Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 26, 1916, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    käungiumrimmf
If P. Lautitsekr
W W Aarhundreder
H RennesteIlægtens Historie og
quring bevist, at Nationalismem
Ost fornægter Kristus sum on Fiel
Ih et absolut utilstræks
selig som religiøst Lin-J
stunk-lag
Lad os tage et historist Ekan
fel fta dort eget Land. Da Natio
Ulismen for et Aarhutkdrede fidcn
Oppde Ooertaget i den danske Kirkc,
Aste det säg, at Falk efterhaanden
Ilev ganike ltgegyldige over-for Kri
stendommen Mange af Nationali
sterne var maaske ædle og rige
Personligkwder, men deres Lin-Jov
iuttcslsc var fuldstændig afnmsgtig
werfor Folkets aundelige Beburr
Jst-it da den gamle Kristendsom
used sin Erkendclse om baade On
kejsning og Zorfoning atter com
til Orde i Kirkem basede Mennei
ster sisg under kristen Forkyndclse,
for-di den nu gav dem Sjælefred
og i Troen Lssning paa Livets
Lande
Og lar- os tage et personligt
IksempeL Ivor en Mond-S Erfaring
tust-ro fra der famme Tidssrnm er
Istslaaet som en vix-selig Kendss
serning, der jkke kan bortsorflates
— fimlcsdcsss Tom Nationalisternc of
Qst nil forføge det over-or de Tu
Inder oq atter Tujinder as Oules
wkfpr besi- mindre kendte Mennei
Ist-. Jan tænker paa Grundt:
Iig, der-L- jin Ungdom var Fuldi
Hodåiratjonalift Men denne Livsiss
snfhtelfc gis ligefrem i Stoffes- for
darn, do bans Hiertes Zandhedss
trang brsd stærkere og ftasrkere
frem, indtjl det Spsrgsmaal faldt
wer ham med Klippevægt: »Er
In selt- en KristenF Hat du selv
Und Synders Fotladelfe?«
Dei et ganske natuknsdvendigy
It det for en mægtig Sandhedss
bang sont Grundwigs maatte kom
se dettit ,,c-t Sut igennem Ver
sen Amt« —- siger Salmen. Dy
sest lisger dette Suk i Menneskes
W. Der-am vidnet Menneskets
ijgen gennem Tiber-ne
sdvtt Hier-te er uroligt, og det sin
Ikt aldkig Hvile, spr det hviler i
Cad« — sang allerede Augustin
Dei er et Ord fass verdensgvldigt
CI dybt og statt i Tantem at det
spät Runde væke udtalt of Kristus
ftp i en Agnelfe, naat him vipde
Ue et Menneske fremfsre en as
Muts Grundftlelser. Og
Jog er Met saa sinwelt og let
jsrswseligh at selv den enfoldigfte
In We det og vil sige det eftet,
Mr hatt klarer fig, bvad der rører
Ia i laws ins-erste Sjcel
Ren two-for yttet dette Bei-dens
sfuk sig i Tilværelfen og i Alt-Ekel
jns iudekfte Gnade — Menneskes
Ws ;
c-.—
, Ei det Wie hu W it bkwe
Fusa- om Mk Isla- vi bog itke
alle den and- Magt, der fktsifter
Isivets »Ist-hob og underqu vor
.Personlighed, faa det er os umn
»ligt at oinde Seit over det onde
Eved egen Hjælps Man ethvert al
svorligt Mennesste bog ikke erkende,
-at der reader en faadan splittende
«og pdelæggende Magt —- ikke blot
Tom os, men i os? Denne Mast
er Synden — Synden, der er
som Giften i den faldne Verdens
zoprindeligt friske Hjetteblod. For
"di Synden er i Bei-dem fordi den
bringet Sorg og Sankt-, fordj den
Eva-Her vor Forstands sunde Dim
Wekrafd vor Følelses Nenhed, vor
iVilliesZ Stocke fordi vi ikke can
lodervinde den —— derfor ligger Sok
ksct og Emcsrten inderst i Menneskei
Vierte-L
Oq lworester Futter og tcenges
oort Hierte?
Det lustiges efter Fred. Dg
Fred i denne Samenhæng vil
sige en Tilstand, book Mennestrt
findet en opteifende Kraft
dck kan starke det til at overvindc
det onde og vokse i det godc, og
book det ttllige msder en forw
nende Kikrligbed, der tilgis
ver alle Zynder og for-ladet Bis-de
ou wogende Skyld —- en Tilftand,
book Mennesker i Kraft af denne
Opreisning og Forsoning et og fi
ler sia Irr-Ist friet fta Wider-sang
Dei-i et Frei-. Deri fandt Grundt
oig Fred — den, han ille havde
fom Rattonalist. Dekfot fang han
»Mit-a festere:
»Kristendom er i en Sinn
Fredens Evangelium«.
i At faa Diel i den sondelige Ek
lfaring og lldvikling, jeg her hat
belyst, er at blive et kristenttoende
Menneske Den kristne Tro et jo
nemlig ikke en Lin-D men et Liv
ienbestantsand OgidetteAv
getan Tilvætelfens fulde Lykke
med Werkstde det gode og Mosk
lingen as alle mennestelige Ass
net-vier
—-.0.0.-—
Triuitstis Smiutimnt
Heduisgmissmsfimins
afholdet — om Gud vil — sit Aar-s
msde paa Zkolen fka 29.—30.
Januar. Fort-den Fortemingsmt-:
der-, som vix finde Sted 29. Jan;
Kl. 3 Estermiddag» vil der blive’
Lamon-i fslgeude Mida, hour Post
M. N Andreqsen, Mem-IV Wis»
)1ssil sste Ordett -
« 29. Jan Kl. 8 Aften
I 30 Jan Kl 3 Eftm Missionsi
"fotebrag.
I 30 Jau. m. 8 Akten. s
; Aas- ikkdbodcs bewed paa deJ
bjerteligftri
Pan Inmittng Beque.
Viktor Rasmusfem Sek.
L
s
MWMKMKMWWKMWMKMIMKIZ
: A MW UBW UVBLL BOOKZ Z
: Busly llekoes of the Mission Piehi .............. Net. .5() z
I Moden- lietoes of the Mission Meld. . . . . . . . . . . . Net« .50 s
- The Pskshles of Our Lord (l)ods) .............. Net. .50 s
g Johq Eus, the Many-· of Bohemis ........ , ..... Net. 75 p
- The but Wut-. A study of Thjngs Preseut and s
Thiugs to com-, by kskedekick wuch, D. D. sec. Z
. cth Pesce Union. .. ...................... Net. .75 s
- llov to conduot s sunday school .............. Net. 1.25 s
I - d
I DMIE LWZAR PUBLlsUIRC Ecllss, «
Z mak, nehmt-« g
I
LIMOMJMOMOWGMØMJMJJ
MAD IK IKISTINDOKL
Zu kokt Promäilljng If Den kristoe Trost-etc It l-. C.
Peter-sc Pkis iuåbuadev 81.00.
Det or s- klsk Bog. Der er ikhe sudolig such ok Tale
Wer It Mo i den; mea i horte, III-re, Etappe set-sinkst
Inmitlen- dsu des htisteliqo Lerc.
Dei sk so hihelsk Bos. Don ek gevnemvasvet msd den
billige skkihs M tu ksnt til sieht-; shriktbevyttebev er ih
ks ou dfll ophohep It citststy neu den et Isletteo i Fortst
W Taten
OF Ast sts ev lese-Ida Bog. Leg mer-st- dermed, It Ase er
-. « s- sos, sprangen nd sk bit-eh skrovet If ev lese-nie Mut-C
« Met i bva sit-ring
(PM. Ich-ones Oft-sehe i »so-d os fis-NO
M Luth. Publ. IM,
sitt-, Iehr
ILII IIMUU IOCIKCC
II Mk Kobold-ink- Ioso· o- syltobos.
M Mit-. Mkt pu godt Psik med state, klske Typek.
« Ist-Wiss Dotokd hidstsms kslgevdm
Nis- Its w Ist-let Cis-we kluadbog for Plusia-dre, or
U EI- LM « or uoset oft, der bet- sksmkommokz am- i
O
M h- , jos hu besitin mjs mod den tin-like
W M ist uslst og opskkswt hvtd »vin syst-som
WQI stüt- iss Ist ptjvst ot est-tot « —
w til M- IM i sobvek llmäoldaink— syn
Iihst—sztösk-Mpcsøkonmä cito-tonli
· fes-speiset krisll Cons
IF han«-ww
DanmarkssBogningWitem i
Sau Francisco arbejdet frandeles
paa at faa sine chnskabet i en fau
dan Orden, at en fluttelig Rapport
kcm blive fasng og offentliggfokt,
men dette forhsitfdres ftædigt af en
Del For-erringen Prasster og andre
-—- ialt m. 75 « fom endnu Mis,
trodis gesund-me indtrwngmde An
modninget, hat indsendx Regnfkab
over de DanmarkssVygningssMærs
ker, Postkokt, Platter oft-» de mod
tog til Forbandling.
Da en Diel as disfe Henvendelser
maner ikke er naaet rette Vedfoms
wende, grundet paa. at Komm-en
ikke et i Befiddech of de kigtiak
Adresse-, vil smdean Tom ikke bo
fvaret Komiteens mylig udfendte
Anmodninq om Aftegniug, blivi1
efterlvst førft j Februar-.
Ligeledes er dct Komitecns Agt
at offmtliggste en Liste over saas
danne, som bar tegnet sig for Bi
drag, men ikke indbetolt samme. Al
le bis-ft- fik i sin Tid der-es Navne
offentliggiort i Listerne over Vi
dragsvderne, og Komm-en meinst. ät
Publikum er bsrctkiget til at Lende
Aar-sagen til. at dies-se Name og
Subskriptionek Mc Horch-mater paa
Lsisieme over de indkomm Belth
Watte-t, Pa.
Mk er maaske nogle, som lasngesjs
efter at hsrkx hvordan det gaat
paa den gamle, men Ineget for
sømtc Plads. Og jeg njl da sige:
det gaar freund, fclv osm·det ikke
gaar med Mpeffkidt. 1915 var et
godt Aar for os. Mag eftet
Zmdog havde oi Lejlighed til at
samles om Herr-Ins Ord og Sa
ite-meinten hvorigennem Jesus nd
ratte sin barmhjertige og trofaste
M til os. Der var en vældig
Rande Vi fis ogsaa Witten gjott
godt i Stmvd bat-de udvewdig og ind
vendig, saa vi nu hat en fmut og
god Mete. Det kostet-e godt Mc
og alt et betalt. Pack en founidetlig
Munde titte Heeren ved Hjekternr.
saa vi fis Mene 43 blw pptas
get i Menighedenx det et vætd at
takke for, og da Aar-et 1916 op
mndt, hat-de vi « Btrn i Ztndaqss
stple Herren bar gjort store TM
imod os. 1915 vor et Wniagss
fuldt Ast for Abbejdet het.
Den 22 Nov. blev Ehristisn Lar
sen oq Waren Peterer gift. Det
var en Port-hehren sont felvfjlgeliq
megthydbfordeterau
fanden, at mange Bornholmere sy
nes bedsj om Indem-, vgde er
äkke underligt. ,
Den 20. December holdt Fr. Lu
eie og Husfru Zslvbwlluu En
lille Venwikm var om Akte-ten
famlet i den-s Nem- Fr. Lucie hat
i fleke Ast met fna og er det end
nu. Han hat ocetet bande- i Ecke
rado og Akizona for sit Hielt-red
men intet synes at bit-we Kett fjr
Silvbwllupw kam Lucie them ftn
Aufs-cum « «
sk. Juli-W Invdu ei Julien-as for
Zondxuiskkaleiser-»He Inst en
øsendis New kam nlie Nun mcn
der kom knap scm knanzus not-Ink-.
fom nj Emvdv Denn-: BE km- est un(
derliqt Mir bist i Wanst-m sinkt rea
msr det, fnim or der m rnqende
Encstorm, uiI til Iner Tiber kmr
vi det fikteste »Um-, man kkm snfke
fig- «
Den 13. Jan. fmldt Mmighedm
sit Aarstiiøde. Barke-km Zarcnsen
blev onlm til Normand. Jst-gen Pe
ter-sen til Nclsstformand N. Nas·
muser til Secr» S A. Haufen
til Kasse-rot Cher Dem-sen og El
vimts Peter-sen til Tinkoncm Kas
setens Negnskab Mike-, at Jndtægs
tetne i 1915 bavdcs onst-et 8139700
og Udgifternc 8137800 Dei er
ikke faa qcmske lidt as en Wenig
hed paa omkring 80 Sfask
Den 20. Jan. bokdt Feinde-kate
gen sit Aarsmsdc MS· s. E
Welsmmm blev valgt til For-wand
MS. W. Kubre til ALTMAme
Mit-. Chris- Hmkfen til Bekr. og
Arg. Jokm Peter-sen ttk Meter-.
Kaiser-mit erboste-, at Meister-ne
i 1915 hvade vEtet 673 Voll. og
Wftekne 661 Poll. sub-before
ningen bar veret en stor Stttte for
ngckpedem da havde den itke
giesst W for at bevor-e Alt-ken
fsc W Dswsterne M We
JEAN-e ask Ia M
BE
M
Ist
Hvad Miso-holden an
gaat, da vjl fes ikke sub-lade miq M
nogen long Wiss-illim; det goes vel
her omtmä fimt andre Siedet-, msd
Fester og ,,Sucprisses«, i hsvert Fald
staat vi oist ikke tilhage i faa Den
scsende Skulde nagen betvivle sam
me, san spskg vote nye Ptcksteiolk,
og dot vil være oder not Vi var jo,
DER-rat vor kcere Paftor J. A. Lar
scsn soklod os, uden Prasski nassen
T-.id: -dog, dct nieste as Vakansens
tiden blev vi besian af Prof. Men
gers fra Dann Colle-gez Plain dg
da fau, Past. F. Linde-dem fom hav
de tageck mod Leid herfra, com het
til sørft i November-, og de gamle
kondte EvamMetonct sont M
on uaodc atter lsd iblandt os,
klam- alt rigtig godt. og der er
Tor Tidcn lagt nogle til Menigs
Ewdismllct, og Here vil komme
Tot nirsten jeg saa ile nimm-, er,
at min Huftru er igcsn hienune fra
Hofpimlet efterat lkave undorgaaej
en sitt-re Operation i heut-es hijre
Brust; Hospitalslwnm kommer her
sterandrn Tag at fMe imde Zwit,
ozx det gimr good-! frmmd nie-d hende,
Land Di fv er glade Ved og takker
sssud sor. Tot oer vor Lande-mond,
den vidt bot-mir Tr. Rossen, der
ndsksrtr Operatäonon pcm sit met Ho
fvåtaL Dem opererer nemljg ogsaa
von et større Dosoimi. men for-st
imsome er holt dansfiewtsb og jeg
Eis-list Trang til at ji«-us til Lands
mcmd og Landsnwndidrn at her et
en Plods, hvot J Lan vaer glade
vcd at vaer iswr er dot behageiigi
For Nykommrre og gnmle Folk, dckl
ior Sovogets Skyid helft vil være
blas-di Folk af rat-n Nationalitct
Her er to dankte Lasgmy alle Syges
Referka er demske ellcr not-ske. For
plejningen er det bedfte. sog bar-ist
paa noget HoMtaL Moden er qod
oa soc hjemkæ fusi som fra en rig
tig god W Ost-km Hospitalet er
not og moderne men ikke stott, san
MUfegvederderPladgülwa
50 Mutter-. Det liager paa M.
Vg Jvcm St» dets Navn er St.
Jolms Luthmn Hospital and Deo
conefs Horn-. M behaget fo Mr
psd og Nod at være sog. mev fko
man M L Hospitat de bohqger
det en at have det san bchagelig
som muligt for femme Betalinq.
Oa dersom nu mine Slcsgtniwgs
og Betmer isde forstrlliqe Stater
vil bitten- ior de mange Spur paa
M- som ieg Morde-, sasa hat i
leitet mfn MAX-IM, do jsg si
gericcrtogfeaderfaaenkwrlig
Hikfen kll eder oq vor Mode Redak
ttr as »Daan«, Tom iea book-ers
optager disk Anker
Täon Ein-» d. ts. Jap» mis.
J· Kitrkegqariy
4001 Mo St
Zelt-us- cqlif.
H. Jan »Wi.
Vj hat nu holdt den fsrste Jui
og Nntaar i vor nve Kirsc, ou end
fksm dem mu- Kjrkc liqefaa del spm
Mad og Tritte ikke et den vix-sent
lägfte Disl ser at holde Jul, men
Gudsts er og Hier-ter, fom hunger
den-stor. IN csr det dog godt at
kunne fidde j en fmuk ou bebt-m
Kitkcn at nx)d(s Ordet am Frelfen i
Kristuss samt at vae Plads nok ti!
at kunnt- indbyde Landsmcmd til
at iman sog at de, son- kommen
kan fe, at der er Plads nok for
dem oa Eli-ro til. —- Guds Okd bar
ogfoa i Hsitjdm saqvelfom fsk og
Miete- ltzdt klar-i M os am Smtd
oq Rande-, oq i disk to Otd et jo
cikt indeslttttri. W Metmefkes
Bang til en Gud fom Fresser og
Guds Naade i Jesus, hvis Navn
We Fresser fea Spuke-, ca den
billige Rande Gewinn M at for
kkare Jesus og vix-se W M
beste og lselliggsre os, W Zw.
—EtBam,MMW
omOudsRiqesWhtkw
tit, men Amtes sx d- m hu W
derop ovenovekW,Ws
tefaa sin Moder ost, bvdtledes vi
stulsde kommedeew Wh
kode, at Bude Mqo mä kUM
schau-www agde
ask det os used fis op. Midas
hie-»d. gewisses-stockend
«4. M
Vi boldt san ogsaa Den evangeli
ske Alliances aneuqe fro 2. til
7. Rom-oh med ei BedeVidnemsbe
bver Dag. Herren deksignede os
W ds
Vi bavde saa dort satzmenigs
bedgmsde den ji. Januar, hvok
blandt anbet, s une, nnge Stadaqss
Tafeln-rote blen« valgt ind, tilliaei
mesd 6 of de forhenvækende Lasters
oa 2 Leder-e for de Wes Minos
sefmdmtsiogenenqelwogen
Leder for be M Oft-Mach
- ««- Oswts MS
ne Mäng. Des vikas da, at den
nye Mkke AMgemsd IMW
og Juer as den gmäeshiri
ke til SpifesaL Stole o. I. v. nu
kostet ps, i Pcnge 84,208.12 og at
der hat Met.gjott frit Arbekde
for sZZLHL fao det hele koste-r os
nu 8453522 og at dcst er Malt
Mem For at betalc alt contaut lmr
Mmig"hcdrn gjort et Lcmn paa Moll
til 6 A Reuter km l. Jan. MIC
Kitken var fo indvikst og taget i
VII-g Ili. Mai 1915, men first nu
i November fis vi Vatmeappamt
o. f. v. Tat ind, Da dctte kostede os
over 8300 Der-for tog disk MOO
mere end der vor subskribcrct i
Februar 1915. Men vi et alle gla
de ved Kitkcn ou ved at vi ikke
skyldet mete.
Mr « Wir-Z Lin-den U Here-;
Esn Gent-n U E-!rin:.«s«cd-c U glas
dksdc as web at Lamms Mc fm Jem
bancfmtinmn til zur Ilstcnsqudotjcs
WIL- i Kissen : Fortsan Te bli
msr w! nat her en T:d, da de jer
man-»n- Nsdtmcr Inst-. Ist here-Z Du
for Mrss S Jrimn Mr. d. Frit
kxsn ins-r nu HE- Mil End Dr Zol
nm, disk bor nu »Im Linden-J
DE Inwdcs in-I).1,1.-L:,u U knmh
-..
Ikcjr Inst nachn ljJss til TUT. ZU fis
EIN-rast et nn: Jus-, Tom sinkt-Jus
inh «: 1 November, U der nnmle
dir-I blco san Elmchx nd Inn mir
Turm J December on til nn km
ni hast engen Nmn on ovale Rast
tkr Frost samt naqu Miva Dank-,
mcn nn i Rast sog i Dna.1mr vj en
mild on fin Forenrsrmn J Febru
ar plcsjcr jo nonle Zeugner at
blmnftre bek.
Der er mmen Zne i Viergencs i
Ant, vi for den bot-Im Solon faa
der b1iver nie-net Rand til at vandc
med til Sommeken
Saa Hilfe-n til allt- «Danskeken«8
Lasset-c med Ønfkc om et godt Not
cmr fra as bet i Sehne-.
Venligft
M. J. Zrbultz.
Musik.
Ist et imtdetsanne de tun-e
Firespteqflek ft- musilinteesfekedv
Kunden hat vi Ist es i Zetku
med Udgivekne If ktistelis es M
Mk Musik es tilbvdet nu leise-de
Musikdcstek (Iheet Unite) til sed
ftiede stifte
Des stete, hist Ilsk Ii Ie·
As Bissop O. A. Person« Infii
of E· Stieg. Daan oq enselik
Teksi Pris. 25 Ets.
Zuerst-.
Musik as Ol. Klewr. Dankt-es eu
gelsk Tekft Brit 25 Ets.
Mars-met Unwesen-.
If Vonssemnemec denkst I
Fen. Musik as c. Stieg. Denfk di
engem Stets-. Pri- 25 Ets
Zetekiestess Sud-F
If Ziegen Moc. Musik sf Ole
Ball· Dankt og enqelfc M
Brit 25 Sti.
Rosette-It
If Jvae Riesen-nd sit-fis If
Jnl Osiiet Dunst Tekst Its 25
Gent-.
»Jen- seist-IN
As Jeppe Nation Musik as
Carl Nielfen Danss Tekit seit
30 Sti.
Sasso- fet W.
If John Mie. Jndehpldende
fikftennnise Sense Un OM
Alt-, Tenpk oq Bas) til Zeus ved
den essentlise Oudstieneste oq In
dte kitkelise Leitfadeder.
Fsefte Del. 60 Mit-L M
banden i Mind. Iris soe
Inden Del. U Ost-wilder- W
den i III-Und M We.
AMMIOI
III-IM
« M »
Wsoss Ioecshycor.f
Spott-, D V. Isi- dy Ju. A.
» IM Fuss-Im- kebi Oe
Om- pklos M
Dau. LUH soc-i Ort-it
Visit, Ich-.
A Nov Boot
Vclsst
By the Psatous Ave-lind III-list
»Nun-C Publisdod by Anstatt-s
Bock com-sw, Koek Ist-Ich llL
A good stoky —- Aa into-sti
ivs stoky —- A Stoky with s
missio-.
M kut- l das-pas stets
bit-Uns Okl- M.
M l- M by
. v-«.m-»zsvx sau
»F
Ja’panmissioaeu:
Ftk kvitteteL se KbL Nr. 3.. .................... MARTHE
Sestbroob Maine, Fitst Danish Luth· SMWL . 20.00
Touncil Bluffs, Ja» Smdagsstolcn i Kirken ........ 8.44
council Bluffs, Ja» Smdagst paa Washington Ave. LCO
Mfokty S. Dak» Pigeforeningen ................ 5.00
Omohw Nebr» Pella Mgl)., Mrs. Olga Hanan ...... 5.00
Sidnetx Mont., Pella Maus-. Ksksitideforening ........ 5.00
Z
Tilsammen 84711..
Jahianermissionom
Fst kvitteret. sfe Obl. Nr. 3 ...................... 8143858
Norma- N. Dak» Smma og Margrethc Ebrifteitfen. . .. 1.
Märk,dså- Ihr-N MAR- Fwindeforcninq ...... g.
Ok - « » Wissen . « ............. .
Dann Vollm, Mont- Bsknenes Offet ved Juli-festen« 7.
Sidnem Mont» Pello Mahs. Windeforkning ........ Z,
Webstcr ists-ves- Mo.. sollen Christoffersen 40c; Esther
Chriftvfspkspn mcz Marfhol Johnscn Löc: Anfincs
Jvhnfesn 20c; Mortha oq Helcn Anders-n ho. 30c:
gölcbett Erneit, Edwvrd og Margrete- Andeksen du«
Ein-das sskolens Kollekt ...................... 2.76
Tit-einsam st 46782
Jndtemissionem
Ia wittem sk- Kbt Nr. 3 ...................... z2127.14
Pella og Vtorfon Mennigbedet visd Zidnm Mom. 1985
Toulter. Jo» E. M. Auderfen .................... 10.00
Tilsammen 82156.99
Mormonmissioncsnx
Fst kvjtteret, se KbL Nr. 3 ...................... slssåss
Horch-L Ja» Jmmanuels Muth Lodies Aid Society .. 10.00
Beregfokd, S. Dak» Pigcforcninqen ................ 5.00
Eaftom Calif, Jmmanuels Mah» Colle Mrs.)- Jepve
Smith 82; J Author-w Kaj Poulim, P. A. IMM
Otto Sirensem P. Hatt-mond, Chr. Terkclsem Ho
bert Jenseit, A. P. Hausen, Peter Smith, Th. Verg
L. Veto-few Margretbe Gott-H Mariane Abgeord
Lydia Peter-few H. M. Bonnirksem George Chri
sto-Ihm N.B.Nielfcn, J.O.A.Johnsen, N.Melfeit, Ras
mus Jepscn ho. si: Spreu Beck, P. Rasmussem
S. Peter-sen, Mode Nielsem Chr-. Melfens Chr.
Beck, P. Christen-im Takt-v Pilegaard, Anders
Petersm D. M. Offen, Chr. Haner ho. 50c . . .. N.50
Allem-neu 8193845
Samfundsqældx
th kvittekct, se MIL Nr. M ...................... MDO
Drinn, Nebr» Crit Indessen .................... 2.00
Tilfammen 85500
Cis-leister
Fsr witteret,1e KbL Nr. 3 .................. » 8197296
Mc Dritte-, Mich-, O. C. Christenfem Rudolph Haufen,
N. T. Strassen, N. P. Wort-knien ho. 50e; H· T.
Ha n swoz H. Jttgenfem H. P. Jenfem H. K.
Nie ho. Il: J. Jenseit IS ................ li.50
Tufhing, Bis» N. P. Peter-sen, J. P. Vtemholdt, Niels
Jenseit, S. Streniem Ihr-ums Christen-few UND
Haufe-m Peter H. Peterer hy· Os: All-m Lotsen,
Wall-her Lotsen, Jene M. Jenfem Peter Brun
holdt, Oeorge Streusem qus Haufen, Froh. Fre
deriksem Hans Hausen, Die Olien, A. Men, E.
J Astro, Jevve Bett-rieth Hans J Sandhm Rai
mus Jenseit H P Lassen. Carl Breit-holst hv Js:
A P. Ehristenfem Hilft-ed C Jenseit, Anvkew Brent
boldt. Louis Peterfen Heut-n Sirenfem Niels Him
fem P. Kristenfem Willie Lin-im P. L. Partien,
Betst Thorax-few Jttkie Bat-few Peter Fieber-Mem
Anton Hause, John S. Joimfem Christ Jenseit,
Oscms Houqe bo. slz C. H. Ost-by 50k. ........ 69150
Tot-lieh Jan-a, E. M. Inder-sen .................. 10.00
Drum, Nein-» Crit Andern-n ...................... 2,00
Fekndklla Calif., Waltcr Tckkccfen og Hain-u ........ 2.00
Bei-stei- Groves, Mo» Wtor N. Benttm Js: Ambros
Benriem Palme-.- LL Bentfech J. E. Inder-few Pe·
ter Hausen, C. Wintth Hat-sung Jenlem Char
lcs Lotsen, A. Pennefen,? M. Gran-. Chr-is R. Aa
dersem O. E. Linde-few Andreas Peterfcm L. Eifri
ftoffekfen ho. st: Mr. og Mts P.--O. Howe R:
Haus J. How- sex Q. Gnade-ihn ss .......... -25.oo
Ulfammen 7209296
chekdomshjemmeh
Fsr wittert-L se Mil. Nr. 3 ...................... NUFO
Fetndolcy Calis., Koiudcrmsks Fødsclsdaqskasse ........ U·00
: Zusammen M.50
Blair. Nebr» den 20. Januar 1916.
Ned Tat modtagets Otto dan sen,
- pass. for »D. spre. d. e. l. Mkke i Ame«
Pensions- EsEnkekosscw
Ebenezcr Mindeforening i Flaxtmh N. Vat. . . . . . . . .· 55.00
Elmdale Mah» Minn. ........................... 18.50
Med Tat knickte-et
- A. L. J. Ssholny Kadi.
710 Buchanan St» Des Moineks, Ja
—II—I—IUIWIMVUUU-—s—
MOWOMIMIMUWUMIMOM
Tl new Book
Devotional Readings
PUCK LUMIKUZ WORKS
Por- Bvcky Dsy of the Year
By link-. Im samt-IF I«. U. l).
Matt-, Q1.00; solt Uokoooo. eilt top, NOT
These Ioleotiovs have been mode objele from lautlos-I
Ist-awa- oatl devotioasl writing-L The sim hu been to in
MM Luther to o lsmer ein-le ok Englisb reader-. «l«utb
or Und hi- wokk are not lumwa in this country u they
should bo. Americas dum- not realize whst on sub-erstenm
sho hu received from butlnsr and the Luther-un Reform-«
tion.’1’bs bott way to understand Luther is to have Laut-Er
bit-solt spesk «
The Chief sim of the book, however-, hu been to give the
mäst- o better undetstsadias of tho Hoh- sahnqu to
brias him to Christ, sind to knmisb him eomkort und sov
solstiov ia bis cbkittisn ssith. lautres-'s word- »Oui«-unz
oppsus sog-ne nnd cui-usw« but in reading for-thes- bis
viewing booosaoo cleot smi is tout-d to be korcible satt ova
booutikaL .
The nodiuss us well ohoten. the newer obtnsss soll
Ins-, so u to mko tho kcsdiug tm- osoh dsy sppssk o- os
oontltmm Ist-oh onel throughout the vholo book Un soo
sous ot ti- ohwh you lass been obs-nett
;
Z
Z
z
i
k