Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1916, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WI
»Dansteren«
E: W dm B. W 1916.
Utic- Its-.
Lidt sfka Siden. Zum det vel
sc Lcsfetne dessendt, var vi i Vinter
haft et temmelig flmtt Gymuckstsiki
hold her. pua Stolen under Les-el
ie as Mr. Hans Poulsem en for-den
vasrende Undewffxcet k den dankte
Gast-. Eidste Fredag var her saa
Gomnastikopvisnjx1g, og da dette to
er noget for Amorkkancrne, var der
midt en anseelig Flok as Vom-J For
tetnängsfofk. Eiter de fremmedes
Bis-fah og Udsagn at dømme kan det
Este ntvgtes at Opviisningen oar pel
cykket Naar man tager i Betragts
ning, at Holdet tun bar hast T- o el
je samtnen en ganka kort Tib
var Gmnnastikovvisningen lang: over
Jorventnjng.
—- Mrs. Verk, asdødc Maran
Bocks- Sdigerdotter. der forestod Klug
ningen wo Stolen i Fior, et kom
Men her til— Tom Kok igen, og vi er al
le gkade for at se hende tilde-ge
s — V: bar haft fint Vejt de fid
ste Troge oa thekftudsnterne be
gondek at lwnges tilhaqe til bete-is
honte- Arbejde Vj bar nnge Lands
memd iblandt os, sont bar oasret her
2 —-—3 Vintke i Tut-L 09 det burde
so est-re Unbefallng not for vort Vin
Qerkuriuå Det ladet oqfao til, at
flere af de unae Mel-nd, som blot
Qar Met iber i Viroterterminen i
sat, Mr vaa at komme tilbage
næstr Aar for at bearmde Doa et be
stemt W. Vic.
c
- —:-- H
·- cndmi lkdt aWnde Wen·
Hm M Wien Gen 28 FOU)
vxl der i Dur-as For-komisli M
ve givet en Pfand- vg Maja-»M
tal«, ask-tangere as Skolens Bin-lin
Jnsmsttsk, Proz J. N. SwihakU
Flere asf Prof. Swimrts Elwer pas
Skalen Ja bet- i Born vil deltage.
Foreftilliuqcn begnndek KI. stät
Adgang 25r og 20c for Ins-deutet
—- De SIWfTermiddagsmsderl
i »Heute THE-suec fom oi for-leben
onnalte, hat stiftet Isornu idet de er
gjort til isn Zslagg Tiskuirssionss cl
fer Zamtalemsden dog med samme
Omkwe sont opritkdelig — at brach
Mcmd fra Waden itkd und-er Gide
Ode og Kristendommens Jndslydels
se. Kinn ern Gang bar Red. waft Lei
lmhed til at oasre til Ztede, men ef
ter Ihisad vi fra sikker Kilde Max-eh
et dct kIm fcka af dem. der staat udens
for kirkeliq Versring i Forvejcm der
kommst med.
—- Ter kundi- nasr sket en its-kre»
Ulykke forlisden Tag i Jamesj
ZmiIbs Værksted, idet en ElsvatsrT
med Here Monnesker paa flap Its og
v7c!«ldt nsd i Kaslderen Flete blev for
flaaet, og særlig vor Land-Inland
Lunis riet-sen Fik noale Skrammed
men alle flcw beldigete Era det til-nd
scsliqc Mäd, end de Denn-de
— Cidste Lordosa var de gamle
ist-bebe Køwiøicr attet kommen til
Ære Flier Moder Var bogstcmelig
sude as ,.ise«mts«. og ikke een »Auto«
Im Lan-bei fass noget Sie-ds. — Jo
io, dcst ellers wersete foretkækkes
vundcststiden for det moderne. Veer
indsbjd ellers »al! rigsbt« til en Au
totur. men Fort-i proteftekede
.---,
can 1navjan-A1nerjcau Linn
sc Am Brig-ins i Puszgmretmtilc
IM- modsms Dankes-. Honig Rejsa
M os hjklig sehnlich-z llmærket Kost
2, 3 ekle-· ( Sejlinger hvek Jlsaned kra Rknndinnvisin iig km Nms
York Poe-geret- behøvek der-km- ikkcs at sent-s pag Lisjliehissi
Its su. kr- NSI York
s fis-. Mefik vnl ( Muts
s ist-. Honig oisv m zum
I It United sutes 23 Mart
s It Mr U. 30 Mal-H
M Ne- fofkt tsn give ausa
23 Ihm Frass-til- Wn 12 April
C April Belli- Olsv NTI
13 April United Stab-L ( j
s20 April Ost-st- kl 11 Utj
Pmagekome tiirmmsr t Imago ;- nuske ums-akk
NI et det Tld at købe Billet til Hof-»dring As Passagksnsr km
Chiusi-Juden til Neu-York genug-m Linie-as nnsrmpstss Ägsvt eller
A. E. Jcllllscs Z- c0.. ååä lskkåkstkcs..s«ssiLTTTTE-Ti«"kkkkä
ZW
Til den kokevede daaske ev. lutb. Kirkes
Pør krittetset for 8307730 0wat0nna.
Mitw» Dania XVI-BL. set-entom Ia., Mghs
Juletkækest Bö. Busens Grases-, Bethesda Mes
vigbeds va. PS. blinden, Nein-« en nugsmt
sit-. Ame-. Nebr» Kirs. Mut-J- llansen 82 Ken
msre, N. l)-1k., Bethkmia Mikhjs Ofker vokd Ju
lsetrsket 8310 Ruskin, Hebt-» ndpn Nin-n 16(,-.
Dach Wis.. st. Peter-S Mgtuz sondawkith
Mit-neue 8750 Wolbnofk Nphk.. Als-in 02 Ma
kie Swtmson 85. Masan City, Nebr» Zions Me
nigheds Okkek ved Juletmset 85.70. Andubutk
la«, Ebene-et- Mghs Ungdomstkeving PS spg
Rudolpb Kaleb Rsasmussen Pl.22. Hutthinssst
Minu, Bär-neues Okkpr ved Julkstmset 8425
Loch VII-» Bag. Luth. Sand-) Sehn-pl s15.34.
Kiyo-s Sitz-, Kuns» Icvk. OW. Wsupaca, Wis»
Helliigumds Mglu Ofker ved Juletrasskst BUT-is
Nortbkield, Minn» va. Pö. Dann-ask Wis»
N. P. Mel-en BL. Autohinsou. Minn., set-en
Anders-en Bl. council Bluka, la» E. l. bee Hö.
sslmouharst, N. B., Cao» Mr· og dir-. Mut-ten
Ohristensen Os. So. Windbsmy Me., en Ven ak
Bsmehjemmsene sä. Blsitz Nein-» Gar-l og Brit-c
Christen-en Bö· New-nah Grave, Nein-» vod
M. A. Was-en km sich-de Jena Brandt
Koch M. Atti-view, Nein-» Bethsnia Kvk.
Blö. I slt 8323513
Wisupm, Wis., den 14. Pein-» 1916.
Ued vsaljk Eil-ev ox TIE.
Johv Midian, Kut.
M
»s-- Hel eller Fritidss «.I.L.ZLI«TT«»".?Z-«zzk;2?;
8100 70 I 200
Ioketsgsomme unge
Am- Uoos beskäfti gelse III-C- .
Mamm
khjs k«
s. «i:«1·-nt1«i i when -:«-7
-,«"« tm. ;." fu«-— txt
gis-km «)-s--. -, s ·’«(-·:-«.s::
n..-( « KOCH v. T. CO. winon-, Minn.
. s
s insb- «: ,
- k« s«».s«·
Z
Z
Z
;
T
;
93
IM-. Ksznkohosö Apre dyrkpt Fastn. 50 Arer ryslslpt l—·mms1 llus
03 Las-L Tit-H Mit km Bart-um« Minn. BLOIU komm-h liest-sent
act-list- Bctaliustsk til 6 p(’t. Keim-.
81200
rkw
; skandinavisk Settlement.
Kinn ksbo 40 Arke dykkat Parm Isz Mit km Neu-Mii, Ums-»t
Uil tm Bkikmmk Minn. Hame- llns »i.k1,a-le. sitt 0 Lunis-m lie
sten til 6 p(’t.. ji«-Its
IM. Kinn kobs et Eva-relka mmtkrne Han vkil Bat-num, Minn.
Elektrlslt Lys oß Dampvukmksappamt BUle kaut-stut. sit-Stets
til 6 p(»’st. Rente
h. Z. bonum sama-m minn.
Dis-M OMJIMJMOWGMOMOMO
—
chckcckckckck
Zcfdck
sample.
sc M ca Land-. —- ssy M Pwm Umntwtam:
M
wes-·
. W tot-keines- All smäs Fast-stack send u- you
W tot out-! thin- iø tin Laub-r like-.
" " Inselnan co..
Wide
J Bogens fra 21.-—24. Matt- blivet der Pwitansde i Hart
lqnd, Wis. Nile WS Priester eve Mast indlmdtr. Melk
edeks W i god Asd- cml M. leay Wiss-. Mr
Mist-»M.
st Guid vit, blinkt der Missionsmsde i Silvani-s danka ev
lutb. Misniglsed, Ebimqo Jll» fra den 28.Fcbrn.1r til »den ö.
Mart-T Pisa-stunk- Car! Vilvclmsen og E M. Misan bar lovet
at kalt-. Allo er bjertcslig volksme
Vim Monmkade chno Z. S i m o n se u.
Mission-stunk
aflwldes am Mud Ax. i Vor Faser LIcsuiglwd i Owajonna,
Minn., Tm den st. m 12. Mart-T Mode-i besonders Tarsdag Aste-n.
LTU i Et. Vom Lskcnizkbed i Lein-Und holde-I Mode Hm Ennsmq As
ten den 2·5. Mart-L- og vi! Hort-Arm i Eli-w Dimsc in I Mkmc Esset
After-L Alle Moder i Lemond Mist-r Emldt i dct Umrisse Fort-U
Alle indbodes til disse Moder-.
Paa Meniaiwdctnes Vogan A. Ho N a a r d.
Spät-risses
Japanmissionem
Jst kvitmet sc KbL Nr. 7 .. SZZZLH
kaing, Oregon, Hans Melken .. ................ 2.50
Kenmarcy N. Tak» Trin. Miglin- Ssndagsskoles Knar
talsOffcsr .. .. ...................... 5.80
Ved Pan. A Rasmusten sm afdøde Jesus Brandt stock
Newmons Gespe, Nedk .. .. . ............ 10.00
J Mütteringcr for Gaver til Jmpamnissjoncn fra Vom-n
Nebr,St.Pete1-s Mgd i Nr 7 aj Kbl og Tit er
der indlckbest en chL der ist kvittcsrct s20.60, sknlde
vcrre 828150 Bernh-d wittert-s for de .......... 8.00
Tilsammen ........ 85561.01
Judianermissionrm
Fsr bitter-e fe KbL Nr. 7 .. .. .................. 81731.97
Jwing. Oregon. Hans Nie-lieu .. ................ 2.50
Clarks Grade-, Minn» Mr. og Mrs. Peter Nobom .. 200
Hutthinson, Minn» Hisdeingmtissävnsforening ...... 2000
Bcnnett Nein-» ME- C. P. Lotsen .. .. .......... 1.00
THan ...... 81757.47
isllckcllslsllcacas
Fer kvimsrct je Kbb Nr. 7 .. .. 3232309
Jrvinzr Oregon, Hans Messen .. ................ 250
Ved Past. A Rai-mission fm afdede Jens Brandt Koch
Newmans Grove Rede .. .............. 1000
Clarks (Srom,—LI-’i111..ikkr on Mrs Peter Rudoer .. 200
TilfammeIL . . . F2240.49
Motmonmisskionen:
Fjr wittert-: sc Kbl Nr. 7 ...................... 8209720
Zwing. Oregon- Hans Meler .. ................ 2.50
Lerci Wis. Vor Fr. Many Alle Mist-U S. Motten
Jascob Jenseit Peter Jenseit, Zkow Nielfen Qle Ol
lekm H. W« Bondo, M. Paakh M. Olesen, I S.
Trank-erg, N. Jenscm C O. Peterfen O. H Bett-rieth
Christ Sirenfem G Lade-us C. Peterfen lw 8100
Ft Haufen, Jacobfen, M LokIe hv ........ 16.50
Hmthinfom Minn» Mes. Wtian Jamensen 81 Mrs
Oluf Thompsen soc .. . ................ 150
Tilsanunen 8211770
Stricca-sen
Fsk kvineret sc Obl. Nr. 7 ...................... 247L76
Verma, Nebr» Martia Titng A. P. Seine-usw 8350
Hans Knudsen R; IV . Simonfen, L Tand-j- Lats
Hainen, John Brandt iw IRS EHanfem Johannes
Hanfem Peter Ehrfswnfen bo.81: .............. 17.50
Pay Sippi. Wis» Past. J. P. Jenseit sä; Jim sorgen
fen. Anders Jtrqensm Hans Andersen hv. 83: Ehris
Haufen, Chr-is Andeksem Fred Georgien Lars Wil
liamfem O. P. haufen, Martin Meisen, N. V. Stei
fenfen ho. BL; Theodora Hausen, Catrie Hausen, Otto
Nielfen Ew. 50c: Oscak Melken, Anders Wien, J.
P. Offen, Hans Melken, Jim Andersen,21«lbert Geokg
sen, Alfred Olsem Carl Melsem TM Mien, IN
Peter-sen ho. Il; Peter Peterfm Gen-ev Olses hv slso 42.50
Gurts Grave, Minn» Mr. og Mrs Peter Not-org 200
Ellendalh Minn., Bebt-, Midv og Chrylo H .k·en.... l 50
Oyens, Ja» C. P. Man-km J. P. Latsem T. Kloster
bo. 84: Z D. Larer, H. P. Mortensem Joe JnhL
Jvhn Itka km 82: Alfred Lin-sen, Z. Il. Kloster-, Hans
Miklety Vondo Nielsem M. c. Melfen Iw. st: Il.
Kloster,Eski1d Danks A. Mein H. C«1Anderfen
iw 83 .................................. 37.00
Eli Horn Ja» Hans Weder-sen C Pedersen lw sä:
P E Jener s2.50: A. Angaard, Edvard Nielfem
Christ Pedcsrsem T- C. TM, Mrizx L. Bessern
Jes Lange, Christ P. Locken, Jep rinnt-eh Nie-is
Melken, Niels Dien, Christian M. Hausen hu st;
Mads Wer-dien, Rasmus Hausen, Jotm Lange, Peder
M Rasnrussem Geo. James Thor Massen ho. st
meritg Vetter-sen II .. . .............. 88.50
Tflfammen ........ 82610876
Reformationsgaven
Fst Dritten-L se Kbl Nr. 7 .................... 83168 00
Lue1,Wis.,M1-s. Vodil M. Larfen . . . . ........ 2500
Tilsasnnen«.. 8319s.00
scherdomshjemmen
Ist bitterer, fe Obl. Nr. 7 .................... 88950
This-san Ill» I Mel-l ·. .. .. ....... ; ........ 1.00
Tilsasnmeik . .. 89050
Bleir, Nebr» den 17. Febr« 1916.
Red Tat modtagett Otto Haufen,
Kass· for »D. fort-. d. e. l. Arke i state-«
settelse «
Jsvitteringetne fachwet til Monmäydmen i M og M.
N. 7 staat-, blandtandet,M1-s John Bester-Mard, Mbom Ja,
statt-e viere sra Spuk-eh Ia.
)
»
k
I
s
f
f
f
)
f
)
Tit Pkæftkeukekasieu.
Dmmmrt Wiss-, Mrs. N. Rasmussen Msen si. Ell Horn,
Ja«, Kof. stö. Tonne-htm, Nebr» KMI 820 Rolfe, Ja» Malt
sä. Jaernvtlle, Ju» Kos. 88 Lincoln, Nebr» Kof, 85 Na.
eine, Wis» Emaug Mgb.s va 810 Rusticu, Nebr. Lars Jcspers
sen 84 Graettinger,Ja.,Offe1-i St Pauli Mgl). 811 .90, va
i W 85, va poa Landet Bö. Chimao Jll» Golgathas Mgbs
va 85 Kansas City, Kans, Kof ski. Jmnestowm Kans» Mks
Arme Anderer 50c. Thier-go, Jll., Mr. og Mes. Jsrgenfen og
Ssn si, H· F· Anders-en st. Deiner-illa N« Dak» Osset i Me
nigheden 817.70. Drum, Nein-» Erik Andetsen si. Lx««t::1na,
Minn, Kof. sä, Post A. Hofguan 83. Audubom Ja, Ebenezet
Mghj M 810, Ebenezer Mah. Ungdmusfokeningen 85 Sleepy
Eve, Minn» va Os, Hans Clausen st. Northfield,21kinn St
Peters Nghs Hof. Is. Meine, Wis» »D« Bö. Salmonlyursh
N. B. Gan» Mk. Mts, Worten Christensen 84 Tillmmnen
8165.10. Hjett Tat paa Ptæsteenkernes Beque.
J. Simonseky Kasse-et
Tit besuchst-um
Pakific Kreds
Fra Pella Mal-, Selmcy Tal-, 815 61 Zaun Mghs Los-,
Tasten, 825 Bethel Nah-, Fremd, Tal ssit sil. Pella
M WMRQ M, Hitz. PellaMgIk Selnm,Tal., 825 Ans
gar Wiss sof» Sau Franksscmcadl ,810. W Bis-« M»
Los Engel-D cal» M.58 Bethcmia Mah»P-pttsand, Dre,s10.
Æsda Rath M»Gugene, Dre.,s10· J alt f180.,60
Tit Bienebiemsfund i Pacijic Krebs
M. Mgbs Kof, Castom Cal» 89 20. Uns-Je Pigek og Vens
DOMAIN Gal» 820 Mu. UneJenfgnog MI. Wesen,
,cal., Its. Pella Was-s Mi» Dei Rev, Tal OW. Pella
selbspr MERM, W
" » JUUW LU
K
sw. , N
stolz
sittqu —- Wsstole M
9,15. Cadstfeaeste M. 10,80 Fi
oq M. 7I,-2 Akten.
K c :: :·. a : s:
Smdagsikole hoet Ortan M.
10. Dunst Widstjcncjns I. og Z.
Smdag : hin-r Mannes Zoknuddag
Kl. It. Enge-Ist Wtdbttheste 2. oq
l. Zøndaa i tun-r Manne-) For-mid
AJJJ UT Il.
Koikfikmandlæsning hoc-r Sind-Ia
Kl 10.
Lksimt Usitdsucsnefte I N 3 Stil
bog i book Moman M umso For
inwqu
Missioasmsde i Dampf-u
holdes-, vjl Wind i Dagcne 17.—19.
Mart-sc Gasstct vil ver-re os vclkomne.
Poe Mcniqlchcs Vcsgne
A. Tip. Schultz.
!
Mission-alte
afboldcs, om Gud Dil, i Mast-, Neb»
im m til 19. Mart-T Vokt Falk
fta nasr cg fjcskn er hicrteligst ind
budt til disfe Moder-.
Pan Menigbcdcns Vegnc
L. H. stllet.
Mislisusmsde
afboldes, am Gud bil, i Sidnel).
Mont» fka L. til ö. Maus-, beage
Dani- ibormnede. Vast oelkommen
til at del-ge o—":-, lad os lamles tol
rlgt oq nydc Herrens rige Velligs
nsrllc nu fsr Foraarsttavlbeden be
sondern
Pan Mensche-Null on egne Beque.
Nlels Postillon
Kickersadsmjdr.
Den forenedc danle Kikles Kir
keractd alljolder. om Mud vil, Mvde
i Dagene 15.——16. Mart-Z M Trin.
Sein. oa Dann Colleqe l Blatt,
Ncht
Alle Andkaamden Forespskgsler
o. l. v. maa We underteqnede i
M lenelt is. Maus-.
J al ÆMigched.
G. B. Csbkiltianlew
llnsdsamntdr.
Vil Gub, afholdet de unae i
Wis. MS fcklles Udeer i
Vor lelers Kile Nemah, Wic»
i Dagene fta 8. til 12. Marts for
at danne et Unsbbmsfotlmnd for
MS. MS.
Alle Ungsdomsfokeninger i Kred
len anmodes bewed om at lende en
Delegat til at krprwlentere dem ved
Msdet
Alle unge indlmdes bjektclfgft til
at deltaqe i Msdetx
Kom. for Ungdomssorbundeh
Mils E. Fugllana. A. Kommst
V. W. Bande-.
Pan Menighedens oa llnqdomss
foreningcns Vegne indlmdes venliqft
tkl Deltagelle l rwnncwnte Msde.
Mkejlende unge bodes at ind
melde fig til mäg inden s. Matti«
for at vl kan loa lsrget for Jud
an tll edel-. —
M, Wis» d. Z· Feb» 1916.
M. N. Undrenlem
Mmighedens Prasst
Karl alte-.
En Karl, lom er mnt til Fermat
sbejde, tun laa Plads ftraks has un
bewegt-ehe J. s. Sinn-leu
R Z. Sutton, Nebr.
»-.
Huiplbetlke list
En Ente eller asldkc Pige tan faa
And- fom Husholderlke pag en
Faun. Der er lagen BIm
Nels P. Christenlem
Bot sö, Meteor-, N. Dak
..-.. --
----- ..--.-—...
III-me Ig Land til Salz.
Skovfamw as forllcllig Zion-elli
-samt Zkovland. 40 Art-es kan san-s
ved at bete-le 8200 ftmts cller paa
Afbetalinq lwis snfkesf Vkech be
svares al Johan Jsmcsnlm Ni. l,
Luck Wis.
E- Sinkt-speist
ljger Arbejde sra l. Mai-ts. Hat
vasret i Amerika ca. 3 Aar, og er
kendl med alt lorefakdende Arbeit-e
Skle til E. Anderlem
co J. S. Joljnlem
Bot 501, Antwon Ja
csrl visit-.
En ung — helft tkoende — Magd
iner- wa en For-m fra l· April til
lö. M. M Mo ver Maa
ned. ANTON-Land
Kt 4, Modell N. D.
« !
Vi oysker Dei-es Haydc1,
Deka or cis-I os alttd msstpcsllssendo at .
ist-e von strei- nl hsseui tue-u vom-ins ;
usx mM cis-( sammt- srsvprts disk
vei besin. Ce- flmlu I html-len.
m Ihr mit-mut- « ssl vort- tush nun-go- k:1s(!««., »j- aus«-«
I r « it« sm. um l)(- vil ask-»Im- un H dies-o
ss ’i: kAN NTALO sk- LlH xlsk « ’ -1
sAsBKos.
»H- »W. ,».
III-III s VI »I-. . ,- i..--- k·..s. -,- UIWIH - s
STYLISH DEPI k« DAZU k
» FooTwEAk
For The Wbole Famil
sHOE REPAIRIN.
JZMVZIM cos
oo.so«sio.-so.so?.coHexe-»so
ZKOFOTOKOFOKONOFOKONP
che Banking bot-se
of IRS-sum I
IIUIIsIrrost IHZM
Inkorponsnst Dom stand-alt 189s
Grundkspitsl 100.000.00.
over-lind 25.000 00.
Alt til Bankforretning ben
hskemje udfores. Reuter de
tsles psa fisste lndskuck
Pfliva lud-Luni i sjcqmis Bank
» Hikrcss mich-r Eint-In Ntslmnkkks
l:.-nk1,--».m(il(n".
F.".(’l:«ri-lk.-ss Mars Puck
PHNUL n! AII"(.("IIIIIZCIP.
dokcskckckckckckckcp
»Ich IOJIOJIOJOJIOJOOOCAICR
Julius Petersea,
Dsnsk Hskdware - For-erring
sndefsjek Iig med slI denkt-umso. -
ZLAIK. IIZIAIIA.
ch- slsit national III-It
U. I- DIPOIUVIY
Ast-eitles- sls soc slt both-stät U
Italien-unm- — Cock Ihn-Mit s
bestes-u Most-.
c. A. MIIDT, Pt
THOQ ktsssbh syst-ist
III-NR. Ists-c
I --,» .-., -..y. ««..
l s Thoae s- Paul-ers
, I spros- ot kuldstsasist Los-r sc s«
. E HI- lSlecMJL TlNVM II
! U IRUATIIUALILI lNDLDU
I I NINC II VARIIAPPAMTEK
Vsoc os cui-hinter 0
spsdshtet
1 Ist-DIE Will !
» --. - . »J,.,t
.—MHVWM !
cIOIILL LllssII
AND OIAII cs
Puls-lands-! »- vol-spottend l
?
-
«
- set II sllo Alsqs ist-um« 08 Isys kk
stinkt-stecks- lcul san-s Ei
)
i
Moska- -— Ksbet Ille »so-Durla
til Dis-as hsjnts Pri
cis-At« Ist-irrt
»O Jst Isvwsv va END F
N. c. snokson z
I VAssI APOMIIZZ
M Alk» Nblsk
skkjv pss du«-L
oft» hvsd De sanke
i
t
l
l
c
f
Tiskspm Dss snstpk »Gene- Jlkk kr
nedkagter, Mlmänsnasorsiklen do- I
dur, Mk Ich N die-As pas-: I»
Wi, heult-r Im skq a: ksbe til billig
Ja bestem- slkrifsr bost
Ed. Matthieiem
Blut-. steht
Dr. c. R. Mess,
Dentisi
III-onst In III-vie Inst-ins
Muse si.
Durst-I W I. U. st»
TIL T.s.ssnlllc««100.
IOITOI-Tst.· N. W Nlcnllst l
«k. s· Leut-s W
Dr M. J. Jensen
Dass-I Use o- lciruks
Ioptocx M Dunst-lie- Kunst-s
Mo Gasse . Nie-list Aus-sus
IIIIIÄWIJM - - Its-«
Rom des aældkr det
kkomlr. kam Daumen-.
Its-ask ves, at If i M Ist hat Merkm
Pa Ins-m und l( hauste. Iysse og engem
Limm is Hut fremd-les til Der-Ist entit
aIe steh-r est-g aliid bitti si. J tssn
met von uns-m m innen-n es
hist et dem Matti- Ckkiv nl Im wiss-II
lt, seide- sitt-s
WII s Ists-L bin I um.
III I Ums III-. tex
tsst tot II. mein Busch
I—- »
Msrkeosprise -.
MAY-» W-I« F
EIN-d . I-«— I tsfi
!Ns. Z« s
Auskunle .. .. sl
—- NIU « . .. Ol
ssvke ..... . I?
III........ ...
sys .. . -
sslh sTt)p) ..» « . D II 770
sucfu UIAJH
Indus-Don winken-« , 7sC-s.ois
chclcessvosa .. .. »k- 7«
srin........ . TO IX
Uhli’4««
steti- W N- Abs-it ist« ILO lB
stvce.-h. ht. - -- — - — A Ja - Js
plst —- -—— —- —— - - — — « —- Is
Isctollek - . . « .va - tu
stuCe lchotro com-seh — - Ach
svin—-———- s-— III- sci
Dr. E. P. lreland,
this ()st«sopatb.
both »Im-. Blatt-. Nod-.
Klio-Im
M stillt-Mk III-I Ist-Or
hing-süss- et
KL- "·«"
III-r »Ist-us M« III
som holst-, Ost n sit Tsissss
del-o sk- 0Ish.
De. der ds- Iys Sl
eilt-f Veso-r III Os- Is
Its-Fittich Is- su sah-Us- ol
Ist blosstmä III-las W
M valkossech
Iskis Lisette-.
II M
0II. Isi
Tolesosr III-It lst
Humor
Stute Bank?
Statut Nthraikas Baut- Wo
matt Fand Mist mhves Jud
findet i en Stute Mosk« mod
Tab
Dette Fand hestyttn lwis
Tollak as Jndstnd, entwe
Konto mbvet For-bring n«
bvillm fom helft set pas »
saadan Bank
Er det ille veraqu ihn-nd
nok til at fno Dem til at b
untte en fanden Bank ss t»
Danks
·
I
I
cltiw stste Bank
Mit-. Ied
t Den-taufen
Vttksidmt
F H Matthteses
Mike Verkfidmt
Jobe V. Gibfon
Lasset-If
.—I-s-s-ssqkkkjssv-- · »ja-M
VIII PMB Pol-D PAWÄY
Ä Sisricss us five Studjvs 011
Isa. 52: H »Ich i2.
By Wsltsk Inn-Malt supors
into-»dem of the Buttle losm
Missiun society —- 62 Poss
Pspek oover. Not 10 W (
VII. Luth. Publ· M
Besuch Nr. l7.
Tke mindre, forholdwis uye tri
fteligc Skriftek, samt et fW M
kendt Viert — all-e i god Stand.
l. Svar til Theologen cq
Pkæltecæreten ftq Las
mqnden. As Forstaadek s
c. Des-ider- 80 Sider .10
2. Bibelktitikken. If Durst
Fr. W. 37 Sidet .20
s. Baifetthusptæiten Ine
vold Ewald og den Wfst
waqelfc i Mbeuhavn i M Is.
Aarbundredo As H. EXW
80 state Sidek ..........
4. Hodenfke Sanddedssps
gere M F. U Fette-. II
Udaave m godt III- As
hinkt Why-et III-Use- 1.s
tkllammeu 472 M M on D
let MWI es Obsc. «
MmetOfIIM
»das-. Osti. stic. Inst-«