Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 01, 1916, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Landes Inter. En Mc Nr Tat
sendc Dikbud am kundbaandet Hin-w
sFlerc Manier hat allerede fenvt
Pcnam fu«-Jedes Malt-such 15,000
Kr» Mer «),000 Kr» Stavamer
5,000 Kr» Trondzviem hat forelsbiq
sendj 1(),000 Kr. og iMorgcn sendes
sftet Forsmsmltnina asf Komvmncn
Materialer til Varakket. Der et nems
liq fokelsbia Mangel paa Trmnatek
rialer ber. Foknmndsknhet i Hau
gehmd bar bovilact 5,000 Kr» Lis
vcmger 5,000 Kr» Mofs 2,000 Kr»
Ssandesiord For-mondbe bar bwils
get 3,000 Kr» dorten TM Kl
mem 2,000 K» Nrendal 5,000
Kr» Fredriksbald 2,000 Kr. da
Ist-Wen 10,000 Kr
—-——-.O.0.
Englands Betiugelfck
for Frev.
Den 23. Febr. fpurgtc en Sokra
lift i »Hm-se of Coincnons« ons,paa
Wlkk Betingelfcr England vilde
slutte Red. Izu-miet- Asqujtsh spare
de:
»Im hat i klan, direkte-, tydeljgt
og eftertryckeligt Sprog udmlt, heil
ke de Bctingelsct er, cum Grunle
as shvilke vi j dette Land er rede»
til at fluttc Fied. sog vil gentagek
dem. Vork- Allieredsc sendet dem, og
den koste Kansler sonder dem.
de im fagdc den 9. November
WH. gesucht im nu: ,,Vi stikker
aldria Evasrdcm som vi ikkcs Mita
diat hat dramm i Sie-dem fsreud
Bolgien -«— oa ieg vil tilftje Serbicnl
—— j ittldt Maul og unsre bar op-«
dankt, bund det sinn- 1niftet, ikke fer
. Frankkäq adaskvat rr fiktct imde
»Amt«-L ou de snma eumpasisfc No
ttoneris Nettiabrdcr et ordnet paal
unnaribelmt Grundlag, oq ikke fsr
end Prencssisns militætc Dmnhuswn
er belt oa endeligt sdclnat.«
Jkke sprend en Fred, based-et paa
fonds-m Grundlag, ajnes som op
moelia, ril vi eller vore Flllicstede i
kingefte Mon mindfke voi- Formg-«
nim of deune Drin-«
f ket er en Udtalelife, fom Wer
san blive Um wa. M læaget fett
sig Mast-sc til, at bot ikke et Tale
om Erobringor eller Vindinq as no
qen Sims, ikke enaang om Mias
ssadeserftackninm men om et Prin
cip, og des of Print-tu fom ekle Na
tion-Dr man kunms alwdc Pia Ved at
If sonnt-winkt
Daumakk
«Rit.zsu« jubileter. Den 1.«Jscbr.
var det ZU Aar, fide-I Ritzau Vu
wau udfcnndtc sit Ists-c udeulmrdste
Jaman Det var affendt fm
Hamburg Kl. Cisszj den formaaenndc
Dinges Eftorntiddug. Vurcauet hav
de dengang cndnu tun Fokttiktdelic
mod 4 Bindi-, ncmljg ,,Vcrlitmstc
Monde« og ,.Dag!bladet«, sont alt
saa hat oasret Ast-annimmt gisunem
alle de 50 Amt, samt «chdkelandet«
og »Im-it Rjgstidende", fom bewe
er ask-net innd for længe fide-h wil
ket dog ikkc var Nitzmts Skyld.
Den fsrfte Dag udscndte Bu
mcet tun il Telegranmush men
»Nimm ookfedc nimmt, og det sam
mc qjokdcs Abounmnerna Direktor
Ritzau haode sum-i sat i den rigtis
ge Jdr. oa hxm fokswd at sættc den
i Vasrt ma rette Munde-, med en
Eneer ou en Arbjcdesiocc der maa
seite
Det lykksdes Direktor Ritzen at
am- sit Bart-ask til det ennsfte dan
fsc Telegkantbukeuih oq den nuvasi
verende Leder, Dikcktjr Gan-st, hat
Koldt Kurien iaaledes, at But-must
wo Jitbilckumsdagon staat uden
wahrt-eure og uden Udfigt
til nvqet nvt Forvtaqendr. der ikat
hmne qske Ritze-IS Man Pladsen
ist«-fa
Kiste og Niqsdcqsvalg. J Anleds
ninq as de Rat-cr, sont im- Tidm
must Kirkpn ou Zion-n, udtoslrr
Bofmnslfcn for Kirkcliqt Unndesfob
bund us Hm oq sldeswreljfen for
Mrkckm Jan-»Um for den indu
Æsiion i Dmncnnk used seicht-it
wo de kommende Vala til Masch
qcsn følamdct
Sack«-eint Niqcsdnncskandidatrr if
kts erklasrek siq vitlikus No Mas
daqen at vastne om vor Folkekirfes
wannelssfsluthetskk Kot-after oa til
Ck Wfdk for, M den nimm-ende
Forbindelie mellem Dir-ten on Fol
Mofen ehrst-holdes og baandbcwes
wohl-es at Mit-We oq Iikkeliae
Myn We Grases man vi bestemt
san-anbi- vokö Mehle-neuer og Pen
nkr at stemme paa dMe sont-baten
satter Imsistsr. Man-any so.
Januar J Anspqu fass Visiop
Mwias fjrffe GubstiMss I Isc
bwq Stift vajede Dannebwm i Daq
fm Most MS Imm, oq seh-e
Amen var W, da Bist-wen
ists- W vor « w up
Blitlewa W indde
med at addle at han has-de bebt
oms at maatte begynde sin Pia-di
keiwirkspmhed i Aalborg Stift med
det Lamme Evangelium hsoormed
Jan for 12 Aar fide-n begyndte sin
egentlige Prasstegerning, og havde
derive vvlqt Herde Ssndag effer
Sellig trv Kyme Dag, i hsvis
Evangelmm Evmwslisten Mmthmts
(2. TekstrcrkkU firwet om Jesui»
der mindrde pcm den nowrtc EI.
som stroks blev rolig, -da Imn fteq op
i Waden til Disriplene -
Smuqlktietuk ved Etrusc-. Bam
vmp, 4. Febnuun J For-wars er
der attkt blevcst taget en Smsmlet
ved Nmsnfm Dist var en Dunster
km Vasmm oq kmn havdis en Sack
Mel oq th von Ida-Pfen, da Gen
dannen tog hatt-. Det vviser sta, at
bmt liae san lernae Kriqen bar var-ist«
bar cknæket sin ved Smimleri Dei
dwirr sia om bewdelige Vnrcmwnqs
der.
—— Købmand Dei-II Im Skodbora
bar after meint-tot Moneko 1000
Kr» indtil en tm Instinkt-Miaer
tmoki ban nnsnes indblanch er b« i
Ven onst-over
H- En Aaent Eriksen i chon
blev ist-emaan nrrcsstoket..dan bar
dkevet on omfattende Fomhtina over
Grcenfem og nn mistasnknks fmn for
at ftoa i Forbindelfe med et Paris
Marimrints mit 1500 Bund sont
var blwen ftandfet vaa Besen Sta
tion, Kinn-til det var ankommet nn
kder en ttlssstet Abt-esse »Von er nn
lattisr los-lobt, kdet on Gast-dessen
jder Mte i Reiten angemendc Sail
«aen, ovlvsto. at bnn Moor-besserem
bnvde kckbt Mamarincn i Annbns
Horn »klmtsnssti«. Moor-Nieren memt
’te dewmre 1000 Kr. indtil Bogens
Slutninn Fabrikanten i Aar-busi
tnl nn komme til at reden-re for fit
For-hold til Sagen
tfn angrende Jndsbkndstyn Nat
M mellem den 27. og 28· Inn. blov
der bcaamst Jndsbrnd nos- Hinan
Cnr. Jenfon i Libnny on dettr gen
tog fig to Nasttrr fein-re Vcd dct
Istfte Jndbrud blcv der ftfmlct S)
Kr» ved sdcst andet 15 Kr. nf Bu
tikgfknffon Politäet fik Migmnke til
en nng Karl i Nobolaavt on aflmrte
hinn; mcn non nennede besinnt at
Mejsetningsmnnden Zenokc nnm
Inm doq onst-c kommen poa bedre
Zaum-, for lmm tilfwd over for
sin Qui-vorm at owre Tmzcn Da
Jmn tidligew havdc tjent has Hsses
rou, sandte han Lokaljteternc fast
lsikx godt, og Inn tilstod Lic. »Skive
Folkebl.« nted det samme, at han
oqsnn Mode beskjaalet Weitem mens
knm tfente bos Jan-. Nu sidder lmn
i Streiten
» Es II Sltsö Tyseti. En Mond
fta Sand-s Nottesnasrk bar if1.
»Den-. FlkbU antneldt til Politik-L
at en anden Mond ndcn bang Vil
lie on Widde bar afbøftet m. l
Id. Land Lvng paa hans Heda
Sonnen cr over Jslfcoo Etat-san bott
fsrt ai on Mand, der form-w at
per-re fka Silkeborgtfqncm den hav
de en Rast-di af ka. 100 Kr.
De splqgfe Stil-e Monds-eh U
acslmn ucm de- i Aalbom »dann ov
lcmtts Zeilflibis bar der mt vaer
Inmile ma de i zllarreltmdbn
Hmm oulcmtks Stum- Kalmtthr uq
sEsiusscr or lsloiwn brindt ov mkd
Sterns-leimt Ins-Jene lmr lmft tmvlt
osq iStmIdinaen tobt en Dol as de
stjxmlno Tim, ljkuslom dcs «ifl
,,Nordj.« hu- cEtorladt fis qodcs Jn
dontilicoritmsmwtket
Ea stor LyuqsLevekancr. Anlbotkp
Z. Felsr. Mrosslekcr Knld fra Kuhm
jhmm var i Tau i Anlborq for at
llksbc Lvng til Cis-Dort El rulele
Nimm flnl lwercjkkk minde end
5000 Voanladninacr til et Volle
af ca. 500,000 Kr. N meines-, at
Lyngen skal awendeg ttsl Beklckds
ninq ais SMALL-we
It haqu Vei- vvet Not-Um.
Koptainen spna Damvewsn »Man
vtins FredoriP of Veilc, der er ind
kommen tsil Conmttiabrikken »Da
um« msd Mariaaerfiord med Kml
Ist-a Enqland, sortasllcr til Wunders
A. Av.«, at lmn iklc tidliaere i de
35 Aar, ·l)an bar feilen lmr vasrct
ude sm- lcm lmakdt Vch Dei stor
medc W ein-fu- Daq paa chlcsn
over Nordlsem baade from ou til
baqc. En Mcetmsdc Ell-be mmedc
vaa Oder-reisen omttent til Eng
llonsly wen MOendcs tillmqk til
Wllhavn for affkflde Bankkr
ku-l, male mda to Me. Andre
Silbe naaede ckrem ved at bruae al
Mbets Tuwækk under set-lerne
oa nogle al dem hat beugt dfot over
1000 Kr. Etwa-c
Falten M seltsam-. Eg
bierq, W. Jan. Millensfqbkllant
M Canlens Halm- l Glis-en
Hist sl Das lra Mnd wodqu
WI- .sm- at W Wand er
m i- Mit-zu- 62951ws s
Eis-. Fabrikant Hausen bcw iud-1
kaadt stmks ved Krigens Begyndeb
ie. Gan bsw 37 Aar gl. og hat boetz
IEstjem i «z——4 Aar.
Ovid-fund ijerkh 29. Jus-H
Ved Plaininq over en Mit-is
swdtc Goal-beim- Hans Jacobfcn i.
Ztsamv pcm m »Hm-v fm Banne-;
nldmsn J en Zions-Unian lcm
mellem Aka m Nester as Von il
«B1·onrvri11;1cs, 1 brasfkcst ZsJVasrd
1 Bin-betan 1 lillis Knniv med
fnmkke chriirinacsr og l Syl. Fun
det er innisbmsttrt til Nationalinst
feet -
Eis ufkiædt Guard. West-form 29.
Jan. Fior et Par Manne-der siden
blev Eis-ten as mepzmard km
meldi. fordi kmu sorcnentliq bloti
rede Eiendommen for« Vescktning og
Wol: men Anmeldelfen blev tageti
tilbage Nu er den imidlerrid ble-i
ven fornvet as den ttdligere Eier-,
Da Politiet bar konstatcsret, at »der
kun finde-s nanske faa Kreatnrer
oa ist »Par- Hefte paa Efenndommen.
Gyldne Tiber for Fisserur.
Hisrrina. W Jan. Vestknftfiskeriet
»Wer disnne de ualmindcsliat
Lkigt ndonmx De- ek miin muss
Her sonst, m defi saa strer Var
tier, nt Fiskmth i .sirtsbals, Løns
smm Lonqu km Diskan bar est
Usdbnttcs mm MO- 200 Kr. Ur.
Du J Lanfmm fifkcde on to
Mond-J Band for-loben for 520 Kr.
Prisprms ek i Lassen 35 Øns pr.
Punkt J Sirtsksbnls er Prijcn ktm
20 Øre pr. Bund-, Tot-di dkr jkkel
m- me kcm Fikken man Ist-es til
Distrimp For en Zues Aar fi
den bctnltos Triskfanaet Fiss Pcm
Stmndm mcd 2—3 sLSre ju-. Pan-d
Lnkkcf Spillebulr. En Zpillei
lnnk blev Lnsdng Estcmciddng d.
2. Fisbr. Kl. ca. J lnkkcst as Politik-!
i Kgbonhmm Den lmde Lofalc i
Wuditmsstmst 7, on en as swartes
rctsz Tksboete Mode fm et af siuc
erdojnducr fet, at der spjllech
Haku-d Gan tolefmtcrcde til Poli
ticst, oa Opdagelscsswlitict omrins
gede- Vcsvnsttninmsn oa tmanto insd
i Spillcloknlet Der blvv i Fälqcs
«Natt.« beflaqlaat 800 Kr» medsns
10 Spillrre fwvs von Politiftcls
tionm
Haftpka-beut i VcndlysseL
Hførrinzh 27. Jan« Til Helle-ON
lisbcuc i Oiørriiia Amt, der ioke
war den li» M. oq l(’-. Maus, er
i alt nnmcldt 615 Heile-. noniliq 260
-Z Herrin-L 158 i andcsrslm on
227 i Jst-km
Stot Kreatur-Eisder Koldiiiq.
»:37. Jan. Kreimmsksportør Jenes
Holm lmr i Nat affciiiid162 Bonn
ladniuaer Kvim im Koldisna til
Tnlfland, Tikszdaa Affen lendto limi
80 Vomtladninmsk til lldlandist o,i
20 til Jndlmidet. J ihm-r Voan or
der Mk -l.-’i Ast-atmet Ast cr diin
its-Erste Kreatukcksvort im Koldina
»i de cidlltks 40 Aar-.
; Sinwlorlet i Frisdorilsximvii
leisdcrisslmvnx 27. Jan. Te Va
lrot-. »der blicv koniiskrrct om Bord
man Tkawlorem er indskfbt shoss for
HFllolliac handlendc i Vom. Enkeltcs
banldlcithsial oter imskkt impli
cerede i Asscrrew da Pvlitict nn
dorlsmsr mi, om der ikke er Grund
til at lkridc ind, idet flier ai de
handlende menes at have onst-et vi
dmde om, at Von-me Milde innig
les nd af Handel
Dyttidthtklreu i Vibotg- Vi
bom, 27. Jmi Voruadot lorlmniv
lkdr i Aste-:- om, bville kalidsior
miitaltniimck, sdcr bør omanisictcss
i Vibom Der lfrcmfnttcs tre For
flach men der opnaaedes ikko Endig
bed om noqet af dem, oa oftm- en
lang Fochandliinq vcdtoqeis det at
Mode Hiwspkkaslens Belmrcsllc
am at beavnlde at ist-e Dtntidslm
ven nd l W, da lherstil bwilques
25«000 Kr. Randets Dortidsdsdoms
mission cmmodedes dewfter om at
frankonmie med befoemcke Forslasq
til katidsioranstaltninqcr.
th Dem fort· En Familie i
scheust- modtoq i Følats »Im-us
Stiftst.« for-lodern fm isn Flam
ninq i Altona cst Vrm disk var stre
th Zulede oq nffwnmlcst L. Julcs
dan. Dct M altfna mrmä um
troms on Mecan Itsidvnwis.
Forllmänacn spat-, tmorfvr bot
bar vnrct san let-nah fsr dette »Fa
miliebrm der absolut fkke inndcholdt
Hetnntvlimäcsder. » namst from, fik
Modtxmekpn apum-m on Alle SeddcsL
der var vodlnat Brevet Pan den
ms Scde ftod: Fnt Dom fort, fkriv
wheliati Kim Kett oa wdeliat sitt-v
ne M blwer Most-not Gsfordws
be, oq Soddelen var nudcsrfkwvotk
»Ist Miit-Use Politiftm i Hom
wra."
M var neu skrevot tvdeliat oa
wa Mk, men des var —- I Ader
kamst dersor er det blevct tilbqaes
W til Wunsche-nim
Eu sum-ei Mir-T Nackt-ers
W. Jan. Om Bord spaa Dann-e
rsn »Nordjyllmcd«, Isder for Tiden
tiggcr i Nandets Hann, er en 25s
aarig Færingx der er forlwrct som
Matwsk Fra sit M. Aar bar lmn
dsrevet Fiskeri fra (,Htims-b-y; men
da lmn bar forspmt at lade Isia Im
turalifcre i England-, mtm lan ich-;
under Kring deltaqc i M csxmelske«
Fsiskcrd ou ttods sfin Als-er hat skmn
dersor ikkc set andcn lldnej csnd at
mm til Ess.
Dtdsfald. Vicisinfwktør vcd Ve
ftck Baldan Konunnneskole i KI
benlkwn S. Jacobsen er den 5. Feb.
afaaaest ved Men, 62 Aar gl.
-- Forretningsfprer for Dunst-e
Afholdsielssabsers Londsforbnnd oa
Forrctningsfsrer for Nordifk Good
Tæsiiisplar Orden, Gkossmsr Math.
P. Vøwh er den 2. Febr. nimmst ved
Dødem kamt as et .ijrtofloq, 65
Aar gl
— Las-je Jakob Holm pan Friede
riksberg er after faa Dank-s Stig
dom aiaaaet ved Døden i en Alder
of 83 Ank
Jsuititsmad Marinox A. V.
Disiclimmin er oludie lia død lom
Folge of en dickrinsblødiiiim.
» — Tbe KøbnmndM Niiksniitsksicsn
Ji Sorfcsnå der vor Vctemn imi
Miit er afgcmet imd Dødm ;
— Forumndcn ior Sorimss iol
kplige Affioldsfonsniim oq ior Hor
scnss km Onkean Olilmldcilrvdk, Wb
nmnd S. Olitsn i Hoffens, or eiter
on Operation for Vlindiarmssth
tusndcslic niaanet ved Tvgim paa
cwmmnnwbvispitalei i Horivnirx
Euarcknsscdirelwr, Køvnmnd
Carl Kleid-Janan ai Eli-hu er af
qcmcst ved Døden i tin Achr as kif
Ilmt san liar tidliqcre vix-rot Mod
lvm of Vymadet.
---- J cn Alder ai iiasiten 85 Aar
er Griicralløitnant J. gi. Zrbwll
nimmst vod Dødcit san dcltoq foin
Ziskondløitnant vod li. Drazionreqis
mdnt i Elnaet ved Zeile-d oq iom Nit
mesier og Eoucliei ved i. Tiviiiion i
Kriaon 18(’»4, lwor llmnn nur med i
Kam-mir vcd Mvitmdcs ou Damie
virkc oa i Foksvarct ai DobbølStili
linacii J Amme 189l’r-s1901 var
lmn kommandekende General iørft
i Jnlland og dereinst paa Ein-Hand
»He-n var Nidder ai Elefanten, Stor
korss as Obg. oq Dlmid
-- Maordeicn fini. Sommfochd
äChk. Cmistsansm i Aar-u ved Nak
buss et ein-r kort Tids Smdom ai
aamst vcd Dsdm m Iler sil.
-- Ninakäbinm Al. Jan. le
Toldiowalter Saal-sie i Rings-Illin-.I«
ist i Daq criaamst ved Dtdsem Rl
Aar al. «
Fund fta Brot-cealderen. Do
Naardejcr Mai-tin Jenseit, Sigm-s
lnii i Dom-am iorlisdksii ryddesde Sten
of slin Pløivniarl, itsdte han i en
Dnbde as IV- Smduirik under Jord
ovisriladrw svcm on Ztenfcvtnina im
Moneoaldcren Et Vriidiwkkc ni
en Barberlniv m et Moncespnd kom
til Stint-, bsczmcs Tile sitwtkt iowits
roch ou irrt-de Einwide fandtes et
Lag Venivliniisr oq Knoglet Do
der san-sinnliqu findes ilere Sten
iastninqcr omlriiim Bliebst er Na
tionalinufeist incdcrrottct om Wunde-:
nimilEjeren liar iil. »Alten«-a Fol
ket.« imäeholdt iia Ret til at ikasns
ke de imiducs Saat-r til Grenaa Mu
fmmi, sanft-eint do ikke viser iia at
vaskcs ni iwrlia videnfkasboliq Rast-di
Eis fcmtenaatiq Judbtudotyu
Milc, 5. Ist-minnt J Totriug blw
der i Nat siomvot Jndbrwd lios Kob
nmnd J. Hanni- oq Reiikrasiiiiiicr
Ebr. Zørenfcsii Ttwen var kommen
sind grauem anstim- Mtvdiicr og lyavdc
bezw- Siechr brndt Skrivvbordcss oaj
Vatiksikuifer op oq Mut dem, me«
dens lmn linodc ladet Pengefkwbene
unt-L Mistanlvn rcticdcs mod en
femmmsaria Drenq i Ming, on
esier at mdn ved on Undevsmelsc i
band »Die-m hat-de iundet flere af
Mkoitcrnc til-floh bem baade dis
ise to Jndbrud oa en Diel Papier-Du
Nu stdder han i Bradstrap Arrest
Ei vikkcligt Afholdshotet Undcr
Nimmst ,.:Ilktic-fclskc1bet Frcsdcrikstis
Aflmldcslmttsl« er disk Ul. »Er-h Au«
ftnrtcst et :Itttjc-frlffwb, baimst mm
Ksøb as den tm ncsdlagtc Reulskoch,
der fknl umdunan til cst førfte Klug
fes-«- Aflwldcikmtist J Akticsscsbfknbcsts
Loms staats der M n» at Spiritus,
Kortspib Danks oa Dritte-Musc- er
forbudt pasa Hofe-flet
« Danss Skønvirken Runda-T 2.
JFcbnmtr Vlandt Ptasmietagerne spaa
HVerdethdfttMuaon i San Franciss
Jko or Fm Jnspoktøk Christoffelser
Hi Nemde der bar nddstillet Hode
Fvosvniiia. Fruen lmr atvct Blinde-l
."sp til, at Vroderierms msna Udsstilles
H New York. Et Seimetwppc, fom
tikke naaede at komsme med paa Ub
sftilslinaem er blevet Mit- as den ldan
fkc Dronning.
Oeudacmem i Wahlen-. Der
er tm ist. »Nat« Essendt et sit-nd
Antal mode-tue Gwasrer med »den
form-due Ammuniüon til dse dunst
veftsindiske Øer, saa Gendarmerikorp
Iscst derester vil We nogenlunde mo
derne «lx-va-bnet.
Anholdt Russetste. Eierenden af et
Hus paa Fredeitstorv i Aarl)us, der
udelnkkende var udlejet til løsagtige«
Fmenttmmen er bleer anhade fig
M fsur anäsri. Den onlwldte bavde
sm- Oktoberlkwens Xkrafttrasden faas
et Tilsbold orn ikke at bcwe lssagss
tigc Frucntimmer til Hufe, men
Retten til at give den Sslags Dil
bold bortfaldt ved Oktoberlnvem
Tworfor kmn siden da bar haft no
genlkunde frit Sloa. Nu hat-Ober Po
litiet tmidlertid at faa gfort en En
ide spcm Mystik-Theben
Mund- og Klovfygem Dorf-Ins
26. Jammer J de fisdfte Dnge er der
atter forefaldet et Pat- TiTswlde af
-Mnnd(oq Klovfnqe i HoriensEgs
:nen. Der ene er bog Gaardeiet Kr.
Kriftenxfem Stobberup Mark ved
Løsnjnm og det andet hos Guar
ejer p. Hunge, For-sing k swjspl
Sonn Vegak Steder er der etables
ret Lokalafspasrrina. «
En flem Foksktaskkelsr. Da et
Nodstoq forteden fkulde stunk-se
1k’denfor Weile« lwmwde den eneste
Pnsfnaervnam Her var i Toqeh nf
Sport-f oq blev slasbt en hile Zuck
Alen, inden Toaet stand-fede. Und
det meness isL »Ja-d. An« at fkyls
des, at txsodsnoanene ved Vrems
ninaen bar klemt den lette Person
vogn, der zur nasrmest ved Lokomo
tivet, ind mod bette, saa at den blev
kostet of Sporet Pasfaaererne blev
flnnqode rnndt mellem bwransdre
km sik noqse drøse Knnbis fornden
Forskrwkkelssem men inqu kom til
Skade
Dnttidshjælpen· Froderiksbamh
M. Jan. Frederikslmvn Mnaad bar
vadtaacst at overlade Ordninaen as
Dinttdsbjaslwn til Hjælvekasfcm oa
der er bscrtil sum total-bist Til
fknd bwilqet 10,000 Kr. -
Zumdborq, AB. Januar
andbnm Psnmad bar i Aftcss Veds
tnaet indtil 1. Oktober i Aar at ans
vrndis et Vol-b as 73,500 Kr· i
Dmtidsksbiaslv til Familin med«
Vorn, sank-des at der ndes 85 Kr.;
pr. Var-n Der menes at vaer ca·;
2100 Børm sont kommt-r i Betraatis
trinkt «
Ei btntalt Ovetfald. sFredrrikss
Entom L. Febr. Da Astpirant Houl
sbcm vcd Sasbnbancn i Nat vod lle
Tiden kom spafcsrende mcd sin For
»Wde oa to andre Damen misdte
de en ubekendt Mand, der nanfke
udcn Anledning flog Honlberq saa
voldfomt i .sdovcdet, at ban sank be
vidsitløs om on i Fasldsct sit den ene
Arm af Lod. Kaptain Vermin, der
kom til, fik den nockfaldne bragt til
en Lam, smn book-drohe bam ind
laat svaa Enkwbnfet
En Dokarbejder blev anbosldt fom
mistasnkt for at ver-re Gewinn-Inton
den.
Cn Mund med mmme Oben-.
Voinmnd Moaensks Seiten-sen i Vom
mm csr forledcsn afqaacst ved Dødm
Ved lmnss Dsød er en Tel fnma Vo
stilljnacsr blcsvct ledine san Var
ncsmlia ifl »Nand. Tag-NR Visi
nmnd, Stamnimsnmnd, Liqsnns
nmnS, Ringen Gram-n Korb-der
oq Vaslqcstrwdcsn de site fidstmævntc
,,a(-·rftlia(-« vav lmvch lmn ved
Vanmmn Kirke
saftig Nrtsfotfjlqninq. Pan ou
Wms Wamsd ist-d Nandersss Oblev der
jasvnlia ftfcmlet forfkellige Zumu
tina, ou da disfts Tina sandte-Si
Polafferncs Vesiddelsc blcv Simon
mnacmmdcs afafort bed, at Polakkcsr
nos« Auf-ret- fik en Drcmt Prnqt
Poiakkon avpeplercsde ismidlcrkid
»Dommcn« til Poch-ich der ith
»Man-d. A. Av.« offer at have un
Mmt Saat-n tildeltc de selvbeftals
todt- Dommere en AdvarieL men el
lerg fandt Saat-n pag-sendi- afafort.
For ivkiq iTieuestcu. Hos en
Familie i Mlinq kom en Dame
tfotleden i Bei-m ledfaaet af en stor
St. Bernhardsbund Da Familie-us
Mille Piak von 114 Aar nasrmede sig
den fremmedc, sprang Hunden IS
vna Vorm-i og sinmsbed det, navnlia
i Anstatt-L san det maZttse inwenqu
Ipaa Qmebnfet inmew. Den alt
for tienstfvriao Hund blev ifl.».dorf.
Mk straks studi.
En Dkenqebande as Lommewvr.
Positin van Arm-but i Købmbcwn
nnEwldt on Mbtsn for-leben tre Gren
a(-, dist- finfps for m kakcso omme
tunc-riet- . dr- famlodes om Atti-non
ndsor Wmmm svkm søstcsrbtoqade oa
Mal i Turm-Um Drenamm disk al
lerr i 12——14 Rats Alidcrem bar if·l·
,,«.K«bbvn.« for-klatsch at de endnsn bew
do to Kommst-roter som medfkyldiiqa
De Nessus-, do Mode indvunsdet ved
Tweriornr. bat-de de «i Fællesfkasb
bist-at til Forltsitolser og Slttserieu
Vil IJH kabeieller sælgeP
'«·«k«; UDersom De snsker at kobe, sælge ellet bytte Bien
dom i By ekler paa Land, da fsler vi os cotvisset am, at vi
kan viere Dem til Tjenestc Vi hat Ilere Sonstige Autod
uinger i og omkring ved Blair at byde paa.
Jsesøg eller tilslcrjv
Rohinson sie-Im Malt-, liebt-.
HRE M BAUER.
S. III. 0lsei : Sn Skom.
lljsturjpn »n- Jultn l(1)(ix. Skutlxnnls RtsfnrumloL
Isn sus- livlig Skjl(1rin;x. nt (l(-n sxrngsltsr smn nagt-n
R(nn:in, ug Jng lijsnirin tru csg k(«·n3!it. 216 Sich-tu
smnkf it«ll)un(1(-t ......................... Pris III-UT
»Es-ess» Ullhelm«: parackiseis have.
lfis unge- lljun file-girrt l’(igix«r1 af Gut-nat Eng
I)c-rk.:. Amt-M indhnndesL ..................... Pris 60
chi-. kucrwigs: Salme og Sang.
Ums Jan-kn- snlmeshng ng danskts saltncdigtere-.
112 Sich-r. l ()mslug. ........................ Pris .60
·I. M. ch. Muthes-: he zieme ii Rai-i Japan.
TM stun- sjili-r. l Omslag ................ Pris .30
Hanjsh Unh. Puhljshjny Wust-.
sltir. sehn-Ich
C. Aucwsldpllsmm
MUUISTOZIZ solt MERMITHEN
Rist illa-treuer l.——II. Bind. start Kannst Pri
mdb. i smukt ug soljdt Vaklskbincl Möc.
sum en Kirkehjstorie susrlig kor Midnight-den et- dsn es
net, for-di den ssget It vise Guds Pøkelse med den ankom
Slssckt gehn-to Med· us Modgsng og hele den dybe, Ist-delik
Ssmmenheng. der et- i Midnight-dass 0plevelsek.
(A. B. i Nstionsltidoude).
Dot, tout givek Bogen sitt storo Interesse, et- de over-m
ckootlig last-so Einerlei-, ismts Poktrmttek, Iom prydek den
Do sivek VIII-hist ou Betydniag, hvokved det over-at- Illi.
todt-s kikkshistokiske Mustilliagek pas Osale
(Dsnaebrog)
Dsajsb Luth. Publ. Rom-,
Klajh Nebr
»My Star.«
En ni) Sang nIed Piano Akkompaaneinent llnderlagt Iekft
oaa Engelfk og Tosk. En dansk Oversasttelse as Teksten leneregs sa-r«
skilt aedlagt hvert Hasan Melodien er arranneret baade for Sopras
no og eantraalto Ztetnnier. Man bedeks opgive, iniilken man unstet
Ved specielt Arrangement nted lldaiveren er vi bleoet sat i
Stand til herester at saslae den scrrdelesJ snmfke og stemninggfnlde
Sang til halv PrisJ nenslia 25 Cenw
Hast den findes ndfat baade for høje og lauere Ztennner.
Dan. Luth. Publ. Heusc
Blair, Nebr.
Ny danfk Læsebog.
Iftis Tisl as Nu Timsk Lasfislnm sorislizmisk un firrdiii Tun or
pna M Eidisr trnkt nusd Tile lat·:n«skis m Tislssi qotishs Zutun-r i
flier Ewmslsisr P r i ka r t o n n is r is t, 2 k) C is n t S.
As Vom-no Form-d hidfasttisirs folgend-:
sFørstc Dcl of »Ni) Dunst Lasfelnm« or lnsstisnit til at bruges
baadc i den danskis Hinwdagsskolis ou i Zøndaasskoleit Vsi hat fav
net en sandan Vog lmnrdt. Hidtil bar man sprunqet liqe fka A
B C til Katekidmns ou Bibislbiftories; dcst tin-do vaer for lanat et
Spuing for de flisftc Stumm-tu Most bist er en Lsassrboq, fom notop
er afpassct for den Periode i lindewisningen, fom ligqor inellcsm
Begyndokspn oq den vanskeligcsro Lasstitiig. Lad den im blive brugt
her, oq Komitcrn ck vis paa, at dist vsii viic fixi, at Bogen vil Aste
god Bienefte
VAME LUMIUN PVZMMC KARL
sitt-, III-tak
v
chjssiliss
- ZJO »Ich
v
.— f-.!;«I·
Last tot-so onst-mig- ’ .- i« : at Inn-into CI
isthtsrlsknsns nf cis Ist-m »ja-Um "’sscdlss
» « Es its-J Ast-, du«-» um«-II slus flI
« -- -s.-. . kii sit-lustig Icotafokt o;
du«- Asultlbarbcsh
; F. y) Mc ,
fing «;Tt«;;1" III-« Horttm Washington
trinke, M-:-I.s«-’., k-!iI-11Jt-ku16 Komkorc sko
IVWJPL ,. ;;.; J· lis: on Handska
ANY ’ « --7.--D-: mätiil effo- ths .«·
m-( II :;.s fix-H zip-Inst me III-yet
llssnsIcistussrksst »Um Saale-h Ile
Doch lijolmmkhl llclks lmn kot
Uno Unn« Hin-h- tll us
H lxns Uns-si- llssnorlsllt Slm i alle VI
««»«»· .« .xt.su«!. kenn-sitz Bornz
lsryisnx fu«-Hu- Vislr sicu:
II »Hu-Mc l«1»’-j.-n Mit-.
;-’. III-) » limit
nwl Hans H-»
k·l"·«silzt-s,s« Wis;