Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1916, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    haust-ans vix-.- ststr.
onst-st- ock vtsr.sskiuvo
er Landbruget. Jo bedre Jord en Landmand har, jo større er hans Magt og
Velstand. Tarvelig Jord bringe-r kun haabløst slid og slæb, Nød og Elendig—
bed. Den kloge Mand slaar sig ned, hvor Jorden er frugtbar, og hvor der
cilbydes bam der størst mulige Udbytte af hans Arbejde Er saadant sted er
sKolonjen Rosendale j Sundhedsdalen, Oalifornja.
Her er LstNsKERNES PARADI8.
» Hvaclenteu De er Landmand, Haandværlcer eller Byboer, læs neclenstaaeude:
EOMY LAU VMY (sVNDIIsVsDAI-ZN)
er lkeligzzpmlss lden schwilin l)(—l ist« Lassen (« snnt«x.
(,«alifuk11ia. »F hat- kst l-’lu«lesäu(,lh«lcl al« 2251900 Jene-L
Alt-stammen frag-wart Agisrjnnl l Heils-us Misltss Zig
gksr lnslsøssn Hohe-z- l«uk«-. Ovi-rt«l.-«l-«inilhulsl Sk
000 Acri-s.
IMT
er pas Grund as Ualens lmje lieljkgisnhisil 4000
le »vor Hart-d ANTJPIW sumlt ng luslnuxssljgt ug
kan iszisk anbefales skanclluawsr. Name-! »Zuwi
hedsdalksn" blev give-r Daten af ludiamsmes not-im
W Grund ak det- ksnesitsaaende Klln1u. s(i111111--n:11.
Dom begyncler hist- naar des-r et- tidligt Korsar fault-c
stcsdkr , dig nickt-t- tjl fest-st- i November, Nin-k- aliirjg
ubelmgeljg var-m. Det- kuldpr jagen Regu stellt-m
Maj og Nov-Haben Viutksresu er mle nie-J pnkkslte
svektrlch mssn sue-en ljgger aldrig pas Juni-zu merk
end vsogle kaa Dage ad Gange-u ller lmr iklccs nis
tet sleisdekøke l Dalen i ZU Aar-. Vl faar m link
Proot i December-. Januar er Aas-ers kulilssstk Maa
nHL mcsn Jst frysesr sjkksldmt mer ksml 2 Graden
Her ksn arbejdes i Markt-u hele Jan-i rumlt. Pes
brnuk est- lsiisgnmuanmlpu liogumasugdskn »k- IH Tum
mmr Pa- Gnmcl af Klimmsts Tor-heil los-Her al
kultiwrsst Hand-wissest kam-Dis Vau(,li«ng.
MIUC VÄNDINC (»IZZICATION« ’).
Kulonlen made-r onst- et Vandværk, vom ko
nser vaml km- ktmstig Vnmliug km lud-meer Ellunpy
liskks«- genas-m Kanaler og anktxsr inil use-I- Mar
kfknus. Dotte Viuulviksvlc kootmllenss al· Kam-ai
stemss Hisle og lIver beteil» Hin Amlssl us Urjktsums
kostningeme, Dom er cis-n ist«-sto- l«(lkikt furliunilcsn
metl Vandfoksyniugmx Dis-sus- l’(lgift hole-Mr sng
tll ca. PLZZ kllksr mlnilns pr. Apns om Izu-ist« seh-s
Retten til Vaml tilgt-stieg Kulonistenkk gratisx Ist
vaitcstgvandiwystpm ist« under ()n-n··-jssls«s. Kil
den til (lc-ttis vjl Gaum-s ak en i Bszgesms 5300 Fod
over Hals-n liellqgsstnles Indsø pag 90 Fucls l)«vl»l««
ug 44.()00 Akt-es Ovesrfladeimllmlil M Kuluniksus
Joktl er un knmynpt tue-d alle de til knustig Van·
dir-g tssklvksucliskks Grofter 042 Klingler-.
JORDSMONBT
hegt-tax ins Fik- uxz frugtliksr ..s«-Ji«si«nt«. »zum Hm
uism Ämsfnsimlisksnss »t· Hkyllest End Jst-r Skltpn km
BJPUZHM »L- ln(1801-u. ..S««(ljmi«nt"s-.k««"1««n H« km
12 til ZU Fikd thsh »F k«ri sur Stosn »k- stnslros Hin-hin
gsk for l’lunt-«-v.st-kst. Juni-In k«!- hwulth ins-J ils-n
lille ,,I10p Welir115h«’. Sinn H- HERR-IN let at ryiHu
Ell Mär-d ins-d est Hpimsl Heim-·- kuu tnazxssligt Ovid
4 Aerkss nm Dass-u ansdflaclssn Osy »ja-m sum est
Gulv, og bar m llplslning as Si Pml ps-. pngeslsk Jle
mod Indmiisu Bedro- -I»n1 fjudcss info«tr-t«s«l.-i.
MCDVIM OC NZZMCIML
· Ans- dea tempssrpde Zone-Z Plantsswikgtisr tri—
vkss i Ruudhedsslaku Takkist ein-(- ilsst ist«-st-aas«ni,los
Klim- og Jus-denn szktbatshpd Inn- slms ikk(« Hist-est
Mjsmskst i Mantis blinde-.
Ali-III et- llovedgmcjen IM- slnas II Gan-ki
om Äms-L »g- l’db,vt-tet » ca. 5 Tuns pr. Acri-. Vot
A-lka.lkd Miit-holder 2 p(!t. met-k- Pn)t«i11 Fnd Alkalks
sale tmset andet stosch ng er-(1ek-f»k lwtystligt me
te vwdikujc Det- opnaas ev Pkis pas indtil 15
Dolbsts pr. Ton solgt km stnkkptk Vssd at kodrks
Majlkekøet mod vor Mkalkn opnm ogsaa bedns
Musik, ox fort stam- Staak pM lløjde misd det be
mnms dsnsko Produkt.
TM W Waa- nt vix-re bedre end
kysk Alsttst og sag-Saul dykkes Jst-kot- i be
tydeljg Udstnpkning og Styls-es til meget bøjv Pri
sck. l Pjsor avlede k. DIE-. en spielt Former het- i
Ida-Lea ZMIOO Pä. Also-liaer pas 60 Ämse-, og bu
» - Mk tm 12 til 14 Cents Puls-let kot- sjn AvL
- - - Im et- do Mike og most vol-ma
’ M Thale Amerikix Vi sviek 400 sække pr.
Ren-. »Es Hin-an wir i Hur 11-5·- Osm- l’undcst het
paa Hadsescx »
sukksttoek hat« hist-est pmwt njk kutscht- m Zwil
kvritsixtstjdks industri. De- judøholthr km 16 til 19
p(«t. sukksstx Hij fis-n- Farmesns stunk sigx Ums-Den
og opdyrktsr est stark-» Insel i Nukkpnsuisxy vil III
hth blin- scrkligt sit-ort
PUM os ctjntsssst tu« all-I Art-er dyrkec i
stort Crassus ist«-r Tom-ten Los-. Boot-setz Gale
mddksk, Nympng Amtrkksr. Gras-Simi- og Mel-ones
as ZU- lnstalor gig oxestuz godt her i Da
l(-a. Vor-(- Æblkk bar vunsjcst nun-gi- Prkaikr i Kon
kurreoeek og paa l·ijstillinger, og ek- Stasrkt ein-r
Sx)urgst. Bartltssttsukrser ilyrlms i stor lkdstraslming
Og suslges let. da des pgner sjg gmät til Tritt-ins
Vore Pers-Retter ok- af Hut-ste- lcvslitet Aslle shss
Bei-t- trives godL Von- Tntser ungribcss sich-is If
Krasft eilt-r malt-e Hampsykdmnwe
Ist Mit MMM Kredit-. Rus. Byg. Umkre.
blas-g Humle act-» ow
Coucottldwss furtjksmsr sikklig 0mtale, for-di
dist er den Ins-Ism- Via(jrn0. cis-r kein ans-codes i TR
bkmlelsesn af »Hu-pe- juiceU’. sum· stund-It pas at
M mange- stater hak- indkosrt SpiritusforbuC via
disr støms og stärke- l"dbn-delse km- bvert Aal-, disk
Fast-. og sundhidsdslesv » dest- cveste Stecl i Cali
k0mi8, hmr Potiookjcwen kam dxrkes mec! Held.
Pius vors band finde-a en 8 Äms-z Lamme-l Wut-sw
imm ydesr fku 5 til 8 Tuns Disupr pr. Acri-. ug Pro
dukts-I nusljkcss pu Krisis-It til en Pris df 5 u 7 Amts
Punslist Vi bat- l’aires-Ui-r Hm 5, M« 15. 20 ivg »O
Acrps RAE-Acht sum »Im-r Hist til limva
KrssatukholsL svine- »F Paansupdraftning samt
Fjesrkms« ug Max-l «--- incllsringkmlts lacustris-c VI
bar alt ist Ilsjsjpri S NJsthiksn af Rot-missen nnsu im
sminsL ri H- Dolc. attlissgmsr vj eit- Amlelimusjcsri pftssr
sinngk Minister-.
KOMWTIONSMDLZL
sundhksilseilxklon shqu nickt-istva nf Ji ·I-·1-«I«i:i r.
Tit as Jst-AM- (S«UU1»HI Pia-THE- ng Faljfnknjitsxisxinhi
Urpkkun Bauern-« jin-s Nasid-n vosl sur Kuh-usf Dost
trcssljcs !Wi«.-:tssm l'»c-jfji« Bonn-us twacisikuntinpmnkrs
Uns-« fein-k- gisnnosm Dislisn esk kurt Skakss Sycl sur
Kuslunissn «- hsns For-hindka Eil-d Its-km- J» sur-L
nuwntss Baum-. Vi hin- («nth·is(1t«n- Telisgmsstntjutk
Ekspnsskuutim Toslpfsonfurhindelsos mM hist Aus-ski
ka »i; mulris Xutixiiduskvssstinnslijtlttstler«
UND-K
findm i do misrliggsstnlss stern- B)·k«r. VI ken- Mut-L
tcs mer-z s-n(1 vi kxm s1vl», ug sum at sitze- kilt usw«-S
pag Rtskdsst l«’»rhmulling»r flin fin- Tichsn ins-il His
ns stun- ssn xkug Firma-st- mn Asslnsjsgsslsw as Piskhw
sie- i Kolcmietx
III-IT skom OIT
Nukrnkskksmles Kmnpsgni bar regen-erst Hypsip
qrunsiss kot- «i-mnk Kjrkp, k’0rsenilingshm. Sinn-tu
kium. Bist-ne- og Mdcsnlomsthm ng skuliu »Es-u
lkygigisgmndcs Ak«s«-1k(-s txt Jo- oveumrnstp Port-uml,
og Kompagnikt vil pruni-types eventuelt UNle af«
balde lfiigiftemss wd Ksyastruktiomdo If ist«-ins link
hing-Ema Dej- fiodes fut- Tidejs 36 skoler i Lassen
com-ty. der-of 20 i sttcidhodsdslen, sen i Ame-ji«
ChorityilIøijoieu ligsxisr i Nærheden If Kam-niest
OODT VMVM
tnkkseos pok- 011 Dybclcs at 60 til 150 Pod. Endvidere
hat- vi en Dei valfdmde KOCH-, hvis Var-il pg
uek ais admassrket til Wind-g of Emboldniags
lustig Vi WI- st tatluike o- oq Brøndhukiugv
machine, og vi! ds- ievere bvek Kizhek ests Email til
Omkoswävkspkh
CAN cc M
im dkivos used Sodt lldbytty idet de amrtikgemle
Bierxe »in-let- sk Vilät lis- fm linker til Bis-me,
s--,«s Rai-mo« ug Hoch-mo- itnlo-Ik·v1cls-k- Hi Icigxlism M
FML Ammme fjndsss »Hu Wette-me-. »z- ssslw llus
nisy Mike ksr Yakhusi-d for Vildnsmlssr ug Vngni
Pslsss Fu MEDIUM Oss
lsykmiuqstmnmisr kmm km den na-rliggismic- By
Westwme hvis sawasrlc ist- et as de Its-mitsc- i Ame
rika sidsst bisskusktigtsr na. 5000 Manch. til en Pris
If km H til 26 Donov-i Ins. 1000 Fth Zu Til. Usmtmt
koste-r PZJKU on god Host- 125 Douai-IF est guckt Mul
ter 100 bona-m. en god Malkcsko km 65 til 85 Dul
Iam Mininmlarbejdnlsfnmu or III-ZU om »Hm-.
COWsUOVIUsTÄDZI ZUIM
ligger l Timtss Nle km Ruhmes-L Ost m- esn Mom
stnsmle By pas ca. 3000 lmlbyggisrsc
UOSMALI
Isliver en i Hahn-r liest-Unze mail-wuc- By such Kinde-,
wage-like Gmlistz Hemis- Btstilcek, Text-eh Parkmtlwg
sind-» ask-.
VI VM XII-VII
nicl lümtsodslis give-t- liulunim Ist-Unger sur at
udriklg sik til et sonst-(- lclnssps Kunst-Ich Hist Kil
desrmgg Var-d Widder di- Samme lwgendos list-volks
ber. Dom ndmmrkesk di- lwnsmtcs Nil-tim- i Karl-obtai.
TysklamL kund-et Its-t- csu Temperatur as -1-—· III-Ninos
ktplkprmlisr Uigt Samt Uml- o- lssnsmygdommc Nat-F
vuskismlss Kommt-km ksmlksr anerij Ort-r iTt Loslt Ho
tesL sum er malt-st- dmisk hsdislsiz »- livortil » Ruyt
tist ists lwmpbaclsssmstalt Mit «- mr llcsmsikt ut Jou
m« tst tust-list Aktisssnlsknb mHI llssnblik pag ut uds ·
uyttss Kilclemes i ant Maul og opfszw on most-(- tau
sicssmts Ksnslwlssunsotalt. ldtst vi onsksr sum visit mu
ligt sit holds- anstnztostuisst sum ·lun:4k«- list-knien incl
hytler vi (lmtsk«- Kassimliswr til M und-swamp Kil
dtsndks ng disk-«- )luljithlssr. thvlvjilisns hssllinsclosr
Ali-must i lmxlisn ano- Sliiiks lirxsizygdmnnn-, ssslv
Tadel-Ruhme
MUPOIT
kzm alrle »Hu llumszs bald-. »j- (-n Hund«-byng lust
isllcsksiilss lwlmilost Hin Anlmmsct til Kulisnjsm sossu
kätl ldcpicsjllss hasin us scjli »i: Koban-Im
W WD COU PUUIZ
tillpydm (l(- for-m- lW Kulmljstuc el» sum
Folge til· smsrnprismlp Ammnw kolmr 40
Acri-u i l(0l0nl(s«. Dir-We l'rn«mi(-nn-ule.sr ran
gcsrgr i Shirro-ls(- km I til 40 Jenes-.
Dist » i alt 30 Prissmiipr. mi- uussttsu lik of llcs for-its
100 Nylmmmisns ftmr small-risse est Syle lau-il gril
tis· Damit-n faul· cle- fomtts 23 disk-is- l«mul til mi
Iadkzilsapkig, livilliiet ist« Hisluctyileutlp nmil en lig(«
its-km Korn-klug Zilpt Land-C um et Aut- vjl wiss-e
3 Gange- nsu tut-Hist wiss-cl. For at- lmmme i Helmin
ning ved disk-- Silsrllgc Tilln1«j. know-H dsst sum m
Betst-Kling St Vesilskummputlos imlkindcsr sig i Kis
lonlksa laden 1 Manns-d fra Uatm Mut lks sonst lust
M steile-l Ins-il isgne syst-, vil llis llckle alt-m- sph
aldrig sinnlic- nt forlnsle des-t, tin-n form-m alle Ums-ski
Vesmek »g- Btslctsudte til at komm-: lusmsL l)«st lmr
wol-est Tilkukldsst alt-d lnsfsr out-ists- stlcmmmstx imm
ltiåtisl hat- sluttet Dig- til Kolouietx
VII-I IIIMCIW
or seitdequ lett-Z, lslet vi Dust-list solzer at into-nearly
tss Wolle tot-d imm- Mitller. Du Mai-il aus-l ten Kapi
tel pss M Voll-r- lean starke on udmasrltscst kann
pu 40 Aste-. Mem vi A- psrat til at bit-Us- ones-L
ske- os sen-Womi- Pullt tue-d taugt mitner Kupi
tssl, Eos bnnle entwer- Kkiber have mindst- 500 Dol—
lus- Dsuy der bar mindre, tote-logi- vi at glatt-;
II man-n os slkøbe i Kakus-lich Bt mindre Ist
l . i Rot-bald til Xøhems Posmuosomstceadiqlw
del-, bctslos pas Hunden vod Ovemselsen. Mo
i Mode Akdraq, lius l Patcksold M Reihenan
Ema Vi km- »pl»vms. at dot- fimlses Kannser lust
j »Als-n. Zum hms clyrksst Hm nie-got pfui tlisross Jord,
at siet sonst-«- Mini ANY-Mo Mr gut slcsm i stund
til at Inst-als- ktl dier Ost-H ital-sahn- Ji«tte« This-sum.
Die-m- Tislerldzsr hat-ist- Jog til l«n(ltstgsslsssrne; nmn
csn ciijtig Island ksn mal l-(-th(«(l lsptuks sin Gnle
nf pag ca. 3 Aug-.
PMB IID ZØUU
tilgt-»dem et vsist Als-lag pas Hohn-stimmen Bissen-g
gkundms til ils-Ue Tklbml »- Dosls st- hjusllns san-Isa
ms bumjlimz Dek- at san Das mange- lsøm sum mu
Iigt i Kolunien. Mist ri yasktsr m stok lzpfotlmiug
i smathlscknlism Urer Ban- (-I· emsbetyqlendss med
fst visit Abt-l Vol-lang Reduktion i kriegst-tm
UT MUDI
» M ndt muligt Hordeholdt K()lonist(snus. Her
est- knreløbigst 2 Mut-Ales- Mæjde kot- 50 spinnt
liest-e ssuilridere er best- en Masse Xklsejde kot- Byg
niugsbsamlmskkekm men i alle Tilfaslwle kam-stark
kek ri. Dom sagt. l«’olk. sum inteer Sig km
lxsudbmget us vil kobe Land i Kolonion
VI MSUVIM
Lohn-t- lxandmtuuL soca iltke kun- konnigswnde
Kendsknb til Parmivg ved kunstisk Vsmling (..lk
csigatj0n’), kamt subvek Bxlmety sum ikkc kør bat
beskusftth gis mai lumdbmg Vi ril wiss-. at ev
hvesr kan blin- l«ao(lnuu«l i sundhmlsxlulm gis-h
um Ins-u uldrig hat- nsrt H- Plsns for-. Psuxkymljge
Mit-act Lager sig as lustmktiotusu
VI IPMZ IØKIKII PERS
wcl iklce at lsetysttss Egoist-en Alt mrt Linul gssslixcss
direkt-is km mrt Konto-r i Akmscls«s-. ljssrwxl Himme
«ls-1i »nur-no- Mellssmmmulaws-kit, vom lieben-u el
lesn tut-u puugss utl smal. Um » on Kikinlsgssrtiittg,
at bis-llos-mumndspmfitpn oft- biswer niq til 10 s
20 Voll-ins pic Acri-. Jsulvidcsrc Spuke-r vi Kober-ne
Hi llel Tid ug l,"lejlisglml ved i nirrmsnsniles Anat-u
ess At- giw on umhyggelig »j- fnldttuj jumliclsilig Be
sikriwlms al« lmuijiet ug ullcr Rot-huld. Vi sorge-thr
l.n-ss—n·n at lussss Nummer-n igumom en Gang til,
ok- llk vil da les-inmi- til der Resultat-, st san at sigik
alle sporggmul er benimmt pas Port-mind. Bitt-t
ut Ue lim- ytudieret Auuosucen DAMAGE halt-s Ils
liurtigst Iauligt udfxlde added-Memb- Kupim og
ais-into den til »- med nieste Post. Bad-m lmdns et
dkt at tagt- mtsste Tag til Amt-los OS tax-o Lande-r
i Ojesym tin-n tng Familie og Bis-Pages cui-d, km- Dir
vil ikkcs Hin-li- est- vesche tillmkkol
»-.-.--.--ins-»Aus---·--»·-.». ·---v-«««-.-----«--«·-»«.«-«.»--.---- -- -.s·»--»»s«»- Eis-.
l’df)«ld answer-sendi- Kupon us uevcl des-s skmlin til
III-III M soll-ANY,
Äms-iso, Guttat-vix
Vakr san visnlig at wish-e mit-c Prlwr »F Be
tasliugsvllkaun
»leg- kaa Hei-e liest-km d... ................. 19l6
Leg hu- ........ . ..... Douai-s til zu liegxuilr med.
Jes- lms .............. ug .............. Beka.
Nin-u .. ................................
By . . « . ..... . ............................. . .
com-V- .. » ......................... -......
sm .. « » ........................ « .......
De npnaar aldrig lllagt og Velstand ved at gaa og slide for andre. llvis De liar sporet lidt Penge samtnen til den
ordspkogelige ,,Regnvejrs·l)ag", kan De iltlte anvende dem bedre end stililke dem i et styklæ godt Land lies- i sundlseds
dalen. En tneget lille lndsats silcrer Detn en sorglds Fremtid og betrygget Alderdotn. Bliv Deres egen Mand!
Alle Deres Landsmænd i Rosendale er dlconotnislc nach-engng Tag næste Tog net-nd og se vokt Land Ined egne Øjne.
kARMI-s’ LANID co
AMFDE«1««., CAtJtioth
. -x--E--.