme. De indelnecsde Passa
amst hat lendt But-n Tolorado
Telpamm oa lwdt om Hin-la
Eqnen her omlkina bar været hie-n
spqt af Snaftokm i to Dage.
.
»Mind« Zeit i Vermont. Nath
scmd, Vt., II. Mart-:- ,.Local Optim«
liest-frech i Haar Forlmd mod Al
Hkobol bot i Ztatcn mcd 13,164
Ztismmcrss Flmni. Forbtcdsamcndes
mcntcst ber vodtaact i 1852 og bchv
tilbnaekaldti 1903 med et Flor-tat
ckf 729 Stern-nett Nod Afftmnningcn
i Gaar om Amendcnwndets Gen
indfmslssp stomte 18,503 for oq Jl
067 mod. Hvert emsfte Counttz i
Statm mrd llndtmuslfo as Orlean3,
lmvdcs Flortnl for Lokal Dption«.
Inn Jota-« Stundan blco »ma
dc« vod Maarsdaaons Asdent-sinn
.
Mis. Anicla Dudc sont forlcdcn
sind on drasbtc den katolske Prasst
Past. Baum Lalcsski i St. Paul,
Minn» or as Grandfnnwn i Nam
spv Conntn fat under Tiltalc for
Mord i for-ftp Grad Tiltaleordken
kom noalcs faa Tinwr oftm- Pras
ftons Roma-veka cum Jiddcr nu i
Countyfwnaslet og amdcr stadiq for
nt hun holdes boktcs fra Eine Vorn.
Pressten blrv bearavet mvd stor »Es-f
ttdeliqsbeh Wfpen i Winona med en
Masan Prasster fra denne Vn, var
mtdt M. MS. Dud paastamn
USE-net Inder M t as hrndes
En mass-selig Efssplosiow Detroit,
Mich» 13. Mal-ts. En Eksplosion
i Aste- i en Kloakiedning under
Scottcsn Avenue, en af Haue-Mada
nc pcm Detroits Vestside, rev Gabe
legemet op pack en Strwkning ai to
Mil og knuste Vindner i hele Knar
talet Til Trods ior Etspwfionenii
Voldfomlicd kom tun to Mennefkisr
til Stadt-.
Eksvlosionen ffyldtes, at der var
fivet Gefolin nd fra en Tanfvogiu
Jkke mindre end Z),000.(iialloner
ikal vasre rundet ind iKlohketi. Den
nmtisriellc sSknde anflaas til cn halu
Million Polluer
Flnnct W. E. Nobinfon falder
ned im c-» Høido af 13,00 Fod og
ilnar W ibiel NrinnelL Ja« H.
Max-ts. W. C. Robiirsom Tom var en
af de dvqtiqste Flvoorei Landen
omkom Lmsdag Eftermiddag ved at
ialde ned im en Hsidc of i:?,0()0
Fad. Ulykkcn hwndte ved Ewart,
iom lixmct 10 Mil ira GrinnelL
Da Maikimsn naacdc Jordem eis
plodcrcde Oliebcboldeken, Maikinen
antamdtcs, oa Flyverens Lin bit-v
bkændt, iaa man ikkc kundc qeukcm
de Gam
Wnsforlmjelfe Ottc Millioner
mere for Arbcjdernei Bltdtuldiitrits
ferne. New York, 7. Maus-. En Un
dcrkomite as Reprasfentanter for-Kul
mincarbejdcre og Kulsminekmnpanier
i det Mitlng Mmüylvanias, Ohio-s
Jvdjkmas øg Jllinoisjslpdtuldisttits
ter blev iiGaar enige om en Lønss
such-jene soc Its-beiden i dissc Di
ftrjkter til et famlct Bei-b as one
Milliquer Tollaw aarlig. VIII-Zink
iwicslfcu ffal trasde i Mast frn l.
Aper Uuderkomitceng Veslutning
ni! blive forelagt Masglingskontjteen
m Ztadsasstclsc, scmdsynlszois ma
Qui-dag. »
wusfurimjrlch kam-nor derived;
Zmumu Llrvcjdcre til Hoch Det bed
der, at den oil oasre as Vetydning
sur Rastjastkelsc as Løtminger i det
asmmlc Pennsylvanin Vost Virgi
nia«:—, Michigan-L Jowag og Kcn
tusan Kulmimäfelter. !
Blandt de Krav Knlminearbcjders
ne im fjk opfoldt i den i Moor as
Underkmnitwn vedtagne Dom-ens
kontft, Wr otte Timersrs Dem im
»Amt« til Bank nacmliqc Lan l
ningisdxme oq Fridaq hin-r andcn
Lordku
Nohjnson vner tssrinncll straksri
Nur W L. Inn sandte at lmn
lande nl LnsnsinL at wrka- mm at
inn on Ums Bindi-. end nagen an
den nande nachst for, for at prøue
on Don-Idolka som tmn lmndv nian
mit nor ajurt flms Lufindclscr im
Flnxnsfnnswnxi Oittrnadv. Hatt tun
Jnstrnnnsntcn lwuknnsd lmn iknlde
nmulis Oøjdm tin-d sin.
Dr, fom iaqttng non-:- sFlnuL for
tnsllmy at da lmn hnvdc nsmrt en
Ovido as 13,000 Fad, fnntes Mo
skinon nt blive tcftcldjn, lnsormm den
beavndte at falde. Da Flnvrken syn
tes at forstcm Futen- forsøate han at
g l i de net-«
Hatt var i Førstninqen bcldia not
til at san sitt Todasfkisr til at alide
nod i Snimchn nnsn scm bennndtc
der Fald pna Falk-, og ban knndts
knn nn oq do rette wakinon Da
kmn var 300 Fod im Rot-dem mi
sftisdr ban imidlcrtid fuldftasndin
Herredømmrt over den, oa den faldt
tileJorden med bank.
Mobinson bar nun-et Flmmr i am
trpnt seks Aar oa vnndt for et Aar
siden en Prasmie for at bewi- doldt
sia laanms iILnfton under en on
kolt Flugt end noarn andon i Ame
rika. Odem var on memst fokfiqtiq
Flyvet Gan fløi i Mor fra Des
Motncs til Chicago ndcn at stand-st
paa Mien.
J den Eithk Gib hat bcm haft en
Mit-le her i Byem hvsor han
shar haft sit Mem mvsten bete M
Mv Gan wrosdkuw IIng
Joporu xuuoh
»»—-»-» -.-.—-. W .-M. . « .
Enter Muts but-um's London,
s..-«.lIcurt-:-. CI Nndjutclegrmnf mRom
Weh at cn stor Tel af Summa blko
ødclagt If on JldebranT sum paa
fnlgte srmrffc Finden-is Anng Paa
Bin-n for jcm Tage fidm
.
· Ewrriu vil fjcrne Minefeltct.
Stockholm H. Mart-L Tcn ssuens
ske chcring bar befluttet at fjerne
det tnskc Minefelt ndenfor Falsusrs
bo, bvot den svensske Dampcr »Mar
tim« gis under-. sprossen stottcr Rei
zusringcn i denne Befl-11tnism.
.
To Københaotkste Kasffefjrmacr
sank Straf. Fiøbcnbaom 9. Mart-T
Keibmandsforeningen her bar ilagt
et Kaffefirma oq en Ksøbmaud PHO
UW i Mulft for at have keck-por
tmst 900 Zwisc- Ksaffe uden at op
qiue, til lwilkcst Land Baron Va!
bisstcnnt
.
Vulgakeknc Ocer i Serviem So
fia, is. Martcx Bulgarien or nu
faktisk fasrdig med cht Eis-vorn at
nrdne Veftnrelsen as der besatte fer
bifke Territorium
Oele Sevbieu undtcmen Vclgrad
er blovet delt i 17 Departementcr
og 86 DIsIW.
J Wrt Departmont er der ind
’sat en Departementsret og i bvert
Idhftrkkt en laoere Net. For hole
Landet er der ovkettet tm Anpel
reitet -
Dnb Zuc- paa Jtaltenokfrontisih
Num, 9. Maus-. Rrigsrsdepartemeni
tote- Kommunikc i Maar figcn
,·,Vore Troppcr lmr vcrret me:
not Ujrkfomme til Trodsz sc mmme
Rksrlvindrinqcr under —Uore Qui-ra
timwr i Fieldcne og dct fmrro Em
Eald, som pna nmtmc Lieder hat
WITH Hi Jud dl)b.
Langsz Wanst-freuten er Artilles
riet mcgct vix-Month Wut dkst ofte
afbrydcss of ftasrk Tange og tueng
Nega«
.
Tan Hitle for Tyrkrrms. Et
Zelt-graut til »Dritt) Matt-C Lon
don, Hm dets Atbcnerkorrefpondent
Wer, at Kessel-en ofterkommer Kon
stantimmxsls Anmudninq om Ofwlp
for at smndsc Rasse-mess- Frosngatm.
Korrespondonten Wor, at hatt tol
tc tin-d Versprich fom forlod Kon
stnntinovssl den M. Februar, oq
de fortalte darn, at der var flerr
mka end wrkjsso Tropvscr i den
tnrkifke Qovedstad Tor konnt-er
stadiq flerc Vjsicm og talrige
smske østrigssc Kammer scndes dag
liq til Lillecksim
Tnskorcus qav ritt-r. K«ksbctkik11)11,
R. Mart-Z »Verlitmfkc Tidondc«
offmtligaør ist Tclmrmn fra Mal
mø. kwori dot lwddistz at en tnfk
Tkirvtsdobimd kamt-di- dcn soenskc
Dmnocr »Anm« aif Landskronn oa
satte Priscsnmndskab om Vord. Den
fornske Torpcdobaad »Nmulu—5«
kom fknndfomt fi( km inwdeda at
chrinarn blev qjort en balo Mil»
indc Don fvisnssk Søtprritortmn Ich
tissko «Skibserss qiokdc da www-!
ning oq lud .,Ynn« fortsasttis fin
Messe
.
(
Diaz Novalntionm Don nve !
IOprørssmsncml skal baut- Ilidt at«
ftort Nein-klag- Mexico Cim, 7.
Wortes Felix Diaz’s Trobpcsr i
Statcn Damm bar lidt et Mate
liat cheklnq. Man tnoidtoa i Gam
csn o«fficiel Nasvport om do Revolu
tionasnss Nsønming as Wen Damm
Do Rmmlutionærc blrv Wort
misd ftore Tab Ved Orotlan. Di- sat·
te Fms paa Damm Vv, km Vorn
brasnder endmu Oberst iLiuis Mite
lcsfs i Spidscsn for Konstitutionalis
fis-me unter at trwnae ind i Bven
med en stok Simses Mien.
In Mhokdsassære i Tor-mich To
res-Um Tat-» U, Marks. In M
scisa m OW- Msc »W
nie-d en as Bin-us Vandnogne i
Epidsen, iiiarscherede til Unpitoliet
i Haar Esteriiiiddag ug isoerrakte et
«:’lndrageicdc, utidisrskrocht ai 800,
Wo Pcrfmicsr ,om at Outariu iima
bliue tørlaqt i alt Fald Jsaa længe
Firmen vorer.
Da Tagist passen-de Soldators
tijisiiimct ipumto flere Soldater
nogls as de ungo Mir-nd i Paradisn,
lmorfor de oiidmi ifkis var i sicigem
Tsnilkct Ums Ilnlisdniiixi til ist nimm
deligt SlagsmaaL
« l
Tot andcl Konsude Vorge,
Even-is og Tannmrk sauer Fællesi
mithide Købisnliaom 9. Mal-ts
Ten as deii danske Konqu foroflaas
isde Kaufen-irre ctf de tre fkandinas
visfo Landes Konnt-r og Stats- og
lldvnrigsminiftrc bmyildte i Gaar
siiiio Møchr i det konqelige Slot her.
Man meinst, at der ifkc cr affattet
noaet bestemt Program udover at
drøitc de kommercielle Vanskcsligi
Order oq Jndskrasnkninger, »der er
oiisimmst soin Folge If Krigcm oq
We at tilvejobrinqcs Fællesobtmi
den ai de tre Lande i dores For
liaiidlinzier med kriaiørvnde Maa
ter.
O
l
Jnaen erdskoufrwnctn Det sum-.
ske Forstekanmnsr nil ikkc taae
Skridt til noqcn Konserenca Stock
bolnn H. Mai-ts. Førftekammeret
lmr for-kostet dest Forslnq, sont for
ledcn blev stillcst i Rigsdagen om at
opsordre Regeringen til at tage un-«
der Overveielse gennem sicmdinas
nissk ellor svcsnsk Initiativ at sam
tnenkolsdo en Konfcsrcsnkcs ai gestalte
Magtor for at lasgae Planet sank-H
Vari» Ist-d- Undcr Debatten erle
rodo Gr. Trnnqoh en of Pol-lisp
rcsrne at on sandan Konfesrencc Dil
de vix-re til more Slndc end Gnvn
on knndcs somit-ri- det Snssa sont
Sport-in nn nasrcr orn nnriq Froh
; Ewnsk Sultmlinqsiforsøg. Pan
sen mindre Jurnlmncssmlion i Nasrs
lnsdcsn af Oelsfingborg lmr man ov
daget et knickt Forli-n von at nd
fnnmle Kobbcslri Ved Stationen
smde der i lasnacsns Tid stcmet tre
jJisrnbansmoqncs lnftist mod Bindfad
foni over Dannmrl sknlde sendes
til Tnflland Da do fknlde afaaa,
ssnndt man, nt der i Knalfwkkene
nur nnbmat i alt 2000 Ka. IKoTbs
berufsan Partin blcsv ftmks kon
sfilkcsrcst til For-del for Statslnslen
Den Slnldixuszer on iødifk Fortset
ninqsmnnd i Esel-sinnler Gan er
arroftmst
Efle Kinnmsniun himer do Illlics
rode London, lik. :lI«’artsI. Jst-lac
ct Tcslmmm til Erclmnqc Telksqrnplj
Co. im Vncimrvft lmr Nunnmien
nq Russland truffet en Ovckenss
kamst, sum unt-Ich at qaa nd paa,
at Nmmrniisn bar besluttvt W til
at ftisttcs do Amen-da
Jfølms donnc Onorcsnsckomst kan
Nuniasnicsn Mbo Krigsmatericl i
Russland oq traits«portere Miasma
ttskieL Tom er købt vcm andre Ste
di-r, apum-m Russland
Tor botettcss, at Russland er atmet
ind san at nfftan on TM as Bess
nmbion til Nimm-niest.
Tor borotfch vidtsm at on Kaum
bar fnnth Ited mellmn Nun-amtier
ncs oa VIII-muska nasr Nalwvo ved
Ton-Un sinkt Dailn Moils Korre
spondcnt i Odcssa Tor fortwlles,
at den bulaarske Grasnfcvagt fort-de
pcm et nnnasnisk Skib,1oni i ru
masnisk Fawaud var i rFast-d med
at last et andkt Skilx
Korrespondenton fortasller Siden
nt Mtharornc lsiqnalsseresde til en
Hin-W Kanotchaad, Tom gab Befa
litm til, at de rmnænisie IMS
kkuldc bmivc ssiq til den Mist-ach
Mi. De nasqtede at Aste M
bvoma Kaum-banden Mk "
Nod ÆMÆM