Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 23, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ...-.-·- -a-- s-- «
xsg IMFEEFLU TM
CAN L.
mit-WIL
DANISH
WAme
LUTHM
( ZWKCH
MAMZW
Nr. s.
A
MleU
AMM
s Wall-!
0
- IIJWM
MW
0066
-"«4Lk"i«gsi·k; Håkcäiipsbusdah
den
2:3. zsclsruur 19i('p.
Eumssutjklgeuz Lustg.
Ruifetue iudtaqer Erzeka- og for
Mger Tuch-tue i Arn-kniest
Tyflmik bkydekfvoldsoin pan i
Frankrig og Volks-km
Ugole Seufatton bar san-läg nas
tist Nur-fernes- Jndtagolse af den
mrkisfke -stmd i Annenicm Er
zenmh hviifcu Vmivcnlxsd forst be
tetwdes Tokisdckg Morgen 1 Win
Uge. At Tot-mag ver im Iim et
stott Ichedlag, det sei- af folgende
Pages Meldinger, der forter om
Rudfernes fortfatte Zorsslgelsse af
ankerne Vesst og nordpaa im Er-;
zemcm den-s Jttdäagclse as Zion-E
Vnck og den-s Arm-ice fremad mde
des forte Han. Ztokskat :l(«·:-«·olaus er
atter Glevcn det russcftk Isokks He
ro. s-— Toffel-ne bmdek Erstale
voldfotnt Oaa i Frankrig oa Beiwerk
og en Smule Fremgang that de vuns
des hec- og dek, mcn det mcste as dct
vundne Terrain er attck vriitct fra
»dem ved Mitwirng —-— Til Mor
gen i Tag meldes, at Jtalienernc
bar umdet et Viergportt Hm Bin-i
msan oq at de derived bar lMigt
M snart at knnnc indstage Trina
Ellers iske stor Fokandrim i Its-Min
qmie Se fjlaende Oversigt
Torsdaa. s— Erzemmh den
wrkkse Mitad i Arme-Mem lwis
Jud-byqu Als-ital angibt-s til 60,
000, est istdtaqet as Rasse-tue
Pan Vesiskontkn Fynes de sidste Da
mit werte Kaum at vaste sfasatnot
ved Zodiak-dessen d ftp-stärkst Beit
Izqt. Berlin meldek wühlend at
Vkttcsrne oq de ansse fmr for
ssat at generis-bu- Stillicmcsr, sont
Taste-tue lka toqct sfka dom, meu
»den Heid. Paris mastaar modfat,
at Frmpfkmirndene link akncmbrct en
Dei as der-es fertige Stillingcr imst
Murc Vriteme oq Taffet-ne tmm
ver fremd-IN vaa Lin oq Tit-d vin
Stillinaer Sodøft for Ymsm
London meldet, at Tofkvkne mmreb
over en me as 4,000 Bord-is tin-u
blev somcmlt unt-tagen 600 Bord-.
flaakst tilboqcs med stokt Tab. s«
Pan den missier Front bar ca dri
visnde Smsftorm standsdt Operatio
msmc Den akmiivdckiqc Vom
bavderinm med Jnfmiterimmwb ind
Wllom bat West fort-M ma den
jmlienskststrissfte Ins-It —--- J Al
banien fkal Østriqcre og VII-kannst
iimve sloaet fisi Emmncsn og imm
-per for Indtaqexscn as Dumm,
sum forfoares as Esfad Virfbg, der
rmder over en Swvle as Alberti-m
Sei-bete sog Monimmkinerc, s--—
Enteniemagterne hat ladet den bel
gifse Roqerinq vkde, at chndtligbw
bei-ne mod Muhmen-ne og detes Jll
lierede ikke vil mda ist Bckqien
et indsat i five tidllgere poiitiske
og Mmomksie Rettiahsdetr De lim
de Lil, at sden belgife Regt-um« oqs
qu Oil blive opfoth til at taae
Oel i Frevsttttdechandlingetne.
Frvdaq - J Primgmd an
slaak man den tkmkifko Namisun i
Ernst-nnd da Fæsminarn bleu rnd
Met, til 100,000, Antollct as Ka
nonet til »vor 10Mt mm officiel
Meddolech maualer entmu. —— At
der kmnppdcis frimtcsliqh for Fast
ttinaen faldt, antndcs i m Konstan
tinopelsMeldina, der Mr onlinle
dens Feld, men Wes-, at Rasse-me
de ssdstc tke Dam- bavde mistot TM
M dass-te --— Bande Berlin
og Porls met-dein at jagen Kamp af
me er Gotefafdsn i Frankria
eller Masern —- Paa den mgssfke
Mont Gar der met fsri Artsslcrii
kamp m Moleret JMantnfafliosk
svoo Horikellkae Punkten J astrc
Gebieten er Fientlighsdeme sub-ff
for Siden. —- Its-Hemmt bombars
dem fromdeces de Stimmen fom
Utkiqerne nylig toa tm dem wd
Roms-am oa de Mdet owioa Attil
ferlkckmpen amonde tmod Brit-ove
derne ved Dolmino sog Gorlzia
Ost-birg- ——« Mai-Mk ungan
ade Jndtaqsksen sf Irzemm MI
lsk mM sum man W i Ie
"trog-rad, at Størftedolcn af den tor
»kisfke Garutison und-kom. Tuiknder af
Amte-nieste sägt-s at ver-re drasbt as
Kukderncy fsr djsfe forlod Vom --—
Der bar Dom-et bemdelig Muth-ri
"-kauw am Stillingernc, fmn Ttyfkcrs
ne Imliia tog fka Vritekne, osg bis-sc
bar ved Jnfamekianqrob foksøgt at
genewbre dem. Berlin paaftaar,
at dissc Amwa est sflaact Eilbaqe nie-d
storc Tab. Ecken-. lmk der vir
.scntlig tun vom-ist fort Artilleriskmnp
mit Vestfrwxtett - - Nackende ma
den italictkfskssstkig«skc From, uden
viderc Forundring i Ztillinueih —
J Albanien hat Litkigsllngareknc«
insdtaaist Mya 8 Mit Sud-it for?
Durazzxy oa det Mess, vfom dennel
Hamwa den-ed er "Mwefs am
ringt-t.
L ø r d ag. « London, 19. Febr.
Toskland sendet-, ifølacs uofsfjcioMeli
sitzan im Amsterdam, Masiet af nnc
Trotz-per til sandte oq midtre Bel
,1ien. strnbanerne i Pest og Syd
tm- dcn hollanch Grwnse that i sdc
fidfte si Daqe transportem vasldige
Artilleris og Jnfimteriafddlingec si
msk Meddelelfer sfm Gram-sen —
Kann-on tm- doa wo Grund as
Vojrsfoviwldene Wentlm onst-et be
qrændfet til Arttllterfkamu — J
Ist-wiss Nsordwft for Htjen HO, er
Toffel-stets Vitiding f·okled(sn, da de
ist-d m kkaw Kiste qennem den stan
ske Lismc bleven nu-!li-fireret, idet
Zorns-musiqka of en stattlk Mino
bar ødelaqt Ziffern-es Løbmmu —
En Ækfion as wrkisfkcs Sold-stets er
Wisse officäel Meddcslclfe im Betro
amd bleven shelt «Itd·ilettet ellcr toqet
M Roms-e ander döns Fluqt fra Et
zmnn Andre tmässc Trapper hm
lidt nicht Aus-ferne lwerer sons
rc Slaa inwd Tot-kerni- i Eine-Z m.
m Mit kat for Enth. Usoffis
riet-fis Meldnmor Hm Petwqmd fi
act-, at beie den tnvkisskcs Linie i Zor
tobcwss oq Von-S- Nmivmsn bar
frnkkvt fia over 30 Mi( tilbaqe —
J Nimm-bist paa Euer-um toa et en
Mt misssifk Korps 210 Kanonmy si
Tøtjtc Linie war-Z MS, mostendesls
Knanfkanomsr of nn Moch.
Mo n n aq. -- — cisn tust-ums V kr,
der stumm Erkennt-, Mr im For-Im
sma at csisswns ankcsrnes Allmac
t0.1. Tcsskcsrne Imr »Um-tot verl
digt m·od Vritonus m Frau-Warn
dcno lang-I Rifcsrkmmlcn Mer sor
Wust-n i Religion Im Vritisnus toa
do IN) Nord-J as Stilqu 031 Lmldt
Den nnd-S Illkodmmnsb EIN-r fis-n
lemrdrrim sorsøqtc Tnsserms at
sit-M- oder Wimlm sog indmac en
franfk Etilli1m, H det lukfksdisri mu
kks at »Ja H en Unhequ i sørsk
Linie, sum de Manifk drev du«
ofeblikkelig All-me End for U o
lockt-dec- dct Briteknc lnsd et iinliqt
Auge-b at ncm srism til et Minis
(mm, fom Tusker-ne lnsldt — J
Ellmnthus molk-m Mensc- 091 Mo
stsllcifvlmwrms lmr de Frau-fü- used
Ocle bokiscbarderct de Mike Ztillins
get-, oq i Amonncszkooen nat de
Das-d on Minesprwnaning kostet ty
vfkc Mrivaksoastiket -- « Paa den
vitsssifke Front That Tun idfolcrcdse
Raume kundet Sied. — Paa den
itakwskisstrwe Front Isiortsmäos
Arkillerisduellen. —-— Ostriwumjareri
ne ask videre Freilichin i Alsbnuien
tsden dog at have atmet Durazza
Fire Mir S--Aeravlauer har
aung Englands Østkosn fasset
Von-her oq dracht to Mamä oq en
Dreim. Dr unt-klein - Uofificiellc
Mcddslebser ist-a Zahmiiski Inder paa
at WM Patron-Weh sont over
skkch den ane Gmfe nasr Dok
um West-es est stecke Ist-W og
blev tmnqey M at traslle sig til
ibagr.
Titssdaq. — M en ftor Mk
Jssweiin Luft-MI- er blauen nedsiudt
cif en frank M-WWIMW.
Der sejlwe W ftv toan St.
Mem-haupts, da Wfsmkndene be
M at sitt-de mutet fra Reving
Mk Iev des Wet vg faldt sc
W M i M i Fech
M G MQW —W
den hat under Forng paa at an
lgrihc over en Hij Mtsls Front nmdt
Ropulisixon as de Francfke trosds To
sfcrnesJ Anmusdclfe af kvælensde Gas.
Alt, der eilter meldes fra denne
Kant er, at de franfke Kanoner har
qjort Fjondens Ists-Hing bemdelig
Stadt-. —- Toskersne melder um Til
«bageflag asf dritka Angreb langs
Ysekssdanalm — Desmden wol-des
um steck Liivftkanupck og Paris Paa
staar, at flcre tyfke Flnvere med de
wchafkiner er bragt til Jst-den«
—- -— Ubetkfdclig Kaum florc andre Ste
dcr· — J Lilleasicn forfølger Rus
serne sfremdelcg Tykskorim der flu
ede fra Euer-Inn og de trasngvr fis
sfkem fra dcu indtogne Fasstnicm
nordan llyen inwd Sonle i den
chfigt der at ctablcre en Basis for
der-es Kriqsffibe on Treus-port
Biklis sog Even Von er indtaget as
Rate-fernen Inkkcrnes Kraftstai
tison pao den ottomawffe Front Øit
for Zuestaimlen er sprasngt i Luf
tcn af en britisjk Filych —- En En
rcutcillndcwanstbaad sskal shave tor
Wderet og tsasntet 6 Transporrfkibe,
idet var lastet med Annnunition og
csn Bat-gierme sog Konstantinopel
er stritt-Magen
J Tag til Morgen. —— In
ffcme bar erobret tnellem 800 og
Wi) Yardo af ikanfte FAMIva
Paris meidet don, at Etat-stechen
der-as straskg blev tilbageevcjbret —
Jsmlimcrnc Vor insdtagct Werg-par
tict Callo i Viktoria-Daten og be
sat Vyernc Noncegno og Ronchi. —
Verkin indmänmcr Tal-et of Zep
pæsljnem fom der meldtcs Hm i.Gaasp
Befastnitmen,«ca. 22 Mond, darf-Im
i Flamme-ruc- -- Rai-ferne fokføiqcr
Ercmddles Tor-ferne i Arn-knien
Konstantinwcl bencmter. at Nin-ser
cus toq 1000 Kanoncr im 80,000
Mund vcd Judtagelsen of Enean
- - Eu shalvofsficiel Moll-hing im Ver
liu sigvr. at .,tribc-Smcn« sra witte
Ægnptmt lmr indtxmct ils-re BUer
og tun-met sig Wild-Um Vul
garor W Fratrskmirnd Gar attcr swdt
sammt-n pag dcsn arwfkisekbiskoisræn
sk-: Bulgakcruv mantte vige oa oft-ers
lasdo et slmlvt Dkkfin Immer En
iwmnfk Raum-, folgt of et start An
tal Andere, fiacs i tyfkc Mode at
onst-e nrrivcret ä Middelhovet «
Dcn enge-like Ncaering that udnwvnt
Lord Robert CeciL der var assfsterens
de Udcnrigsminsister. til Mägde-Mi
nister, en un Mitifterwit, sder Er op
rcttcst for strengere at aemsemsprc
LWMML
Lsxislslitm, :Il’. Y» lu, chan
Den fovlnsnvnsrksndv fntolftls »Hm-sc
Haan Scnnndt, Der »nur denn til at
M for at lnwc nun-del Den ntme Ikl
ne zllnnn thunnllcsr den :-·". Zukuan
l!«:;, lilcsn i Clslomlsgi lnsnrlsnet i
den cleklriskc Ztol i Fing Enle Pan
gis rolig· til Langia-Imwa tun
llsdfagct af Slsnttcwn og den catal
fke Fwwselwmssh Este-Hunnen bllsv
Wafnt 3 Wange-, on Dsdlsn indtmnd
tls l Løblst of cn Miwnl. En itor
soc-l as Ratten handc han tilvragt l
Von og i Zamtalc med Fænqsselss
von-sten. Hnn sov im Midnat til
Kl. ö, da 1lmn blev knldt til Froh-il
Han drak knn en Kop Kasse.
Last-me vil mindees den wichen
nc Mrbnwellfln MHS Aucnnllers
spudoklennncdc Lin sandte-J drein-l
i Land påa New Rost-n Zisdcn as
Ondsonflodcn Bist eiteln-, Politik-l
lmvde at arm oftek sflns at komme von
Zwr elfm- Msordcrenj var et bro
dewl »A« vaa est Stoffe af et Pu-.
hemmt-. s-— Jnspskwr Fast-vol toq fln
verfonlia af Sagen, og 12 Dage ef
tck dct gnfsllac Fund, den l4. Sopllkx
1913, blw asllsstermde Datolfk Prwst
Hans Sohn-itzt arwileret sfmn mig
tasnkt for Forbrndelsen Han blev
Imderkasftet Forba- -og tblstod —- Den
nnge Mge isde at have Mel von
UW spWet i html. — Under fe
nere W Dom edet soc Mem at
M nasse pas-W sg
W its-M see-wiss M
sw8- x-« W
York eget Hand.
» .
IHasngt for Hufikmnom Concord,
Uc. H» lit. Zeer Oscar Z. Corne
«r1), ssom var dsnvt til Dom-u for at
.l)avc murdet jin Hain-m bleo hængU
i thssfasuqslet Her i Wut-. Hen
reitet-sen var den førfus Der i Stateu
«l 23 Aut«
I
Endnu --1nerc Ouerjoøtnsnwlie»
Maulwij 15. Febr« Fra Natohe5,
Miss» meddeles pr. Tote-Hon, at
Hovcddasmningen 35 Miit nedknfor
Bycu et gaaet i Stykfcr tidlig i
Tag Vierges. Vandet fra Lasmnins
gen vil Mvsvømme et srm Areal
ri«gt Fiormland
I
Eturt foer tiI Sunsdacx Tretet-on,
R. J» 21. Febr. Lasgspkasdikanten
Billy Zunday ihar i««dc «fi.dste fyv
Uger tholdt en M Mødek her,
sfom hat Mel bespgt as 820,000
Memmfkor. Pan STutninggmsdet i
Nnar modtog hon i fcwjllfg Kolleskt
s32,358.03.
. .
Jkkc moget Anl Just-age. Botti
ncan, N. D» M. Fäus. Kulhandceks
m- slusr og i Sonris, Wilh-Oe og
Antlcr Gar lidt KuT og ist-Ende til
bcme J Carl-um er ickke KUIl nu, og
man maa bre, skwad man fkal have
im chri5. Dei er 30 Aar, fiden
bist var san missen Zur sont i Aar.
I
stær Togulokke Jan Mcnnisfker
deckst-t» Mausggphingtwsh
Febr. Ved South Ebenen, Weish»
facto i Gaar et Narr-dem Parific
kfkortb Evaft Limitod Im nwd ist
ftillesmasmde Nsorvbern PacificBurs
lJmton «l.kasssmIc-rtoa. Fem Mcnmsi
sit-r bloo drwbt km seks femredesfk
De dødc og Haare-de blov braqt
vertil.
.
Ihn-er 30 sit-M »Hu-r Kul. Ken
nmm N. D» »i. Febr. Fartncrnr
kørcr M Mit til Grube-me ver i
Nasvheden for nt heute Wul. .
Lostnwd bar ima Nrunsd af Zuv
csn ikke Mit nimm Tag paa tke Uqcr
og man un brande Umwer. Her
or souimet lluderretning som, at
Former-se mnkring Boote-m Mant»
brasnchr Hvede for at holde sig var
me
Lksn ums Uhr-nahe Este lmr bin
Dret Tilsorfclcn i Winter- Miteinle
Zu D, 1«. Fels. millmndilckne her
nmkring skmdc i and.1gs, at bete-J
Akttlforraird ikfcs uilde sont-c over to
Wor, on der var sinsldtsmndlerr. fom
Mc tmvdc over tu ollcr trc Ton-;s.
Einst Folku dem-f kundts de ikkr fasli
Ho Flut »den i ?ma.1particr. Vancsr
no er gudt Eos-sinnst ntcd Kul.
.
smnn mr et Wis. Clwelmw O»
M. Febr. St mostmwnde Sag-Zan
tma tmr i Manr faacst fin Afflutninq
lust. Sagen var anlegt af en utm
Dann-, M··:f«:s Entsltm Wenn, Inod en
Zütvspicklm scmt day-do Iysset lmnde
under en Ækvreftillina i et bekam-ren
dc Tentor for ikke Ist-me Isiden Den
unqe Dame aforde Fordrinu paa ern
»Skadcs(srfmtniim« von 1-4,000 Dol
lars. Hun fik 1000.
.
En nknmquia 'LWPlos"rottsslllnske
ved Clmsland, Ohio. ClMland-O.,
l7. Febr. J m ask Wasihjsnuton
Vom-do Commamfs Passhttsp i Dlms
stmd Falls-, en Fovftced til lees
land, eksploderodc i vGam· STIMME
Nitroasltxmäu Dei most-e Menncsta
fom anhaldck fiq si qusningem var
Vefwrerem Tom var atmet ind, nag
Te Mimkttcr for Essplsosionen ind
tmf. Han bsov spkænqt tiil Atome-n
oq Mningen bkw Malt sdeliML
Ost-Mc Mc opevflyttes til ameri
kanwe Banker. New York, ts. Feh.
Don grrsste Reqering Im i be skdste
Weder Mvttet We MA
M MU, Hom» tilde-froh i Van
rcr oplyssot De ask-figur, at ickc
mindre end 875,0W,000 i grasjkts
Pcnge nu er deponeret her. Dri
betragtes Ifmn en Fovlyoldsrcgel i
Tilfaslde aj et «konmcendc Brud mel
lem Nmskcnland og Eutentm
.
ltmsjr i Almka Ketchifan, Alaska,
U Febr. llnsdor en frtmtelig Ewrm
sont gis out-r sndøstrcs Alaska Lørtmg
bit-v tre Mund drei-ht, osg der froqteis
for at flere Mmmosielio or gamst
reibt En mm Karl im Ketchikan
sfoldt over Bord fra en Fissskerkut
tor, og do Meriscanerc »in-s isbjel paa
Vmget of den-s Baad.
Man trink, at Rifkokuttcren »Pfl
lckb Man«, sont mäsoflede ibersfraFres
dun, bester-It til Rinpcsrt, V. C» er
wart under i Ztsormem da man
intet lmr sbørt frn den.
I
Brand i Texas-. Ni Meintest-er
nefter tun-kommen Mexico, Tex.,17.
Febr. Oper-ahqu her styrtcde i Gaar
faul-sum usnider en Brand, sont breds
te sig til Nabdhsusfene Tre Mennes »
Tier blev dræbt under Ruinernc af
Opera-l)uset og seks dræbtkH, idet et
as Nabolyufene styktede samtnen
J Dpcrchuset havde Byens Sim
lcr arrangeret en Mktrsmdstiblinq
under »Msother Chrb«5 Awspicier. »
Mandck de ein-klomm var Noli-in
spoktør A. B. Weisner. hans Huftru »
og Professor smn A. C. Brutw.
Den nmtcrielle Skckde anstand «
til s7.),000.
Met- atf Dritter-i- Frmrkforh
Jud» 21. Feb; En fwgtelig Musi
liotmgodie ndifpillodrs sher i Guar,
kdet en mm Knasqh sont vor for-fal
den til Drik og Wagmth fkød
sin Moder iog stog bereitet sit eget
WI- ved at fkære jin Ztrube vom-.
Den 1gmgmsliac thipnglsz fandt »
Inst-, nctop sfmn Familien fkuldc »
fpfsc til Middaq. Moder-en bebt-ej
drde Sonnen, at fmn drob Wilkest
usiku denne san opbrcmh at hatt
dwg on Novum-r og Rad bende
Umiddvlbort offer bekam-de Von fig
folv Liver
.
Firc Arbcjsdcre dkæbt ved enEkss l
vlasion i Sommde N. Y. Suracufe. »
N. Y» m. Feb. J Zetnet-Solvan J
Pikrinsurofabrik Mr indtmf i Gaar »
m bis-»in Ekiwlosiom fom drivbtc 4
Arbejdrw og fanrede mangc «flere.
Efcicklosdonons Aavsaq er nketkdt.
Fabr-isten er opftaact tsont Folge
as den swkc EIfterspøksscl fra Euro
pa efter Annnunittion og er en as
de ftørste i «fit Silaass i Landet En
rm bennttcs ved Tilmiskningcn af ,
Eprkrimswffet
f
Te Pio«1rkss·sfi1w i Howa Dis-I
.l!«’uiiiis—3, Jn» 1. I. FOR Dis Nenn-I
iiins i Nimm komnnsr til at sonde Do
lmnthn iom ikkcs or malum at fthin
nn- pna en bestemt KondidnL til
Partiets Nntionalkonvention. Kon
uisict.«oinsit ital holde-is i Chiron-o i
Juni Mannen Central-komiteen i
Statt-n satte-de dcnne Vetsilntninu
lnsr i Obstes-. Der blco udtaslt den Mis
niim, at Dolcaaterne ika bar nsoqen
anden Tonkr- end at stenmw wo
Abt-obere Revier-Ah Pattiet isan ha
ve Eine mne Kansdisdater til Stets
mnbesdenth, oq de vil blivo vakat insd
Primctswalqcst
.
Ei lnstmuuriat Jordfkasln Zeissan
griffen i Washington traten-r et as «
en Diones Variasbed Washington,
D. T» 15. Mbn Seismtogmfcn vod «
bot bewirken-de Geomtown Universi
M notetedc i Don Wes et sitasrkt
Jovis-Wirth isom von-di- ovcsr en Ti
me. De ftcvvkeftc Risiko-Wer iansdst
Reh mellcm Kl. 7.01 oq Kl. 7.08. ’
Icrbskælvct var mellmi 4,500 oq
Mm Mit Gotte-.
Dei beavndte M. 6.51 ioq von-de
til oftm- KL 8. Bevwmpfens Netninq
var sit-visit Obsowatovietg Direk
M, Bank-ori, usdtaltej at Jordkkasli
vet var usw-link stasrkh sog at
Rnfwksprafwmster fom detiDag
bei-.
IM findet Steh M Havbuw
Los-neu nun-c
Jslugton im Moments-. Madriry
is-. Feli. Wisvernøren paa Don Fer
tmndso Po i BisstsLlfrika jigek i et
Belegrauk at 140 tijfkc Flwtningc
er ankosninicst til Sancta anlusl fra
mstk Kann-tun og ivil blioe sendt til
Spanien.
I
Flere Ponge til Krigm Paris,
Ni. Fiebtr Fitmnsministercn for-c
fioq i DeinIterkamimerot i Maul-, at
der ital bevilges for andet Kvartal
list-; nderligerc Jl,5t;3,—400,000.
Oele dmme Sonn fkal zum til Armee-n
ou chmden mcd llndtaaolie af
l« 31 ,4»(),()00.
. x
En satnorikanisk Man-e til Frankrig.
Paris, 15. Feb. Er Hainitalszstoq paa
13 Vogne blco i Maak ikænket den
immer Nogering sum wave af to
rige Ameribanere Tot er udsftyret
siter alle Niutidcns For-dringet og
dar Plods til 225 tsaarcdtu Tets
Firuqiske og intedicinske Udimr er as
weite Fabrikat.
.
Mil Ilmsve 32,(100,000,000 Cisl Kri
1en. Lan-don, is. Febr. Poe-nier
ninister Asquith agter vaa Mandag
it forsslaa i Undevlmsiish at Parla
ncsntet bevilger ydcrligere 32,000,- -
)00,000 til Fovbsasttoliicn ai Krigen.
cetto vil bringe den famlode Vanil
-inq til Krigen sop til mnkring sic
«0,000,000.
Soewfkle Reprofallier. Ver-lin, 18. »
Hebt-. Osversøburemnst titoddoler:
»Im Stockholm meddcles, at der
Gott-barg lizmer ovlagrrt 58,»00
Etwkker Volke-kaft tfm England.
Rossen holdes- tilbage as den ifocn
le Regt-klug til Genusle for Eim
andsJ ccdmsnkoller as Folkcvettcn ved
rt opbrinao og bvslaqlasgao lsoenfk
Bost«
O
Jnsdkabdcr anlinchsr vaa 18 Aar. .
!sondon, 21.Febr. Kotigen bar ved en
Broflmnattom sont er osuflaact ind
aldt til Innern-e Ne.kkuttern—e, sum bo
·c-r tkl Klasse 19.Dr fkckl middl- from
s. Tät-Worts Denne Klasse indbefnti
er de mmste Nekruttcn De er naifs
v oa ’fkal llvasvc fnlsdt 18 Aar indcn
Don 15. August Dist ankam-T at
us flcfns llmr opnaaet Aldercn Il)
Ilan Tische-d er alle Imiktc Mwnd
ndkalidt.
Undurstumndislmade ma JUW
Tone-? London, l·i. Rohr Tniln
lIcuil siqm at den I. :I.Ic’.1rt:—, da
Tiyskisrnts nil lwnndc den-(- nms Kriq
msd llndermmdciluado for at ade
askmts do arme-rede sandolitsskilnh nil
W asttnqcsliq vika iiq um Eva-not Un
wnsandcibmdc Uns-d m Tnmtjglied
If 5000 Tons. Der fortmlltw at
Jissse Fort-for kasn gaa Im Amerika
m tislbago »den at belmvc at indttngc
Rand ellcr Oliv. Vladot owner-, at
w fkasl gaa nd paa Lanasart fsor at
vIdelnisaac Handelsfkikv
i
Frinfer et Jstdfald i England-»
therpooL is. Febr. Paa et Masse
uøde, sont ibolidtos slper i Aftos sag-de
sbefcn sm- Nokrutteringkm Lord
Dorbm bl. a. føilqmdez .
»Na lmr altid trock, at tidlsigscrc
sller somer vil Tvssprnc aørts ct For
em vcm at fort-time est sftiort Altare-b
tm detto Land, og at vor Flaadc
site kan sorilyistrdre det, lyvor wodt or
Iantforet den end kr. Men jeg wor,
kt Flor-den og Armoen nu arbefdor
im wodt tfammm at om Anat-ehrst
Iommer. Wl det praktkfk talt blisvc
sehsltatlst oq at ide, Tom kommer i
Band, svil bliive sødelagt.«
kaket M Grækenland. Berlin
Iadioteleqvmm LI. Febr. Tele
Iwnmær fra Omätcmtiwotpel fortasls
Ter, at Uslge Jeka fm Athen
m Guts-stieg Wer TM Grafen
Mr Premicrministcr Ztousloudis
fort og godsh at Entcuteng Raad i
Paris Our lnsurdret nllicret miglitær
«L"-t’t«nuati0n usf qmsske Jernbimer og
Telmmjslatiioncrnc i Salmnki og
Murm. Det -hedsdser, at dass-out Gras
kenlanid ikke godivillig indvilgersi dis
sse Fursangendscr, Vil det blisue wun
qet derm.
O
llimsjr j FrunikrixL Paris-, 17.
Febr. J Gaar gik der en sforfckvdes
Eig Brot-m over Frankrig og voldte
mmcsn Skade i Paris sog Provitrsers
m-. Ists-re Stile fort-iste, m inbet
Skib kinudc qaa over Ranuleth Der
svar flere chncu Ilworfra Sskibe ier
kunch gaa ud. Manch Tolmrasfsswls
per og Trascr or Wirst nod, sog flere
Misnnessscsr csr blemst Idmsbt der i. By
on visd at Esorstcne og Taaftene faldt
nod. J« EhanvbervsTiftrIttct regnet-e
hist Dokyo-D at Moden gik over fine
Vrodder og voldtse en Overfvømmels
se -— Fra Frontsen bebe-sing at Bei
ret der csr dct oærfte, man hat Xendt
siden Krigen begywdte. Dei blafte
forimrdeligt i Belgiem Ewor Tage
Nin-dec- as Qui-erte, Trascr blw ap
mwt nusd Reden, og Oflere Mennefker
kon- til Zskade En stor Landstrask·
ning csr ostwannser
.
Lukber ØfnsvspetL Købcsipbavm 18.
Febr. stlgc »Estmalandssnoften«
klmr den »wes-site Jtoftitssminifter nob
«fat en botmelisg Korn-mission ti den
Hex-ihn at Morbyde Transportcktios
non as alle den Slags Vater-, hvis
Ibdiøvsesl er sfiorbudt i Ssvvrrig, gen
ncsm sspewfke Fawanda Der siqu
at del-te Forbnd er reitet mod dem
M Købmwnd, fom er i ian Ewiwrwd
interesseret i Transoort af Vater
til Russland ammem irren-sie Far
vande
Blaidcst men- opmcrrüfom Wa, at
dottc Forlssud vil end-m more- gøre
Zifferan til et bukke Famn"d.
Tnsisprnc im nedlaat en Mir-nahe
Miner ved Jndsgangen til Aste-rissen
Dct svcsnsike Blasd »Zocialdemoskms
ten« spømcsr, om do Mke Mincr til
lader Skikbe at komme forbi i det
minde Sydspisdssen of Sport-m Bla
dist til-Mich at dsot Witten at Stock
riq svil protcsitcsre, Iswis der vispr fia
now-n Tendcsns til nt «sa-tte hele
Iskoriøen under tusisk Kontrol.
Läudrmz storstk By.
Mns Ihrr Cim st« nu den fu«-su
.«n j Vom-un. J du IN Aar, der er
heut-kleidet, fjdun Nin-um« zIMv York
blos-) kaum-I til in-« Bu, or den Wi
sut used un surluvfunde Hnrtighcd
Ton Jan-L- LIiWU New York, som
tut balde-:- ZLIkunlmtton («.IIurmml1 of
«:lI-’«1n.mtt.un, Auf-for ika sinkt more,
nimm-J do andre Vudole Nkoruuqhsj
war Ende i Fiulkmntal tin-d raske
Ekrjdt. Reh sjdsle Folketælling kst
du zkow York Ciim -l,7(iti«88i3 web-end
Bund-on knn Mode 1,521,5338. Hvis
nmn scildo renne Forftasderne med,
fmn lquor rundt um do indkorperes
wdo Ruck-, vildc Tolle-ne blisvc for
Nen- York- klkksdkotmncnde 7,383,871
vg for Londons 7,251,358. Saa
vidt fmn man nu kan sc, vil den
nassth Folkctmlldng i de to Byer brin
qsc New York slanqt fsomn London.
Mut lusr i New Yovk er det vg
dfim sanloch at man uma, om man
fknl rassk af Steh køre raten i Luf
tw sclevated Nniswaw ists-or under
Jorden ( i Su.l)wan). Don fidftc er
den buttiuftks ou beimttcss most.
Den hauste Uhr-Inbrqu til
Amerika
Deus Ast-sagst oa Vesi- tisliaemed
en Udsigt over daan Litteratuk om
Amerika oa danspamerikankkeskrifi
ter am Dunste-wes Liv ca Find
herver Reisen til Amerika samt
Ttask fra Udvandretes Lkv her i
Land-.
ais-Jus. sz
wwwmteykosdiw.
wiss-ine- Iser »me