Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 05, 1916, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lig Hilfett Det, jeg ssæt husier
fka San Pedro, der liager paa tem
melig bakket Tektasm et den under
liqis »Und ABC-MS Jäland«, der ligi
net et langt Stenkort ude i Hau
nen fra Land. Jeg hustet ikke om
den Begivenhed, der hat aivet Lea
Zavm mcn den ljllc, faa fulds
stnsndig øde O er et i
Sandhed gribcnde Villode pim
Dsdem der oqsaa kun liqqcr et
Stmkast fm Ver-den mrd al dcus
Travlhed og Herlighed. —- Fra
Sau Pedro gjorde vi Tut-en tilkmge
til Los Angeles pr. clektrssf Jekns
beme, der ikke lod noget tilbage at
Unite, hvad Hurtighed angaar Di
Glimt, ieg paa Besen til og fka Long
Brach kunde faa as Forme" oa Far
ming i det sydlige Californim gæv
mig just ikke bsjc Tanket om demu
Ockt af Wirksade dekude. De flcsus
For-me faa gamle og forfaldnc ud,
sog langt jeg Hunde Te, Hosti- og Red
staber lkgnedc Hase-ne og Fockme var
ikkc just klasdtc tin-get fint. Mcn jea
kam jo ogfaa qennism Landet i stme
Fakt, san jeg bar muligvis set feil
Ta vi kam til Losjs Angekä stiltes
vore Pest-, idet Pastor Haufen fkulde
ud i Forrctnitm, saa ieq mnatte for
ssgcs min Lykkc nscd fein at finde nd
til bang Hiern, lwillet lyktcdes fulds
kommen. idet Mes. Haufen, trofaft
fom sum ek, sog tmod mig, book im
stod of Spur-womit Im var nu sm
mcrt og hast« at ieg ikke knnde over
Mo mig selv til at five Iwngcre.
Jea skuldc have bessqt thsterne
Jotmson og Østekgaard, mm jeg hav
dej on Islesie af, at det var bedft at
Wie Kurs-n offer Hierin-ich fom feg
i iaa lang Tid intet havde bsrt fra,
bsd der-for Paftok Hausen at wer
bkinge mkvnte Vtsdre min Hiler og
Undsiylduinq. Eiter at have lwilet
endnu en Nat under Paftor Hause-us
gwstfki Tag, Morde iea mia nwite
Morgen fast-via til Hfsnkefsm Den
Ret, fes bavde til at reife til Scm
Dis-an og tilbaae til Los Anat-les
gav sog med Glæde Afkald paa: ieg
havde nu hast mer end Udstilling
nos, mente jeg. Jeq vilde oqfaa ger
ne have hilft paa Mk. N. P. Chri
stenien on Hufmy fom i fin Tid var
Forstqndere for Virnehiemmet i Ell
Hom, og fom nu alt i manqe Aar
bat levet i Los Atmen-L mcn jea
bovde werten Tid ejlpk Mo destil.
—- Jnden iea Tot-ladet Los Anat-les
Inn bette: Hin-tells- Vilfen oa Taf
til Vdftor Hausen oa Hustru for den
mu- Pktve poa biettelig Gwitfribed
tm Pelvillir. Da denn-M Fakvel
Los Angeless
fMere.)
W
Daumka s Kotnspondancr.
De Its-sie frisillige Any-.
!
J et Jnterview her i Bladee ad-»
talte Oberst W. Laub —- fom dei:
vsi est-indess — om vore frivillige
Kotpsk at de »und-er alootlige ZorI
hold hurtig vilde viie sig at mengte
baode Saft og Kraft og viele de-T
moralifekeude paa sig ietv oq alle
dem, der italede paa dem« oq »Ist
getne hetai kunde tun blive en Ka
tastwie for den danske Stat.« — —
J deime Anledniag hat feg bebt
Ledetne af de magældende meps
udtale fig, og de paogældendes Be
ttagtningek ither nebenfoei —
Jngeyisk Auge Weheuhlz
Moto- W.): l
»Im hat med Forbavfelsc ice-fis
Oberst Laubs Walelfec om vore sei-H
villige KOM. Obersten talck om de;
Falk, der trot, at bei state Ante-l its
villige Korps bar nagen AND-ihm
i mllitæk Mode-»Es at vor Hase
med dem san puftes op til en an
seliq Mam- Dksse Fall dil, ester
soc-erstens Mem-M blive beseligt
Fuss-de
f
Ja, del er vist alle tcrnlcndc
Menneflers stimm. Men lwad
mon det knn owns for Fell, fom
Obersten lmr talt nusd elle lasse sinkt
Jeq hat lange haft at gske med des
frlvillige Roms oq med dem, der lnss
teresleecr siq lot den-, baade Colle
og Mklitasres alle lmvch de qcmlke
vlst den Menan at de lkivilltge
Kotps hande- noqcsn militmr Betde
Illnqz men at de 2,WI Mund kunde
«puste vor Hast ol) tll en must-tml
Obst-« mt da lelv Sturmer reg
net betet Here ixHundredtusinder.
des hat silkert hvekken Mond Kvins
de ellee Horn, lom jeq lmk keimt
buntes lernte fis
Ntm les lot me skiviuiqe km
bruqt Mem-let fta Olftoriem lmr
ieg mwnet leltvsetnes Kaum i
Classe-is Bewe. De reddede like M
benhqmy men hiqu til at Mode en
Stump of vor Use og koste lldt
Los pag et merkt Blad Umsi
spele. Roqet soc-dank kunde um lei
vmlqevel wiaa aca- Ds kund- gl-s
U W Mle AM· M met-e
is- « psk giesse-pas w»
det er tun i Kraft af dereg Udi
rustwing, med et Pak Hundrede Re
kylrifler og hurtiqe Transportmids
ler, at vi tsr haabe paa, at de san
gsre Fyldest for mere end here-J rin
ge Anstal.
For dette ringe Anteil liqn sr Eint
den Mr hus de 2400 M.sp.ss.«· der bar
meli Eig, Ekvsdisn FUka bog-s de
100,W(-, der ist« has -i--."dt sin, og
boss de 2«70«.00«, du Ykkix Mr staf
frt Midlcr.«
I i .
Jn,:.«!«:.« E. v. d but-e beef
Em- Tms sein«-Uij Mut-nordw
non-fins»
»Im or. at Motorcrnmnanss
tjeneitrn nødvendigvis maa debitae-Z
as Zrioilijgm oeltrwncde Motokcyklii
just-, der Inn-r msdek med der-es cgrn
Motormkch, lwig Pasnjng de er
suldt ud fortroliqe med. Kun derved
kan Hirten sitt-e sin, at denne ydekst
vigtige ern af Ticnestcn blinkt til
fredssttllende udfskt. At fast-te ind
kakdte værnevliatiac op paa en af
Hirten Telv indksbt Veboldninq as
Motorenller of et eller nndet Fa
brikat, bvis konsttukttve Eiendommes
Habt-der er nkcsndt for alle andre
end netop dcn Part. der i Fornefen
Ist-er dettc Mast-km unser sog bar-de
for nheldiat og bekosteliqt
Snavel i valland fom i Franktiq
ou England anvcndtcs i dct minids
ste i Krisens ftkste balde Aar ade
lukkende frivilliac til denne Tir
nein-.
Port Korps bar en Ster of Be
falingsmænd og Menng der gen
nem on til 8 Aars grundig Uddans
nelse og Deltagelse i taltige Kan
tonnementssvelfer bar erlwewet sig
en Øvelle i at fastdeg i Tetrænet og
et Kendssab til Time-frech fom vil
vwre as stor Betvdning under en
evenhtel Mig.« —
I . .
Kapiain ai Meneralstaben E.
»Witb lClief for Akademiic SM
ltckows):
»Daniteken«s Korrespondent i
Kobenlmvm He Spore, bar anmodet
Obersten om at udtale fig oni dette
Gram-, U Obersten fremicetter da
sin perionlige Meninu med Tilisiels
fe, at ban dog ikke aniek iia for kom
petent til at aiaivc en Udtalelie, der
lan have noacn Bin-d for andre. ·)
At Obersten udtnlet iia reservent
Ined Den-im til iin Kompetence er
iokiiaaeligt under Henstm til, at
Obersten bar itaaet ganste udenior
Arbeit-ei i de itivillige Korps oa
derior inaenlunde siddet inde med
de nsdoendiae Foriidlcetninaer for
med Ver-at at kunne udtale sig om
disle Kot-US oa der-es Kkigsmerdi.
der ilke kan ndmaales eiter almindes
liqe Vetkaatninaek over kkiqsbiftos
risse Eriarinsier med Heniyn til fri
villiae Kot-ps« Anvendelie under
Mig.
Jdet iea ikle flol ovbolde miq ved
Vetmatninqer over, lworiok da diese
ildtalelier bringe-s oiientlig frem,
oq bvorior Korrespondenten lmr
kirnvondt lia til Oberst Laub oq ilke
til en paa dette Ommade met-e kom
vetent Mond lom i. Eli. Ebeien for
Generalstabem Generalmaioc Bet
tlielsem der er dcn militæte Leder
indenfmr Centralkommiteen « for de
irivilliae Kot-ps, flal im Iort llaa
iait, at Oberst-Ins lldtolelier kehrt
ei Feilsmh der, lelv om det er ei
verlonliat Eie, ilke, offentlia frem
lat, kan ou bsr itaa uimodloqt.
Jdet Obersten hemmt-Ich at Tan
len om Daumen-IS aodvilliae Vielta
qelie i Keim-n kun lever bos dem,
der itabig holder Haabet ovve am at
ninde Studerivlland tilbage med
Banden-nagt tillcegqer Obersten den
ne Del ai Beiollningen over-brenne
Foreltlllinger om vott Busens Kraft
oa Trer paa, »at det ftore Anteil
irivilliqe Kost-s bar nagen Wind
ning i miliicer Denke-the og at vor
Hm- ved disie kan vustes op til en
anlellq Mogt."
Obersten iaitilaat dem-est lin Dom
om Kaki-Jene funkelte-:
»Bei et min Overbevitnins, at
des-ne Mkige Stytke under alt-or
ciqe set-hold hart-ist vil vile sig at
mmle haade Saft oq Kraft og vir
ke Mlilmnde paa lig lelv va
alle tm, der stolede paa den. Fsls
gerne here-l Bunde lun blive en Ka
MM for den hauste Stat.«
Disfe book-die oa im san mcd Rest
tc We qanfke misvisendk Otd fcmr nu
staa, sum de er sank, for Oberste-us
men Rmnitw og ieq steil her blot
til rptlvdrnde Orient-klug for Bla
Mis Lirscre indfkrænke smiq til at ai
m· folgende faktiske Dpsnsninq om
Kost-seng
; Vor-o Eripillims Korpg er boveds
faqcsliq omnnifmst von et tidspunkt,
da Hast-eng fuldstændiqe Many-l vaa
N Vor Konsespondent havde ikke
bebt Oberst Laub udtale W vm be
MAqu Mut-, men om Syst-as
Wfsmw VaW med -i
lette og tnnge Masklngevckrer flabte
den smukle patriotkfke Tanke ad Fri
villiahedens Vej at bsde poa denne
Mangel i vor Herr-Organisation ved
at still-u fkivillige Rekylafdellnger til
»Hu risnsks Nandlqbed.
Fette at Korpfene skuldc erstatte
cu.!1mlende Aifdelisnger i Hast-en, var
navnkig Rai-lagen til. at man udoncsr
m lade dem oirle lom Forslole for
den nasrnevliqtizw Ungdom tilligcs
onmnispredc dom- Iom selvstasndiqe
sporns, der i Dom-Nagen beftaacnde
as Elle Mrnepliatizus Medlemmcsr
indaili Lunens Ktinsfwrke sum et
mit Tifffnd til denne
For Lieblilkot reader Hast-en ved
Mobililering over 25 frivilliac cyks
lcnde Rekylkows mcd tllfammcsn 381
erylaomsrer og med en samlct
Styx-le of m. 3000 Mand, lworaf
dog udover Rckylkorplene Akademill
Skyttelorvs opftiller en Slyttcbatails
lon H selvftkendigc Kompagnim paa
ca. 1000 Mand, Livngertorpsot og
Ksbenljavns Amte Skytteforps hver
l Skyttekompagni paa ca. 200 Mand.
De mklendc Korps hat nennt-mittät
lig en Styrke paa ca. 60-—70.Mond.
Dn Hast-eng Krigsstmkc kan blive
braqt ap til over 100,000 Mand,
og de friuilllge sher Styx-le lom
nævnt er ca. 3000 Mand, er Fore
ftillingen om, at vor Heer ved do
3000 Mond frivillige Skytter pu
5ttss ov til en anlelia Mast noget
must-selig oq flfkert ej heller ganske
almindellg.
Det er dog en Kkndsgernina, at
den anfvarliqe Hirtledclle vwrdlckts
tot do 3000 Zlytter indenfor de
Nummer, book de under Kria fin
dcr Anvendelliy og ile mindst de
384 wilendis Oft-Mammon der hat
tilfsfet Dosten en i vort faste For
spar megcst nvttig, hurtig bona-selig
Jldresewe.
At vvre skivillige Sknttekorvs skal
mangle baade Saft og Kraft og vit
ke demoraliserende vaa siq selv on
alle dem, der stolede poa deut, er
Itaasgtelia et sergeliqt Resultat at
se hen til, men de aktive Offieerer
as Hast-en, der i Aaremaal hnr arbei-;
det med Uddannelsen as de svkskels
que Kot-ps· oq som i disse kritisie
Tiber-, stadig lebet Arbefdet ved
Kokvsene, vil ifke kunne tiltræde
Oberstens Dom, og bvad angaor aka
demiske Swtten set repkcesenterer
en IA as samtliae frivillige Skyts
ter, vil ieg Tom Chef bestemt prote
stere mod Riqeigheyen as Obersten-s
Udtacelser.
Akademisk Swttekorvs sorteter i
Fred direkte under 1’ G e n e r a l
ko m m a n d v, alle andre frinilliae
Kot-es under C e n t r n l ko m m i «
teen sok de skivillige
Ko k v s, og det er diHse 2 Instan
ser, der over for Krissministeriet er
ansvcnsliq for, at de Kot-ps, der op
taqes j Hastens Krinsstnrke er i Be
siddetse as den Krisstnatjahed, sont
de Korpsene stsillede kkiasnnrssiqe
Ovanver kner
Heer er det vn mnliqt, nt Ober
sten-J Dom kan met-e tiatiM Ved at
optcme Kornsene i Kriqsfwrken hat«
smwel henholdsvis Centrallocnmis
ieens militwre Ledelse sont General
koinnmndven sagt god for dem, —
lBette er en Kendsaerning, der tnler
Efor sia ser, on hertil stal sluttelia
Inderligeke tilføses, at GeneralinTpeks
ten-n for Fodfolket der i Aar hat
inspieetet Akademisk Shjttekorps,
annske paa snmme Mnade som Gene
ralen hovde inspeeeket Fodsolkets
Kompamtier. slnttede sin Jnspektton
med ot ndtalet
»Der hat-· vasret mig en Glasde at
se Akademisk Sknttekorps Pest-sta
tion i Dan. Jet et vverrasket over de
gode Resultatet, der er naaet, og jegs
fakker Studenterne svr dereg seivil-’
liae Arbeit-e svk at dygtiimsre sta
til Fiedkelandets Forsche
Jeg tun give Korpset min Ettlæs
rinq ons. at det er suldt egnet til sont
Led as Hirten at deltage i Forsvoket
sok vokt Fædreland, om vette gtres
sum-den«
J nieste Nummer venter fes at
kunne bringe et Pnr asslnttende Usds
tacelser sta den inferessecede Pakt
Lederne as den skivillige Forsvasrsbes
Oqelsr.
Edward Spore.
. I .
Ei »dansk·ametikaan Sammde
llndor detto Namc er disk i Kot-cu
lmun dannet en Klub af Amerika
Tanfkcrex optindclig var den tasnst
sont cu Lage under »Danfk Brodes
samfund.«
Formiumsns Fortune-l or, at sam
lo alle i Tannka —— forelribig doa
i Købrnbovn ——— boende Dunste-te
fom tidligercs bar verrct bosiddende i
Amerika, uden Hensyn til Opholds
sied, Tiberom Livsstilling ellcr po
litiske Anlktieller, for dcrved at sta-!
be femme broderllge Rand, som pras-!
qer de hauste Sammenslutninger i’
Amerika. Da man vii Mart Mnsj
W st« VII-W LW
le og opbevare Opleveller af Inter
esse, fremme Sklfkabelighed og fejre
de amerikanfke nationale Dage, for
at visc Ærbtdiglwd til det Land,
lwor medleuunerne lmr tilbmgt en
Del of disrcss Liv, ozi lnmr mangc
link haltet rige Erinringcic
Vesmrelfcn bestallt .ii: A. Mar
tini, Formond. C. A. Stub, Zeer
last-: L. Carlsen, Kassiskm A. Han
len, Juul Rasmuslem T. Jenseit ozi
C. Vorgftkøni.
Forenjnsqen fknl kmvis Zamljtmsts
lokiilis i Zøulwillomsn i Muldcnloveitss
gadc nie-d 2 fafte mnancsdliqc Mathe
nktcsmstx Her seitele der Maul-J
givingeidag d. 25. November, og pas
J. Juli-Tagesli! er dot Hciifigten at
fort-lage Udfluatcr. Sp·
W—
Lidt om de spklle Danstete
og den kirlelige Virlsomhed iblandl
Dunst-tue i Warten, Pa.
De sprle Dunste-m der kom til
Warten, var fra Bornholm Det var
Vrødreue Peter og Cliriflicm Grim
llmd im Nonne-. Di- lmode vasret
noale Aar i California; Ilion der
fandt de nok Me- hvad de Wie,
og laa reiste de øswoa iacn Og kom
til Warten i lösli, hvor de begnad
tcs sen Mahlelforretninkp Peter dedi
i Warten i 1892 Christian lcvcr
end-In og bot i Sinnes-komm N. Y.
J 1862 klmi Niels list-Inland en
Vroder til Peter og Christian Gran-»
lund, til Worten. Gan liiwde ogs
san været i Californinz one-u træt
as dct befvasrlige Wildnmverliv for
lod han California og lom til Ran
dolpli, N. Y» i Mai l81x0. J 1862
lshte han sin Bruder Ellriilians
Pakt i Fortetningcn og ilyttede til
Warten. Hau er ogscm død J For
not-et 1865 lom Lin-II Peter Holla,
Lars Haufen og Niclss Peter Mal
«ler, alle tre fra Netz-. Den sprit
nasvnte lwer endnn, og det er fra
liqui, jcg hat en Del ai mine Op
lysninger om de fsritc Danileke i
Warten· Halm og Haufen, der beg
nc var Suedkere, fit hurtig Arbejde
visd deres Haandvasrk. De havde ikkcs
owret i Warten ret losstach spread
de labte en Vimgegrund, lisvorpaa
de fskfl byggede et Værlited og sc
nere et, sont de vcefcsnlliqt byggede
i deres Fritid Hvordau del-es Hier
tcforhold var overfok Herren, det
lender jeg i«kle, mou imk uiegct et
visi, at om de ille liaode Fred med
Rud, laa var de meget paaoirkedc
of Guds Ord, der-for havde de vg
laa Traun til at iomles om det, og
da Guid-J Okd ille blev forkyndt i
det standinavisch Sprog i Wams-»
un de ikkcs for-sind Engelsl, faa sam
lediss do om Zsudagcn i dcrcs Verkl
ited tillige uicd eiilcltc Soenslekr
for at opbygch lich hoerandru
Vasrkflcdct blcv bete-J istsle Kirsc,
og da Halm og Hauer fik den-Hi
Hus icrrdigt, holde de Moder-ne der.
Om Summen-u gis de ofte op i
Balle-ruc- og lioldt deres Moder, og
disk et mig idktalc, at der livilisde
eufasregcu Vclsiguclje over dissis
Moder-. cui Eficnmret 1865 locu
Peter Halm ug Hernmu Grøulund,
en Bruder til de 3 førucrvntc Grsni
kund-Buser ldau dsde i Feb. 1915.
Halm lau-r cnduu og bot i War
kcn. Ida-sie Forum-, 1866, lom Lars
Hanlons Hishi-m og med hendc toin
Hei-man Grmilunds ist-sie Huftru,
Cliarles proih uu Jamesjowm N.
Y» en Pige, der sein-re blev gift uicd
L. P. Halm og sie-ke. De havde ou
frygtelig Reise heroocr. De iik Cim
lera om Bord paa Slibet, og da
de com til New York, maattc Stil-et
ligge 39 Tage i Kommst-ne og as
den lille Stute im Bornholm, loui
glade og nusd For-Wirkungv stisrcde
Kurlet mod Amerika, dsde 7 paa
Beleu. Z de stilqu Aar kom
Otto Markt-h der ogiaa er dsd, og
mkelte andre- Ved Aaret 1870 var
der omkriug 30 Dunste-re l Warten
og Omegn. Den l(). Mai 1870 kom
Julius Sonne ozi Huftru oq Martus
Peit. Julius Sonne dsde 1912; men
hanc antm levcr endnu. J Aa
rcue 2871-—73 tout der ikke saa
faa Danfsm til Warten, blandt dis
fe fortjemsr Mntbias Peter-Mal
ler, nu Omelsabrikant i Hagetsi
town, MO» at cui-ones Han hat
flcsre Gange laut jin Kasrligtmd til
de donfke Moniglwdor for Tagen
Midnight-den i Worten hat oafaa
umsrkcst Lyimci smwliatmd
J ls7i bit-u der ftiftet en Wenig
hed as Dunste og Svenstc tned 13
stommebcrcttimsch Mcdcemmcr. Past.
Hultawu fm Jamcstowm N. Y»
organifrredis Mksnigliedom og det
blev lot-fremd l. at Meniaheden sittl
de kaldess fvensksdausb 2. at det
Evenskc Sprog Walde bruges, og
Sk. at den studde tilhsre Augustana
Synodm Mensgheden ksbte en gam
mel wst Kirse for 800 DolL Mis
strmasr Lwing sfta chandlerg Val
;Iey Mute fast Wening on
W,W ist-v m W « Mi.
J 1873 begynw nogle of Dan
skerne at traskke sig ud af Menighcs
den, da Danskerne og Svenskerne il
ke godt kunde engs. Blandt de nd
trædmdc var L. P. Halm der hav
de Arbisjdet for at faa Menigheden
organifctet, isten fom under et Ve
føg i Tmmmrl im· kommen i Bis
risring unsd Christian Wollt-r ou
var gaact out-r til tumis Roms-U
im im nu af ffilicsxi Tanjkorms i fir
kelig sonst-enden Rosle blev stauen
de i LIlenighedom andre gil til d-:
cngelskc Kirkerz Der var vol ugiaa
dem, sum ingen Eli-der gil, og san
var der en lillil Flot, sont ljoldt
Møde i Hu?ene, fom de· tidligere
bat-de gjort. Saadan gik Tiden ind
til 1882, da Past. Trandberg com
bei-over
De flefte af dem, der var kommen
over sra Bornholm, var paavirkcst
of Post. Tratidberg. Nogle var tro
ende Monat-ser og baodc stnaet i
hans Mcnighed, andre havde kun
børt lmm prwdike og var ikke kom
men til Trocn pcm vor Horte Je
sus. Nu spumtes det, at Past.Trnnd
berg tasnkte paa at lief-ge Amerika
og der blev da flrevet til ham, og
han blev opfordret til at komme
til Worten. Trandbcsrq tog imod
Jndbydcsllen og kom til Warten i
Juni 1882. Hnn forløgte at samle
DanfskernU men cht vildc ikle lnkke5.
Nogle Gange prasdilcde ban i den
fvcsnlke Kirke: de ileste Mødcr boldt
hcm ellers i Hicsmmena Frn Trands
bcm holdt Stole for Vørnemn
Trnndbvm bavdts ikke beregnoj, at
Forboldene bewier var meact for
skrllige fm Demniark,« og noqcst stuf
fct over sit Arlusidc i Warten rei
fic lian offer 41Xz Maaneds Forløb
til Ebicaga
Etter at Trandberdg bavde for
ladt Warten, blev en Dcl ved at sam
les til Bedenk-der og Samtalemødek.
Oq den Mand, som i lcvngere Tid
fik stor Vetydning for Guds Rigess
Arbejde i Warten, var Niels Peter
Laffen, uu i Round HilL Vu· san
vor fra Aaker Sogn paa Bornholm
oq kom til Warren i Mai 1872.»
dort eftck reiste han til Titusvicth
TPa., men i 1882 com han til War-T
ren iaen. vGan blev i flere Aar dercs
Leder-· En af de gamle hat sagt til
mig: »Heut· havde vi ftp-me Tider
den Gang; vi meerkede rigtig Her
ren-S Rast-bed« Den belliqe Jld
brasndte c Niels Laksem og det var
fikkert han« der gav Stødet til, at
den danske Kirke blev bygget, liges
som han oqsaa bjdroq rigeliat til
den-S Opførelfcn Simses Frelse laa
bam alvorliat paa Hier-te
I
a Visiteren 1893 tout en for-den
vcerende danfk Methodiftpmsst, L. P«
Christiansen, til Warten, dg der bleis
siiftet en Meniabed, fom sit Nonnen
»Den daner evangeliske Frimenigs
bed« Wuter bar ieg ikke ktmnet
scm fat pou: men det var nistnok"j
THIer Der blcv kalt ons at bygae
Kiste-, en Bnaqearund blev købt, og
d. 5 August 1893 bleu det befluts
tet at bvgqe en Kirke Sidft i Au«
ansk reiste Postor Christiansem og nu
stod Meniglkeden »den Prasst indtil
Jan. 18!)5, da den fik Pastor J. P.
Anderfen fm Coneord, Mass» fom
eqan var Methodift Prasst, men lnm
bleo ikte mere end 2 a 3 Wer. At
ter var Menigbeden nden Priest. J
Jan. 1896 kom Missiunasf A. W.
Olsm Hatt var Conqreaationalisp
’og d. H. Mai 1896 blev ban ordis
Aeret i den danske Kikke of Coimres
national-Wirken Stimme Dem blev
Wirken indviet of Pastor W. Smitb,
Prkest ved Presbyterianer-Kirken i
Warten. Hvor meqet Kirken bar ko
stet at byaqc, det bar fea ika kun
net fcm Rede paa, da de gamle
Nmnskabsbsaer fvnes at vaske ble
ven bot-te
Pnftor Dlien virkede i Wart-en i
et Aar, oq »ja-Innern dette Aars
Virkfombed blev Meniaheden riatiq
organiseret og beftod nu of 16 Med
lemsmxr«, sie-er Meniqhedens Proto
kol.
Den A. Morts 1893 blev en Win
deforcsnina stiftet i Mrs. Sonne-Z
dient Den brftod of ll Modlokns
mer, on trods alle Vrndninqer on
Dmlkiftninacr lcm lmr den boldt
fia oq verret esn flor Hin-In for Ar
bofdtst i Warten Den holder Mø
de lwer nnden Torsdna Aste-n
Da Paflor Olfcsn var reift, bltsv
’der after talt om, lnmd Misninlws
den nu lknlde aøre for Pisa-ft, on drt
lslev overladt til Kikkemadct at over
chiis, bvad dest- knnde Mut-S.
Fortlasttes tmo lidlte Side,
Missionsmjde
alboldec l Hnrlnm Iowa fra Ist-«
23. Januar 1916. Vort dan«·«ke Folk
fra. fiern oa ncrr indbndeg pack det
shiertellgth Meld eders Komme til
imdertegneda »
Bau Jmmannels Mal-W kenne
Janus c. Peter-leih
LW m» MICH- sc
f Vil Ue kgbe aller sælseP
1
Dersom l- e imsker at kobe, Sælge eller bytte Ejens
dom i By ekler paa Land, da Mei- vi os korvisset om, at vi
kan være Dem til Tjencssto Vi hat Ilere Sonstige Autod
ninger i og omkring ved Blair at byde paa.
Be søg eller tilskrtv
, Robinson Many-, mais-, luka
L ,
Dana College, l
Blaitu Nebraska.
ant(-rterinim-11 licszzzsmlte den Lil. Nur. l)(-r Alb-wies
Finden-isolan i sølgtentle Aftltslmgksn
l. llruscminaript tjller li)rl)ert.-(le«11(le til l"kkcste- -
Hknltsth llrcs Aal-.
ll. Norm-il .U(l(-linge«n for vordem-les .,t(--icln-rs".
Ill. Akmltsn1isk. siromirigl Kurs-us, (l««r gis-Dr Ad
gzmg til Pulversiteter og c()ll(-g(-H.
IV. C()ll»g·s. tle to sorgte Aus-S .-Xrl)ej(les.
V. Hanslc-lsslmlc-. t0-aarigt Kurs-um
VI. Musiksk()lc, tu-xmrigt Kurs-us.
Vll. Iløjskulcsm lnsur Eli-vers kin tmzcs cl« Feg.
der tiltrænges niest. mlen mng Nerli-l Hen
Syn til Eksamem l ilctmc Astltsling lxkgges
Sakrlig Vkegt paa Engel-Eli sur jnslunulrecle
l««tt(lstnkiktt(l
slmleu er anerkendt As state-n Neu-mik- ( g hat
Ret til sit mlstede Diplomaek ng ,,Ce,-rtillr;m.-s« til
»teacl1ets".
Alle Futesporgsler hcssvnreks mal Uhr-Jan
skrjv efter Katalog. L A tAU»skN
Fortællinger
Kirkeaarets Evangelietekster
Lutlterstiftelsens Forli-H
l. ug Il. Dei ict(1b. til-samtnen i Smukl ug Sulidt
sliirtingshimL 398 Sidek.
Speeialpkis SI.50.
Dis-me sing vil wen- cu wrniisuld Hjælp ilcke alene
sm- enlnser Frau-It mcn ogsna sur Hihvcr Band-ANHANG
r(-k. sim nsl sum sur-ill(-(1Hn, der I)(-n)-tte-r Evangeliesteks
stornts i lljennntth Den halt-holder gonnenmuitlig cit. 3
forsktslligcs kurtv Furtaslljngtsr eilt-r Trask til Bclysning of
hnsr tsnkcslt Teskst Stussct or ordnet issttsr Kirkcaarets
son- »F- llislljg(1;sgts. ng le lljuslp ni« lcpgistvrct kim man
i ost Øj(,-l)ljk finde-. hvmk um« Ein-lieh
Hugo-IS Pilnfyr er stnuk nuk Ul, m den kan egms Sig
sonl (Zin’t«l)«g.
DANISII LUTHBRÄN PUBLISIUNC HAVE
Zum-, Nebraska -
. -.--—.--«4--4--4-4-v-—4---4--- -.-- - ——-—- « - .
Aids in ilome Mission work.
These- twu imukicsts by A«t«i-.J A'. E. «««l will
prnvo Hilnsihlcs nitls t« anz- um- wh« wies-insti- t» du ac
tive hunns missiinn wurk
Interestins Information about the
Luther-an Chutch.
2 The Eiiicient congregntion a
Working cburch
Prinss (nI)pl)-ing tu mich us the tw»)
leHtrsingl(u)p)» . .. MUPH
l'( r du«-( n uppit s Posipiiid »» »,» ().i)()
let- .() (()pies l«()stpnisi» .. ..... « 2.()(")
I U· 100 (--npi( A Not l ustpnisl ,» ;Z.0()
DAleH LUTH. PUBL. HOUsE.
Bl«AlR. NBBRÄSKA.
Vcn Hur.
En ay quave of Lew Wollust-s bekannt- Boq »Von Hut-' «
anqu udtommen i Danmark og finde-s nu paa Lager hoc unde
weitem-.
Udmmen » delt itte Dclr oa lwrr Tot sasrstilt sartonmsn
Der et altsoa eqcmlig 3 Bind, hmsr vnu m 125 Zwist i Forum
434 X sITZZz Tom-net Vho Rorfidtsn »O must TM findcts iFsi
isetryk Villcsdct ai do ttts Bist du Mast Ostens Enkers- E«s
Form-o findt-s en fort Lermsdssildmm m «’«.»rfuuksri-n Boqu .
trnkt med state, let lasfelige latinsso Tupcr.
Den freiges, lau lanqt Lagert-i rwktcr. for den bcfkrdne Brig o
60 cis. yet Esaus-tu
Psttsfrit
Du. Luft-. Publ. pass