Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1916, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pligt og Smnfundsstlepsek Maasse
Men Davodgkundm til deuue al
wruge Forsmnneth header jeg
bog, maa sage-d i, at denne Sag hat
ondnu ikke hat været kendt fauledes, at
dort Samfundssfolsk i detv Halhed
er Um over deu. Det set faul-des
ad for mig, kam der er en Dei Me
Mr, der Sitte er klar wet, at
-vi hat baade en »Pra-steenketadfe«
Og en »Pensions- og Entokasfe«·Det
er kutn on Ulle Fraktison af Sam
Ws Metrighader, der syak ofret
til »Pensions- og Enkekasien«. Wen
jsg vil spracij hmbe, at nagt der
Mylwcodende kun« or lidst Mligs
heb og sageng kun kidt Offewilljgs
Wd for den Sag, ckaa hat dct vasscnts
läg sin Grund iMangel paa Klarhed
og Mndsfah Dorf-or tkor jeg ogsam
at der er Mcmd og Kvinsder i »Den
feren. Kiste« der, saa inart de ser
sdemce Sag i dvt rette Los, vil vix-re
villige til cntcn ved szstamcnnte cl
ler paa andcn Maadc at tjcne Her
ren vcd at oasrc smed til at dann-:
et »Pensions- og Enkokasse« Fand
for »Don formade Kirch
J andre Samstmd shar cnteltc
givet Eman paa flere Tusitrdek
Donat-a Hvorfor skulde der ikke
finde-«- faadamie has os, der heller-e
end Nil nuavt anbot wilde asisve der-IS
Gan-r til et Fond, lyvoraf opsbidte
og fvaac Prasstcr kau faa HjaTJF
Nu om Dagc kcm mauchn tkio oa
udhokdcndcs sit-beider opnaa at faa
Pension Saale-des Soldaten Jem
baneakbejdekc, ja Mo Fabrik-darbei
dere, san visit opuaa Penska Na
tutdliavis i mange Tilfasldc bar dis
se Ponsiouistcr Fa sooft tjcnt en
Fälqu Benac- til dates erka
Soadant kan jo ikkc da jkko ends
un s - amnomførcss med Prassterne
direkte-.
Im skal ikke fkentfouunc med
nimm Im sendinin da vi endnn
Mc lmr oplmmt dem Hi «imr. zlllen
joq Milde mmot stritt-, at et For-flog
fu«-do blims bmgt ind i M kom
mende Ilarismødc For-Wulst skulde
gaa nd Wa, at der famlch Iwmoj
Voller-s fDen Zum bar vasrot nimmt»
ist-) ifom dumm- Fond for csn Pen
sions- ou Guts-lasse i »Den Ein-m.
FRer
Bad faa Wunder-nd der misler at
Mc lsessiiongbskctriqcsdc fis-Meta
le m dies Zum en Mann for alle oa
sscm sldvn oft-»so Proccntcsk M der-es
Lin. J ern-im konmict dem- mcd
Ordwinchn fo lud i anden lelcc
Andre Zmivsund Gar fnact Orden,
bildele Orden vaa bis-le Zaum-. Vi
Nl kunnt- «fin-de Hin-w 081 Beile-dirian
i dekes Ost-beide on Erfarinzust
Rom- jcg her bar skrevet om den
ne viqtiqe Sm, En Mionös og
Gast-kahle for Den for. Rilke lau
vilde iea gerne sochindre, at nogen
fluch tmtke saa Immde oa lmaas
lügt Ifom dem-: san isk udc mcd
List-gewesen for fig fclv, ude at
floa Akan For Øjeblillet Eun- jeq
inqen Grund eller Berettiqklse til
at gaa paa Tlggett Neu im Ermes,
demu- Saa er for vistig, alvorliq
ogstor til at drukne i SM og Hen
Wqu
M talet jo nieset om Herrong
Vdslqnelie soq beder weget dem1,1
man Hort-eng BeWnelic er denn-!
get, lsd os alsdviq als-time del. «
Sol Eli-Ue nmä at ans-re, bvad
Pasi. J. M. Hausen bl. et. sit-w l
Figr i Forbandlikmm as naswass
wende Sag: xxct Kirkefimcfund sont
imälader at ststte fin must-lex ov
fllsdte Pkwitety lkadcsr Oft-tells fis
solt- ket anmdiql«.
W. C. Nielsen·
Til tritt-grade theol. Studenten
Tidliacsrcs with-rot sur Silbszt
Minimum Wie-, Wilh-W Illlusrt
Bist-. Ecmntoik Jn» J. Jakob
sen säu« Raum-, Wis.,»1«
Arm-. Ein-W Ein-, Minn» Zwin
def. 8200 Ekwn Ents- idanci Esau
sen 8200 Audulmm Ja» Ehr-ruscht
GENU- Kvitkd(sf. ZEIT-Mk Ftho,
Ca! , Mrix J« Hirn-sen PLML Fal,
moutl), Mo» Malt-z lhmdosnszi.
Ihm Jan tit km War-»
' Mcd lyjisrtislig Taf til Miasma-.
P, Z Viqp
—--——.0.·.-——
Jndkomuusn im Votum-r i Ein-ne
zer Meuiqbod, Muntmhh til Miit-·
Hostle J. P. Nielfens Autmnobih
J- J- Olefsn st Hans Mem-m
Sirt-u Lassen, Paul Nnbo Mel-sein
M. Nielfem Louis Rtchlinm Hans
Anderfem Nkels Petepiety Christ
Wulst-m P. c. Offen, Zehn Hof
man, Ole leem K. L. Haner bv.
si: Nicls Niean sum J alt
81550 Lars Peter-Gen,
Ssdneth Mont.
VII-todt Ist-m- i statt-II Its-.
Mel-is- estsk bin used 100 Pak
ms i Ottetail Coauty, os Morast
Prisci- u Ist-mo
»A tid st sockt RIEM
MMMUH
Danmark
Den ktbenhnvnske störte-unanw
J »Kr. JOHN-« of Zö. Zinn. stri
vek Udoalgot ior nirfemaancoenz
stircmmanedon li)ffk-Dcs:—. Hub iml
Mucde i rigt Elcaal Dmc Forjsg
paa gonnom kalle Famer mu
lom disvcnlmnuszs Junkecvckjisfion,
Pol-stets og Wen-Moder at tma nd
ntcd Ewngislnst m de mange, sin
hisrindc 1 vor jlon By er freman
For Mkfcn ou leiwndc Mristcndont
siirkcnswmsmsns Usndcstjcsnisstor 021
Moder nur wwusøgtc nimmt
mrkcr var cndog jwmnsdc used T:l
Wuer - , og Lsrdrt bar ant i
Akkommkaer Onwmrdclsc og Freisi
Tvt blan en r: g Arm-der d for Wu:
Born met- Wink Erim-iter om at
»Dort-en nrinsjdode Ins-D uq Transkr
Htodc ercst soc-d modsvigxsndc Legit«
»E« Opnumtring sur noskjlljgo Mr
Jinqtnsdsssnntfund lmr del ugsaa m
ust, at der ein-r Hirn-umwehen har
san-: størru Tiisiutninu end Mr til
Eaucfundszsnmdomr ou Txlzmnq as
nue Modus-must «
Mod Sondle ihm alt dolus er deri
Ast-nnd til nt fiqis Hernin moser
Inf. !
Vi føler intidlertid ogsscm Traug
til at bringt- cn hjvktcslig Tal til
alle, fom lod sig lustige of hanc, san
at do vcsd Arbede Farben oq Nacht
lom til at bidmgc til,« at Fort-tagen
det kundc Taro-:- lvlleliat jamais-n
Vi numng endnu m. 800 Kr.
vaa Jndtaxjtcssidisn for at viru- i
Stand til at dasllo vore- lldgiktssuoi
ster, lsr li«f.1nsnusn aifquek godt
8000 Kr. Tot-for beder vi Vonner
as Zagen send-s as Mer fnarcst
laa at svi knn opnaa Balmms i Requ
slabot. Mrd komd Taf bedcr v: ons
at eventuelle Vol-b maa blivc til
ftilledr lldlmlzmis Wasser-eh Tirol
tør Wald. Z. Ren-few Kmufccsvei
Nr. »Z, Kobonhlwn Y.
Bill-w Ludwige Indviellr. Ko
den-bann, lis. Isan Bissop Chr.
Budwiqss Jndviclfc til Vislop over
Null-org Ztift Sorogif i Tag med
ftor Højtfdeligsbcsd i Vor Fruc· Kir
le, der var snldt til fkdstc Mode-«
Blandt des Tilswdmrkmde san-J Kul
tus-mindrer Isoliersrllicslisem Departe
1ncnti5cbofcrne Quartier-. Jckirlwm
Adolf Jenseit Auge-fest oq Walf,
Hsicssleketssaafskcr Asmussslcm Reis
Ioknmnd Koch, slm Retsfommnd
Madoisp Hsiesterots Justitimius
Hof-by Professorekne J. C. Jakob
fem Westergaard, Ammnndlm Jus
lins Lassen oa Schar-lim, Land-zwin
qets Foknmtkd Anderes The-usw«
Folletbinaexs Fonnmtd Podcsvlens
ankou Stifkamtmand Annnentom
Mmassidmt. Kanmterlpcrrcs Zon
auirresi, lslcskicmldirkklsr Koelord m.
flets. «
Dtt 6. Bud· En Fortlariim.
Kette-mindr, is. Jan. Dunst Min
delamämd her l Bau-n foranstalter
for Wien 4 Icredmgsmsder med
en Taler lm lwett politill Partl
ved lwekt Mode Forleden kalte
FolkcwinqsmsandAbtabamlm oa i
Aftvs Kertmnitrdckredjens Folkci
wimssnmnd Dr. Edtx Larlm
Jsttisrcsßsn ved dcmus Lejli»,1l)edl
Tlnyttedc list imldlertid mindre til
Thon radikale Doktors Medeas-tolle for
lmns Partis Tilblinrlse og Pro
qram end til et Var Forespsmsler
osx den-s Befvarelle
Ostcr Fort-Nagel rettvdv Ramm
nizxtwdisorasst Vsnjspn i Firrtmujndts
Foreswmscl til Mk Ums Ecncitnric
ist-standen del-:- mn hast-I lldmnnnsl
ist-, MS um dc Artjklcm kmn 1 sin
Tid lmvdks ffnsmst i .,I.ilssuorm« on
dot fasdtslige Ewmskinmth
Tr. Laffen udtalte atmkmrnde det
førfknwvntc Punkt, ot nam- han ier
mde sum-et mmaacndc Udmnmxsli
feu, lau tust i, at Ziuoret siskkisrt vildo
blch utilirodoftiilmdc, da Zagen jo
rnituslimviis Milde lustiges i par-two
litifk Øjmnsd. Anmmcndc Artik
lcsknc i »Amt«-ren« fortlarodks Dok
toren, at det month ikikc var hast-:
pevsonligc Niman der hin-de
giort stg auswde men bau bavdc
villist konstante at Hchfteust i situ
Domsafsiqelfer ikike toq Gen-ntk til
de· Fotandringcr, Ida-. var TM med
Hmhn til Opfatblslen of det fis-Ue
Bud(s).
Es frvstellq Situation 700
Meter gen-sein en mudcet Kloaklevs
ning· En Arbcjdsnmnd Streu-ten
fra Pmsweftauitmen wo OW
markweL Kjbenhavm dar sden Lis.
Jan. qaact ned fsok at efterfe en
Massede ved Smdevbvo M
sehntennwdeetmistedehnnffods
spstrt es W nod i Mond-anbet.
O- sf den IM- M Strjm
Dispos-i HM w I-« qui
nem Axtlægenc — ud mod Kalvebvs
deme, hvor Men ventede hont.
«Hans Kamme-roter ftyttede til
—-— alle Kloakcemralerne unsdsewejs
belo Mut af Pia-nd, der stadig mob
us disu ulykkelige Arbeiders Rasvn
geuncm Kloakerne, og endelig fic
ssden Mond der stod ved Baadsmandss
JstkasdciCentmlem Som, og i det
samme kam Arbejderen til Ihm-.
Det var lytkedes hastn at gribe fat
i et Trinbrasdh og dermcd var han
reddet.
Han var naturligvis i en fkygtelig
Forfatning, men da han paa Ho
ipitalet var blwen renset og havde
foaet com-, varme chcder paa, lau
det ud til,·a-t lmn Walde Islippc tw
genlmcdc godt jra den frygteljge
Reis-se
Beltuuede Politibetjeutr. Birke
dommer Gad, Frcdekikssherg, hat til
delt Politibetjcntcne Nr. 70 Fahn
scn, Nr. 83 Andwsem Nr. 89 Chri
stophersen og Nr. 97 Wiimh, «hver
csn konmnt Belamring for under de
res Patrouilletjeneftc at have udi
vist Zimrkaadiglwd vssd Paaqribels
sen as Jndbrudsmvc
Pkæsteudmkvuclfe. Kotigen bar
disn 21. Jan. ndnwvnt perfonel Ka
pellan for Rot-Ich oa Vindinqe Mo
nigsboder i Sjcrllundg Stin, A. T.
J. Was-stumm til Zomnsvnrit for De
nasmkto Meuialnsdot
Konqeus LIMng Pan Msltnsinns
mästet-ietz- Fxxroflilling bar Kotigen
den LI. Jan, bisaldct:
at der i Siedet for Emva fom
sisrsus Wldskavclhm for Lyngbn
Moniqtmd i Zjnsllandsz Stift, kmil
M Embcdo siden liws lmr lusnsmaet
Hin-fah imrnttccs et Entlde fom re
sidcrisndks Kapellnn for den ncmnte
Weingle
at dettr Embedc i Henlkold til
Ums zndcfwkdmis Imalcs Beste-mittel
scr nodrøkcsnde Folckokjtkcng Var-stets
Wnniasfurinsld as H. Marti- 1913
is l, c. indordness i I. Wnninggs
flasfn samt
at Inkdlertidia prnsftevict Mod
ninslmsr lud-I Zwinmmsstcn i Lung
lm, N. Riefer vardbom brskikkcssi
til refibercndo Kapellon for den
tin-unte- Meinabed.
Vil Minister-set ikke have Dvetlasi
Irrfahrt-? Man lmk i Kokdinq ind
stilltst csn Lasterinds til et Oveklcrreki
Unbede- vod »Um-us Stole-missen Jud
ftillinmsn vor onbcfalot as Vorau
det, Skolcautoritoterno samt Bnensz
Lan-etc oa Lnswrindet Eiter lwad
»Wald Rotte-ht« ersann-, bar Kul
mgsminfswriot nu («:·Zi. Juni ndis
talt Vetasntcliabcsdck wd en soc-dem
Udnnsvncslsse, og Simon er der-for snt
sum Tagsordenm til medets nas
fte Mode. J Folkethinget hat Fol
hsvbinasmond N. Ruban Lautfscsn oms
tolt Ist-arm nseu Msltusminiftisren
stillt-de iig afoksendc I
Nye Flynmqfkinet til Hirten
Tor er untmnnusn tjl Flmwladfen
mm Aniaacr ro Biplancr af Far
InansTnpcsth for-formt med 80 He
ftes Motor. Maskincrne vil i iden
tun-nieste Fremtid blfve munter-eh
oa Jndflnvningcn vil dereftcr be
mntdcs. Masskinmns or l Islgc
.,:Ih1tt.« lemstcdc af SpdertolicsiFUi
dritter-ne i Even-ig
Daufke Lvindcw Focfvakofotenisw
For at lmsdns Fru Elmrlottc Nor
m- sont Stifter as .,Tmifko Mundercs
Rot-imreisunsning lmr der dannct fiq
m Komm-, hemmende as Entmule
»mdc VwcltstilnmisSoldat-L Frn Julio
»Tilli«ic:1, »F chsfmh oq Fri. A. M.
Irlmlbitwh tin-d del Forsmml at til
lwiolvrinms Vidmg til lst Maler-l of
Fru Nokric ais m as von- unison
Fhmsnusnn Tot or sisosuitctsnci Mc
11in,I, at Wilh-M ital oplmancg paa
Redenkaka »Um-sonnt
Lin-anbot er Hünde as en »Na-tm
do Instrumenle llndtsrskrincre.
JudelsAsskkkkw Ist Uolfkc Aka
tlsmr Vrokhiwskn er nn ("25. JanJ
fsm Studile ankommt-l til Købmr
Moti, lwor do strale er bleer over
cht Asfesfor strahlte til V(·lmndlitm
i lnms last-links Jmnslkmumct
Carl Waan Boden-u as den Vo
-ftc-rbro-Baspdcs, der oprindelig fiktiv
disd for at lmvc for-met Mira-Urwe
rilskne, er main blsocn anslwldt i sit
Dies-I paa Posteer paa Woran-lod
ning af Abledlot Krabbe-. Der sisddvr
nu i alt m Personen- famslest l Sa
gen.
Dursmhiaslpw Sitte-bog By
tmä vedtsog Mantua Aifiten den 24.
Jan. lfom Dyktizdshjaslp at yde en Un
derststtelfc of lnsdtil 8 Kr. 60 Øte
pr. Jusdbysmek m at stille 45,700
M. til Rocdicth for Hiwipekasfew
Blwtpen uddeles MS i Kann-nier
delc l Manna-Wen
( —- Bejle W gebt-Ia M
M m « m ask-W
ihjælsp en Underfwttelse af indtil 8
Kr. 50 Øre pr. Judbyggser. sfor ssaa
vidt det er wiss-endigt Forelsbig er
et Beleg as 50,000 Kr. sttllet til
Hjaslpekasfens Disposition. ijlpeu
ydesz iirdtil videre i Kontantek og i
hvert enkelt Tilfasldc eiter Hjaslpes
kasssens Skønx men Lisyraadet forde
lmlder sig til eitlyver Tid Ret tisl at
tmsffe Bestemtnelfc um en auden
Form for Understøttelsens llddeling.
—- Randers Vyraad oedwg ogiaa
saimne Manchg Aften at yde Dyrs
tidshjælp med 8 sit-. 50 Øre pr.
Jndbygger. Et Forilng oin allerede
nu at søge Jndenriqsininiiteriets Til
ladelse til at aiwsende indtil 1() Kr»
forkastedes med Il Eiteminer mod 7
Zoeicil-doiiiokrater. ijlneu ydes
fsom Hovedregel sont Pengehjirioz
sforelsckvig er der stillet :3l),W() Kr. til
Naaidighed for Hjaslpekasfein
- Soendborg Bin-and har Urs
dag Asten den 25. Fan. vedtaget ind
til i. Oktober i Aar at anvende et
Belka af 73,500 Kr. i Diirtidslijaslp
til anilier med Tit-tm simledcss at
Fder ydeg 35 Kr. for lwert Baru. Der
intenes nt viere m. 2100 Voru, sont
l , .
Lein-net i Vetmqtmnzi
El For-cis paa Koldinq Mord-.
Mitten til Smedag den ils. Janmiar
rev kabækslsaleasen Inder-J Miii
de« der laa for Anker irdin
Drejns i Kolding Fiurd im les-:- i den
Wldsomme Etonn ug drev til Sei-.
Eier-en, Rippet Martin chmiiidt og
en miden Mond im leisrlmsk objek
verede lilieldet indi- im »Hu-d og sat
te i en Band eiter Flihnninglsm som
de nimede oxi bordede omtrent midts
void mellem Dkejnci og Zkarreodde
J en Fort fik de Eejlsenc iat og be
mindte at krydse ev ad Norden: men
scm kom der et vieldiqt Vxndstød, der
lasntrede Rinden, ioin fort efter gik
til Bunds og stilxd ined Liliisteioppene
rasende op over Var-der Furiuden
Bande de to Mir-nd doq i Folge ,,K-old.
Av.« bin-met fig i Land j Zellen
Da Maleasen var tmn« var den let
nt imme, og alt-rede Zende Eiter
middag var den tkmet km og slasbt
ind mod Lond, lwor nmn tog fqt pna
at pumpe den let-as
Ea undecjotdifk Gang. F Ost-J
lwlm bar nmn i Folge ,,.0ks12f. Av.«
fund-It en undoriordifk Mona, der nd-«
tin-»der i Prasstmuardons Ham- efter
at hmns misseret under den gamlo
Kornladm der nn bkngcs til Nive
bus crf ijdelmfarrmimsnfetsrs si»
thdrwr Man anth fir. f-. at det;
var on gmnmcl Kstimklodnitu Ewdi
der fondtes Kloahmnd i don: nw
del bar vist W, at dette or lodet M
den fm Vrwstmaarden og den Qui
sur-Wide at Wangen er mutet of
sfmsrc køde Munfcfnsn og hat Trau
petrin, bvor den qcmr dybeke neb,
vier tydcligt, at der ikke er Tals
am neuen Klkmt Der skal i szdcn
ontckina ved »Na-pens- Neide-« hauc
likmet on sier Vom Pcm Just-oh sont
udboldt en lang Vcslejring as den ol
dmlvomfke Gran-. Dei er da sand
ynliqt, at Wangen Isar tjent fosm For
bindclsesilcd nnsllmn de brlejrcsde og
Omverdenm «
Hund en bekufctMand kan finde
paa. En Akten nisd Eckcitiden Ener
; en fmndsisdc al Ewrvoqnssstmfik oinsr
NumInn-Massen i Uslnsnlmnn nlnd
Min. »Ist-d Contminavilloncn nun-di
m ist-mich nunfkis nislslnsdt Mund for
sagt at snsns iiq mran en ni Linn
H’s:- Bann-: Ean blm iornindrci
Iner ns en nnn :I.!i’«1nd, THan lilcsn
sknndset nnsd ist Nin, san Pueisiwsrisr
m- rnstcdcsg fmnincn ou der blw strafe
Lspløl1, sasnctidig nch at en Nil-fic
Roqnc itnxnnsdts km lnm HVanisn
J den nltnindisligv FOrnirrinki
stumm-di- den beknfcsdc dort on for
spatc nt knstis fiq formt on undisn
Ave-month der nasrimsdc fia i nnd
Furt. san tin intidlcrtid anlt Vis
stik m kknn til nt tin-nac- over Kob
1inmsn til Bin-unnen. Stwrkt for
ilamst blm lian i Folge «Pol.« kørt
til Hospitiklvt Zuoklwimstkitfikvu
bin-do da vix-rot stand-set i et Martier
Tib, fiel-di et Pm Tit-finde Meinte
fker var stinilisde sammt-n paa Epo—
rein-.
Dinnti-. Runda-S, 20. Jan. Sus
skewamfabrifmn Alst- Petmfscn er i
Aftcs afaimct ved Men csftek en
Operation. Den afsdøde vat- en »me
qot virsfom soa dnqttg Fortemiiiqss
meinst-, der var aodt kendt i »For
retninqsknsdofc
—«— Pmktiserensde Lave i W
Ehcwn Carl Wolin er eitek omtrent
en Maaiieds Student afgqaet ved
III-dem 69 Am al. Gan shavde prak
Merest i Käbcnilfcwn i ca. 40 Aar
—- Baron W. Lerche, Wpaqter
as »Weiwdgaavd«, er esfter lern
aere Tids Studium afqaaet vod D
dem IS Aar ql
—- Forbv Tsmrer Jeni Ander
fsh »MWW«- er afgaaet ved
afdødc, der var Veteran fra 1864,
blev 76 Aar gl.
Ei Aldetdvmshjem agtes oprets
let i Stehn To wf Vyens Vorgere
tmr fkasntet henhsoldsviis 500 og 1000
.nr., niedens en tredie giver gratis
Vnggogrnnd (400 Kv.-Al.). Ved et
Mode forleden blev der nedfost et
lldvalg til at arbejde vjdere for Sa
gen.
En dyr Drengefttcg. En Dag i
Marti« 1914 gik en 7saarig Søn af
Repmssentant Vil-t). Hausen og le
sgede nusd en Flitsbue udenfor fine
Forwldres Bolig. En Pil fløj ind i
Naboens Hame, og Drengen bad en
«1jlle Pigey Erim, Dotter af Maler-me
ster Nielsmh oIn at heute den til
-l)mn. Ta hnn methode dem-, sagde
Trengem at han ikke var bange for
at finde l)ende, og han afskød en spids
Pind, fsmn ramtc Ema i idet ene
Lic. Tsctte Lje nmatste senere siec
nes sur at redde det andet Øjeh da
der var rmaet Vetwndelse i det. Den
U. Jan. døsmte lFvofs og Statsrets
ten Trengeng Inder til at betalc
Malennefter steifen 1000 Kr. i Er
ftmninn og IUU Kr. i Zugs-umwit
ningetx
Truhen Under sit Arbejde paa
Enndcrno Mejerj Don Fanø Qnsdag
Estermiddnn den gu. Jan. fik Pest-y
ror In Jømensen Dverlmlance og
afuldt ned i en Brand Da man no
get ester savnede kunn, fnndt cnan
skmm net-. Alle LsnljvninagforW var
fomiwes:—. Den forttlvkkede var 37
Aar al. ou J f·t.
Sünde-fund Vrønderssleu, 13.
Jnnnat J en Watte Vest sfsor Laur.
Umsika Naard i Ageksted sandte
Korn-den Fa en halv Acon under
Jordonerflndcu to Urner on en
fortglnssferet Kniffe tned Hals og
fnsnkkcs Jndgmvernmet Tet er sket
Anmctdesse af Fundct
Cikorikdvkknismcu. Gibt-jeder
njnkus Cjkoriednrkcro paa Postil
d(- nodtaqct at danne en fort-nian
,.Forcnmxusn for Eikoricdnrkcrc«
mn Diviskildcczmistk De indnusldtc
illchdlenumsr nmder foreløbia over
et anknanssareal pna 50 TM
Lam. Tot vedtogcssts at optaqe For
handlistr tut-d Fabrikken »Dau
nmrk« i dsvdcslntspmt Hvis disscs For
lmndljnqier ikke fører til det ønfko
de Resultat 225 Ørc pr. Centmsr
deden le man wem-je Mulsng
den asf sclv at anlasams tst Tørrksri»
Mund- og Klovfnge paa Kvægs
tot-ver Tor er anck kotvimtisrets
:s.n«nnd- oq Momssngp Wo ji«-ben
Jamniz Ihm-Mond lwilkcst liar slmft
itl Misij at velc Tsomst nn s21.
JmH er bit-von minnt-eh og im i
Daq oil der oer l-nkket, for at en
qrundig Definfeftion kon blin furc
tamm sm- Elllnrkcdct 1 nasste Ums be
Hunde-IX
blattoflcr. umkrisiolliøften bar i
lkvlkp gimst et langt imm- lldlmtte
end sorrige Aal-, im disttis lmr viiise
Eli-der Duft Form-nimm um lldiør
fislsxsimslmdots Luna-volle Eile-r lyvad
wiLdlimzzciminificrisn paa Forisspørq
iisl ndmlisn ur disk dog innen Udsiqt
lnsrtil, like en Nun-g til Disti- Difmsn
lsnlioncr im Forlmdcl Miso de nsns
zllkslsmsndc Roderiwiisriior tut-nor Mi
niitksmn del Uil bistalis sHI for Land
lsrluisi at ais-obre de .Ci».1rtoflrr, der
nian Iihmttis lilims til noter
Rai-deck- Heftcumkfkd var den ZU
Zwi. tiliort ist iiørrks Ilntal Hosti
Hid soc-d nogct ausdist Tillarkisd i del
iidile Ihr-, km der var inmmc imst
litt-Ml diesbckib TO fki’llll«l"«lllcdc Ocstc
mr u« Jnd swalitct ou i nnd Roder
i1.1nd. Haupt-lett all jiwnt til folgen
de qAst-Y: Visdiie inldtandrde His
itc lic-» 1750 Kr» bisdstis «l-:Ilarci
Hein- ll00 1800 Kr» bodite mi
ker Heile 1200— 1400 Kr.
Haut-d Streife-. Volle, 20. Jan.
Lumpen-n .,»!Iorn-lwlm« lmr slmft en
italmindislig limird Ovvrmäfe fra
Ost-antun lil Beitr-. llndvr Vejs blw
2. Etnmmnd Alin P. Sonne af
en Ehiktefø flicht faa hlmrdt nwd
Lønninqen, at bank- Me Von blov
silomt lasdensl Visd Ankmnsten til
chlis i Daq -bl(-v lmn indlugl Wo
Styx-luska
Manne Miner. Eslsjcm, 23.
Jan; J de fidite Dam- er der her-til
insddisevet flcrc Mittel-, oq de Isvnes
at vasrc stsørre m kraftiacre end de
tidligcm J blyvctt Fale ast Mino
efter Braqet ved Spur-stammen- J
IFvedaas fprmigtes ilaalodcs en me
paa Jan-Siden, on Braget sfik Hu
fene hist til at koste-, «an man fsor
»op i den størslse Mkwklech J
Jan er der fprwngt to, on dest blev
onsdmt merkte-, onsdfkønt säpræimnins
gen ioroaisk tm Vestlldesn af Fern-.
Her sprængdes G Pat- flme Butiksi
ruder, og der W Mkmtllgt
meergmtsmel
Muuds ag Klovsygm Ratt-org
25. Januar Det ihar i Das paa
Aalborthow, hvor al Desinsfeks
tdon er ophørt, vakt Opsigt, at Pro
prietasr Kollemp, Bisse-gerand, i
shvis Besætning der fornylig ser kon
statoret Mund-i og Klaving gik
rundt paa sMarkedet og fsoretog Dip
-k-b. Hverken Markedsinspektøren el
sler de tilfynsføreude Dyrlæger fandt
sfig berettigede til at vforbyde Or.
Kolleerle Abgang. Naar det er san
ledes her, maa dct vol ogfaa værc
tilladt paa Lattsdcts wriqe Marte
der, og san forftaar m-an, at Mund
-og Klovfchn har kunnct brede sig
faa voldsmnt Tom under Episdemiscn
demw Gang, skrsivcs der til ,,Jyll.
VII-«
Kostbar Volk-Hist Ganrdejer Ma
rius Hausen af Outrusp og N. Ras
mussen af Galten tøvte den 13.
MartH cu Hoppe af N· »Nie1sen i
311ejbjcrg. En Time after folgte de
Dyrcst til Rasmus Møllcr af Sy
balle. HosJ ham Viste dcst fig stratsxy
at Doppelt Var i lmj Grad Undfkabis
fuld. Zagen kom for Volsdgiftgrct
ten i Herning, der irifandt N. Mel
sfenx men Ovcwoldgistsretten i Ring
køblng kom til et andct Resultat
»Den dømte «i«fl. ,,N«and. A. AV.« N.
Mel-fein til at tage Happe« jithagc
sog udrodc den fulde Køhesusm, 969
Kr» samt Sagens ’L’-mko»stningesr
nie-d 50—1 Kr. 76 Ørcc
kundan Hm London ankam m.
»V. T.« Mondng den 2-1. Jan. til
Waben-hain dct størfie RadiumiPmE
parat, nmn endim har umdtaqet
smnlct i Dauiimrk, ncinlig 28 Milli
qram til csn Vasrdi af 11,000 Kr.
Mnsn raadisr nn i Landct i aslt over
Radium for m. 2()(),0u() Kr.
Flandens Flyvcmqteriei. Pan
Lrlmciimsrftct luqu ist »Mutt«
ior Tiden to noe Vandilmnsmaifinor
til Marinm Tis- focsynecs nmd iW
Dein-»J- Motur W nil Unsre fwrdige
i iin nasr -Frtsititid. IIiakinon sliar i
Fortijin l Vandflmwnmifkiner til
diiimdiglied
En livskraftig Scirgt. Nimrdejcr
zkiclcs Cliristensens Ente i Anle, Ma
ch Bunidkmard er iil. »Hm-s· Av.«
usgmust ncd Døden i sit M. Aar
Nf cimnqp Eøfkcsndih der nassten nllb
bit-n heiived 100 Aar-, var hun den
ssiditlcsveiidv. ·-Scnd(ss Fasdcr blov 98
Anr.
Dyttidstilltkq til Profit-nisten
»He-ringen vil i en nasr Fromtkd
for-handle med Finansudwlget om
Dyrtidstkllwg tdl Pontfsivwifter. Der
nil Iun blkvc Tale om et Tillæg en
Gang fsot alle, men cklene For Statös
bangtnes VedkoIItnIMde menes sdei
at ville otkdrage et Par Hundted
Twsinxde Kronen
Hvad cn Grisefo kan sinc. Lem
vig, 25· Januar. En Husmaud i
meme købte i Februar 1915 en
Grisesso til 100 Kr. Den kocu føksstr
Gang mod 11 Nrisxy som udbragte
275 Kr. chste ng var paa 10
Grisfe, der gcw 200 Kr. J disfe Da
ge er Ser drægtig folgt for 260
Kr. chrcn hat beregnet jin Udgift
til Euan Føde ti«l ca. 120 Kr. for
uden Rot-r »og Mutter-. Den shar sca
ledesjs givct sin Ejer ca. 500 Kr. i
Nottofortjenestc
Kulturcn brede fig. J Anledninq
af Departementschef INorth-Lotsen
zens lille Fortaslling forleden i Vei
csn iotu Hur-uman og Fortepianoet
skriver »An-them Stiftst.«: Men U
kan bksdre cnduu hcrsoppe mod« Motdl
Pan VrøndersleosEgnen hat en Ko
m-, two-is Mond lasnge bar ligget ikrde
svcsd szkrinqsftyrketh faaet saa riges
lig Ztøtte as dest offdntlige, at« hun
«er klimmt anskaffe fig et Fortspin
no.
Fra SvcnfkesKtigens Tib. Ved
Nod-via Havu kmr man i disscs Dwge
fundct T Zkelcstter. der lau et Bat
deostik under Fordoverfladem
Ninus-e Folk ued ifl. ,,Østfjasll. Fol
kelvl.« at fortwllcy at der i jin Tid
sbar liaqzt csn Skmvh lwor Skolets
ternse fmrdteijx og at diisfe stammt-er
fm EvanfkesKrigson 1659. Der fkal
oftm- Dverleveriancn ligae 200 falds
nc Kriqicro begravede det mager-Iden
de Sted.
quk uhetd squ vere. Lodsfskibei
»Willonmc5« i Lillebcrlt har ifl.
,,:Ils:if. Il. Av.« haft en fand Tyge
Brain Tag for-leiten Mens- det i
dsou surrte Sturm laa Pan sin Vogt
Post ved Ilfkinuspasrvinsgem rev SIE
bejollen fig løs og drev ind til We
dellgborxy lwor den sank. Undet Ar
bede for at fasa fett i Bau-den ind
trwf der Maikinskade om Bord, hvots
ifor Vagvfsbibet »Kom; Christian« stod
ncd for at bjaxlpe «Willem «
tørmsde bekundet mod Vagtskibet sog
fjk Ztyrbordis »-11ning slaaet ind.
Da Lodsfkibet dereftcr Wd ind mod
Hsavnem løb det paa Grund, og
ckøvft to sDagc sfenere flasp det Ins
vod PatrouilleBaadenes Hjæbp.
...--.-.--.-.-.- - -— .
l lHK NR ssn Arlsosidsskm shsr
Lin-t- lssnmitriu ’l’j«-n(-Hs·
mich-t- (1·- hinuTlisHp "l«il.—-t:m-1--.
HYI s«1;l»(1«-kt-f, ist« Jif RAE-Un Yt«.«1l.
(I·sn sjitsssipllis Lustllsrstdkk tltsk »
tin-cis txt-sk- Allmll i »san«-n »L- n o N o R S Its
Uns-main i tttmrtlwumsnob
ABBEIDS ZFL
Uzi h: ukt --I·- Cis ils« .«-«le(1s- tug
];·-1««-r ti--!-!«·ll·s l«:I-(i-sr-"l’:I-(-1«. Altid Immk()k· ». I
t«clsli ulfiil I«-H« ji«-I 1·«(«’il«-rnc-. s( erkor at Do— " -«
k· s n i HU S.c» (-·1 U«;i.s.-1- tinnurhilt Sko
ADVÄRSBHS altid oft-er Mayers
Navn og Handelsmærke paa. sss.alen.
Islvis Dei-es chøbmand jlcke kan for
syne Dem« sker til os.
H tun-s- Mnyms llnnurlillt Sk« l un« Mit-»nu
fssr Mist-cl. lirinclpkq lkzsrux 10I«8-S--x. sun
i·(.-i« Nil-« Slisu Nisus-Islin («n—·l-i»n
Its-. Murllsst Wctshjmztun
AAUX l"---I)l·«sx"k Sim.
.0, Ah
wa l—’. III-»I- lkoot W
BE
-- s»
FOR ».·« stim- ("·«III-Im)·.
M MI!"miIn-(s. WI-·
HONOKSUJ
-
LSta rck Piggos
«
« ·«..PA sfixckq
;1·»-cpiqk)» ’
W "« ;
its
30 DAYFTR - tr
RlA l.- «" YM
OWN lich
Inn um lmns n lusmst isulbhnplc pinnn in your mm lmmo for km days frem- tkIsIC
Withoul paying anyllnng m scivnncscs W m- iin is ilmt zum will pluy upon. use
uml hi-« Ils-- ji«-«- :«I In was-, II. at Hit- issscl »l« ilml limi-. »von ilu Inst lind il- tlu
Unglva Luxus-· Haus«-s cum-il ein-l Ums-. Hut-» In ssnsrzs way. tliul »von hqu ever
suiisn su- lhts Inn-« )«. «l-s-t sm- .-I In-! losrl lsl)«-I«l)- lu mssnl il. lau-k, uml wi- will in Als-.
pwsnt fix-) Olkis Ossissghi l«-tl- ways-. This stark-le Pmno must mal-cis good with TM
or Us·«t«t- is tm snlu
sue 8150.00 or Moke
We ship Uhu-u to »Von smm uns- kacsc·)ry, II
oquss that sein- yms uxmmrsls os Hilf-»Am in Use
cost of you- plans-. W- Hemmnis-si- m list-sind
m- s Mit-r ssisnu ins- ttm Ins-n-,v Ilmn you mi
Itkllke Ihm-herrs- Yms urs- ukskrwl us »in-»Mit
s IItistststorp meet »Im-II dumm-- bis-II sei-mir
nim.
Eny Pay-send I
You fau- sm min Man-, Inst Ists- Ic v
of trmL yun »in Ist-Il« payment- os th- II
eint ..ss.1--«l tut-«- ««h-r sum-vakat by I III
-«sIs-.Im-«sr-st. This-u- iosrsns am statt-C U
mu- smss «-«n-«i-sn««, Hist ysm ist-I buy s
im muk Immo, without mit-los Us- Inw
.—-—-—
n- f M Wksntee
kay stark-sc Pum» is muss
mtml Tut «!5 you-: Tus
ossnmuw L-« «’--k us n Us
-ojis·tattor »i- »Hm
Mist-C Ist-h« .- sit-nn- time-«
ät mum- mut it sag
Free Music Les-ans
To own- nusscliuspk m stunk
Mann-. wi- m:·,,tkks 50 miqu
Jst-uns- In sms of ts« Lust
XIV-II Idmnls In Phlmkcr.
sw Ulcs Uns-u- lsssms« f1 »mitt
uso not-w spy cis-il
an Hand sorgt-ju
I
l
. Us- ls:-ns assiumämllv »r. Ins-II s
I s.u,« Imsulut us pur-mil- lion-« Immu
s « »«. s!«·«-1«-«I its-L» Mit-s in ---«(
. ilsusgi « - »- s d'· such Hans-s und
i: l
Wiss-H list-w
Ins-be- ...........«.18900
Si Iins ay Wno
Uns-non 12000
Kimdill .....
sur-!- ISZJM
Senkt fis-s nur lutes-f wenns- W
barst-la list q
. --- -- - - -
I stunk Hostile
man-sc IIImsok-Pinaos Its klsb
mais-L wiss may to til-einsp
Visu WCH In- tfoslfklttcsl Uns
Hm um« --1--l«k.«lvn »oui«-s
«-.u»-»4 ».’ list-sc- Womit-III
ins-missioan Inst platt-il VII-I
uns wwy ltm pfltkfI
cstaloguc Fri
flvnsl tosIst i» M —
llmm littllslvh Missetat-Im II
umso w lq ws I
Inanan us immktM M
»Mir-nunm- UWklto W· .
k A. sTARUL PIANU Ochs-soc stsrclc Basis-links Stiequle