Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 26, 1916, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ne- N. D. Krebs Bedningemisfkonsi
forming til mange Helminng
»Noch
O. E. Nielscn, Zeit-.
Om Stolevsesm »
og Skoiegung.
Ethvekt Monuelle med fund For
nust help-ver at faa detme soc-! i
det, der er godst og sammt VI be
bst-et alle at vide new-h lom vi
kcm komme tll at nnstille VII-tragt
ninger over-. Den-ed last-er oi m
qsre Forfkel paa en Dei as det, der
er klogt, og det, dkt er ullogt, kla
tigt ollet nrigtligt· Dei cr saadam
noget, at Skolevckscn og Stolegang
bsx bjaslpe Mennesler til at san
Rede paa.
J vor Tid akbejdcss der one-tor
dontlia megcl med Stole-nassen i dc
Lande, hvot Civälifationeu er ble
ven udbredt. For l50 Aar og
cndnu forten- Tid sidcn lde man
den ftokc, storis Masnsgdc as Vorn
volle op »den at last-is den at stri
vr Da kmne for ille at tale om ckt
last-(- dem lidt Historie W Geogra
fi. En lillc Zmnle Lcrsuina lærs
ti- dc-, m lidt Religionstmdewiiss
njim fis de.
Rose gmnle Forswdre, der kun
sit Willde til at last-c lau ulmte
ljdt, havdk liae lao gode Entset
som vor Tids Menneskcr bar: men
de Stallet fandt inng Lejlighed
til at leere noget. Masngden of dem
kam til at flide og llwbe haardl
med Hændetne lot at laa det ab
solut njdvendige til Livets Underi
hold, og laa gis de dort i Fattig
dmn oss fik en nderft lawellg Be
are-della
Ja, laadan et del gaocl til l de
Tiden der er henkunden, og end
nu gam- det sum-an lot lletes Bed
kommende
Men ol ded, at vl tm lever l on
Tit-. da en overordentlig ftor For
andrinq cr indtraadt den-ed, ast lau
godt lom alle Bitn hat faaet Ad
ganq til at læke skkivning, Rog
nlng,L-ksning, Historie, Gunst-K
Lotsen am Mennellcsleqemesls Be
ltatkddele da Sammmlastning law-l
Sandhedslme da endnu jlere ant
tiqe Läng. Ja, en loadan Tld lever
vi i. Men ve os, om vi overfcr el
lek glemmet det Ausnut, der spl
qer msd at have on lmdan Anleds
ninq til at leere. A list forltæm
at de, der soff-mutet at lim, hvsd
de magder oq bar Leiläahed fil, de
bar Anlvac Men di tat-mer til at
lot-sem- endnu dedu-, at de, der ask
Fortkæd med det, de laster. oq at
de, der fokltmmer at am aodt med
del, de kan, de paadmgek siq endnu
det allerstsrfte Aufnar. for hvilkcn
en lokfwrdelia ltrafsende Dom nil
aaa bm Mr dem fra Und i Bim
len. bemi, der vil betalc otlnsert
Neu-tolle ellek dests Mem-mer« lan
Eteml det ikke vasklcs ov til al le
deis Smid og Dommel- til at aribe
Jesus Krisis-S med den frollendcs
Trog Hat-nd
M anester lever imelslem book
qndkse, for at di lkal elske lwemndke
,oa biet-The MandrefSlolvvwlen da
Skobqana »Mei, lwotmed vi llm
gsre ovekotdmtlla meaol addi, bot-e
vl lmmer dile Midler wrliat da mod
JUW. Lasten- ved Skolet kan
M gtke lau mequ Gavn med de
tes Undewisulnq, lom de kan ask-,
duekMszOlandog Sand
M Wedelll Tiser pas Jesus
WH. Mo Laster-e ltm eilte
He bot- forsikre des-es
Mem vecl at bruge
sake llome
! Matches
Der er de steil-ehre og gilts-e
ste Tendstikker i Werden
De kan antændes nieste-I hvor
som bklst. De er vitketigc
sikkekhedstændstikkcr.
De gnistek Acke- Hovedet lal
der ilscke ac, Tricet er ualmins
delikt steiler
De et iltkc giftige. og de swa
rer icnbvck Heaseende iil den
ny ksdercle Lovcivnings I( ras.
Zo. hol sllo huutllpcultn
Not-lang dem ved Nava.
m DUUOND MATCU
COUPUY
met-e dueliqe til a- pwppe en Del
Kundfkcb l Bjrn oq wksne unge
Mennelkerx men de lan ogloa gtte
dem en ftor Stabe paa deteö Sirt-le
famtkdigt med, at de leerer dem
Tlng, der er unynigcs.
Sol-minimaler engem-noc- lyoor
mechn Elkslmang Bstn da en Del
voksnc ungl- Wenn-offer bist have, er
del oner at oocrtanklls sog overocjc
gnnslc arnndint L«1u-nnsjclicn as
dolus Zwmsrsmnal er mcget for
sinnt
th alle Vsrn lnsr i Amerika har
Lojliglwd til m komme alle Al
xmsnjloleni U Moder iqcnncsm det
tv er .-n Tjnzm lom innen lnn furttc
for mcgcsi Prisz paa. Mcn man-Je
as de Barth der gnar fro Almucs
flolon End Hssslolmfdolingens
Klassen-, but-de ilke gcm denne Vei.
De burdc vod Afslntningm af Gan
aen i Alnmclkochn enten i en »Hm-nd
unskkerlirre ollcr E lmdig Beim-fli
qelse mcd Fammklvcjdv ellcsr nogtst
ander lom ssnl vaer deres Livsgeri
nim. Ae scm boanndt pim sandant
i « oller 15 Aar-S Aldoren for Al
vok vil von fleke Mnadcsr Male sia
bedro bnadc timvligt oq acmdcligt,
csnd det betaler liq at qaa et Var of
Seilkolcnss Klasse-r eller alle dens
Klasse-r izwnnem Skal f. Ell en
Vnalina non i Hsjllolm lndcn ban
lkol i Haandvætkcklwres ollek opsves
til at blivc Formen lawvlrksk det
lcst hole-des paa bnm, at ban tabek
en Del af den Interesse for lln frem
tidiqe Livsgerninq, lom han ellets
vildo have las-et om han var kom
men til dcni 15 ellet M Aas-s Al
deren. ·
J Grunde-I vjlde uden Tviol Ame
rika være bedte tionl med det, om
det havde est meqet mindre Anteil
Hsflkolek, end del bar, og at dlslc
Rilkoler laa blov ndviddede til at
omlntte et Pak Aar-s Læsnlng me
te, end de gn, laa de mete com til
at llgne Lwinskolerne l.de wropwiske
Lande. De Mand, der da stulde
ltudere ved Univerlåteternm hmde
lau faa en llqnende Fokbetedelle
der-Ul, fom der han i Europa.
J gammel Tid var der ist-get for
faa vel lom i vor Tib, at vordende
Mdssmcknd Bunde faa Oplckrelle
ved Latinstvler og Unlversitelen
men man brgtsde like for, at del
ftallels Arbeit-Block kunde faa der-es
Virn oplasrte pack en forlvarliq
M.
(
j!
Eil atmet ist-geng Sag nimm-en
de Ankona-sonst i vor Tib, ifær her
i Amerika, er donne, at det lige sra
Univeksiteternc og belt ncd iaennem
de under disse ftcmmdc Skole til
de lavcftcs Mag-set i Vornoskolernc
er gewinnt-must af krismssokmmi
Lende Vantm Ihm meget faa af
Universitetsvroscsfowr. Normalng
lomsofesforer. Hsistolcslwrere og Las
ter-inde ellek Wenefkolelaskcke og
Last-ersucht et scmde troende Mine
Dsst oirkek ganste skadeliqt at holde
fandcmt Malt for dem, der Mo al
len-de ved det. Holdes des skfult der
ved, ast man Mc ist tale og strivc
deren-, faa san Mc ukvndiqe tro
mde Mist-te holde siq Maus
over Tor den store- Fnre. sum bete-l
But-n et i for at faa Vantwens
Mit ind i del-es Zier-le- tic at for
bære Rotte-me Im disse bliver mei
re oa met-e utmodtagellae for Ende
Anndg Verstärkung
Leu arm-kämpfte Bonn-state med
dcler Mc og can itke meddele Un
derownicu i de Tjng, der hjrer Zjæs
Jenes Frelie til· Religionen et en
privat Sag i Amerika. Nachdle
tkrne vil hope den til at væte dem
Sag, idct Statdnmgmt ital ijrgi
for, at hole Falter komma- ti4 at be
ralc Relågiouzundcrvisningen, few
den tatholike Kittes Gejsuiqhed ita
ima i Spidien for at fao indprente1
this-mem
Trocudc Urismc ucd beste-»t, as
det sonst kcl cng Formbelsc for alle
der ittc Lin-er Jesus Kristuiz at km
de socn den mein-, der can jtclft
Menneiter im zoktahistim Der-got
nma det mer alles Sag at arbcjdt
for dekez Born-J og andre Monm
skets Bsrns Oplasrelse i den trifti
bige Vørstrlasrdonk Wonne-u Mcdde
Mit-n as Vstnelasrdoutmcn maa dc1
arbcfdes pcm at faa Borste-to i les
neu-de Forbindklsc med Und lnsd Vør
on ved Livssprelfe i Zamfnnd met
hom.
Alle bsk se og forstaa, at den aine
rikcmlle Birne-stol- Inn san ijælpt
Vorn tfl at M Kandfkabeh der has
Rast-di for Imm- Perdem og at Bin
nene i donne Sohle i de aller fler
Tilfaslde pmwirkes of den mdsliw
mod End-?- Villie Tit-wende Rand
des aaar igonncm Undervisninaer
og Livssprellon fta de allerflestt
Lækekes og Lasrcrindets Hide.
Dei blivet Himmcnes oq de krj
FWD MMIMS SOC M stsvfl
« III-or d sage for. qt Vik
der udretter Zette, at de san mærke,
at Gud er Htmlens og For-dens·
Stabet og Opholdet, at Jesus Kri
sms er hans etkbaarne Son, og den
ein-ste, ved hvem Mennester kan
komme i Guds Rhe, samt at ingen
kan kalde Jesus Herre uden oed den
Hislligkmnd
Et Ziolrwxsscn oa en Stole-gang
disr gaar nd pac- at hin-Im- Montie
fkcsr til at komme oq blive vcd at
Unsre i Samfund med Gub, er det
allernødvendigste oa ollewasrdifuldes
sek- cs alt Stole-nassen oa Skolcqans1.
Tom- erjkjult for saure manae Men
mssker i vor Tid, on flms tmde
Mennefker or blrwst eftcrgivne over
fir, bvad Vantroen indvender mod
et faadant bcknds og grundkrifteligt
Stole-nassen. ug der-for er de i Fari
fot- ast alrmme Nødvendiabeden af at
arbeide ibwrdigt bestandigt for cst
soc-dont Skalevwsew Vi hob-ver at
fcm en ftor oq masatiq Interesse
vakt alle Vesme for make Kristens
doms Forkyndelse qcnnom Skolcsoæs
sen baade i Vornessolcr oa i bsicrc
Skolast inden for lokale Meniqbcdeks
oq Kirkesfnmfunds ernspt
A. J. Dahin.
Isr- Staude-tu
Dei er lustige sidpn iiogcii hat stre
mst i »Diiiiskcreii« lief im. Dei er
ikkc, fordi iiigeii licir solt Traiig til
at nioddcle noqist oin Forholdme
her, dct er der vist adllillige der har;
nieii del ei· jo ikle iiltid lau let at»
ina strevct i Avilem og faa er der
ogsaa dem, der helft iiil, cist im stall
lktive, fordi jcki plejcr at sciidc lidt
af og til.
J deiiiic Tid link vi lidt Winter.
Det var spkst efter Jul, vi fik noget
videre Voldt chr. Hele ilsfteraaretl
var forttæffeligt, lwad fo var laas
hcldiat loni det kunde tin-m da deti
toci til langt ind i Doc» for Taktik-«
iiinmsti fik Ende-. Ja, den sit knapt
Ende-; der et endnii lidt, lom lkke
blev fmrdiat, nie-n det er ikkc meaot,
Der Vom lidt Suc, oq laa var del
ikke laa aodt at ist-beide med, da det
var ustakket Des limdc lot have
must fcrkdigt alt sammt-in lyvis ikke
en Del cif Malkinerne vor blwet
llwbt ind, begrimdet paa, at oi hav
de holdt vcsd laa lustige osi Mc lim
tes om at blive vcd. Der cr iiigcn
as Mafkincrne, lom ikle bar tirrfket
iiiiiidrekcnd sra 80 til over 100,000
Vu. Sei-d lide Estrkaar. Ja, 1915
var et Kranke-at for Tanada og da
lwrllg for Alberich da den iiok staat
Mir-it i Avliim for hcle Ver-den Vl
kein sigih at vi flk to Gsft i erli, det
bliocr ovsir BL- Million Vu. ligc oins
kriim Standard, Mc over 7 Mil
til iiogen iil Sidorncn
Hin-de qaii fm IS til 55 Vu» most
Nr· l. Jn, loiiiiiie Eli-der voi- der
Stoffen foiii iiiiv one-r 00 Vit. Pr.
Acri-. Hmikis gav im 50 til over 100
Vu. Bim im -l0 til l;0, Ost avles
der lklcs fiiii iiioxicst list-, liviid der var
iiiiis fm 15 til 20 »Bit. Im liovde to
Acri-S lom gcw Lil.
Beile-me paa Zasd liiir vom-i rot
qodiy oii der er lendt omkring ved
llll »Ein-Lass« bei-im Standkird
almo. oki note 2 Elisvcitorer er siildc
mi, dci vi iiikimi »Earsks« sont-. Grun
dcii til disttc er, oi alle de store Korn
Miiqiifiiiisr er fiilch over dest bele
mi bist isr not Mc tin-get, der blivek
stiliist ud nu, da Sterne er belaat
iiicd Js, san vi koiiiiiiek iiok til at
bisholdiy hvad vi liar iillmiie, iiidtil
Foraaket
Af beleiimdis Talere i disk for-lob
ne Aar ital im nasvnc Missionast
J. Dichti, fom lanitidlg aæltode Dixi
ou Koloniisn leimt Calgariix liaii talte
lirr for os 2 Aftener og lparede lom
Tasdviiiilig lniieii lklisillglied for at
iisre Modernc laa oællendc vg- ind
misiiiiende foiii iiiiillqt Eiter Modet
t· den fldltes Aften blw hatt as 2 as
. vor-c Dei-agi- ttrt 20 Mil for at nqii
- et Tag sil. 2 onx Ratten, da hans
Tid var liiap. Wange Tot for Be
« Wet. Seneke ben estre Hist hat-de
vi M nf Mist Gravcnqaatd og
s MS Hain-tu loin ist iiiiu Seiten de
var nemlig poa Geicnemtzejle til Ca
» lifotnieii. vaengmrd prwdikede
« tot oc oin Andaan lot fuldt Hus
- bqade Famil-das da Alten« W var
Halm glade for Dei-es Vol-g· Gm
VMAMD hu- Land lier og var qlw
de velt at le lau godt et Udbytte der
s.sf. , .
Rast Jcsnspn ou en as Menigkwdm
« vakat Desmah neinqu Anton Myr
11m. var fidft i Nmusmbisr til Krebs
« «me Z N. Dakota, oq offer fnmd
« fidsimrvntcs strincr til Maxikade
Sokr» sMnrtkm blev nismlia pcm
Vrorion Ost-Wohl Wohls-Indi- de ist
» rigtia godt MødL Pastok Danthovs
Referat meldek det fammc.
Dest var ikle til at inac- chl af, be
bar fillert betft qsodc Emner tiil For
Mng eller DIRka
- M W M brka Mandat-d
sapmkhwmemw
2 of mine ogne Ssnner. Min ældste
Ssn Arnald samt Mensghedens Sekt»
A. M. Rasmussem tog til Statcrne
i Gam paa en 5 a 6 Ugers Feries
frei-se; iblcmdck de mange Blut-setz de
»vi! gæste, bliver EllI Horn, Jorda,
likkc gaact forbi. ——- Tor er mange
Ver fra Egnen, som csr i Bei-g hosts
Elasgtning i Stauer og der er an
dris, sont staat for Tut- ug fksul af»
Ziel-.
Jens Myrrha reiste for faa Dage
fiden til Vestkysten for m blivk et
Var Manne-den han folgte nolig sin
l-; her ved Simpdard til Honry
Lotsen Sau vidck im ord, var
Købcsmnmcn 810,000. Sig Haa, at
Landet ikke gam- opj Pris her. Myr
thu spekulerer vist paa at begyndse en
Forrcsming af en cller enden Stags.
Im lscwde liqe nasr glemt den
Diqtigfte Vogivenlzed af dct bele. --——
DE var den lö. Der. mir, vor
Iwindesorvnisng hat-de en Ansatz som
Magie en NOOandtwgt af 8115
iwindeforeningkn tun just ikke rost
.fig as dens Stsrrelse, de er kun 15
Medlcsmmer; men vi man fluch at de
for-staat at so on lnskle on brodere
og bund det altsanmkcn lycsddeh og
de fokstaar ogfaa at fastte Pris pas
der-es Vater-, og det miser im dem
for. Der var vist ikkc mum, der var
scrt for bsjt, for dct hole-, pcm 2 fmaa
Umstande nwr blev folgt udcsn Aut
tion. Sau havde de naturliavis Kof
Ecs og Kage i Masngdcy ikke at for
glemme, til den dejligcs Æbletage,
ssom de fernen-da den gis som «Jce
Erst-um« om Sowuerem altsanmten
for Vctaling naturligvis ---— men til
en god Sag.
Vi havde en heilig Jul. Vj hav
de oqsaa Juletræ i Stolen imellem
Jnl og Notamy hvsk der blov baade
talt og deklameret. VII-neue Havdc
lwec nogle Vers at fremsige, lyvad
de kom godt fra. Bote imm- fang nogi
le flcritsnmiqe Sange Alt- bidkog
til at give en hyggelig Stund.
Med Hiler
J. Rasmnsfem
Ptlla Menished, Del Neu, Enlifx
Vi lasset i Bladene og lmrek men
nem Brei-h at der er mogcn Hyg
dom paa den anan Zide Bjærgei
ne. Vi lyar ogfaa i Aar Ued Eiter
nnksftiftet haft mer cllcr mindre
inf den fædvanlige Forlslclsln Naar
Hmm tænkek paa, hvor mange holt
zog halvfyge og ffrantne Mcnnesker,
Jde komme-r til vor Stnt i Aarets
TLølh et det at undkes over at der
iklc er merk- Zygdonh end der er.
Tot man vol Unsre det fundc Klimcy
sont er Zitle i det.
Ved Mindesoreningens Aakstnø—
do blon folgende Stute-He valgtt
:I.Ilr—:s, C. Henrikfcsm Fort-umd; Mrcx
C Vl. Pistorjeth Nsvstforntand; Mer
J. L. Niemle Zelwtcrrx Mrsk J.
Mathem-ar- llniksscrct Kvindcfori
minnt-n holde finc innanodligo Mo
der ruudt i'dl- sorflelligc Hjism og
Lmr god Tilflsttnink1·
Eile min sit-su- Mscsddelelse var
flmkm us der til Per og Mai
Mal-inne Bett-rinnt ankommen en
SM. 3 pller 1 Dage- dcrefter han
dc del-os- 3 Aar-:- Dmtg del Ulveld
nst btlisllls fn em- Lnnr, nu er lmn
snart belbredsst on oil vist innen vi
dcrls Mm san nf ffit U'held; men
den «lill"c Droin link-de et lnnnl on
i Førslnmqlsn pl fmertefnldt Eime
lose.
Abcl Nil-lieu im Los Angeld-T
lom genmsm Sommeko ,arbejdcd(s
lich-mka reiste ved Zuletid til
bnqe til Los Amt-les
Margretl- on Marie Molken, sont
i et Anrstid lmr onst-et i Los An
akles og PnsndilmL et komme-n
bien- iaen on lmstntor Hasel for dr
res Fachi- A. Indien«
Jud-m den llerllne Juli-M, ec nu
en smmdssn Tib, men Minder-ne om
den versions-de Tid i Hsem og Kik
kc hat vi tilbaqe. dessen velfigs
nede os 1 kiqt Maul. Wange MI
der, nod Schwelle EHerrlka de
blivck furlyndt uden Frygt baade
til Vækkrlfe on Opbymxeksa VIII-av
de den swdvnnllge Julettassfeft en
Don l Julm Shndagsßolsbtrå
nenc udsprte et Program, htvad de
kom nodt fra: det vnr fmukt at ht
te,,snn wodt fom de hat-de Fast-l de
res ßnna on·store Stoffe-. Gin
dagssibleforstnndcr A. Rielltn hav
do en Fortmllinq for Vørncmy oq
Post Sanft-n faade et alvnrsfnldt
Drd til os asldrct
Nutanrisastcn smldt Ungdomstri
csninavn Jiclkstrnssfcsft i Wirken
Umjdomsfnroninqou fm Zelnm var
indbndt m mødte talrigt freut; do
usw-s Privat-am bit-v udført pcm
on skøn oq for Foreninqcsn vcrrdia
Monds-. Eftcr en Des of Program
met var ndført, blev de alle ind«
budt M et as Bsiotnmone ved Mr
sem bvot For-erringen Miste-do med
,Mlade oq andre Wage-.
Nes, og hvor Ordet var krit. En
IDel Vidnesbyrd qflagdes. Da Mid
lnatstimen kom, reiste iden ftore Ska
re as unge Mennefker sig og under
Von og Sang tiog de Afiked med
det gamle Aar og hilfte det nyc
velkomumt Immde ringt-de Kir
kekwth nq dcns Lnd hørteis langt
nd over Talen
I
H Vom-engen licwdis Ui Allwo
link-r Listen i siirkom og oi lautlo
dcs out og bkitgte Enmcrnly sont
var bekeudtgjort i «Danskeren.«
Menighedens Aarsmødcs niiwliw
tcs den 12. Januar Menigiiisdenss
financiisllu Stilling var sod, Quer
itud i Kassen. lssudstjenefter og
Møder bar der været afholdt man
ac af og vasret god Tilslutning til.
Normand, Sein-tust osg Kosicrcsr
qtsntnilgtcs: P. C. Jenseit valgth
til Trustoc og M. Mndsen til Dia
kon, Peter Jenseit til Pladsanviier.
Organist, K-is-krsiuiigek, Klokkcringer
og Korrespondent til »Dansleren«
valgtes alle paa ubestemt Tid, vi
nma io have Umret ian fkikielige,
nume dimtiqe i disk fviindne Anr,
at de- ikke vilde have more Ulejligi
lied med os ved Aarsmøderne fores
løbig. En god Stemning berste
de ved Mødot, og det gav sig til
Kendcs ded, at der var god Villic
til nt faa de forfkellige Sage-r ord
nede paa en for Meniglieden god
Mande. Blandt andet beiluttede vi
iom icvdvanlig at have danfk Reli
qionsslole i Sommer, en Komite
volgtes til atsordne dermed. Mænd
blcsv valgt til at gaa med Lister til
baade Meniglicstmiis og Ssamfimdethl
Mike-maul. .
Gotired Jener og Hustru og Pe
ter C. Peteriien erblevet optog·et
i Meniglieden.
Det blev alliaevel ille til noget
med Forandringen as vor Post-Nutc.
ira Del Ren til Parlie: det er bleij
ven udiat til 1. April og maafkc
lasnaere ud i Fremtidem det er jo
ikke let at vide, hvad de viie Her
ret i Washington bestemmer iig til.
i7. Jan. 1916.
Johan Waldemar.
Coss ’s
llog Wann cream
Conoentkated
All Rog- atc Wem-IF By the
very natuke of the hug, llis way
of living and what he guts, lle is
bound to he wurmy.
Thore is no mai-M tot- bog
Wams, and they sak) the like
lpluotl und your money form thi
h()-.-. Flog worms stnnt young
bog-, aml a stunteil hog is a
money looser in the kam-ging
ps-n. The grputest menucts tu
the1 heulth anil thrift of the bog
is w·)nns. A wukmless hog will
lu- u (-lt«le-i-lc-ss link-,
Conf- Eog Wortv Cream is
certain deuth t» han wol-ins.
lt is this ehe-sinnst insnrance and
vhis lwit inwstmimt for hugs
miser lt costs yon less than
kkc ji«-is lmz «l«)-ich l)ose«, and
if fssd cmcts mich 30 days will
Zlcsspp the-m fis-se from warm-L
l No Was-to and Propor Doso
« Cors’s Flog Worin Cream is not
lik« any other mistli(!ines, it is
a insnvily enncssntmtssd cwmn
prispximtiun ceuntuining .an nis
smlnlis imthplminfüI «W0rm KIN
s-r". nnd if this (li«-(tti(ms are-.
follows-C »Ich hog is certain to
kostsssivo this Iman dem-.
You simply mix or stir Gott-US
flog Wann Cream in Zwill. It
niixssq porfmslly nnd ov(-nly. Put
ynnr gwill in thr- lmugh nnd
tliosysis »von art-.
Gott-'s llog Worin Cream is pnt
up in this following sing with
fnll dirs-Nimm for mixing in
cmsill m- Matt-r nnsl solsl at thi
fulluwing pries-S
«Iiii:sl! Eins Ninus-in for mis- ilmcs
fnr 25 its-gis. pflests ............ 8150
It. millmi minnsz for ons- ilmus
sur 60 lmxxn priots ........... 8300
l wills-n tsnough kos- one closis
sm- 120 han prim- .......... III-Cl
.'l Hallo-s- onough for one Cost
frsk 360 homo. pries .......... sl0.00
5 Lallen-n osnmsgh for one-. tin-(
snr MIO has-( prlcso .......... I15.00
10 gnllmist monah sm- oms floss
fms 1200 bog-, pritse ........ OTTO
Crit-MS Hoq Worin (’sroain
should bi- fed at least since- a
month.
Order to-rlxiy. Gent parat-l
post pro-mid. No rile lllmmy
returnml if diasntisfiwl
Tot-CI klag- Worm Croam Co.
Chsmlsts
ZOONI, · IOWJL
Dyrkodo kanns i ccntral Minn.
Skriv oft-N- l-in(·s ins-il 100 Pin
mrs i Atti-fu« Nun-OF »I: chsspsnss
Ptsjsssr ssrm summt
».Uti(l ot. kmdt RI((1(It-".
C. D. KATER-,
Pers-US Falls, Minn» Box Ic—lc.
Kløver- og Maß-Land
i Central Minnesota.
Mantiss-wish S Hosniiss i. Kir« w. Sk»
las-« Towknwr ritt-Nim- Prissssr »F Vil
IIIIL —- 85 r v neu-s Amt-VII M:
A. Minng
Gut Rates on cumbein
HHxndirect from Puget sound Mills.
CH»««I—1-s.n lumnls antl shiplnp».... P8.00
Ifir Nisus-usw« .......................... 7..I0
SHU .......................................... IHOHO
Shinglcss ................................... 1.65
nghrst nssisrpmmk All Luni-is gttist·xt-Il(scs(l, Ststnl us
yssnr Hn risse-nimm f-» Orest-)- thing in tle Lumhtsr Hin-.
FALMERF LUMBER ä sUPPLY CO»
P. 0. tzox 1203. seattle, Washington
lieslt ":I".
You can
Save 5150
By ;
. Byyin
Dikec
from Mir
actoty
o DAYS - FKEEE sTRI.AL-,w-l««zgg
You mn Inn-(- a hisnnlifnl Ghin-le plmm in your efwn lkmnks for Im rlnyg frsso triu
wlthoul paying anything in ach-anre. All w- ask is illqu zum will psluy upon, use
:.:«l los-il Illig Isiiuni tm« It« cl:s)—, lt.-1l llus mil »l« llmt sicut-. Jst-u cl» nat tin-l it the
lziglnslsst Lunis-. silsiststisssl tunc-il nnd Inn-c siinnn in isusys Fritz-. thut Tun llave ever
wes« for llns »gut«-pp »was uns sit Imrlistst lllasrty tu ist-nd it hin-k. innl wi- will in thut
Hinl. km) klu« lnsiglil binls way-· TIle Starek Piuno must make good with you
:»· Umre is tm Hall
sue IISWM ok Mon
Wc ship stinkt-! 10 you ins-n ssur tin-toka at
mir-Es that aim- zskm upwunh »s stumm In the
cost of your Iris-mo. FU- mhnsimtus tu Inmfsh
you I bs-Ut-k punc- fnr Hm mwny Ist-m ypo um
somit-e gwashi-m You im- sgsunsci sit wiss-itsan
s Inmitten-y- swect mai-d Juki-lik- lsigls grade
Ihm.
lässy Pay-sent- .
You kmy nn Hub than-. but sites sc Cis
of Iris-L you sum Mein Imymssnt ou the los
ost. Fazit-ist terms u---« shggwttmä by s plus-«
mit-inf.u-tuI-s-t. Those uns-s are- ITMM I- —
suil »m-« s-«m-e-ni-smsc-. Hut you m- buy s pupi
iok yout its-sus. wxumut missins the money. I
--
nsYesk cost-antu
kasky sinke-It Plan-) tks trunk
antW for 25 your-. This
euamntms l-« «"«-k sit n tln
sppntatior »Nimm-II
USIIAI, MS« .-« Miner bnuxn
It nie-as what it sow
ere Music Leuch
70 even-)- mtkcshasok csi sum-It
Haku-· we gin- tmso 50 muss-c
its-sons. in »m- ok this but-It
known geht-ol- in Pllmqm
»Um take these- anss m your
.- -.«.---. ..-- »Hu
Zatl Hand Berg-ins
. W-· hin-« tscysnbntly un sum-l II
F lqusvs munlwr ssf - Its-bund Manns
! «- xill Its-minnt n s usw-« in »k
(-lsa-s-.-· ins cis-W du«-eh Pia-me its-i
! thrkskicmus
Knabe IRS-NO
steiaway . 92.00
Icmerson 12000
Heimbsn ssoo
swkslc ..... . . . . · . . 195.00
Aus-i ins out- Idmf Muts-band
but-kam list. «
l
I
stakelt Plsyekskluot
Hist-s- -k Plan-s Planes Its riet
ts1n(-.-I mal easy w over-te I
Von ussl ku- (.r-1iqhu-d Iltlls
Us-- mir-U »x(1n-·jve;-·
ji«-ums n Ums-t- wars-jemals
»Hu-umsan. and ItlrsM III-h
uux v·«-«v tssw pries-.
can-lasse Free
Smsl tosluy su· out list
k)«:-«tit-.Ilv illnstkgted est-·
lisen whirh Zins you s MS
;amnnm of important Lpiancl
« Is
« --k( -
ks A. szacIc PtANo co.,»0- skack Bunds-» chiszzxcth
I-— —
O « O « QIDUWOIWI
?
Vorc nye Bibler.
Da vi i lang Tid hat fjlt Savnet as meke praktiste Jndbins
dinqet m de almindelige Husbiblet oq Konfirmandbibleh sit di
fot es Tid tjlbage ttusset Aftale med et Firma i Udlandct om u
indvinde et Parti danste Viblct speciclt for os. Sendingcn et n.
ankommen, og vi can derfor nu foruden de i vor regulære Bibel
wrtegvelic opfttte Bibletx tilbyde og dortil smlia anbefali folgend
nye Nunm:
Nr. 16—-—A. Almiudcslig 8vo. storstilct Husbjbcl j stockt bonI-im
Chagtm med Guldfnit og runde Hist-net Pris 83002
Nr 24—-A. Den almindeliqp Konfirmondbibel i Lommekotnms
Spottet Jndbinding i fint, bsjeliqt Cbagrin med Guldsnn
Ptii 81.40.
Ri. 24—V. Summe fom Nr 21--9l. mtsn med runde Merm
Weis st.60.
Alle disfe Viblct et of dcst tman Bibelsclfknbs Ildac1msr. us
Ausd dick tm katnm0sntr i m: Lkwrfasttvlfr
Trn drr kmr M bist Athlet M vaer mm mrsk NO i sn «
»se- --;v--- « s« -S’»--I«·I-sssk
T :k« - huqu Publ. Ostse.
C. Atschoatsldr.llsusom
IMIIMTORIB POR MENICIISDBN
Rjgt illa-steter l.-—-ll. Rind. start Form-It Pri
im1b. i smukt og soljdt Vstslskbjnd s6.50.
Rom en Kirkphistorie Inst-US for Menigheden er den e
asy for-di den soger at vise Gnds Wir-ehe med den est-kaltes
Als-M get-nein Med- og Modgang os: hols- den dybe, Ist-delik
Ssmmenhpknk, der et- i Midnight-denn Oplevkklsen
(A. B. i Nstjonsltideude).
Det, sum give-t- Bogen hin store lnteressez er de ovemr
doutlijk msvgcs Einerlei-, isask Portrtktteh som pkyder den
Do kivek Vækket on Betydving, bvorved der overgssts alle
todt-o kirkehistokiske Wemstillinger pas l)sosk.
(Dsoneb1sog).
Ums-h Luth. Publ. sont-.
Klub-, Naht-.
Just nocin
WALLACB MKMORIAD BDlTlON
Ben Hur
Ä Ant« Its-w addition »s« Hos-— ers-M liimk «
tmhstdllthll UIUHI Hin-N- wlth Uhu-Instituts ask
Elst- prininxml ausm- uf Uns Mur) un fix Intui
msi nun-II WsUs sm--truit »l« Asfhssr Mö
zsuszmi Full library ist«- («l««- print Ou
:»riw««n0w oan 75 ist-»t- nagt-paid
Deut-h Luth- Publ. Anat-.
Insih NZIOP
WCCW