Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 08, 1916, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dann-»rech«
n W 00 oksYCCKLsks
w MS DIT DANSKE Pol-K
I Ahn-JUN
migivet If
M Luther-n kvblishins Konse,
Blüt-. Nebraska.
Mars-N miguak Uns-um« i livek USE
Pri- pc. Aufgang:
p- lace-ea- stster 81.5». tun-oder Um
slscket bei-let i ForsltuC
Mit-z Zeinling. Adressesmatikiag
sh. stock Uacktsgelse ss Ziel-IF til
M ineiholtl seit-essen
DMSH LUTIL PUBL. HOU8E,
Risik. Nebr.
Alb-s Bidrag lil Mode-txt intihoicl —
Iskkespomlancsvr. Afbansilingkr og such-:
Aktiltler ---- ils-miss- til sie-txt Recislctpri
A. M. ANDRERij Bleir. Nebr
Dntsked It Biaik Post offike Ist ste- onsi
Clu- mutet-.
Advektising ritt-s matie known upon
spplimtiom
l Tilfiklfiss ak. at lilndet ikkis mmltiigsss
stelsiæssigt Wes man klug- til list
Mlige Pogtlconton Rismlcies des-te iklcis
sitipe biseikss man henvisncie sig til
»Don-liefert» s Kontor.
Nut- Linsen-«- hom· n(1:t· sei-: til Full-(
sou- svetterer i Blau-iet. ist-ten for It
III- hos den-I eilt-t- sms It in Oplysniall
- riet treuen-de Wes de sltisl am
lale. at kie m Avertissementet l den
Ihri- Det vil nka til goasitiig Stifte«
Dei Ineddcleii oh Fra chstih ZU
bei-war Prinss Crit yar slaaex fig
nsd ehe-s vor Landmnand T-. Motte
berg, Max-femme lU Mit fra Dick
sou
Presbytcrjanike Autoritetcx siger,
at deres Kjrke for Tiden trængcr
til 700 flere Prwster til Arbejdct i
Aemtika og 300 flere til Arbexoet
pas Missionsmarkem
Bot Frelferss Menighed, Nemah
Big., indlnjder Den forenedc dan
fse We til Augan i 1917. Tct
M i Mensch Zwangle det førfte
Mkemøde sblandt Danfke i Amerika
klev hol-dr, i September 1872. ou
»Hu-selig Missionsforening« danne
M, lisgefom Bladet ,,Mrkelig Sam
ler« ftkstedes ved famme Lejligtzed
Exmwfident Mrc Rouswølt
ankam den 17. Februar med Damp
Met .,Guiana« til Ist. Thomas
dcmfk Vestindjen. Gut-ernsten var
ftuværende, paa St. Ewig-, og i
hans Sted tog hans Zettetær imod
den ils-je Grka Th. Roofevelt be
saa de nylig faldfsrte Havnearbejs
betog kttte tuudt i Byea for at
j- agt-te Siedet af Interesse Gan
f W til Middag samtnen med
IMM- Sekretcet· Hätt wogt-de U
Ade fig immiewe enge-wende poli
M Iffmh idet hcm lud-T at
Im darf-matten til Leu for at
M
Vor Mrafkasfwngresmand Ete
phens hat i Kongresssen fremlagt
et Fovslag, som awarer amerikan
fie Bot-Here mod at sejle med arme
vedeHandelsfkibe, tilhørende crigsi
fttmde Nationen for-faa1edes at for-»
hindre-atoort Land fkal blsiveind
blandct iKriqen Han sigek i finHen
stilling til Mgressen bl. a.: »Dka
eneste sikw Kur-:- for os at foqu
ek at lade de euvovceifke Nationer
jer afgpre deres Mellemoasrendcs
w holde vore Borgere hjemme
Gattdelfkiba spm miser Beftntteli
fe, bit væte ubevæbnede, og faa
et jes rede til at tæmpe for deres
Wlfe; men deriom de vil ar
Iepe flg Jekv til Fockvoh lad dem
im We sng felo.« Stepkxns
Ist M, at den Lav, Pia-fi
dent silson Wer at We, var
fass-net som et Værn imod Sirt
Ists er Wohin Weldagz og but
Wsat ad of Betragtniwa
M- USE-berief er for
xx
Evifksovalfirken et sulidaqtjgt
Dus· En Gpiftopalprwih Nov G,
D· Trotm fkriver i »Un- Einnah
men« bl. a.: ,,D1-t katbokfke Berti
i M taler for Tiden et Zimm
bærer en Mant, vedtager en Prak
sis for Gudstjeneftem fremmer et
Lastan, der er udpmget La
iinst i Wde vq mindre For-staue
llq for note-stattfier Kirsegængere,
endlpoddesfindetidetentprw
Wfke Kirketc Den sprotsstans
MI- Mænget kakdet det Paveri
est-U Mehavenoget af det. Det
NWfke M dertmod ten
W beste-at benimod alled
v H Werden- klart protestanttst
wis- th Mai-sich prak
" es It W, der lädt-te
»so-kein Dipwmti «
usw« as Eli-« sem- Tat-·
Den 15. Februar yoldt- Forlyeiwass
rcnde Eenator fra New York og
Udenkigsministser i Præsidcnt Ros
scsoeltgs Kabinet, Elihn Rout, ved
New York Etat-I republikanske Kon
vention en Tale, fom vil faa histo
rissk Bewdning, og som oi gerne
meddelte vore Lasset-e i fin Helyed,
men Pladsen tilloder os kun at gi
ve et Uddrag.
»Revi-ow of Reviews«, iworira
vi oversastten siger som Jndleds
ning til Routs Tale-: ,,Elihn Root
bar tu Vereinmelser at opretl)olde.
Pan er den lcdcnde Talsmand for
der rispudlifanske Parti. Han er
ogckaa den støkstc Autoritet ungan
csiidc Amerika-ji Udenrigsforiwld Dei
er kun lim, ban hat« sagt om Da
gisnsz state ZpøgsmaaL siden lian
forlod Semtet for et Aar sidm Men
den 15. Rohr. icokrcdc han on
»staat« m ombmgrlizi Wart-ej
det Tale, Ewig owsentlige Jndizold
var ct Libekiiiciikiim as Vtasiident
Wiliocis Udisnriqsoolitik ag Divis
mati.« s
Det er san at Eise ndelukfcndis
Forholdet til Mexico og til de
krigsførende europcri Ue Mag
Fter Root dvirlek ved i iin Tros
’telife as Wilfonssfdminisftrationens
Udenlandspolitil
Rath Moder ban, at von Land-:
Jntcroner i Forkade til lldlansdet
var both-et Pranidcntkn aiI hakt-J
Kabinet at vakat-nac- ndcn mide
privat Jndblandina vix-or Kritik
Man naar den Tid saa kommen ds
dct fmrvndc Parti onna-der Folle
om at betro dct « kamen i en im
Termin, faa bliver M Pliat for
et 51-it Falk at qennmmaa Ja draste
defftnrendcs Partis Ztnnslsv i de
fotsfkcsllino For-hold
Med Henan til dort Lands For
lwld til Merico Tiger Rent: »Uni
Jvd States bavde Nrttiqbcsder og
IPliater i Mexico Oper 40,«00 as
vore Voraere bat-de loat bewä- Lyk
ke oa kamst des-es Hiem der. BL
000,000,000 af amerikanfk Kapi
tal »vor inne-starrt i dctte the-, pro
duktive Land, og Millioner as Ind
konrstet sra dissc Fort-makan re
turnsredes aarlia til U. Z» Este
alene til den-s Rot-del Tom satte
Mal i Foretaaenderne, men til
Verhelse al bele vokt Land oa dcts
Produkts-In- Men der var ovftaaet
Revolution, oq Wktkg var i
Gang. Amerikanere blev kam-det.
amerikanks Tief-dem blw tdelagt
alle Amctilaneteg Liv og.Ejendmn
lRexkcovariFate Detvar ST
Monem da Wilson i Mart-s 1913
blev Ptwiident. Hang-— Pligt var
klar -—— first at bruge Ein Magt fom
Preäident til at fikte Amerikaneres
Liv oq Ejendom Wtelsc ä
Mexico og i det hele taget at se
Lan-e og Recht for Amerikaneres
Retttghedek i Mexico has-oder og
over-holst —-- for del andet fom
Hwedct for en frcmmed Nation as
tefpekteke Mexico-El Uafhasnaighed og
afholdc fiiz fta Jndblanding i dets
indre Effekten udcsn hvor Love og
Regler fordtede det for at bein
Amerikancres Rettiahcdet.«
Her menek Rent, at Prwiident
Will-m oa hans lldenriqsminiftet
shar feilet, idet de fkke imt udftkt
nagen of disle PligteU J dets Sie-d
toa Mdenten Parti og sbevitsede
Affekt-teler af Quem-, der ttods
Mangle dog var Mexicoä »du
Maria« Ptckfkdent W fptrget sca
-Gvotfpt7 Ptthenden hat selv for
tdtosdet Detvarfotdiinnans
via-a sonnt-« for en Ufurpator: fordi
M mensc- at M almindelise Fell
iUexiwsburdehqveslIkkeDeli
Mem-ringen on i Eiendommcn as
Lande-L u hcm troede at Carl-auch
Jst Villa pildo give dem disse Ting.
jVi man Alle fnmvmilms misd disk-le
lsfølelklet llentiments), men intet er
lfarliqere rsnd feil anbraate Falk-Hex
lekmdt alle Mennvlket i Verden
Hande- alleksmindst ban, i lmis
lsaand U. ZE- ekfelutive Maat var
lags, Fribed til at dømme over si
ne egne Notiver til at beftvmmr.
W der skulde være Prwiident i
ellet Were Mexico oa dets
Lade. —4«Rsfultatet as denne Ind
blandesn var mest nheldiq. Der-law
vor Regering havde thust en be
væbnet We lud l Mexico for ast
W Amerikaneres Liv og Efeu
dsnh vib- vl mai-sie have III-di
W, men vi vilde Mc blevet
Speise-act og respektevet as det merk
M Foc, fordi de vklde have
W, at vl html-lebe luden-for vore
Monate Wert Gret
let sc Mit-se en Mut W til
MWMSIMM
W M tu W
s i Jst- st W
Med Hensyn til Focholdet til
Europa siger Rost:
»Den Situation, Krisen frem
kal"dte, imr varkskclig og prsvende
Mcget as Udsenrigsdepartmtemetd
Korrcsfpondanca færlig ssiden Mr.
Kunst-H bleo den Chef, hat nun-et
kam-kristi.0.sret ai nøjagtig Kendftab
og Musqu Fremtmldelse af fcerljge
amerikanka- Rettigheder ..... Jn
geu skal fordre-J til Regnjkab for
cht unt-ulige. Utilsfredshad med en
Handling er hiellekikke altid Berti-:
sor den-i- Urigtigbed.«
Lidt lkksngcsre henue i Talen ded
dek det: ·,En llndersssgeife as Ad
minkjttationcns Europapolitik siden
Itin 1914 anbendarcsr tre fundemens
tale Fejltagelsfet frørik Mangel paa
Zvn For at gøw Farben-delikt til at
bfftcm amerikaan Diplomsati med ak
tuel eller sitt-et Hast· og Flur-th
fcx For det andet Tab as Ver
drns Agtclse For vor Fsoriikring om
Rettig-Eber ved at fokislge en Poli
tik, der Mr Irr-Floh mkn For-som
mcr at udføre dem. For det tredie
Tab as dssn cwilisekedk Werden-J
Kraft ved ikke kettidig at sottojke det
amerikansfx Temotkatis Rand over
For Ver-den ved vort For-hold over
for die kostet-ists Begivenhcden der
Fahne med Krisen paa dens ftkstc
Stadien
et Iillc frie m swdklige Schwein
oiebljffilsa isn fwr Nr as tot-do
Eustdmsr lmu sinc Hmsnsnd Tct
ftimä lilch Holland Zierde dct sam
km ancsn Hat got-Ast di se, sordi
man Zur stammt det vitdc b its-e Tor
jfsstbart Tot stoke srcsdelige Am rika
j: n- inwer sie-met Hm Konsl isten n.
mon der-J Borgote sasrdcsdcss vaa HI
Almindelig Kendfkab til di
smkien » til vor kam Historie un
der die unvoleonfkc Mae—gjordc
dct klett. cit normale Rettiakwdct
vilde vgl-re nwrdiløfts i denne Kon
flikt, medmindko di- birwdedes med
Kraft « Almindclia vkattisk Om
dsmme tilfiger, at der fkulde feiges
»M, fom visit-. at der bagvsed de
frcdelige Foriikkinaek om vokt Lands
Rettigbcdcr. dete- Uashcrngigbed og
Æte ftcsd Magd manisestewi ca til
qwngelfa. ndoarende den hole Vet
den, at det vilde koste For meget at
krde as for nass. Den demokratiske
Roger-im i Washington saa det Me.
Andre sag det, og dates Menzng
fandt Udtwk: Mr Gardnet til
fktmdtse det: Mr. Lodge tilskundte
dktt Mr. Stimson tilskyndte det:
Akk- Roocweft tilfkvndte dä: men de
res Argqu og Tklskyadelfer til
skwves wiitsske Motiven og Pisa-fi
dentrn beskrw dem Mantis-f Ian net
zkvse og vom-t«
.L: Ia Kriaen bestimmte-, mobiliseredr
f
Mr. Root tman san fom kamt
teriftift at Flaademinister Daniels
ikkv engema Sym- ssmet fot, at Vyas
ning as Origsfsibc bvis Konstruk
tion er autorisktrh paafwndes.
oq i noalcs Tisicklde ikkv ongansg er
besondt
J Fokdold til Belgieu figer Dom
»Ist amerikanike Damm-ais staat
for noget mer end its-d og Bom
-uld og Korn og Macmäaktum; staat
for neiget fom ika kasn maules med
Ewtspriser. som ikte jalder og stiger
med Handclgbalauker Der amerikan
fkc Falk opnaaedc Frihed og oplwttcs
Æig til Retfætdiqirdstknesm sm- det
erhvewede Riqdom og de fætter de
kes Lands thhcd oq Nafækdiahed
over deres Ejendomsistolthed -« Tit
dette Fell btqgie Jnvationen i Pec
gien Beswrtelse oq Gru. Belgierne
nat ftedeligh flittigh lot-ledige- Ieb
ftvtende og frie. Dehque intet Ube
ftnamde med nagen pas Iow. De
blw umkehrt as en W
iIkilitasrmnatz dort-sk- Uand habe-:
ødcs MI- Jld tu Zum-d: de dar-thi
i Titusindvjisz den-st- Ilnsbasngiqhed
odelagdes, oq den-sk- Fribed underlaqs
des de indtrwngcsndes Nmerinq as
inqcn andisn Grund, csnd m de for
fvmsech den-s anerkendtk Rettiqlsei
des-. Tor var ikke Zqusmaal om
Fakto, intet Netksspstgsmaoh inaen
mtden nlninsible Nat-sag Velqjens
indkømmede Neitiabeder swd i Beim
for on tnæatistcke Marions Bmsiatt
oq Roms-en blev knmät Da disfe Ve
aivenbeders sande Natur blev kmdt.
nat sFolket i United States ikke conc
i detes Foleläe og Vom der-mer« Den
Wie Filelfe of Syst-hatt med det
nedtkaadte Belaien og stmck Fast-dom
melse over de indtrængende var prok
tifk taltuniverfa1 Dei amerikanfke
Fall var betetttget til ikke blot at
Ifsle men ogfaa til at tale an
goaende Mishandlinqen as Belastu.
Jlle destominbte qeqviefkerede
den amerikawsie sie-gering i ffandt Fig
rosig k) Wogen Of Beiden og
kaen of Nationen Lav.
tralitet, og Prassidmtcu sormaneds
Folk at de maatte oasre neutralc i
Ickiue Henseendcy i Handling og Ord
sog Tanke og Fahl-se Bi fkulde vaer
ncutkale ikfe svlot wer for Trauten
i Europa,me11 ncutrale over for
ETLDNZOandlingeu az« Esclgienx over
for Rot og llket; anzmmsnde Huma
nitct og Grufomsz FriJeD og
Undøttk1)kfelse.«
Sluttisliw »ij nur sit-gering
undiod It sige Sau-dinde om Bel
gieu, todte den sm Anledning til
at være det amerikanskc Falk-J Le
derc moralst Zwisan og den
rat-te den Sympati. sum et ZTvar,
der udtrykte vor moraäscc Jan-Z,
Dilde have give-: vor Twlontati.«
Dertned faar vi cis-de Dort lldi
dkog as Roots Tals-.
-—M
Tit Sansfuudgo«nnek.
i den fortneh- danfte Ritte.
Hjcmmemissionem euer hvad vi
i Almindelighed balder Judrcmjss
Ihm-m M er oä Des-: alle cuigc om,
er den —- allervigtigste Mission.
Den heima- i »o: samle ookt Falk
Kommen om Kriftugs i Jckaadenddleks
Fne til de helliges Menighedk
’ Dette Arbejde hat Herren velsigs
net fomwdetligt til Zrelfe for mon
gc, der 3111 hat uedlagt der-es Van
dringsstav og er un »New-ne Ehe-:
Herren« i Paradies — I Zimme
dens, Ovid-sue og Ewdesrilzcdons
Rigcu og fremd-»stei- ocbiigmsr Hek
ren de ordnede Wenigheder inedeu
Wgelsfms og Virkfomtnsdens sit-cri
tier
Zaum-abzustimer Kur Jt Ikcc
qod Grund til at arise Lxsrrcn i
Its-ver for dans Ilnsigh sordi han
bar onst-et qod into-d ;--—.- um im
man-ge Maader.
Jo oidsclåqk Cum-u Use-meid
:blondt os, der Lmr chd tin-d de
Ved Jer Vlod, imt Nmud til at
Prise Gud i Lspigswthwz EVEN-sed
Mem Vennekk Dz« or iffo Neu-.
kaldt til den fern-wrle Rand-I
at Das-e Gide Vorn M er Oi
del et det späte-U Cur-gez »Im is:
er oxxsaa kasdt M- J! zuri- chnnnn
ja. Herren-s Elsåisdarhstdmr Erri
ten figeU .,Vi etc Wtdki Modus-Tri
lderef isdvilken Ærci
Lad mäq tm- udczy Lang Fortis
kiua mtttfdc Oosedwisene : Muts
Rigks bot-läge sit-beide Tot »
Kastlithcsdscm Forbøimem Hirtuskdzsi
oq Osfcswilligbcdew
Lad os, Wonne-! nusd den konsu
lizw Mund Rat-: »so-g M lobe pas
dinis VIIderds Befe.«
Ja, lad disfcs Tonkr: EN, bod
akksejd tu giv » lndc xsmlsniurrft
ind i vor-e Hierin-.
Emixsdstsbrødrrs lud osz kimjc Ins-d
disfe wenns-onus site »Es( rbc i des
Hoffen-" as al Kraft tidliq og
sent. Des bin- alt bonI-et en beklig
Fragt men dct skd ihm-c end-m me
geu ausn- Fragt
J den Ton-new dar-sie Kitke er oi
samlet sank-wen i ca. 200 Meniaskvei
der ved Sidkn asf en m. 40 Mc ot
gatåferede Wkszedec Vi kalder
disk Stedek - Missionsvladset
Meu, Venneri m ftadig Mwis
delfe as vor-i Jndkemissionsfeit des
ktewer hoc-de Mænd ost Midler.
Hidindtil hat Herren givet as
Mk Delo. We Aar gcw Her
ren os atter we Arbeit-etc og i
set det femme Idol m M mete.
Loh os weise og love Herren hier
ielsg dctfori
Marscrno imbmsr kmn sur »L- Zwi
dc til Hoffen Jst-lebier drimsr
lmn nd « IIHdlek fmr ban qivet ind
til j Dog.
LchIilltqknsdens Rand i fkonTxls
kam-»de- ·: den foketwde donsse Kir
ce.
Wind Umke Tat for lwad lian Haar
lov til at vix-te i vor-c- Hjerter og
faa oaa Offewilliqtbedens Omraas
de!
Da dog, Samfundsvenneri lad
miq asrunde denne lille Mfknndens
de oa Wuntkmde Epistel med at
mrddele edert
Vor Jndremissfionsfasfe
er kom.
Vj tut-aged strend Aarsmsdet i
Heu-lan, mindst 81000 Denne Kas
se bar mange Mai-. Væt fasva
om, at Mkkekaadet fort-alter alle
Midlet eller quer med lebende
Anwen- baade for M, Wne sog
det søimtelh hvoti Mc gives.
VinækerdetM,atviejer
den Vllid i den fmnede sanfte
We; derfor Henker vl drUtiig pm
edert Ws Ost empirisc
peu, nam- deu Mei
W im en M Gave til
The Lade-tue Most-new
Most-end
CkvgmændssMissionsMs
gelsenJ
Blandt de vjdnnderlige, Medeas-:
vidc Beim-geilen der foregaar i vor«
de, og sont Herren ocm swtegen
Maade nat vedkendt sig og sat sit
Ewan pun, antager Den i Lock-·
strikten tin-inne Bwaxzelse en Wans.
sont ikke smar ret meget tilvagc for
»den kristelige Entdentekbevægelse«
eller den Missionsbeoaxjelsc sont
gav fisg Udslan i dint vidundetlige
Edingbutgmpde 1910, sont bleo fan«
udfsrlågt refekeret og beim-net a!’
sorskelljge as Ewndinaviens bedste
kirkesige Mir-Id, og slwoktil vi sont
Zantsnnd fendte Missiontkr J.
Tikon sont Drinij ,.1«ne lan
inean mission-Im nwvement" holdt·
en Konvention i Des Maine-J, Ja»
i Time-ne fku 20.----22. Fehl-» on
det vil bete til et as mit keliqiese
Lins Zofe en ikønne Mänden at jeg
ksrk Wo til at over-viere et sank-unti
sMeEde
L Jeg terer til Mode-! for Inin egeni
;anld nden noqen Tnnke onl, m
Hieq bnrde tage noget Referat eller
assentlfwm noget om det: men
da jeg sein-re blev oosordret til at
nceddele ins-M offentligt om Bette
Man on jeg san com til at txt-nie
Paa. at maafke knn san saa blandt
Dort Folk er sig bevidsh at der Mi·
steter en saadan Gemme-Ha eller
Ved noget ont, hrmd den staat Hin-, oa
andre bar den selsogode Tause, at
det vel er noqet .,refortneki", sek
t--nst’« mqu som in endelig vor
holde o-:i Hm --- ig, Ein beflntjexs
W, nt im vålde Seine Opfer-drin
aenf og forth-Ue »Don-steten« en
lille Zinnle dersta.
Der var-Tremm-dt omkring 2000
Heft-gam- Em de forsscslliae Wenig
Ewdot og Eos-stund i midtke Iowa
szn its-rin- Kirkc i Tod Mcsines
var uwvvcs stor nsok til at rumme alle
disssp Mann-, m der mcmtte des-for
holde-I ..Lsncsvsfod«g«:llksdek for de
numin .,.’sffi.--stlmatck" og Koins
Jst-, Um iøafis en Anledning til at
kkin chhmk csn Tale-r var fækdiq
vix-s Tit Konser i Dklmmcrnes
IxrÄsrishkw ais lmn over til den
nndesn Masse-M, imm· Kein boldt sit
Forser over isten. faa alle fis
Anlkdning til at vekie med of saa
det Menlige as Konventionens Ho
ljscsdtmsl M Luther-kniete var der
Lust-M knn m. 75 Tislcqater
skTTZ kptsnffk km engem-ZU As DON
EFI Hm ZU kam ist Var Studente-r
Hm »Den hauste stärkt-»Es Skole
JTJ ex lancnäse Mode for en Tid
Eidm Ho asisgsdt i Tom-Wort Jo»
ka den svensk kamst-sie Prassteskole
i Rock Island. Jll» »wide awake«
w! tål in cui-de freut med alle sinc
IPmSessom Da teologifke Sstxdens
jtrr Hinder- alle Obde Seme
Isorfalte man mig
I Umumndsksbanmelfeik Tom den
smsr rrksvwfenterede cM. or vokspt
Este-m as bcsn voraus Trang i Tom-m
Laqnmns til at oillcs have- äst- til
at oiim used i Nuds Mars Arbeidc
pas en personlia Munde udcn at
lade alt bvile pac- Prasften og vastoi
Inkchasngia m« tmns Interesse ellek
)Mangel wo Interesse En as
Fædrene M Bevcmebsen er den be
kendte Heut-o Wolle-un Stifter-en afl
»Un- Wallake «Fokmcr«, som del
toa i fiele sdemus Konvmtionå MI
der. indttl shan ved Wunde-lieu of
den Mir Aftens Session pludfelia
lmde sit Goved til Siden oq
var bist-ne M den Herr-e og Me
sser- Iwis Gerning han bavde met
faa frierteliq interesse-et i.
Alle Sirt-interessa- var Melus
kede. Der taltez Mr for Wet fast
fkilt Samfunds Messe eller for
nomst W Mssionssellch mm
Omaven var at Meistre alt Gad
Folk i de fokstellige Samfmsd fort
Bedniagemisionent stote og her-»
Ums Miting i sin Almindcsliqbed»
oq For Kirkcsns kämmt-Mc- Bettes
nmnaeartvdcs Arbeit-(- i Tidcsn til
Folfcsnoci VIII-stelle on Ist-»in Der
blms talt om Mklcsnsks storis m as-«
mindisliacs Lqumnsr bet- biismmcs m»
om Hednjnaemissionens Opcmmtrin'
ger, Vanfkeliabeder oa store Mulizp
bedert Om Velsiqnelsekne der lan;
for os, mn vi vilde ver-re med at;
»Hüte Mud en Juki-usw« til at bin-»
ne os i sin Sein-sama over Jokden i
Im fko net kkke asre noaet For-!
fsq paa at give noqu Referat erf.
MOEL da det vilde blive alt for
vkdiltfttat: isq vll blos fortcelle
lksbt derbko- —— Der var tre vaeds
few-mer hver M- vg ved hver of
dMe ven- det tre Govedtaleoe eller
Ema-fund san der san blive end-m
stpkrc Resultater og merk Velfigi
msljeX
Der die-v bede: nieset used MS
dcrne, og man ums-klebe, at des var
en Forsmuling, sont kund-c Dass-e
med i,-BMnc-1k. Der Ren dolot en
fort Sanggusdstjencstc oed Vegyns
dslfen Es hvrrt Mode, og der blcv
TMMX Mk oft da mtsllwu Talente-J
Ist var sdkjligh Frika Wiss-sämis
5im31e. der Ifasrliig ists-F junger blandt
Mille thtizers Migsfalme »Vin
Gud, lmn et sag fast en Bom« bkeo
fnnget mod wegen Wi, Saug.
lodern-, m crldre Mund ved Nat-n
Kesslisr. fxsm Var ksjst Beiden kursiv
ixg inon mcsd »Hm JnternatiotmlJ
Assofintion North og i Here Aut-i
Emr led Zaumin ist-d »Me» akde
ssieliaimk Moor-sent Canwajn« for-J
stod sin Neming gebt Zaum-n var·
paidde oq ihm N aiotde Ins-syst
til in hast-c Hier-term- ind i dc tut-i
dortige surrte umwehqu EtroYtsj
mo. fom Moos-: Im øjisnskmligt ie
Iseus og onndvde i.
Zum Lebt-r sm- :!Icødi-t im W.
Tmmhm Erste-Last for Lnsgmasnds
Anmut-Hem- Lmimifatiom Redak
tsr lfm- Viadet »Mo« and TI.?Ei-:siicms:s«v »
Hauz- Omiwr nor scrrlig in immdu !
sen- Talcrmx Urbierde Einmer odj
lvdc Diskitisiimmx san bit-v tut-»
og da aflsst af Fr. Amst, sont tidtiiE
geri- kmvde Mist Missimm i ists-I
ritt-. Bmgc var Masnd med storc
Editor til at rthc det Kakd fom
var anväst dom. chrr var Mrl
Haar-S Ledrifc as Ists-Dionen »Kät· I
krfmansermsp aldcslests glimrcnde vg,
et fmukj Ekscmpel paa, at man kan»
take om Pengc til Kiste as Mis
Hion mm en spkaktiixt og anndelizx
Rande til sont-me Tib. Der var en»
sonliq Bechlsc over ForiamlinsH
am, som mn Inanku Hieriek tm;
Beslnminkwm at de oildc pksvc Was
at san Hat i den Viskiignclle, der et
i as nim- srit til Herren og Vani
Herniucp Zon- Efsempel M Vei
siqncltm i at give, ioktaltc en, at
Ema bavch tun-et tut-d til at siissje
en Ilskonigtwd i Philadscwhia Te
Month tue-d 70 Mehle-umstr.
how-as tun sen eide sit met sag-.
Sksnt Ziimakaijrsth »ja-n de Zog
Wort Aar dovbclt icm mmvt til
Mssionckh fom der brugtes til de
kes met Wtmighedsorbefde, sein
M ingenlsunde Um fees-sah Eftcc
9 Aar-s Fort-b var de alle ptm sen
Undtogelfe uasr blau-n Eieudosusbes«
fiddenc
Liuttwmmsnsn Tr O. L. Namen-,
EfsAlkrmiident a-« U for U Aar»
Euiwimeth sin- Mismsml Zu
nodgi Hcsdnäimcämisiimh Mu- soc-r»
Ein-M ,.A-II(-risa, sont jeg sonder
Eis-IS' Vanut U tut-»Um mit-e
Ema om Pwikctcs Traum n:l
Vudssabist um Zcmd ou Rinde ;
ou kmurledeiz dem- Vudskab cuduui
var umsmåat til at fange Monat-s
sker og Jmssabe Ennsfuudet. En
Rusfer msd Niwn Juli-us Hastcr.
sortaltc am iit Arbede- vlandx do
Hiesifke Nikiiliiteri New York, U
hvorlcdess Evangelist mstc iin and »
dommcliao Kraft Monds dem til;
EMiobelle on Frelsc Han limde
den til Fotsamljugen at give Eim
qmntekne Gang-glich iaa sum-: dr
kom herover, thi dct vor« det, der
vi«-de am- dcm til vnckkvirrdizw Vor
arrc En Micsiomtk fra Kinn Umk»
Eworledes Cinflifotioncn toq Mit-T
Moen sbort Hm Marien-ne faa de;
Ist-ad uden noqet at holde fig til,"
modeqqktme fok qu, vqu de hwa
vilde bode dun, oa vi maams der-J
for M os med at qive dem den«
Wunden-, im ieec Iod sig wick?
af Civilliation og Opfkndelier, mens
nett-v var W af disfe Ungi
ca findde as dem En Takt-«
Mit-rede Tit-standen blandt Ma
nchanmm oq ssattks m-xsmidounncnszi
Mslsfignelstsr sont stsdfastnism til
Mmäanmdanissmmsjs Ehr-mästet og
Naalwd Don Wakoldte mkitejt
bebt-us ItstcsroSfiy Forbvn oq At
sbeidc for Missionen blandk Mulm »
nmäanernc Ei Emms var von- Nile-»
liae Samfundgsskolisu som fkuldcs til»
for at de forfkelliae South-nng
Vorn kundi- addile oq bwnnsg sur;
den-s Mode-kürte oa den-J »Hu-Wiss
Omover. Gan manede til Anwan
genhed og Fmätqaelso n· demn- for-ll
Wirken faa viqtige Saa. Vi lpavde
few stemt for, at Stetsfkolcrne stut
de W religionslsfe, m Nsdveaii
Naht-den Its-bede, at de for Tiden;
maatte me det, men san krude
ogsoa Nsdvendighedem at Zwei-Gan
fand doldt en Missionæk veWtatss
universitetet til at fage Bat-e vaa
wre unge, sont wankte III-holde sin.
M. i
Da det ien Artikel fom dem-OF
Iwis den llle skd Ub- Ifor lang,
Tminäelige tot-te :)iefolutioner, imst
Uf file-Sude ist de mkfetttllgste: Itlt
onst-der Detpgm ais Mem og Forml
tc ftn Mcnizklxed tun ftnc Jndttok
im Dis-det: » at man ixsgtc at med
dele vor rtsptcrfemercdc wo Llltioch
onc der var Midian-so for M: -
at man attIVINDe iten til, at ijsicr
Mem-glich fik tin Kost-ite,som bun
dc ist-beide for Dumsnkng, Ismen
Iks ca Wong til Hchtiwgsfrisjloi
nen: - at der i Jeder Mensghod
werde-J et »Hu-Es tjl Hus Acht-ide«
for at cualtsc de culeltr til at vom
ne ou til at sorsma og W msd
til at M til samt uvdc Wenigqu
dcsus og »Du-III May-Es aandelige okx
facto-le Moder-. .1t Ewert Zorns
fund ellck Asdeljng lendtr en Tscle
got-til den nationale missioniilosp
gress i Waflpingtoih T. E» den Zit.
———30. April d. Nat-.
Mesd Heut-im til der sidsw Punkt
vtldc im gerne heuftille til must
Zamlsunds FOR-Ue at de sendtc en
nf note nnskmestbocnde Brit-steh iom
Zamknndcts Oele-nat mod Alamod
ninsa om i Dankt-Ton at give o-:-’ et
Lwlknsdstsindtmt im III-Ich faa mms
:lIlå-:siii.ms:svcnwk tin-de bljve i Stand
til at kølus used i dctme Vemmelch
botndnikmsisulde Ali-beide oa Opp
1u-, at Mike Not-M Kirsc- op til at
ask-: en fwr 6Tistning Tor Mesleten
« ovsnlocs tmnä Wes-altera, at Ist-e
alle Folkcslag til bansks Bist-spie -
- E.A.Hjortsvaua.
W—
De garka Partien
»Ti: ital Ema km Eok den grim
mecdc sog imsdre den Maria« 3.
Music-b. lis, 32.
J Forbindelfc med- disfe Ord
finde-I et killcs volsfrcnet Stykke i
Okirkisväadct as STI. Febr» en Oder
fimcäfe vcd Vladktks Redaktsh Zwar
der Ruck pas noaIc as de gamless
Lords-by og Umn- m wfordkes til
at Ewian de kaste- gmniis, sin- Wo
Lmr discde dem — J »«anerms«
of sann-me Tag-o lasset vs cn Artikel
as Post W· E. Niclsmh omend M
Hm en ondcn Zide km doq i ssanmc
Roms-M Pisa-ges Its-Mr or godis It
san Rot-stand af, sog Leg for-known
at nimme- tmd at lasse og over-»wir
de drei freiiifattc lautet hat fjlt
sia tilkknndet til at Mkde owns-n
trc es om umliqh Zwar disk M
ves, hjaslpe disfe gamle Votum-.
For mit Mkommendc kon- jca
vrd Lassninijcn as one-summte alter
til It tasnfis inm k! Missssrkmld
sin DER-r min Lpsatteksc Hiudkö i
part Zornwut-. J Stcdet for at has
drr vors amnlc -—— fast tasnkes saft
lia paa vor-:- gamlc Pariser -— iaa
qst vi dem unmndimy idet vi statts
cust dem Ziemnmwttrn ved vol-e
Aatsmodek vix dem-ed ist-l oqfaa ved
von- Krebs-»Wir Dei Inder io
nwiten uttoligt, og ck vsst uden Sk
dtsfmlle i noget andet Saum-nd
men det or liqcsuldt Sandhcd om
dct end, fom im link-Eben et flet ved
en Missorsmmslsc oq imod vor Bil
ile. Er min Formodning kisttg, Im
man For-holdes so oafaa Ins-de set
tvsI pas en eilt-r anden Munde-.
»So-m en Dei oil erindm blav
nett-v Svtkasmanlet angoaenvc
gomle Pisa-stets Stemmeket frem
lagt vcd sit-sie Nessus-de og man
kom Music let fm femme ved at
bis-misc- til ..Mtkcsoksatnlnaen«zkw.
Z, Pak· 5, lwor M bcddeu »Den
Ton-. d. Kirtes tiensmswnde Pras
ftek, Missionaskek, tcsologissc Lasten-,
Mmighedsdelmattsr. Seckctaskesh
Rassen-ten og de sokiqc Kisse
raadåsmedlcmmck »du-Or decks
Estemmeberettige Medlknnner.« ,
Vi vcd fo oblcfammem qt vl Im
slm widke Pressa-in som esier Dis
fmven Mr et »tithiqmnde«, Ich
um sc du xthafkks allmcsvcl oztfaa l
deman ths Mr Time-sie von sor
ifclm Mundt- At dr Mo ist »He-M
ums-now er imsmxs disk-ed pas-n
Eknwt mfa bevidii kmr de nldrla
mutet at arbejdcs i vor Mkke spm
Vmster oq Siestri-mer« men man
Imk simpelt den III-M dem M
Erde sont tkbmaelige Nu ja, det
kcm m nmssie alle vorm-, om Guid
M, vi skal blive aamlce oq M »
vel den Vei, det altid hat atmet oq
vil una, faa der ist vel Mc tin-act
at gjke ved det. Men at disse kos
ns gamle M, sen-, fttmdom un
der sfor Selvsoinibqtklscy Misteas
delse og Wssoritaaelftn bar arbei
det msd Mkd og Trostckb I den-cui
Arte, mauske 30 til 40 Aar, m«
Man flal note-g immndige og ira
tages Wmeretten ved vore Ists
oq Krebs-now det et for W
en Straf for kun denne ene Mus
dekfe — at Im indttl man bczps
act-umsi- W san Mk W M ie
kendt, vi Mdet mod vm Hause
Stil-re
W ist Mi- its W Ist-»O
hat dort del M M M —
b- lie- s—