Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    th ver vkuaIiL
Of- CO, so
Kraftige Gomit-get og
og Heraus Ord.
Lg Nud »mer- usæduanligc
krajtigc Wsrnjngcr ist Pan
las-XI drinnen
Sau krastmt nasse-de Her
ten-J er Jg sjf Magd
Ap. os« m, Il. LU.
Uns-J Kup. W, d--—:Z«.
Da Baum-J mode gjort sig uxsr
dig used de Jot)uuncsdisciule, ban
san-Ot, da Inn kom til Escfuz wend
te tmu fiq strots til Jødernc i
Bot-n, fu«- han havdr qfort andre
Its-den
Hatt gik ; Emakgogcn og ordne
de irjmodw : trc Magnet-en idet
ban holdt Zamther og mvervevifte
om det, sum Von-r til Muts-J Ruck
sfriver Unfug-.
LMM kund-c med nogcn Nin-Stig
bod Denke, at Rom-me Inst mide ta
gc med Bewillic Hund Paulus, og
hang- deneklmrT da de oed hans
forte Vcsøg åmvdc Vcdt Dank om at
blilse lawiner lmiz dem. Dot Vakede
da oqiaa en Tib, tre Mnmnsdm for
Modscandcn brsd un.
J Bisse ms Lskaaucdor v i d n e d e
Isposuslcn srsnmdszh f a m : a le d e,
fsna der kuan ijliqtnsd For Eis-Irka
maal oq mujizus « kudfizwlscc Jg zmn
kalte o D c r b c V i se n d c mn det.
fmu Ema-r til Hub-J Rikuh ritnelia
Bis om For-balder mellcm Nuds
Nkmdisssmwtwldnjnq i den gamlc
Vgl-at og i den noc.
Men kndelja vjste Jede-mi- j Esc
su- fisg at vaer as lame Zictdelaq
fom del-ess- Vrødrc i Juba-a aq andre
Eli-den Zwar Italiens Evangelium
var forknndt For dem.
Nogle s o r EJ a- r d e d r sia oa
sitt-de imod, oq over for Mwngs
den kalte dcs ilch am Besen.
Dei var dem altfaa :lki1 not fcln at
gsste bete-z Diener baut-de ämud Pan
lus’s Forknndelse, de vilde oalaa
afholde andre Fra Trom.
De kalte ilde om »Rosen-A Tottc
Udtrtyk modte vi Kain. 9. L. Det er
,ganske bete-gnme. Paulus- bar fo
talt om den ensfte Vej til Frelfa
den gennem Trer vaa den fors
fwstede Ja ovflandne Jesus af Na
zareth til For-Ekel fm Gerninaernes
Bef, fom Mæeme leerte-. Jam
meiiEign, lpvsad Jesus fiqer om siq
seh-: »ij er Besen« o. s. v. Joh.
U, 6.
Da Joderne viser saadan For
Wse og Nod-stand set Paulus
Wen inde til ogsaa her at oende
fis til Hedningetne Han sorlod Sy
Msn oc. lüfte sde vundne Difcips
le fta de vantto deer og holdt fi
den dagng Somit-let i Tyrannus’s
Me. .
Odem denne Tyrannus var, der
sm Tau kun weites: man antagey
« hist var en grttfk Filosof, fom
Mc et Forscmlinigdloskalh hvok
hat-MADE emsig pignu
Wte dem. Sau meget er iso næs
fis-I W, men alt af Betydninq
et, at Paulus her fawdt en Mand,
Im M stMe et Lokale ttl haan
W.
Der virkedcs Paulus san i to Aar,
og bet- siges, at alle fom bot-d(l i
Asia sden romerfke vainnss as
deckte Nmm i viser Lilleasimn, Ema
-de Jsder oq Garten-, bat-te Herrens
Ord.
Og Pindus-? fisksrninq her tmd
teg Herren ved og velfiqmsde i bøj
Grad.
Lukas fkriver, at Gud ajorde u
scsdvanlige kraftiqe Gerninger ved
Pauluks Gesunder-, faa at man
endog bragte Tprklæder og Bælter
fta band Legeme til de fvge, oa
Sygdonnnene veg fra dem, oq de
tmde Arm-der for red
Det et Miete, som mener,
at bei kun var Falls Odems-O der
sit dem til at bringe diöse Ting
fraMus’öL-gane tilde fnge; men
ist M fv MAY at »-Sva
W Vog fra dem,« og ,,de »ou
de Mer for nd.«
Der eriyeller intet ttl Hinder for-,
UMMMsÆekundeuds
sites utwetüqr Viel-sing gmnem
NOT-OW- km havde ver-et
i Ver-sing msd Wtelens Segme
Oek hat U IM til at
Z
j· W,msisatsimws
»Ist-IMMEwa
I
k.
If; og Ospedfagen et ikke, om Virt
ningen wedeo direkte af Paulus el
ler grauem vie-se Klædningsstykfer
ifra »Da-km men at deomnkone
vix-selig veg, og de onde scan
detvirkelig for ad, og at del
fkete i Forbindelsc med Pindus For
kytrdelse of Order am Guds Rige.
At Gud virkelig var med Paulus
osz at det var Guds Kraft, der
oifte fig gcnnem Paulus-, det kam
sasrlig klart for Bogen genmsm den
Bildt-Weise der fottællcg V. 13 til
17.
Omlshende jødifke »Vesvasrgcre«
fmlde forfage at bruge Jesu Navn
i dika Trollefsormular, men der
kam de galt fra.
De sogdc til de onde Runda-: »He-;
beimer isder oed den Jesus, sont
Paulus prasdifer.« Den eneste Op
lnsning, der gives om disfe Beim-r
getc, er, at det var sysv Immer af
Sie-nas, en its-disk Sjpwtsstepnrit
Men den onde Rand (gcnnem den
besatted foarede dem: »Jesu-:s keuder
jeg, og om Paulus vvd jeg; men J,
indem ere IN
QI dct Mcnncskm i Inseln den ou
de Amt-d vor. sprang ind paa dem
og mennandedse dem becme og Eil
faadan Mast over dem, at de flog
tede nmne og faakede ud of Hafer
En faadan Tildmgolse lwekkcn
kunde cllpr fkulde blioe holdt Macc
lig. Alle, fom doede i Efefuä band-c
Jädek og Gkæskem bat-te demut, an
der faldt Fragt over dem alle, oq
den Herr-II Jesu Navn blev opbøjisb
idet det blev Hart, at der udgik Vet
signelse fka dettc Naka, mcnii Be
fværgerne bar-de intet med dem
Navn at gar-, og de kundc ckkc be
nvtte sig of bei.
Tot lmr likkrrt furtmldj ixg used
disch sont nie-d Eint-on Troldmand
Man st. at de vildc brnqe Jusu
Nat-n liq et Tmllemiddcl til Bin
ding.
J tmillen lldftmsfning der link
bit-rot drcsmst Trolddomshmftcr i
Esel-us, not faer vi isu Forostilling
om i V. 18 og W. Tisr Erembmgtiss
og onlsrcmdtesks Tmllcsornmlaren el
lcr VIII-Er btsnnttedis til Trolddomssi
Muster, til m Vom-di as Simon
Sslvpscane 7s9,000 a smpllm
Men der er en ask-den Zide til den
Sag, csn glckdelig felv de.
der lmvde drevet Tkolddomskunften
lod fig muntan de vor ikke san
forhcrrdede lom Jtderne Tot er et
Forbold der loarcr muttent til det
Inn-hold Jesus vegede paa, da ban
fagde til Farisæernc »Toldere oq
III-get gaa for eder ind i Guds
Rige.«
Sau staat der til Slutning of
vort Wirtin »Skr- krastig voksede
Herren-Z Okd og fik Magi« —- ja
twds jchifk Mode oq Jst-asz
kunsterl »
Dei var just Maulet —- at
Herren-I Ord maate vokse
og faa Mag-, de kraftige Gewin
ger over for en twldwmsredet Be
folkning var et virksomt Middel
til at W Man let.
»Stil«-optis
G Reife-iud- fts Smise
As H. P. Hausen.
Roger as dst vigtigslcs, disk-komm
tionen bragta var den hellxgis Eil-ist
pau Falk-II Tunch faa d(-tte selv
Bunde ffelne mellem gnddotmnexiq
Zondhisd og mennesseligt Baahjt og
ikkc belmvede blindt m folge et sor
daswst Præstsfkah
Der uil derfiot vix-re qod Grund
til, mc Nefokmatiunsjubilaset umk
mek fig, at mindes faa Vel det Ar
bejde, der as Refornmwwrne blev
udfsrt ; demu- Retnimx som ogfaa
de Forba, der tidligerc var gsjort
for at udbkede den hellige Skrift
paa Folkets Tungr.
Og jeg kan i denne Forbindelie
ikke endet end minides det W
dige amnle .daandfkrift, fkrwet meb
Silvbogstover. jeq for nogke Aar
fiden havde Lejliahed til at toge i
ØMMI M sdet righoldige Bibliotek
i den gamle M Universitetsby
W. ,
Det kunde ellekZ være fristende at
dort-le lidt ved Malt-, ikke blot gam
le Malt-, »der var Gedensiabets sids
fte strecke Ranfe i Vordem og hvot
som vi Mr fra dort Mlands
Historie, Adss forfsgte at inde
brcende Rolf M og dank Mom
pet, men ogvfm se mang- minder-i
g- Sichek i Many f. M. ty
piiflsttus- tm IIva sod sin- M.
hat« facet Navn af Sojvboqac Cia
dex argenteus).
Man gribes uvilkaatligt af en
Zwer at Andagt eller HIjtideligs
hed vesd at staa overfor et san-data
zottidsmiude, der gaar lasngere til
bage end den danste Hisfwries Mor
gen-any de fjerne Dage, da »fort
Konge gjorde dem Windes-merke
cfter Ther sin Koste, Danmatts
M« i Jetting.
Pas- dcunc Tfsd vor det FOU, i
hvis Midte »Sitz-bogen« txt-arbei
Ldedez fvr længdft udslettet of Natio
snekness Tal. Der Zprog. i hvilket
»den sckrevcs, lvd jkfe mere fra Men
znesksets Umher. »E--lvvogen« var
Halleredc da en ganunel uforstaaex
LKIop·:kkt-m:i--sitck. Og dog stutde der
fkommc en Tid YOU Aar jener-e, da
den ffuldc fao ny Betydning.
Mcn Iad os, iuden vi gaak vi
dere, tage den gamle Bog, der er
den beoakede Tel of Vulfuas Bibel
ioverfwttelfe af de firis Evangelist psaa
Gotth nasrmere i Øjefyit
Den disk-r os first, hvor hin-Bog
yaandvætkct stod i Sydeuropa for
1400 Aar fider at der i hiue fjcsmc
Tisdct var let-et Meintest-eh fom ier
msg tilbagc for at oft-e en hel Fan
muc paa Tilvejevkingelskn af en
enkclt progtfuld Vog.
«S-lvbogcu« or fremstiuet i
Lvaktfokmat paa fortrinligt, pur
mtrfawet Pergaman Her-pag er
Liversasttelfcn as den heilige Tekst
pkcnm mcd store, mdelige Bog
staver. Hocrt Mind iwdledes mcd
en tmli euer del Linie i straalcude
»Mo, sont eftcsrfølgccs as Linjer i
EDITI. Da Affnittene et forte, tun
der godt findes flere Guldlsmiek paa
wer Eide. Der er her Tale am km
tc Guid og Zsla sont oed Kemift
Lsplssning er forvandlet til Efrii
oevasdsfe.
un okeo Mem-n oingmisk zei
ftcn jorovcm form-den og paa Ydets
fideik. Jsasr fokneden hat man øds
flkst med Pladfcm den tommc Plato-:
er her udfnldt used en »ja-He af run
de But-r, lwklende uaa Konntifke
Zøjlen
Men nu Zølvvogens leduvelfc
og de zott, for hvem Bika Puls
fila over-satte Witze-ten
Zslobogcu ist-er oc« tilbage til
Folfwaitdnngens Tib, da Gott-r
og Banden-V Etasmnc for Ztmns
me, satte over Flodcrue Dom-be og
Rhinen og over-sites det romerikc
Rigeg Grænfer Nogle as dem neb
fmte fig bek, andre tog Tjenestc i
den winkt-sie Hast-. Men jo talrigetc
die blen, des more tatendc Held-sing
indtog de, og det oakede ifke tax-age
fsr de tog det kaum-sie Rige i Ve
sidsdelfe Undek Auf-Mel as Alarit
indtog Vesigotetne Rom rg owner
de Aven, men Vandatetnes Don-ce
desn under Gassevjc var eirduu vasrr.
im denkendle at deres Rævn for
its-die er knmtet til den meft brum
lc Welwggelseslnft
De met-e hisjkftaaende Ostgotet un
der Aas-del qf den fejrede M
Mk — i Fotkevffen kaidet
Mit as Berg —- fulgte en anden
Plan. De forsmte i faa visd Udi
its-bring Tom mutig at mrtage ko
nseka Cbiiisatsion og at Fokene bec
ge M under eet Simse.
Zorn Minister cllisr Etat-Ileer
tm- Ipasvdis Tlnsudnrit en a-« tun Tin
most damit-di- N law-do illa-nd, den
ronusrsscs Adlslgsnmnd Cassslodorltö,
As hans Rapporter og Brwkx com
or entlassede staunt-r vi, i lsvok
kpøj Mrad hatt var uaavirtht as den
lrismcstro og lcsndt cui-d de bistlias
Sinkt-c Tcklmn senms tmk sitt til—
baqe til dist Kloster-, lmn bavde
qrundlaqt No sit Nod-J Vivakimm
lnsnxmv lmn fiq lxslt til Etudium as
Bibelw.
Gasstcsrms var tidquere distij krist
nede under Pacmikkninq sm Kon
stantinoxxsl Mem det vor first da
den Maorige Vulsila -- den lils
le Ulsv --—- var blwcn Vätqottcsrnes
Moh, at det ssrfte stote Eli-M
blev qiort til at fsre dem ind i
de kristne Kultur-tells Nil-fle
Han var ikke tflfröds med Fol
kets W Overgang til Kriftendoms
men. J den Hensigt at fremme det
ktiftvlige Liv satte han fiq lom Maul
at atte Kristendommens bellige
Sklrtftn tilqængeliqe for sit Fell paa
dets M M
Det var en Man, hvis Stothed
vor Tid næppe san satte. Gotemes
SPWS var Mttl ille blevet heimt
tet sont Ost-Wog. Wstlu maats
te few siabe es Wst IS
MM en Why over-us
lW sitt Spross- Mode
og tm M i dstte M W
ehr-g sinke M
we Dido-tue
Im- anweme
For ikke at gfve Folkets krigerfke
Aand Rast-sing udelod Vulfila Kon
gobsgetns hvoki san mai-ge Krige
onitalcs. Hau endet hernied, at det
ogsaa var For-mater mcd Oder-fast
telfcn at den siulde tjenc til Zwin
me af Falter-Z kirkelige OWraqelsc
For øvrigt er vj i Stand til at
spare Gott-ums Historie ved Hjaslp
af deres Bibel, der bleo ovetsat i
Osten other suche Haaudslrifter,
mcn offer Spot- aj latinff Zudflizs
della sjcnsynlig efter at Gmel-ne
W Mai sig i Gatten
For føkste Gang var et gemaan
»Zng Mwet op til Limratttkfptog,
og Vulfilas gotifle Bär-ei bar Keadi
Hab til Gusds Ord og kosten Kul
tur ud til de Istgcrmanskc Felse
stammen
Mcn disse sit ikkc Wo til at no
dc dem-. Scheide-is Frugtet i Ro.
»Den gute Faus« vistc sig for
fsrste Gang i Evropa. Isoltevandrini
gens Bilger skyllede den over-Lan
dcuc Woferne maotte paa Im W
tc Vom-la Oftqmeme fandt not
Hij i Jtaliem Vkskgotekue i Eipo
nien og Vandalech i Nordostan
paa Knrtagvs Rainer-; men Bi
belvn i del-es eget Izu-akz, sont Vul
fila havde fkænket dem, ist-te de
med fig, og ved Tiden 500 udars
beide-des — uvsist Zwei-, iormodcsnts
lig i Mulicn — dct kostbare ngts
xskksnwlon .,Eilovmcn«, sum nu
gen-muss i Upfckia llnjiscsriitctshivlios
th.
Mka de Fiollisflazh sum kalte Vul
kjlasi Zpkog, var Hirt til Unber
x1.1112x. Den Tid kom, da dvttc Sprog
ikic met-c takes-, da Inms Bibel-over
swttcslsc Mc met-c laitch III-n hav
do udført siu Mission i Spange-lind
ou Kultur-Ins Dir-wire
Te mangc Minister gis tin-inm
dks ma smaa Vrudsmmk nat-. Mcn
.,3ølmx1m«gemtrs:- fism en belljg
szstbakshed, og den or un dct ale
fte Haandfkksst tin-d zwrnmnsksprm,
et bcrtigt Mitde son- dr its-demna
edc pftgermansse Folfksktmmwt
Läge san lidi sont It sod, ;w.«k
..Zølvbogcn" blms txt, scd m, Tnvcr
den Heime-.- i den tioxiusds Mjsich
old-IV ellcst lwiike Faust-nan- den
sonstokt Den vor en ..8m;ss«mi«nmsr"
Kitrissith lwis Ltemönskn Fugen-«
for-Mr Men mswzs sum sturiksiiie
man den dog Dam- msm Sinn-et a
Bogelfkcsm
Man sied, at den pas et eilst- an
dcst Tidssmuckt sandte-J i Klostcrrt
Werde-n an der Ruhr tmtdøst for
Tüsseldorä m at den derer tuned-v
tik Pma m indtemnusdes i det dckz
narende Bibliotei j
Zac- vsat dot en Julinwmcn »Hm
da Tusdivcmngfkiaen snmdcdc nin
sin AND-mich at den soc-Ists WI
neml von Konjgsmark vcd et dri
stigt Oberst indtog en Tcl us«
qug mit-d dct kciictliqe Slot og cis-»
ge Mein-e -
M wiss-more til tke Tagesj
qundkittq. Ei nmaadeligt Hym- !
gjordes, detxdlandt kige Bogsamlins
get og kostbare Miit-END Ton-»
tut overfimcs til Soetige »Oui«-T
den til de mange JukunabletstgekJ
fraTisden-føt1500—dcriesi.1
M Witz og nwet kostbar Sude-H
tiug i det com-enge Bis-met i T
Stockholm
(
(
i
Vlnndt M nun- Vnttc as llt
komer Elams mr »Eolvlwgen«.
smi:—,1s:s1n.:rl slasnlcdc Mk til Tron
ninq zdsriimu Moll den lasrde Tron
nlng forstod ist«-, at der oilde nim
m THE-o sur Eisoriqr at cjc og be
vakr demu- Flut. Hnn sfasnlcsdc den
til en asf do last-de lldlasttdltsgc, sont
oplwldt im msd lwndcss Hof, Hol
lcntderen Jhal Was-link
Pan Hm Munde lom «E-lol)ogeu«
til Holland. nuok den for sorstc
Gang blau udqjvet i Instme
Mcn i Zwtige var der floh-,
fom ætgredis sig over, at Bogen
isle fik Lan til at blive i den-S Fæs
dreland. Tilsfyudet as den-te Stem
ning —-—- muliqokss ogsaa for at give
den nu i Rom boende Dronning
Mittw, lws lwem lmn var falden
i Unoade, on lille Pamnindelfe --—
ksbte Greve de la Gar-die Bogen
tilbage fka Holland, lod den ind
binde i est kostbart Sslvbind vg
skasnkede den til Univeksiteisbiblsios
teket i Upsalm hvor den siden hat
haft sit lbivende Sied. Dens- Wandre
aqt hwde Ende.
Men liggkr Bogens wangelisie
Mission i Mit-se, Egger dens Be
wtming for Sau-W i det
M Das-lot Dei var i W
dessen as fertige Nat-W, da
W Aas-mit »Man M
on W Frau- M M nvej
pg neu-de M lot Meisters-;
Museu, at W WWsi
ist-se sit ni- ny W. l
Sydeumpas Lande holt omkring til
Afrikas Nordwit
» Nu meke end 1000 Awr ejtcr at
..-Ejlvbogen« var Reden healagt
sont en ufotsmaelig og ulæfelig
Wriøsiteh btev den oppe i Nordens
Lande dck Grundlag, Pan hoilfck
den nordiskc og tuskc Imago-iden
skabs stoltc Bygnjng kom til at typi
Ie.
De last-de tax-pedes out at faa den
udgivet og jin-toller Grammatika
og Ordbsgck udarbcjchch og ruudc
am ved Universiteternc « ogiaa i
Mache-on --- holdes Forelæsiujngck
om Gode gamle Zptog km
Grundlag af det one Efsenwlar a?
Vulfilas Bibelovcrsastwlfh den 1400
Aar gamle .,Zølvbog«.
Jntet nu levcndc Zpkog Mira-m
mer im Notifk men san vel Toff
Hollandsk og Engele fom de nordi
ske Zprog or Scitcrdøtrespkog der
af. Te Spros, fom taltes i Dan
mark og Tyflland for 1600 Aar si
dcn, lmvdo mmet stor Liqued mcd
Music
Im fkal blot som Pwve genas-»u
dc førstr er as Inder vor«, sont
det for nd i ..Eølvboacn«, og neben
under den danfke Qvekfwttclse:
Alta unser, tni in himinmm
Vekmai namo the-in.
Feder vor, du i Oimle Vier Norm
bit
———
»Ei! ny Mistrudom«.
Vcsmnslfcn ocd en as New York
Vnkz Eine-ins Vamistsåirkcr msdte
isglqc et New York Vlad Munde-I
Listen i Härte-us Fortetninas Loskas
le i Aulcdniim as Proz-Efeu Dr. Es
Resignatisn Eisndsaa Form. d. CZ.
Febr. To ndtnlth at Prcrftens Ov
sjgclics im- luer modtaqcsss, da Zion-Z
Fratmssdisife st bljms til ubodclia
ande for Ast-km
Prcritem Dr. E. lmt drin-Hut fig
ti-' at blivss ern as Grundlctchmc
as cn »1m Kristcndmtrc Hatt agier
af atnscndc hole sin Tid til at nd
Mlo m bnsdms Reliqion oq til at
Erctmnc den umkomij Fokfvakssazy
Da Tr. E. for on AvisziRepokter
Ikitfmsdc siu Ermittidigc Plan, kri
tikmdc kmn i stach Ord den nu
vatcsndr Ast-sc og mache of denk
Virkfxnnkuscht san schde m den nn
vasrcnde Kirsc CUJe cburcb tosdam
er fsuldstmkdiq ude as Stand til at
udfste iin Gernsqu og sitt Skyldigs
bed.
Hatt hng »Am-n et Fauste den
samme, sont den var 100 Aar sil
bagc: den er en as de saa Jnftftus
tioncr. der gemwmaaarnde bar fei
’-.sst ucd jkkr at fromme Jdecrne ss
de stockte Ma·nd, sont omkringgivet
Wirken.«
»Mit-sen mengte-r verdslige Ideen
Den ck falden i den state Bildh
rrlfe at widest-holde fing nwd Dog
mer og Sektmsme uns-re end med
Hortdagsslivets ngaverA
»Hu Au du kffu Eures-Inn Eule-I
nnu tun-Hm as Edition clltsr Its-isten
dmnnnsn Pest vil alt-d bestaa on
msddlims nt owns de slørsns Rastatt-r
i Mksnmsffclnwt stärken nma ist«
bldt nltid heima, »Im den nmn ni
tjd have en Teologi. Jntct ander er
·1 Etnnd til at give den Fasthsd
Mcn den »nur Krisicndknn« nma
mais den non-leis Vladcs en Ewi
ftendmn, PH- or link-san ntodckncs on
tidgnmsgsig fmn »Aus msronlane or
tlw antotnobile« oq link-san statt-ig«
»Ist er for at skemlsijnslvc oq nd
vifle den »nye Miftritdmn«, at im
bar resianeret fra Inin PtkrdikeswL
Jeq Tot-ladet Mc- dcn oraaitiferede
Nitsch fotdi im hats nagen Inmi
mcd den, cller fordi im er bange
—ka at prasdike tnine Dottrjner fm
Pmsdikeftolen Im ganr innrem
fordi feg sotn Prasst dar saa mequ
at aste, at im Me bar kunnet finde
Bd til at granste fktive og sotes
drage om den »He Krittendmn«.
Dr« E· blev opfokdret til at give
de fornemmäte Hovedvunktet Gar
dinol Element-»O i den »du-den Re
siqion«, com han hat i Sinnde at
ndbkede.
« Gan soqdex »Der et 3 Hat-advanc
ter feines elotnmts). Den »Viel-etc
Religion« vil bliye met-e wandequ
end den get-mie, den vfl blive met-e
tat-Ihn (tolekant), oa den vil bli
ve met-e sooft-I ekler praktist.«
»M! en Mkkesannnensüttning
"(ehukch unm) fretnhjaslpe Dei-es
Plan? Us- hmt spukgt
»Mrigl —- W der M M
bade en kiqtts MMMM.
fso- siesie as W inne- deu its-.
0 matter how case- I
kul one may be in « »
washing sweaters and other kntt » , M
goods, ordinary laundry soap nevet
leaves them as soft and pretty as when new.
To keep them in Ifect condition. wash with lvo
snap. Becausc o its kreedom from alkali and al
harmful materials, lvory is its-easy on these tments
as your mm careful handhng. It cleanst em but
their texture remains the same.
Hei-e see same til-Ich hint- ou
« .
Muhm- kmt soc-ds
lt very loose-h- mnscn put them into s pilhm me ne eheece esnth
has- m they will tust he itretchect lf no ba- iz used. sle a tovel
under them m remove them from the Indi. Throw the ileeves
of weiter met the hat-L ist a chait while the hody he- 0n the ast.
Use lulcewakm wister and lmty soc-It Paste- (see dikketinns ins
side was-pe« Du nut rub was- un the garment ot- thc qtnnent
on the boatd
IVORY sOÄP. . 993333 PURE
. .-,.--..,.....:·
.-.-k«...».—
H
p- Nigcligc Korn - Amimgsr
Gode Menscher — Dei-L site-«
. Pkæmiek IildIlI ch vestlsk «e ITIIIIIIks i s,
—-· »Habt-h B. sa. U: also Im Isi-.
Vindmam ns In · : " «. ..I « »: « -I
QTIIIIIIIIIIIP1IJ I ·.;s « I ’--- "j: I
-' s: . . «I· ·· s- . , , s« . 1
i « I « . sf - s
I J I . · s
I f» I -
. .. I J « Je « " l « l
ji«-I tief-? «Ie stumde Heda-»ka l INII in Tks--!-.-·
Hvede nd the Ros. Tun-, euer over ;'-l·--»0»s-»» -
LI1IIi:k.2!-·«I:Ii VI - ff Tsk EW I :«f..«- s
-c.7r(k.1dn· D « In« "--x · « -
oa III do II» si- hu L» II- :·.«-- s
’s13-..ssms:.«s« I ! ! ss « « : -" " «I s s« s
XII-et, IWIIIIle .. III »I-. I .- « ,
Dis sll »F mf sbso «: - « s III .
lsses Atlas-Ist pas ton- sa l-« II Ihm-in II
Ism- .s"--I- F « f.."«.s. I
nd »r» « «: « .1
d II ! IsIc Nuß »s
c ZU Joch-o- st., st. Int. III-.
W. V. ZMZTTY
Koom 4, Koc- Zlckg., Omsluy Nebr.
can-dist- Gownsmksnt Axt-at
xtioual Hemmt-twa sont enkeltPcri
Ihn.
Zim Immt ist man attsaa tmact
indcnsot Bamistkjkfmt — — Ja. Zwer
Isor Mist- Tvt cr jo ex Tidens Tmni
»Er-u Tisd ssal kommt-, da de Mc
Multi- fordmgc den funde Laste,
Hmen csjtcr den-s mnc Vegastinqer
itaqe sig Mo Lasset-e i Hohe-tol, es
M lwad der fildrcr den-is List-n, ou
do ffullc vendc Ort-ne fw sämtde
den og ovadcs fxg lksu til Fablcskttc"
s2 Tim. »I, Z. 4.).
Vi drrimod i den Idtwckske Kikkc
staat- endnu paa det sattka Stand
.pnunit, book Kisten find i Wt«c
nes Daue, og oi ved intet til Selig
bed uden Ist-fus- Ktiftug og imnt
koksfasftet
130 Prospekt Ave-» Vwotlym
New York City, N. Y» den 9. Feb»
1916. J·J.Kildfiq.
OW
tsmmmin .et.
Jm Our sum W km wa Hosw
tach cndmt mat as den lange Musc
tnr md til Vom- jm laa og neun-de
paa Arge-h der tmodc sagt, at lmn
nle komme fgcn out en Stund, oq
da sormslle mig, naar Operationen
runde gaa for iqu di- smt Mitusttet,
W tpaode Denn-h surrte-I sum summi
Timcsr; Itdcn qik langsmm, vol not
sorsdi alt giordr ondt; tm im var
AM, Mc blot paa Legt-met, men vg
saa paa Ein-len.
J den sidsus Tid lmvdc im vix-m
gnaven wer-for alle, soc-rede sjasldem
naak nogen spnth im ligefkem ba
dede at si- anesser, felv over for
min godc Mostcr hat-de im opfer
miq dem-Im
Nu var jeg ene, overgivet til mig
selv i Smevækelsetz jeg lao gar-sti
stilli-; tmsn Tonkrkitc nrbejdcdcy og
det var ise qode Dankes-; jog lcm
og bebkejdodc Mit for dens
Oaakdhed imod mig«
Boot-for skulde netop jeg viru
syg, liqqe vg Ums, nanr alle an
dre Mennefker var raste oq Stadt-?
W sank-e M Mr vm min Na
bo es Me mig? Tankeme Mftede,
og im gctd fort-i mäq min- Dpr
della-, mine Oetninser.
Ren M var detf ihm dank
Mollcskvn tin-nat osm min Hals H
lUm- blcmst kostet i Adam-t- Omkksdr
var W kommct tät den-us Brich
Tat-ferne foqu Zum, alt blos Tom
Zszsd og Morin omkrinq mig, »Es-I
Inst-de Øjnene og sfaa —- hvad san
frac- Fak ou Mor, mine Zähan -«
med bohreidendk sIZSjne iaa de pag
mig. Mcn tnsin Mot- hvistrdc til
mig: »Hast pas od, min Dreck-IS'
Im nahm-de attei- Øjnenc og sag
mig omkkingx alt var stille sum M-.
»vode im sont-ti- ncsjk men underlig
not Essai-non i Sfdru var mission
botto, im fIlte mig leitet, og Tan
kerne Mnndte at txt-beide hurti
gere end spr. men de var fotmth.
de var of en bedke Akt. De var
cost-. drt var Vomdomsmindekne, der
nu druq sorbi mig. -
Im san min Mor, min esng fast-c
Mor, som hun altid bavde vastet
mod os og and-re Den altid Izu-läge
henfmssulsde Mor, hun, Tom var
qod mod alle-, bun, Her aldpig Eli-mir
nagen-, aldriq fort-trat hun en for
en anbot-, hvekkcn gommel eller ung:
alle fis de, hvad der Ukom dem.
Atti-d bavdc hun et godt Ord. Ord,
fom ksm fka Dies-tot oq smn gis
til Hin-iet, sont gjokde Mr og var-mi
Iwot det sph.
Im fa.1, work-an ims- Mdts ta
mst mia ma Zcksdet km iortalt cuiq
om min, sum sum ncsd im Ein
Himqu iiu ·Ls(-kltq:)rd, til osz sat
tigcs zum Jord, Tut-di lmu Lwldt sog
inderliq man-L of os; Inn elfkodc
osts faa Essai-, at lmn lod siq tot-Maske
for vor Efnld
TM fan, hvokledes knm buck- Ass
ten, naar bun hat-de faaet us Bsm
i Z:s-I«1, saldt paa Ihm-, ndnmq oa bad
used Taonsk i Sinn-nexde som km
csn Mos- kau bode, for sine Vsm oxl
ofter Bannen, naar kmn sang: »Im
mit Barth sov lustige-« --s—- kwok mildt
og qodt firanlede ich Rades-Ohio
Naok hun km W knsfvt us
Godnat oq for-last Sovckmnrrt ou
vi Btrn var act-ne, knnde uj spor
qe Wandre: bvorfor qmsd lille
Mot i Aftem men Swm Mehl-M
M foqtod dot Me, vi vidste Me, at
hewdei Bin-set engaaq siulde skelfe
os fra ot feil-, at engang skulde vor
W Mr stoa for og spat et
Los i Guds Bindi-O hvokestek vi
Mc gem, oa da qennem beide
sinds Bei M hom. om W hun
herbe-kalt oq fanget Ja, hun var