Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 08, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »F- WNED BY
« mewsz
; DANISH
s oMccht
www
can-km
ins-wem
fah ZEIT-Es
IssssssssssssssllsssssssslssIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIs .
s —
Nr. l0.
Cunaputiugenz gut-g.
Tyfkerne hat iktc kndnn opgivrt
Ists-set paa at brudc ichmcm
vcd Verdun.
Messean avanceker fremdeles mod
Tytketne i Rai-Mira oq Persim.
Not en Uqc or vasferet, »den at
del storcs Zlaa ued Verm-n j Frank
rm er cndt. At Lyfkcrne fasttcr at
Mit, de er i Besiddelfe as, jnd paa
at brndc mcnmsm der for sauste-des
at aadnc ch cftek Paris, der er der
innen Iojvl onl. Og nagt-n Frem
gang tmk do aiort, men um riet bis
mdck stott, euer om der er Udfmt
til, at de can naa deres ·Ma.1l, det
rt yderft koivlfomt. Franskmasndcnc
inne-:- flet ikke cn skmte for en fan
sdan Mitlighcd. - — Pan de Allieres
des Eide er der Rindscstimser for
Tiden soinder Zeite. Tot-ferne hat
stet itkc fjdm Summe-s Feld tun-et
i Stand til at mae Lisenfimsm Rugi
Germ- er tmaet et vemdequt Zinsh
sresmad baadc Zodpaa jinod Bag
dad oa nordvvfwaa srn Enmim ou
M Somskmvtst Lass iølqcsnde Ub
dmg m« Daasnmldinaekne.
as fis-re Bund-sing fra Kriqsskucs
plquerne i Dau. Toffel-m- fort
swttkr den-s Bombardement mu
tking Verdun Post for Monseslodcn
og i Woeorc Dis-trinkt End-Ost for
Verdun. Men deres state foensiv
et sagtneh i bvckt Feld hoad Jn
soutckiangusb angemr og for Isc
bksset Om de vil W fat igeus
euer Tusker-ne vil tmile tilsredse med.
bund de bar wardst, det ladet de
sidstr Meldinqcr ilfe ane. Maasse
de bare give-r fig Tid til at bringe
der-S state Kanonek i Stilling. —
Tsek takes attcr onl, nt Britmus
hat udstmkt dem? Linie for at as
Itfe ansknmsnd, Tom faa kcm for--l
ftætke dom, der fis-miser ved Ver-;
dun. -—- Der kænmed andre Ete
det mcn udrn »Im-re Vomdciitm. J»
Affe-n blinkt Muster-ne ved at soff-l
ge Tinte-me
Torsdaq. — - Jngen Melan
l
Fred.1g. - Linn-me Tor-mer
der-es surrte Ihrng « Vordintdiitrik
iet, og kariknnrndcnc vom-r dein
tin-per Modstand umstellt Te sum
Lnfkc Kann-list kmr tman uirithmms
Øst Tor Mcusejlodisn U wo i Woc
vkedcstriktct, oq ontfritm Donau
mont bar der must losem ooldsmni
me Jnsantcrisslngrob. Essen de imn
ste Troppck umdu- nuis oiiisc stumm-v
og ndtyndtsde de tnfic Eimer stmxtt
Langs Zypern-Cum:ne-:s-.Wn.1len
hnk Vritckne veudt km og used pack
Tyfkeknes Seit- umsr dem den li.
Febr» idct de Var tagct 800 Ward-«
fom Toffel-ne oandt den Dag. Ty
sseknes Mineqallerier i Lobi-amor
ne Elende-T 4 Officerer og 170
Mit-nd toges til Junge Oq sum-M
Kanoner bar Weloat tyer For-fests
mkker i Bomoiqncsicanen Mel
Jan Qife ioq Somme Moderne. —
Situotionen » usutandtet paa den
mssifke oa italicnkatringe From.
—- J Asien fotkswites Rassen-suec
strecke Offcnsiv imod Tot-ferne —
Oet britiske Admiralitet km offens
Usqiost sine Jnstrsusier til væbnede
Wstiw »Wer-Ohrring supplekes
fandenne Famiek,« iiger Instruk
tion-we »uan i den sderäiat at
mvdsastte stg Anat-ob sra et dem-b
net MIIÆ og nma Mo bru
ses l nagen Tom helft anden den
stet·
Litdoq. —-— Et fkngwliqt Zlaij
sraser omkrina Landshmsn Donau
mont, Jom Tyskotnr bavdc taqet Pr
kis nwlder, at Tysikme blesn wdt
til at viae for et vasldigt Modani
grob as de Fransse, der stenvandt en
Del af, bvad de lmvdcs tobt —-—
Russerms hat indicqu den viWks
By Mtlis s25,000 Jnle ved Lake
san i tyM Armenim ou andre
Siedet-i »Hm-kosten m Borsten fort
- W de deres strecke foenfw
its-ad Otto-IM· -«—- In ofsiciel
M M M Wsst Hist-spar
ter siger, at en Dei of Aden ten
gelfk Vesiddeljc i sydligc Dei as
Amme er komm-en under ottos
nmnft tut-gering fom Følgc af, at
de Jndfødtc yar ooekgiuct sig. —
Britcknc hat geubefat Zidj Varu
ni i nein-c LEgupthh sont ljaode va
rot i de iudfpdte Jenaeij Ham
-dek, ledet as Tyrtkitc Ostia-ten
Byen beiattes uden Modftand. —
En wsk szlovcr cr bleoeu ewer
ud for den velgjske Kost, niedean
den retuknerede jta England En
af Flwornc var dntfnct, den an
den Loch til Fxmqe Man Unser
bot for rimeligt, at dcst er chit, der
bambardisredc Englands- Sud-ft
kyft Dusdag Musik A — Ecknkninqen
of den franske Hin-weimde Pro
Vcncc den Andcni Middcllmvct d.
26. Febr. fynes at vcrrc Werden-J
historiens stsrste Smtlnkkc. Dei
franste Admiralitet Wer- at der var
sbcnved 1000 Menmsscer om Vord,
og til Doto er der ikke gjsokt Rede
for uden 870 af dem. Det inne-:
dekfor, It over 3,000 et tin-knot
Der var jagen Undervandsbaad at
sc, da Zkibet sank, saa der foreliqs
qer ingen Reden-reife for, hvad
disk dar form-sacht dcts Sernkninkx
Sind-as —- Tyskernie lmmrcr
las med del-es Artillcri mod Vorte
ne til Verdun, mcn sdc fidstc Eiter
retninqer todt-r paa, at den-s Jn-.
fameriangrcb et ewier J de fidfte
Slcm or det Franssmasndcsna der hat
taget Jniticwivt, og de bar dmust
Tysscrms en List tisbngct Toten-fast
lig Nord-IX for Verdun. omkring
Lands-bunt Douamnont Staat-i end
Igt rasen oq W tw- stokt paa bea
ao Sitte-in Dei for-Inder im Paris
nt Franfkmcrndcsnc tkok ifke, at In
skerne endnu, med Kronprinfen i
Spidscsm bar ovaivet Forføaet vaa
at indtkmc Verdun on fauledesrs nob
nr Reis-n til Paris-. Rusfernes
Vefasttelsc as Vitlis i wrkisk Arme
nicn bqtraqtes i Petrmrad fom et
Udviklinastrin as fu«-Ho chdnimL
idet dist or et Stridt til Anbnim
for Rassen-ne as Pest-n til Vog
dad. -- Der et endnn last;12«tis
Metava men mälitasrcs Jaattaaere
set alle-rede Ætliqbedpn for, at
Nusfmuss on Vetter-m- knn msdcs
i Tigrisdalew
M a n di a q. Zlaxust Furtfasmsszs
E Maas- nnszust Insfrth sasrleq for Be
sasmslsvn as Dominiks-m Uns-I ndcstl
Juni-drum E do rissmsftims Hirt-akk
Etillitu. To sjdfns M Ticmsr Im
III-Terms jntet windet Ja Rmek
numer money m imm- Rordkslm
af, at Taster-n- iktc lxrnkusrc tm
otusrmshs Tom i Hat-ftp El.m, km Num
dcn er nu i den Grad unrencst, at
intot sum-i Lan ordnesx Man me
JIIer ogfam at det man wirke demoi
müsstde von Tnfkcrms ot so m
000 a 50 000 its bete-J Konsum-Mord
Liq somit den fraushs Linie. Pan
sfincs Sie-disk sbnr de nimm-bot over
stun- Dmmcr m« dcres Kamme-kams
Liq. Tom Slnaist ved Verdun fort
Mdcss, sammenlignes den franske
Ovcrskommanderisnde oed Verdun,
General Patains Sttatcai mere og
men- med General Castilnaus under
Sie-get ved Not-m Franfke Officei
rer komd-UND at laws Tilbagetoa
til Datums-M Blatt-an vil have til
Atlas at vakerne kommek til at
We en Mast-eile pas et andct
Punk . -—-- Fra Rom tttcldes, at Pa
ven attet air Forisa paa at bringe
Med, idet ban himm- Ktiakn ved
sdet kivisliforede Europas Selvmord.
—- M Berlin meldes om, at det
Mke paper-TM- »Moews« Lsrdaa er
meet Akt-elmeai
Mandim. —- - Tusker-ne bar
indtmwt Lands-html Notar-s loms
krikm 0 Mit Not-kamst for Verdun.
JMI tilknsds dismtod forsmtc do et
Udfald dprfm inmd Colcs de L’in.
mm ds- Jranfko tmma dem ticbaac
til Land-Ebnen oq boldt dem der-.
— Ei Stcd i Chanunmncs bar TU
Itfne taaet lisdt as m fraan Libe
amu J Amen-te hat Franfkmæns
date sprasngt en W Post med en
Mne ca W m Oel æf Mate
ret. Et anbot Sted fprwngte Mike-r
ne to Mincr og trasngtc ind i sch
fke Lade-graue flcrc Fleder, men ved
Modangreb blev de drevet dexfra,
og Fransknurndene besatte en Tel
af Firma-me - - Elias-ferne Var un
dkk Tit-M- af Jld sra doch Flaade
gfort Landganq paa Zortebaviskos
susn Ost for Trifun og iudtaget By
mir Atina ou Mapmva og dkwet
den-CI tyrkiffc Modstandcke bott. De
tog to Officin-er km 280 Mcnigc til
Pfanne oa qjokdks on Dei Bymn
J Nigaegnen i nordvcstrc Russland
bar Russfmns nwd dcrcs Artilleki
ødclcmt tofkc vwbegmvc Pan
Nrund as fmsrt Nksmsiald og Ine
sknsd or Komm-n midlortidig vasfont
läg oplmrt Wa den it.Ilfenfk-øftriqske
Fkont
J Tag til-Morgen- s-- Ty
skekne fdriver endnu lwaakdt paa
Nordvest og Sold-it for Verdun, oa
de lmr giort Frestmnnq, fom de bar
betalt med trlmre Tab. Hafen Nr.
265 End-it oq en Del of Corbemtr
Ihnen liae End for For-gess- bar de
taget ved JnfanterisStorm efter
Mut-e Bombardement Tusker-ne bar
mmrebet lanas den bele Front Veft
for Mensescflodem men alle Veane
»den de mwnfe to Siedet blev de
holdt Mbmm faa Frmefkmcendene
endnu holder den viatiqe strafeiner
Stillina von Cole de L’«Oie XII-few
for bvis Erobrina manqt et blodiat
Zlaa tm- vmset leveket. Im Kau
kckssen oa Pevfien meldes fremätelesjt
om tnssfisk Fremanna. J Ausland
fremdes der nahm men uden okdere
Foremdeing i Stillingekne s-—- Fm
Washington meldes deki Dag, a!
Prassident Wilhan Holdnitm i
Zwmsmaalet om at advare Ameri
hnere imod nt reife med bemsbnede
Handelsskkbe sein-de i Nerven-sen
tnntkmfet i Gam- med ftort Mel-tat
Dei er Ort-Weisen of Nonkombataw
teks Nettiqfnsder· der lismer tiMrund
sm- den Kann-, der kmk met-et fsrt
am dette Ehr-rasan
Dom-net Lan-teure dsd.
J Mam- :!!t’0r«,1rs:· Dom- Tonkuner
Innre-J «.’l. Anton-um der imr Veto
mn tm Bot-antriun i sit Mem i
ITetstsIkaob, Ist-br» 73 Aar gmumcsi.
Der fortasllcs ein-r bunt, bookledcss
Zum og to andre as« Narmet Innres
unde Velysuinqcn as Petersbnm
Va-, den LI. Juni stssst blev kamt
as Ztumoer km sanft-us Grimm og
mistedotwcr ist Mu. Hans Lin var
i Immeer Tid i Inn-, mrn »Von-I
ItFertigkwdstsfktftmte Meer Emm til
tchs til Linet,« stack ban.
twdw Zuetasterc i New York.
Este-w Vork, ·’-. «:l!c.1rti:s. ---- Damp
scibsz oq Nttdcstrasik twtnmedcsz be
mdolixlt i TM as ou sinkt Znritorm
Slkcsjrslmnsmust raistpktrtercch -t Tom
mck Einst-old, ou at der insdcn næftc
Morgen vilde naer U Tonwer- Der
»Wenn-s Ovmab ons 40,000 Mond
til at renso Sneen as Moderne. Man
ms indkomnusndc Dampfktbe maatte
koste Anker nede i Bugtm
Tystk Byer imdanaes til Lazaretter.
Geneva wia Paris-L Z. Mut-ts.
—--— Mcddclclicr her-til fra Karls
ruhe-, Mannheim, Stuttgart og
Col-long lodet paa, at dissfis Bock er
bloven omdannet til oazldtge Laza
rrtter tot sann-de im Verdun, fom
ankommt-r der-til daalig. Der siges
at virre fer Tusindo Mænd med
Vaionctfaar t Colliitz·
stockt-a i Ali-ig.
» Geneva, ö. Marks. —- Der er
kommen Mcsddislelsc bist-til fra Jnnss
briicL at Kulcm er bmdt nd paa
IH i IT Lands-Inm- osq »Um-r i Øfti
rig. «
Fnldt 100 Aar. Empor-im Kan»
i. Marsg. Robert Flommina i
Bartford valsdte i War Hundkede
Aar-. Der vor stor Familiefkst i den
qumles Mem si Anledningew
Flemming er fjdt i Tiroler-Ute
Mo.
-—v;W
Yort eget cHand
Nimnandens Vo. Paiadeua, Cal»
l. Mart-T Jfølge de lcdcndu Vasa
dcimOntelslerH Freunmsdlwcr op-»
hol-der 200 Millionasrrr jiq i PaiT
sum-km paa Pest-g.
.
W
·«;T-x-’cmä
Ved en Folkeafstemuiug i Vis
marb N. Dak» for-leben Tag blisu
dcst tin-d 371 mod 70 Stcnnner be
slnmst at Poe-n skal mudtagc Tit
bildet sm Camcqär um 825,()00
tjl et Vibliotek.
.
Lde Inn-holen Stufme LIMI»
l. Mart-:- AMiLZsiwi Senat hsar
i er bcsdtaqot et Lovsorflaxp fom
forbyder Reklame for spirituøfo
Drikkcvarer i Staten Forflagcst
gaar nu til Gut-ernsten til Zank
tion. Den tret-der i Tilfaslde i Kraft
uns m) Dage.
Sm- Menncsker somkomnusr i en
»Ur-und. Taloao, Okla» l. Max-ts.
J Rainer-ne af en i Fokgaars nedi
brwndt Form ksefs Mil Nordwit
for Talogm er der fundet syv List
De omksomne er Intmetem hans
Hitsftrn Da del-ed he Virn samt
Former-ens- to Vrldre
Wilfon fkal ntodclleress. Rich
mond, Va» L. Mart-L -Vil-lcdhug
gen-n Franz Vittos er afrcjst til
Washiimton, kwor han ital model
km- en Busto nf Privsichn Willen
Vustcu fkol efter Siaeckde afflfkes
ist-d den demokratifkc Natiomälksons
tion i St. Louis. Der fonds-I intct
til. kwem Giveren er.
.
l
Eu By i Furt-· Inn Francjsmj
Calii., G. Mart-T »Um-n Weddcr
munt, Ort-» skal vaer i Fare for at
qlidcs nd i Moden Romu- og Wink-.
!
l
l
l·m·t til Eis-I ma Nnmd as de fid
ste Danks-I soner Nmnfald. Det fi
.1i-—5. at Veboorno er stnatet til Gold
»Warst islier ov cum do Vor-n omliaffl
aonde Hofher.
Den Sarligt Alte-rieb Grimm
Am» 2·.I. Febr. En Antonwa
nled fes-J Person« Vasltede i et
sfnrist Vsoisvinn her i- Nxmr og inn
tede nednd en Rasse-. To of Folget
draslites, og site tunc mere eller
mindre til Ehde Te ewwal Um·
en Wennrer ior et Minekonnmgni
on Elifmnsk Vond:s(ekksbi»st1)ter.
Paa Grund jsånejwrmen New
por: News, t. Marks. Damperen
»Eier of Bank-nur« as Chosapeate
Linien gis i Naer paa Grund ued
»H«nm)ton Bat i en Ztkestorm ZU
ibet var under Weis-« sra Norfolt til
Valtincore oq nadc mange Poe-sage
ter onc Vord. Der stal dog ikte
men- Fare paajasrde og Kyitoagt·
Cum-ten »Qnondaga« lsigger vod
Siden.
.
En Nervefebetepidcmi er udbrudt
i Milwaukec, Wis» og den er san
tvuenst at Vandrsretne til Sto
lerne er bleoet lasset, da det blev
bekendt, at der vor indtruffet 18
nye Dilfælde een Nat. J sdet hele
taget havde der sop til den 25. Fe
lbruar mer-et 109 Tilfaslde sotolcs
bsrnene hat faaet Ordre til at taae
koat Band ined sig til Stolen, ind
til der er blcsvet asiort noget mkd
Baader Alle Hofpitaler i BVM er
overfyldt·
Packckne fortwer Lønnekn East
Et. Louis, Jll» si. Marks. De sag
laskte Arlnsjsdrro nnd Arniour’s,
s?mäft’ci im Ellcsrrikrs Kødmsdlasqs
njnqsnnlwa i Enst St. Louis— bar
Mart Lanömalmr Forkwiolspn nd
asr-ra. 3000 Tollars nacntlia for
Rom Arbeitsker tilsmnmem den
aennemfnitliacs naenttiqc Lsnsfors
Wir-Ists Vor sbvct cnkelt Arbeit-er
Msvet sanft-des ca. M Cents. Dettc
er den fsrite Aussen-We disfe
AMM hat sonst Thau IS Aar-.
Waden unt formwa Zan Fran
c-isco, Calif., l. Mnrw Ved en
Middag for Methodisflsprwster «an
dcrcs Huftruer i en bemerkende
Howard Street Mothodistkirke Pan
Washington-J Fødfclisdag, blev 40 as
lsswilcrne inne as en af Rom-kno
som ital ihovc vix-rot forgiftet. Af
fasten blcv forst officielt brkendt
Mnndnzh da Kissen-J Prasst rap
portorcde til en Prasstcskonsorence
s
En kask Kvindc Velleville, Jll»
2. Marti-. Den gamlc koindclinc
Oovslagon Mm Mai-o Schwind,
Dode lnsr i Maur. Trodg sine 95 Aar
var knm on af de bcdfte Hovflagere
i End Illinois-. Hendes Mand,
sont blivisr 95 Aar i Maj, sc Ztncsd,
og hans Hustru var ojte i Smedjcn
og hjakp hom, naar ihan lmvdc
trcwlt. Die male-de bogge af, at in
nen Inn-d i demn- Tisl af Statt-n
knnde slaa dem i Hefteskoniim.
32 Gomitycr i Iowa er nu ci
Campagncn for god Majssaw og
Braten-Z Landbrngsstole har til
Hensigt gcnmsin Extcnifiundepartei
tnentet at organisere hele Staten
Ifor at finde, pkøve og uddele don
ne absolut nsdvendige Vare i hvert
otccsftc Cursum Man har hidtil
ikke kunnet finde Mænd, sum kan
udfgre Arbejdet, tnen naar de er
inndeh vil Organisationen bliioe
ndfm.
i
Wange Stilsc under Bygkting.
Braula Was-U» ('-. MartS. Tre og
time Zkibc ai jurftcllig· Type til et
famlct Lastende af over otte Miti
onek Dollars csr under aning cl
let bostiit ocd «l)crnærende Zkibisp
n.1-rs«nsr. Rein flure Etaalimqtdam i
iner fknl til zlcnrzuy mens- imn ist«
sur amerikansk Nemiiitg. Den antis
rikansfc Regt-sing lmr bostilt trc tin-H
demmdsbande ou en fixiaamsndw
Turncdoødislasgact samt Elen- mindre
Farnkiji- til Knirtmiik ou Trnfik
nun Alaska
Weis- WH Aar Piiiladelvbia«
Pa» i. Mart-T Mrstx Anna Eli-m
bistzi Magill er død her tin-:- fin
Zømiciøn i on Nldor as 108 Aar-.
Hun var den wldste Kvindse i deu
ncs Dei af Lande-L »Moder« Magill
iom tmn gerne blev kaldh iaade
Mu, at fmu liandv simardt Arbcjde
km ei reaolismssiiqt Lennet at takko
for iin Wie Athen Him ovcrlevcss
as to Vorn, fin- Vornpbørn oxi iircs
Tigmcsbøms Vorn.
. .
Sei-: Arbeitsser drwbcis vod en
Ukiiiecsksploiion i W. Virginia Ei
-ki«:s, W. Li» l. :Uiarts. J David
iConi and Gute Compmmsz Mino
Nr. 12 i Kommun, W. V» indtras
: Main- oii ødclwqqcnde Efsuioiioii
Ist-:- Akbcidere blcn drasbh melden-J
ni er indeserct, uwn cndmt i
Live. Ekåxploiionen iondt Sieb i
400 Fods Daibdcx Jdet en stor
Skillemnr styrtede samtnen blev 62
Akbcidrtc omsluttet, men dct MAD
des at bringe dem alle sud ievensdox
iire ai dont var saurer
TosleUnermsnws Lomlitct
Washington, T C» J. Martsri Pra
lldonton for den nnliq Musikede
»Natimml Ilixsfuciation of Ncsmmn
—P11bll«lln-r—:s« m Reduktør as del m
lfcs Vlad »Als(-ndvofl« i Chirka
Paul F. Mnclllm ndtnllts til Pra
Iffdksnt Wilfon i Mant, at lmn hilde
nntazuu nl Malerin-tm af Tosk
Amerikmwre var lonale smod De
Fort-noch Statt-v Stattslenntor Kel
ler fra Illinois introdnroredr bank.
Mr. Mncllcr ndtaltls, at lmn ika
ckflaqde stslldcnt Willon on Vlslt
lom Rovrwitsntnnt for »Publlflwrss
Aslociation«, da denne Organisation
ikkc befattede illa med Politik
Pmssidenten udtalte til Mr.
Muellkn at Jlmn var forvlslet mu,
at sTvlkavrllanere laavellom
Inst-se Amerikanere crf lwmwd Na
ttonalltet var lmle mod llt abov
twie Malt-nd.
Jurdeu cuuot.
VII-»Tris-? —7-s-- —— — --
..
Prjnseu wf Wach Frjnmrct
Wandun, ZU. Febr. Prjnieu af Wa
les er 1 Lsocrcncsslemuwlfe tued sin
anilicgi gamle Traditjouer vlcvct
indoict i Frituurerordeuctr
Eli Ulykke ved Paris-. Paris, »j.
Mart-J. J Forstckdcn It. Tscuigs ued
Paris or iudtruffet en Explosion i
m Fabrik, yooroed tyoe Perioner
drasvtosJ og nmngc saure-des.
.
Lord Kirchener t)ædre«:s. London
l. Marts. Lord Kitcyeney den bri
tijke Krisgsminjstcr, modtog i Gaar
Æreslegionens Ztorkors asf den
fransskc Ambosiadør i Fisrigszminii
sit-riet
Rossevelt i Triuidad. Port osj
Zwin, Trjnidad wen sfydligsfte as
Limillerøcrth 4. Maus-. leeodoke
kliouseveltsog Huftru ankom hertil
i swaar og blev modtagct af en Re
pmsfcntanr for Musvernøren samt
fremstaaende Borg-etc
Jordlffælu i Cauadii Quem-c,
Que» l. Maus- Tre Jordstælo stil
tes i Egnen sher onnkriug i Gaar
Moral-T vatelsen mirrtedes i en
Mils llditrazkniug lang-Z St. Lam
renceflodens Brei-den J Omegnen
ai St. Zauveur ialdt Skorstenc
til-d, og sKøkkeiith gik i Stifter.
.
»Kann Haakon tilskadekoinmm
Kriitianim 2. Mai-w Koiig Haakon
var i Haar udsat for et Uheld paa
Sk«i, idet han faldt og itadede den
one Hamm. En R-ntgenunderiøgeli
its niste, at et lille Von i Haandi
lisddlst var lsrnkket List antagc—:«, at
Vrnddct iiil «v-a»re lielct oni tri- llxilsic
FkirdsFaTchL . Ztokklsplnh l.
Mart-z Luni-J P. Loclmmy Ford
E-t’—:-".n-ditiunisni:i Eiskrlstirr, ist« an
foiiuiust im Schweiz tin-D clleoc
schwciziife Tit-immer til Froh-Iron
icrlsncisn i Stockholm Don furtasl
list, at tmn ein-r at have tillimqt
m- Tage i Vermi. sit Ordrc til lit
iorladc But-n og sildria komme til
bage niere. !
. l
Nimm-tust Korn til Tuskllind. slø
lusulmiw :)-. Marks- Et Verlinertlsi
learn-n fixier, at Trangqmrtlsn .1-«
Vorn im Illiunasnien til Atti-i oJ
JTiifllnnd er bogmidt 7000 Fragt
Invqu lilscn sen-di im klinmasnilsn til
Øftrig ozi Tiifkliiiid, lnwrai allem-do
um« or lasust »Soll- Qrdrlsn Mii
tmr fis-i til Jlumu Vognladninxien
X
Tolefon til «l3rwkxsstolcii. J Lan
qamd, Stierigc, can Befolkninqen
nu dcltcmc i Hiijnikszssogndstjenlsstksu
i den-ei Hieni. Der er laqt Toll-fu«
liqe til ABrot-leitochn i Kirkcm lwor
on stor lyramoiontrakt er munte
tet ligcs formt Prasstm Man sfors
langer kun Kirfen og kan fiølgo
med til og med iSalmcsangeiL Dei
sinks, at Kirksdbcfsøget ikke er aftaglt
fidcn den nyc Ordniim beqyndtO
Arbcidorntødor inka Kriqm Tot
smsufkis Jocialdcmokrntf forbvrcsdpr
ou Nakke »Wide sont fknl holde-:
ochr Oelk- Lmtdeti den nasrncvsus
Frksnstid Pna diirisc Møder, sont or
rvttist mde Kriqslsfnrcm vil Regel-in
nen-E- Ncsntmljtcstsvolitik blims bo
lmndlct En Dcl Moder or allow
de ljoldt, oa Pan Hist er der frem
kommtst For-flog om at smnmcnkab
de en Arboidcrkonqres til Fort-bun
aelfe as Kriq.
I
Muth »Ontlook« offciwiaswr
Jntervivwcr af de fornrmsfte Leben
nf dist tyka ·Socialdemo«krati. Van
do Liebkmscbt oq Muth bar crakws
ret, at de wske Sorjalsdemokmtor
for Gibt-n er knoblodck Dset er Lag
ncns Mich sinkt de. De Mke Mode
lvvcty kordk de et bunte) dsrtiL on
intelligente Tyfkere fokW det at
Gans-. »
H. Es
,..«
Skal spart-I paa alle Mantel-. Ber
lin, l. Marks. Forbuudsraadet hak
vcsdtngct en Forurdni1ig, fom krces
nor, nt Affald of Hader tfkal bettyts
leis nl zirkunnrfsoder ejwr tislvsrlig
Tilbcrcdttittg. Ojdtil or Affald fra
Zt«ind. Dudel- ng chlige blcsoet be
nnttet oed Tilvivknikm ckf Lim og
ligncndc Stoffen Fortmndsraadet
bar ogsna fovlmdt Judførfesl crf
Luksusartikler, sont kan undoceres.
154 U. Z. Sol-data Istsønftrcr i
den britkskc Arme. Hunolnlm l.
Mart-L Mem-rat Johu P. Wissen
sum kunnnaudtsnsr do atmsrikanfke
Traum-r Pan Hawaii, fkal krylig
have sammcnkaldt ou Konfekence
af We foicerer i Anlednsing a’f det
storc Autal Soldaten fom i stet
ckf de tfidfte tre Maancdcr shar ksbt
sia fri
sEt nlouliat lwitisf Netvutrringss
komplot skal drioe 4jin Virksomhed
lust, og trc Personcr er arrcsteret
i Forbindelfc med dcnne Sag.
Fesdcrale Aquin-r ibar vbesslaglckgt
Dukiunentcr, sum Diskr, at 154 ame
rikansske Sol-data sbar mønstret i
den britiskcs Arme.
Ztraf for at tale til Damer paa
madm Stwklwlmci Kvitrdefok
eninq bar forlænasft reist Kmvet
som, at Monds-alt sont lacht til Da
mer paa Gasan paa eu Qualm-n
acnde oq utækkelig Monds-, man
blivo straffet. Et Forflag i den Ret
njng er nu fra lilvcmlt Huld frem
jat for Nigcsdagm Koiudcrne fkctl
imka Lov til at gaa isFred oin Nat
ton. og en Uuslfcndo Straf for Kvins
dofokftyrrerue vilde eftcr Forslagsi
srillcrcnsz Mcning i dobbelt For
stkmd virke isfasdelisg Rot11i1m. Paa
den one Zidc svil Risian Mier
Moralcn lmss Munde-n- og ban vil
lsetasnko fig vaa at antaste unge
nfknldjqcs Pigcstc Pan den anden
Sich vil et lwnqe "følt Jason blive
aflsjulmstx Kvindcsn «nil kunne gaa
ist-della til fin Arm- ndon at stand
fcii as en nkmdt Korres: »Man jea
Wai- Dmn, Frøk(-11?« Naar Sagen
un taqu ou i Riqsrsdauem ilv den
manfke euch med Forswrdolse for de
nmndliae Nattmimlisre, fkrisver et
norfk Pfad
»sp
Tot tisske Kaperskisb »Mäwe«,
sum kminsn1ndcrcsd(si:s« as Kaptajn
»Im-n DotmagEchlodimL tsr ihnan
qonnokn den britjsko Blokade si
tksnrdføcsn km besindksr sig nn i qod
Notwle j· Wibhvltnszslmmnh lmor det
lnmsr bjcknnns.
Tonne Anvan nnsddtslecs i et Tele
qrwn til Ermanku Tclmrapn Co.
Links offer blev den funnncs Ruhe-d
nieddkslt i ist N.1disotolisarmn, sont des
Wisc- Admiralitcst fondte nd.
? .,—«.llkönns« smde Hm Fonqu og
VIII-END i Wildbnrrer um Vdrd.
Textes Mke Kaprovfkib bar pim Tu
rcn tcmet 13 Initika en franfk og
on bclqisk Dom-von Desnden bar
den ved at ndlrmae Mitte-r sendt
det sbritifke Slaqfkkb »Edward Vll".
Knm ot of af de andre Miqsfkkbe
fom Storbritannien bar mästet i
donne Ist-im var ftørre end »Eh
warsd vll«.
Situationen i Music-a Mexico
Cim, L. ":!!c’art—ti. Tot Inilitasrcs Ho
ncsdfnarttsr rammrtksnshc i Naiv-, at
«Vi’(s.usrin-«1sstr»Um-r knr nnndvt en af
mnsndu Takt-r j Phtksn Nitcsbla
hvor helc Eanm blov risnspt for
Zckpatatropper offer en hidsig
Kamp, som vorn-do 36 Eimer-.
Diaz Ja Japata El Pafo, Terz«
2. Mart-Fu Tilbasnacsro as Van for
tasllm·, at Felir Dim, on Fwitck af
den sorriac Diktatur, Porssrio Dim.
Tom man mein-r skal Mi- aaaet
i Land paa Atknfwn af Maripr for
at wert-Markte en nn stftand, er
kommet til Forftaaolle med Zamäa
odg Tilhasnaere of Billet De fort-EI
ler, at der blcv hol-di en Unserem
fertige Um, og at bot ved Muc«
kom til m Wiasklfk Music A
»der-ne -"