Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 05, 1916, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Musketen«
M den S. Januar 1916.
Mhst
Lidt fta Skalen. Sau er Julen
fort-L og det velsignede Budsfkab hat
wer lydt ud over Jokdcm Buchsta
het am Fred og Glæde til den faldi
ne og lädende Menneskeslwzn
Zuleferien paa Zkolen denn-tote
den 22. December: Ia Vaode man
ist haft traolt med Lægningech jaa
fis man nu Irasolt med at jorberede
N til Julejerien Kuffekten bleo
Met. man Instede hinanden en gIasi
delig Jul, og as Sted gik det ud i
alle Verdensbjirner. Nogle reiste
hjem til deres Forældre, andre til
Slægtninge og saa mange af de
bfemljse zugle, som havde Jnddys
delse fta de gode Folk i voke Menigs
bei-eh rejfte derben Der er alligeoel
forftsskende at knnne ryfte Skoleftøs
vet as stg nogle faa Tage og holde
Jul i Venneks Kredfe J Dag, den
4. Jan, bar Skolen taget sin Be
qyndelse igen, og vi er atter tilbage
for med fornvet Mod at tage fat
paa Rädede mens vi af og til
Mket med Tat paa de sttnne Da
ge, vi Alb-tagte ude blandt Rennen-.
Der var dog ogfaa adskillige, iom
as forskellige Grunde maatte til
bringe Julen paa Skalen, men 7aa
vidt vi for-staat, hat de haft det rig
tigt straf. Jusleaften var der Jules
tret-Nest vaa Skalen, hvor Julebudi
steck-et ltd, ag hvor der tillige nan
kede lde eksstta god Mad. Nycaarsi
often var Rolens Ungdom indbudt
til at tilbringe Astrnen samtnen med
de nnge i Mgheden ved detes Ju
letrch og de tilbtagte en sitn Aften
W.
M mit-i i Festsan kommst
Posskcksquhogdetfikviockm
at meet-le her i Nat-; en af Stole-IS
usrge wankte nemlig bringe-J til
ianaha for der at undergaa en O
ll-«i)e1.·atsiosa. Det var Pkder Vannnen,
Broder til derene Vammen i Tro
logklassem fom blev angreben as
Blindtarmsbetcendelse. Pan Besen
til Omafn bristede Blindtarmcm fua
det kunde have faaet de alvorligstc
Følget Vi for-staat dag, at Opera
»tionen Forløb godt, og at Vammcn
Her i god Bebt-sing Kort for Jul
ilmvde vi zt Tilfælde af samme- Zlags
iblasndt os, da Edvm Sprenien fra
Dannebrog. Nebr» maattis under
gaa en lignende Operation. Han er
imidlettid faa rast nu, at han hat
taget fast vaa Arbejdet igen Eilet-ki
fbar Sundbedstilstanden via-et sod,
dersom alle de Ulfaslde as Fort
lelse ikke Ekal nævnes, Tom vi hat
haft iblsandt os: men Fort-leise et
so næsten nundgaaelia i.et saa am
Käf-Lende Beil-, fom vi hat haft her
F Aar.
Elevantallet er blwen temmelig
for-get efter Ntftaar. og ,,Familien«
her bestaar nu as ca. 160 Medlems
mer, san nu et Skolen ved at blive
bild. Her-heb Inkkes Bladets Lcksfeke
est velsianet Nntanr fm Skolens
Unng. V i c.
s- Poul Ssrensem lwis Huftrus
Tod vi omtaltc i fidftc Ugo, bar
bebt os um gennem Dil. at udtale
dens, Hans Varus og torige Slcrgti
ninges hiertelige Taf for den Del
kagche, der vistes dem i Sang
Stand og da igsrlia for de Blomsten
som Venmsr lsaade paa den oft-Ich
Baute Mis. Sirener holdt me
get af Blomster, saa ogsaa ais den
Grund gjorde de dem godst at fe
S. P. Long’s Sermons.
The Grau GospoL
sekmons on the Gospel nf the Church
Year .....·.. Nest.2.5f)
The Brot-mit spinnt-.
sekmons on the Epistles of the Lhurch
Yes-. Net.2.50
Propher Pontia
sokmons on the Eisenach selection uf
Texts from the prophets of the old Te
Shiment Xet·2.00
Man-e to setzt thy Gocl
six setmnns un selected Texts» .. Net. Lsä rig.
IJANISH LUTII PUBL. lIOleU
BUT NIZRASU.
Vore ng Biblcr.
Do vi I lang Tid hat fle Savuet of meke praktiskc Jnobn
Unser M de almindelige Husbiblet og Konstrmandmbleh fis r.
ist es Tid tilbage trufo Aftale med et Firma i Udlanziet om s
itdbinde ex M hauste Biblet specielt for os. Sendiugen et m
ust-unnen, og vi can verfor nu foruden de i vor regulæte Biber
Use-Nimm
Min- med Guldinit og runde Himer. Pris 8300
It. A—I. Den almindelige Konsikmandbibel i Lommetokmm
speciel Jndbindiug i sint, bsjeligt Chagkin med Guldsmx
M 81.40.
It. H. Samt-se iom Nr. 24——U. men med runde Dime
’ M O1.60.
I II- disfe Adler et as det danste Bibelselssabs »dann-n w
I IIO M up Weim- i m- Wettelsc
E Den, der hat set disfc Bibler. vil væke ewig med es i. m ds
E
I
IMM- mnsk W W Eins-hakt
- Jus- PIIL disse.
fort-quelle opsskte Biblet, tilbyde oq der-til smlig anbesole »wund- ;
I Nr. 16——A. Ilmisdelig 8vo. storstilet Dusbibel i ftEtL bsirjmt «
Pest-e the button «
I —it kins iksstk
No other selbianng pen like it. claim «
unooth barre1-——no humps or bumps.
PMRZZLLZH Pää ,
It«s III-U on the Joh. Justptees the botto
—pen fiUs in two second-, et any Well.
M like it in all the world. The sichs-leih
III-fest M W of All gis-Allerle
M Let I- Ihow you ho- essy it mit-s
sit-up
DM LW MWC soll-I
III U
at der W hende Blomster ved
sidsfte Fawel het.
— Bei-engen aabnedes sag Tom
tisllyst Søndag Asten i Kirken her
msd Pisa-dko as Past. Vig. Man
dag Aste-n indledede Past. Laut-sen
og i Aste-J Past. Mengers. Der fort
fwttes i Aften og fremde-les indtil
og med Fredaa Affen. Alle indbys
des kas-kliqst til at dcltage i disse
Moden
Den m. Jan. 1916 vil den
gmnle Vellcndte »National Bont«
her i Byen bljvc mudmmet til
»Zum- Vank« uden at der ellcrs
sker nagen Fokandring i Bankens
Bestyrelfe og Personals-. Ze ein-k
følgcnde Buso
mail-. Nishi-« l)s-c«. 27th. 1915
To Om- Prienils aml Pein-ons:
011 Jemer 10t-h. 1916. this
haak will change fis-um a natio
nal hanlc to a State- lmnlc, tu lis
knuwn as The Statt- Bank of
lkldllc Nfslik..
This inmse has been made- lik
eauge it Livng to Om- dispusitym
the- shsolims protection of the
Neshraska States flagrante-e Laus
--thc- verwian of receiving haclc
ssisksry essnt of (i(«posits in case
slisastrsr should vorne-the con
vpnicsmses of reseeiving it within
sixty days at tho maximum
Oppositnnc an- pmtectml lik
thsi Dpkiugitcsrg Gnsrsntcse Pumi
of the Hist-s »l· Nehmks Whiceh
staunva f» in's-f Ä JIlLlJON
l)Ol«-l«ARs.
Nearly fifty kanns-r national
hanlcs in Naht-unle- hsve bist-onu
atatcs lmnlcs Hinei- the State- Gna·
matt-e Lim- weht into esse-et- he
Mnse they feel the state laws
bettet- pmtect thesi- patmtu Ia
the same period depogits ok state
html-es how- gainisd 491,-i’z«i: cis
posits of the natioan bsaks ou
ly 101,--Hz"-. Semiraan in Nishi-s
Slkg is with stati- hsnkst They
are use.
The Blaik Nation-l Bank has hegen
im «Honok" hanlt among the
hanks of the United Stute-. Ov
ly About 2077 of the astioasl
hat-Im have- hoesn so dislzinkuished
But now it is even STRONGER
—sasl ohsoliktely saft- uudpr thi
Gnmsantoo LU- ok Mehka
WE- hiives km shnndsnce of mo—
npy t» losn on person-l murity
nnd real entste: we pay the- high
M rote on time deposits. inm
fokpign dmkts on all pur-t- ok the
world. nnd can sen-e you in any
way that is consistent with Dom-d
hat-hing We das-h die-ch- on sll
oth» link-. You ske sswpd ok
cis-»J- oonrtesy that you have
known hermkoke, and, in addi
tion. the sshsolute protection sk
forded hy state Gast-an Luf.
We will taki- plesature It any
time in ssxplaininx further the
provisions of oms new ohsktetn
Vcsry tmly Fuhr-.
C. A. Mi
Pay-Mond
Lidixom sie-first D mflete
ss des sit-selig Bissen-heb ist«-di
Taster-se i Watte-, Ps.
l
l
l
(zoktsat sm Exdc Z»
J kaudrr Hat-T Zum Pastr stud
»i,1 til Wart-on ·c)«m oer den »so-tx
Bmsft i Brautgin J slrcdixssshnaxr
Ihm-nu- serpdstx Pastur Uildii
Tuns-di- som Zamfundmii krieg-at M
m til Notwrai Connrils VIII-main
i Eric, Bi. Nu ozdftss Lun. in VI
Etor Tkgtndbcm Hat-säc- o2rns1 : Ohr
rksn uoglc Manncchn ..!-,I Inn tusnktks
Tom fan: »Man disk kkke i Warten
sfulde Dir-re nagt-l at aøre sur Von
Zamsundk Mon jfkcs der er en Del
Tonika-e sont oi bin-de mais as af?«
Og da lmn reiste bit-m Im Rats-ma
det i Erke, laqdc lmn Beim over
Warten. Kildsia hnvde i Form-sen
ffrevet til den somit lutbekske Prasst
i Warten, oa ban bad beim velvils
lia faa fin Kirsc- tii at org-disc- i on
Zandaq Aften« Det var naiven udsei
lukkmde Soenskere, der var til MI
de. Da Paftor Kildsia hat-de otcks
diket, saqde Julius Sonneja Hu
ftku, to af Pastok Trtmdbergs gam
le Venner. til bimmdem det er sit
kert en af Tranddergs Stube-steh og
de gis op for at hilse pas Kildsig.
Han gis en Tut med dem hieni, og
nu fix« hatt at vide, at der var en
W Arke i M. Wie Das be
qute has-I Weniqu Forum-id,
ckdee M bestes-L Bed bettej
idetllbtd Hast-It King at gis-H
M dem kund- fot at sicsse Wenig
feudt til Bau-en Hcm Um W
den IS. Juni af Pastor Kildfiw Ika
19. Juni til 18. September bar
Klotb Præft for Fkimenigheden. Den
25. Sept. 1898 blev der for tredie
Gang ftiftet en Monigmsd iblandt
Danskerne, og deksom dcst et sandt,
at alle gode Gange- er Z. saa mem
det være godt dcnms Evang. Monm
hedcn kom til at beddc: Entom-s
donka cvangeliskshufnskfke Misniglwd.
Den nndmmcde Tchnkgsnsd leivdc Kit
km on Prasstcslmkjjcki Der M DolL
om Mannes-sit Ton k’«. Tisc. Hm
tilbsd Frimcsniqksedm Edle-nis- Mc
niqbod Kirken til Mond-any kwis den
vildcs ovektage den med Mit-Wem Her
me 1800 Toll. Tot var et aodt
Tilbud, fom blisv nmdtmwt as Za
lcms Mensgbed d. LA. Toc. NOT
der-met- oak scm Frmeniabcsden op
løft oq Kirkcn bfcvm on lutberfk
Kika
Pastor W väkkisdse i Wart-en km
Juni 1898 til Oktober IMA J
Wart-en bade Rast-or Klotbs forstcs
Huftnh Hirn onttalos 7om et klssrs
Rat Guds Bam, der var sama-L of
nimme, do bmt bade Bendes Tid
som Prcritekonv var kim fort: mcn
bondes Liv var til Vessianelse. oa
der er nimmt-. Tom takkksk Gud for
bvnde Velsianet Dem-o Rades Min«
del
Eftrr Pastet- cklnfs hm Pnfior
Solln Gan virlscdis E Winken fm
Oktoer 1900 til Axt-Just Hm Kler
offer-, at Post-or Hohn lmvdc foklndt
Worten, kom Etudmt L. C- Lar
len Von blesv form-o knldct af Me
niabcsden til desnsrs Vmskt Wd Aus
msdet i Rnrksm Wis» 1902 blevl
Lotsen okdinewt og lmn beriqu
san Meniglusdcsn antil Fort-onst
molk Effek- Vxlfor Laffen loml
Paltor G. Grill. der beticnte Mc
niqbeden fm September 1907 till
Jan. 1908. Nu nil der ZIH Arn-.
indsn Mmiglwdcsn M Pisa-st. Dei
loa nackten nd, Tom om den maatte
opqive Hat-bei om at san Pisa-it igenc
nien da det var Kredsen meaet tnn
at qsre at faa en Prælt til Ratten,
lau lovede sen at aoa der-til, oq T
den Aug 1914 bar ieg bettent Me
nigheden. Ved Anrsmsdet i Qui-U
Wis» 1915 blev den Mast i den:
forenede dar-sie Ktrke
Naqk nmn nn tasnlet paa, hvor
ofte Mensgbcden bar skifm Pisa-sc
bvor manch Gange der bat onst-et
hemmt-D og det et armer i Zwklet
inen, oq de lange Mellemrucm der
sonnnetidet bar Mel imellem Prok
Merne da et det like underliat, at«
Sttllingen er blcven, fom den ek. En
Disl of Danscekne bar flunet sig til
andre Kittel-, og del can man ise
undte sig over. Menge qaat 5fast
dcsn Elle-r alprig til Kier del man«
man dvbt hellem-: men faa er der
oqfaa en likfk Floh smn elsscr den
donfk lutlnsrfkc Kirsc, sont er blcsven
tko imod dkn, osg Tom alædet fia
over-, at Mkniabcchn atm- bar faaet
Pisa-ft. H solzer knnde der væke at
fine om dest aundcliqe Arbefde iblandt
Danskertm men lud det nu væke not
Tor denne Gang.
I End-tu rkf I-» III-XII-: Tisr or »Im
lkriisJ Mi« III-Tok- i 2-’.trrisn Dir
xrr nsss (81':«)--! s» as Fern or ·r1
!l—rnksn'zks Holland er kmqt »Um
Berti-rot Tor ist hin to, Tom --r Mdt
Un L«.s!k.1nd. Ziwllnsndorcs tu Inn
fmcsr isr Mr Rpllor issv rot nnnqo «1f,«
Isi-»k.mrs««- ksr der en and Disl Jndur,,
TJIHYI ·n »Ur-onst km Entka Do
EIN-«- ·-r S ..:nd:msrfm Da nlmindcslng
:!sr!·-.-9:«-r«- Gusche bar Mo For-I
Hr»·t:15:n, II dist- pr en, Tom kmr eng
Orts-.- » w»k»»iksk«sk-F271ikir. Dpts
Tf.1' .s!«.»1 bechsrkiså at Vorne- bod
Tse Wiss-Dr, Ckmrlies Lind, tilhører
Ms dmskss Weithin-d Da dct flam
1wr Mn Eix ikfss Upd- uaqtcsl den er
YEUV
Tor ksr fxm km Lin-L fom fnttcs
Em- i W.1rrcsn, km dcst isr Liocst Vlot
det nmn brndis Lamm-L da blivek
TM Tkknt i Oliebnen.
A. C. Weismann.
Af »Da-is Wust-«
bot vi medic-get ftlgugdc uye Bi
qer. sont send-s vortoftii til en
bvek Adresse ved Modtaqelle as de
vedfsiede oberst lqve Präer
Rot-iust- cnfse. En Smands
Liv og vidunderliqe Eventmt M
Daniel Defor. 212 Sider. Stank,
ksd Shirting med GufdtwlPris
50 Ets.
sollt-. Form-M of Louife N. Ul
cott. 240 Süd-ei blast Mi
bind med titel es Forfitinq i
Guld. Pris sc Ets
Usllpils Musik-. Underliqe ca
fernem-ne diskutie- oiu es Von
deftn fta M. W
quave 76 M i WI
M. san II cit
ctte tu Cis-r »Hu-me
potiifrll Ist ft.w.
W.
statt.
Studqq — SMMole M
9,15. GWIM M. MM Fm
og Kl. 7V2 Affen.
Kennarkn
Sondagsskole hoet Smdog M
10 Danss Gudstjenvstc l, on tk
Studaq i hon- Mmmed Fotnkidda.
Kl Il, Ema-M Widstiencftc 2 sh.
l Finden : Imer thmsd Formjd
dna M H
Ksosksimmndlsrisning book Ssndop
Kl »I.
Lkus Usstdistwnvftei - "’. Epis
daq i bo« LYTsssssss Of 10,:’,U For
widqu
cis Agi,
fiskeltjöbeko
L- --) ums .v sml ----t·s r sw
: . m. s. s. s-« « « s
« « k- h s s r ·
I. soff-nat fish ca nosny ,
1019 W. supeksuk st» »Holt-. Mitta.
Dis-Es Its-n- hurtig
uimcsiu«- Hist-(- t 1915
inu- ««1«·(«Ils·-lsll witt
nsmslnwnssms Tun
s- Nil-fu« lussurclret
«- 43.7(·-l
Possissngpcpr meist-m
X- u Y Isrk tig diam
fd slm sm- muss-r nein
- tralt l lag
Paris-lau Ist-i
km Revkktiissxnx I «- Npsis qukz
l-) ..JO-n sie-M- Ulin I. Frist
77 itzt-. Uns-it H l Jst-Isr
I ehr. Froste-ritt Ylll O. Henn
24. Felsr. llesliis Ulsn lsn Muts
c. Sinnes l’mu-(I Atme- JJL Nule
TO. Flut-I- Usctik ll III Hirt
ZL Matt- Fstsdekss Ylll l?.A1-sil
0.A;»1I sie-m Uhu A. A til
is. April lmtcc Amtes
Ncrkmest LOKALsAGtzNT
kestsnweku Hättst Il »F spr.
Pause-et streitet its use I Dsss
Lichter-.
HN
». « »Esng « sodde m
M Nie-aller Ave« dslismszspnlititf Mitm.
Hiemmenes Bogiamlins
lsie Sekir.
Vor Tids meit opfxgtsoasttcnde
ijvcnhed paa det kristeliae Vog
makkeds Omraadc. Fire udmætkedc
xIst-Mr i Folkcudgave til omtrcnt den
Pris, en enkclt as dem etlier kostet
Fjbigen Guds Lam. »
Ricard:1lngdomsliv. -
Lmwiu Peter-fern W i l l i a m
B r a n d t. F
Mads vafent Jeonne d’Arr.«
Alle 4 Vom-r tilfammen — hvet
i smutt Iomponvket Helsbikttnasbind
—- fok den cchskt billige Iris af
8200 —- pprtpriL
De 4 Vogt-r er pakkot i csn Pay-.
asskc Envwrdifuld Juli-i
gave .
Pan Lutb Pnbl donftdl
Vlair. Nebr. i
THE FIVZ Pol-D PATIXWAY.
A Eis-Hm uf sin- Stndjisg on
lsm -·-2:1-«3 :)««:i 12
lh Welt-er Krumwiede Zwer
jntmslint of th- lkukfaln lnn r
III-Eink- Rmsåcsty -- 62 Passe-s
Dan. Lvm Publ. Konse,
Bis-its Nipr
j
i
T
Z
Hqu nun-It Fries IO Gent-L- i
Mc KOOILITS
IOU Abl« LMMI
By Rev..1.lk.s·llunt. ·
I
lntrwstiag Information sbout
the Lucien-: obwoh
ll
The Bsficieat Coagresstjoq. A
Wort-ins citat-eh
III-eh beut-let is of 28 page-.
Priest
5 cont- edel-.
12 copies kot- 50 Ov.
50 Copics sor- ....82.0
Du. Luth. Publ. Im
Atti-, Naht-.
Des hauste Moos-bring til
sum-is
Vens Iarfaget og Veje tilligemed
m Udsiqt over dansk Littemtuc om
Amerika oq daustiamerikanskesktiss «
tek om Mit-wes Lin og Find
hekar. Reier til Amerika samt
Træk fca Udvandretes Liv her i
Landet.
95 Tiber Klar Tryt Godt Papir.
Brig i Omflqg Ast-, ib. 40c,
ans has Forfatteten eller
Vanifh LutthnbL danie,
Blatt, Mk.
l
l
(
(
1
gis P. S. Fix. J
I
1
I
l
Samt- Inst-u Jst-bien
distsrier es Ists-säuse
fottalt for Dirn.
Udsivet us Umloet for Judi
Misiont smeguditieaeitet i Dan
Imkk. 70 M, 25 Fett-Imqu
Ists Men- Mct paw
III-Umi- Pris w- Tu.
DU. LIM. Mist-. swa
Ilslt, schritt-.
Vi oyskcr Dei-es Haydch
Demu- ur disk os sit-M lelsgondø m
ist-e von llsnk til bis-In laute vom-Ins
spg sum tust stimme lese-so Dis-«
tm deutsc. Cu- mmu i html-lud
« i- Aju- mkuesus H- « um« MAR- lmsußes chnstsost «- «
O«’ h Im «le llks Hi slflässck us N »Hm-.
-.«x XX k.x x —"I Alls fis-'s l«1 HY U- H « He Exa
Lxssnos
»W
»so
sTYLISH DEPENDAlss -
, FOOTWEA E
Foc The Whole Funin
- · F
.i X-.
! SHOE REPAMW D-.
Block-Zim- G
THI
BaukummnsrosMnslkllkr
HsTAsuslslsv use-g
lawrpoksted u s skste Bat-I 1898
tatst-fu« um«-km
knan Ins-· 25.cmm
A Ostens sollst salut- Trauer-C
lutes-m Puls u M des-uns
flbø cis-posit- tsf Uti- ksunk II- Inst-n
ten-d by Mo Jus-»Im) Fund ns Un
Rtuvs »- NDIIUIII
k. s. cLAIIDcs. MAKY c00l,
Pudels-L Asct csssiu
Julius Fett-wem j
Dansk Hakdwarc - Forkctnin8.
Indes-Les sig mcd slt book-tende.
ZLAIR, MZZASIA.
che stan- Ilstionsl ssns
U. s. DIPCIXTOIY
Atlas-let III Ists In how U
sinksqmtsias —- "-ocl IÄIICMII It
bestes-la Mai-k
c. A· W, Jst-.
THOS. clsssLL LIMIL
sum dirs-c ;
I Thom- Zi Umherg— ,
first et fuldstsntliy Issek II s
sls MEDIUM-. INVARM ei
IRIATMIAUL lNDUH
l NlNC sc VARIIAPPAMTIM
Vas- os Gutes-iste- n
spann-s
amtn. NTxim
XI
Z
?
WITH XWXXWVN
cIOIILL LUIIII
AND CIAls cs
Fuldslsmjist ofl Hund«-»Es L
is» sc sllcs Als-s «lI«-m·-- ok; Its-«
«inflsa-stssk1slss Kul oq shqu
Mal-Ins- kjsopy all-« icon-»s
til Dis-sa- fide-Its Pri
-
Zi
-
E
ist« Asic. Nie-ski.
»aus « « »«-x--. »
N c. BRORSON
DÄNSI APOTIIIKZK
M Ul( NEM(
skrjv pss itsmk :
p
oftm- dvssi Oe html-»
WW
A
- , » .-.·.--.-—
Ver-sont De miser Hecke- Jlek Dr- j
net-ragten Beklnsdnsnysassiklpr do I
du«-. '««-!: Sack N-"W· -ll«-: t« «
Its-r, Maler M Im at Elbe til disku
Jq bestemtes Urth- vosr
Ed. Matthicfcm
Mai-. steht
Dr. Z. R. Meacl
Dentist
Ins-u in III-vie Dunst
Phosn JO.
Bot-st- IM III
Til. T U Sack«-Js- '04
Zoll-tut Tsl N U· Nlrsulnlw
R. ( entsi- UM
DI- M. .I. Jensen
Dunst che og kikuks
Ins-tm- MS l) »in-Miss- Mittels-s
Ice SIC- t Nlccllist A vom-e
Ilssshklth Is. — - III-.
Nun-s det aældet dei
Iomlr. kam Dank-satt
mbuss vqa at m I 80 Ist JMW
Basses-mum- lc sonst-, t- « Its-Mc
Linie- sg staat fremdem M
illc stehet beu sg aufs U s Esset
us Im wiss tm m ftp-eng j
use-U til-km stri- til bei-M
W:rckssliv MZW Ismm
tust Ists- Ihn-km M)
T
Mackeczcsk «
kzl O ’I’
sve N- c : i
»Ur l .
Inst Ist-»L- S«
list-« «
klan (
III . «
sys .
Sv cTnpi »« st- k. II
., . .«.
Js .1s g-» « -. ' «- «.25
L«14vl(« F- g än- - fis 715
ZWL I I« .«)
« list A ' «
Avedts W. N: Hu-- »s-» IM, .l·
flink-« Nr « «
bissi- - 67 7s
Unkoste- . .......... ss I
Itudk l(’me» cokncech — s :- Is sc
SvIn-- -—-- — --s ists Hob
Dr. E. P. lreland,
tho» Ustcsuxmtlt
both Pisa-seh Bluts-. Nod-.
Ums-M
M sollka III sscn c
heil · as sskstts II -
sit-s tll sit-Instit —- Ins
s spns slln »Hu-pl M« sw
iom subt, csk os- sos Titus-s
ckolss sk- Ost-Im
De, der s» sk- Slsxsi s
ellek Von-In Psyst If u
smplbln, hts is- svksthk J
Ist blos-two III-am losem
M packe-Dess.
Iskio Ante-Ist
M M
Ost-, Nest
Tolstoi-: Wust-e ist-.
Hvorfor
Stufe Bank?
stotm Nebraskas Bank »
muri-Fand fikkot mtwcss Jud
Ruder ( us »Zum zum .· am-N
ch
Dem Fond besan tm»
Tolle-r as OWNER-. indus
Knnttx entw» Fotbring c
hvillm sont helft Art wo ei«
fanden Rat-s
;
;
; Er det Mk væqtige Grum
O
s
if
s
J
J
nok til at frm Dem til at b«
ngtte en hoben Bank s vis
Bank?
citium state Bank
Ihn sed
? H s- r m o n s c- r
Præsidmt
7 H Ackotths He
Virt- Brei-Mem
Jahr V Gabst-is
Kupfer-se
Lssiwsstss s fis-s Hof-Is
Salomonis Alma-Ins for INC.
sDcs For Etaters Nlmcmsb
Ort-Jud- JZ Amle et udkommeIL
Vesiillinqcr modtages as
Dan. Luth. Publ. conse,
Blau-, Nest-.
Dei II
Engelske Hineilsd.
Eamfundets ny engelfce Isme
blad »The Liiile Luther-IS til be
xtynde at udkomme fko og med Sky
Icm den 5. December
«
Abonnementhilsoak blivek som
Wqu
Entoltellemplarrr 50 Centg pr.
Aargana i Fokskud
J—25 Effemplarcr 40 Cent- pe.
sorgt-us i Fokftud
Ho cisemplarek 33 M pp
Inst-us i For-stud·
dver 50 Essemplawr 30 M pi
quqanq i For-stud
Det its-the Aar regnet
ti11.Jan.1917.
Vidtaq oq Mdelelfek til Ils
scsm sama-u m at
Mosis-stutz