Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 02, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmakk
Juli-ne- Einsme
L:.111111u-1di3h·1.
Den Forfu)rrelfe, som Streiter
- men bmgte i Ttafikforhvldene, var
im Mig, at Virkningerne eudnu
den N. Dec. ikke var over-fasset
Trasikbefwkeren i s. Krebs meddes
let nemlm Sindag Eftetmiddag
den W. Kl. l:
Paa fslgcnde Strwkninger nd
fesdes Tag endnu forelsbig M:
Steuer H Thisted, Ztruer —- Hol
stebw, Scive —— Gjyngste og Hol
stebw P Herning, samt paa Pri
tmtbsonestrwkningetnm Ventb —
Lemviq « Thisbe-tm Nskre Om
mcsBancm Rødkærsbro —— Kelle
mp, Randeks -—- Hadfund og Hist
king — Hskby.
Regel-stets sig Trift er ask-ji« og
Tag udfM1dc, mmk Ontftasndighæ
der-ne ttllador det, psm Strwknini
gerne: Halfteer « Ekjrrm Hobro
— Lmstsr. Tliisted - — Fjerkitslev,
Lskken — Aabnbro oq Egtveds
Baum
Pan Emrfninqou Oppkring
Locken ndfcndets Tog,n1en Gen
neinfstfcl er voitfkelig.
Pan Zitaskningen Vejle —- Her
nqu vil Onrtiatogene i book Ret
nina nasvpe blivc udscndte i Dag:
vorige Zog pan denne Stirn-hing
udfendes derimod planmasssigt
Pan Sturmwan Strucr —- Hol
ftebko vcimss Tog amtmnsskt i
Dog« da vaa Strassninqetnc Holstes
«b1-o --- Stern og Egtved Bauen
Kontos den regelmwssiqe Drift gen
'sng i Dost.
», Endviderc meldcs Kl.7,30 Eiteran
Statsbancknc: Toa fcsnchs fokelss
..big Mc paa Ztrwkniktqeritc Etruer
s E·— Thüre-d og ZimesJGlyngskc Re
zaelmckssig Drift er aflose, Zog sen
IM, ncmr Omftasndigbcdekne tillas
xdek det, vaa folgende Strcrknins
"qek: Struct- --— Am, Hobro —
Aaldtknu Halfteka — - Her-nim
Tog er cndnu ikke qennemfsrt mel
lem Ein-net oa Holstebtm men ven
tcs qennemfsrt i Affen,
, Privatbanemm Ton fonds-I korr
Tlsiig ikke vaa folgende Stmknins
Eger: Randcrs — Hat-fund, Hist
rinq s- -d-rby, Lemvig —— Any
,bokjn, Nim- OmmesBanm og
Ema-Ebro — Kollet-up Regume
siq Drift et aslyst, Tag sendesk naat
Mtændithderne tislladet det, M
IMingen Letko sp— Aabnbm
Dis agies udfendt eftet sites-lauen
metl Genus-mästeter doq music-cis
M Straskningcn Hjsrring -—
Men.
Its-der Instit-mein
Da ,.Yrsa« strandede i
Jlalbaskbuqtcn
Julmitcsnssdaa vcd Middagiztid
ftmndcdc, fom mediule nd for Mit
lund i Aalbaskbugten D. F. T. Si
Vanwet »era«, 270 Netto Neui
stettons, sitt as Kaptajn Rasmuss
feu. "-Om Streit-blasen meddelek
»Ja-W Av.«: Stil-et var paa ch
se fra Cliriitiauia til Ksbenshavu
med 70 ijet Vin, og det betandt
sig i Kette-nat under den fort-wen
de Snvstomt i Tuchan Det var
citeles ugsrligt at Ityke det let-la
stode Stib i det opktkte Dav, on ef
ier at det sprng var blevet for
ltst at spae Las under Anhalt, be
ilnttedc Kaptajnen at holde as eftcr
Mktkshcwn Men i Suetnkninqen
bin Stibet tot lavt, oa da man
opdsgede Land-m var dem- iaa nær.
at det var ugtrligt at klare det
in sig, hvorior Mtajnen resolut
bestantesfig til at fette Stdbet paa
Land, medens det var Dag, lau at
set var Udstst til at kedde Belast
Itismem lwiltet vanstelitgt lod sia
Ist-e ved Nattetid i det berilende
seit. Stibet but-gebe lidt paa B.
schle, men tom over demee og bler
staat-ade- pna 2. Nwlie J Aalbast
havde man trods Sirt-sonst hemm
ket Stiva oa da det has-, at Stran
diua var sticndzmkuslia, blcv Rod
usiwsbandksn aiort klar og fskt til
Strandinqsfnsdet Dcst var en dtsi
km- at ro Banden nd til Skiboh da
sen Mc- Vmadfø smde vasltrde W
Oder den, oa lme san vanfkcsqut vor
M at bot-de Stil-et fon- var
Wes ovctiscst Mesn dist lykkodes
-Men, oa Sühetö Beitr-wim
i Ist M Mand, braatcs beldiat i
M, kiWok i en atmet Vorkom
skn Tinte-nd men de fis cn Tod
Mtaqesse paq Bot-l «quind« og
» Lov til at til-bringe en anderles
fes rosig oq Wellg Julmften,
O tilftkkdet W M W wo
F
M W i W
Miit pag W »Na-Iron«
« ,MWH Micr
middag Wem til FMcshavn
for Kulforfyning, fra Gern-fand
smed Papirmash fortællet l Fil
ge ,,Fredh. Av.«, at han widrig,
lwerken i Nordspen eller Atlanters
bewet bar set faa store Bplger fmn
i Frodags i Kattegat mellem An
halt og Lass- Btaadfm flog sta
dlg ind over Zkibet on ituslog ap
seaaende Genftmtde, bl. a. gik et
Pat Bande i Aber J Sejllsbet
ndenfor Havnen var Velgeme san
hjje, atSkibet flere Wange, tmar
det var nede i en Bahn-dol, ftødte
»mod Havbnnden on ffk nogle llems
me Knubå Det nnderføntes l Man
daas of Dokken on Søforhør af
holdtes om Effekmiddagen
Skmct fast i Ists-. Tidllg Ost-zi
dng Ell-argen den 22J Dei-. feilede
Oncsejer Martin Jenseit on hand
Eøn fra Exil-fern i en Meter-band
for at fifke Die bleo skrnet fast i
ern mellem Sondeer og Dorn-n
Ist-n Sande-the obsewerede man de
res fetter Stilling, on Redmngcn
vwfenet sendte ved Middimstid en
Jolle nd, men alle Austrenaelfer for
at trkenge frem til de nødjtedte var
semasvesä on onn Ost-nnd nf den las
ve Vandftand funde en sterre Band
ikce atmend-es HencId Affen vendte
Redninassollene, under ftort Be
fveen tilbnne til Jan-derbe Mam
dene i den fastskrneide Jolle forspate
saa Onsdag Aiften at naa Land ved
at springe pac- Jeflaqernm men del
vifte flg for farligt, on de vendte
ttlbage til Banden.
Tocsdng Formiddag Morde an
derbe Redningsvwsen et nnt For
fsq, stadig usden Held, og da man
nn like knnde fe de to Mel-nd i Zol
len, fkwtede man, at de loa Wel
frosne von Dsiekket Dette var doq
ikke Tilfceldet. Tidliq Tor-Jena
Morgen Kunde de wann vovet sin
nd paa den fnkliae Sprinn
Vandrinq ooek seinem-me on nie
get forwmne vor de nooet i Land
ved Mndbn lwot de blev fotvlriel
i en Mem-d ved Stmnden Mo
lovboaden blivet i Folge «Esbiera
Av.« anlaqelia struet ned of Offen.
Gut i Nil-entsank Heu hu fil
mkt paq Born-o. Rkisdisrich A.
Cont or nltsaa isten i Købcnhavu
—-- iser en ftok Ovdagislfwrejfin
slkivisr ,«Js!nll. Pst.« as 22. Discbt
Han var dennc Gang reist nd ior
at bestim- Monl Evetlssh mcn Carllcl
liqc Omftændiahedet bcvirtcsdcy ut
Platten amde til FilmsOptagcls
so Pan Von-m Misn onlsa disttis
man taldes for on Bebt-ist Cool
oil viftnot Mo intde at dct or liacs
faa lockst at fim dis Judiødtc non
denncs Ø til at must-r ma den rin
tizie sMaade fomn Omngcmppaka
tei, iin dct ist at tkasnac from til
Toppm as Hittialanag Folge st
Stil-.
»V. T." trwficr Cool pas Hatt-l
.,Vl)snik,« lwok lmn bot sammt-n
tin-d fin Reife-falle Dr. lemlmh
disk liaeledcs et Amerilancc. isten
fadt of danste Forwldke
Eiter at Cook bar udtmkt fin
Glasdcs over imsn at own- i Cum-n
lmacm iortæller lpan om sin store
Reife:
Dstk Themis-n og ieg »- og vor
Filmöfotoqrai, Mk. Broolr. staktede
i Juni im New York og reiste over
Sau Franeisco og Japan til Judi
en for at bestiac Min Even-est Mon
diahedmic iorbvd os imidlektid at
reife til Hintalcma mverhowdcst
og der lqa san lwle min itorc Plan.
J Wedel for reiste vi fac- til Vor
nee, iom vi gcnnemitrejsedc paa
MS og wen-s- Het lvktlsdes det
os at Masse en Rælle Films ai de
Jndsidtes Liv, der vil blive ai
mnqadelig videnftlabelig Betydninq.
Da vort Arbeit-c paa Øen var til
Ende, reiste vi til Japan, hvor vi
indskibede es til Amerika, men den
iapanlke Damper. di feilede nusd -——
»Mit-a Nem« heb den — fis Ma
lkinfkadc M maatte stge ind til Yo
kohama. Sau beflisttede vi at keifi
hjem over Sibirien og videke over
Vormund on her er vi nu for at
san videre til New York used et af
TMusvimytmekiMinieus Sti
be.
De lnl im- lwldcs Fort-dran
her benne Gasqu
— Nei, Inkn Innaskcs vendcsr im
killmmc J nassks Manncd nil der von
Monat-essen i Washington blivts
lemfnt Lovforflag om Nedswttelspn
s en Kommission tiil Revision af
dele- Nokdpols-Opsmwet —
naak dette et stet, Inn vi altid ta
kes ded. It jea ille er forladt of
Moder m Mennesier. bot san De
se of denne Aste Gan Messer en
lille Mochi-re pp of LommenJ der
et Nmene m mere end 60 ek
fsme PolMere,«der olle nddas
let-, ask det et den« werdet-IMM,
lck fes Ist W Korb-obs
Dei-ei mest Ame m- steckt-W
titlede Atneriikanem men mellemx
de mange fremmede fes NavneneY
Einar Mkkkelsen og Kaptajn Ottos
Smdmpi Skukde disk- to vikkeligl
svætge til Cooks Faner ....?
Cook Zølaor fin Wirst til Dørm
med et ftort Sinil -- oq man set
et Glimt af bang store Waldkirch
dcri 1908 blev bestrevet of 5 Ver
dendelcss Journalistcr.
Fomnldnitmrn lmvdcs tabt fig en
Jmnsix
JunklsTnverietnr. En Anboldelie
i Stockholm Kahennatw 22. Dei-.
Politiet inst- i Vnen bar ianet Med
delelfe om, ni Stockholm-Z Politi
inn- nnholdt en Bliaariq Mand, der
knlder iia dels Carl Aunnft Ich-Indi
dels Frnnk Zniitf1, on sont menes
at Unsre itnldin i de tobeninwnske
Juveltnverier. Anboldelfen fandi
Sied, da Schmidt forfsgte at dont
5Mte en Dei nsf de Juveler. der ind
rsrer im Tsnwriei bos Hoijnoelerer
Tranfted
Den nnlyoldte er en internationnsl
Forbrnder. der bar vwret straiiist
Here stimmt-. Gan tnler bnade En
gelss, Inik on Znenit Politiet bar
inaet ovlnst, at imn kmr opinsldt sin
i Købenimvn i den Periode, da Time
riei blev ist-Mast Te Jnveler. non
ioriøme at mutig-tm repmsienterer
en Pan-di as 4000 Kr,
Dei danfke og dei fvenike Soda
neliesksvoliti arbejder nu i Fokening
ior at fan en Onklarinq pnn dette
Viakine Even-, der her er fundet·
Dei oides endnn ikke, ont den an
iwldte inn- lmit Forbindelse med H.
E. Anderer on de to internationale
Time. der benik Penaetmseriet i
Ekesvrestonet til Stockholm
Dei istfte Tag eiter en Ugev For
sinkelfr. Endeligi Saaledes lød der
nmnqe Udbrnd i United Oncsdim
Middan den Lfl Dec. da man hsrte
Enden ni en Lokomotinilsjte nde
mod Ver lidt over Middog com
Sneploven ind, oq ved lsTiden an
kotn efter en Uges Fort-b det iørfte
Zog til United: en Memgde ai Bo
euss Vorgcre og Unndonc var mødt
for at ouervcrre den ijcrldne Begi
venhed Te reisende, der var nied
Tom-t, faa alt andet end velbilfredfe
nd, nicn der er ikke faa nnderligt,
naar de bar vmet en Uge om at
reife im Struer til United —— on
dct er i Hilf-. ·
Im alle Zider i Befollningrn
bar nmn i Folge »Th. A. Av.« cned
Tilfredshed hilft det Skridi, sont de
3 Forminner i United imk sen-m
get ved Henvendelsen til TrafikmisH
nistet-ich on fein oni nmn ikke derived
kan qøre flodj sfok den fkete StadH
san kan det nianske Inmitko at VaU
neledelsen i Fremtiden blivet lidt
hurtigere i Vendingen, ncmr det
gælder Thybanen.
Fkofkdsde Süd- Vcilc 27 Toc.
En numtm Eil«dc-stiims or iomio J
dentlig of den for fort de first-n
omtalte storc HvaL der blcsv jagt-:
vcd This-Werk — blevcsn drcoet md
: Inst Jndurstc as Vojlc Mord Eil
denk- bar itnidlcsrtxd ists kunnet tcka
h- drn innka Frost, jdct milden im
s» tsscjsllcrnc til, scm Fisken dor, qu
sidisn Juli-Mienede her en Mimmdc
rllccsmussscsr inm- 1 sanmslmsfinct øft
smftdødks Zjld on i Institde med
Ihm-e oq Rast. Endmt i Dem blj
ver dot- sjskct ilmstdiqL ou m Masin
dc Emaakanrgfolk lmr herved fuoct
est sikkcrt knsrkymmcnt ckstm Jalo
nmaltid.
Protefteu mod Dr. Etw- Las-fest
Mksniqlusdcinmcht i Blut-n- kmr i Fol
xw ..:Ilalb. ZtistsrstA vcdtuqet folgen-di
Resolution :
»F Anlcdning as Dr. vhil Edv.
Lorfens Udnmmcslse tisl Forstandcr
ifor Stmcns Seminarinm Infkck Mc
niahcdsraadet i Vlasrc Soan i Vi
bom Stift at udtalcy at faa lustige
der i Folkisskolvn skul nndcrviscss i
den frisch Religion, maa dot anfes
for at vaer i Ztrid mcd wod, Sta
tm ein-r Grunleva sknlsder Falk-is
Kirsc, at Ledclfm af Statt-nä- Laste
uddannclfc bottos Musikd, der of
fctttlia bar udtalt sia mod den krist
nr Im oq Moan »den senkte at
have tilbaaekaldt dette.«
Mmiqhedsrcmdot vedtoa at sonde
dcnms Resolution til Provftcn med
Annwdnina um« at ban vilde for
sme at faa do svriac Meniabedgkaad
i Provfttcst til at vedtaqe lianende. !
J en Ssedrivr. Vrndsvsfvl sik sia
en lillc Ester-Portion Juli-sue oa
Vom Fslgo hewi kttte Toqet fra
DIM 2. Juli-dass Affen fast i
enM M Hund-ehe M
Und Im- va Der var en Del
Siktinasmasnd med, paa Bei til de
res Mdelinget estet endt Jnhotlow
oq de udckalte i Mc »IM. Imistf
indekliige M onl, at Los-et mast
ie Mve Wende M l milIUt «
M- faa de kunde km Loh at Hori
MsIuten hol IIan m M
IIIIIOJ m eher M M
I
MADE-taten Ists-met en»
halv Time fernere videre med Jen
ferne og deres gode Ønsker.
Dtddfald Fugen-ist J. B. Braun
i Roskilde er afgaatst ved Døden ef
ter en Operation paa et Hofpital i
Kølicnhamk Brutm, der blev 61
Aar gl» blev 1885 ansat fom Fulds
Inn-arm oed de fjællandfke Statsbasj
nor, lwor han farst var Mast-infu
spcktør oa 18953 —-«m» Mastinin·
genissr Tor Statsbanernes Belog
ninqksvmsen og Ovvormningsvæien.
,— Faaborg, 23. Dec. Ihr-. Med
Iem wf Sowde Amt-stand J. C.
Cl)ristenfcn, Horn-e Gast-satt er i
Nat død, nogle oa firs Aar gl. Den
nfdødc nat tidliaro Dirokfør for Syd
fnniI Tiscuntobank i Fort-borg.
« Malereu, Professor Cur-l Lo
clnsr or aiqmwt Wd Boden, 64 Aar
gl. Den afdøch, der var Ridder af
Dnmmbroq oa dekonsret med den
preusiiske rødc Ørnss Orden, vor
Medletn af Akademiris Plenarfors
famlitm Hcm udftillcde føkste Gang
1870.
-- Mo. Saum-sachd, Noardciisr
Anders Jambe i Asfwrg ued Ran
dorski er afmmct vksd Indem W Aar
grimme-l Han var Beter-km sra II
Aar-Z Meigen.
Ovorrcstsfanørcsr Bibl i Nan
dcsrs er asqaaet ved Tod«-n, NR Am
nl. Nu nfdsda der Um- Niddor as
Dlm., var Direktør i Jndfk Stum
thekfotenlng for Købstadsejendotw
nu- fide-n 1899 oq Modlem of Ve
ftnrelfen for en Naskkcs Jllticsfcslskaber.
del-Elends M Telefonaktieselfkab
Instit-stand Unndinspksktør
Eimsn Halt-, R. as Dim. im Dbnk i
Randeer er afaaavt ncd Tode-n, RO
Aar al. Den ofdsde var Nevilot i;
Jndfl Husmandskreditfnnsnina, For H
nmnd i anlkommisfikmvn for Nun
der-Z Amt. Lnndvasfrnslmnmissionasr
oq Æresmedlom aif Nnndcsrs Amtfs
sitholdningsleslskab «
Sveufkerue i Singen. De 1000
fvensle Fiflmy der paa Ommd af
link-just lyaode manttet ty ind til
Ihm-m blev Julmften m· Singen-I
Vol-gere- samlct om Juletrwct oq br
inrrtedcs mod Julmmd j forftclliqc
Ealc i Staat-tu Die spean Fjikcre
flimkodo den-Mr esn Pengmaoe til
Ekaacnssi fah-Mit
Fæuqfelshfælpeu »der Erstatning.
Den san-le Bank-Wanst- Poul Chri
stian Jensrn i Omeborg i Njnd lmr
jndaivtst ist as mmmcs Web-am- i Nind
Zaun anlwfacht Andrande til
Fænafelshiwlpcsn am, m Mme vilde
lsritnttis lmm dist Tob, lmn Lnr lidt
m-d. at en fra »me« flyqtet sman
smme lmm lmns Pmme
Mkmfclssbiaslwn bar n« i Føl
m- »-scrn. Falk-bl« fvoret, at den
- — ilwowel den ikke kan anerkende
non retslia Forvliqtelle til at or
ftntte den Skadm Amtnsinqen bar
qiort —--- dog vil ins-bekomme An
dragendet of Henstm til del qode
For-hold, der helft bit bestaa mel
lem ssedehfemmet oq Egnens Be
folknlng.
Msuds vq EIN-syst- er nu l30.
Dec.) attek i Aftagende, idet fidfte
llac kun bkcmtc 60 nye Blick-the
lwomf lanqt de fleste von Sirt-l
land. Evidemien omfattor mt ca
7000 Tilfasldc.
Men- Znestunn. sfsjørmnk BR.
Tut Lsn litt-Um Zitcslnnn micde i
Altes km i Nat unt-r Vcndsnissslsl Der
or Enldck stun- :lIkc1-nad(sr Ent-, oq
Tmfichn Pan sinkrinq Vrinatlmtwr
lmr attisr i Tau mer dolvics nnd-»
stillvt Man tin-nor doq at lunnch
annovtnqcs nornml Tmfik i Mnmcsn ;
(ka lfststk i Næseiu Do Ganrd T
vier Kronen Ponlfens Hnstrn i Nun !
rnp forleden Aftcn var i Brnastor H
minnen mod to Smaadrenge for atz
III-re Jnleinsdknb, ftod Vorm-ne nnst
noglc Smaapenqe i Hasnderniks
Plndfcsliq auv ist af Bann-tm HH
Tusan lmn 5 Arn-, sia til nt arg-del
m nmbtks, at der var aaoet on Eli-I
tm- km i lmns Rast Dei tmr rigtith
nol, at lmn von en oller nndcsn Man-s
de imde sinnst Msntm lnnlcst ap i
Nil-lon, m Modeken on Uddeleren
soff-ali- somkwes at fcm den nd.
Der afk laa Bad efter Drenqens
Faden der stmks Isrte til Himan
Smcslnss nch lnnn Her blev Man
tcn ömidlertid vkvk for dem, san det
var nnntliat at afasrm lwor den
lod. Nil-ftp Momm reiste Pmillcn
on Hirstrn ifl. »Silkb. Av.« til Aar
lntS tncsd Monat-m nie-n heller ikle
i Aarbns knndo man als-re, lwor
Mission lad. Drei-gen hat imen
·M, stjnt del er III-eh at
M lidder et eller andet Steh
i hans codes-.
De verstehe Mariasle
Muth 20. December-. Lisette as
de M Mk Melodeien der
var blwen indbragt til Kurs-h blev
IMO M. 10, efter en stem
nlugslvld ANDERE under mi
lMel-r »dann-r bwgt otn Bord i
IM »W« sc litt nd i
Langselmäsöæftet hvotf ei Mk
Krigssbisb modtog de fem Kisten
Kiste-me var indhylleck i det tyfke
Krigsflag og daskkct as fignerede
Kranse fra Max-Mem Korsør By
raad og Forsparsbroderfetskabet
Provst Blony der tidligere yar
værct Prasst for Dalby og Turaby
Menigheder Ved Hasleo, men sont
for et Par Aar siden tog jin Ack
jtcd, er nu atter gaaet ind i Pras
stegerni119, idet hatt hat paataget
sig at unsre smldskapellsau for Gier
leu ug Traalm Menighcdcr ved Jas
gerspris.
Provst Vlom faar her »Frau
fitk0115« med der den tillagtc Di
strikt at passe, niedens Sognepræs
sten, Past. Agerstcd, betjener de to
andre stärker der i Saum-t
Kommnuale Byguinqct i Veilc.
Beile Byraasd ucdtog starbede
at opjørc en m) Museumcibtmning,
iom stal koste 45,000 Kr. Desuden
vedtogcs cu Omdannelse og Udvj
delse af den nuoasrcndc tommunalc
Ildminiftmtiougibygnjng, der ligc
lud-ci- Ujl koste —IZ,WU Kr.
,,UFliryderkongeu« Isoladt Den
dunskc Forbrydcr H. C. Ruder-feu
kaldct ,,lldbr1)dcrt"ongen«, der blau
unholdt i Etucflwluh sigtet for at
naer Mermngstmmd til det store
Pengckøvcri i Efsprcsztogot mel
lism stristiama og Stockholm, er
bit-von losladt uf Ztockholmsz Po
liti, da dct ifke lmr unstet muligt
at jkafsc Veniser imod l)c1m. H. C.
Andorfxsn lslon den-just sørt til
DmmmrL imor lmu lmk været fig
tct for for-stelle Jtidbrudz mcn
da der heller ikto or sknfsset Bot-is
for band Dcltcmelse i disse, lmr
Politiot i Knabenle ms fnt H. C.
Ilnderfon pcm fri Fed.
Ulotsziiterne i Limfjordeu. De
munge freman Not-Fiscere, der
er stcømmede tfl Limfjordem sont-O
ikke at have tasntt paa Jsen i det
te Farvand. Nu meddeler ,;Nokd
jylland«,at mange Fiskerbkmdc er
indsrosnc og ikkc lau komme losz
urd cgen Hinle foreløliig. Bette er
san megot more betlagcligt for Baa
dolagcne som der nu er godt og
lmmcndls Fiskeri msd dort-s Hjcms
lsll’dk’l«.
En djdødtmt Kro. Ved on
Kommuneafstemning i Aalesttup «d.
ZU. Dec. om Zpikitussbcsvilliim til
Anlostrup Kro asgath i Folge
»I(ilmldisdoqbladkt« Msi Etommksr
imod Veoililiug og Ists Et. for.
Bevillingcn vil dereftcr blioe mm
»tc-"t.
l Nant Kartlighedkn bin-. En Kot
Hemge paa et Hatt-l i Beile an
meldte ·fin frdligerc Kæreste for
Tyveri af ra. 16 Kr. Kævesten
blev efterspgt og anlmldt i Es
bjcrgJ men lmn nasgtcdc fiq stol
dig, oq Pjncn mnatte Im i Folge
»Vole- A. Au« crkende, at Anmel
dolsen var sollt Den fordern-as
rende Kasresste llap fault-des med
E-kta-kkcn; men Pigen vil sickert
blive belcrtt onl, at man ika kan
bruqr Politiet til at udføre Hasvni
plamsr over forhenvwrende Kasus
ster.
53 ftore Zahl-ruft Ztottyven
Wolle-steh lwis Sag fiden deton
as August Manns-d lmr unstet be
lmndlct vcsd J. Kriminalkamnwr,
Eer nu aflaqt 53 Tilfmaclfcr om
stim- Jndlprud, fort-den et Utal af
Tilsmaolfor om Zimmmvericsn As
srssor Krabbe lmr disrefter slnttet
Sagen imod hom.
Blaudt de Inverier. han lmr til
immst, er Jndbrudenc hog General
indc Nasmusfcu paa Ksaftdlsveld
ltos Fristen Rottbøll i Gothersgade,
bos Det kal. Theaters Regissør
Ist-. Kaare Borchenitts, bos For
fattercn Anders W. Halm og hos
Kammerjunker Bardenfleth pasa
Gl. KongeveL
Ei sich-i Posthus. J »Hm
:Iln.« klagt-L- dcr over, at Mariachk
Postlmszi lnsulhwsr i en rent mid
delaldorlia Velthning om Aftmusm
fkønt Mariaqor lmr haft olektrifk
Wes j T Aar. Tor er on lillc elek
trisk Paer over Jndgmmom men
den or fiwldcn tasn-dt, san Folk main
simnlc fia from til Poftlmset lang-J
Husmskken Bilde paa Postiin
nrbcsfdoss der visd to quLJjIIi.csrs
Pistrolmnnskslanimsr, san dct er et
Unch at Personalcst kcm san Bre
Vmus ma rette Plads.
Det gamle Aalborghus. llndcr
Udgravninaen til den mxs Politi
ftation i Anbeer lmr man i Fol
ac »Auch Mnftrvbl.« fundcst Paliss
faderne omkrina Middelalderkns
Aalbombtts. Laster Hohe-kund der
er Sirt-lett i den historika Afdclina
paa Aalbom Musenm, splqer Udi
qrcwirinaen nie-d stor Interesse og
hcm er annka Um- over, at man
nu er naaet til Voll-anwen. Anto
aeliq bar Slottet ligqet der, kwor
Mausan steter Marks
qadr. W Miq imWnde
Bygnina bar det Elle verst. «
Sample.
out Rates On Lombar. —- Buy Diroot Prom Monats-owns:
(’0mm-)n lumnla nnd ANlequ . . . .. . . . . . . . . s R.00
l«·ir Dimension . . . . . 7.50
Silo . . HUM
shinleps Hin
nghost I-(«l"(st·(sn(:tss. All goods Litntsittltpml send us »von
sxpsqsifivntiuns sur »ver thing in the Lnnch link-.
FA;(MER8’ LUMBER ö- sUPPLY c0·,
P. 0. Box 1203, setzt-US Washington
Sta rck Pia nos
’ can
u .
sYaHezslsy
Its-»in .
MAT- « «
M «-.«.. -,,»,«·
ØJYJ i .
di c-» Js- - sso
El « l- IN YOHR
; « A ova sank
l You mn link-is 9 Domitint Hi msk ; Hin-) In Tom- mm hrsmv for M days free III-F
without paying anything in advzmch Ell u-- nsk is that you will play upon. use
untl tissss Uns plus-« hu· th) an .-. li. ul Ils-- tsnsl m« ji«-L Ums-· »von clo not find i-. th
htglusst Wink-. NOTka Wut-l ulnl Uns-« Nein-) in (-v«r)s un«k. Uml you have MU
.u-tsn for this nmnpzz »w-« urs- i» insrfssist ltbmty to ji«-nd it bin-h und WE- will ja LM
Ost-at. Im) Un« Ort-FULL bulh Intka
This Sturck Psalm must muks good With FOIJ
"sp Unru« tx- nu Als-. «
sue 8150.00 or Mute
We Abs-) Hin-» m you its-m «-..r funfoky, St
oklces that IIan »von upwsmjss ut BRAqu in the
svst of »mus- pianm Wo stimmt-«- !-- sotrvsish
you s both-I- pisno sur Um muss-)- tlsnn »von eins
Ismlfk kbswhpnn Ymt uns k« El rk risssiskpg
I Christum-so swcstst »in-II (!uts-J-!(- Iniku Kruste
sicut-.
Essy Pay-vent
Yun pay nii mgli ·1»wn. but after So We
nf trjzsL you csm lztscin payment on the los
UNc, mich-St himm- c«.--r missgkstml by I NO
nisusncuwlurcsk Wir-it- lpmss are aknuixcsl D
suit »u- --»kwt«mcsntsi-, unt ynn ca- buy I plis
kur zwi- tmth Mit-out mit-lag the meinst
.- --
wtesk Gast-dates
Brei-J- stnkcsk Hans-is miss
mteed Tor 253 »unka This
mai-anta- l-« '·«--c( iif » th
seputatior »Ob«-mik
tigbeeL rat-« .. pi .«-l ( i
It meins what U Sys«
Free Music Les-Joa
To »er! nun-hu--k m Lamms
Halm-, M— gis-( ktskcs km »Hm
.«-s1.Ws-. in rsnss of Um bisst
Innwu sein«-h in PhiciukM
m take- khssw lot-m- -’s ymst
.-- Das-au- Hv ins-il
Lock Ums Bakkala
kns Ihn siitkstnnUy »I: Imka s
Ins-n I mi-» c-k Gesund-band pignus
«- zils .n«il.m1 with-s tukm in IM
shinsw s s nrsw stakslt Pisnos imc
lLUi «-h nos.
knab- . ... . . . · EIN-do
steil-way » . .. . . . .. SOLO
metson T20.00
kämle SIOO
»Es-Ich WH.
Izu-II fo- our latet Mond-Inn
barg-sitt list. H
I
« statclc Napf-PM
sturcrk isttsytsrskfanos ak« riCI
Mu« isnvl may to owns-.
»Y-« . n tm Jenseits-il witt
i th« Ins-»F- --)((-Iusivo v Jsckskc
»Juki«-( us Uns-E wendet-M
it.s1ru««sn«, and pleaximä with
»I- vrry lsm priese.
catalosue Free
Nun-l toduy tu out- «
hssuutifully illustkateck M
Las-«- whioh give- you s m
zununm of stumm-at platt
.-s-.»»«»»- amo- 0«s-- -
k. A. sTARcK Ist-Eisen »Hm USE-Es Izqnth chicqopuls
Da vi i lang Tid hat fslt Savnet as mere prattiste Zahl-ji«
ninqet pao de almindelise Huöbibler og Konfinnandbiblek, sit di
for es Tid ttlbage trufo Aftale med et Firma i Udlandet om at
indvinde et Pakti danfke Bibler specielt for os. Sendingen et tm
ankommen, og vi tun verfor nu foruden de i vor requer Bibel
vurtegnelic opferte Bibler. tilbyde og dertil fætlig anbesale sagend-»
« aqe Numtex
Ne. 16—-A. Almindelig 8vo. storstilet Husbibel i steckt, hsieligk
Tinng med Guldinit og runde Hjswer. Ptis 83.00.
Nr 24—A. Den almindelige Konfirmandbibel i Leim-keinma
Spcciel Jndbinding i fint, bsjeligt Ehr-grün med Gall-Inst
Iris G1.40.
Re. 24——B. Summe fom Nr. 24——A. wen med runde Hist-es
Vei- 81.60.
Ille disse Bibler et as des danste Bibelfelstabs Udgcwer. og
med bet ny Testamente i ny Ovetfættelie
Den, det- hat set disfe Ghin-, vil time eilig med os i, at d-:
betagt kam-r sic- M mark-bean
1 »t, Mun- PIIIIL Ostse.
i Vore ny»e— Bibler.
T Mwilåbsmsm
Wmskosls tos- KOMOEDIE
Rigt illa-traut I.—ll. Bind. stotst Pol-aut. Pri
iadb. i stinkt og solidt Vaklsltbind 06.50.
som en Kjkkehistokie sakklig kok Midnight-den et- don sk
ast, tot-di den stigm- st viss Gnds Pistol-o med den eiskalt
Slkgt set-vom Mod- os Modxsøk og hole den dybc, undolike
smmenheagy det- ok i Uenighodoos Ader-eiser
(A. B. i Nutiovsltidoads).
Dot, sont gis-et- Bogev siu store Interesse, ot- ds over-ok
dovtlig tust-ge Billet-by ist-st- Portrwttok, Dom prydsk don.
Do give-« Vorher en Botydning, hvokvod des over-kut- Illi
sndro kjkkobistokiske Prenstillinger pss Diosk
(Dumobros) .
but-h Luth. Publ. sont-,
statt-, seht-.
j
—
Inst received
WALLACI WUOZUI IDITWI
Ben Hur
A flno now edition of this Inst book its
sahst-wiss olotb oovok with illa-thos- ok
tin principsl out-u of the stoky c- lly lossc
uel onst-. Wiss pokus-it It Mel-. M
Inst-c Fall libnky tits. Obst- pkist. out
cis-ice aoI only 75 costs postpsitl
M Lud- PIIL Iosq
Miit-. Medic