Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 26, 1916, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P
re es herovre spm dem derixjenune
at takke Gnd for Landesred og M
bske sig ind unsdck hast's verwng
Heu-W Ogsaa hos os, fom hos
dem derhjemmk, trmtgcs der til
Roma Strig og Graads
Rsit over voke Synderl
—- ja, fsk Ulysko kommer. Noa
Jsrael Jngrede iine Stynder foi
Gub, vendte han Fjenden bott; vai
da i MA, gav haanrael Sejr
Israel-S Gud er den sammc i Das
M et vor Gud Losd os give tei
Brug as Nacdens Tib, af de godi
Dage, at ikke MCW M
fkal We nsdveikdig for at vwkke os
J Sack oq Aske for Wtds Aafynt
»M, Wer de ydmyge Stodch
J Stsvct for Frelsetcn Arn-der,
Zaa foor J vor Jesus i Tale-«
in Rosekncs vokfer i Tales«
Ster dette, saa vlwcr dct et glæs
del-st, et velsignct Nymar.
Ja, maatte Aawi dljoc et godi
og veliignet Aar ogfaa for de For
enede States og ikke mindst os ai
damit ÆL Vor jurenode danit ev.
list-h. Kirsc, header vi, dar en ftor
zrenttid for iig; hvor fwk wide-:- ikke«
det vil i le Grad ajhasngc af vors
Mikditsfokhold men ogsaa af Inwi
amtjoncn og tworledcs oi stiller os
tkl dct engclffe Spross. Vi glosdck
og over de ftore Frrmftridt, Danski
hedcn hat- gjott herver i de stdfte
Aaktick — - jeg tror not, at man er
bleven klar over, at det ikte er tun
»Den dmkfkc Melc« der bar Pan-m
paa skheden i Amerika —« og vi
glwde os over, at endog de danfke
Foreningcr hat begyndt i bsiere
Grad at indse Vewdnitmm as Kir
Iens Eli-beide baadc for Kristendom
oq Tanskhcd, og at »den dette mast
te »Das-IMM« d-, mm vor stsritc
Bilaana lmr værct fm den stand
Jnmrimwionsstmu Demu- er nas
fteu stand-Ich og der er mean Sand
fnnliqhvd sor, at ksstcsr Verdenskkii
amö Antning oil disk blive taget
smdsannc Forlwldsrmlct bjcsmmch at
disse i en Vastmtlig Grad vil hindre,
for ikke at siae stande Jmmigtatii
onsstrjmmcn fm vort Fasdreland
Med dem for Øje bat vi fna
mmet more fasttc al Flid insd paa at
nan. bvad der kan naaes assvott
Fell betonte vaa Dunst da Mkng
book Nsdvendiabcsdcn bndcr det, ved
Bkug as det kugeler Sol-aq, sage
other-mag reddewttFollforvok
Xutberfke Kiefe, pser es den Zaud,
detbot vrekqet oq premek dansk lu
W Umwle
Vi glasder o- over vor Mrtes
Zwmm Ist for Klippebjekaeue
fom pac- Mssiousmarim Ogsaa
herude pqa Parisic Kosten qir vor
Mrke Ftrwganq. M er nu 7 as vort
Samfunddpmster i aktfv Menschedss
wirksamhed i Calisornia, 2 i Oce
mm Men her «ck god Plads til fle
te. Ttods de daaklige W, som
man mai-sie For sjlt betydriig mcre
den-de end tswam et der sket me
qen Futen-sang endoq adeu IMM
fra Smnftmdets itrdke Miste-Mias
ic i de fidste Aar. Dei bar vætet os
er W strengt nok for alle wre
Yirkfomhedor i Storbyerne herude
under disfe Tit-eh men vi hat erfa
ret Herren- rige Velsiqnelle til i
Dag.
Oafun im wr Mcniglwd or der
jkkcs alt-ne noglc Medlennuek tin-n
mange, der spoa Grund as be dimk
lige Tidet hat set siq ndeng til at
reife fra os, men vch Ouds Rande
isr endda Kirkebespaet ikke bleisct
minde isdet andre Menncsfkcr. as
den hisnxrmtdc stan- danske Vesolks
niug, bar fundvt Vci Von tsil End-J
Ous oq syer de bokttcsjstes Plods.
Vi ved Man oq m tro, at Ende
Otd ifke bar dass-et forkyndt for-gas
voC Meniahcsden hat med ftor Kast
ligbod oq Opofrelse nenne-m disse
Tisdcr baakcst dens eqne Vorder Det
et Me, vj prifeks Herren derfor —
bmn ol Ære. Nu set deetne lylere
nd, oa vi baaber paa en god Frem
tid. For Tienesteviqcr etc-bei altid
nimm-riet her, de kam faa Plabs
umn- iom helft oa under Edet beha
qelige Klinke, baadc Vintek og Som
mer, er Arbeisdets Uidfsrelse io ine
qet letter-e Ligeledes ist ider mange
kiqe Familien som bar ilere chnei
steviqen lworved Piaek blivcsr i
Stand til at faa Plcsds ontvn fom
Wesen Vatnepiaer eller Kot
p- I. v. Sinnen väkiercr fra 25,tll
«ss-69Naekui. Nameds Srna-danne
som mqatie M at komme her-d
kqn stvive til mig, min Hain-u da
im vic med M W dem be
Wot
Dg Sau en bildequ taki-il deman
ge Prasser og Wolk, der san kast
Uschwfsetoshemdeveddet
ihm »MW« med sei-W,
W, Bart- h, endoo Wust
Away In set-IRS Tal M stin W
beide-, Gud gcw mig at usdføre i di-1
7s 8 Aar, im var hos oder. Und
fknlds at im ikkc fkkiver til hoer cu
kclt, som jcg gerne vildch min Tid
tilladcr det illa Vycsn her csr i Fila
denmul as saiiuw Stocke-Ue sont
New York City; udovek drttc ftoro
Tcrritorium book vort Falk sprcdtI
Im lmr Menjzitusdsf mcsdlismmcsr dtsri
tmk gis Mit sm U rkisn nun ende
bot-r indenfor »Ein! Linn t-:·' , ficldig
vis imm- det Zwarme
Til Brunet- Eirm og Hast-, »Dan
fkcren«s:s Nod-Mk og den-Z Bissen
- sonder min Familie og im vor bed-:
ftcs Hilft-n oq Inikist om et glædeligtj
oq vcsliianet not Aar i Jesu Norm
J, ds» kan bede, ikiukom os for Noa
dcsnss Trunk .
Eber-« i Hub-I Mai-Si Arbede forliAi
N. Hausen
2000 West 29tb Etr» Los Ilnqcslissth
California.
Danmatk
Arbejdskampeue udsastteck w
bcnlmmt, AS. Demnkbet Pan Tast
slelcn til der storc ,,Jlrl)ejdcilonflilts
ant« lim; er der scht det over
umadc glasdeligc at en Udsigt til
at udslvdc Aklnsjdsslmnpcne et dul
fet op. Tor er skabt en For-staa
elfe melchm lebende Mamd blandl
Arbejsdcrc og Arbejdesgivcre, sont
forlmabcsmliq i,sin Fortfasttelfc uil
sm«til, at Tanmark undgcmr en
as Dyktidcsns Nød slcvrpet lisdenita
belig Lønsstrid, som nctop under
listigen viide oasrc en scbisrmnclig
Ulykke for lule Wirbel
llsdsiqteme var, da de mellom Ar
brjdkigiveres on Arbejdcws Central
sorcsninqisk fsktts Forlmndlitmer i
Begnndelsen as November blcv as
lvrusdd mismlig m tkøfwsfslølc Am
ac Var-tot stod lmlizsmrtia von lmcr
sit Standpunkt oq forkaftedcs on
ftemmja Mofdpaktmå Art-widesin
vckne solchin foklcrnqc alle be
stactende i 1916 udlsbcsnde Locken-J
komltcr indtil l. Februar 1917 oq
Alb-d wd Siden doml at iokimnidi
le om fast-lim- Dsnrtidstillim. Ar
brfdernc stillt-de Jnsdaaoclfe as nvc
ösmriae karonskomärr oq lmss
bade til Opnaaelle beraf, at Cen
tralforeninamic stilledc sde enkeltc
Fast skit l Forbandlingetne
J den Tib, lom er gar-ed er der
Mk Mle Offentliqbeden noqen
eneste Antvdning af, at man for
lmle at knntte den brusmc Brand.
Tvekticnod, dct Jndttyl var del al
mindellge, at man fra bque Side
as alle Kraslter tustede sig til en
Kann-, der anlaaes for uundqnaes
MI.
Jmidlcrtid oplyses det mi, at
ledme Mir-nd W bmms Sidcsr lei
ligbcdsvid bar sdksftri Zagen og
—— under kaket as del Anlvar,
sont laa i den ndcrit alvokliae Si
tuation —-- ved gensidjg Imde
Werth-d er naaet til en For-staa
elfe. Hovedpunkterne -l den Ord
ninq« lom Man menct at kunne
ach-Meere bed, et Marode
Dek alsluttcs five Ovekenstoms
ster. som doq flal væke neuste- lot-l
vctrigc. Arbefdsgiverne er villlac
til i Bisse at indgaa pcm Laus-til
læq, fom under Den-hu til Dyttii
den et uoget bis-ere, ensd man un
der normale Forhold Inn-de have
Denkt sig at gaa mod paa. Der ta
Jacsb altlaa udtmkkelka For-bevoll
onl, m Forleählt jka flal nim
pcrmantsnt ou Urasindiasrcsndc for
de Forlmndlicmvr. der flal ist«-»s- visd
do nor cMcnskomstets llsdlsh
Forlmndlismcsr paa dcttc Grund
lqg fskes allewde indenfor flere
Jag, blandt tin-del Metal« og Jeru
industricn, sont jo tut-unter et me
m-: ftort Antal Arbeidcm J den
allemamnussns Fwstkttd vll uns-int
fomt adflilliac andre Fug flums fiq
til. Da sorlmnbcntlia oil Not-hand
linqcsrnc Este til Resultaten Im
begge Sider er der utviolfomt til
Stehe- csn Erkendelsk af, lwor ulmrc
weg-M der staka paa SpiL hvis if
ke Enighed einmal-O
Di- Ptmklen um ljoillc det- or
ajokt Jst-dr-mmelsrr for at naa tjl
et For-tmndlltmsurttitidlkm, er som
man vil ic, folget-tm Arbciidsaii
»verm- har gwet Afkald paa den kol
lektioe Fokllsngclfe as de qmnle Ia
kifovercutskmtslck og tilladek jag
vlsfe Forbandllmer om nne Oper
enskomster paa Grundton as ret
store Lin-Eises scheidet-te sllp-"
per til Gengælb Kravet om ösaarlse
WWII og bar Wider-e
faavidl nion kan ke, qlvet Its-ab
paa under forestaamde Forhandllni
gek« at ruf-ge Amte-seiden net-M
WMSUMU De
Wem MMQBM
man hufket heu, og det var vistnok
den almiwdelige Mening, at det hele
var en Mist Soinmerspsg. Sagen
er dog endnu i Link, idet Kunsthands
list -:katk)an sta Ksbenhavn forte
dm var i Rat-ders, hvot Villedet
cndnu er has Voghandler Bin-merk
og fik Eber tilkaldt. Nathan, der
i Jnsdland fom Udland anspi- for en
ftor Kunstkcndcr. hmvdcsdcy at Bil
ledet eftrr al Sandsynlighed var en
ægte Rombrcmdt Der er taget Fo
tograsi of Villcsdet, og Nathan vil
nu anders-ge Sage-n nastsmerc sam
tnen med Amor-steter i Hovedstmssen
Rathaus -fkdftc Ovd til Sognefpges
den i Samtalkn i Nairders var iføls
a? »Nuner Venftrebl.«, at Bil
lcsdet i hvcrt Fald ifkc vilde «bringe
fin Ejetmand noacn liden Zum.
New-us Bei et fang. En Land
nmnid non VrnrnnsEqnen tilbnttodc
fig i Mai Maancsd en Knie der ved
Handelan- Afslutninq blev lonet,
at fknldc knlvexom en Manne-d
Knien kalvisdc first tre Manne-der
cster Handelon Affltctning, book
for Købcrcn ved Voldstijtsket fik
Zaslgcrcsn idømt Erstattting. Er
statninqcskrmwt fu«-de imidkertid sp
re-: nidore tilbage, oq Knien kom ef
tcsrlmnnsdcn for 5 Voldgiftsretten
indcn man ncmedo den Ewigen der
bar-do Einlan for den falka An
nwean To mange Voldgiftsidotn
nn-; Lmkoftninger er ifølgc »Sit
fcl-. Als-« løbct op til over 200
Kr» hvilkcst er tin-to, end Fwicn
er værsd
Oper Maxinmlptifcm Bier-ring
bro Andclsrsslaatcsri lod bog en Hand
lendc i Ilarlmss ndfaslge «3inma-’
kod« til Kr. 1,60 pr. Kilogmnuj
tut-n da det ved Pkslsititsth Undersj
sont-tsc- oifte sin, at dnt saakaldte
»?nmakød« beswd af to Tredjedelr
klsscsllemmtlv ou tun en Trcdiodel
nlmjndelim Zulauf-T og da Maxi
-nmlprisen for Meile-Ugan er 70
Ins pr. skiloqrmm blev Slagtcriet
jkcsndt en Vøch paa 20 Kr. Den
Wann-wende Aarhusl)andlcndc, der
cfter dot Oplyftc havdc stolet pcm
Elaznerirh flav tnod en Asdnakch
Gckfmne flvgtedr. Fru Pcwks
sm, der drinek Beicn Ansto, bar
jsslac Midas Zwiwa many over
nsaadt Benevrterlovcn ved at sek
oete for Bnens Vorgesc. Da Poli
tibctiemen fokleden kenn Eshen til
me flogde flerc ogtede Besen
sere nd as Ztænkesntenx men Vcs
tjcnckcn boledc dem ind og fik Oper
tmsdcslfcn sanftem-ver Sidfte Gang
betalte Vasrtinden 100 Kr. i Ps
de, og Taksten pleier at data-, at
THIan Andaka
Ist-a det msrke Yakhus- En Ækp
temand i Aarhus kom soran
stwtkt beruht bit-m; da han iaa fin
Kont- lsiqar paa Gulvet og vadskc,
spartedc ban den-de haanligt i Si
den, oa da Koncn fester-e paa Af
tenen many kom i hans Rast-den
mw non bcnde et Name-flog i An
statt-L Kosten forlod nn Oft-mutet
for at heute Politi, næn form-d
det under Weis og vendte am. Bad
iin Tilbaqekomft fawdt hun imisdleri
vid Toren laakst og mwrkedc, at der
mengte Brandlugt ud fra Beil-ig
dechr Mandm havde i sin berusede
lestand vasltet Lampen vg en
Vuwc mod et to Magnederö Baru,
og da Hustruen ved sin timkigc
Vetters Hin-In var kommen ind i
Lejligheden, fandt hun Monden fo
vrnde og Scpwdbaknet liggende Ut
gent pqa Gulvet Saa lod Konen
Doktoren heute Politi, og tm fid
det Man-den i Streits-ji« met-end Ou
struen bar indgivet Anspaning om
Sepamäm
Den kler Koue vidste Rand.
Man-den wo HtsdcssEanen List for
solsnslmy der for en Tid fiden rcsjs
fu« til »den Mom- Kon(-« pna Him
nnsrlnnd for m Wi- Raasd fakdcsn
mnftifko Wanken paa Ruder-ne er nu
vondt rillmac Don »Kom- Korn-«
qav bmn nomst Fr-, sont ban fkuldo
fms rnndt omkkina Dust-L saa sittl
dcs Vankninqen not lmrc op. IM
ac hendos lldtnlelfc fkubde det vir
ris csn Mk, der dankt-di- paa Ruder
ne Grunde-n til, at der ikke var
nqu at fis, ncmr der blev dankt-t
var, at Herrn kunde aer fiq usyns
lia. Den kloqes Konc racsdcdc Man
dcn til at være "fot·slgttg pm »die-a
veicn, da han fkulde falde, fst han
naoede hiem Monden dem-gebe fig
esse-a med fanden FusigUSM, at
set sog site Mn for ham at rei
fe fra quftpr til sit Hieni. W
undaik da ogfaa at falle, läge til
W naaOe sit Gus, der falsdt han i
Maria-ingen, icm lang han var, over
Otttiotkuget Den »Ur-ge Koms Otd
M Mem i WAG. Den Wä
sauer Og Gran-den til, at den i det
hele taget hat ladet sig hsre fideth
ancner Monden, er, at Hønsene og
Fuglene hat wdt en Del as det
sum-de Fr-, saa der er blevet en
Vei, ad ljvilkzn Hexen kunde kom
me ins-d til Hukt udeu at komme
over nogct crfs det vidnnderlige Fris.
Tor blinkt Im jasvnlig faaet Its-; og
Monden trot, ifølge ,,.Solst. Dag
blod« fuldt og fast paa, at nu oil
Bankuingcn htte op. Alt dette er
first i Aar-et 1915 tre Mit Øst for
Holstebro.
Tftjydfke Btyggctiet duldt forles
den ordimrr Generalforsamling paa
Vrnagerict «Cc-re-k-"i’3 Kontor i Aar
buss under Ledelse of Overretsfagi
føter Bayer. Direktøk D. Møllcr
frommem-de i sin Vereinian det for
løbne Driftsaaks Wange Vanfkeligs
Order-. Vygpriserne steg hurtigt 011
nacde ofter et Par Maancsders For
løb den dobbelte søidr as Blut-et for
nd, oq fencre paa Aaret sth de end
nu Were-. Og liqcsledes sie-a Pri
ftsmc von Kul oa Heftcfodseu En
fviqsende Afsastnina knnde bewi- bøs
det k)erpoa: mcn Jndkaldelscrno
drog en Masmdk inmi- Jyder til
Simllawd, Forlnftclferncs inidfkrmns
Jedes under de aloorliac Forbold,
Markt-der oa Dnrfkner bortfaldt
fom Folge af Mund- oq Klovfmc,
m ondcsliq masrkcdesks der meaet lisdt
til Lamme-warmen Folget as stat
tcvliqttat II bar doa vtrtet det
famme fom det Entkommt-de Arn-,
bvorismod Salaet as shttofrit Øl
oq Ewde bar vastct on Vol min
dre. Naat der alliaevcsl kan udbeta
les den sædvanlige Dividende-, skyl
des »der visfe cxtraordinasre Ind
magtetz f. Ets. oed Uolcjning af
Malteriet og Log-Irrtum skurögcs
oinst pua tysfe Wonach lidt Export
ofv., lwortsil commer, at Humlen
hat ockrct billckkh lichem disk fra
fokrige Dkiftsaar uvcrgck rct billi
ge Lagere as forskollige Ragout-er
Tillige Var det tme Maikinanlag i
Vorsian ntodfstt on dcmdclsig Ve
sparclsc i Kulforbruget. Paa »Lie
re-:i« er en Ombyqnitm af Damp
nmstin - Anlcrqget i Gang, hour
For man.ogfaa her oil kunne regnc
tin-d en skemtiOdig sdsulbesparelsa
Fortumweanroisfcrer Otto Lakfm1,
fremlaqde sdct revideredc Negnskab,
for hoilket der gan Recharch Dei
usdviser, modregmst Saldoen paa
12,490 Kr. fra fertige Aar, et
Overskud af 240,522 me Horai
fcmr Akriomrrcrnc Oi Pet. euer 114,
000 Kr» til Reserve- og Rammel
fesfondcn henlawcs,-.,25,000 m»
til Afskrivning anvendes 89,60!
Kr» oa til ums-sti- Aar overfsres 10,
078 Kr.
Ei Bat-us Reimin --- En lillc
Pigc havde forloden vovet fig ud
paa Jst-n overVoldgraven paa Chr-i
stianshavn og var dumpet igennem
Hun var ved at dvukne, «da en ung
Mand, E. Lan-sein Ssn af Rot-j
bcmdlck L. paa Amagerbksogade
1-21, bleo apmcvrkfom pæa den furc
fnldc Situation, hvori hzm befandt
Fig. Han lob nd paa ern, men
fakdt selo Nennen-, kort fsk han
non-ehe nd til tm- lille Pisa J
wvc Minutter laa smn ifslge ,.Natt.«
og kasmpcdc for at hol-de sig oven
Bande « og i den Tid opmuntrei
de han stadig den lille Pige til ikkc
at aim- formbt Ensdelig var man in
dc fra Land Isan apmætkfsom pas
den Situätiom hvoti de to Meinte
fkct befande fin, on fjk stusdt et Par
lange Stint-r nd til dem. Vesd Hjælp
af dem blw Mk Barnet fom den
unge Mond todt-eh
Eu dyqtiq Husmand. s Den M
nat-im- Husnmnd Ein-. Ravn as Haa
futns Zorn ved Skive fik forlodisn msd
en Doputntiiw der bl. a. besstod of
Snlljnq Landbofxmsnings For-numb
Folkethitmsnmnd Hans Nielfem
overmkt Dei kal. Latvdbushold11-ittgs
sslfkabiti Zalvbcmcsr for Landbofl-id.
For tst Var Aar siden fik han de
iydsscs Landbofomiinqers Sold-ne
dalics. Chr-. Navns Landbrsuq onn
fatter knn 2 Ur. Land: mcnn »den
ms Plot Jurd hat lmn dykkkst san
godj, at lmn ichs alone siden sin
Unadom lmr lme tilsttaskkisliqt til
Livcsts Opholsd, nie-n endoqfcm bar
knnmst Immu- ho menct M Kiste
bundism at ban lmr kunnet tilbringc
iin Alsdordom »den økonowiske Ve
kmnvinaor. Pan Salling - Egncu
var hatt den sprste Mand, der be·
smdte kationel Frml Chr. Ravns
Dyatished er faa nie-get more be
mærkelledvtkrdiw km M siden sit
ttenide Aar hat verret svagelig paa
Grund af en Hoftefsade
stritt sunstfsmius. -—— Aar
bud Kunstforeninq ckfholht forleden
mlig Generalforfamllng paa Rach
IMOQ Jst-bei for den Waid
kW, MWm If
-l)voraf det bl. a. fremgik, at Med
lemsantallet nu var 216, og at
Risgnskabct balancerede med 2340
Kr. As de to Udstsillingcr i Eiter
aaret hovde Joh. Rohdes svaret
bebst til Fovventningerne, medeutz
Vandreusdstillingen havde givet Un
derfkud. Taffet vkrre bl. a. Byraas
sdctsi Vclvillie var Platten om at faa
reist en Kunstudstillingsbyguing nu
sikret. Aktickapitalen var anflanet til
ca. 20,0()0 Kr» og selsv om en Dcl
beraf endnu ikkc var tognet, vilde
den Side af Sagen Ikæppe volde
Vanskcsliabeden Der var indlodct
Fors)attdkitIgcr om Samatbejdc med
Charlottcnborg - Utdstillingcsn og den
frise lldftilling, der bisgge bavde ftili
let siq iimødekommende Til Fama
rct, f. Eksx i Maj, haabede man at
kunnt- arranqcrc Foreninqcns førstis
Foraarssudstilling. Til Vostyrclscn
qenvsalatcss Grosfcrer Kampmann
Gottemlforfamlingen fluttode med
Bortlodning til Medlemmisrne of 8
abweist-nimmt aufkaffedc Ktmstværi
.
I
« ...« »Jnvcltyv«. s-— En enlig Spa
sekende koin forleden Akten gennein
No Østergade i swbenhavm da et
Regnstyl var paa sit Høsjeste Med
et blev han itanset af en Man-d, der
duktede freut et eller andet Sted i
Mel-ket. -—— Vil De ixke købe en
Ring, lniisfede den ukensdte . . . en
nted BrillanterP Han studsede —
Jd, lnsd niig se, huad det er, De har.
H Zaa gcmr oi ind og handler i
en Port, lmor ingen kan se os. De
smuttede ind i en Opgang, og Bril
lantlmwdleren traf en Ring op as
Frakkelonnnen — Ægte Guld, for
llarede l)an, og Stenen er ogfaa und
. Je her! Han lod den glide
neid over en Rnde i Gabe-deren
Iliitdn fagde det, som ncmr snmn
skasker ined en Diamant. --— Hund
sknl im give for den Ring? L
Kroner taqer jeg kun, Iuen jun sinan
Te lone miq ikte at gaa paa Agn
stentsslmset eller poa Kontorerne ined
lden de iørste 3 llger. —- Tnk, tasnks
te tllkandem der lmr vi Juneltyoen
Da lnni san 1000 blanke Kenner
for sin. llden videre tng han Bril
lantlmndleren i Kmven og slwbte
limn neu til Politibetjenten pnn
Die-mer« ---- Denne Mund link til
bndt mia Zmnkker. Er det ikke be
dre at se liidt ncerinere naa non-?
Turen ais ifslge »V. T.« til Anto
niaades Politiftation, oa i Kontorets
ffarue Lust- vifke den most-file Bril
lanthandler sig liovedsageliq at be
stcta af Psalm-, et stor pjtrsket Oder
skceg og en blank-d Nass — og
Inn-S Brillanjer blev til »(Hlaspekler
i Jndfatning as gnldent Vlik. Hans
Angst for, at Kunden fkulde gna pcm
Assistentslmset eller paa Kontorerne
med Ringen, bundede not i noget
nett an«det, end fannne Kunde hav
de til-oft Retfærsdiabeden vandt doa
nlligevel en Seit: »Vrillantbansds
leken« bliver tistalt for nlovlig Om
løben nied Vater.
Ebeltosts Finanfer. --— Ebeltoft
Byraad behmdlede sorleden degeti
tet for det kommende Adr. Der fkal
udskrives ea. 60,()00 Kr. i Stat
hvilket er 8000 Kr. mere ensd i Aar.
Ziigningen falder imsfentlig pan
Fortiss, Alsdetdomszs og Skolevcesen
Eiter Jndftillinsg fra lsasværksuds
valget vedtog man at nedsætte Pri
sen paa Gaskvkes fra 230 til 190
sØre pr. Gektolitet
Elektticiteteu paa Mldiuquguem
Den store Elektrieitetsplan for
Kolding - Egnen, der for nagen Tid
sisden stran«dede, blev forleden atter
taget op til Dunkel-se mellem Lan-d
bo · Udvalget og Reprassentanm for
Kolding By samt Professor Rung.
Det lykkedes at opnaa en Overenss
konnt, lworefter Landboerne ital
idanne et Andelsfelska-b, der bygger
Ledninqerne lige til det Hejspæw
«di1msvaskt, fom bygges i Forbindeli
se med Koldinq Elektricitetsvasrt
Interesse-at Dom. » J ji«-l
aiotdis ist anbavnsk Aktiosislfkab
visd on Eilxijørisr i Beile lldlim i on
Vcwinmndss Eil-»dann og Lisjcn of
dcimic Wir-roth ou Ilflmldzvasrh blisv
undismsttet oni ilsdlasimist og opfori
drist til sremtidiat at lustnle Wien til
Sagfønsnsnz men lian bistalte allhie
vcl til Voamimnchm oa letiisfclikas
bist fmspatis lmm fcm til at botalc
Lejcii ins-n til deckte-. Reiten kom iføli
ac- »Veile A. Folkcsbl.« til det Ne
fultat, at sclv oni de betalte Leie
Fummisr sprst vor forfaldnc vfter
Uldlasgsfsortetningcsns Foretagelfe, faa
maatte Afholbävasrten bog antcmes
at have været i fln qode Ret til at
Male Lesen til Vommian·den, da Ak
tiefelfkabcst ikke havde faaet Eisen
donvmen irdlagck til Asdministratiom
Tit-prim- Vognmanden frasdig trods
Usdlcquet maatte betraqtes fom den,
der ovevfor Leieren var raadig over
stespcholdet Afholdwærten blev
W IM- do Bogens Omkcktb
· I
c tL ;I. A
K Vil Ili- kgbe aller sælsaP
Dersom De ansker at Rad-, sælge eller bytte Eies
üom i By eklcr paa Land, da følek vi os korvisset out, at vi
kan værc Dem til Tjeneste. Vi hat- tlere Sonstige Autod
ninger i og omkring vcd Blair at byde paa.
Besøg cller tilskriv
V Rodinson sie-tm Blatt-, luan ,
I tL Js: It « j
J
—I=——I
Dana College,
Blair. Nebraska.
antcrterminpn l)(-gy::(lte(le1129. N»v. Der tilbydes
[ l"n(l(-rvisning i folgt-th- Amt-hingen
I. Prssscmjnnricst trllesr sorhprcsdesnde til l’ræste
kktknlmh lin- Ank.
. H. NormalsANoli-»Um sur vorm-Ink- .,tc-achers«.
jllL .-Um(k-misk, lirtsxiarigt Kur-us, der giwsr Ad
gkmg til l’niv(,-.n-siteter tsg C()ll(-ge-s.
Colle-gez (l(,- tu sorgte Aker Ärmste.
. Uninlislkkik01(). two-Ihm Kur-aus«
. )ltt.-iksk(-les. l()-«m«igt Kttrstis.
Hejskulxssh hvtsr Elensn kais tagt- de Feg,
der tilttænges nie-st, mit-n nnkxet sakrligt Hen
Syn til Eksamtsik l donne- Aftlesling lkkgges
Hisrlig Vægt pas Engelsk sur indvandrede
l«-mdsm-isn(l.
skulikn er asterisk-mit as statt-« Nebraska ng hat
Ret til at uilsttsdes Diplnnmer ug ,,Certjti("ates" til
»tea(sher8".
Alles Ftpnssporgsler hegvksres cned Gliede.
sktiv cstcr Katalog. I- A LAUKSEN
KMIWKMKMKMKOS
Fortæjlinger
MKMKMKMKN
Kirkeaarets Evangelietekster
lutthcrstifttslsecm For-Ing.
I. »j-: ll. Dei in(1h. tilsmnmetn i smukt ug Sulidt
ShirfingshimL 398 sider.
Speeialpris Il.50.
Donne- Bug vil were Hi vn-r(liful(l Hjælp ikke aleve
km- esnhver Pfg-St men ngsaa sm- 0nhver smtdsgsskolelæ
ret, san viel sum sm- allcs desw, der kdenytter Evangelieteks
Sterne i lljemmem-,. Den indehulder gennemsnitlig ca. 3
forskellige san-u- lkurtkisllinger eller Ttskkk til Belysniag sf
lnser enkelt Teksh Stufsct er ordnet after Kirkeaarets
Son- cpg ll(.-lljg(lnge, ug ved lljælp as Register-et kan man
jet Øjehljk finde-. hvad man ans-ker
Bugtsns Fästyr er smuk nuk til, at den lmn egne sig
som GnvehnzL
DAlell LIMITED-All PUBLISIIINC sollst
leitx Nebmka.
UlMOMOMJIMJWJMGMGMNM
DIMMMKWMWM
EIRMJMUMJMJWJMOMOMJJ
MKMKMKMMWKMP
IJMIMOWIMIMIMGVH
ON
flicls in liome Mission work.
These two booklcts by Ä’(«I. J. AK .««»k will
prove Nilus-hie ;ii(is io any out- w ho wishes to do ac
tive honus mission work.
l. Interestins Information about the
Luther-n chukch.
Z. The Eificient Congregation a
Working chutch.
Prikess (iil)1)i·ying to each of thi- two)
Per ging-it u)py « .. .. ...... 80·05
Pet- iiozen copies Postpaid . , » » ().i")0
Pet . 0 (()pies. Postpaid .. .. .. .. . . . . .. 2.00
Pet· 100 copies, Not PostpuitL » » » » li.00
DANISH LUTH. PUBL. HOU8E
BLA1R NESRASKA.
MOMJMJMOWJMOMIMOM
NEWTON
Sodom-»Wo
Wj
Bcn Hur .
can ny lldgave as Lisw Wallaces her-mir Bog »Von Our-« »
nyliq udtommen i Danmakk og findes nu paa Lager has under
tequeoe
Udgaven er delt itte Dele og hvet Del færstilt kartonueret »
Der et altfaq egcntlig 3 Bind, hver vaa ca. 125 Sider. i Ferma
Hå X XII-« Sommer-. Pan Forsiden of hvek Del findet ins
vetwk Billet-et as de tks Bise, der iscgek Ostensstiem som «·
Foroto findet en koki Levnedsiildrinq of Forfattekm sogen » ,
Ernst med store. let læfelige latinste Lober-.
Den folge-, iaq taugt Lager-L miser- ior den bestedm Brit U ;
60 Ets. per Mem-lata
sitt-M
Das-. Lust publ. pas-.