Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 26, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Ort, Im heimat.
soc Sau Ord hemmt acad-läg
Akt so. st.
Paulus for en tometst
Don-stol.
Men medens Gallio var Stat
holder i Akaja, stode Joderne en
drcegtdgt op imod Paulus og for
te hmn for Domstolen. Ap. G.
18, 12.
Læs Kap. 18, 12«——17.
M saa sidst, at Jsderne i Korinth
stod imod Paulus og spottede, men
de fik intet Vol-b i Stand, som i
Thessalonika (l7,5) eller Zorsplgels
se fom i Antiokia (13,50) og Jkonis
um (1-1,5).
Der synes, fom Jedes-ne her lod
Paulus i No en Tib, efter at han
htwde wftet Søvet af sine Klæder
imod dem og vendt sig til Oedninger
ne, maafke det meste as de halvandet
Aar-, han blev detf efter at Herren
havde aabenbaret sig for ham i et
Son.
Men i Lasngden Hunde de ikke la
de ham virke uforstnrret. og af det,
de figer, skønner vi book-fort «Dcnne
overtaler Falk til en Gudsksdyrkelsc
imod Loven.«
Vi fis-may hvad dct betydet:
det var fifkcrt jfke sasrliq den mo
ralske Lon, de ti Buds Lun, de nor
fcm omimggcslige for, mcn deridmod
Cermonilovc11. Den non dem Anch
nina til at blivc ftoltc of den-Es for
mentlige Overboldclse, og oaacksrund
as den merkte de fig bmvede over an
dre Folkeflag.
Fiorkyndclscn aj Kri ster sont Frrl
fgt qjorde innen »in-fiel paa Jøde
Fg Hedning, oq den gao ingen Kri
dit for Lunens Quer!)oldclsc. Alle
iwdbsdes til iSyndserkendclfc nd
amgt at taae imod «- fus as Naza
reth, den kotsfckstrde og opftandne
fom Fresser
Men Jeder-ne er ikke de eneste,
der helbere fasttet deres Gudsdyrkels
se i Lovttældom og fortienstlig Ce
remonitjeneste end i Modtagelse as
uforskyldt Nun-de for Kristi Zkyld
og fri Kretlighedstjenefte
Dei fynes, fom Jøderne bar malt
Laub-MS Virksomhed blandt Hed
sksngerne i Kotinth san lættge, ind
til de ,,endrægtigt« staat op imod
Mut og first html for Domfto
len, alkfaa indtil de blev ewige am
- fcelles Optmsden imod ham
DekmtdeiLcmgden illeladedel
Wsigwk,atdeselvblevfkifot
M Fotbwdelsr. Den fstte jo til,
at Wer ise alene ftilledeg li
qenwddemiForholdtIlGudsRis
ge, men endog formt dem.
J detez Fochærdelfe og blinde
Mæched findex de paa det wesse,
fpm uwdset Omfttmdighedet foues
idem muligt at sm: fsrer ham frem
for den verdslige Don-steh
Sollst-, en deet til den der-M
ie filofofifke Fokfatter Seneka, var
Wer eller Gut-ernst i Maja,
fvm da var en romerst Provinz
- Bau var just bleven W
der under Pauli Vitksmhed; han
We Otd for at væte en weget
mild M, og det et«maligt, at
same bang Egekrskab m- fitft var
(W« Ucljucc Ilg lllc IIIHUIIZ Uns
at hsre et Ord af Paulus til Zelvs
forfvay men — formodentljg i FI
lelfe of fin romerske Overhøjbed —
figet til J-derne: »Der-law det var
nogen Uret eller Misgerning, J Js
derl vilde jeg, fom billigt var, taali
modigt hjte paa eder. Men er det
Stridzsptrgsmaal am Læte og Nav
neogomden Luz,sothave,saa
let lelv dettilx tlyi jeg vil like være
Dammes over diöfe Ting.« Og der
med dtev han dem bott fra Dom
fielen.
M set herab at baade Jtder og
Muse paa dette Tibspunkt hat-de
fvi Religionssvelle inden for Ro
W, vg den verdslige Obrigkeit
W fis ikke med at djmme
dem intellect, blot de ikIe gjorde
»Ur« ekle-.- quetning«.
M Sack-v siaet «La-ke og Nav
pg den Los-«- osv., da ragte- der
W itl M Leere an Frelfen
TM es tll W Kristus,
Im III W W Of M
sss is- " -
I
M der i Hat-me over deeks
nes Wen need Paulus flog
SoftheneT
Men en« fac- ftemragende For
tolker fom Prof. F. W. Bugqe stri
ver: »Af der-es Synagogforstanderc
var nu nogle gar-set over til Kri
stendommen; vi harte ovenfot Kris
pus ncevncs ved Eiden af ham hav
de ogfaa hans Kollega Softhcnes
ladet sig optage i den kristne Me
nighed. Denne sidstnasvnte, der tili
sældigvis var i Nærhedem gkeb nu
de rasende Jsder fat paa og »slog«
ham lige for Donrftolcn.«
Bugge henvkser faa til, at So
sstencs fandsynligvis er den samme
som 3 a 4 Aar jener-e nævnes som
Medafsender af Pauli spka Brev
til Korinthietne (1 Kor. 1, 1)·
Hvis Opfattelse er rigtig kan
ikke ais-res. Men da Lukas lisgestetn
og uden videre strivet «Ivnagogs
forftanderen«, faa fynes det os, at
det ligget nærmest at antage, at
Sosthesnes da var virkelig SMUMÆ
for-standen og det var Grælere, der
flog hom
Og felv om det er den samme
det ncwnes 1 Kur 1, 1, saa staat
jo den Muligbed aaben, at Seitde
ncs kan være bleven onwendt fiden
Der staat jo i nasste Bets: »Mcsn
Paulus blev det endnu i mang
Tage.«
J hvert Feld blev denkbar-Her
ren hat-de lavet Paulus, ikke lagi
Haand paa ham.
En Bin.
O, Herre, lassi mit Hiertc
og rens det, —- gsk det fromts
Tot drak af Verdens Glasde
og drak sig —— more tomt.
Tot tørrcr ind, — moa briftel
Aa, giv dct Livsens Saft:
saa skal det aldrig mäste:
Vegejftring, Mod og Kraft!
Jeg Ded, jeg fveg dig, Herre,
faa tit og mangcn Gang:
den Vej, fom du mig vifte,
jeg fandt var altfor trang.
Sau sveg jeg alle Laster
og tto’de jeg var fri!
Ak, Syndens dybe Grsstek
paann jeg tumled il
Nu kommer jog tilbage,
— formen, usseL fvagl
O, Herre. hsk min Klage
og glem du mit Bebt-ag.
J Ver-den er jeg ,,Fremmed«——
der kan jeg ikke bo.
Sau lad mig finde ,,Hjemmet"
many ved Bin og Trol
Ego.
-
Gut iste, ist du komm nl
af Æggett
Det var nu ogfaa lidt jidliqt al
begyndel Men selv om den galt
Æggeblomme hat faaet et Pa
bitte sama Bett at lsbe omkting
paa, san vilde det dog W mon
stttst, out den anmassede sig en ina
dmt »Ah-ist Zwighed Der stä!
helft baadse M og lange Date
fjertihfsrdetlmtnerfigatlade
fithmestetlaathenskas
la. Ja det arte- sig first tiqtig.
met M Inn frenwise et Pat
vældskge Spora. Wen staat im
Form der, tronende m strt MO
dW M M- Hat-sitt is Spo
rer, san er det en Karl, fein not
san siqe Spur-to til etchvet som
helft. »Bist dig, at jeg ikIe flal
tkwde paa dis, sag-de hauen til
WORK Jeg havde fortesten en
Gang en Hirn-, lom tiltolte min
Gelt fauledeD men Oft fes sm den
laq den under Wien used M
W
Dog er en vane et »nur: syr.
Og den Lan virkeliq ogsaa vaskcs
kæk. Men der er saa meget ved
den, Tom sætter en i ironifk Stem
ning. Og det stlnne ved det er, at
Jrmäen tillige bat Humor. Man
heb-ver blot at lasse Halbergs Ko
medier for at faa rigtig fat paa
Ideen. Dem hast-de ei eget Greb
pas at se Hamen bog de tobenede
Skalmingeh fmn m· kalder Nenne
F
« hat ogfaa nu og da trus
fet faadanne Hanenaturek blandt
de Væseneh vi kalder Anhängean
Kongr. Der er noget san met-set
ligiveddem Mendetvævsteer.
Te er meft dicht-soran naar man
sit-der dem paa keligistfe Omraas
det.
Der teligitxse angaar jo os alle.
Jeg ved ogsaa not, at der er dem
som gerne vil sige sig fri. Men
fligt et letter-e sagt end gjort. Maa
ske sslgende lille Trask tun over
tydse en og anden der-out
Gudifokncstkteu es Pia-steh
»Er ifte De Evangelistem fom
pruedikek her oppe j Kitten?«" sag
de en Mund i en By i New Jersey
til en fremmed en Morgen. »Jo,
min Herre,« sontede Prasstem »Wel
jeg antog Dem for en Gentleman.«
»JOS gsr Krcw paa as være det.«
»Nu, jeg tror ikke, De er det. Sag
de De ikte i Rück-, at De paa ti
Minutter kunde overbevsse enhver
fom helft am, at alle Gudsfoknww
re er nogle Narre? Hvis De nu
ikke overbevifer mig der-Am vil jeg
have Detn publiceret j alle Blinde
her i Byen fom den mest fuld
endte Løgner. der nogensinde kom
til vor »Ah-« ,.Hvor er Dekes Gndss
fornægtcr ?" sputgte Prasften »Im
gar Krav paa at væte en as dem,«
var Saat-et- ,-Og jeg Unfker at lade
Dem vide, at jeg er Zeller ingen
Nat« »De vil dog vel ikke iigcn at
der et ikfe uogct i Mistendomsne11?«
»De: er, kwad jkg wr, min Herr-tm
jeg hat nsje studeret Sagen fm
alle Sider. oa jeg bar reist on
boldt Forede mod Kristendom
men i over tolv Aar, og jeg er be
redt til at sige, at der et intet i
den« »Er De vis paa. at der et
intet i den?« »Ja, min Herre, det
et intet i den« ,,Vil De ikke vceke
san god at fige mig.« sagde Mr.
Hvde, ,,at der-sum en Mand, Tom
i tolv Aar vil holde Fotedrag imod
et Jan-L ille er en Nar, bund et der
da faa i den-s Omdsmme vilde
adgsre en Nar?«
Ja, der ek det. Monden havdc
gelet, men hcm var ikke rigtig
kommen ud af Ægget. J gamle
Sage var Zoll saa dumme, at de
ttlbad Enden som havde Øjne,
men kund- ikke fe, Øreh men kun
de ikke dire, Rasse-, men Lande ikke
lugtr. Tungey Inen kunde ikke tale
Vore velstuderede Gudsfoknwgtetc
et altfor oidenfkabelige til at be
gaa satdanne Dumheder. Men naak
de san dyrker Videnfkaben ellet Fi
losofien ellek Naturen, eller hvad
,detnuet,sænbssaakdedeums
bed, at Personen dyrker det uner
fonlige — Man san egentlig For-«
stellen er san storf —- Men det
Hunde jo beende, at detes Guts, kam
,de Mt Mer, var betet eg
ltlle hovmodige Mo. Tot-Hoch ers
det, de galt-r san hsjt Ti- lmr. focnz
Icggox iktc end-u- scmet eine kit?
at se Wild-Z Ekabcrmagt sog evjao
Vässdonk fon- dannode dem felv ou
alle deres Lmajvclsck san ojdundcrs
Hat, oq dog galt-r do inmd bonI, og
lnsvifek i hErim-den bemwd baue
Tilmstelfe Gan bar nemlig lagt
et Vidnchytd om fig selv oqfcm i
der-es Sirt-L der vi kalder Baumst
tighedem og det or not for at over
dtfve den, at de galt-r san højt Man
galer inwd sin Raben Herre- oa
Sammet-, og man aaler jmod lpans
Zelvoabenbarinq i Natur-eng Boa.
ier at tale om, at man gez-let jmod
hans Sclvaabenboring i Bibelw
msm den Stemme, som netop for
cner siq med Zanwittjghcden i dcrcs
men Vorm og talcsr langt tot-eli
geke end demu-. Te galek kun saa
meget btjem saa MI, at det not
nækmrit kundi- betmnes Tom Stro
den. Mm et Æsel er nu ogiaa en
pudserliq Skabninq set fra visse
Sonst-unstet Kun tret-der det pud
serlige tilbaqe bos de tobenede DEL
ler, og de set fta eet bestemt Sims
punkt mildeft talt flkgklige tw.
Der naturlige Æsel hat det For
tkin, at det sendet sin Bettes M
be, medens de ikke sendet den det
re, fom hvet Das Wer Bord for
dem bat-de logemligt og mdeldgt
kalt. Jeg wider Gang paa Gang
Mennesier, som gelet, at de et for
oplyste til at tw M den gern-le
Abels-M deus Religion os dens
Herre, medens man bog med et
halvt Øje san se, at de et ice rig
——s
Hain las-er man tun at Lende fra!
den weine-Lustige Asdent-grins, spin;
er oö givet i Vibelen. Dog galets
de mod den Bibel, hvorfra de few
hat heutet den Kundfmb om dam,
fom de besidden Qg nogle as dem
guter i det danske TungemaaL Man
kan hsre det, og man kan se det pag
Brent. Men der cr fom oftest en san
tund Tone i dercs Gnlem at man
npdes til at sige, at den Galeu man
da komme fta et Æg. Nu ved en
kwer. sum kender lidt til Kirkens
Historie, at den Malen begyndte i
not-re Tid hos franske Fritænteæ
men at den first tog rigtig Furt
hos en vis Masse as tyfke Teologer.
hvor den sit et keligisst Sing, og
at det egeuilig or deka, den her
fokplantet iig til Norden og til vor
egen Verdensdel her vore. Den bas·
rer derfor Mast-M ..made in Gek
mam).« Ren man undset sig ikke
det mimdste ved at ndgale sig selv
sont de mest danstc blandt Dunste
betonte og endda eftergalc disse
tyfke Rattonaliftrr af fuld Hals.
Og tto mig, den Malen er det merk
end noget andet, fom hindker as i
at have een danst evangelisk lu
tberfk Mkke beworcn — Den gam
melluthetfkc Kristcndom ftammet
ogfaa fm Tyfklandk — Za, vaa en
Monde- Dset et iicsnlig. naar man
Mode Det ct neu-Tig, naar man
for ret til, tun den femme sit-isten
dom, Tom Peter Og Paulus pras
dikodc. levede m dsdc ma. Em
den et en Drl asldre end nogcst of
det Fneget der i noere Tid var
.,made in Gcrmonn.« Jsvrigt ind
røcnmer jeg. at dct kmk mindre
at sitze hvot en Tinq var produ
cerej, blot den er aod Mcn for at
bwise, at en sasnsxusn Time as Kri«
stcndommen ck add, eller otn en
andcn Type et mindre add, cllek
om en tredie et annske sollt nsdes
man iacn til at am til den gamlcs
Vibelbom khi book fknlde man el
leks faa dot nfxliortP Da det er
det, man ikke vis« Der stam- man
saa oq gaxer Dichte fon- bedft
man hat last-L
Men heran-d tm- v: ists mit alle
de Fisch fom noli-r Irr er dem.
fom fiqerj at do er lntidctjkc EIN
ud. De ankam-r Bibel-en fom Gndst
de helt nd, tmilkrt in ogfaa er
luthcth Ti- zwt merk-, de fslgck
tilsynelckdende Pouli Anojsuikw
naak ban sinkt: »Im derivin d:
tin-d din Mund diskcndek Jesus son
Hetkc og tkor i dit Mem-, at Und
apwjiic nim ska de Mic, do ji«-:
du blivc sitz-ists Men dc hat glcmt
unget, fom Paulus aldeles·iifket«
Mc haode glcmt nemlig dette a:
Paulus? Herze start-: »Mir en
twer, som ifqu til mig: Hatt-, Her
ke! fkal komme ind i Dämme-risses
Rich mcn den, der ais min Fadens
Villic, fom cr i .dimlenc. Menge
stulle fiae til mig pcm hin Dag:
Herren Heere-! hat vi ikfe profctctct
ved dit Nova, oq hat vi ifke giort
anzue- kmfägse Gemingek ved dit
NavnP Og do vil jeg bekende for
dem: Im kendte edet aldrig: vigek
hart fra mäg, J kam we ltkei!«
Mon man ikke ntdes til at betegne
den Slagd Wie If erlfes
ren som Galeo. Ihm galede ist
man endnu kam us as Egger
Bliv fsrst en Leisten i W
ossiqsaafideaälondcqatduet
det, og snfter. at de am blive det.
Menetdtthidiicjetth
qu visdetihelediusæsd Dtt
er ikke not, « du Wldee die
fta visie ydte Ung, hu Brandes-,
Dun- og W Du um ver
enfkrsstenivaldiussndelogws
dol, -.-1l«.-r-k- er dir denesbnrd ja
sollt-n Tro Elle at det bsdcsr no
get prm Zagen, at du anlcr san
meqkst before-, at du er en Kri
sten oq vil vckte en, nagt din so
riae Fast-d owner imod dia. Dei
er jo netop fæteqent for de Inmi
ttæer. fom Mc hæret Istqu at de
tes Blade er stete, ftjkte og tilsnnes
ladende mere fristr. Den Saft
fom Milde-Weste ssg i Fruaten
qaar akscmnneu i Modena Men
bvad Herren tænket om, og Tiger
til faadanne Tretet-, ved du ja. —
Ovad du ital qu —·— Du ital for
altjon ikke gale dobbelt blit, men
du skal omvende dsg. Ver
deng Mennesker ved faa udmærs
ket, hvmsledes en fand Kristen skal
verke, og lwotledes hqn squ hand
le, og de Hafer hsit betont Wen
Tale- san de djde væktes den-ed
Wen Iaa er det Me, mere ÆggeD
der gelet.
Saodan hat jog villet gale i
Dag, og bleso det tun et Päp, faa
stoler jeg paa, at det vil udrstte
Hlidt, felv naar en Kylling som jsg
stikket Hovedct nd under min store
Heu-es Vingc og pippcr.
J. K. Jensett
R Dakota Kred«
Hedutagemlesionsfokemngs
· Anmut-de
des 6. øs 7. Zaum l916.
N. Dak. Mede« Hedningemiss
sionsforenlng afdoldt sit Ratsins
de i Zions Menighed vcd Norma,
N. Dat» den G. og 7. Januar
l916.
Mth begyndte med Gndstjenes
fle i Zions Mensgheds Kitte. hvor
Post-n- Lakfcn fka Trinitatjs Me
nigbed privdiledc over Ecx HO, l-—
G. Hans Prassilen i fort Uhde
fom folget-:
Tet var Nat, Samens og Son
"dens Not over det gamle Jede
land. Der atoede Mrws vaa de
gnmlc Veje op til Helligdommm
Ratten-:- Mørkc enge-de over Zion.
Zion tmvde vasret nlndig mod Stud,
dcrfdr ftjultc Mskket Jotdcn da
Tunkeltnsd Foltenc Men da det
var aller tust-fest, oprandt Stunden,
da dist kundc ihn-Es »Ist var misdt i
Intonat, lIVck en Etjcsme glimted
mat, men mod cet der vlev at fkue,
cen iaa klar cum Himlens Bue sont
en ljlle theruesol.«' Midt l Myr
kcst lsd der et Rand: Ger dig rede,
Mai-let ftjnlcr Jordan Oper alt,
twok Evangelietszs Los- iktc stimmt-,
der ek der Matte. Jo, der finde-«
dcsvætrc oglaa meget Mitte i dc
Lande« tmot Evangelist-J Los hat
jtnmet i mangc Aar-. Vi kan bin-e
tlrnth paa Entom, lwor Keim-n
nu msek. Vt can timke paa Natis
qncrne og Jndloidetne, -- landelig:
»Musik« skjulck Jordcn og Dun
tcllusd Hauch Vi tau Alfaa tasni
te wo von danslc Klrkefolk og de
flsrftcllmc Ofen-. Det profetilte
Lied passer sittcsrt ogfaa pasa vor
Tib. Mrn pas-set det paa dig, faa
tun-: »Ti: Los er kaum-et.« Livets
Los. »Lyfet et i Verden kommen
ved du ogfmh at du vork« Me
dcns J lnr Lyset, get Btug of
thyset tto pas Lylet Men for at
«tw paa Lyfet man du get-e dig rede
til at modtage Lyset Lyiet og
Mskket c: to ftote Not-Immuqu
sog det ten-des let. nackt vl komme
-fm det natutlige Mitte til Weh
men det tendeö ogicuy nagt vt
commek fta Mttket til Gubs be
undringsværdige Los. Og da blivek
-det nasfte at gete ftg rede til at
bringe Lyset ud —- ud der, hvor
det aldkig fee hat stimmt Vi W
»fokkvnde hans Dyder. som Ialdte
as fka Mel-set til sit braut-rings
vastdiqe Lus.« Der bedes i Das nd
over den hele Dritten-heb em, at
Lyiet M komme tll at Mnne der
ude pas de merke Siedet-. Lad es
heller ikke glemme, at det er ved
Guds Rande, vi san lamles her.
Du can ikke tskke dig felv for, at
du er ftdt l en keiften Aktion Vor
der like kommen nagen og havde
beugt Evangeltuö Ly- til os, las
hat-de vsl W t Mit-let läg Hed
utngeme i Dag.
Ren W Mal-di bete of ad
.--h J l-— b--k.-—-—-0
Its-tu us Muts ktyvtsutxtc !
» For des fsrsm Vi mao onst-c tto
jimod Lysct. Tot vil sägt-: lad del
jfaa Lov til at Miqu Rot-it as alt
.lad dcst iao Lor- til at ssinne ind i
dit met Hier-to Der er ofte faa me
zaet Msrkcs i Muds Vor-us Hirt-let
iLad Lasset riqtia Mnne ind, san vi«
Jan Mute-L Sau blioet oi more
xlydige Vi vil faa met-e Kærlighed
Jog more Offervillighed. Da jo me
!ke Lyset med sin wuscnds let-grade
Ioa stytkende Kraft faar Lov til at
Jaennemtrwnge os, desto bedte er vi
it Stand til at bringe Lnset ad. Da
lud os mindes de snv Meniqheder i
Aabenbatingem de var utko mod
Wet, og soc fltytstede Gud vaet
fra dem.
For det endet: Dei gelber out, at
vi set og for-staat dort Anfvatx »F
skulle være mine Vidneke,« fagde
Jesus. M ein-sie twende Mennei
sie skal gaa Bad med M. Fjrst
til sit aget Falt. Paulus Met- at
me bqudlyft km Kristus til Wie
»for state Brflm Gen-. O, 8). Ren
Mute
s FOO TO 8200
Amt III-e
Hel ellen- Pritsch
heskäftigelse
sok Lunis-such Lond
mindssönnekoksmlce
coketsssomsss unxe
Minci
!»"’«I«I" sIL NUM- All»-««s!· ind« -.-: IIIHI II Eil-V «
.s - s- )-"-- i-k-2 »p: k.
s» « I ins-n l’:« »Hu
s-·
! I IN-- X .
!I-u1!«ls:. l«-sII-s«
Wissen-, MI »Is.
Tt U IX Pl ml I l « «’ll- « IN Nr
h .1 ul ."T- n« 1i.: s u L « » si«
i-: .nnot. « us Or I. U-!« »He
. HI- . irr hu 1«-t» fu«- LX su, W ·1’"·"
-. UNUJ ist kaum-di- -’7» » VI Um
-;v Hi sum nst a ist - Mk
- .-I : obs-must i uiLk —’- —
Hist um«-»Hu xvedk I if ll«-.’« s· III
: «s, «-.r .r Ihr-It, ik mum« h: m M !«-- x
-«.
m ou m »Ist u Zu lvltm Million Jst-muss n- arm-«v
I nimm end set Eli-et
« H» ««. »«»-«.««« u- ·».-«»,,..- «.· «« W
W spinnt-eiserne Mr mmsst »Im km) III :0.«:s VIII
-.,:· sin lsslt sum Wiss Pult-· les Himm- 1-.k »Zqu n- m.i:-.
Mist im alle Del
-««.:n.-«!: Ins-den« WNcsnns «1n-.Uw-'I-.1 n- 16 Als-« « H Ihrs
J..«H1mssr its nInknfnnssr Faun-» smk k. : : T . ( k« nths Fro
denn-It wuwrmmc » sur-in tin-To 1 irrt V sm- Had
k- km let NIN ·- l subs- Mslu «m. irsis »du t- Im
ich EIN-r »Im-k- r ! Isme- uns-Ist no kaut
Ia instit u Its-lag. Elrto ljj
WMUMW
su Lock-ou til-.wa
v , f —· W. V· NNITL —
Room 4, soc Ums-, Omsbh Naht-.
Canadiut Goveknmisnt Ast-»t
. —« ,.».». ,--«:
JOHN-MIMIWJHH·MWOII"MI"IOII"MI"IWI"
o IS
z Bntnnm sknndinaviske Seltsam-It Z
z Lmkkjnq Armuth Entscdkcartcnst j Nord Besten for Zmør s
z og Wasssndnfuicn cfzrk ,..-. C. Hanson Mkløden,« er du- Uodnug Z
I- billjgt Land til ang fra 812 pr. Ach, IF; kontant on Rein-n bcml Z
g bar cftck Lucrcncitosnst, incd U Is; Nenn-. .
Z Landrt er af en ndmsrrkct Veskosscnbcsd og vil swklig tiltalp e
d dgmske Landmann -0
Z Tons-nd Tksm personligt cllcsr scriitiim tkl H. C. Hanspu, Bari Z
; III »i. Mira-» 00 san nasnncrc Msstcd on- dcn bot-um- »O C. Lun B
p« f.n ’11c’rtod(-". s«
stunk-« cwxwxwxsmwwxmsmxwxiok
»My Stein«
En nn Jana Incd Phano Ilktmnu.1.1nmn«nt. llnmsrlagt Icfst
zum Ecmclsf N Inst En dmtsk Linsrsmtthsu as Triften lewnssx jasr
stil: insdlaqt lnwkt Oasstcx Melodien cr armngcret lnmdk sur Zaum
no m contraalto Emnnnsk Man doch omims, hisxlhsn tnan ønitct
Ved spornle Arrangement tncd llquvcren er o: blkwt i.n :
Emnd til Donnrer m fMgc den finden-J fnthxs sag stumm- Himm
Eang til han Brig- nentlig 25 Cis-nir
Ønsk den findt-g ndsat bnadc for lum- og lawrc Etcnuncr.
Dan. Stil-. Publ. Haufe
Vlair, Nebr.
H
Ny dansk Lasseon
Iste Tisl of ilkn Danfk Lasseme Urklimusr nn sasrd:.;. Don er
zum M Etdcr trnkt nnsd Tslis lnlxnskc on Tot-:- zwtiske Immer 1
Hien- Ewnrlfcr. V r i L— to r t o n n c r c t, 2 k- C ss n t
Llf Bogens Form-d indfxrttccs sslzusndw
Borste Tsvl As »Ni) Tnnst EVENan er bestisnn Ijl at drum-L
bcmdcs i den dnnfsc Hnordagxsssote on ! Eøndagessolisn VI hat fau«
net en fnodon Aug tynnrdt Hidtii Zur nun furnngkst nac- Im A
V C til Katekismnii oq Bibrlyiitoticz dct tnrde vaer for langt ist
Zornin for de Neste Emcmlmkn Mcn lnsr er en Lnsicbokh sont netop
er afvassct for den Periode i Undewkcsnitmmn sum lingcr tncllesn
Vtsgyndclfrn og den vanskeimcns Oel-sonnig. Und dcsn nn bliuc vrnnt
ber, og Korn-then et ust paa, at dct ml nist- iix1, at Bogen utl ner
god chncsstc
DANWII LUTIIUN Pllbhlsllllls ROTHE
Blut-, Nehmt-s
. A
Lyfets Magd Den oantro Wen-:
dct er spildt, mcn et Gut-s Born fi
gcr: des skal tust-es Men des lykscs
tim, naar vi rigtig kommst til at
ligne Krisis-L Don Mc- alcms on
ktsdeg over Hednjngertm nei, lmn
Morde nagt-L Han gao fig fclo for
Hedningcrne og saa sendte han ji
ne Djfciple. Gsr vi san noqcstk
Hvor vidt er du kommen med at
Hat-: »Hm- et jeg, send mig!« J
Forhold til, fom vi aabnct Hier-tot
blchk vi i Stand til at bckke Ly
scst nd. Lad iaa Lyset mesd dets
misde lasgende og ityrtcnde
Kraft san Lov til at gennemtrcrni
ge dia, oa mad bom faa, ikke nie-d
rygonde Team-, men med brwns
dende Blas.
Om Estermiddagen blev des-.- af
lmldt Fortestniugsmsde fom folget-:
Sefrettktens Referat oplasft og
qodkendt. Kasferetens Newport op
MI. Der et i del fvundne Aar
ins-kommen s705.00.
Puls as Bestrytslsfetmedcemmck
sont fjlgm
Form-Ind- Pastot c.--N. Inder-sen
(genvalsi).
stattsam-m c. S. Christ-pfui
EM Christo-steck i Maske-, Kaki Iei
clsen i Nimm-L Sait» Catmda,
Hort-n Hause-n i Bitt-tax Mont
:Ic. Ventsou i Brot-fon, Mont» L.
Niclscn i Vowbellsx M. Peter-im »
i Flut-ton, Matt-:- Vmsrsxsn Osale ?
.i Coalkidgcy Hans Lictdisrseu i Fec
Itjlcn P. Omuningscsn I Time Bellt-M
Jst-m Lotsen i Eolbottson, S. An
derfcsn i Akt-many Adolph Haufen
i Visthanm, N. Bund i Mc Nimms
Pnitok J. K. Rasen i Standesd
Alta., Cmmda
Tctmrft bit-v Kassebcholdninqeu
dclt fom tilgen
70.00 til Underbold as to Ælds
fte i Santalistan.
87500 til Jadianermisstrnen
820000 til Japanmtssionw
85000 til Sudanmässtrnm
Bedinqu at Reiten of Kutsche
lpoldningen, og hvad der tkke var
indkasseeet as Bidtagene for det
spundne Aar, stulde gives til Afte
talluq paa Elende-muten i Hide,
W. v
Dem-It blw Fortetnitsqgmtdet
slwiet med M.
Mie« Dqgs Fode bpls
W Nat-missen fra Flawn et c
W Mus, fom Ws
sit Ic- bist-.
VIII Mbaqen Icev litt Uf
doldi Wdlinasmjde over III
ntt »Ah-de heil-bete II M
W PUCK-f Wx—
Os· 42, C. VI III M s—