Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 05, 1916, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Orl, der nenan
set Guts Ocd dem-at solt-selig I
(E
co, IL ;
Paulus i Athen. j
Men Paulus ftod jrem midll
paa Areopagus og sagde: »J
atsheniensiske Masndl jeg fer,
at J i alle Maader ere omhygi
gelige for edets (!sud5dyrkel-;
le.« Ap. G 17, 22 !
2.
Læs Kap. 17, 22——34. ;
Med de ans-me Ord begyndtcT
Paulus sin Tale for Athenienserne
som yaode fsrt ham dp paa Aren
pagus for at faa Rede paa, hdad
de: var for en ny Leere, han for
kyndte dem. L
Alleredc slere Gange hat vi gjort
opnurkkfocn paa, hvorledesz Apost
lene tiltaler date-:- forskellige Til
hsreke med den tilbørlige Agrelfe.
Den Tiltale, Paulus her benytter,
maa have tlinget oel l Athenienseks
nes Øren faa ligefrem sog simpel som
den ek.
Og dct føkste, han I"aa sjgcr, er,
at han fer, at de i alle Maader er
dmhyggelige for dort-S Gudsdyrkeli
se; det var jo om Gnudsdyrleise,
han vilde tale til dem. »
Han ladet dem jaa oädere ojde,!
at han hat gar-et omkrjng og des-H
tragket bete-is Helligdotnmc; men:
bvad Lukas meddelcr (o. 16), atJ
Paulus barxnedes, da ban sau, at
Byen var fuld as Afgudzbjlleder,
det tier lmn med. Guds Aand gav
bom Bis-dont til at tale med den
rette Takt
Her txt-der vi saa videte en li
gefrem fin oa oiiis Vending i Pau
lus-V Tale. san ch ikke fin Har
me over Afguderiet Luft, men bcm
prifer heller iske del-es Helliadoms
me cller hvad hatt fandt i dem: hcm
fremquer derimod, kwad han bar
fundet pcm et Alter-, Ordener »Fo:
en ukendt Gad«
Dirne-d see han Lejligbed til at
gaa for-di deres Afguder og lige
til at fotkmtde dem otn »den intend
te Gud.«
For Resten laa der jo i denne
Jndsktift et Vidnesbyrd om, at Athe
nienserne ier var ttlfredse mcsd de
»kendte« Gudet, at de lcengckes es
ter noget nyt, fom vi fidst gjorde
opmærkfom paa i Fotbindelse med
Vers 21.
Bilde de nu rege-M det nye,
»so-n Paulus havde at fortme
Bilde de virkelig læte den ukends
te Gud at kendek
Der var sikkert Bist-tend, Filofos
fer, W bang Alb-reib forme
dentlig of degge de ncsmte Retnkns
set, men Paulus taget ikke i Be
tceakning strack- at lade dem alle
forstam at han kendet hem, sum de
dyrker uden at Lende hem.
Demed et hatt kede til listfrem
at førkynde dem om den levende og
fande Sud, W hat gjvtt Beiden
ogalltcing,fvmetiden,vgsvm
et Himmelens og Jovdens Hem.
Det var meqet sagt lige ad een
Gang -- - alle Tings Skaber og
bnade Himmelens og Jord
denii Gern-. Den hsjeste
Mojeftast er udtalt i disfe Ord.
Videre Tiger Apostelen, at den
End, lmn kender og forkynder, bot
ikke i Tecndler, gjort med HipndeL
—- en afgstende om end indirelte
Dom over de formentlige Enden
som bor i derecs T.empler.
Det et jfke uden Interesse bermed
at sammenligne Panli Tale til de
uoplyste Hedninger i Lnltkas
man H, 15—i7), der wilde ofref
til hanc og Barnabas. Til dem talti
te han ogsaa om alle Tings Staber.
men dog sætlig am den Gad, »der
gav Regn og frugtbare Tider fra
Himmelm«.
Apostelen gaat videre i sin Tale
og figu, at Gud ikke heller tjenes
af Menneskeks Hænder sont en, der
trænger til anget, efterdi han felv
civet alle Liv qg Lande og alle
Ung, —- nok en Heu-helfe af Guds
Rasseln-L De indbildte Enden fom
Bedan Silbe-d mautte de fv i
Stunden fotogte lom Sing, der
treu-sie til Tjeneste as Nennesers
per-dar
See-Its Wer viser det sta, U
mede fca een Cum andre læfer). Te
havde glemt Stadt-ten og dermed
ogfaa Slægtens Eenhed. De mente
i dets Sted, at de forskellige Falk
var fremstaaet, hvor de fandtes. Der
med havde de ogsaa tabt Grundla
get for Næstekækligheden.
Vi mærker os agsaa her, baade
at det et Gud, der er den rette Eier
af Jst-dem og at han idet han hat
fastsat befientte Tider og Grcknfer
for hvert Falls Volig, hoc givet
kwett Folk Selvstcendighed og Ret
til Selpftyre
Naar Apostelen san videte figecr
.,fot at de stulde Tjge Gut-, om de
dog tun-de fsle sig frem og finde
hom, Eint han ikke er langt fra
lweis enkelt af os: Thi i hnm leve,
ere osg mres vi, fom og saa nogle
of edeks Mater-e have sagt: Vi eke
jo ogsaa bang Slægt.« san ledes
Tanken hen paa Tungemaalenes
Blanding, og Adspkedelsen ved Ba
belsforvikringen
Bande Slægten ssr Syndsloden
og den fstste Sklægt efter Floden
havde dist, at Sammenbold forte
bort fra Mad: det fnnes, som det
et Paulus’s Danke ber, at derfor
satte Gud de forskellige Folk visse
Gtænfek for ast de faa under san
danne Omstckndigbeder Walde sage
at finde den Gad, som dog var en
kwer faa nckr.
Paulus kendte ogfaa til det am
fkc Folks Diqteke og til. at der i
den-s Værker gik en Fslen og Fam
lon eftet Rud, uan at de dog var
noaet frem til at kende hom.
Her nævnes ikke beftcmte Diates
re, men Ekatus og Clcantbes sca.
270 f. KL) skal have udtalt noget
i den Retning: lignende Pindar
fra. 500 f. FU.
»Dosten et stok —.«
Præsteindscttelseu i Fresss.
Selv om Order »H-sten er stor,
men Arbejderne er faa,« findet sin
fcetlige Anoendelfe i Hedningeoev
denen, can det dog med fuld Ret vg
saa awendes paa Arbejdet blandt
vore Landsmænd i United States
maaske ikke mindst her ovte i Best,
»hvor mange DanTka hidlokkede af
’det wilde Ali-nich hat bofat sig i de
senere Aar, og hvor der fom zslge
heraf mbenbart er Brug for langt
flere Arbeit-ers end der for Tiden
findes, om det stal oæte muligt at
drive Missionen med fern-den Kraft.
Dem Strissfted var da ogsaq med
bevtdft Forftaoelfe of Tidens sonde
lige Kam- og de Kran, disfe stiller
med stote Bogstavet anbtagt i Koret
es den hauste Mkde i Fressw- hvok
Wellen af Paitot E. S. Rosen
herg som Breit for den detvcerende
dar-sie Menighed fandt Stab Sta
daq den 13. December-.
Den hngelige lille Kiste var i
Dageus Anlsdning fmykket med hvis
de Blomftet oq ftedfsgttnne Plan
Oet pag Alter-eh langs Kne
fabdct oq detgtsnne Ljv vandi sig
i Wink-er om Wem og
Pkwdikestri.
Zra de omliggende dansce Me
nighedert Easton, Qlemidet, Ziel-no
Del Ney og Needley hade der ind
sundet sjg ikke faa faaVenner, ligefom
ogsv Prasfterne A. P. Hausen, O.
Haufen, L. Jolmfksm K. Hausen oq
N. Z. Niclfcsn var til Stede.
Kredfens Fokmand Pastor A. H.
Jenfem der fotetog Jndsættelsem
talto sm Kam i Bjjknmnjng til
Apostelen Paulus er til Timos
theus: Kom Jequ Kriitug i Hu!
Tales-en tninsdede om, at jotn det
ltd fra Himlen om Jesus Kristits:
Denne et min Sin, den elfkelige,
i kwem jeq bar Velbebag, gælder
det om, at Ordets Tjenere udfsrer
deres Gerning fanledes, at Gud kan
have Velbehaq i den, og udtaltc
benvmdt til den unge Pia-ft, bl. a.:
Det vil blive et trangt Akbejde med
mange Vanskelighedet. Men san
lyder Ovdet: Kam Jesus Krisms i
Hu, «ham, der iden bitte Time sag
de: Judex-, et det tin-list da tag
denne Kalt frq mig. Vi hat ikke
fasset Ltstr om at vinde Kætlighed
og Fotftaaelfei dort Irbejsdez men
vi flal We, at Jesus fjjede til:
Dog ske«ikke min, meu din Villie.
Denne Hengivetthad i Guds Vilje
giver os Frimødighed Name Hier
tet bltder i den helque Strid, san
kam Herren ist« Det givet Kraft»
til at udftre Arbejdet i hims Renn«
Unde- denvizuiug til det sommej
Ord- DMW Krisis-« Ou, for-!
man-de takes-n Wen A
stehst at stille sig Its M M
ilkom Herren i Du og vcet trofast, bed
nieset for eders nye Wurst vær var
som i edets Dom, og krem for alt:
»elsk hom- Det er en ftor Styx-te for
Im Prasst, at han meet-ker, at Meinig
hcden arbejdek med.
Gud give, at en blomstrende Me
uighcd maa vokfe frem her, at der
»daglig" man lcmges nogle til, og
at der paa dette Sted maa oprinde
en dejlig Arbejdsdag, hvor Menigs
hed og Prwst arbejder Oaand i
Haand i Jesu Navn til Fremme af
heut-Z Rigc.
s Eiter endt Tale opfordcede For
Hmandcu Pastor Rosenberg til at op
Ilasfe sit Kalt-Ihrem og eftek at dettc
havde fundet Steh, og ligeledes Her
;rcns Qrd om den delligc Tieneste
jvak blevcsu oplwit, foretog For-mau
Iden Jndsasjtclsen as den nye Prcrit
For Vethcl dankt ev. luthcrfke Wenig-(
hed i Fregno i den treenige Guds
Nava.
Eiter Jndfættelfen kalte Pastet
Nofenbcrg fm Prcrdikestolcn over de
fsrfte Vers i Es. 40: Troste-L tro
fter mit Falk ofv.
Eiter Prwdikcnen blev der fanget
as Meniabcsdens Sangkor og Pa
zswr H. Hausen, der tidligere bar
Ivirket en Nil-Its Aar Tom Mission-J
jpmsft blandt de Danike i Fressw, mv
;en Ovcrfigt over det more end 25
Haarige Missionsarbcfde, der var qu
Isrt der paa Stedet
L Dei havde personlig vcrret bam
jkasrt at akbejdc blandt de Tanfke i
IBU »Ja ma Land, ligesom det var
fkmk m seer ledcy at han«-·- Arbksjde
Zwr lmvdc fort til Dinnolson as en
Meniabed, oa at denne nu bande
Eaakt sin befkikkede Prasst Dei var
en Hoftidsdaq for dam, oa hcm ktmti
rede state Forbaabniugcr til Wer-»
nimm »F
Sluttelig bsd et Modlcm of Mc-»
niqbeden i Fresno Paftor Rose-J-;
bei-g Beisammen oq rettedc en Tak»
til Prasstcrncs A. P. Haufen, L»
Jobnscn og H. Hausen for det trofcrs
stc Arbejde, de bavdr fuldfsrt blandt
de Danfke i Frosho i de Aar-, Menigs
beben bavde vmset »den fait onsat
Prtkft H. P. H.
Rpgle Judityt im
en Reife i Besteu.
As P. S. Vie.
I Los Angele- is Las Besch,
Glis-vix
Guttat-)
Da Mr. Mal-sen dernæft havde
ktkt os til Mk. Peter Christoffetsens,
var hans Mission til Ende Wen hvis
disfe Linier com-mer hmn fot Hie,
stulde de bringe hqm min Hex-Miso
Tat for hans Velvillie, Tom jeg ikke
hat glemt. Madfen hat tidligere
bsast Fortttning i Selma, om fes
husker ret, men handler nu med
Eiendomme i Los Angeles. Jeg
drillede heim der-for med, at hcm
nok tog oås freian omkting for
at vi siuldc faa Lyst til at komme
til Byeth san han kunde komme til
at flaa es Mel of med os. —
Mr. Christossersen haude W
mtdt for en 10----15 Aar tüme
da han havde sit Hjem i JemelL
Iowa Hart vor dpnqang duarlxq as
Delbred, sue-n form-its nu at Lmuc
ges-numde sin Zimde Esnsk at
ban : slcsris Aar Modi- hast en
Ist-umfahn j Frost-no Cummh var
Lmn nn, essusr at have folgt sin
Form og pksvet andre Etedck vcm
Kosten, landet i Los Arme-les, book
Imn bot i en Ildkmn as Vyen og
Emr sit Wagele Hjem med en stor
Haku-, book et ikodigt Ernste Majs
hillte mia lom en qammel Be
lendt fra lijcmliqc Egmr
J bons Hjcsm tilbragtc of en
lwggelig Etukrd fmnmen nted fis-J
milien Ftederitsen sra Long Besch«
anmle Belendte af Christoffersensl
fra Jota-, hvor Fredetikien i man-«
ge Aar hat arbejdet som Vwbygs
tringsiEntkepentr eftet en ftme
Maulestok, men var nu landet paa
Wien i den Tanke her at bo for
Femtidm —--- Eiter at have spiit
Aftensmad og trafer Male med
FrederiksensFamiljm am tat gao
fmed til Lang Bearb nrefte Dag,
iskiltes vi, de fot at blive has Ehrl
«stoffetlens am Ratten, vi for at gaa
til Post. Hansens Hieni, hvor jeg
skulde blive Ratten over. —- Pastor
Hausen og Familie bat at magst
Mestlat diew- belsgaende ude
blaudt »He W five RGO-«
M W Ord: i et met sinc
Delos-, udm Summa-Typhus
en Pia-ff ist-en og vil indcn lan
ge have fiu essen Mkkebygning, an
taget jeg. Men at dsmsme efter
Zwei-elfen af de danske Foreninger.
af hvilke der findt-s Its-I i Byem
burde der være Folk not til to stpti
re danfke Mcniglwdey ifær lwis
dissfe ikke skal Vkugc for megen
Kraft til at arbcjde mod bitten-den
At Missionen i en Smtby, os ikkv
mindft paaKUftem hat fwkoVanfkeligs
Jeder-Affe mindft blandtTanfke, et jeg
helt paa del kcne med: thi blondt
de mangc kling, som udmasprker vo
rcs Landsmcknd i Amerika, findes
jkkc Trostab mod den Natiotmkitet
Zptog ellet Kitte, faadan i det sto-·
re Hele. At der finde-ji baade man
ge og gcædeligc llndmgelsek fra den
ne lidet glædcsliqc Regel, baadc ved
jeg og glæder jeg mig ved. —
— Jeg hat glctm at omtale, at
paa deune imin sørstc Tag i Los
Angeles havde im Anledning til
at hilfe pas den dankte Idee-Kon
suL Hin Willsom N. Spenfttup, en
ungre, fmuk dansf Mand, der er
fsdt i Boftoxk Mafo men opdraget
i Daumen-L oq er nu Administkas
tot for det fwre HellmonniEftote
i Los Angeleå Im Sil et fastdeles
govt Jndtryk as denne dwtige un
gc Mand, der Elle var blcsven for
ftor til at ætc og clfkc sit Falk og
sit Spros. Lad mjg med det sam
me Malt-, at vlnndt de meft unsere
Politistnmeke i But-n finde-J en
Mand, Mk. chsdcrikksom spdt as
danske Forwldre "1 Illinois Gang
paa Gang er han dienen valgt til
denne anfae Post —- for sin Ret
sækdisheds Sinn-. En Sen ei den
bot-mie, nu afdsdc demsle Musiker-,
Holget Drachmam bot-r ligeledcs
i Los Angel-cis og er Kuusmmler.
— Wen vi maa fremalr Der et
i Los IngeleT fom alle chne i
Califoknia, altid Lchrge Ausgeno
·den, basdk«mod Ost og Bei-. Blandt
disse var Monat Unwc meij our
talt. For gode Lkd og Bekaljtm san
man not san en Nat-mit liqc txl det
te Biergs Tov m fannjdkg take fra
Zommetcn jnd j Minnen-Z Hien:
Jeg havde ils-e Tid til at lage dkns
nc Mretur og brød mig da heller il
le om den, for der i Blaäk lau jeg
uden at kjtk sog al den Mittel-, its-I
stiller mig. Bjemcnk Tr« den and-on
Säde kommt-r M fidcu til. Lad
der-ich mens vi » nede pas Eli-mai
se os- lidt om blandt de manch stem
mede Tem- og Vnskey sum Einhei
her langt mod Syd. Tu- rk nu fin
det sper Palme-ne as de man-;
Fokmek og mange- Ramny sont im
ikke can vorm-m Te finde-s allcPesP
ne, paq Gebetne og j Oswcrne og
form-Urt- om, at vj er ma fromme-de
Eistre- langt mod Zod. Deine-it
»Mit-tret (Encalypms), fom man
sigeledes set over akt. Malta-eh i
hvert Fold et Tur, som leide-S- sea
ledegs irr man ligeledes i de flefte
its-te Hase-. Kantfertkcret mkd situ
glindiende Bladc let man ikte fis-l
den plantet langs mcd Gaderne
Demwft Rost-r og andre Vlomftet z
en fanden Overfljdlckted og Mang
foldiglzed, at den, der ikke hat set
det, var-stetig kem damit flg nagen
Wüllsing dumm« Wiss er Tals
fosraia statt as Eine Rosen Sangs de
:««--.·1 ts-« klim- Näh 5.1.:!.W-:- - Els:
im Los Any-lex- t1! EIN Nach set
nun Mal-NO mcd lot-le ;lI(’«-llk-mmm.
flkstksviki zum Esmsr Esdc as chm, et
Led, Lin- klinfkrrw lltmchsr siq Op od.
lecsnde he Eorbisarisnds mcd Here-:
Fam- « Tusk. Jeq lud miq Fortcrli
le, at disse Tod samt Nolmus hold
tissk vcdlms pan offentlcg Velosming
Calisornra nilor sinc- Zmukke Eider
srem, lan im tro, og det er et til«
mlcndv Son, mmt man latet ad de
støvedp Refe, at oende Gier mod de
finis, dustesndk Rosen der llnnqet fig
omkring dekes Ist-tier- —— Oq lau
lcm jeq vel vasfende qaa over til at
fortcklle lädt om min anden Dag i
Enalesftadm. —
--—— Zorn allekede lagt skulde Pa
stot Haufen og min Ringbed kste
per Amo med Frederiklenszamilien
til Lang Beach. Det var Aftalens
Hovedpunkt Derimod man vi have
udtalt os mindre klatt angaaende
hvokfra Ihr-taten skulde hoc-wade
enten fca Pastor Hause-IS ellet fka
P. Christoffetsenk. Som Filge her-of
tog vi med Spornen-ten for at naa
nd til Christofferiens, medens Mr.
Frcheriklen i Ante kttte til qutor
Hansens Hjsm for at the os med
ttl L. B. Der et aldrig noqet M
galt, at det ip er M lot nostr. Li
tog med Magnet-, lom last, da
den M pl M, M M M M
oq lod de same clks wslete fort-l
i den« alm- Pmessiw tm stand
hox set en haan Processiom her
med det komme set dem alle, hvæd
Konliteten angetan R sdenne var
fcrrdeles per-Muth stack sig solt-. Dsez
arme Mennesker banger Brot-erstei-l
bet paa den Grund, be few hat last
og mener natttrligvts, at de Mer
der i Humonitctens Tjeueste og
spget at samlc Alvcrden ind under
sine Dinger-. Dis fotskclligste Natio
msr var rcpmsenteredc i denne stote
Pia-wähnt Tag san im intet Dan
ttebtoq, mcu dtsråmod on vældig
ais-n kinesift Trank-, der basrcs as
det himmelskc Nigcs ftraasjedc Ists
ner. Alle Gader var naturligviss
fucde as nusgctrxge Tilstnerc i titu
findois, alt mens- Lommewvcnc bo
nyttede Falk-J Lwnærksomdcd til at
tømme deres Lommm Tom vi fide-n
lasste om i Modena Vi san Politik-i
bortfsre et Medlem af Zwebrodets
findet. fom iaa use-get missornsjet
nd over at ban paa san ufokftammet
Vis blev hindtet i jin Fort-Unfug
fom vist den Lag var megct indsi
dringende :
(
—- Onilider landede di i Mes
Christofferfenis gastfrie Hieni, inen
da var dei Mddag. erdkikseng var
forlwnaft kommen tilde-ge im der-es
Tnk for at benie os, da der-es Bei
ikle bloleredes as den linke Parade
Eiter-at lmve spiil Middag og tngel
Affked med vore nwfifri Beil-leih sat
te vi fein og san i Bil’en, osq nn qik
Reisen i infende Fort de 20 Mil niod
End til den bersnite aniitbn.
Lang Beach. —
En By paa ca. 20,000 Jndbygs
get-e findet man inst ilke i enlnzer
Kkog i Werden. —- Men man findet
den der, on fin og ptaytig er den og
ndvidek fii fiadig, ssok de beisgcndes
Tal voljer fka Aar til Aar. Hvok
liqger Einen dog Tmnft dernede ved
Damm der iiadig blinkt-r en i Mode
im lwet en Aabninq mellom theers
ne, naat man fast-des i Byens Ga
det. Her ek alt til Leje ellpt for
Folg. lige im den mindfte Partien
Mad til det Mosgtiqste SM. Der
sindesd en Mel-nach Kiefer lieu-de, as
de iorlelliafte Teiioniinmionek.
Buddha-Zimmer iffe at forglemme
Dei er jo nemlig sanledes, at nie
dene di sendet Missionwrer ud til
isedningmny fmn vi lalder dein, sen
der Hedningekne den-s Mission-Wur
iier til Amerika, i slwis itore Wer
de estek Eigende hat en af detes
irngtlmteiie Missionsmakket. Og del
et io i iin gode Orden —- eller Kot
den tin Stelle oed Selviokbedking,
nnek Mond sin egen Krisis, det er
io al Hedenstcidg Eredo -— og del
er Slagothi det mefi lultivekede
Amerika nn om Dage. —- Men nu
tlllmge til Long Benehl Dei gan
lioligt med Ejendomslmndelen her
ude. Sau vidt jeg ded, hat to nagte
dansle Koindet en NOlsEstatesFoks
ketning hernde og ital have tjent
sinke Benge. Der er lielt mange
Tonika sont Felder til den-de for
Znndliedeus Sinn-, baade Sommer
og Vinter. der iblandt ilke fqa fau
loni jeg kendte i tidligere Dage. Nin
kam-we Tid tillod ans ille at ans-ge
dein. Jeg hsldek heller Mc of at
man-de nagen mit Becendtfkad.
—- Vi maatte natutligvis ird pas
den stnrc «klanlisbko, der itmstscr fis
nciiszt csn lmlv Mit nd t Dankt ou
san glasde siq ved talrjgt Veso-l- kun
di» des i bvort Feld den Tag, oi var
des-, Ton-m mdnisdcs de sundredcr m
Amor-which sont stod Wd Lugan
qcn til Tampskthbkoctt Kot-Wen
op paa den, foa vi Tusindek as Men
ntsTek as bezmc Kaki tumle sisl i Van
dct net-r Strandbwddcm kmot de toq
sukssbatl), sont det selbe-Z. Jeg lagdis
Mast-se til, at Redniuggboadc var
place-rot langs mod Brom, og Red
njngsmandfkabct var fastdigt til at
springe nd paa mindste Visit, om no
gcn as de badendc ftulde vove sig for
langt nd. Ja, sacan gaak sdet i
Bei-dem der legt-s Ined Livet oqI
Simdheden alle Beim-, og der fast-«
tes tneget, meget ind paa at sen
vinde den tobte- Sundhed. Hvop
manqc er ikke de Mænd og MindekZ
fom set-Mr den« Sundhed og Sind
ro paa Spil i opslidende Man-mond
tjeneste i By og paa Land, for at faa
fat i de Benge, Fom de fiden reifer
Tusinder of Mil og iætter til i en
tit haabljs Denke-helfe estrc at sin
de og vinde ticbage lidt as den Sand
hed, de poa en san nedekdigeade
Mqade shar tat-« — Oq iaa iiqer vi
endda, at Meintest-ne er form-We
Stabilin Dei Hut lW og def
liqt der ude pas den lange Bro
hvot der dteves Ml med Sou
Wesssormcfwiekosmdre
Sie-ach spm de km Mlei pp der
ude pag Strandbksddem hvis man
M W til tm for W oq
Mem-stets Da um lkke Ins-de det
faa W isq km, M man Ue
uLo vÄRF Moos-imm- ogs est-or est-s, vklæder.
s skjortOV Enden-L solcher-. .Damo- og
ngostkømpeh Uldtæppek, Aaromobiltæppen llldvaterjnger
skljss tin-r Uns Icumlssg lln·-I PHOH »L- l«!·n-ss Fuss ums Kurs-.
Xi kin- wpktn l)--m Pius-« Vi Lamms-It- zu JHP ums Mess- gsns p«.ss
«l1lfn-de-«-Ijllqsl-a, --!I.1« H Uns-r I’--«;,--ms H bis-h Dis Lug-I Its-Hi thut-Jst
who-un IT Mu- pztu J«-t ganin- Hinl
thchseld LITCHFIBLD wOOLZN MILLS Minn«
W
Ncgle fortrinlige
Kristelg Fortællinger
til særdelcs lave Priier.
UMPT J yet-mi- Skole ................................. 80.50
21.c. O. E..- Hatoldg Huitku ....................... .50
Ralph Tonnen Himmellodfen ....................... .50
Egglcstom J Kampens Baldek ..................... .65
Hofitem El Bis-S bds de gamle Pkæstefolk ..... 65
Jngraham: thstcn of Davids Huz ............. .75
Prasstegaardea i Herzen og i Indien (2 Bd·) l.00
Alle disse Boaer er snmkl indbandne i Helihiriingsbind
med Guldtrst .
Vantfh Luther-an Publishing Honle,
Blau, Pest-I
A PBW NZW MMLL Bocks.
Both- llekoes of the Mission Pield .............. Not. .50
Moden- lIekoos ot the Mission Held ............ Net. ZU
The For-blos of Our bot-d (l)ods) .............. Not. .50
Jodn Aus. the Mustyr ok Bohemis .............. Net. 75
The bas; Was-. A study os Thiogs Freie-It sad
Thjags to Come, by Frederiok l«yaoh, l). D. sec.
Chor-ob Pest-e Union. ........................ Net. .75
llow to coadnct s Snvdsy sohool ........ T ..... Net. 125
DAUIIK LMAU VIII-Ums scllss
sub-, KOM.
-. -- -«--.-------.
nun Tor 25 Ernte knndcs bljve icle
nd til, ic im Ende til andcn og bli
vcs ieiiet tilbagc til Vkoen mein Na
tnrliiwig ffuldc Folt da deriidx oii
saa inme Ocdiageke blas sent tkigss
galc og itnldc ud at ie Kanonen-im
nicdcns im somko at btivc paa
Brot-n oq sc mig om blandt Publi
tmn og Eoiweiiits. Da de blcv
nogist lasngc bortcy prsvede im at
casnkc inig mu, Iwad im italde »Ums
i Tilialdc de ifke kom tilboge, san
im knnde sinds dem i Masngden Ei
itct at have set den cnc Band kmn
Ime tilboge efter den andeu, gik im
Hop iok at e, um im mnligvig knndc
Jiindv den Vil, i hvilcrn den unm
chdcrikien davde tagct osz nd til
inocm Juden im giordc dom- op
ilevedc jog sahen-da sont bande- beri
igode min Erfakiag oq tkiitcde miq
Poet min Eiiensindighcd at im Mc
itog med nd til Krisis-rein Viondt di
inmnqa sont kam tilbcmc im Tun-n
chknd var oaiaa et widre Ægteim:
en tout-, vindttt gammel Bootes oq
ea noqet Unsre-, temmelig fong Æqs
Echalvdel til vcdkommendc Eiter m
være siegen i Land, nanikliavis stol
tc ai, at ogiaa de havde W med
lagde ieg Man-te til. at Mutter fik
travkt mod at fslc i iine Lonnncr. o·.i
det var tydeligt not, at nun iavncdc
nogch hvilket hun iaa meddelte den
vindtskre der fis iravct med at kom
me kilbage til Banden. Han fis Müd
lertid den Beste-L at man tun flog
ov, men Mk ned vaa den Pfad-T
Mens hqn var been-, nærmede ieg
mig Mutter med ForespngieL am
ishun havde mistet noqet «Yes, str,
a purie of schen dollar-, « var Sw
rot Neu-« Mode hun til, »das var
gebt, at de site tog mer« Der var
altiaa Inne, hvor de tom ital —
Mt flap arm-sie ander-lede- bil
ligt end den M oppe i Log Au
geles, der, men- hcm itpd og qcoede
M AM Bombe- sik es Dis
MAX-m til W W klip
pet ei stu Mel-.
Det tsk mia ubekvndt, om samme
Herkc kunde have undvastet 5 Ets»
om en Stodder havde bebt lyam mn
den-. » Jo, jeg fandt bande Bitt-n
og den unge- Mk. Fredekikfen i god
Vchold, og da de af Missgalitab
besatte endelig landede iqcn, faldtJ
der adfkillige Strogek as til den-, does
saaledes kunde ovetlade en frcuumäI
til sin Skæbne for at gaa paa Krigsi i
tos. — Vi tog saa op til Mr. Fre-l
deriksens forelsbige Hieni, der iom
de ilefte Behoelfeshuie baade i Los
QL oq L. Bearb var i den inakaldtc
Vunqalow ftyle Her spiite vt Oli
tentmad, der var heutet ten et Mar
ked, lwor alt san ksbes keadysmadr.
sont det hedder. Waden fmaqte ad
masrket for min Mund. Der-stet
gtk Tut-en til Sau Bedro, en gn
den Ioritad til Los Uns-les, om ieg
laa man toll-e den, qttet pr. Mi. der
iaa vt en Dei sf de stove qqu
ME- iil den store Raum-,
m W i den«-, i Was
as OavmnmlmL Landiimssbroistu
hwldfac Pakhufc osp, Mir Lm W
im- hnfkek Erst tut-mode not sslwsck
U. EI. Ko:1,1rc-:- de MIUilIinzwL Hm
sittlde have from-! dem- stons Ppro
mmsndks nie-d Held Sud umher nun
dcst scirnmdcntlia imm, san W 11-::
kr. Mrn at her mr Eis-ro Inn nn
der leblwrlsc, var tnxnslik not, Isi
.1 denn-m at mission Lin-r Tom-ne
Land : Bahnen-:- .I«’—.ir-scd- zur nu
ksbt til unstet hoh- slerfer J Jan
Akt-dro, hoursm nmn har on hont
tcst lldfiqt wer Sahst tog vj EIN-d
med Indesska Hain-u Ozx Zon
fom jeg i Sandhkd fivldek Tat For .
Gwitfrihcd og Velvilje oa hildis ger
ne Nonne-n disk- Linier sendcs m zw
ccss ’s
llog Worin creutu )
Conuatntod
. All Rost m Wer-hy: By the
»ve» tumm- of the hag, llis My
»uk Ijving nnd what he Hin-, li-« «
btmnd to he wonny.
M is no W tot hoc
;w0tms, nnd the-)- tmp the M«
HJOOJ nnd your money swm thi
hoxef soc vorm- stnnt you-ts
;lwss, nnd s stuntcd hog is a
Imouey loose-s in the bitte-mag
pen. The graste-It met-see to
the heulth and thkikt of the hug
is mit-mit A wokmless hog will
he a oholerless hoc.
Col-CI ll Wenn cito-m is
M cost to Imx womit-.
It is the ohespest instit-time and
Este heut investmeut s»r hogs
sahn-m lt ooats »von leis than
»So per hog, « Jsoh 1)oscs". and
’ik ked out-e est-h 30 days will .
koo them kkes from worin-.
c Wgto ucl Propa- Don
Tots- Iok Vom M is not
like- say other medic-inse, it it
c hksvily concentrsted are-m
prepsntioa containing Ia sh«
solt-te untholmiptio «Wona Kitt
ok«, and is the direct-tim- use
follow-seh steh hoc is oektsih to
kosde the p st- das-.
You ils-pl- YL or Mk Ew'
sok Im M h MU. lt —
Icaixos Mootly nnd outle Put I
"yom- imill in the sroash spd
there you Its-.
Satt-'s sog Wora- Ckicm is pur
np in thr- followink sizsss with
soll dir-»etwas km- mixinq in
swill or Ists-· sad sold at tsfm
following- pries-:
Rai-til sin- kooujkls for on- dow
sok 25 how-, print- JUM
»- qsllsm ist-much sm- onø tin-o
sur 00 hosw Its-lud .. » UND
I kno- sooush sci- oso sit-u
sm- IU has-, III-ice .......... IN
s stillen- omugb so- one do
sof M Los-. pries ......... III-II
s stilons onna-f- sok one tloss
sok 000 Ists-, pries-e ......... Ils«
10 ksllqta »Im-III ins- oqe ils-s
km lwc bog-, pries ........ M«
Gott-'s flog Wom- Gras-m
should be ked at laut onoe t
month.
Order to-ä«y. Sei-c psroel
post pwpssct No risik. Money
rctanwck is Cimtissock ’
copy-s so- fort- Crit-ice
M
Idol-· — WA
.
(